pittig. VoetOcUliefthelröMf SANFOR i SLEUTELTJES GEVRAAGD werkplaats of atelier, ge- ïykvloers gezocht. Min. alm. 8x6x4. Antw. aan Postbus Lelden 152. Indische dame, sinds 1950 In Holland, zoekt kamer met vol ledig pension. Liefst In omge ving van Indische mensen. Br. aan lam. Wessels, Mariën- poelstraat 65. Bijverdienste. Gevr. voor de verzorging van een broodwljk, van 9.3012.30 uur. een actief persoon. Netto loon f 40f 42 p. w. Voll. soc. vera. De Leld- sohe Standaard. Maredljk 46 48. tel. 22507. BHcer wenst actieve deelname gezond bedrijf, by voorkeur ln de auto. of garagebranche. Beschikbaar lnbrengkapltaal f 40.000 k f 50.000. Accoun tantsonderzoek vereist. Strikte geheimhouding. Brieven bur.v. d. blad onder no. 2396 k. 2 studenten zoeken woon ruimte (1 of 2 kamers). Brie ven met prljsopg. bur. van dit blad onder no. 2406 k. Gevr. stalling voor scooter, g. Boerhaavelaan. Brieven bur. van dit blad no. 2445 k. Gevr. een nette werkster voor één odhtend per week. Aanmelden na 6 uur. Moddermanstraat 29. Mevr. J. G. Troost. Waldeck Pyrmontlaan 10, Oegstgeest. vraagt nette werkster voor drie ochtenden per week, v. g. g. v. Gladlolenpelsters. Gevraagd 2 gladlolenpelsters en. Jongen voor de bloemisterij, leeftijd plm. 15 Jaar. Te huur aangebo den 150 roe teeltvergunning A. G. den Heljer, Oegstgeesterweg 72 a. Rijnsburg. Banketbakkersleerling en bakkersbedlende gevraagd. Prettige werkkring, waar veel valt te teren. P. Zaanen, Deutz- straat 8, Oegstgeest, tel. 22108. AANGEBODEN 3 oktober. Wie lekker wil eten moet Teyn's gerookte pa ling eten. Zure naring, rol- mops, zoute haring, gepelde garnalen 0.90 per 100 gram. Vishandel H. S. Teyn, Lage Rijndijk 32. telef. 20573. Auto, merk Minor 1949 aan geboden f 600. 5 Meiplein 190. Boekenkasten, bergkasten, bergmeubelen. Bambino bouw dozen voor Uw kinderen. Fa- blo n plakplastlc. Hout, board, triplex. Houthandel Mors- poort, Morsstraat 58. Met 2 en 8 okt. koopt U de lekkerste oliebollen bij de be kende gebakkraam van Melle de Vries. Standplaats: Steen straat t/o. Lido Bioscoop. Berllnerbollen, rozljnenbol- len, oliebollen en wafels, een traktatie, uit de bekende ge bakkraam van Melle de Vries. Standplaats 2 en 3 okt. Steen straat t/o. Lldo Bioscoop. Berllnerbollen 20 ct., rozUnenbollen 15 ct.. wafels 15 ct. en onze reclame oliebol len 10 ct.. 12 stuks f 1. 2 en 3 okt. gebakkraam Melle de Vries. Standplaats: Steenstraat t/o. Lldo Bioscoop. 3 oktober: gerookte paling, warm uit eigen rokerijZure haring, rolmops, zoute haring. Staat met de pallngkraam naast rest. Schuttershof en Rljnsburgerslngel over Mare dljk. v. WIJk's vishandel, Jan- vossensteeg 54. tel. 20169. Te koop bontmantels, kort en lang. zeer soepele betaling, vanaf f2.p. w. Vraagt be zoek met collectie aan huls. Strikte geheimhouding. Brie ven bur. v. d. blad no. 18649 k S| In pr. at. z. accord., Mlran- elli, 80 b., tevens een klnder- scherm voor op fiets, t. e. a. b. Floresstraat 12, Lelden. Te koop bruidsjapon, maat 4244. President Steljnstr. 