De knelpunten in de Amerikaanse economie duren nog steeds voort Verhouding tussen Ver. Staten en West-Europa is gewijzigd FILMS VAN DORP'S KOLENHANDEL Twaalf jaar geëist tegen mail, die zijn echtgenote vermoordde wassenaar Opgericht 1 maart 1860 Vrijdag 2 oktober 1959 Derde blad no. 29863 Vleiend oordeel van Black over ons land (Van onze financiële medewerker) De behouden terugkeer van Kroesjtsjef uit de V.S. heeft vermoedelijk ook de Newyorkse beurs wat vrijer doen ademhalen en tot een niet onbelangrijk koers- herstel bijgedragen, maar zoals wjj reeds schreven, blijven de knelpunten van de Amerikaanse economie tot dusver onverminderd bestaan. De staalstaking duurt nu reeds meer dan tweeëneenhalve maand en dreigt een record te zullen slaan, zodat president Eisenhower overweegt de Taft Hartleywet te zullen toepassen, krachtens welke het werk 80 dagen zal moeten worden hervat. Maar de vakbon den hebben dit reeds als een „breken van de staking" gesignaleerd en langzaam- aan-acties in het vooruitzicht gesteld en in elk geval is het conflict daarmee niet de wereld uit. Het is duidelijk, dat het Amerikaanse bedrijfsleven meer en meer de nadelige gevolgen van de staking begint te ondervinden en onder deze omstan digheden kan men niet verwachten dat de Newyorkse beurs vooreerst van een bepaalde richting blijk zal geven, maar voor de incidentele gebeurtenissen en verschijnselen uitermate gevoelig zal blijven. Temeer, nu ook de stijgende tendens op de geld- en kapitaalmarkt aanhoudt, ten aanzien waarvan de Amerikaanse regering ook voor een moeilijke beslissing staat. Eisenhower heeft op de jaarvergade ring van de Wereldbank en het IMF (Internationaal Monetair Fonds) de economische toestand van de VS wel iswaar gezond genoemd en een nieuwe periode van economische groei in het vooruitzicht gesteld, maar ook hiermee zijn de moeilijkheden niet verdwenen. Hoewel de president spreekt van een evenwichtige begroting voor het dienst jaar 1959/1960, wordt andjerzijds ver wacht, dat deze met een deficit zal wor den afgesloten inplaats van met een klein overschot, gelijk werd verwacht. Niet alleen zal dan dit tekort moeten worden gedekt, maar voorts zullen en kele miljarden kortlopende staatsschuld moeten worden vernieuwd en althans ten dele moeten worden geconsolideerd, hetgeen bij het bestaande renteplafond van 41/4 niet mogelijk is. De verwach ting bestaat derhalve dat de president, ter vermijding van een inflationistische financiering .straks opnieuw zal trach ten het congres tot opheffing van het renteplafond te bewegen. Dit schijnt trouwens de enige gezonde oplossing van de huidige situatie, om dat door de uitgifte van staatsobligaties met een hogere rentevoet de aantrek kelijkheid van obligatiebelegging wordt bevorderd, gelijk dit ook in ons land eind 1957 het gval is geweest, zy het ook dat dit dan vermoedelijk de vraag naar aandelen zal verminderen, althans de toeneming van die vraag zal tegengaan. In hoeverre de ontwikkeling van het bedrijfsleven door een verdere stijging van de officiële rentekoersen zal worden belemmerd is een vraagstuk, waarom trent de meningen verschillen, maar het schijnt toch wel vast te staan dat men in die VS door de zure appel van de stijgende geldkoersen zal moeten heen- bijten. Het is in dit verband een gelukkige omstandigheid, dat de economie in West-Europa gedurende de laatste ja ren geleidelijk van de VS minder af hankelijk is geworden, een verschijn sel, waarop dezer dagen ook de pre sident van het IMF, Per Jacobsson, heeft gewezen. De unieke positie van de dollar, welke sedert het einde van de tweede wereldoorlog werd ingeno men, behoort, zo zei hjj. tot het ver leden