Van der Hoogtprijs voor Koolhaas, Meesterschapsprijs voor Gansliof Honderden woonden rouwdienst en begrafenis ds. J. van der Wiel bij PHILIPS Vergadering benoemde 27 leden „Hervormd Leiden rouwt om de dood van geliefd predikant" Vorming van nieuw bestuur op jaarvergadering van de Veglo immmm N. Opgericht 1 maart 186C Maandag 29 juni 1959 Tweede blad no. 29781 Letterkunde besloot in Leiden Tijdens de zaterdag in Leiden in het Academiegebouw gehouden jaarvergadering besloot de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de prijs voor meesterschap toe te kennen aan de Brusselse historicus prof. dr. F. L. Ganshof, van wie de commissie voor geschied- en oud heidkunde van de maatschappij in haar advies aan de vergadering getuigde, dat in hem de onderzoeker en de schrijver tot een welhaast ideale eenheid zijn geworden. Soevereine beheersing van het materiaal verheft, aldus het advies, de schrijver zover boven de stof, dat hij in staat is ook in klein bestek het wezenlijke van de behandelde vraag stukken te laten zien in zeer heldere formuleringen en een uitstekend verzorgde stijl. Overeenkomstig het advies van de commissie voor schone letteren werd de Lucy B. en C. W. van der Hoogtprijs door de vergadering toegekend aan A. Koolhaas uit Amsterdam voor zijn bundel dieren verhalen getiteld „Er zit geen spek in de val". Het opzienbarende van zijn creaties achtte de commissie, dat hij in elk zijner verhalen er opnieuw in is geslaagd het animale en het humane natuurlijk te laten samenklinken. Op wel heel bijzondere wijze heeft de schrijver zijn eigen melancholieke levensgevoel en in dat levensgevoel de vereen zaming van de moderne mens weergegeven. ningen. J. Melles te Rotterdam, dr. S. J. Lenselink te Dordrecht, prof. dr. C. A. van Peursum te Groningen, dr. S. van der Woude te Amsteradm, prof. dr. G. W. Ovink te Amsterdam, prof. dr. R. Feenstra te Leiden, mr. H. H. E. Wouters te Maastricht, dr. A. Klasens te Voorhout, dr. W. S. Gelinck te Rui- nerwold, dr. S. J. Suys-Reitsma te Am- Historicus en schrijver als ideale eenheid In haar advies over de toekenning van de meesterschapsprijs stelt de commis sie voor geschied- en oudheidkunde dat zij zich ontslagen acht van de taak een naar volledigheid strevend overzicht te geven van de geschriften van prof. Gamshof, aangezien de kwantiteit bij de waardering van het oeuvre zeker niet het belangrijkste criterium vormt. In Ganshof zijn de onderzoeker en de schrijver tot een welhaast ideale een heid geworden. Als onderzoeker koos Ganshof zich het terrein der vroege en vroegste Middeleeuwen; voor een zeer groot deel was het zijn werk, dat de kennis van de historici van dit vroeger zo onbekende tijdvak een on gedachte omvang heeft kunnen aan nemen. Vele van zijn talrijke kleinere publikaties uit bronnenmateriaal van de Merovingische en Karolingische tijd betreffen details, doch juist deze voor een groter lezerskring minder toegangelijke geschriften tonen de verfijning, die Ganshof in zijn onder zoekingsmethode heeft weten te be reiken en de steeds intiemer kennis van het bronnenmateriaal die hij zich verwierf. Van zijn kennis en methode heeft Ganshof niet sleohts zijn vele leerlingen aan de Rijksuniversiteit te Gent sinds 1823 laten profiteren noch ook alleen de nauwe kring van directe vakgenoten. Steeds was hij zich bewust van de wij dere taak der historici, bij te dragen tot verbreding en verdieping van de kennis van het verleden in veel ruimer kring. Zonder ooit ontoelaatbare con cessies te doen heeft hij zijn grote ken nis en de resultaten van zijn onderzoek telkenmale weten neer te leggen in wer ken. die de