23 A Aangeb. handnaaimachines w.o. Singer, Pfaff en Lewen- steln, prijzen f65, f75, f85. Verkoop met garantie. Naai machinehome Haagweg 172 A, Lelden. Gladiolen-SneldrogerH met naftaline by: H. K. v. Klave ren, Lange vaart 20, Rynsburg. Voor vier Jonge katjes, ge wend aan Fellx, goed tehuis gezocht. Haagweg 234. Te koop scheepsradlo, 7 golflengten, speelt op accu en lichtnet. Philips. Heeft f585 gekost, te koop voor f 175. fiaarlemmertrekvaart tegen over school. Woonschip T. J. Vuur. Radlo-grammofooncomhlna. tie m. 2 luidsprekers, ln fraaie kast, van f750 voor f230. Jul. van Stolberglaan 4, Voorscho ten. 'n Messerschmltt ls sneller! Supers., verw., 100 km., verbr. 25—30 km. p. 1„ Jaarbel. f30.-, motor- of autorijbewijs! Vraag folder „Wat kost Messerschmltt rijden per km." aan bij: Valk, H. Schouw, Voorschoten, telef. 25191 - K. 1710. Zang- en klassieke platen "anaf f 0.50. koffergrammo- foons v.af f 25, Philips radio's vanaf f25, planoklavier, accor deons vanaf f 55, elektrische motoren, radlolampen en on derdelen. Reparaties, veren luldsnrekers. Janvossenstee» 41 Lelden. I Voor spUkerloze schoenre- &aratle: „De Concurrent", oordelnde 2 B. F Een revlslebattery ls kwali tatief gelijk aan een nieuwe, doch belangrijk goedkoper. Alle revisies worden door ons vak kundig, onder garantie uitge voerd. Accu-Service Groenen, N'euwe Ryn 106, Leiden, tel. 23140. Uw vakantiefoto's binnen 24 uur klaar .Fotohandel A. G .Ober, Nieuwe Rijn 18 (bij Koornbeurs). Leiden B Autoverhuur zonder chauf feur .Consuls '59 en Ford Tau- nus. Autorijschool „Sëcurlt", Torna te nstraat 10, v/h. Breestr. Tel. 25915, Lelden. Veilige ladders en trappen voor schilders, loodgieters, gla zenwassers, kerken, scholen enz. van de Wlenese ladder- fabrieken. Houthal. Hogewoerd 99. tel. 22536. Doe het zelf. gezellig tim meren met Houthalhout Boe kenrekken bouwen zonder ge reedschap Bouwpakketten voor bureau-klnderledlkant, kast jes. Houthal. Hogewoerd 99. Alle reparaties ln een dag gereed. De Concurrent, Noord- einde 2 B. Rooy ackers en naaimachi nes een begrip. Prima kwaliteit voordelige, vlotte service! Vraag bezoek aan huls en U bent overtuigd. Naaimachine handel Rooijackers, Leemans straat 31, Lelden, telef. 31324. B Financiering van Uw auto, bromfiets, scooter en motorrij wiel. Alle verzekeringen. Ass. kantoor C. W. Betcke, Kanaal- weg 11, Lelden, telef. 26785. „Roslne" geeft de hoogste prijs voor goud, zilver en Ju welen. Grote keuze ln verlo vingsringen, gouden, zilveren en verzilverde artikelen. Het adres voor alle reparaties en uurwerken. Steenstraat 16. te lefoon 26854. Nieuw gelakte babyboxen en -stoelen. 8.75 p. 10 mnd. Hettema's Verhuurbedrijven, verhuurt praktisch alles. Gro ningen, telef. 05900 - 29206. In Leiden ook via exp. Hoge- nes. Volmolengracht 23, tel. 21256. Autoverhuur. Vanaf heden verhuren wij onze nieuwe Cl- troëns 2 C.V. voor f 6 per dag en f 0.06 per km., voor langere termyn korting. All Risk verze kerd. Geenjaar, Goejestraat 34. tel. 30794. Gara»e. Tel. 25259. Let op. Alleen tel. 21751 voor Stouten schoorsteenveeg- bedrijf. Sinds 1875 de schoor - steenspeclallst, Schelpenkade 23. Lelden. Wij kunnen weer werk aan nemen. Witten f 0.35 p. m2. Afwasbaar f 1.50. Behangen onder garantie. Stouten, L. Raamsteeg 3. Uw gezondheid ls gauw goede