Olieleiding Geiiua-Müiiclien kost 250 miljoen en is 1500 km. lang M«x SEVEN-UP van Leeuwen 40 jaar bij P.T.T. VITTE Eerste steen kleinseminarie in Noordivijkerhont is gelegd Kerkelijk L Bondsrepubliek breekt zich liet lioofd over fiscale problemen 'succes- agenda Ppgerlchf I maart 1860 Vrijdag 2 oktober 1959 Zesde blad no. 29863 ïi. Gisteren herdacht de heer E. W. van Leeuwen, thans hoofdambte- aar eersteklasse het feit, dat hij 40 jaar geleden in dienst trad van e PTT. Ter gelegenheid hiervan werd gistermiddag in hotel Toor en receptie gehouden, waarbij het de jubilaris vooral niet van de zijde Ier collega's en medewerkenden aan het Postkantoor te Alphen en •an de kantoorhouders uit de omliggende gemeenten heeft ontbroken. De heer Van Leeuwen heeft, uitgezon^ rd een korte cursus in Rotterdam, »rtig jaar onafgebroken in het jhense kantoor gewerkt en daarbij tuurlyk de vele veranderingen, zowel ,t het interieur van het kantoor als t de werkmethode betreft meege- tökt. De eersten, die de jubilaris met zün jtgenote en dochter en zoon geluk- psten, waren de heren C. v. d. Griend M. A. H. Starrenburg, die namens N. (msom N.V. van hun belangstelling Ik gaven. [et personeel van het Alphens kantoor pr zover dit gemist kon worden, was eordduitse boer volgt Liibke op aan „Landbouw" (Van onze correspondent in Bonn) De 59-jarige Sleeswijk-Holsteinse land- (wer Werner Schwarz, een protestants 1 van de CDU, is officieel benoemd tot rolger van de huidige Bondspresident Ibke als minister van Voedselvoorzie- lg en Landbouw van de Bondsrepu- ,ek. Uit de handen van Liibke'zelf ont- ig Schwarz te Bonn de benoemings- rkonde. Minister Schwarz is een Hamburger n geboorte maar reeds in 1926 ves- ;de hij zich als zelfstandige boer in eeswijk-Holstein. Hü bezit er thans n boerderij van 150 ha en hij gaat door or een model-landbouwer. Tijdens de rlog was hij werkzaam in de zoge- amde Reichsnahrstand. Hij bracht l in 1953 tot lid van de Bondsdag, ^an Schwarz' benoeming is een hele Iwtrekkerij voorafgegaan. Als Lübkes' volger stond de Beierse (r.-k.) CSU- rlementariër en Europese landbouw- icialist Lücker het hoogst genoteerd, op 23 juli dan ook een aanbod van enauer accepteerde! Sedertdien is er compleet politiek spel gespeeld om üwarz naar voren te schuiven. Van ordduitse kant betoogde men name- c dat de kleine CSU, verbonden met CDU, met Lücker een vijfde CSU- nister in het kabinet-Adenauer zou jgen. De vraag was toen, na een inge- ckelde strijd achter de schermen: of CSU-minister van Justitie Schaffer mt het veld voor Lücker, óf Lücker rdt niet benoemd. Het eerste bleek on gelijk, Lücker verdween dan ook naar t tweede plan en Sleeswij k-Holstein leg met Schwarz zijn eerste minister het kabinet. Schwarz gaat door voor 1 prima vakman en een financieel on- ïankelijk politicus, maar overigens is een onbeschreven blad, zowel in het ver ministeriële werk als op het Euro- se niveau. Men hoopt te Bonn dat hij Lübke niet slechts de belangen van Duitse boeren maar ook die van de jstduitse consumenten in het oog zal ten te houden. Advertentie DE £cht& PIJNSTILLER Hoofdpijnmaarookandere plagende pijnen verjaagt u prompt met WITTE KRUIS. Tabletten, poedert of cachets! icherpe kritiek van Evert Vermeer ..Kabinet De Quay een zwak bouwsel" (Speciale berichtgeving) De heer Evert Vermeer, voorzitter 'an de P.v.d.A., heeft gisteravond op ien vergadeo-ing van zyn party-afde- kig Naarden (van welke afdeling hij ■elf deel uitmaakt) de verwachting 'itgesproken dat de thans in ons and gevoerde politiek, met name die an de vrije loonvorming, schipbreuk >1 leiden. „Ik zie het moment ko len", aldus de heer Vermeer, „dat ls de hoogste chaos is ontketend, oen naar ons zal toekomen met