vakgenoten van welk specia lisme dan ook wisten te boeien en hun inzicht gaven in de geschiedenis van een tijdvak dat minder bekend en daar door minder bemind was. Het geheim van vele van zijn publika ties is de wijze, waarop de moeilijke stof wordt aangeboden: soevereine beheersing van het materiaal verheft de schrijver zover boven de stof, dat hij in staat is ook in klein bestek het wezenlijke van de behandelde vraag stukken te laten zien in zeer heldere formuleringen en een uitstekend ver zorgde stijl. Ganshof levert voorts de laatste jaren belangrijke bijdragen op een nieuw ter rein van onderzoek, de geschiedenis van de internationale betrekkingen in de Middeleeuwen. Groot talent in opzienbarende creaties De commissie voor schone letteren noemde in haar advies tot toekenning van de Van der Hoogtprijs aan A. Kool haas diens 3 totnutoe verschenen bun dels dierenverhalen, namelijk „Poging tot instinct" uit 1956, „Vergeet niet de leeuwen te aaien" uit 1957 en „Er zit geen spek in de val" uit 1958. Bewegen de tweede en derde bundel zich op ge lijk niveau en had de commissie dus evengoed „Vergeet niet de leeuwen te aaien" ter bekroning kunnen voordra gen .beide bundels geven beide duide lijk een stijging te zien in vergelijking met de eerste verzameling, hoe opmer kelijk deze op zichzelf reeds was. De commissie getuigde van grote be wondering voor de manier, waarop Koolhaas de geijkte vormen van het dierenverhaal heeft weten te doorbre ken en dit literaire genre op volkomen persoonlijke wijze heeft vernieuwd. Het opzienbarende van zijn creaties achtte de commissie dat hij erin ieder verhaal opnieuw in is geslaagd het animale en het humane natuurlijk te laten samenklinken. Menselijk en dierlijk leven schuiven in deze vertel lingen in elkaar tot een eenheid, waarin het bestaan op aarde met in begrip van zijn metafysische momen ten op dikwijls sublieme wijze onder woorden wordt gebracht. ..Er zit geen spek in de val" bevat vijf even aangrijpende als humoristische verhalen, die zich bezig houden met het creatieve leven van een spin. de ont luikende liefde tussen twee hazen, het vrijwillig isolement van een minzieke muis. het moeder worden en moeder zijn van een eend en de dood op een kalkoenenkwekerij. Getuigen de be schrijvingen van het uiterlijk, van de bewegingen en de verrichtingen der die ren al van een groot talent, veel wezen lijker openbaart zioh Koolhaas' schrij verschap nog in het weergeven der zielsbewegingen van zijn figuren, in de onafwendbaarheid van het gebeuren, in taalgebruik en compositie. Op wel heel bijzondere wyze heeft de schrijver zjjn eigen melancholieke le vensgevoel en in dat levensgevoel de vereenzaming van de moderne mens weergegeven. Nieuwe leden De vergadering, die des ochtends en des middags bijeen kwam in de Film zaal van de Leidse Academie, benoemde voorts tot nieuwe leden van de maat schappij prof. dr. P. A. Verburg, te Gro- 1 J. H. C. Geusebroek (Barneveld). sterdam, Nico Rost te Amsterdam, E. vain Gulik te Oegstgeest, B. M. Baxter te Oegstgeest. Dolf Verspoor te Hilver sum, prof. dr. H. D. de Vries Reilingh te Naarden, W. A. Wagener te Rotterdam, dr. J. D. Ph. Warners te Amsterdam, dr. R. van Brakell Buys te Bilthoven prof. dr. J. C. Boogman te Utreoht, C. Nooteboom te Amsterdam, prof. dr. W. S. M. H. Heckscher te Utrecht, dr. J. H. C. Kern te Leiden, dr. Elisabeth E. de Jong-Keesing te Amsteram en A. Kool haas te Amsterdam en als buitenlandse leden dr M. v. Haegendoren te Brus sel en dr. S. A. Mironow te Moskou. In de loop van het afgelopen jaar werden door het bestuur tot lid benoemd