en de voorsprong, welke de Amerikaanse exporteurs gedurende de eerste jaren na de oorlog op de we reldmarkten hadden, is, dank zij het herstel van de produktiecapaciteit en de efficiency in andere industrielan den, geleidelijk afgenomen. Deze structurele verschuiving reflecteerde zich in een sterke vermeerdering van de importen der VS en een vermin dering van het aandeel in de wereld- export van de industrieprodukten. Ge volg hiervan is dat men zich in de VS ten aanzien van de financiële poten ties van eigen land heeft vergist en zich thans vermoedelijk ook enige be perking zal moeten opleggen in de voorgenomen steun aan de minder- ontwikkelde gebieden, waarvan de economische opbloei voor de gehele wereldeconomie van grote betekenis moet worden geacht. De recessie in Amerika en Europa heeft als bekend tot een vermindering en een prijsdaling van de grondstoffen geleid, waarvan bedoelde landen grote nadelen hebben ondervonden, hoewel in het jaarverslag van de Wereldbank de geruststellende mededeling wordt ge daan, dat de industriële expansie in de onderontwikkelde gebieden in 1958 op een redelijk peil kon worden gehand haafd. Dit was rtiogelyk door de finan ciële hulp. welke door de VS en Europa aan die landen werd verleend en waar door hun buitenlandse schuld in de ja ren 1955/1958 met meer dan 5 miljard is toegenomen en hun verplichtingen uit hoofde van opgenomen leningen met ca. 15% zijn gestegen. Hieruit blijkt dus het gunstig resul taat van de activiteiten van Wereldbank en IMF, welke ten doel hebben tussen de verschillende landen van de wereld een 'zeker economisch en financieel evenwicht tot stand te brengen. In dit opzicht is er reden om te verwachten dat de handhaving van dit evenwicht zal kunnen worden bevorderd door de opgaande conjunctuur in de Westeuro- pese landen. Want, zoals de president van de Wereldbank, Eugène Black, heeft doen opmerken, is de invoer van grondstoffen en voedingsmiddelen van West-Europa ca. tweemaal zo groot als die van de VS. welke te dien aanzien min of meer selfsupporting zyn. Door dat de externe positie van de Westeu- ropese landen sinds de laatste jaren aanmerkelijk is verbeterd, zijn deze thans in staat de import van grond stoffen en de voedingsmiddelen gaande weg te vergroten, hetgeen aan de eco nomie van de minder ontwikkelde lan den ten goede zal komen en deze op hun beurt weer de middelen zal ver schaffen tot het nakomen van hun fi nanciële verplichtingen en de invoer van industriële produkten uit West- Europa. Het gaat er by de landen in West- Europa thans om het noodzakelijk evenwicht tussen bestedingen en be sparingen te handhaven, want in een periode van opgaande conjunctuur wordt het gevaar groter dat men weer in overbestedingen vervalt, wel ke op een nieuwe recessie moeten uit lopen. In dit verband moge aangestipt worden, dat de president van de We reldbank in zijn jaarrede ons land, een pluim op de hoed heeft gestoken, omdat het als grootste geldlener na de oorlog, het laatste deel van zijn verplichtingen tegenover de Wereld bank heeft afgelost, meer dan tien voor de vervaldatum. Op het ogen blik, zo zei de president, is Nederland een van de belangrijkste verschaffers van hulpmiddelen aan de bank en het herstel, dat het Nederlandse volk in de afgelopen tien jaar heeft kunnen verkrijgen door haar werken, zelf discipline en financieel staatmanschap is te bewonderenswaardiger als in aanmerking wordt genomen dat Ne derland arm is aan natuurlijke hulp bronnen en de druk van een groeien de bevolking meer voelt dan de mees te andere landen. Met deze vleiende uitspraak van een tot ooi-delen bevoegd man als Eugène Black kunnen wjj het doen, maar de