RIVELLA Koningin en Prinsessen zagen tweemaal Audrey r dkw D.1*¥S,, veel gepraat drink: Persoonlijk en als zuster Luc Met een enkel woord Agenda VRIJDAG 2 OKTOBER 1939 Advertentie. WIE de onrustige periode van no vember 1958 tot juli van dit jaar vergelijkt met de huidige toe stand en de vooruitzichten van het ogenblik, kan met vreugde een belang rijke vooruitgang constateren. Zoals het dezer dagen in de Westduitse hoofdstad werd uitgedrukt: zonder dat het Westen daarvoor concessies heeft behoeven te doen, zijn zowel Amerikanen als Russen in kalmer vaarwater terecht gekomen. Blijkbaar heeft men zich in Bonn niet druk gemaakt over een nogal ongeluk kige opmerking van de Amerikaanse president op zijn wekelijkse persconfe rentie. Eisenhower zei toen in antwoord op een vraag, dat hij ten aanzien van de kwestie-Berlijn niets kon waarborgen. Maar dit was kennelijk een „slip of the tongue" en de Westduitse politici heb ben het dan ook als zodanig opgevat. Wie de schijnbaar vlotte, maar in wer kelijkheid gespannen atmosfeer van de presidentiële persconferenties in Wash ington al is het maar éénmaal heeft kunnen proeven, kan zich voorstellen, dat zo'n onduidelijke opmerking als Eisenhower zich nu heeft laten ontvallen gemakkelijk uitgesproken wordt, zonder dat men er evenwel iets achter moet zoeken. ZOALS gebruikelijk zijn er ook nu weer optimisten en pessimisten bij de beoordeling van het resultaat van de ontmoeting Eisenhower—Kroes j- tsjef. De Duitse eenheid is dan nog wel niet in zicht, zo hoort men in de krin gen van eerstgenoemden, maar de kwes tie-Berlijn is ontdaan van dreigende ultimata en het gevaar van aflopende termijnen is vervangen door het voor uitzicht van besprekingen en onderhan delingen. Bijzonder verheugd toonde zich vooral de Britse premier Macmillan. „U kunt rustig aan uw werk gaan, want zolang er gepraat wordt is er geen ge vaar", zo riep hij een menigte toe, die gekomen was omeen verkiezings toespraak te beluisteren. In dit laatste schuilt evenwel een zekere zwakheid, want vanzelfsprekend laat Macmillan in de talloze redevoeringen, welke hij dezer dagen houdt, een opgewekt geluid horen. Op voorzichtige wijze brengt hij tot grote woede van zijn socialistische te genstanders, die dit unfaire verkiezings praktijken vinden zijn luisteraars onder het oog, dat het contact van Kroesjtsjef met Eisenhower toch eigen lijk ingeleid werd door de reis, die hij, de Britse premier jn het voorjaar naar Moskou ondernam TEGENOVER de optimisten staan de pessimisten, die erop wijzen, dat er in Washington in feite niets bereikt is: de kenmerkende problemen van de koude oorlog, Berlijn, Duitsland en de ontwapening zijn nog geen stap verder gekomen, zeggen zij. Sterker nog: premier Kroesjtsjef was nauwelijks in Moskou teruggekeerd of hij herhaalde de Russische eis voor afzonderlijke vre desverdragen met de twee Duitslanden. En dat is een denkbeeld ,da't telkens en met nadruk door het Westen van de hand is gewezen. En het afwijzen van geweld als middel tot het oplossen van de internationale geschillen, dat is toch iets, dat zó voor de hand ligt, dat men er nauwelijks bij stil behoeft te staan. Wat een atoomoorlog betekent wisten beide partijen allang vóór de reis van de Russische premier. Da&rvoor behoef de Kroesjtsjef toch bepaald niet naar de States te vliegenGelijk hebben ze, die zwartgalligen. Maar, zoals een geestige Fransman het uitdrukte: men moet denken als een pessimist, doch handelen als een optimist! HET Franse citaat uit de vorige zin kan men samenvatten in de uit drukking „actief pessimisme", d.i. ploeteren aan de oplossing van de grote vraagstukken zonder overigens al te grote verwachtingen te hebben. Het blijft met de Russische machthebbers immers een moeilijke zaak. Een eenvou dig, maar tekenend voorbeeld is het nogal royale gebruik, dat premier Kroesjtsjef op zijn reis door de Ver enigde Staten heeft gemaakt van uit drukkingen, die bijna zouden doen ver onderstellen, dat hij een bijbelvaste christen is, terwijl hij, naar recente ver klaringen uit zijn eigen mond, tot de overtuigde atheïsten behoort. Waarom zei hij bijv. in een gesprek met de Ame rikaanse landbouwer Garst een we reldvermaard deskundige op het gebied van de maisteelt over diens schitte rende resultaten: „God heeft U gehol pen, maar U moet niet denken, dat Hij alléén helpt: God helpt ons ook"? Dat is oppervlakkig meebabbelen met degenen, die