mej. dr. M. K. E. Gottschalk, dr. Q. Breen, dr. A. Gerlo, dr. G. E. Huffnagel, Joh. van Hulzen, mr. N. Kolff, dr. R. Lievens dr. E. Lousse, dr. P. J. Schoeman, dr. M. A. F. Ch. Thewissen. dr. I van der Vel de, dr. J. H. J. Willems en dr. F. L. Zwaan. Tot lid van het bestuur werd gekozen dr. F. K. H. Kossmann. Voordrachten De voorzitter prof. dr. J. G. Bomhoff opende de vergadering met 'n rede over „Van Eek en het probleem der literaire kritiek", terwijl in de middaguren prof. dr. P. Brachin, belast met het ondei> wijs in het Nederlands aan de Universi teit van Parijs, een voordracht hield over „Constantijn Huygens als huis vader". Voorts werden de gebruikelijke jaarstukken afgedaan en de vaste com missies benoemd. In De Doelen werd gemeenschappelijk geluncht en vond na afloop een gezellig samenzijn plaats. Lezers schrijven Toerisme en verkeer Met het oog op het drukke bollen- seizoen werden er in dit voorjaar op de Hoge Rijndijk enkele richtingsbordjes geplaatst, waarbij het autoverkeer vriendelijk werd en ook nu nog wordt uitgenodigd voor een bezoek aan de bol lenstreek (incl. Noordwijk en Katwijk) bij het Utrechtse Veer rechtsaf te slaan en dan de singels te volgen. Uit ver- keers-technische overwegingen heeft deze maatregel zeker succes gehad. Hebben deze bordjes echter nu nog zin? De automobilisten uit ons eigen land storen er zich zeer beslist niet meer aan. Wèl nog steeds de buitenlanders. Wan neer ze de stad binnenkomen, ziet men ze als het ware weifelenOm dan tocht maar rechtsaf te slaan; van wege het bordje. Jammer, want dat betekent een groot aantal gemiste kansen voor onze stad. Een buitenlandse toerist, die door een stad als Leiden rfjdt, zal onwillekeurig wel eens stoppen om wat verpozing te zoeken of om wat te winkelen. Zou men deze bordjes niet beter kunnen opber gen tot volgend voorjaar? Ligt hier geen taak voor de Leidse VW? N. SPAARGAREN. Eindexamen Rembrandt-lyceum Voor het eindexamen h.b.s. B van het Rembrandt-lyceum zijn geslaagd R. H. v. Bilderbeek, Voorschoten; J. A. M. v. Dam; K. H. Dekker, Zoetermeer; K. L. Hagemans; H. Mulder; J. v. d. Plas, Katwijk aan Zee; G. H. Renes; Rietje Vaas; Th. Warns, Katwijk aan Zee; J. W. Arbouw; J. N. v. Bemmel, Zoeterwoude; K. v. Duyn; F. V. Enge lenburg, Leiderdorp; M. M. P. Haalebos W. Lubbers. Oegstgeest; J. v. Tubergen, Noordwijk aan Zee; Lieneke v. d. Vliet, Oegstgeest; G. Voorvelt; J. C. Wille, Lei derdorp; J. D. van Zanten, Leiderdorp. Waar geen plaatsnaam bij vermeld is, is dit Leiden. In de Marekerk, waar ds. J. van der Wiel op zondag 31 mei nog een kerkdienst leidde, waarin hij het thema „Werk niet om de spyze, welke vergaat, maar die blijft tot in het eeuwige leven" behandelde, stond zaterdagmiddag voor de kansel zijn stoffelijk overschot opgebaard. Een geliefd predikant was hervormd Leiden ontvallen. Vele honderden de kerk was geheel bezet woonden deze door ds. D. J. Vossers gelei'de rouwdienst bij. Onder hen waren alle Leidse hervormde predi kanten, voorzover niet door ziekte of vakantie verhinderd. Voorts was er ook een afvaardiging van de clasis Leiden der Ned. Herv. Kerk en uit Oostkapelle (2). Weesp, Rijswijk en IJmuiden-Oost. gemeenten, welke ds. Van der Wiel eveneens als predikant heeft gediend. Bovendien waren er tal van gerefor meerde predikanten, ds. C. v. d. Weele, chr. geref. predikant, pastoor A. J. Glazemaker van de Oud-Kath. Kerk, de heer J. Schouten jr., voorganger van de Baptistengemeente, een vertegenwoordi ging van de Ver. van Vrijz. Hervormden, het Leger des Heils, van de Commissie Bijbelonderricht op de openbare scholen, de Hervormde Jeugdraad en van tal van kerkelijke colleges der Leidse