vrienden met Ton's 2- granen Volkorenbrood. De Na turist, Gerecht 14, Lelden en broodbakkerij „De Leldse Stan daard", Maredyk 4648. tel. 22507. Kwak's Verkeerslnstltuut, onder leiding van oud-exami nator. Erkend door K.N.A.C. en F.N.O.P. Lessen ln Volks wagens, Opel en N.S.U. scoo ter. Iedere woensdagavond 8 u. verkeersles voor alle weggebrui kers. Lelden, Zoeterwoudse Singel 164, tel. K 1710 - 22803 BUw adres voor rotan meube- n, mandenwerk, wiegen en bekleden van wiegen. Fa. v. d. Vaart, Lange Pieterskerkkoor- steeg 24, reparatie-Inrichting, tel. 30534. Autoverhuur zonder chauf feur, pr. auto tegen laag ta rief. Stlpdonk'a autobedrijf, Ryndyk 114 (by H. Sohouw Voorschoten, tel. Lelden 31713. Ter kennismaking geven wy voor de eerste maal f 8 korting op de huurprijs. DIVERSEN Friezen, lt adres fan'e skriuwster fan Selsklp „Frys- lan" Leiden ls: Steenbakkere laan 26. Leiderdorp. Jow Jlmms op as lid. Een dier kwyt? Een dier gevonden? Stichting Amlvedl. Mevr. J. Bronsgeest, Zeeman laan 57. tel. 22962 helpt kos teloos dier of eigenaar opspo ren. Amlvedl neemt geen die ren op. De Morspedlcure voor pijn loze algehele voetbehandeling aan huls f 2. Maandag- en vry- dagavond 79 uur, zonder afspraak. Tesselschadestr. 33 A, telef. 25693. Huwelijk. Wendt U voorser. bemiddeling t. d. 10 samen werk. bemidd.kantoren. Ultsl. vr. medewerkers. Dankbet. ter Inzage. Nederlands Bemidd.- centrum. Hoofdadm. Postbus 60.37, Amsterdam. Kantoor: 's-Gravenhage, Pahudstraat 64 Zat., zond. 28 uur. Bezoekt onze nieuwe show room. Meubelen, nieuwe bank stellen en eethoeken enz. aangekregen Het Karpetten- huls. Herensingel 12. Engels. Examenopleiding L.O. hoofdcorrespondent, han delscorrespondentie, spreek vaardigheid. Cambridge. Emi grantenclubs. Dagelijks in schrijving. W. Verboog, Leraar Engels, beëdigd Tolk/Vertaler, Prof. Cert. Cambridge Univer sity, Steenschuur 18, Lelden, telefoon 25335. Q Gelieve geen geld of goede ren af te geven aan myn weg gelopen vrouw M. A. v. Wyk Koppens, daar door my niets betaald wordt. S. v. Wyk, Dll- lenbur gerstraat 10 a. Wonlngrull. Aangeb. mo derne zonnige 3-kamerflat. Ge vraagd groter huls, Lelden of omg. Brieven bur. van dit blad onder no. 2410 k. „I'rlvé Post". De correspon dentiekring voor ledereen. Vriendschap, huweiyk, corres pondentie. Geen vooruitbeta ling. Volle discretie. Kosteloze deelname eveneens mogeiyk. Vraagt inl. „Privé Post", Den Haag, Postbus 405. Engels. Door onze speciale lessen kunnen wij ook U op- lelden voor het Diploma En gels der University of Cam bridge. Juni as. examen. Min. vooropl. minstens mulo. Afge- open Juni 161 geslaagden. Vrijbl. inl. by The British In stitute, Adelheldstraat 3335, Den Haag. Huwelijk. Verlangt U naar 'n gelukkig huweiyk? Vraag dan vrijbiy vend Inlichtingen of kom eens met ons praten, ook voor U hebben wij de Juiste levenspartner. JAGO, Petunla- straat 17d, Vlaardingen, telef. 