voldoening hierover zal ons niet naar het hoofd moeten stijgen. En men kan er dus slechts dankbaar voor zijn dat zowel de minister van Financiën als die van Economische Zaken in zijn toelich ting op de begroting daarvoor heeft ge waarschuwd. Minister De Pous consta teert met dankbaarheid dat de Neder landse betalingsbalans in 1958 een over schot van f. 1600 miljoen heeft aange wezen en dat ook 1959 op dat punt geen zorgen zal geven, maar hij acht het niet uitgesloten dat het jaar 1960 een geheel ander beeld zal te zien geven en het overschot in dat jaar zelfs zou kunnen dalen totb eneden het niveau van f500 éi f. 600 miljoen, welk bedrag gemiddeld genomen, jaarlijks nodig is het struc turele tekort op de kapitaalbalans te dekken en de gewenste verhouding tus sen invoerwaarde en deviezenvoorraad te handhaven. Aangezien wij in ons land nagenoeg niet over de grondstoffen voor de in dustrie beschikken, moeten deze van buiten worden ingevoerd en een uitbrei ding van de export brengt derhalve, naarmate de voorraden slinken, de noodzaak van grotere importen mee. En het zijn voornameliijk de grondstoffen en halffrabrikaten, welke de Nederland se invoer uitmaken. In de drie maanden april-juni 1959 bedroegen ze bijna 70% van de totale Nederlandse import en in de eerste 7 maanden van dit jaar is die invoer reeds met 10% gestegen, waar naast ook de invoer van consumptie goederen met 12% is toegenomen. Als er op wordt gelet dat in die tijd de invoer van kapitaalgoederen (investeringsgoe deren) slechts een toeneming van 1,2% heeft getoond en bij een verdere ont wikkeling van het Nederlandse bedrijfs leven nieuwe investeringen niet kunnen uitblijven, zal men minister De Pous moeten toegeven dat in het belang van het gewenste en noodzakelijke even wicht op de Nederlandse betalingsba lans de grootste waakzaamheid geboden is. Een bemoedigend verschijnsel is in dit verband dat de recente cijfers over de orderportefeuilles van de Neder landse industrie algemeen gesproken een verdere verbetering aanwijzen, niet alleen voor het binnenland, maar ook voor het buitenland. Houdt dit gunstig proces aan, dan zal ook met een groter groep van de industrie op de kapitaalmarkt rekening moleten worden gehouden en wordt de kans kleiner dat het mogelijk zal zijn 4V, lezingen a 99% te plaatsen gelijk sommige gemeenten hebben gepoogd en alsnog pogen. Als de rentestand zich vooreerst op 4kan handhaven zullen we niet mogen klagen. In het Instituut voor Nijverheid en Techniek te Amsterdam werd gis teren de tentoonstelling „40 jaar Nederlandse burgerluchtvaart" ge opend. Van links naar rechts bij een model van een moderne Vis count mr. A. de Roos, wethouder van Amsterdam, de heer I. A. Aler, president-directeur van de KLM en luit.-kol. b.d. G. A. Koppen, die destijds als eerste landde op het terrein bij Amsterdam, dat later Schiphol werd gedoopt. Voor deze voor Leiden altijd feestelijke eerste week van oktober heeft CASINO het oog laten vallen op een van die ge zellige, vrolijke pretentieloze verhaaltjes, waar de Britse filmmakers zo uitste kend raad mee weten. Mario Zampi is als regisseur en producer verantwoorde lijk voor de kostelijke wijze, waarop een onnozel oplichterskwartet op het witte doek is geplaatst. Gelukkig voor onze komische en wel sympathieke misda digers die soms als doodgravers nog al luguber, maar niet stotend en erg dwaas met een doodkist met levende in houd lopen te sollen is hun slacht offer ook niet zo bijster snugger. Maar die krijgen ze helemaal niet van zijn stuk als ze overigens per ongeluk zijn weinig charmante vrouw ontvoeren. Integendeel, hij is deze helleveeg liever kwijt dan rijk. Het waarom dringt