Hervormde Gemeente. Na het zingen van Psalm 145 6 „De Heer is recht in al Zijn weg en werk, Zijn goedheid kent in 't gans heelal, geen perk" één van de lievelingspsal men van ds. Van der Wiel sprak ds. Vossers over Psalm 73 24 „Gij zult mij leiden door uw raad en daarna mij in heerlijkheid opnemen". Met dit overlijden, aldus ds. Vossers, de familie Van der Wiel niet alleen een liefhebbend man en zorgzaam vader ontvallen, doch is ook de Leidse ge meente een voorganger ontnomen. Heel hervormd Leiden is thans in rouw ge dompeld. Om zijn prediking en de wijze, waarop ds. Van der Wiel zijn pastoraat vervulde, was hij in de gemeente geliefd. De evangelieverkondiging, aldus ds. Vossers, behoorde tot het liefste deel van zijn ambtswerk, de zondag was voor hem de mooiste dag van de week. Hij bezat de gaven om in zijn prediking de dingen, waarop het aankwam, eenvou dig. soms kinderlijk simpel, te zeggen, doch ging daarbij tevens recht op de man af. Centraal stelde hij, dat het ging om de verzoening door het bloed van Christus. Bij zijn ambtsaanvaarding in Leiden nu negen jaar geleden hield hij de gemeente het tekstwoord uit Jeremia 6 16, waarin o.m. sprake is van .vraagt naar de oude paden", voor ogen. Telkens weer heeft hij deze oude paden, veelal in nieuwe vorm. gebracht. Hij predikte zo, dat men van begin tot eind geboeid bleef luisteren. Terugvallend op zijn tekstwoord wees ds. Vossers er o.a. op, dat Psalm 73 het raadsel van het lijden behandelt. Er zijn ook bij dit overlijden vele waarom's te plaatsen. Laten wij echter met al onze vragen tot God gaan. Uit eindelijk komt het aan op het Woord van Gods genade. Ook ds. Van der Wiel wist de waarom's in de laatste weken van zijn lijden niet op te lossen. Hy wist zich echter met Gods weg te verzoenen en heeft daarvan ook gezongen: „de Heer is recht in al Zijn weg en werk". Hij heeft thans de vaste grond van het geloof, waarin ook zijn anker rustte, ge vonden. Hij is Gods heiligdom binnen getreden! Na het zingen van Psalm 73 12 en 13, sprak de heer D. v. d. Kwaak, namens de kerkeraad van de Wijfcgemeente „Molen wijk", de wijk, waar het centrum van de pastorale arbeid van ds. Van der Wiel lag. Het frontpatroon van de prediking van ds. Van der Wiel, aldus spreker, was: neem je bijbel en lees. Zelf gedreven door de liefde van Christus, WANDELTOCHTEN VAN „DE STALEN BAND" Zaterdag en zondag organiseerde „De Stalen Band" de jaarlijkse wandeltoch ten en in de nacht van zaterdag op zon dag de bekende nachtwandeltocht over een afstand van 60 km, waaraan dit jaar 110 wandelaars deelnamen. Vooral deze nachttocht is bijzonder zwaar en het feit. dat er slechts 2 uitvallers waren pleit wel voor de prestaties, die de deel nemers hebben geleverd. De dagtochten gingen over afstanden van 10, 15, 20, 30 en 40 km. De ruim 500 deelnemers heb ben langs een prachtig parcours ruim schoots van hun sport kunnen genieten. In groepsverband namen deel: DVO (Hillegom), „Vlug en Kwiek" (Hazers- woude),, .Zwieten" (Zoeterwoude), „Sparta" (Leiderdorp), ,.De Rippers" Rijpwetering) en „Flierefluiters" (Lei den), alle met 10 of meer leden. Na afloop vond in de recreatiezaal van de H.C.W. de prijsuitreiking plaats. Alle deelnemers ontvingen een speciaal ont worpen herinneringsmedaille, terwijl alle groepen een speciaal ontworpen plaquette ontvingen. De extra groeps- iprijzen werden gewonnen door: DVO (Hillegom), „Zwieten" (Zoeterwoude), „Sparta" (Leiderdorp) en „Vlug en Kwiek" (Hazerswoude). ACADEMISCHE EXAMENS Geslaagd voor het kand.ex. godgeleerd heid, de heer J. P. Broeder (Rotter dam) doct.ex. godgeleerdheid, de heer riep hy het anderen toe: laat