01898 5108. B Koopt U contant? U ont vangt 10% korting ln 40 win kels op wonlnginr.. elektrische artikelen, keukenultz., baby- uitzet, llnnenuitzet, kleding, schoeisel, fietsen, radio, tele visie. uurwerken. Vraag deel nemerskaart. Leldse Inkoop- comb. Postbus 158, Lelden. B Poppentheater „Harlekyn", zondag 4 okt. kinaervoorstel ling „Het onbekende Eiland". Aanvang 3 uur. Apothekersdyk 33. tel. 25736. B Nette weduwnaar op leef tijd. niet onbemiddeld, wenst kennismaking met een nette Juffrouw van 65 jaar of ouder, voor hulshouding. Huweiyk niet uitgesloten. Brieven bur. van dit blad no. 2491 k. B Correspondentie, vriend schap, huweiyk! Voor f 1. postzegels ontvangt U, in een gesloten, blanco enveloppe, zeer uitvoerige gegevens van ve'.e honderden dames/heren, zoekenden, zoals U. N.C.K., Europaplein 75, Amsterdam. Tarief „SLEUTELTJES" 120 woorden f 1. 130 woorden f 1.50 (een woord hoogstens 12 let ters) Bewijsnummer fO.lO extra Toezending nummer- brieven f 0 20 meer ..Sleuteltjes' worden oenou- dens gebrek aan plaatsruimte, dagelijks opgenomen B Kampeertenten. Verbuur van uitsluitend lste-klas kam- peermaterlalen. Vraagt prys- courant. H. R. Troost, Haven 14, Lelden telef. 21664. B Kacheltyd! Pijpen, ellebo gen, 60hulf- en roetzakpypen, vuurspecle, haarde kit, mica alle maten, glas voor haarden, alle soorten onderdelen, grote en kleine kachels. Pluym, Ho gewoerd 41, koopt Inboedels. Tel. 21266. B Telef. 24247. Autoverhuur zonder chauffeur, v.af f 15. vrij km. Borgward. Anglla, V.W.-bus enz. Erkende Rij school „De Sport", Coornhert- straat 63. B Prachtbedden met 100% wolvulUng. 1-pers. f41.50, 2- persoons f 69.50. De Kleine Winst, Haarlemmerstraat 61, Leiden. Op onze beddenafdeling e grootste keuze ln divan bedden, ledikanten, tuimel - bedden enz., ln alle pryzen, 1-pers. vanaf f25.50, 2-pere. vanaf f43.De Kleine Winst, Haarlemmerstraat 51. B Te koop een nieuwe koffer- schrijfmachine met 1 Jaar ga rantie; af te betalen met f3. o. w. Gratis op proef by U thuis. Brieven bur. van dit blad onder no. 18635 k. S| Motor- en bronifietsonder- elen zoals: bougies, conden sators, contactpunten, zuiger veren. kettingwielen, kettin gen, kogellagers, kabels, pak king, olie, banden enz. Het vanouds bekende adres: T. Struik, Groenesteeg 3, 6 en 8. Tel. 22026. B Hypotheken beschikbaar voor cour. objecten, geen woon schepen. BUI. oona. Brieven bur. van dit blad no. 871 k. B Conversatie moderne talen. Voor beginners en gevorderden aanvang sept. voor Engels da- gelljks. Kon. Erk. Pitman- school, Plantsoen 65 .tel. 22558 B Uw kunstgebit stuk? Repa raties ln één uur gereed. Ook maandag-, woensdag- en vry- dagavond. P. J. Olivier Gerrlt DovLStraat 19, tel. 30307. 2e hands dames-, heren- en klnderrywielen, alles gemof feld en onder garantie. Rijwiel handel A. Grimbergen, Dubbele Buurt 11 a, Rijnsburg, telef. K 1718 - 2967. B G ran ito aanrechtbladen met gootsteen, tegelbodem en kope ren plug, alle maten. Ook hout en triplex board. Het Hout- pailels, Herenstraat 20. Studio Koopnian's Fotobe- rijf, Hooigracht 96, tel. 31701. Speciaalzaak voor kinderfoto grafie en gezinsfoto's. Portret ten voor iedere leeftijd. Pas foto's 3 stuks v.af 1.3 vlot te briefkaartfoto's vanaf f 3.75. B Opklap-, wentel- en tuimei- bedden, nieuwe en gebruikte dekplanken met rails, ruime sortering, ledikanten, spiralen, divanbedden, etagebedden enz. Beter en voordeliger bij het bekende speclaaladresWasse naar, Janvossensteeg 60 - 6. telef. 