de Taag of wü weer willen meedoen- Ik ril hier echter duidelijk stellen, dat k er bepaald niets voor gevoel o::i Redder was helper Zondag 19 juli JJ. ontsnapte mevr. Van der Poel uit Sassenheim, die zich met haar man en vijf kinderen op het strand te Noordwijk bevond, bij het zwemmen in zee ternauwernood aan de verdrin kingsdood. Hoewel zij een goed zwem ster was, geraakte zij in moeilijkheden en werd door enkele baders uit het water gehaald Een jonge Duitser uit Krefeld meldde zich als redder en gaf een gedetailleerd verslag van de manier waarop hü de vrouw boven water had gehouden. Achteraf is echter gebleken, dat niet hij, maar dr. ir. F. J. Gelier, een Duitse gast uit Bochum, het leven van mevr. Van der Poel heeft gered. Dr. Geiler bevond zich in zee toen hy bemerkte, dat de baadster om hulp riep en met de armen zwaaide. Ofschoon ge handicapt door een stijf been, zwom hij naar de vrouw toe, die reeds buiten kennis was en in het water dreigde te verdwijnen. Met inspanning van al zijn krachten en steecs opspringend, hield hy de drenkelinge boven water tot op zyn hulpgeroep de Duitse jongeman en enkele Hollandse gasten verschenen om de vrouw aan het. strand te brengen. Een Duitse dokter paste kunstmatige ademhaling toe. Mevr. Van der Poel kwam weer spoedig by en in de politie post werd zij verder op verhaal gebracht. Doodop was dr. Geiler naar zijn strandtent gegaan om wat op adem te komen, hetgeen waarschijnlijk mede de ooi-zaak is geweest, dat de werkelijke redder onopgemerkt is gebleven. Een woord van hulde aan deze moe dige Duitse gast voor zijn kordaat op treden bij deze door de sterke stroming zeker niet van gevaar ontblote redding, is zeker op zijn plaats. Advertentie Namens de directeur-generaal speldt de heer A. Klein, directeur van het kantoor der P.T.T. te Al phen, de jubilaris de gouden speld voor 40 jaar trouwe dienst op. Foto Leldsch Dagblad met de directeur, de heer A. Klein, aan- i wezig. De heer Klein sprak namens de directeur-generaal van de P.T.T. bijzon der waarderende woorden, waarbij hij de bereidheid tot helpen zowel voor de collega's als voor het publiek van de heer Van Leeuwen bijzonder prees, waar door mede de goede verstandhouding ten kantore in niet geringe mate is bevor derd. Namens het hoofdbestuur bood de heer Klein de oorkonde aan, benevens de gouden speld voor 40 jaar trouwe dienst, alsmede een gratificatie. Vervolgens sprak de zoon van de directeur als collega in het kantoor namens de overige collega's eveneens hartelijke woorden, waarbij hy tevens dank bracht voor de steeds ondervonden hulp en vriendschap. Hij bood een fraaie vulpenset aan alsmede een bak planten voor de echtgenote van de jubilaris. Namens de bestellers sprak de heer J. van Diggelen de heer Van Leeuwen op vlotte wijze toe, daarbij enkele herinne ringen ophalend uit de afgelopen jaren waarby de vrolüke noot niet ontbrak. De heer Van Diggelen bood een actentas aan. De jubilaris dankte met enkele welge kozen woorden voor de hulde, de vrien delijke woorden en de aangeboden ge schenken. De warmte van een 9welkom thuis Vlekvrif - onbrandbaar - naadloos 7 in 7 kleuren - per m2 vanaf 18.75 Het was gisteren een vreugdevolle dag voor het gehele bisdom Rotter dam, want, zoals de bisschop mgr. M. A. Jansen getuigde, de periode van voorbereidingen is afgesloten en met de plechtige eerste steenlegging is de eigenlijke bouw en voltooiing van het eigen klein-seminarie van het bisdom Rotterdam definitief begonnen. De vlaggen wapperden niet alleen op het bouwterrein aan de Noordwij- kerhoutse Langelaan, maar ook van het gemeentehuis en vele woningen ln het dorp. In vol bisschoppelijk ornaat verrichtte mgr. Jansen de zegening en het leggen van de