U met God verzoenen! Met de vele talenten, welke hij van God had ontvangen, aldus spreker, heeft hij hard gewerkt. Hij was een man zonder omhaal van veel woor den, die velen heeft vermaand, bemoe digd en vertroost. God heeft zyn dienst knecht thans opgeroepen en op deze oproep heeft ds. Van der Wiel „amen" gezegd. God, die zyn kracht was, wil thans ook aan ons de kracht geven om verder te gaan. Na afloop van deze rouwdienst, welke besloten werd met het zingen van „Hal leluja, eeuwig dank en ere", vond op „Rhijnhof". waar eveneens honderden aanwezig waren, de ter aardebestalling van het stoffelijk overschot plaats. Dr. F. A. Nolle, geneesheer-directeur van het Diaconessenhuis, die hier als enige spreker het woord voerde, deed dit naar aanleiding van een schriftgedeelte uit 1 Cor. 1, daarbij speciaal stilstaand bij de tekst „Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods". Ook spreker wees erop, dat de prediking van de gekruiste Christus het leven van ds. Van der wiel heeft gevuld. Zijn ziekbed, dat zyn sterfbed zou worden, aldus dr. Nolle, is de praktijk van deze prediking geworden. De genade Gods zag hij als een fundament van zijn leven. Nadat dr. Nolle het „Onze Vader" had gebeden en de begrafenisliturgie voorgelezen, dankte een zoon, de heer H. van der Wiel, voor de grote belang stelling en het medeleven in deze uit zo ruime kring ontvangen. Advertentie Heemraadssingel 303 R'dam !j KALF MET VIJF KOPPEN?? ROTTERDAM. 29 juni 1959. - Geruchten doen de sj ronde dat de kans bestaat, dat binnenkort een kalf met vijf koppen geboren zal worden. Zeker is het is| echter, dat vanaf heden SUS-loten met vijf coupons in vijf verschillende kleuren bij dee bekende SUS- -j winkeliers, kenbaar aan SUS-raambiljetten, een gulden per stuk verkrijgbaar zijn. Met een SUS-lot trekt men vijfmaal mee. Baten van de loterij zijn bestemd voor zestien noodlijdende katholieke organi- saties, ter leniging van geestelijke en stoffelijke nood. 51 Aan prijzen, waaronder vijf woonhuizen of woonschepen. 21 of een vrije besteding ter waarde van vijfentwintig- p| duizend gulden per stuk, is een totaal bedrag ter be- "!j schikking van een kwartmiljoen gulden. Let echter op j|l bij het kopen van loten, want SUS-loten dienen vijf coupons te bevatten. Bekendmaking door middel van al vijf radiouitzendingen en de laatste uitzending ook ^1 televisie. Wees er als de kippen bij lil t-l t«l i*3: vs Üf m È2=I Ill 111 lil 111 J. A. Eichhorn nam afscheid van Kon. Ned. Grofsmederij In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft de heer J. A. Eichhorn, chef van de giete rij-afdeling der N.V. Kon- Ned. Grof smederij, zijn functie neergelegd. Het afscheid vond plaats in de kan tine der gieterij, waar bedrijfsleiding en personeel bijeen waren gekomen. De adjunct-directeur ir. H. E. Kruvt sprak een van zeer veel waardering ge tuigend afscheidswoord. In herinnering werd gebracht hoe de heer Eichhorn zijn praktische opleiding van zijn va der ontving in de gieterij van de Grof smederij. Na voltooiing van zijn oplei ding heeft hij een aantal jaren als be- drijfschef van een gieterij in Indonesië gewerkt. In 1930 keerde hij in de Grof smederij terug, waar hy als opvolger van zyn vader als bedrijfschef in de gieterij werd aangesteld. De gieterij is onder leiding van de heer Eichhorn uit gegroeid tot een modern gieterij bedrijf, met een produktie van 11000 ton giet werk per jaar. Spreker dankte de heer Eichhorn voor de belangrijke arbeid in de gieterij tot stand gebracht. Achtereenvolgens werd nog door een zestal sprekers woorden van waarde ring en afscheid gesproken geschenken aangeboden