Echtpaar Tisseur-v. d. Wijngaard viert 65-jarig huwelijksfeest „Ons Eiland" heeft een speelvijver DR. A. A. KAMPMAN GAAT NAAR HET NABIJE OOSTEN Bevorderingen ULO-school aan Christelijke Leidse Hout Opgericht 1 maart 1860 Maandag 13 juii 1959 Tweede blad no. 29793 Stoffelijk overschot van verdronken Leids student in Katwijk aangespoeld Het stoffelijk overschot van de Leid se student C. J .M. Royen, wiens kle ren donderdag j.l. op het strand te Noordwijk werden gevonden ,is zater dagmiddag te Katwijk aangespoeld. Diploma gezinsverzorgster Voor het diploma gezinsverzorgster van de Stichting Interkerkelijke Gezins verzorging te Leiden zijn geslaagd: Mimi Bastiaan, Geurtje v. d. Berkt, Het ty Boogaard, Adrie de Bruyn, Ria Dijks hoorn, Lily Kouprie, Cobi v. d. Lage- maat, Mien van Maanen, Isolde Mooy- man, Jos Nap, Anny v. d. Niet. Kitty v. d. Plas, Leny Ringnalda, Corry Roos, Rie Smit, Jopie Thomassen, Els Vrjjhof, Heieen v. Wijngaarden. Afgewezen geen. DERTIG JAAR BIJ ÉÉN GEZIN ALS DIENSTBODE Aan mejuffrouw Magdalena A. Beek is wegens 30-jarige trouwe dienst bij de familie prof. dr. H. W. Siemens, Boer- haavelaan 10, te Leiden, de medaille en oorkonde van de Ned. Ver. v. Huisvrou wen uitgereikt. Versterking culturele betrekkingen Naar wij vernemen zal dr. A. A. Kampman, de directeur van het te Leiden gevestigde Nederlandse Instituut voor het Nabije Oosten mor gen naar het Nabije Oosten vertrekken. Het curatorium van het te Istanbul gevestigde Nederlands Historisch Instituut heeft hem belast met de leiding ervan gedurende de verlofperiode van prof. dr. A. A. Cense, de directeur dezer instelling. Het ligt voorts in de bedoeling, dat dr. Kampman met medewerking van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van Istanbul uit een reis maakt naar Libanon, de Verenigde Arabische Republiek en Perzië voor het voeren van besprekingen ter versterking der culturele betrekkingen met deze landen. Het culturele akkoord dat ter gelegen heid van het bezoek van de Sjah van Perzië tussen dat land en Nederland werd gesloten, schept voor de toekomst mogelijkheden voor belangrijke cultu rele manifestaties in beide landen. Op initiatief van dr. Kampman wordt thans Bevorderd naar de tweede klas: J. Abbink, R. Balakian, J. Betram, W. Blanken, J. Budding, A, Buys, J. Buy- tink, C. v. Egmond, G. Fossen, G. de Jong, A. v. d. Kamp, H. Kampman, R. Kempff, R. Koelewijn, E. Korenhof, E. v. d. Kraan, G. Kraay, S. Kromhout, P. Lagas, J. Mooten, A. Ouwehand, S. Ouwersloot, J. v. Reeden, W. Rosenberg, M. de Ruyter, R. Spruit, D. Timmer man, C. Versteeg, M. v. d. Voet, C. v. d. Walle, D. v. d. Werf, K. v. Zuylen, E. Barkema, F. Bouwman, H. Brand, M. v. Delft, H. Eradus, J. v. Gent. W. Hey- mans, F. Houweling, H. v. Iterson, J. Kempff, M. Kromhout, J. Kroon, H. Labree, C. de Leeuw, B. Mackaay, I. Marijt, N. Ouwehand, J. v. d. Perk, I. v. Op 18 juli 1894, bijna 65 jaar geleden dus, versohenen voor de ambtenaar van de burgerlijke sitand in Leiden de heer J. F. Tisseur en mej. E. v. d. Wijngaard. Zij wiilden zich op die dag nl. in de echt laten verbinden. Man en vrouw, resp. 92 en 87 jaar oud, zijn geboren en getogen Leiden aars, die ook op de dag van vandaag nog veel be langstelling hebben voor alles wat er op de wereld gebeurt. Het bejaarde echtpaar, dat niet minder dan vijftig jaar achtereen dn een huisje aan de Middelstegracht heeft gewoond, nam