Habib Bourguiba biedt zich aan als bemiddelaar Fransen - Algerijnen K^ENL Al feest wat (le klok slaat TAUNUS 17 M ElAMFORDï6,sraan WEERBERICHT 7509.- Er is akkoord over hoofdzaken zegt de Tunesische president HOLLAMDIA TRICOTAGES MILJARD DOLLAR VOOR I.D.A. VERA: 5400 Toon Hermans' film is klaar! Opgericht 1 maart I860 VRIJDAG 2 OKTOBER 1959 No. 29863 LEIDSCH DAGBLAD Directeur: E. A. E. van Dishoeck Hoofdredacteur: J. Brouwer DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN f 7.50 per kwartaal; f 2.55 per maand; f 0.59 per week Witte Singel 1, Leiden - Giro no. 57055 Telefoon Directie en Administratie: 25041; Redactie 21507 In het City Theater in Amsterdam werd gisteravond de galapremière gegeven van de film „The nun's story", waarin Audrey Hepburn de hoofdrol vervult. Koningin fuliana, de Prinsessen Beatrix en Irene, Audrey Hepburn en haar echtge noot Mel Ferrer, woonden de voor stelling bij. De Koninklijke gasten, de hoofdrolspeelster en haar echt genoot in de hal van het theater voor de aanvang van de voorstel ling. (Van onze correspondent in Parijs) Habib Bourguiba, de president der Tunesische republiek, heeft zich gisteren tijdens zijn wekelijkse radiorede officieel kandidaat gesteld voor de rol van bemiddelaar in de oorlog tussen de Fransen en Alge rijnen. Bourguiba stelde voor om onmiddellijk naar Parijs te komen voor verder overleg en hij noemde het „krankzinnig" de strijd nog langer voort te zetten nu over de hoofdzaken in feite al een overeen komst is bereikt. Die hoofdzaken zijn, dat Frankrijk het zelfbeschik kingsrecht van het Algerijnse volk heeft erkend en, ten tweede, dat de FLN haar pretenties van definitieve regering heeft laten varen en nu bereid is de werkelijke omvang van haar aanhang door een volks stemming te doen bepalen. Over de garanties en de details van zo'n referendum zouden beide partijen, zo meent de Tunesische staatschef, met wat goede wil nu ook wel een akkoord kunnen vinden. Franse regering, zelfs via een tussen persoon, in onderhandeling met de Al gerijnse rebellen zou willen treden. Doch in elk geval heeft Bourguiba het vuur nu weer van dichter aan de overgevoe lige Franse schenen gelegd, zodat het voor Parijs steeds moeilijker wordt de wereld zijn formalistische weigering te doen begrijpen om uit de voorstellen van De Gaulle nu ook de consequentie van een ontmoeting met de rebellen te trek ken. echter van zijn kant wel een communi qué uitgegeven, waarin van ernstige schermutselingen tussen Tunesiërs en Algerijnen op Tunesisch grondgebied wordt gewaagd. De politieke achtergrond van dit communiqué zou wellicht gele gen kunnen zijn in een poging van de Franse hoge militairen in Algiers te suggereren - of te insinueren - dat nu zelfs de positie van Bourguiba door de Algerijnse fellagha's bedreigd zou kun nen worden, zodat hij aansluiting bij Frankrijk zoekt om ook uit welbegrepen eigenbelang een definitief einde aan de oorlog te kunnen maken. Schermutselingen op Tunesiscli gebied? Het is de vraag of die goede wil bij beide partijen inderdaad al in voldoen de mate aanwezig is. Het voorstel van Bourguiba is in Parijs door de kranten over het algemeen niet al te ongunstig ontvangen en in elk geval verkiest men als bemiddelaar de Tunesische president - of de Marokkaanse koning, over wiens spoedige komst naar Parijs ook weer ge ruchten circuleren - boven een Ame rikaanse of Engelse diplomaat van het type Murphy, die vorig jaar - zoals men zich herinnert - meer onheil heeft ge sticht dan wederzijds