men toevallig ontmoet. Kroesjtsjef heeft dat herhaaldelijk ge daan, ofschoon hij dat noemen van Gods naam (God zegene U, zei hij tegen een arbeider, die hem een sigaar aanbood) met hetzelfde gemak had kunnen na laten. Dergelijke uitlatingen wekken de verdenking van opportunisme, dat in een ernstige zaak als die van de wereld vrede bepaald ongepast is. NATUURLIJK heeft James Reston, de correspondent in Washington van de New York Times, gelijk als hij schrijft, dat men niet alleen de tijd het werk voor de opbouw van de vrede kan laten doen, al gelooft men in de Amerikaanse hoofdstad wél, dat de tijd een behulpzame factor is. In het voor uitzicht van president Eisenhowers be zoek aan de Sovjet-Unie, in het ko mende voorjaar, zal het Kremlin zich naar alle waarschijnlijkheid niet aan onvoorzichtigheden te buiten gaan. Want na dat bezoek bestaat de mogelijkheid van de door Kroesjtsjef zozeer begeerde topconferentie. En wat ligt nu meer voor de hand dan dat die reis van de Ame rikaanse president en de daarop vol gende topconferentie min of meer af hankelijk zijn van het gedrag van de Russen in het tussenliggende tijdvak! Voor het ogenblik hebben in elk geval de Westberlijners een zeer redelijke kans op een vredige periode, hetgeen hun, na de onrust van enige tijd geleden, bepaald wel gegund mag worden. INTUSSEN bevindt de Russische pre mier zich in Peking, zogenaamd voor bijwoning van de viering van het tienjarig bestaan van Rood-China, doch in werkelijkheid voor uiterst delicate onderhandelingen. Vooral economisch is de Chinese volksrepubliek in sterke mate op de hulp van Moskou aangewezen, maar het is ietwat gevaarlijk daaruit zonder meer te concluderen, dat het Kremlin Mao Tse-toeng ca. gemakkelijk naar zijn hand kan zetten. In de afge lopen maanden is duidelijk gebleken, dat de Chinezen bijzonder onaangename tegenzetten kunnen doen door aan hun grenzen naar believen spanningen te verwekken. En dat is iets, dat de Sov- jetrussische leiding met het oog op haar eigen plannen slecht gelegen komt. Chinese agitatie maakt in het Westen een onaangename indruk en beïnvloedt gemakkelijk in ongunstige zin de toena dering, waarop het Kremlin prijsstelt. Het is duidelijk, dat Kroesjtsjef zich tij dens zijn bezoek aan Peking niet bij zonder op zijn gemak zal voelen: de Russische premier bevindt zich tussen twee vuren. En Mao zal, zo nodig, niet nalaten het zijne zo heet mogelijk op te stoken <jdndeU dan andeU I EEN FRIESCHE VLAG-DOHO PRODUCT I Bij filmpremière in Amsterdam (Van onze Amsterdamse correspondent) Een spontaan applaus klonk gis teravond op uit de menigte, die in het felle licht van de film- en tele visielampen voor het City-theater stond opeengepakt, toen Audrey Hepburn en Mel Ferrer om kwart over zeven uit de blanzende Ca dillac stapten om er de Neder landse première van ,.The nuh's story", waarin Audrey de rol van zuster Luc vervult, enige luister bij te zetten. Als een sprookjesprinses gekleed in een witte avondjapon van organza satine en een met glinsterende pailletten afgezette tulen bolero, stond daar onze Ne derlandse filmster, die allerwege roem en populariteit heeft weten te boeken. Naast haar Mel Ferrer, die zijn be kendheid niet dankt aan de grote naam van zijn vrouw, maar kan bogen op een eigen carrière als regisseur en acteur. Daarom behoeft hy zich niet bij dit be zoek aan Nederland op het tweede plan te voelen. Joviaal zwaaide hij naar de honderden, die door de politie op een af stand werden gehouden. En even later was het filmechtpaar opgenomen in de hartelijke ontvangst in de City hal, te midden van de vele vrienden, die de Fer rers tijdens hun bezoeken aan Neder land hebben gemaakt. Vrienden vooral uit de kring van de Bond van Nederland se Militaire Oorlogsslachtoffers, welkee instelling Audrey en Mei zo'n goed hart toedragen. Van uit zijn rolstoel overhan digde de heer A. J. C. Schrauken als af gevaardigde van de invalide bewoners van het bondstehuis in Doorn de film ster een boeket orchideeën. Op haar beurt maakte Audrey Hepburn een half uur later met een boeket bloemen haar opwachting in de hal van het theater, waar buiten opnieuw een gejuich op steeg, thans voor Koningin Juliana, die beschermvrouwe is van de Bond! Snel tempo De vorstin in lichtbeige japon met bontcape, werd vergezeld door een in lichtblauwe avondmantel gestoken Prin ses Beatrix en Prinses Irene in een wit jasje met een