20143. B Morris Minor, door part. aan fart. aangeboden, bouwjaar 955, pr. onderhouden, Te be vragen: Leldseweg 192, Voor schoten. Tel. 2480 B Gitaren vanaf f 25.accor deons ln alle prijzen en3 maanden gratis les! Trompet ten, klarinetten, banjo's, drum stellen enz. Muziekhandel Korevaarstraat 5. B Opleiding v. h. mlddcnst.- examen. kleine clubs, gron dige, snelle cursus, aanvang sept. Kon. Erk. Pltmanschool, Plantsoen 65, Leiden. B Geen luierwas voor Ma, met het reislulertje S.G.A. B Goud ls het waard, brood van de Standaard. Maredijk 48, telef. 22507. H I.S.O. scooterverhuur, per week. per dag, per uur, scoo- terryies. I.S.O. scooterrijschool /'bert Verweystraat 7. telef. 25709. B Aangeboden draagbare radio merk Philips, All. transistor met wit leren tasje. Heeft 3 maanden gespeeld. Adres: Bre- derostraat 10, Lelden. B Aangeb. mooie theewagen, verchroomd met 2 geslepen glasplaten, tevens blanke sa lontafel, verchroomde poten en glasplaat, samen f 55. Ook afz. te koop. Tel. 33678. Lammen- schansweg 98, Lelden. B 1 Volkswagen 1950 en een Volkswagenbus 1956 te koop aangeboden. Calex Autobedrijf N.V., Lelden, Kort Galgewater 1416, telef. 33355. B Aangeb. vergrote B.M.'s te gen elk aan^emeiyk bod. Opge bouwd motorsloepje met Penta buitenboordmotor. 5J p.k. Op gebouwde toermotorboot in prima staat. Jaap van Asselt. dorp Kaag, tel. K 2534 - 332. B Pryzen der schoenreparaties ameszolen en -hakken 3.50. Dameszolen 3.00. Dameshakken 50, 75, 1.00. Ook nylonhakken voor bovenstaande pryzen. „De Concurrent", Noordeinde 2 B. Super kwaliteit halfzware shag in B Te koop aangeboden sala manderkachel, 1. z. g. st. Jullanastraat 51. B Auto-, motor- en scooter- rflschool. Volledige opleiding rybewys, verkeersles Inbegre pen door gedipl. erkend In structeur. Nieuw materiaal. Gevestigd sedert 1931. Taxi dag cn nacht beschikbaar. Marks, Morsstr. 60 a, tel. 26584 3 Voor de keuken. Tafels, stoelen, moderne keukenplan ken, ronde tafels, ladenkast- ies, hangkastjes, strijkplanken, :rukjes, trappen, stoeltrappen. alle maten plasticdoppen. alles voor vllegenhorren, latten, gaas De Timmerman, Hooigr. 92 A. tel. 33090. B Herenhoeden stomen, mo del persen, nieuw lint. nieuw leer, eventueel vergroten of verkleinen .Voor vakwerk Van Velsen, Hoedenkliniek, Don kers teeg 3. a Prima babybox f 16.50, box eed f 7.95. metalen kinder stoel f 38.45. Alles onder voll. garantie. Fa „de Morspoort", Morsstraat 58. tel. 26874. B Prijzen der schoen reparaties Herenzolen en -hakken 4.50. Herenzolen 3.50. Herenhakken f l.Uitgevoerd ln de beste kwaliteiten leder en rubber. De Concurrent. Noordelnde 2 B B Voor autorijles naar erkende autorijschool Joh. Remmers waal. Nieuw materiaal, f5 P. uur. Utrechtse Jaagpad 16 A, tel. 21966. B Verhuur zonder chauffeur van 4-, 5- en 6-pers. wagens, lage tarieven, langere termijn speciaal tarief. Utreohtse Jaag pad 16 A, tel. 21966. B Een auto kopen of verko peneven by v. d. Berg aanlopen. Hoogl. Kerkgracht42 tel. 30692. B Iedereen ls enthousiast als wij Uw matras overtrekken met damast, éénpers. vanaf f 19.50, tweepers. f 26.50. Smlt's bedden-tapijtenmagazijn. Mare 98. Vrouwensteeg 9. tel. 23913. B Wilt U van kwaliteit en ser vice verzekerd zyn. Koopt dan Uw naaimachine by van Steyn, Nwe Ryn 46 B, telef. 