eerste steen volgens de voorge schreven (ritus en met -assistentie van de regent van het seminarie, H. Ph. van Ruijven en de deken van Rotterdam, B. Henning. Van de aanwezige geeste lijke en wereldlijke autoriteiten noemen wij de plaatsvervangend internuntius en de secretaris van de internuntius, de vicaris van het bisdom mgr. A. C. Schaaper. deken Brinkman van Noord- wijk en deken Haring van Leiden, het voltallig college van burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout, de wnd. gemeentesecretaris en de gemeen te-architect van Noordwijkerhout als mede burgemeester Banning van Leid- schendam met echtgenote. Nadat mgr. Jansen het kruis, dat maandagavond was geplant op de plaats waar het altaar zal komen. had gezegend, sprak hij de aanwezigen toe. De bouw zal worden uitgevoerd vol gens een nieuw idee. zodat de architect meent te kunnen spreken van een se minariedorp. Materieel en financieel ls de voorbereiding tot nu toe bijzonder goed verlopen. De medeweiking van de diocesanen is tot nu toe boven alle lof geweest. Mgr. Jansen sprak als zijn overtuiging uit, dat het klein-seminarie als Instituut voor de priesteropleiding meer dan ooit verantwoord is. Voor de voltooiing van het seminarie ls de financiële steun van alle dioce sanen onmisbaar, maar mgr. Jansen deed vooral een dringend beroep op als anderen ruïnes hebben veroor zaakt met puinhopen te beginnen". Na de situatie na de jongste verkie zingen besproken te hebben uitte de heer Vermeer felle kritiek op de politiek van de vrije loonvorming. Hij meende dat de regering op dit punt elfc gezag zal verliezen en noemde de gebeurtenis sen rond de grafische CAO een basis voor gezagsondermijning en onrust. In de bedryven. waarin de bonafide vak verenigingen weer orde moeten zien te scheppen. Vooral de laagst bezoldigden (ambtenaren, verpleegsters enz.) en kleine zelfstandigen zullen naar de me ning van de heer Vermeer het kind van de rekening worden. Het Kabinet De Quay werd tenslot te door de heer Vermeer, die by het begin van de avond met bloemen was gelukgewenst met zün volledig her stel van een ernstige ziekte, een wrak bouwsel genoemd, waarvan weldra de -•erste brokken zullen vallen. allen om vurig te bidden voor priester roepingen. Na de van zoveel innerlijke bewogen heid getuigende toespraak zegende mgr. Jansen de grote vierkante, ruim twee on wegende steen, welke als hoeksteen op het fundament van de kapel werd vastgemetseld OORKONDE. In de steen was een g;eur gehakt, waarin een in een loden koker geborgen oorkonde werd gelegd. Deze oorkonde vermeldt, dat het seminarie is gebouwd onder Paus Johannes de 23ste. tijdens ae regering van Koningin Juliana, ter wijl mgr. Jansen bisschop was van Rot terdam en mgr. Schaaper zijn vicaris, de heer P. M. M. van der Weijden bur gemeester was van Noordwijkerhout en H. Ph. van Ruyven, regent van het seminarie. Ook is op de oorkonde ver meld, dat prof. ir. A. van Kranendonk en ir. H. Thunissen de architecten en de fa gebrs. Struvcken de aannemers zijn. Alle in de oorkonde vermelde personen hebben hun handtekening daaron ge plaatst. Vermeld dient ook nog. dat de pries terstudenten van het klein-seminarie, die nu nog dn Stouteniburg en het semi narie H age veld zün gevestigd, bij deze eerste steenlegging voor hun toekomstig opleidingsinstituut aanwezig waren Na afloop van de pleohtigheid verza melden de vele honderden genodigden zich in de gymnastiekzaal, waar ver versingen werden aangeboden. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om mgr. Jansen en vooral ook de regent geluk te wensen met deze be- langryke mijlpaal bij de verwezenlijking van het eigen klein-seminarie voor het bisdom Rotterdam. even NED. HERV. KERK Beroepen te 's-Heer Arendskerke W. O. J. Jacobs te Reltsum. Aangenomen naar Rotterdam-Centrum (vac. willen J. H. F. Engel) J. Pronk te Boskoop. NOG GEEN AANSLUITING BIJ GEREF. OECUM. SYNODE De generale synode van de Chr. Geref. Kerken heeft in haar donderdag te Rotterdam gehouden zitting uitvoerig gediscussieerd over aansluiting by de gereformeerde oecumenische synode. Daarover was een instructie ter tafel van de particuliere synode van het noor den, die van oordeel was, dat de belem mering, die de Chr. Geref. Kerken tot nogtoe afzijdig deed staan ten aanzien van de gereformeerde oecumenische sy node, thans voldoende is weggenomen. Rapporteur was ds. Biesma te Utrecht. De commissie stelde voor niet op het voorstel in te gaan. Dit ontmoette verzet by de hoogleraren, prof. dr. J. van Gen- deren, prof. J. Hovius en prof. dr. B. J. Oosterhof alsook by de leden, ds. W. Meynhout te Franeker, ds. J. Prins te Groningen en ds. H. Toorman te 's-Gra- venhage, die allen pleitten voor aanslui- (Van onze correspondent te Bonn) Binnen tien jaar zal in West- en Midden-Europa een oliebuisleiding- systeem zijn ontstaan, dat voor de traditionele verkeersmiddelen een grote concurrent zal blijken te zijn. Na de pijpleiding tussen Wilhelms- hafen en GelsenkirchenKeulen, die reeds in gebruik is, en die tussen Rotterdam en Keulen, welke binnen enkele maanden klaar zal zijn, zijn de plannen gereed gekomen voor de bouw van een buisleiding tussen Genua en München. En men praat voorts over leidingen tussen Venetië en Zuid-Duitsland. Men kan zich daarbij voorts niet voorstellen, dat er geen geweldige ver wikkelingen zullen komen met Neder land, Italië, Zwitserland en Frankrük. Plannen voor nog ere leidingen langi Daarmee begint reeds een dicht net te groeien, nog temeer daar van Mar seille uit al gebouwd wordt aan een leiding via Straatsburg naar Karlsruhe, die mettertijd weer verbonden zal wor den met Keulen. In München is dezer dagen de oprichting bekend gemaakt van de „Südö" AktiengeselLschaft für Erdölwirtschaft", waarin enige grote Duitse, Italiaanse en Zwitserse instellin gen belangen hebben. De „Oleodotti In- I ternationale" te Rome. een dochter onderneming van de bekende „Eni" van Enrico Mattei zit er in, evenals een Duits bankenconsortium, met o.m. het bankhuis Schacht en Co te Düsseldorf. Het gaat er hierbü om door daling van de transportkosten aan Beieren olie tegen prijzen te leveren, zoals die gelden te Hamburg, Bremen en Rotterdam. De buisleiding zal lopen van Genua naar de Italiaans-Zwitserse grens (een deel hiervan is reeds in aanbouw), vervol gens dwars door noord-oost Zwitserland en zuidwest-Duitsland naar München. De totale lengte zal 1500 km bedra gen; de kosten schat men op 250 miljoen mark. De leiding zal in 1962 klaar moe ten zün. Te München meent men. dat bij een volledig gebruikte buisleiding de trans portkosten per jaar met 50 miljoen mark, vergeleken met thans, zullen af nemen. Genua zou daarby het voordeel hebben, dat het schepen tot 100.000 ton kan laten lossen. Voor Beieren zal deze leiding zeker industrieel van grote waar de zijn. Ietwat nutteloos acht men het, dat er thans ook gesproken wordt over een oliebuisleiding van Venetië (dat schepen tot slechts 18.000 ton kan los sen) naar München. Daarnaast bestaat er een Oostenrijks plan voor een buis leiding van Triest naar Regensburg via Linzen het gaat hierby stellig om zeer reële voorstellen! Fiscaal probleem Inmiddels is in de Bondsrepubliek een debat ontbrand over de vraag of men een oliebuisleiding „zijnde een nieuwe verkeersdrager" niet evenzeer moet gaan belasten als het weg- en watervervoer. Tegen dit 'belastingplan bestaat fel ver zet by hen, die zeggen, dat het hier gaat om een rationele ontwikkeling. Volgens deze tegenstanders van een vervoersbe- lasting voor de oliebuisleidingen zou een dergelijke belasting byzonder veel voor deel voor de tankscheepvaart opleveren. I960 Reeds nu de gehele collectie in voorraad. PORTEFEUILLES reeds v.a. f4.75 Inhoud voor „SUCCES" Juniorf4.25 - f4.50 Senior f 4.75 - f 4.95 Lady f 3.45 Gentleman f 3.30 Ook alle onderdelen uit voorraad leverbaar. HAARLEMMERSTR. 