bontkraag. Advertentie heeft alles mee De ontvangst van de hoge gasten had in snel tempo plaats. Audrey, die de vorstin reeds vier jaar geleden in New York persoonlijk had gesproken, stelde haar echtgenoot aan de vorstin en de beide prinsessen voor. Voor de komst van de hoge gasten zag Audrey Hepburn tal van oude bekenden. Onder andere oudleerlingen van de Am sterdamse balletschool van Sonia Gas- kell, met wie Audrey destijds heeft ge danst. Tussen deze begroetingen en de verzoeken om handtekeningen door had den wij nog even gelegenheid voor een kort gesprekje met de filmster. „Ik heb de „Nun's story" nu al vijf keer gezien, maar ik vind het echt niet vervelend," vertelde zij. „Ik moet beken nen dat ik heel trots ben op deze film. Hy is zo vol emoties en liefde. Morgen avond wonen we de première in Kopen hagen bij, daarna die in Zwitserland, in Rome en in Parijs". Rustige maanden „Wij hebben pas vier rustige maanden in Zwitserland gehad. Mei en ik. Dat heb je wel eens nodig, want filmen is een inspannende bezigheid. Het is hard werken, want iedere minuut kost veel geld. Je staat dan iedere morgen om vijf uur op en dan komt er natuurlijk niets van uitgaan en ontspanning. Nu zijn we wel wat op verhaal gekomen. Ik lees graag en Mei heeft een grote verzame ling grammofoonplaten. Ik vind het leuk om lekkere hapjes voor hem te koken en drze zomer hebben we veel getennist, tenminsteMei is bezig het mij te leren". De opbrengst van de Amster damse galapremière was bestemd voor het huis van de Bond van Ned. Mil. Oor logsslachtoffers in Doorn, waar de Fer rers 's morgens de plechtigheid bijwoon den, toen een laan naar Audrey werd genoemd. BEWONDERENSWAARDIG „Dat was een emotioneel ogenblik", bekende Audrey, die vijf jaar geleden reeds een tournee voor deze bond maak te. „Ik vind dat zulke bewonderenswaar dige mensen". Ter gelegenheid van het Koninklijk bezoek speelde het City Theater Orkest voor de aanvang het Wilhelmus. Na afloop vond op het podium een korte huldiging plaats van Audrey Hepburn door de heer Van Lanschot. Onmiddel lijk hierna vertrokken Audrey en Mei naar Den Haag, waar de film in een speciale nachtvoorstelling ten bate van het Nederlandsche Roode Kruis even eens in première ging. Een bijzonder welkom nog werd de frêle actrice daar gedaan door de se naat van de Haagse Studentenvereni ging, namens welke haar nogmaals bloemen werden aangeboden eneen hygiënisch verpakte worst voor Famous, het hondje van Audrey, die blijkbaar deelt in de populariteit van zyn meesteres. BAZAAR VAN NOMATEG De Chr. jeugdvereniging NOMATEG houdt op 19, 20 en 21 oktober een ba- j zar in het Verenigingsgebouw aan de i lste Binnenvestgracht 21, waarvan de baten bestemd zijn voor de restauratie van één van de zalen van het gebouw. I verlovingsringen mandersloot donkerstee* 14 BINNENLAND De Amerikaanse generaal Maxwell D. Taylor heeft van het Veghelse gemeente bestuur een kostbare zilveren suikerpot ontvangen. De generaal was in 1944 com mandant van de befaamde 101-ste Ameri kaanse Airborne Division, ter ere waarvan 17 september 15 jaar na de luchtlan ding tussen Eindhoven en Grave in Veghel door Prinses Irene een Monument werd onthuld. - De 42-Jarlge constructieschilder W. van Hoenderdaal uit Rotterdam is giste ren te Lent bij Nijmegen het slachtoffer geworden van zijn beroep. Hij was bezig met het verven van een hoogspannings mast. waarbij hij in aanraking is gekomen met de hoogspanning. De man was on middellijk dood. Gistermiddag is brand uitgebroken in een grote boerderij van de heer J. A. Groten in de gemeente Wijhe (Overijssel), toen een schilder bij het verwijderen van een oude verflaag een benzinebrander ge bruikte. Een deur vatte vlam, en binnen enkele ogenblikken stond de gehele boer derij in lichterlaaie. Er kwamen 2 zeugen en 35 biggen om het leven. De totale schade wordt geraamd op f 150.000. De boerderij was verzekerd. De gemeenteraad van Utrecht heeft besloten het voorstel van het college van B. en W. over te nemen en het z.g. ka naleneiland als definitieve plaats voor het Concert- en Congresgebouw Tivoli aan te wijzen. Het zal worden gebouwd aan de Weg der Verenigde Naties. - De 28-Jarige smid F. Bos, te Wester- zand (Noord-Groningen). is gistermiddag overleden aan verwondingen, die hij op liep bij een ontploffing. De heer Bos was buiten bezig met lassen en gebruikte daarbij een acytheleen lasapparaat. De oorzaak van de ontploffing