24809. H Gitaar, accordeon, plano, mandoline, banjo, blokfluit, haw.gitaar. slagwerkcursussen. Instrumenten ln bruikleen. Gratis prospectus. Nieuwe spe ciale lesmethode. Muziek school Zwaag, Korevaarstraat no. 5. Rijschool „Beatrix" Beatrlx- straat 4 telef. 30319. Erkende bondsrijschool BB.N., vermin dert Uw praktische lessen door theorie-onderwijs met films. E Ondanks de styglng van de eiermarkt biyven wy onze zo laag gestelde prijzen handha ven. Zie advertenties. „De Con current". Noordelnde 2 B. B Gloednieuwe voor export be stemde stofzuigers f 89.50, was machines f 125.Belde met schoonheidsfoutjes, volledige garantie. Eventueel gemakke lijke betaling. Vrijblijvende demonstratie. C.M.F. fabrleks- kantoor, Spul 214, Den Haag. telef. K1700 11.34.91, b.g.g. 11.53.96. B Gratis kraalekap by nu laten vegen der schoorsteen. Geen vogels in Uw schoor steen meer. Stouten, L. Raam steeg 3. B Lees weer eens een boek uit onze ruim gesorteerde biblio theek! „Record", Apothekers dyk 35. Leiden. Steeds de nieuwste boeken. Inschrijving gratis. B Grote moderne drlezlts bankstellen f 195.- met zuiver wollen epinglé, geheel verend. Haast U. Tijdig bestellen. Ge- makkeiyke betaling. Jacob v. d. Doesstraat 106. Den Haag, telef. 322675. B| Op het 5-Meiplein 96 lieb- en wy een afdeling Ingericht mri onze grote collectie rotan meubelen, loperkussens, plan- tenstandaards. mandwerk enz. Hachmer, Kraaierstraat 1517. 5 Meiplein 96. B Met een horloge van Van der Togt bent U nooit be kocht. Uurwerkhandel, Bree- straat 5. B Rolfilm of flltslanipje ver geten? Geen bezwaar, toch fotograferen, dank zij de rol film- en flitslampjesautomaat van Fotohandel N. v d. Horst. Doezastraat 39. tel. 34702. B Autohoezen, -kappen, -py jama's, complete bekledingen, sponsrubbetr zittingen, asbak jes, spiegels, Jashaken, bloem- vaasjes, armsteunen. zonne- kleppen .rubbermatjes, vloer matten, kaplak, ruiten, sloten, tochtrubbers. Th. van Kuyk, autobekleder, Morsstraat 46, telef. 30552. Lelden. B Rybewys? Bondsryschool Hendriks geeft U vlugge, vei lige en goedkope lessen ln de nieuwste Dauphine. Maresln- gel 37. tel. 33623. B Alle motoronderdelen heeft motorslopery Cor Bolman. Hekkelaan 223, Den Haag, te lefoon 11.45.01. dubbelwandige shagbeurs, dus altijd vers en lekker, tot de laatste sigaret. Op de sluiting van elke Samson shagbeurs vindt u het embleem van één der 78 belangrijkste voetbalclubs. Spaar ze in 't fraaie album "Onze Voetbalclubs". Verkrijgbaar bij uw winkelier voor slechts 50 ct. Hoe u het ook wast of laat wassen... het extra lange Cinderella laken is niet klein te krijgen. Dot komt door de nieuwe Sanfor anti-krimp behandeling... alweer een prettige eigenschap van de witste lakens in Nederland! Telt u die Cinderella voordelen eens op: Optisch Wit, extra lang (250 cm| èn krimpyrij door Sanfor... wat telt u er dan eigenlijk weinig voor néérl 'öpamiatful LAKENS KRIMPVniJ DOOR*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1959 | | pagina 14