begrip heeft kun nen wekken. Door nu Bourguiba direct bij de ver dere gang van zakenin te schakelen, zou bovendien de mogelijkheid geschapen kunnen worden Tunesië en Marokko in het raam van de Mahgreb samen met Algerije politiek nauwer aan Frankrijk - of de Gemeenschap - te verbinden. Over de methode van eventuele Tu nesische bemiddeling heeft ook Bour guiba zich nog niet heel duidelijk uitge laten en vooralsnog betwijfelen we of de Officieel heeft men in Parijs nog geen enkele reactie vernomen op het bemid delingsvoorstel van Bourguiba. Het Franse opperbevel in Algiers heeft GEEN L.D. OP 3 OKTOBER Morgen, de feestdag van Leidens Ontzet, zal ons Blad niet verschij- nen, terwijl onze Bureaus de gehele dag gesloten zullen zijn. Droog en zonnig De Bilt verwacht van heden- tot morgenavond: Droog en zonnig weer met ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Van nacht hier en daar mist. Zwakke wind. (Opgemaakt te 11.15 uur) 3 OKTOBER Zon op: 6.42 uur; onder: 18.15 uur. Maan op: 7.44 uur; onder: 18.50 uur. Hoogwater te Katwijk te 3.27 uur en 15.19 uur. Laagwater te 11.42 uur. (4/10: hoogwater te 4.07 en 16.29 uur, laagwater te 0.03 en 12.19 uur; 5/10: hoogwater te 4.46 en 17.07 uur, laag water te 0.45 en 12.58 uur). Dit Blad bestaat uit 20 pagina's GESPROKEN Wij ontvingen zo juist de nieuwe uitgebreide collectie. HAARLEMMERSTRAAT 172 - 174 - 179 De jaarvergadering van de Wereld bank heeft gisteren in Washington het voorstel tot oprichting van een Inter nationale Ontwikklelings Associatie (IDA) goedgekeurd. Deze organisatie, die naar verwachting een kapitaal zal hebben van een miljard dollar zal de minder-ontwikkelde landen moeten steunen bij hun industrialisatie. Alle 68 lid-staten van de Wereldbank stemden voor de oprichting van de IDA. Het aantal doden als gevolg van de wervelstorm in Japan is tot 3.666 geste gen, 12.866 mensen werden gewond en 1731 worden nog vermist. In Yatomi en Joesjiyama, nabij Nago- ja, twee van de gebieden die het ergst zijn getroffen, hebben hefschroefvlieg- tuigen ongeveer 20.000 mensen die door overstromingen of grondverschuivingen waren geïsoleerd, geëvacueerd. Ook el ders moeten nog mensen worden bevrijd. Drinkwater is door de overstromingen besmet. Medische groepen zjjn bezig om het uitbreken van ziekten te voorkomen. Advertentie Advertentie Ademin voorkomt en geneest, bovendien 'n tractatie. Havenstakers in V.S. weer aan het werk? Circa 10.000 leden van de Amerikaan- sevakbond voor havenarbeiders, de „In ternational Longshoremen's Association" (ILA) hebben opdracht gekregen het werk vandaag te hervatten. Het bevel kwam minder dan 36 uur na het uitbreken van de staking, die gisteren het werk in de havens aan de Amerikaanse oostkuit nagenoeg tot stil stand bracht. Alleen al in New York konden 200 schepen niet geladen of gelost worden. Door de staking wordt de invoer be dreigd van staal uit het buitenland, die van groot belang is voor de Amerikaan se industrie nu de arbeiders uit de staal industrie sinds enige tijd niet meer werken. Zaak-Lynn Kauffman Politie denkt ook nog aan zelfmoord De Newyorkse politie sluit de moge lijkheid niet uit, dat Lynn Kauffman in een vlaag van wanhoop nadat de marconist van de „Utrecht" haar ver teld had, dat hij reeds getrouwd wa: zelfmoord heeft gepleegd. Aanvan kelijk had men daar ook in geloofd, maar de lijkschouwer weigerde echter een overlijdensakte af te geven, om dat naar zijn oordeel mevrouw Kauff man voor haar dood was mishandeld. De telegrafist van het