is niet bekend. - Binnenkort zal voor Ned. Nieuw- Guinea de „Invoerordonnantie 1959" wor- deD afgekondigd waarmede een belangrijke vereenvoudiging van het invoervergunnin genstelsel zal worden bereikt. BUITENLAND Günther Podola. die de vorige week in Londen ter dood veroordeeld is we gens het doodschieten van een Londense politieman in burger Raymond Purdy, zal geen beroep aantekenen tegen het von nis, zo heeft zijn advocaat bekendge maakt. Podola zal, tenzij hy gratie krijgt, op 15 oktober opgehangen worden. Koning Frederik van Denemarken heeft woensdag in het kasteel Amallen- borg, dr. Albert Schweitzer in audiëntie ontvangen, die, zoals gemeld, de dag te voren. een prijs van 50.000 gulden in ont vangst had genomen voor zijn ziekenhuis- werk in Frans-equatoriaal-Afrika. De V.S. hebben gisteren een bijdrage van 750.000 dollars toegezegd aan het operationele fonds voor 1960 van het In ternationale Atoombureau. De Amerikaan se delegatieleider. John S. Mccone, zei dat dit de helft was van het bedrag, dat de conferentie zich als doel gesteld heeft. De gelden voor genoemd fonds dat be stemd is voor speciale werkzaamheden, wordt bijeengebracht door vrijwillige bij dragen. Nederland zegde 12.500 dollars toe. West-Duitsland 40.000 dollars en Frankrijk 30.000 dollars. Een officiële Indiase missie komt in november naar Israël om daar een studie te maken van het Coöperatieve boeren bedrijf, een onderwerp dat volgens de In diase autoriteiten ook in India actueel is geworden. Onder leiding van Leslie Norman zal in Brits-Israellsche samenwerking in Ga- lilea een film over de geschiedenis van Ruth gemaakt worden. Tegelijk met het bericht, dat „Swiss air" het aantal viermotorige straalvlieg tuigen van het type Convair van 5 tot 7 heeft verhoogd deelt de directie van Scan dinavian Airlines System (SAS) mede, dat zy besloten heeft de order op de Caravel- les uit te breiden tot 17. Het contract met de Franse fabriek Sud Aviation in Tou louse houdt een bepaling in, dat de 17de tevens laatste Caravelle uiterlijk Januari 1961 moet zijn afgeleverd. Vier van deze tweemotorige straalvliegtuigen voor de middenafstand worden verhuurd aan Swissair. De Moskouse universiteit heeft het ere-doctoraat in de rechten verleend aan president Scharf van Oostenrijk, als er kenning van diens „bijzondere activiteit op regerings- en sociaal gebied". In Spanje is gisteren het feit her dacht, dat generaal Franco 23 Jaar gele den aan de macht kwam. In Pnompenh (Cambodja) zijn zes tien mannen bij een geheim proces door een krygsraad ter dood veroordeeld op beschuldiging van medeplichtigheid aan de recente bomaanslag op koning Noro dom Soeramarlt door net ontploffen van de bom. die in een postpakket was ver borgen, zijn twee leden van het hof ge dood en twee gewond. De Koning en de Koningin ontkwamen ter nauwernood. Zij hadden enkele seconden voor de ontplof fing het vertrek waarin het pakje werd opengemaakt, verlaten. VOOR HEDENAVOND Hilversum I, 402 m. KRO: 18.20 Steek eens op heren. 18.50 Regerlngsuitz.: Emigratierubriek. Het emi gratiepraatje van H. A. van Luyk. 19.00 Nws. 19.10 Act. 19.25 Zang. 19.30 V.V.D., iOl. caus. 19.40 Gram. 20.30 Operettemuz. 1.00 Lichte muz. 21.20 Gram. 22.05 Lich te muz. 22.25 Boekbespr. 22.30 Nws. 22.40 Opvoeding en ouderlijk gezag, i Gevar. progr. 23.5524.00 Nws. ,g, caus. 22.50 Hilversum II, 298 m. AVRO: 18.00 Nws. 18.15 Vlaamse noti ties. 18.20 Lichte muz. 18.40 N.V.V.-Con- gres. rep. 19.00 V. d. kind. 19.10 Jazzmuz. VPRO: 19.30 Het platteland nu, gesprek. 19.45 VPRO-nws. 20.00 Nws. 20.05 De Bij bel en ons geloof .caus. 20.20 Zweedse muz. 20.35 Regerlngsuitz.: De Verenigde Naties in de afgelopen weken, door mr. C. W. A. Schtlrmann, Nederlands perma nent vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties .20.45 Voordr. VARA: 21.00 Gevar. progr. 22.15 Buitenlands weekoverz. 22.30 Nws. VPRO: 22.40 Zorg om de mens. ge sprek. VARA: 23.00 Soc. nws. in Esperan to. 23.10 Radlofllharm. ork. 23.5524.00 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA NTS: 20.00 Weekjourn. KRO: 20.30 Gastenboek .20.45 TV-do- cumentaire. 21.15 Pimpernel Inn, TV-spel. 21.40 Sportpraatje. VOOR ZATERDAG S OKTOBER Hilversum I, 402 m. KRO: 7.00 Nws. 7.15 Gewijde muz. 7.30 De douche. 7.40 Gram. 7.45 Morgengebed en lit. kal. 8.00 Nws. 8.15 Gram. 8.50 V. d. vrouw. (9.35—9.40 Waterst.). 10.00 v. d. kleuters. 10.15 Gram. 10.30 Ben Je zes tig? 11.00 V. d. zieken. 