167—171 ting bij de gereformeerde oecumenische synode. Ds. J. H. Velema te Apeldoorn stelde voor, dat de synode de beslissing zou uitstellen tot de volgende generale sy node in 1962, wat kan omdat de GOS eerst in 1963 bijeen zal komen. De synode nam dit voorstel aan. GAAT GEREF. SYNODE EFFICIËNTER WERKEN? De generale synode der Geref. Ker ken heeft in haar donderdag te Utrecht gehouden zitting eerst behandeld het rapport van deputaten voor evangelisa tie onder studenten, in welk verband ds. W. A. Wiersinga te Baarn, evange lisatiepredikant in algemene dienst, ter synode was. De 6ynode keurde de voor stellen der commissie goed en voteerde opnieuw gelden voor de evangelisatie- arbeid onder studenten aan de kerken, die dit werk verrichten, t.w. Amster dam, Delft, Eindhoven, Groningen, Lei den, Rotterdam en Wageningen. De synode nam na bespreking een voorstel aan van prof. dr. J. H. Bavinck en ds. P. N. Kruiswyk te Amsterdam om deputaten te benoemen waaronder deskundigen voor de bestudering van de vergaderingtechniek, teneinde te komen tot een efficientere werkwijze voor de synode. In zyn toelichting wees ds. Kruyswyk erop. dat het niet verant woord is dat 25 a 26 predikanten en even zo vele ouderlingen elk jaar 10 van hun tüd aan de synodale arbeid moeten geven. In de middagvergadering heeft de i synode zich bezig gehouden met de be spreking van de statuten van de „Stich-1 ting Evangelisch Herstel en Opbouw".! Na bespreking keurde de synode de sta- tuten goed. Zeker ons land en Frankrijk zün gekant tegen een dergelijk fiscaal ingrüpen. Tenslotte zeggen zij, dat men de exploitanten van water en elektriciteits bedrijven ook niet apart belast omdat zij water of elektriciteit vervoeren per buis of kabel Maar in binnenvaartkringen en onge twijfeld ook bij de Duitse Spoorwegen het troetelkind van het ministerie van Verkeer te Bonn denkt men er anders over. Ontwaarding Zij zeggen, dat het noodzakelyk is de bestaande vervoersmiddelen te be schermen tegen volledige „ontwaar ding"De Westduitse binnenscheep vaart vervoert 55 procent, de spoorwegen 45 procent van de olie die via Rotter dam, Hamburg en Bremen niet door oliebuisleidingen naar West- en Zuid- Duitsland wordt getransporteerd Hier zijn dus wel zeer zware belangen aan het woord! Tory-voorsprong is enigszins gedaald (Van onze correspondent in Londen) Naarmate de verkiezingsdag van 8 oktober nadert, neemt de spanning in Engeland toe. In de kiesdistricten, wel ke de doorslag geven omdat de daar bestaande geringe meerderheden ge makkelijk om kunnen gaan, is volgens de jongste steekproeven de conserva tieve voorsprong in een week tüd van 4 tot 2 pet. gedaald. Indien de Tories verder afzakken echter kunnen voor komen, ziet het er naar uit, dat zy hun succes van 1955 een verkiezingszege met ruim 60 zetels in hun voordeel zullen herhalen. De algemene mening is nog steeds dat de Tories zullen win nen omdat de regering op elk gebied de wind mee heeft. De werkloosheid is volgens de jongste gegevens met 22-000 personen gedaald. In de dagelijks steeds feller wordende strijd spelen op dit ogenblik de sociale en economische vraagstukken een veel grotere rol dan de buitenlandse politiek. Maar indien de dalende lijn in de con servatieve aanhang zich voortzet, be staat er nog steeds een