in 1956 zijn intrek in het Tehuis voor Ouden van Dagen van de Herv. diaconie in de Kaarsenmakers straat. Ondanks hun hoge ouder dom zijn zowel de heer als mevrouw Tisseur dinsdag J.l. In een autobus ge stapt om zich samen met nog een groot aantal andere bejaarden van het tehuis door enkele mooie streken van ons land te laten rijden. Tijdens het diner in een restaurant te Soest dijk werd het bruidspaar gehuldigd, terwijl er tevens enkele geschenken werden aangeboden. Zaterdagmorgen kwam burgemeester jhr. mr. F. H. van Kinschot, die verge zeld was van zijn echtgenote, de heer en mevrouw Tisseur namens het ge meentebestuur van Leiden feliciteren met him 65-jarige echtvereniging waar van bijgaande foto een beeld geeft. Met de fruitmand, welke de burge meester mee had gebracht, toonde het oude bruidspaar zich zeer ingenomen. Op het 60-jarig huwelijksfeest in 1954 (het echtpaar woonde toen nog aan de Middelstegracht) kwam burge meester Van Kinschot eveneens zijn gelukwensen aanbieden. Dat deze her nieuwde kennismaking zeer op prijs werd gesteld spreekt vanzelf. De bur gemeester ,die ruim een half uur met bruid en bruidegom sprak, beloofde over vijf jaar nogmaals een bezoek aan het paar te brengen. De echtelieden genieten beiden nog een vrij goede ge zondheid de heer Tisseur leest zelfs nog zonder bril! De bruidegom, die tot op 75-jarige leeftijd heeft gewerkt, bracht het grootste deel van zijn ar beidstijd in het bakkersbedrijf door. Gedurende ruim twaalf jaar is hij bezorger van het Leidsch Dagblad ge weest. Uit het huwelijk zijn acht kin deren geboren, van wie er nog zes in leven zijn. Het echtpaar heeft verder nog 9 kleinkinderen en 10 achterklein kinderen. (Foto LD./Van Vliet) Lezers schrijven Moeten gymnastiekzalen acht weken dicht? Naar aanleiding van een bericht dat de Leidse gymnastiekzalen 8 weken ge sloten zijn, overweeg ik het volgende. Veel wordt er geschreven over de bal dadigheid der jeugd en inderdaad daar is jammer genoeg wel eens reden voor. Maar waar kan de hedendaagse jeugd haar teveel aan energie kwijt? De sport zaal is een mogelijkheid om zich uit te leven. De sportverenigingsbesturen zien zich voor een taak geplaatst welke van algemeen belang is. Een sportieve jeugd is niet baldadig maar denkt aan an deren. Deze opvoedende taak wordt nu van gemeentewege 8 weken stopgezet. Met paas- en kerstvakantie mee wordt dit een kwart jaar! De lichamelijke opvoe ding op de scholen laat ook nog wel eens het een en ander te wensen over, enerzijds door gebrek aan ervaren do centen, anderzijds door gebrek aan zaal ruimte. Waarom dan de ruimte en het idea lisme der verenigingsleiders niet ten volle benut? De leiders willen wel door werken. Dat men 8 weken nodig heeft om deze zalen een grote schoonmaak beurt te geven is m.i.z. wel erg lang. Wat bereikt men nu van gemeente wege? In de eerste plaats in de vakan- tietijd alle sportzalen dicht. In de tweede plaats acht weken contributie achterstand, voor velen moeilijk in te halen, dus komen zij helemaal niet meer. Tenslotte wordt het verenigings leven de das om gedaan. Hopende dat het volgend jaar mis schien enig overleg met de verenigings besturen zal hebben omtrent de slui tingstijd, dank ik voor de verleende plaatsruimte. K. C. van ARK BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN GEBOREN: Anna Petrcmella Henriëtte, dr v. J. A. Schreuder en M. van