Nederlandse schip werd zoals bekend toen ge arresteerd. Zijn advocaat heeft gisteren tegenover de pers verklaard, dat hij op grond van zijn eerste gesprek met zijn cliënt meende, dat diens onschuld kan worden vastgesteld. Op het verzoek van de advocaat, Fontana, is de telegrafist nog niet in staat van beschuldiging ge steld. Dit is uitgesteld tot 6 oktober om de raadsman gelegenheid te geven zich in de zaak in te werken. Van de zijde der politie is verklaard, dat de gearresteerde tijdens een lang verhoor vijftien uur aan één stuk bepaalde feiten had toegegeven, doch toen hem een verklaring waarin dit was opgenomen, ter ondertekening werd voorgelegd, weigerde hij tenslotte zijn handtekening te plaatsen. Hij houdt vol niets te maken te hebben met de dood van de 23-jarige passagiere van de „Utrecht", wier stoffelijk overschot in de haven van Boston werd aangetroffen nadat het schip was vertrokken. Frank J. J. van Heemstra, de rechts kundige van het Nederlandse consulaat- generaal in New York heeft gisteren scherpe kritiek geleverd op de politie van Boston en New York, die de telegra fist zo langdurig hebben verhoord zon der hem in de gelegenheid te stellen contact met een advocaat op te nemen en juridische bijstand te vragen. De telegrafist heeft tijdens een kort verhoor voor een rechter in Brooklyn gezegd, dat hij niet alles had begrepen van de terminologie, die de politie woensdag j.l. bij zijn arrestatie had ge bruikt. Dit ondanks het feit, dat hij reeds eerder in de Verenigde Staten is geweest en uitstekend Engels spreekt. Duidelijke taal Russische filosoof contra rode deken van Canterbury Dr. Kriwilof, een van de belangrijkste filosofen van de Sowjet-Unie heeft in „Kommunist", een Russisch tijdschrift dat theoretische vraagstukken over het communisme behandelt, de „rode" de ken van Canterbury aangevallen. Hij verwijt dr. Hewlett Johnson, dat hjj het feit dat het religieuze en het wetenschappelijke denken onverenig baar zijn, verwaarloosd heeft. Samen werking tussen wetenschap en gods dienst is onmogelijk, aldus Kriwilof, sommige geestelijken zijn wat hun openbare activiteit betreft, progressief. Wij stellen hun bijdrage voor de zaak van de vrede op prijs, maar hun activi teit kan nimmer de principiële ver schillen tussen ons en hen, die de gods dienst steunen, verdoezelen en te niet doen. Het dialectische materialisme kan niet samengaan met het christen dom, aldus Kriwilof. Russisch bezoek aan Indonesië Een Russische delegatie, bestaan-de uit leden van het Russische parlement en van de Rraad voor nationaliteiten in de Sovjet-Republiek, zal op uitnodi ging van het Idonesisohe parlement een bezoek brengen aan Indonesië. Zij zal 9 oktober te Djakarta aankomen. Dit bezoek vloeit voort uit een rondreis, welke een Indonesische parlementaire dielegatie enige tijd geleden in Rusland heeft gemaakt. De Russen zullen gedu rende ongeveer twee weken verschillen de streken in Indonesië bezoeken. Advertentie Heel Nederland wacht thans in spanning op de grote première van MOUTARDE VAN SONANSEE, de film van Toon Hermans. Libelle geeft u vast een voorproeve - in kleuren. Natuurlijk in Libelle, want is nu eenmaai beter Weer wachtmeester in arrest De Rijksrecherche heeft te Amster dam opnieuw een wachtmeester van de verkeersgroep der Rijkspolitie te Am sterdam de vijfde gearresteerd, die een automobilist de gelegenheid zou hebben gesuggereerd en geboden een proces-verbaal „af te kopen", n.l. een 40-jarige wachtmeester le klasse met vele dienstjaren. VRIJDAG 2 OKTOBER: 7.30 uur nam.: Grote taptoe vanaf Kaasmarkt. 