kans dat Labour wint. Alles schijnt af te hangen van de twijfelaars, welke groep nog steeds stijgt. Ook zijn er kiezers die volharden in hun weigering te stemmen. Zoals men weet. kent het Britse kiessysteem geen opkomst.plicht. Steun voor de libe ralen is in genoemde districten van 8 tot 6 pet. gedaald, maar degenen die aanvankelijk met hen sympathiseerden zijn voor een belangrijk deel thans te- Advertentie Advertentie rnet Oordeel van N.V.V.: Loonpolitiek is onhoudbaar „Onrechtvaardig voor de werknemers in de zwakke bedrijfstakken, theore tisch verwerpelijk cn praktisch on houdbaar". Dat is het oordeel van het N.V.V. over de gecombineerde loon- en prüspoiitiek van de regering. De heer A. H. Kloos, secretaris van het N.V.V., maakte zich tot tolk van dit standpunt toen hij gistermiddag op de laatste congresdag van het N.V.V. te Utrecht het ontwerp-actie- programma toelichtte. Sprekende over de loonpolitiek, zei de heer Kloos, dat het N.V.V. de slag om de geleide loonpolitiek verloren heeft. Door de meerderheid van het Nederlandse volk is het N.V.V.. een ander systeem van loonvorming opgedrongen. Daar moet thans mee gewerkt worden, zo zei de heer Kloos en dit gebeurt weliswaar niet met overgave maar wel met loyali teit LOYAAL Over dat woord loyaliteit blijkt vol gens de heer Kloos in de kring van het N.V.V. nogal wat misverstand te be staan, waarby een enkele maal wel eens uit het oog wordt verloren, dat er bin nen een democratisch bestel gedrags regels zijn, waaraan niemand zich kan ontrekken. Loyaliteit 'betekent in dit ge val, aldus de heer Kloos, dat het N.V.V. zich heeft te houden aan de regels, die de meerderheid heeft opgesteld, ook al druisen die regels tegen het gevoel van rechtvaardigheid in. Dit sluit echter niet uit, dat het N.V.V. elke keer als daartoe de gelegenheid ds, de vinger zal leggen op de onrechtvaardigheid van het stelsel en de verantwoordelükheid daarvoor zal leggen by hen die dit stelsel hebben gewild. Een zeer bedenkelyke kant van het nieuwe systeem begint zich, volgens de heer Kloos, reeds duidelyk af te tekenen. Inplaats van de vroegere concrete richt lijnen is de voor zeer verschillende uit leg vatbare aanwyzing betreffende de gedifferentieerde loonpolitiek gekomen. Het gevaar, dat de toetsende instanties met twee of meer maten gaan meten is. naar zyn mening, levensgroot aanwezig. Met de bewuste aanwyzing in de hand kan men elk gewenst betoog opzetten. Toch zijn, volgens de heer Kloos, de moeilijkheden zoals die zich hebben voorgedaan bij de contracten van de metaalindustrie en de grafische indus trie, niets vergeleken bij wat te wach ten staat als de achterblijvers aan de bel trekken. Formeel gezien biedt de aanwyzing nauwelijks een mogelijk heid om in de bedrijfstakken waar de produktiviteit niet of nauwelijks toe neemt, een verbetering van de arbeids voorwaarden toe te staan. Voor het achterblijven van bepaalde groepen aanvaardt het N.V.V. geen enkele verantwoordelijkheid. Die ligt. volgens de heer Kloos, bij de regering en bij dat deel van het Parlement en bedrüfsleven, dat zich voor deze vorm van loonpolitiek zo warm heeft ge maakt. rug te vinden in de categorie van de aarzelenden. De rechtse bladen deden vandaag heftige aanvallen op de Labourpartij die tijdens de verkiezingscampagne be loofd heeft de omzetbelasting op kle- dmgstukken, meubilair en vele andere huishoudelyke goederen te zullen af schaffen, zo zij aan het bewind mocht komen. Deze bladen volgen hiermee het voor beeld van conservatieve en liberale po litici, die de belofte van Labour een „lokaas" hebben genoemd in verband met de komende verkiezingen. Premier MacMillan verklaarde gisteravond dat de „socialisten van de verkiezing een