11.45 Gram. 12.00 Middagklok noodklok. 12.05 Ork.. koor en solist. (12.30—12.33 Land- en tuinb. meded.) 12.50 Act. 13.00 Nws. 13.15 Zon newijzer. 13.20 Gram. 13.30 Lichte muz. 13.50 Voor de Jeugd. KRO: 14.00 Accordeon-muz. 14.20 Kunst- kron. 14.50 Amateuxsprogr. 15.30 V. d. Jeugd. 16.00 Greg. zang. 16.30 Lichte muz 16.50 Sportpraatje. 17.00 V. d. Jeugd. 18.00 Lichte muz. 18.15 Journalistiek week overz. 18.25 Gevar. muz. 18.45 Vragen- beantw. 19.00 Nws. 19.10 Act. 19.25 Zang en piano. 19.30 Gram, 20.20 Lichtbaken, caus. 20.30 Gevar. muz. 21.10 De Knlp- perbol. caus. 21.20 Gevar. progr. 22.25 Boekbespr. 22.30 Nws, 22.40 Jong. oud. eeuwig, gesprekken. 23.5524.00 Nws. Hilversum II, 298 m. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. Advertentie Grote collectie moderne cassettes mandersloot donkerstee* 14 Breestraat 19: Evangelisatie Christen- gem. „Ecclesia" .8 uur nam. Schouwburg: Gezelschap Johan Kaart. „Nachtdienst 7.30 uur nam. Wijkgebouw Levendaal: Feestavond Leidse Chr. Oranjever. 8 uur nam. ZONDAG Steenschuur 6: Geünieerde Loge van Theosophen. 11 uur voorm. Volkshuls: Poppentheater „Harlekijn" speelt „Het onbekende eiland". 3 uur nam. MAANDAG Stadhuis: Gemeenteraad 2 uur nam. DINSDAG Oegstgeest (Witte Huls)Mo deshow Huls Van Strien. 8 uur nam. WOENSDAG Rehoboth: Ledenvergadering Chr. Plat telandsvrouwen en Melsjesbond. 8 uur nam. Stadszaal (grote zaal): L.K.K. „Voor Allen". Pianiste Janine Dacosta. 8 uur nam. Oegstgeest (Witte Huis)Mo deshow Huls Van Strien. 8 uur nam. DONDERDAG Oegstgeest (Witte Huis)Mo deshow Huis Van Strien. 8 uur nam. Hotel Centraal: Ledenvergadering Ver. voor Fac. Lijkverbranding. 8 uur nam. Gulden Vlies: Filmmiddag Ned. Ver. van Huisvrouwen. 2.30 uur nam. TENTOONSTELLINGEN Museum voor Volkenkunde: Expositie Zuidzee. (Dagelijks van 10 tot 5 uur; 's zondags van 15 uur) t.em. 5 oktober. Rijksmuseum Geologie en Mineralogie v. d. Werfpark 1: Tentoonstelling geolo gie van Nederland Op werkdagen van 10 12 en 24. Zon- en feestdagen 24 uur Lakenhal: Groepstentoonstelling Neder landse Kring van tekenaars (tot 5 okto ber). BIOSCOPEN Trianon: „Heimatlos" .14 laar. Werkd.: 2.30, 7 en 9.15 uur; zaterdag 2.30, 4.30, 7 en 9 uur; zondag: 2.15, 4.30, 7 en 9.15 uur. Rex: „De schat der Watusi". 14 Jaar. Werkd.: 2.30, 7.15 en 9.15 uur; zaterdag: 2.30. 4.45. 7 en 9.15 uur; zondag: 2.30, 4.45, 7.15 en 9.15 uur. Luxor: „Het dagboek van Anne Frank". Dagelijks: 2.30 en 8 uur; zaterdag: 3 en 7 uur. Bezoek Prinses Beatrix aan V.S. en Taptoe Delft. Dagelijks: 10, 11, 12 en 1 uur. Lido: ..Come Prima". A.l. Werkd.: 2.30, 7 en 9.15 uur; zaterdag en zondag: 2.30, 4.45, 7 en 9.15 uur. Casino: „Kapers op de kust". 14 Jaar. Dagelijks: 2.30 en 8 uur; zaterdag: 2, 4.15, 6.30 en 8.30 uur. AVOND- EN NACHTDIENST DER APOTHEKEN Te Leiden is geopend Apotheek Boek wijt, Breestraat 74, tel. 20552. (Vrijdag avond en -nacht, zaterdag 3 oktober dag. avond en nacht tot zondag 4 oktober des ochtends 8 uur. De Apotheek „Tot Hulp der Mensch- Hooigracht 48. tel. 21060. is ge opend vanaf zondag 4 oktober des och- held". tends 8 uur. De Oegstgeester Apotheek, Wilhelmina- park 8. tel. 26274 is des zondags geopend van 1213 uur en 's avonds na 18 uur. ZONDAGSDIENST DER HUISARTSEN Voor spoedgevallen zijn van zaterdag middag 14 uur tot maandagmorgen 8 u. bereid waar te nemen de doktoren Schae- fer, Teeuwen, Gaasbeek, Kortmann en Lahr. Te Oegstgeest van vrijdagmiddag 6 uur tot zaterdagnacht 12 uur dokter Reterink, tel. 20394 en van zaterdagnacht 12 uur tot maandagmorgen 7 uur de doktoren Held, tel. 24649 en Lanen-Baron, telef. 21610. B(j geen gehoor b(j Uw hulsarts of specialist (of diens waarnemers), bel op dokterstelefoon 22222. Blijkens een publlkatie van het Jood se Wereldcongres zijn er circa 12.000.000 joden op de wereld, van wie ruim zes miljoen in Amerika, ruim drie miljoen in Europa, (van wie twee miljoen in de Sov- Jet-unle) en twee miljoen in Azle (van wie 1.822.361 in Israel). 8.00 Nws. 8.18 Gram. 8.55 V. d. vrouw. 9.05 Gym. v. d. vrouw. 9.15 Gram. VPRO: 10.00 Tydelfjk uitgeschakeld, caus. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Wat brengt de weduwen- en wezenwet?, caus. 10.30 Cabaret. 11.00 Amus. muz. 11.30 Buitenl. weekoverz. 11.45 Blaaskwlnt. 12.00 Lichte muz. 12.30 Land. en tuinb.meded. 12.33 Lichte muz. 13.00 Nws. 13.15 Instr. kwint. 13.40 Muziekrevue. VARA: 14.20 Streekuitz. 14.45 Jazzccm- cours. 