zeer spoedig door onder de hoge hoeden van onze misdadiger-karikaturen. Voor luch tige en zorgeloze ontspanning kan men deze week aan de Hogewoerd terecht. Wie daarentegen van vocale kracht patserij houdt zal zich best vermaken in LIDO, waar Mario Lanza de hoofd rol vertolkt in „Come prima". Men kan deze filmzanger horen in het lied van die naam, in „O sole mio", ki „Ave Maria" en in aria's uit Verdi's „Othello" en „Aïda". Rondom deze Lanza-presta- ties is een verhaaltje opgebouwd van een natuurlyk beroemde tenor, die een nogal losbandig leventje lijdt. Maar een doof meisje zorgt voor de ommekeer in zijn leven. En wanneer ze dan haar gehoor terugkrijgt lykt alles volmaakt. Maar helaas, een verkoudheid wordt het meisje noodlottig en ze verliest weer haar gehoor. De zanger ontketent op nieuw een schandaal. Het klinkt alle maal heel tragisch maar ook zonder dat we het verteld hadden, had men wel VAN DEZE WEEK: illllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllll!l!lllilllll!lii||||||||iliilili;i!;i;lii;iilllilll:ll!ll||i||i|||||||!l|||||||||||]i kunnen raden, dat alles toch weer op zijn pootjes terecht komt. Advertentie Nog een zanger maakt deze week furore in een Leidse bioscoop. Freddy, de populaire ster van de Duitse radio en televisie, verschijnt in kleuren op het doek van TRIANON. Herbert B. Fre- dershof regisseerde „Heimatlos", waar in verder Marianne Hold en Rudolf Lenz belangrijke rollen spelen. Het is een nogal zoet verhaaltje van een meisje, dat op het punt van trouwen in het toevallige gezelschap van een andere man wordt gezien. De verloving raakt uit. Niemand gelooft in de on schuld van het meisje, dat dan op drift raakt. De barzanger Freddy neemt haar onder zijn hoede en als vriend kan hij helpen een nieuw bestaan op te bou wen. Het liefst had hij haar ondanks een kind van een ander getrouwd, maar zover komt het toch niet. Maar wat hindert het. Hij heeft zijn liedjes, die zo'n enorme opgang hebben gemaakt. Wie ,,De mijnen van Koning Salomo" gezien heeft en belangstelling heeft voor een verlengstuk moet de schreden rich ten naar REX. Men komt daar Harry Quartermain tegen, de man die eens die beroemde mynen ontdekte. Ook Harry wil mijnen ontdekken. Daartoe vertrekt hij naar Afrika. Op zijn tocht redt hij een dochter van een zendeling uit de handen van een wrede stam. Ze beleven met elkaar wilde avonturen, vinden een rijke mijn en vanzelfsprekend ookAmor De hoofdrollen in deze avontuurlijke kleurenfilm worden vertolkt door George Montgomery en Taina Elg. LUXOR heeft „Het dagboek van Anne Frank" voor de tweede maal geprolon- JOH. H. BOELEE LEIDEN LEIDERDORP Morsweg 176 Tel. 21405 M. P. Splinterlaan 7 Tel. 26501 OLIEHANDEL A. BRANDT LEIDEN Maresingel 64 - Tel. 23-684 P. M. PERQUIN OEGSTGEEST Moe» Morsweg 78 - Te). 21584-7)351 Ook voor ESSO OLIE naar v. d. Waalsstraat 46 - Tel. 20471 Smokkelkouiplot ontdekt Arrestatie van Hagenaar (Van onze Amsterdamse correspondent) Na geruime tijd achtereen de gangen van een 34-jarige Haagse koopman te hebben nagegaan, hebben een hoofdin specteur en een inspecteur van de douanerecherche te Amsterdam, hem in samenwerking met de hoofdstedelijke recherche weten te arresteren, toen hij een Amsterdams hotel wilde binnen gaan. De man wordt verdacht van han del in gesmokkelde voorwerpen. Men verwacht, dat zijn aanhouding een in ternationaal komplot van smokkelaars zal blootleggen, dat zich heeft schul dig gemaakt aan een grootscheepse smokkel van kostbare voorwerpen en sieraden. Met de Hagenaar kreeg de recherche een rijke buit in handen: in de kleding van de man trof men colliers, armban den en ringen, ongekeurde horloges en een met diamant bezet