zwendedveiling maken". Lord Hailsham, de voorzitter van de conservatieve partij, noemde de belofte een laatste poging om de „belastingbe taler met zijn eigen geld om te kopen". Labourleider Gaitskeil liet zich van zijn kant ook niet onbetuigd. Hij ver klaarde tijdens een verkiezingstoe spraak in Manchester: wij weten allen dat de conservatieven, wanneer zij wan hopig worden, in staat zijn tot alle mo gelijke vuilspuiterij. MARKTBERICHTEN LEIDEN, 2 oktober. Kaasmarkt. Aan voer: 39 partijen Goudse en 4 partijen Leldse kaas. Notering: Goudse extra kwal. tot f 2.65, Goudse eerste kwal. f 2,36 tot f2.45, Goudse tweede kwal. f2 28 tot f 2.35, Leldse eerste kwal. tot f 2.42. Han del goed. LEIDEN, 2 oktober. Veemarkt. Aan voer: 6 stieren. 50 melkkoeien, 360 vette koelen. 59 varekoeien, 1 graskalf, 50 vette kalveren. 25 nuchtere kalveren. 400 vette schapen. 340 fokschapen. 1604 vette lam meren, 46 varkens (zeugen), 326 schram men. 680 biggen, 1 paard, 3 gelten. Totaal 3951 stuks. Notering: melkkoeien f8001100, vette koelen per kg schoon gewicht f 2.703.30. varekoelen f 475825, vette kalveren per kg lev. gew. f 2,002.75, vette schapen f 60.tot f 80,fokschapen f 70.tot f 95,vette lammeren f 65,tot f 85, drachtige zeugen f 300,tot f 400, schrammen f 80.tot f 100,biggen f 54.— tot f 56.—. tot f 62.—. Handel: voor melkkoeien en varekoelen rustig, vette koelen matig, vette kalveren matig, vette schapen redelyk. vette lam meren goed. fokschapen rustig, zeugen, schrammen en biggen redeiyk. AALSMEER. 1 oktober. C.V. Centr. Aalsm. Velling G.A. Clematis per stuk 40-125, Gerbera 25-52, Bouvardia 30-60, Euphorbia 35-80, Chrysanthen gr. bl. 45- 95, kl. bl. 30-55, Lelies per kelk 40-85, Or- nlthogalum per bos 85-175, Cyclamen 85- 135, Dahlia gr. bl. 25-65, Idem kl. bl. 12- 27, Freesla 280-365, Asp. Plumosus 75-185 Iris 200-380, Anjers: Rood per stuk 20-40, roze 15-31, wit 15-3.0, Orchid Beauty 25- 40, Rozen: Better Times 8-20, Rosalandia 8-24, Edith Helen 15-38, Parel van Aals meer 12-23, Geh. Dulsberg 25-41, Pechtold 8-15, Verschuren 12-19, Towny Gold 10- 20, Mad. Offmann 15-32, Baccarat 45-80, Montezuma 35-69, Nymph 30-60. HOOFDDORP, 1 oktober. Graan- beursno teringen i zomer gerst f23,tot f 26.wlntergerst f21,tot f 24.tar we f27,tot f30,haver f22,tot f 25,blauw maanzaad f 138,tot f 148,- kapucljners f 52,tot f 62,groene erw ten f 38,tot f 43,schokkers f 39.tot f 44,karwyzaad f 85.tot f 95, Alles per 100 kg. KATWIJK AAN DEN RIJN. 1 oktober: Groenteveiling: bloemkool Al (per 100 stuks) 13.tot 38.bloemkool Bl (per 100 stuks) 29,tot 39.bloemkool B2 ^per 100 stuks) 13.tot 20.waspeen •rlnsessenbonen 68.tot 82.andijvie i.tot 10.groene kool 15.tot 20. selderie (per 100 bos) 7.tot 9.peter selie (per 100 bos) 7.komkommers (per 100 stuks) 16.bospeen (per 100 bos) 36.kroten (per kist) 1.603.90. Aanvoeren: bloemkool 4300 stuks; was peen 74.000 kg. waarvan 30.000 kg voor export werd verkocht. ROELOFARENDSVEEN. 1 oktober. Bloemenveiling Ornlthogalum 54-1.07. Montbretla 15-22, Gladiolen 18-48. Tros- chrysanthen: Mlgoli 28-64. Chatsworth 24-47, Shirley 38-62, Oldland Scepter 48- 67. Marianne 30-51, Clazlna Mary 35-52. Horwood 41-62, Penny Snow 40-47. Cots- wold Flame 65-79, Berijl 51-77, Delight- full 46-66, Bamby 51-57 per bos; Idem ge- 6lozen: Goldene Sonne 10-19, Mlgoli 7-14, orwood 11-16, Medallion 10-17. New Prinses 16-22, Champion 9-16, Mlllersdale 8-14. Bill Speed 15-21, Breltner 12-19. Eve lyn Bush 14-19. Devils cape 13-16 per st.. Am. Anjers 10-23 per stuk. TER AAR. 1 oktober. Groenteveiling Augurken: fyn 0.71. fljnbasterd 0.65, bas terd 0.50, grof A 0.40, grof 1 0.36, CD 0.28 E 0.09, alles per kg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1959 | | pagina 17