Houten; Irma Bri gitte, dr v. J. P. Inen en P. Lagas; Rel- nardus Willebrordus Cornells, zn v. J. W. Hartman en H. M. Uljlenbroek; Rudolf Marco, zn v. B. Haneveld en C. Visser; Jo hannes Roland, zn v. A. Roorda en A. S. Wlersma; Margarita Helena, dr v. C. J. de Helden en J. F. M. van Bllsen; Rudolf Gldlon. zn v. A. N. van der Bijl en G. A. Valk; Ronald Marlon Laurentius, zn v. J. Langezaal en W. van Gog; Cathailna Alberdina, dr v. S. D. de Joode en C. A. van der Bent; Nicolaas, zn v. A. M. Brou wer en W. Safronowa; Renate Martlne, dr v. A. R. Tegelaar en C. M. Hazenoot; Cor nelia Martha, dr v. J. van der Tang en E. J. Kennis. ONDERTROUWD: W. van der Zeeuw en J. P. Blansjee; C. H. Hoogstraten en J. Barends; J. J. la Lau en J. Boom; L. Brouwer en M. van Ton geren; L. A. Q. de Wolf en C. A. Graaf land; P. F. de Bruin en A. W. van der Steen; H. van Tongeren en A. M. Bakker; D. Noort en C. H. M. Verhoeven; C. Ver hoef en V. F. Ooms; P. Floor en M. F. Boersema; J. van Duijn en L. J. Wetse- laar; S. Gommans en G. van den Bogaard; W. C H. den Hollander en B. Keijzer; P. van Went en W. Scheurwater: J. Koome en G. A. van der Meulen; W. Verkerk en A. Neuteboom; N. Langezaal en M. C. van den Bos. OVERLEDEN: P. Vis, 52 Jaar. man; E. Zonderop. 73 Jaar. echtgenote v. A. Slootjest W. F. Hen zen. 71 Jaar, man. Voor ouden van dagen Om deze tocht te financieren had er een grote klaverjaswedstrijd plaats in het speeltuinzaaltje „Westerkwartier" om fraaie prijzen. De organisatie was perfect en er wa ren heel wat deelnemers. De eerste prijs (met wisselbeker) viel ten deel aan de heer B. Plu, tweede werd Bavelaar, der de Kleij, vierde Wijnbeek, vijfde mevr. Schroder. Er heeft zaterdag 15 augustus een grote viswedstrijd plaats, ook om deze tocht te financieren. Maandagavond 20 juli heeft de in schrijving voor de tocht plaats van 7 tot 8 uur in de speeltuin WK. PROMOTIES LEIDSE UNIVERSITEIT Gepromoveerd tot doctor in de ge neeskunde op proefschrift getiteld ,De subtotale colectomie (ileo-rectale ana stomose) bij familiaire polyposis coli". de heer J. A. Pinckaers, geboren te Maastricht en thans wonende te Sit- tard. Gepromoveerd tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift getiteld .Dielectric relaxation in solu tions of cellulose acetate", de heer A. M. Kheir, geboren te Omdurman (Su dan) en thans wonende te Khartoum (Sudan). Gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde op proefschrift getiteld „Oligophrenia phenylpyruvica", de heer P. Fleurijgeboren te Soerabaja en thans wonende te A'dam. is super zuinig Een eiland pleegt een stukje land in loater te zijn. De Speeltuinvereniging „Ons Eiland" aan de Korte- naerstraat heeft de zaken nu eens omgedraaid: daar zijn ze er trots op, dat ze nu water in het land heb ben! De ouders van de talloze kinderen, die hier regel matig en vooral in deze zomertijd vertier zoeken en vindenhebben er voor gezorgd dat er een klein vijvertje tot stand is gekomen, dat niet alleen ver koeling voor moe gelopen voeten kan brengen in deze uitzonderlijk warme tijd, maar ook dat de jeugd zich te buiten kan gaan aan dat mooiste van alle spelletjes: kliederen in en met water. Zaterdag is dit alleraardigste badje voor het eerst volop in gebruik geweest. De jeugd heeft getoond, op hoge prijs te stellen wat de ouderen hier hebben gepresteerd. Deze foto geeft er een indruleuan hoe enthousiast het ,bad" werd ingewijd (Foto L.D.