en mevrouw Eichhorn in de bloemetjes gezet. In zijn dankwoord liet de heer Eichhorn de uitstekende stemming, die hij steeds heeft mogen waarderen uitkomen. In de namiddag werd in de vergader zaal van de fabriek aan de Zuidsingel een afscheidsreceptie gehouden. Tal rijke relaties spraken hier vriendelijke woorden en boden geschenken aan. Ook de technische en administratieve staf van de fabriek kwam hier afscheid nemen. De directeur ir. M. C. de Jong, sprak een persoonlijk afscheidswoord. Het is niet zo eenvoudig, aldus spreker, indien men nog staat in de kracht van zijn kunnen, om dan op een vastgesteld mo ment dit alles los te moeten laten. Het verheugt mij. aldus ir. De Jong. dat zo vele relaties van onze gieterij hier aan wezig zijn. Spreker trok vervolgens een parallel tussen de gieterij - accommoda tie op het moment, dat hij zijn direc teursfunctie aanvaardde en het tijdstip (1942) waarop de nieuwe gieterij in ge bruik werd genomen. U heeft op uit stekende en volkomen geslaagde wijze de geboden gelegenheden en kansen be nut- De heer Eichhorn sprak tenslotte een dankwoord voor al hetgeen hem bij zijn vertrek aan vriendelijkheid cn waardering werd toegedragen. Het al lermooiste geschenk, dat ik mocht ont vangen. aldus spreker, was het gevoel van vertrouwen in mijn arbeid, dat én door de direotie én door onze relaties zo duidelijk werd uitgesproken. OUDEN VAN DAGEN VAN HAAGWEGKWARTIER GAAN OP STAP. Ook dit jaar zullen de ouden van da gen en invaliden in het Haagwegkwar- tier, dank zij de goede zorgen van een buurtcomité. weer een autotocht maken. Teneinde wat ruimer in de financiële middelen te zitten worden op 9 en 10 juli in het clubgebouw aan de Ten Katestraat klaverjaswedstrijden gehou den. Bovendien vindt zaterdag 11 Juli een viswedstrijd plaats. CORRESPONDENTIE. J. v. d. H te Leiden Leiden. Zoe terwoude. Rotterdam, Dordrecht (Moer dijk, Breda. Tilburg. Oisterwijk. 102 km. Tussen zaterdag- en zondagavond is ingebroken in het perceel Hogewoerd 48. Door het forceren van een deur aan de achterzijde van de woning wist men binnen te komen. Ontvreemd werden een wollen deken, levensmiddelen en een bedrag van f30. Onze stadgenote, mevr. R. v. d. WaardKors is te Amsterdam geslaagd voor het examen pedagogisch getuig schrift bij het nijverheidsonderwijs. Advertentie Radicale vernietiging van insectenverdelger RESERVE-OFFICIEREN SCHERMDEN In de Doelenkazerne werd het club kampioenschap verschermd van de Al gemene Vereniging Nederlandse Reserve Officieren afd. Leiden. Na baragepartij met de heer L. S. v. Wijk (Noordwijk) werd de heer J. Mans eerste, 2 L. S. v. Wijk, 3 H. Roest, 4. H. de Geus, 5. A. Koreman. Hoofdsecundant was de heer L .Erades. van Lith tot voorzitter gekozen In september passar malam De Leidse Vereniging van Gerepa- trieerden. die bijna 3'/2 jaar bestaat, hield zaterdagavond in de grote boven zaal van „De Harmonie" jaarvergade ring. Van de ruim 360 leden was slechts een klein deel opgekomen. Be langrijkste onderwerpen van bespreking vormden wel het voorstel van de pen ningmeester, de heer W. K. Lim, om het aantal bestuursleden van zeven te brengen op elf en de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Met algemene stem men werd besloten aan de heer N. van Lith, die zelf niet aanwezig was, te ver zoeken het voorzitterschap van de Veglo op zich te nemen. Het voorstel van de heer Lim werd na enige discussie aange nomen. De heer Lim zal voortaan als tweede voorzitter fungeren, terwyl me vrouw H. de Wolff bereid gevonden werd het penningmeesterschap op zich te ne men. Secretaresse is nu mej. T. M. de Bruin. Voordat al deze zaken