8.0012.00 Lunapark Schuttersveld. ZATERDAG 3 OKTOBER: 7.00 uur voorm.: Reveille Stadhuisplein. 7.309.30 Uitdeling haring en wittebrood in Waaggebouw. 8.00 Koraalmuziek Van der Werfpark 8.0010.00 Militaire mars (défilé Stadhuis 9.30 uur). 8.3010.00 Behendigheidswedstrijden voor automobilisten op Levendaal. 8.3010.30 Poppenspel Onderwaters Theater Miniatuur: 8.309.00 uur: Kooilaan 9.159.45 Zeemanlaan 10.00—10.30 5 Meiplein 9.00 voorm.12.00 uur 's nachts: Lunapark Schuttersveld. Springen fontein Vismarkt. Museum „De Lakenhal" geopend. Herdenking in Pieterskerk. Spreker ds. M. Ottevanger. Optocht „Keizer Maximiliaan I van Oostenrijk". Gezelschap Johan Kaart speelt „Nachtdienst" in Schouwburg. Cabaretvoorstelling Stadsgehoorzaal. Feestavond Chr. Oranjever. in Wijkgebouw „Levendaal". Vuurwerk Schuttersveld. 10.0011.30 uur voorm. 10.00—12.00 10.30 1.004.00 nam.: 7.30 8.00—10.30 8.00 Minister uitgenodigd gevolgen van droogte zelf te aanschouwen Het hoofdbestuur van de Over ijsselse Landbouwmij. heeft de minister van Landbouw en Vis serij dringend verzocht zich op de hoogte te komen stellen van de ernst van de toestand in sommige door de droogte getroffen gebie den. De gevolgen doen zich n.l. steeds ernstiger gevoelen en met name de voeder- en watervoorzie ning van het vee/ brengt moeilijk heden met zich mee. Op vele verdorde vlakten, welke enige maanden geleden nog groene wei landen waren, moet het vee nu met stro gevoed worden. De leden van de rampenorganisaties in westelijk Nederland hebben het ini tiatief tot een hulpactie genomen door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van bietenkoppen, stoppelklaver en der gelijke, voor de boeren in de zwaar door de droogte getroffen gebieden. Momen teel wordt er aan een overzicht gewerkt van hetgeen ter beschikking kan Ko men, zulks met behulp van de drie landbouw stand-organisaties. Verschil lende delen van Nederland zullen wor den geholpen zoals bekend helpt de Wieringermeer de Drentse boeren, de Haarlemmermeer Gelderland, de Zuid hollandse eilanden, Brabant en Lim burg, terwijl Overijssel is aangewezen op de Noordoostpolder. Het vervoer van bietenkoppen is nogal duur en daarom vindt het Drents landbouwgen-ootschap het verstandig deze voederbieten ter plaatse in te kuilen en later te trans porteren omdat men dan per lading meer voedingswaarde kan bergen. Vele boeren zitten evenwel met het arbeids probleem en zien geen kans het in-kui- ldngswerk zelf te verrichten, De hulp actie wordt echter op zo grote prijs ge steld, dat vanwege het Drents land- bouwgenootsohap een aantal boeren zoons naar de Wieringermeer gaan om daar te helpen bij de bietenoogst en dan ook gezamenlijk met die boeren de koppen en het blad in te kuilen. Van de kant van de bond van oudleerlingen Drente en de CBTB is aan dit plan volledige medewerking verleend en het wachten is nu alleen op een oproep uit de Wieringermeer. Dan kan meteen een vijftigtal jongeren vertrekken, die na een week zullen worden afgelost door andere Drentse jongeren. Wat de dis tributie van het op deze manier be schikbaar komende veevoer betreft kan men rekenen op de provinciale voedsel- commissaris van Drente en de plaatse lijke bureauhouders. Vlieger Meerholz op 20 okt. voor Militair Gerechtshof De sergeant-vlieger A. Meerholz, die op 9 september door de Krijgsraad te 's-Hertogenbosch wegens een ongeoor loofde afwezigheid van de vliegbasis Woensdrecht van 8 dagen tot ontslag uit