15.10 Boekenwijsheid. 15.30 Kamer- ork. en sol. 16.15 Klankb. gewijd aan Ned. Gesprekscentrum. 16.40 Vers van de pers. 17.05 Hammondorgel en zang. 17.30 Act. 18.00 Nws. en comm. 18 20 Gram. 19.00 Artistieke Staalkaart. VPRO: 19.30 Wie A zegt, moet B zeggen, caus. 19.40 Het werk van het Nederlandsch Bijbelgenoot schap. caus. 19.55 Deze week. caus. VARA; 20.00 Nws. 20.05 Gram. 20.40 Dansmuz. 21.15 Hoe was het ook weer? 21.45 Soc. comm. 22.00 Sportnws. 22.30 Nws. 22.40 Instr. sext. 23.10 Gram. 23.5524.00 Nws. TELEVISIEPROGRAMMA AVRO: 17.00—17.30 V. d. kind. NTS: 20.00 Journ. en weeroverz. AVRO: 20.20 Experimenten op het gebied v. psycholo gische waarneming en gedachtenover- brenging. 20.50 Televlzier. 21.00—22.00 Gevar. progr. BUITENLANDSE RADIOPROGRAMMA'S Engeland, BBC Home Service 330 m. 12.00 Gevar. muz. 12.55 Weerber. 13.00 Nws. 13.10 Quiz-progr. 13.40 Gram. 14.10 Hoorsp. 15.10 Gev. progr 16.10 Boekbespr. 16.45 V. d. kleuters. 17.00 V. d. kind. 17.55 Weerber. 18.00 Nws. 18.15 Sportprogr. 18.45 Gevar. muz. 19.30 Gesprekken. 20.00 Gev progr. 21.00 Nws. 21.15 Pcü caus. 21.30 Hoorsp. 23.00 Nws. en weerber. 23.06 Li tanie. 23.16—23.46 Pianorecital. Engeland, BBC Light. Programme. 1500 en 247 m. 12.00 Hersengvm. 12 30 Nws. en gevar. muz. 12.45 Sportkron. 13.10 Gr. 13.40 Intermezzo. 13.45 Fllmprogr. 14.10 Dansmuz. 14 40 Lichte muz. 15 00 Milit. ork. 15.45 Rep. voetbal. 16.45 Pianospel 17.00 SportreD. 18.00 Gltaarmuz. 18.30 Jazzmuz. 19.00 Pol.caus. 19.05 Journ. 19.24 Rep. voetbal. 19.30 Nws. en gevar. muz. v d Jeugd 20.00 Ork.conc. 21 00 Gevar. pr. (Om 21.30 Nws.). 22.30 Nws. 22 45 Popul. gram. 23.30 Nws. en gevar. muz. 23.55 24.00 Nws. Nordwestdeutscher Rundfunk. 309 m. 12.00 Lichte muz. 13.00 Nws. 13.15 Gevar muz. 15.30 Gevar. muz. 16.30 Amus. muz. 19.00 Nws. 19.30 Koorzang. 2010 Dans muz. 21A5 Nws. 22.10 Ork.conc. 22.35 Amus.rnuz. 24.00 Nws. 0.05 Gram. 1.00 Amus. muz. 2.15 Gevar. muz. Frankrijk 3. 280 en 235 m. 12.00 Nws. 12.05 Ork.conc. 13.06 Gram. 14.00 Ork.conc. 15.30 Festival v. Luik 17.30 Gram. 18 00 Ork.conc. 19.35 Idem. 20.36 Gram. 21.00 Hoorsp. 22.15 Gr. 23.05 Ork conc. 23.5324.00 Nws. Brussel, 324 en 484 m. 324 m.: 12.00 Gr. 12.30 Weerber. 12 34 Gesproken aperitief. 12.52 Gram. 13 00 Nws. 13.11 Muz. kunstkaleldoskoop. 14.30 Journ. 15.00 Ork.conc. 16.00 Gram. 16.15 Gevar. muz. 16.45 Operettemuz. 17.00 Nws 17.10 Dagklapper en lit kal. 17 20 Der Graf von Luxemburg, operette. 17.45 Engelse 0rgelrecltal. 18.30 V. d. sold. 19.00 Nws 19 30 Fllmmuz. 19.40 Vlaamse liederen. 20.00 Ork.conc. 20.45 Gram. 21.00 Ork.conc. (verv.) 21.45 Gram. 22 00 Nws. 22.15 Lichte muz. 23.00 Nws. 23.05 Popul muz 23.50—24.00 Gram. P 484 jn.: 12.15 Gram. 13.00 Nws. 13 15 p^ogr/ 13 59 Weerber. 14.00 Festival v- Montauban. 1600 Gram. 17 00 Nws T9fam. 19.30 Nws. 20.00 Nwe gram! 20.30 Hoorsp. 21.00 Gram. 22.00 Nws. 22 10 Jazzmuz. 22.55 Nws. 23.00 Gram. 23.55 VOOR ZONDAG 4 OKTOBER Hilversum I, 402 m. KRO:^ Nws. 8.15 Gram. 8.25 Hoog mis. NCRV: 9.30 Nws. en waterst. 9 45 Gram. Convent van Kerken: 10.00 Geref Kerkd. NCRV: 11.30 Gram. 11.35 Gewijde muz. KRO: 12.15 Actuele Geloofsproble- men. caus. 12.30 Lichte muz. 12.55 De Kerk zijt gij, caus. 13.00 Nws. 13.05 De hand aan de ploeg. caus. 13.10 De Wad- ders, hoorspel. 13.30 Lichte muz. 14 00 Rep. voetbalwedstr. Nederland-Belgie. 16 40 IKOR: 17.00 Ned. Herv Kerkd. 18.00 Waar blijft het Wilde Ganzengeld? f^s' 1®'05 Het Geladen schip, causerieën. 18.30 De Kerk aan het werk. caus. 18.40 heeft' h°re. causerieën. NCRV: 19.00 Nws. uit de kerken. 19.05 Gewijde muz. 19.30 Doe aan mij een teken ten |?ebe- gesprek. KRO: 19.45 Nws. 20.00 De Katholiek en zijn gemeenschap, caus. 20.15 Cabaret. 20.45 U bent toch ook van de partij?, caus. 20.55 Gram. 21.25 Stad zon- ?,er og®n' hoorspel. 22.25 Boekbespr. 22.30 Nws. 22.40 Avondgebed. 22.55 Muz. caus. 23.5524.00 Nws. HIlversuiA II, 298 m. VARA: 8.00 Nws. en postduivenber. 8.18 Voor het platteland. 8.30 Gevar. pro gramma. 9.45 Geestelijk leven, toesp. 10.00 Gram. 10.30 Gevar. progr. AVRO: 12.00 Theaterork. en soliste. 12.30 Sportspiegel JH5 Orgelspel. 13.00 Nws. en SOS-ber. 13.07 De toestand in de wereld, caus. 13 17 Meded. of gram. 13.20 Gevar. progr. v. d strijdkrachten. 14.00 Boekbespr. 14.20 Ka- merork. en solist. 15.20 Toneelbeschou wing. 15.35 Pianorecital .16.00 Lichte muz 16.30 Sportrevue. VARA: 17.00 Gevar. pro gramma. 