-Van Vliet) Santen, G. Sirag, H. Tijsterman, N. v. d. Voet, T. Weima, A. de Wit, A. v. Wij nen, H. Zitman, T. v. Zuylen, F. Bas- ters, L. Demmenie, A. v. Doornik, K. v. Egmond, P. Guyt, C. Heemskerk, N. Keyser. C. v. d. Kraan, J. Kuperus, A. Lubbers, P. Noort, E. Ploos Vvan Amstel, H. Post, H. Roorda, H. de Ru, D. Scho- neveld, H. Sirag, M. Sonneville, F. Ver steeg, C. Vliegenthart, A. Voortman, N. Zandbergen, J. v. d. Zon, H. Zwaart, J. Groeneveld. Bevorderd naar de derde klas: C. v. Beek, L. de Best, P. Cardinaal, C. v. Delft, G. v. Delft, H. v. Duyn, A. v. Eg- mond, J. v. d. Gevel, M. den Heyer, Ch. Kengen, M. Kerpershoek, M. Keyzer, H. Krijgsman, F. Kuyt, T. v. d. Linde, W. Middelkoop, R. Ouwehand, N. Ravens- bergen, P. Ruwaard, M. Schippers, M. Swaneveld, A. Timmermans, A. Varke- visser, A. Verdoes, E. v. Vliet, R. v. d. Water, D. v. Waveren, I. v. Wolfswinkel, H. Zijlstra, W. Advocaat. W. de Best, H. Bladergroen, I. v. d. Blij, R. Brouwer, A. v. Egmond, W. Gras. N. Groenheyde, O. Koerten, P. v. Luyn, G. v. d. Mey, A. de Mooy, T. Ouwehand, D. Ouwerling, K. Paauw, R. Schouten, C. Schrier, R. Siljee, H. Veldman, L. Vogelenzang, A. Voorthuis, J. Bokma, S. Bonte, A. de Bruin, J. v. Dorp, T. v. Dijk, D. Ens, M. Fockens, C. Glasbergen. J. Hoekstra, A. Kerpershoek, H. de Klerk, M. v. d. Kooi, A. v. d. Kooy, J. Kwakernaak, H. de Niet, H. v. Nieuwkerk, D. Ouwehand, D. v. d. Plas, N. Rotteveel, N. v. d. Schinkel, B. v. d. Voet, L. v. d. Voet, I. de Vries, J. v. Beelen. Bevorderd naar de vierde klas: H. v. d. Berg, J. Blokland, P. Bokma, T. Brinks, G. Buys, V. Doornik, B. v. Djjk, S. v. Egmond, C. v. Hartingsveldt, G. den Heyer, A. Mulder, B. Nicolai, I. de Niet, A. Ouwehand, J. v. d. Wiel, W. Tymstra, A. Boer, H. Brier, W. Dubbeldam, M. v. Hartingsveldt, F. Heemskerk. A. Heyl, W. Hubeek, H. v. Rhee, R. Röhner, J. Schild, D. v. d. Sleet, A. Verhey, R. Vochteloo, E. Waal, A. v. d. Werf, C. Zandbergen, R. Barendse, E. Couman, E. Groenewe- gen, K. Heyl, W. v. Iterson, A. Jongerius. D. Kapteyn, D. Kromhout, W. Kuyt, G. Marbus, M. Mastenbroek, S. v. d. Mey, J. Noort, J. Schellingerhout. J. Verdoes, H. Vooys, W. v. Vreedendaal. J. v. d. Wiel, A. de Willigen, M. v. Zuijlen. ACADEMISCHE EXAMENS Geslaagd voor het kandidaatsexamen geneeskunde de dames A. Ch. Cramer (Den Haag), H. Degen (Tilburg), M. J. Molkenboer (Oldenzaal) en de heren H. van Aaren (Emmen), J. H. Anschütz (Arnhem), R. Rieger (Den Haag), A. Craanwijk (Den Haag), I. Hidayat (Lei den), L. Ch. den Hollander (Den Haag), H. W. Kalff (Den Haag), A. I. J. Kloot wijk (Rotterdam), H. A. Lammers (Al phen a. d. Rijn), M. P. Leemhuis (Den Haag), A. J. van Leeuwen (Rotterdam), H. J. van Lennep (Wassenaar), F. E. Nommensen (Voorburg), H. A. van Op- stall (Den Haag), W. J. Rietveld (Rijs wijk (Z-H), H. Solleveld (Den Haag), C. A. Verton (Den Haag), J. G. R. Volder (Delft), G. A. van Waasbergen (Noord- wijk), H. Wamsteker (Overveen), L. R. M. Warnars (Rotterdam), F. W. O. Wa terreus (Den Haag), H. A. H. Wilber- ding (Den Haag), D. A. Zelling (Den Haag). Doctoraal examen geneeskunde mej. W. Lanting (Overveen), en de he ren J. C. Balhuizen (Den Haag), J. A. Morré (Leiden), J. Stroeve (Heem stede), Teng Khoen Ho (Den Haag), C. J. Timmermans (Den Haag) en H. Zwart te (Voorburg). Semi-artsexamen mej. E. C. M. Alkemade (Noordwijk) en de heren J. L. A. Boelen (Wassenaar), R. L. Shriro (USA), H. Snijders (Den Haag) en A. D. J. Verburg (Leiden). Artsexamen de dames M. L. Lali- sang-Karamoy (Oegstgeest), H. M. Verheul (Wassenaar) en de heren J. Bennebroek - Gravenhorst (Haarlem) H. A. Delfos (Laren (N-H>, F. G. van Leeuwen (Zoeterwoude), R. Oltmans (Den Haag) en C. W. van Wijngaar den (Den Haag). Doet. ex. Ned. recht: mej. A. E. v. d. Valk (Laren), mej. J. van Royen (Den Haag) en de heren J. L. Osterman (Vlaardingen) en F. W. Kist (Den Haag). Doet. ex. Franse taal- en letter kunde mej. H. Zandvliet (Voorburg), mevr. J. M. Loen (Leiden), en de heer E. v. d. Starre (R'dam). Kand. ex. Fran se taal- en letterkunde de heren H. Proeme en F. W. C. de Grave, beiden uit Den Haag. Kandidaat examen klas sieke taal- en letterkunde: mej. A. G. M. v. d. Kley (Den Haag), mej. H. A. Hofkes (Den Haag) en de heren P. A. M. Daniëls (Voorschoten) en H. S. Ver snel (R'dam). Doet. ex. klassieke taai en letterkunde: mej. A. L. Oldeman (Delft), kand. ex. psychologie: mej. I. J. C. Orbaan (Wassenaar)doet. ex. psychologie: mej. N. R. Barug (Wasse naar) en de heer L. Streep (Den Haag), doet. ex. Niet-westerse sociologie: de heer M. Slamet (Leiden)kerkelijk voorbereidend ex.: de heer J. C. Delbeek (Scheveningen)kand. ex. sociologie: mej. M. J. M. Kooien (Wassenaar), mej. J. Mettrop (Apeldoorn), mej. F. v. d. Hoog (Den Haag), mej. E. F. Djjk (Lei derdorp) en de heer L. van de Laar (Leiden) Rectificatie examenuitslagen van vrijdag j.l. geslaagd voor het doctoraal sociologie de heer L. Th. van de Laar te Leiden. een plan uitgewerkt voor het organise ren van een tentoonstelling, die de his torische betrekkingen tussen Iran en Nederland van het begin der zeventien de eeuw af zou illustreren, waarbij ge bruik zou worden gemaakt van het in beide landen aanwezige documentatie-, illustratie- en kostuummateriaal. Met medewerking van de directeur van het Gemeente-Museum in Den Haag mr. L. J. F. Wijsenbeek, zal deze ten toonstelling in de tweede helft van 1960 het eerst in Den Haag worden gehouden en daarna naar Teheran worden overge bracht. Bovendien ligt het in de bedoe ling, dat t.z.t. hier te lande een ten- stelling van Perzische oudheden uit de musea in Iran zal worden georganiseerd. Voorts ligt het in de bedoeling van de Nederlandse regering een aantal studie beurzen ten behoeve van de jonge ge leerden uit landen van het Nabije Oos ten ter beschikking te stellen. De culturele betrekkingen tussen Tur kije en Nederland, waarvoor dr. Kamp man in de loop der laatste jaren ver scheidene initiatieven heeft genomen, werden vorig jaar in belangrijke mate versterkt door de opening van het Ne derlands Historisch-Archaeologisch In stituut te Istanbul door Z.K.H. de Prins der Nederlanden, die kortgeleden hier ter stede in een vergadering onder voor zitterschap van burgemeester als curator van dat Instituut werd geïnstalleerd. Dr. Kampman zal zijn verblijf in Turkije vooral benutten voor het voeren van be sprekingen, die tot een verdere verste viging van de betrekkingen met univer siteiten en andere wetenschappelijke instellingen in Turkije mede zal kunnen leiden. In het bijzonder wordt daarbij gedacht aan een uitwisseling van ge leerden tussen Nederland en de landen in het Nabije Oosten, waartoe van de zijde van het ministerie van Onderwijs sinds enige jaren belangrijke medewer king wórdt verleend. Het is verheugend