aan de orde gesteld werden leidde de heer R. K. van Tongeren als waarnemend voorzitter de vergadering. Na een driewerf hoera ter ere van Prins Bernhard, die vandaag zijn verjaardag viert, uitgebracht te hebben, sprak de heer van Tongeren er zijn teleurstelling over uit, dat de animo om een kaderfunctie te vervullen zo ge ring is. Hij maakte van de gelegenheid gebruik nog eens te wijzen op het feit, dat Veglo, een gezelligheidsvereniging met zekere sociale tendenzen, onmisbaar is voor gerepatrieerden. Graag zou de heer van Tongeren wat meer belang stelling van de zyde der intellectuele ge- repatrieerden willen constateren, maar jammer genoeg houden de meesten van hen zich nog steeds afzijdig van de Veglo. De waarnemend voorzitter deed voorts de suggestie te komen tot een fonds, dat de oprichting van een centrum voor alle gerepatrieerden in Leiden en omgeving beoogt. Ook zy die de gerepatrieerden een goed hart toedragen en dat zyn er gelukkig velen zouden hier dan te recht kunnen. Mej. de Bruin bracht hierna verslag uit van de voornaamste gebeurtenissen, die zich sedert de vorige jaarvergade ring hebben voorgedaan. Dank zy een gevoerde ledenwerfactie konden niet minder dan 186 nieuwe leden worden in geschreven. In totaal zijn er nu 366 le den. Wat de rijstdistributie betreft deze blykt nog steeds in een zeer grote be hoefte te voorzien. De heer Lim kwam met een uitvoerig financieel verslag voor de dag. Hij deelde mede, dat de vereni- gin op het ogenblik de beschikking heeft over f. 941. Op deze langdurige bijeen komst werd voorts gesproken over de bloeiende badmintonclub en de uit twaalf man bestaande Hawaiiangroep, welke dringend aan passende kleding ge holpen moet worden. De vergadering ging in principe ak koord met een voorstel om ten behoeve van laatste genoemde club een loterij op touw te zetten. Grote behoefte heeft de muziekclub ook aan een geschikte speel ruimte. Een ruimte dus waarin men kan musiceren zonder anderen overlast aan te doen. Vermelden wij verder nog dat de heer van Tongeren, die de voorzitters hamer later op de avond overdroeg aan de nieuw benoemde tweede voorzitter, de heer Lim, deel zal blijven uitmaken van het Veglo-bestuur. Na afloop van de vergadering het was inmiddels al een uur of elf geworden kregen de danslustige nog enige tijd gelegenheid om zich op de gladde vloer te begeven. Vooral de jongeren lieten zich niet onbe tuigd en jivden er lustig op los. De heer van Tongeren deelde ons nog mede, dat het in de bedoeling ligt in september a.s. een passar malam (avondmarkt) te hou den. waarschijnlijk in de Stadsgehoor zaal. BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN GEBOREN: Eric Peerke Paul, zn v. P. a. Donders en M A. M. Duynstee; Elsbeth Maud, zn v. E. A. Wolda en C. F. Verboog: Erik Ja cobus Constantlnus. zn v. A. W. Willemse en A M N. Smulders; Marlon Elisabeth Francina. dr v. J. de Kier en J. C. Holle beek; Ina Johanna, dr v. C. van der Plas en H. Vooys; Peter, zn v. J. de Nle en A. van der Vos; Petrus Joannes Hendrlkus, zn v D. J Lusse en J. J. M. Baars. OVERLEDEN: W van den Berg, 47 Jr. echtgenote v. N D. J. van Wouw; J. Freese. 86 Jr. wed. v. J van Tuyi; H. Zonderop, 69 Jaar man; J. I. M. Relzevoort. 7 Jaar. zoon. Er zijn mensen in Engeland, die het helemaal niet naar vinden, dat de typografen van vele dagbladen sta ken. Sommige bladen hebben char mante omroepsters in dienst ge nomen, die van tijd tot tijd het be langrijkste nieuws bekend maken. Zij vormen een attractiewaarvoor i elen hun gewone krant rustig een tijdje willen missen!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1959 | | pagina 3