17.30 Het huis met de gekroonde karnton, hoorspel. IKOR: 17.00 V. d. jeugd 19.30 De open deur. AVRO: 20.00 Nws. 20.05 Lichte muz. 20.40 Paul Vlaanderen en het Conrad-Mysterie. hoorsp. 21.25 Lichte muz. 21.55 Hang het aan de grote klok, propaganda-actle. 22.00 Lichte muz. 22.15 Act. 22.30 Nws. 22.40 Piano-improvisaties. 23.05 Sportuitsl. 23.10 New York calling. 23.15 Gram. 23.55—24.00 Nws. Radio-BIoemendaal 9.30 uur ds. G Toornvliet te Bloemendaal; 11 uur ds. g! Toornvliet (uitzending van de dienst v. belangstellenden, gehouden op 27-9-1959 om 7.30 uur nam): 3.30 uur ds. H. W Wlerda te Haarlem. TELEVISIEPROGRAMMA NCRV: 20.00 Filmprogr. 20.45 Opnieuw beginnen. TV-spel. 21.35 Dagsluiting. NTS: 21.45 Pauze. 6 Gezamenlijk progr. AVRO, KRO. VARA en VPRO. BUITENLANDSE RADIOPROGRAMMA'S Engeland, BBC Home Service 330 111. 12.25 Verz. progr. 13.10 Krit. 13.55 Weer ber. 14.00 Nws. 14.10 Klankb. 14.40 Caus. 14.55 Intermezzo. 15.00 Wenken v. d. tuin. 15.30 Operamuz. 16.15 Voordr. 16.30 Operamuz. (verv 17.15 Hersengym. 18.00 V. d. kind. 18.50 Caus. 18.55 Weerber. 19.00 Nws. 19 15 Journ. 19.45 Gevar. muz. 20.30 Amerikaanse nws. brief. 20.45 Godsd. progr. 21.25 Liefdadlgh.opr. 21.30 Hoorspel. 22.00 Nws. 22.15 Voordr. 22.50 Klass. conc. 23.50 Epiloog. 24.00 Nws. en weerber. 0.06- 0.36 Kamermuz. Engeland. BBC Light Progr. 1500 en 247 111. 12.00 Gevar. progr. 12.30 Kerkd. 13.00 Verz. progr. 14.15 Gevar. progr. 14.45 Hoorsp. 15.15 Gevar. progr. 15.45 Film progr. 16.30 Gevar. muz. 17.30 Hoorsp. 18.00 Gram m. interviews. 19.00 Popul. liedjes. 19.30 Gevar. progr. 20.00 Vragen- beantw. 20.30 Nws. 20.35 Nws. 23.45 Gram. 0.30 Lichte muz. 0.50 Avondgebeden. 0.55- 1.00 Nws. Nordwestdeutscher Rundfunk, 309 m. 12.00 Gevar. muz. 13.00 Nws. en weer ber. 13.10 Amus. muz. 15.00 Operette-muz. Nws. en weerber. 21.00 Ork. conc. 21.45 Nws. 22.15 Gevar. muz. 23.00 Lichte muz. 23.15 Amus. muz. 24.00 Nws. 0.05 Ork. conc. 1.15 Gevar. muz. Frankr(jk 3, 280 en 235 m. 12.00 Nws. 12.05 Ork, conc. 15.45 Rip Brussel, 324 en 484 m. 324 m. 12.15 Amus. muz. \30 Weer ber. 12.34 Amus. muz. 13.00 Nws. 13.15 V. d. sold. 14.00 Opera- en belcantoconc. 15.30 Pianospel. 15.45 Sportrep. 17.00 Nws. 17.05 Gram. 17.45 Sportuitsl. 17.52 Vrou wenkoor en sol. 18.30 Godsd. halfuur. 19.00 Nws. 19.30 Gram. 20.00 Operafragm. 22.00 Nws. 22.15 Gram. 23.00 Nws. 23.05- 24.00 Gram. 484 m. 12.20 Gram. 13.00 Nws 13.15 Verz. platen. 17.00 Nws. 17.45 Holland- Festival: Ork. conc. 18.45 Lichte muz. 19.30 Nws. 20.00 Filmmuz. 20.30 Gevar. muz. 21.45 Gram. 22.00 Nws. 22.55 Nws. 23.00 Jazzmuz. 23.55 Nws. VOOR MAANDAG 5 OKTOBBB Hilversum I, 402 m. Gram. 9.00 V. d. zieken. 9.30 Gram. 9.35 Waterst. 9.40 V. d. vrouw. 10.15 Theolo gische etherleergang. 11.00 Gram. 11-20 Gram. 11.50 Metropole-ork. 12.25 Voor boer en tuinder. 12.30 Land- en tuinb. meded. 12.33 Gram. 12.53 Gram. of act. 13.00 Nws. 13.15 Lichte muz. 13.45 Gram. 14.05 Schoolradio. 14.30 Gram. 15.15 Gram. 16.00 Bijbeloverdenking. 16.30 Gitaar en viool. 17.00 V. d. kleuters. 17.15 V. d. Jeugd. 17.30 Gram. 17.40 Beursber. 17.45 Regerlngsuitz.: Rijksdelen Overzee. De conferentie in de Zuld-Paciflc III, door mr. dr. H. Roethof. NCRV: 18.00 Orgelspel. 18.30 Gram. 19.00 Nws. en weerber. 19.10 Op de man af, caus. 19.15 Gram. 19.30 Radiokrant. 19.50 Ork.conc. 20.15 Er moet gevlogen worden, hoorsp. 21.15 Gewijde muz. 21.40 Gram. 22.00 Parlementair comm. 22.15 Gram. 22.30 Nws. 22.40 Gram. 22.45 Avond- overd. 23.00 Muz. caus. 23.40 Het Evan gelie in Esperanti, caus. 23.5524.00 Nws. Hilversum II, 298 m. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. 8.00 Nws. 8.15 Orgelspel. 8.35 Gram. 9.00 Gym. v .d. vrouw. 9.10 Gram. VPRO: 10.00 Morgenwijding. VARA: 10.20 Gram. 11.10 Voordr. 11.30 Viool en piano. 12.00 Lichte muz. 12.30 Land- en tulnb.meded. 12.3f 13.45 Wikken en wegen, caus. 14.00 Man nenkoor en vrouwenkoor. 14.15 De won- derschoenen van Henk Trlepelmans, hoorsp. 15.30 Gram. 15.45 Zestig minuten voor boven de zestig. 16.45 Volksmuz. 17.00 Planoduo. 17.20 Roemeens ork. 17.50 Mil. comm. VARA: 18.00 Nws. en comm. 18.20 Lichte muz. 18.50 Openbaar kunstbezit. 19.00 Parlementair overz. 19.15 Regerlngs uitz.: De Zilvervloot. Een spaarpotpot- pourrie met authentieke Antilliaanse muz. van het duo Julian Coco en Ottmar Fraai. 19.30 Cabaret. 20.00 Nws. 20.05 Gevar. progr. 21.25 Cabaret. 21.55 Marimba. 22.30 Nws. 22.40 Concertgebouwork. en solist. 