dameshorloge aan. In zijn auto vond men tussen de bekleding en onder het reservewiel 384 gouden munten en talrijke horloges. De waarde van deze ongekeurde en waar schijnlijk uit België afkomstige voor werpen. beloopt een bedrag van plus mi nus 45 mille. De recherche kreeg belangstelling voor het doen en laten van de koopman, na dat het waarborgkantoor had gemeld meermalen gouden voorwerpen ter keu ring te hebben gekregen, zonder dat de herkomst ervan duidelijk was. Uit een deskundig onderzoek kwam vast te staan, dat deze voorwerpen niet eerder waren gekeurd en dat zij dus van smokkel afkomstig moesten zijn. Samen met collega's van de Amster damse politie speurde de douanerecher che in tal van gelegenheden, waar zich mensen met een raadselachtig inkomen plegen op te houden. In enkele nacht clubs in de omgeving van het Leidse- plein werd de draad gevonden, die naar de arrestatie leidde. Thans wordt nage gaan van welke personen de man de ge smokkelde voorwerpen heeft betrokken. Huwelijksdrama in Vlaardingen De officier van Justitie bij de Rotter damse rechtbank eiste gistermiddag twaalf jaar gevangenisstraf met aftrek wegens moord met voorbedachte rade tegen een 34-jarige Vlaardingse opera teur, die in de nacht van 11 op 12 april jl. in de echtelijke waning aldaar zyn 34-jarige echtgenote op weerzinwekken de wijze om het leven heeft gebracht. Verdachte, die voor de rechtbank een apatische indruk wekte, gaf het hem ten laste gelegde toe. Uit zijn verhoor bleek, dat er al vele jaren moeilijkhe den waren tussen beide echtelieden. De vrouw was al eens uit huis weggelopen en er is een vriend in het spel geweest. De man met zijn gesloten karakter zweeg tegenover de buitenwereld en had weinig contact met vrienden. Uitbarsting In de avond van 11 april was het tot een uitbarsting gekomen. De vrouw had zich op een veldbed te ruste begeven in de slaapkamer van het oudste der twee kinderen. Toen hy haar had gevraagd waarom zij dat deed, antwoordde zy: ,.Och, jij bent een vent van niks". Ver dachte wond zich daarover op, ging een hamer halen en bracht de vrouw daar mee enige slagen op het hoofd toe. Hoe veel kon hij met meedelen. De vrouw, die hevig bloedde, vroeg om een dokter. Inplaats daarvoor te zorgen heeft de man zijn vrouw gewurgd. Na het plegen van het misdrijf heeft hij alle bloed sporen uitgewist en vervolgens heeft hij achter elkaar honderd slaaptabletten, ingenomen, die hy in vier verschillende apotheken te Vlaardingen had gekocht. Na vier dagen is hij in een ziekenhuis ontwaakt. Inmiddels had de politie het drama ontdekt en verdachte kon ter stond bij stukjes en beetjes een verhoor worden afgenomen. Niets meer Omtrent het gebeurde wist hij niets anders mee te delen dan dat hy het drie uur had horen slaan. Na het dra ma is de man enige tijd in observatie geweest in een psychiatrische inrich ting. In het omtrent hem uitgebrachte psychiatrisch rapport wordt vermeld, dat hij een intelligente man is, die evenwel geestelijk nog niet geheel vol wassen genoemd kan worden. De on trouw van zijn vrouw maakte het hem onmogelijk verder met haar te leven en hij meende zelf ook te moeten sterven. Na het verhoren van enkele politie ambtenaren omtrent de ontdekking van het misdryf, hield de officier van Justitie zyn requisitoir en noemde de doodslag met voorbedachten rade een der ernstigste misdrijven .Verdachte, die nimmer is veroordeeld en uit een flat- soenlyk boerenmillicu in Zeeuws-Vlaan deren stamt, wilde niet scheiden, of schoon zyn vrouw daar herhaaldelijk op had aangedrongen. Hy wilde zijn vrouw niet loslaten en zag geen bevredigende uitkomst. Moeilijkheden Na het uitspreken van de eis heeft de