te mogen constate ren, dat mede door de initiatieven van het te Leiden gevestigde Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, de wetenschappelijke en culturele contacten met Turkije en het Nabije Oosten, sinds eeuwen een Leidse traditie, in belang rijke mate konden worden uitgebreid en versterkt. Jan de Winter overleden Zaterdag is plotseling overleden de heer Jan de Winter, voorzitter van de Kring Gouwe-Rijnstreek van de Kon. Ned. Zwembond. De heer De Winter ,die vele functies heeft ver vuld in onze zwemwereld, is 53 jaar oud geworden. Hij was lid van de Leidse Zwemclub, in welke vereniging hij vele jaren een vooraanstaande rol heeft gespeeld. De heer De Winter was bij de LZC eerst penningmeester en daarna voorzitter. Hij verruilde vervolgens de voorzitters hamer van de LZC voor die van de Kring Den Haag van de KNZB. Tot voor kort was bij tevens bestuurslid van het hoofdbestuur van de KNZB waarin hij drie kringen vertegenwoordigde. Toen de Leidse zwemverenigingen van de Kring Den Haag overgingen naar de nieuw opgerichte Kring Gouwe-Rijn- streek. werd de heer De Winter voor zitter van laatstgenoemde kring. In het particuliere leven was de heer De Win ter directie-secretaris bij een Haagse maatschappij. De teraardebestelling vindt woensdag a.s. om 12.30 uur plaats op Rhijnhof. In verband met dit overlijden van de Kringvoorzitter zijn de kringkampioen schappen, die hedenavond in De Zijl zouden aanvangen, uitgesteld. Mogelij kerwijs worden ook die van woensdag en vrijdagavond a.s. uitgesteld. Daar omtrent is nog geen definitieve beslis sing genomen. KERKDIENST VOOR GEREPATRIEERDEN. Reeds enige malen is in Leiden een kerkdienst speciaal voor de gerepatri- eerden uit Indonesië belegd. Na afloop van de laatste kerkdienst in de aula van de school aan de Boshuizerkade, is een bespreking gehouden, waarbij wel zeer duidelijk tot uitdrukking kwam dat de gerepatrieerden veel prijs op dit soort diensten stellen. De prot. commissie voor gerepatrieerden heeft dan ook be sloten met deze diensten voort te gaan. A.s. zondag zal er in de aula van de school aan de Marnixstraat 104 weder om een dergelijke dienst worden belegd. Ds. B. Keers uit Den Haag, die lange tijd in Indonesië stond, zal deze dienst, die om 10 uur aanvangt, leiden. Met vaart van 140 km het IJsselmeer in (Speciale berichtgeving) Met een vaart van 140 kilometer per uur reed zaterdagmiddag omstreeks 1 uur een 44-jarige meubelhandelaar uit Groningen met zijn personenauto vanaf de Afsluitdijk het IJsselmeer in. De wagen scheerde een eindweegs als een raceboot over het water en verdween toen geheel onder de golven. Na 10 mi nuten slaagde men erin, de bestuurder uit de wagen te bevrijden. Hij was be wusteloos, maar de levensgeesten kon den door een passerende arts weer wor den opgewekt. De bestuurder liep een schedelbasisfractuur op. Hij werd naar het St.-Joseph-ziekenhuis te Harlingen vervoerd. Gevangene ontsnapt Uit het Huis van Bewaring III aan dc Oostelijke Handelskade te Amsterdam is gisteravond laat een gedetineerde, een 32-jarige classificeerder ontsnapt. Een spijl uit het traliewerk van zijn cel aan de achterzijde was vernield. Vermoede lijk heeft hij deze doorgezaagd. Direct nadat de ontsnapping was ge constateerd werd de politie gealarmeei c? die met haar onderzoek is begonnen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1959 | | pagina 3