23.55—24.00 Nws. (Over de 4e lijn van 1820 uur) Frans Schubert: 1. Muziek by Rosa- munde op. 26. Ouverture „Alfonso und Estrella". Entr'acte muziek; Balletmuziek; Entr'acte muziek; Romance (Der Voll- mond strahlt auf Bergeshöh'n)Koor der Geesten (In der Tiefe wohnt das Licht); Entr'acte muziek; Herdersmelodieën; Herderskoor (Hier auf den Fluren); Ja- gerskoor (Wie lebt slch's so frötich im irünen); Balletmuziek; Diana Eustratl, alt; Berliner Motettenchor; Phllharmo- nisch Orkest van Beriyn. Dirigent: Fritz Lehmann. II. Octet in f gr. t. op. 166 voor 2 vio len, alt-viool, cello, contra-bas, clarinet, hoorn en fagot. Adagio - Allegro; Andante un poco mosso; Scherzo - Allegro vivace; Andante; Menuetto - Allegretto; Andan te molto - Allegro. Kamermuziekverenl- flng van het Berlijns Phllharmonlsch Or- est. TELEVISIEPROGRAMMA NTS: 21.15—23.00 Rep. Galaconc. te Wiesbaden. BUITENLANDSE PROGRAMMA'S Engeland, BBC Home Service. 330 m. 12.00 Schoolradio. 13.00 Ork.conc. 13.55 Weerber. 14.00 Nws. 14.10 Gram. 14.40 Schoolradio. 16.00 Hoorsp. 17.30 Ork.conc. 18.00 V ,d .kind. 18.55 Weerber. 19.00 Nws. 19.15 In the South-East 22.00 Koorzang. 21.00 Gevar. progr. 22.00 Nws. 22.15 Hoor spel. 23.30 Gram. 24.00 Nws. en weerber. 0.060.36 Viool en plano. Engeland. BBC Light Programme. 1500 en 247 111. 12.00 Voordr. 12.15 Mrs. Da le's dagboek. 12.30 Nws. en Fanfaremuz. 13.00 Gevar. muz. 13.30 Nws. en ork.conc. 14.00 Jazzmuz. 14.30 Nws. 14.45 V. d. kind. 15.00 V. d. vrouw. 15.30 Nws. 16.00 Ge var. muz. 16.30 Nws. 16.45 Lichte muz. 17.30 Nws. en Mrs. Dale's dagboek. 17.45 Uitsl. races en dansmuz. 18.30 Nws. en gevar. progr. 19.29 Weerber., nws., act. en lichte muz. 19.45 Hoorsp. 20.00 Journ. 20.25 Sport. 20.30 Nws. en hoorsp. 21.00 Gevar. muz. 21.30 Nws. en Waar verhaal. 22.00 Spaanse muz. 22.30 Nws. en gevar. progr. 23.30 Nws. 23.45 Gevar. progr. 0.30 Nws. 0.551.00 Nws. Nordwestdeutscher Rundfunk 309 m. 12.00 Volksdansen. 13.00 Nws. 13.15 Amus. muz. 14.15 Volksmuz. Zuid-Amerika. 15.00 Pianorecital 16.05 Ork.conc. 17.00 Nws. 17.45 Gevar .muz. 19.00 Nws. 19.30 Ork. conc. 21.45 Nws. 22.10 Jazzmuz. 22.30 Lichte muz. 23.00 Gevar. muz. 24.00 Nws. 0.10 Dansmuz. 1.15 Gevar. muz. Frankrijk 3, 280 en 235 m. 12.00 Nws. 12.05 Ork.conc. 14.25 Gram. 16.00 Ork.conc. 17.35 Gram. 18.05 Kamer muz. 19.41 Gram. 19.55 Nws. 20.00 Ork. conc. 21.40 en 22.25 Gram. 23.10 Gram. 23.53—24.00 Nws. Brussel, 324 en 485 ni. 324 m.: 12.00 Filmmuz. 12.30 Weerber. 12.34 V .d. landb. 12.42 Gram. 12.55 Koer sen. 13.00 Nws. 13.11 Opera- en operette muz. 14.00 Schoolradio. 15 45 Pianorecital. 16.00 Koersen. 16.02 V .d. zieken. 17.00 Nws. 17.10 Gram. 17.45 Franse les. 18.00 Kinderkoor 18.20 Godsd. uitz. 18.30 V. d. sold. 19.00 Nws. 19.30 Gram. 20.00 Festival v. Vlaanderen: Bach-conc. 20.55 Kunst- kaleidoscoop 21.10 Festival v. Vlaanderen: Bach-concert (verv.). 21.45 Zang. 22.00 Nws. 22.15 Amus.rnuz. 22.55 Nws. 23.00 V. d. zeelieden. 484 m.: 12.00 Gram. 13.00 Nws. 13.15 Gevar. muz. 14.20 Festival v. Vlaanderen: Ork.conc. 15.30 Gram. 16.05 Lichte muz. 17.00 Nws. 17.10 Lichte muz. 17.20 Kamer muz. 17.45 Orgelspel. 18.40 Gevar. muz. 19.30 Nws. 21.00 Gevar. muz. 22.00 Nws. 22.10 Gram. 22.55 Nws. Advertentie! official S Voor Leiden en omstreken 2 Gebr. B. H en J. Huisman Z Wielmakerst. 23 hk. Levcndaal 80 telefoon 22962 WEERRAPPORTEN (Van hedenmorgen 7 uur) Amsterdam Den Helder Ypenburg Vlissingen Eelde De Bilt Twente Eindhoven Z.-Limburg Helsinki Stockholm Oslo Kopenhagen Aberdeen Londen Brussel Luxemburg Parys Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfurt München Zürich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome AJaccio Madri ld Lissabon 5 6 onbewolkt onbewolkt onbewolkt onbewolkt onbewolkt onbewolkt onbewolkt onbewolkt onbewolkt zwaar bew. mist geh. bew. mist zwaar bew. zwaar bew. onbewolkt onbewolkt onbewolkt half bew. licht bew. licht bew. onbewolkt onbewolkt onbewolkt mist mist mist onbewolkt onbewolkt onbewolkt licht bew. onbewolkt zwaar bew. zwaar bew. zwaar bew. a Si S SS zzo 2 20 zzw 4 20 1 w-stil 20 zw 4 21 1 w.stil 22 z 2 21 z 2 24 W-Stll 22 z 4 23 zw 1 15 10 0 w 2 16 4 0 zw 4 18 7 0 no 2 24 16 0 z 1 23 7 0 nno 2 20 7 0 ono 2 25 9 0 o 3 24 12 0 W^tll 22 9 0 5 21 ozo 2 19 5 O 3 22 4 z 2 19 1 nno 1 18 7 zw 2 20 8 zo 2 18 3 zw 1 17 1 wstll 21 1 zw 2 14 1 n 2 18 11 ono 4 22 7 ono 1 24 11 w^tLl 24 15 no 4 29 24 0 0.1 0 0 0 0 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1959 | | pagina 2