toegevoegde raadsman, mr. J. Leopold, de huwelyksmoeilykheden geschetst en de eigenaardige karakterstructuur van zijn cliënt, die zijn vrouw in zyn mili taire diensttyd had leren kennen. Hy zag zich niet volwaardig in de ogen van zijn vrouw en kon dit niet naar buiten brengen. De spanningen werden zo groot, dat hij aan zelfmoord begon te denken. Mijn cliënt heeft een buitenge woon zwaar misdryf gepleegd, maar is het nu nodig, dat hy voor een zo lange duur uit de maatschappij wordt verwy- derd, vroeg mr. Leopold. Pleiter achtte die man al zwaar gestaft door zyn on gelukkig huwelijksleven. Natuurlijk ver dient hij straf, aldus pleiter, maar het is ook nodig hem voor te bereiden op zyn terugkeer in de samenleving. Nog niet in zijn geheel heeft verdachte het gebeurde doorleefd. Ik vertrouw, zo be sloot mr. Leopold, dat de rechtbank hierin de juiste maat zal weten te vin den. Uitspraak 15 oktober a.s. Enruu de Nicola van 194b tot 194S de eerste president van de Italiaanse republiek is op 81- jarige leeftijd overleden. geerd Wie deze aangry pende film, waarin de wreedheid en de ellende van de laatste wereldoorlog zo tragisch tot uiting komen, nog niet gezien heeft, kan dit gemis deze week nog goedmaken. maandag werden weer LanJsteiner-omiersdwi dinqevt uitgereikt CV Graafwerk Wormer weiland ligt stil De damwand rondom het gat in het weiland te Wormer laat nu aan de on derkant zoveel water door, dat verder werken op het ogenblik niet meer mo gelijk is. In het ministerie van Binnen landse Zaken beraadt men zich thans over de mogelykheden het werk op een andere wyze voort te zetten. Zolang hierover nog geen beslissing is geno men zal het werk stil blijven liggen. De burgemeester van Wormer, de heer A. Loggers, vertelde dat hy in tegenstel ling tot eerder gepubliceerde berichten niet naar Den Haag is geweest om op het ministerie over de zaak te praten. Hij verwacht dat de graafwerkzaamhe den niet voor het begin van de volgen de week kunnen worden voortgezet. DUINBRAND AANGESTOKEN De brand, waarby woensdagavond tus sen Ter Heyde en Monster, bezuiden Den Haag, 15 ét 20 ha helmbeplanting in de duinen in vlammen opgingen, blykt door een 15-jarige jongen uit 's-Graven- zande te zyn veroorzaakt. De knaap blijkt nog getracht te hebben het vuur te doven, doch de brand greep te snel in de droge helm om zich heen. De po litie te Monster heeft de jongen aange houden. Waarschynlijk zal hij zich voor de kinderrechter moeten verantwoorden. Bij zijn blussingspogingen heeft de jon gen brandwonden aan een voet opge lopen. JONGE DIERENKEURING De Leidse Pluimvee- en Konynen- sportvereniging LPKV hield haar jaar- lykse jonge dierenkeuring in café van Meizen. Keurmeester was de heer Ree- myer jr. uit Gouda, voorzitter van de Ned. Pluimveebond. De voornaamste uitslagen waren: Mooiste grote hoender: 1. E. Quist m Orpington Buff; mooiste krielhoenders 1. W. Blyleven met Holl. Kriel zwart; 2 W. Blyleven met Wyandotte wit; Mooi ste sierduif: 1. E. Quist met Oud-Holl Meeuw, zwart; 2. W. Blyleven met Tip pler donker getygerd. Na de keuring besprak de heer Ree- myer het ingezonden materiaal waar Leiden trots op kan zyn, aangezien 75% der dieren ZZG en ZG kon beha len. De grote tentoonstelling zal op 14 en 15 november in de Stadsgehoorzaal worden gehouden. in.0visEilavid"vuas„ Avond voovdieyenbe- scVtevvntvta Ueklevj de NedVet*, van Huis wouwen keek via ar eetuoi&deskouLt £\.<w letdse agenten wer devi taf eitevmis Wa m - pioen(dubbei) Nj.P.S. 8. Nect.vöF.vavi Platte landsvrouwen (uister cteviaavlezinq OZ een [drie]die vaw daag qeen n adele toelichting Whoeft/

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1959 | | pagina 11