de militaire dienst werd veroordeeld, zal op 20 oktober a.s. voor het Hoog Mi litair Gerechtshof terechtstaan. Hij zal worden verdedigd door de Haagse strafpleiter mr. D. Huisman. Meerholz deserteerde, zoals bekend, uit protest tegen een hem door de wnd. basiscommandant opgelegde krijgstuch- telijke straf wegens het niet opvolgen van een bevel van de veiligheidsofficier om zijn kastje, waarin persoonlijke brie ven waren, te openen. Damwand rond gat te Wormer begaf het De houten damwand rond het pat waarin het mysterieuze „ding" in het weiland te Wormer verdween heeft het gisterochtend begeven. Het gat staat tot aan de rand toe vol sloot water. Een ijzeren damwand zou uit komst kunnen brengen, maar dit is een zeer kostbare zaak. met VIER DEUREN. Vergelijk vóór U koopt de brede deuren vaste wegligging stevige bouw krachtige motor (67 p.k.) en de verrassende prijs HAARLEMMERWEG 2-4 TELEFOON 0 1710—33141 LEIDEN (3 lUnen) Eisenhower dwong Kroesjtsjef tot ruil (Van onze correspondent in Bonn) De vroegere hoge commissaris der Verenigde Staten in Duitsland McCloy onthulde gisteren te Bad Godesberg het een en ander over het gesprek Eisenhower-Kroesj- tsjef. Hij verklaarde dat de Ameri kaanse president de opheffing van het Russische ultimatum voor Ber lijn van de Russische minister president had afgedwongen door te weigeren in te gaan op het ont wapeningsthema zolang de bedrei ging voor Berlijn zou blijven bestaan. Kroesjtsjef heeft hierop blijkbaar direct positief gereageerd en aldus kwam de „ruil" tot stand van de opheffing van het ultima tum der Russen betreffende Berlijn tegen de Amerikaanse toestem ming over ontwapening te praten. McCloy deelde dit gisteren te Bad Godesberg mee op een Amerikaans- Duitse bijeenkomst van 50 parlemen tariërs, oud-ministers, zakenlieden en mannen van de wetenschap. Bondskan selier Adenauer heeft hierbij de vroe gere Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken Acheson en de Ameri kaanse Senator Javits, voorzitter van de economische commissie van het NAVO- parlement, ontvangen. Javits verzekerde Adenauer dat hij ervan overtuigd is, dat de Verenigde Staten nooit een uitver koop over Berlijn zullen houden. Van enigerlei wijziging van de Amerikaanse houding bij het gesprek Eisenhower- Kroesjtsjef was het, aldus de Senator, niet gekomen. Ten aanzien van de Ame rikaanse troepen in Berlijn zei hij, dat deze daar zolang zullen blijven als zij er nodig zijn, maar ook niet langer. Daarmee werd er nog eens van Ameri kaanse zijde de nadruk op gelegd, dat men niet tot een vergelijk met de Sov jet-Unie wil komen ten koste van de Bondsrepubliek of West-Berlijn. Van officiële Westduitse zijde werd gisteren ten deze verklaard, dat men het strikt noodzakelijk acht dat de geal lieerde troepen in West-Berlijn blijven en daar niet vervangen zullen worden door troepen der Verenigde Naties. Een V.N.-troepenmacht kan op ieder moment door een gewone meerderheid in de Al gemene Vergadering der Verenigde Naties teruggetrokken worden. In zo'n geval zou West-Berlijn wel eens volko men onbeschermd kunnen komen te staan. Dat risico wil men in Bonn niet lopen. Men blijft er hier dan ook bij, dat de geallieerde troepen in West-Ber lijn onmisbaar zijn. De burgemeester van Wormer en het hoofd van de hulpverleningsdienst binnenland zijn s midrt- naar Den Haag vertrokken om op h t ministerie van Binnenlandse Zaken te gaan be spreken was er nu verder moet gebeu ren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1959 | | pagina 1