Foto-Ciné JAN WOLFSLAG PROF. Dr. T. H. v. d. HONERT PLOTSELING OVERLEDEN Loop der bevolking te Leiden CADEAU 7.5010.- of 15.- Opgericht 1 maart 1860 Maandag 11 mei 1959 Tweede blad no. 29740 Bijna 60 jaar oud Na de bevrijding gewoon Leids hoogleraar in de algemene plantkunde Op bijna zestigjarige leeftijd is gisteren plotseling overleden prof. dr. T. H. van den Honert, gewoon hoogleraar in de algemene plant kunde aan de Leidse Universiteit sedert eind 1945. Prof. Van den Honert was voor de tweede wereldoorlog hoofd van het Treublabora- torium van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg en van 1940 tot 1942 waarnemend directeur van deze Plantentuin. De crematie van het stoffelijk overschot zal donderdag a.s. plaats vinden te Driehuis-Westerveld na aankomst van de trein van 11.35 uur. Taco Hajo van den Honert werd op 3 juni 1899 te Baarn geboren. Hij door liep het gymnasium te Zutphen waar hij in 1917 eindexamen deed. Vervolgens bezocht hij de school voor Verlofsofficie, ren te Ede. Na afloop van de mobilisatie ging hij in 1919 plant- en dierkunde studeren aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij in 1922 het kandi daatsexamen aflegde en in 1926 het doctoraal examen met als hoofdvak dierkunde. Hij sloot zijn studie af met een promotie cum laude in 1928 op een proefschrift getiteld „Koolzuurassimila- tie en beperkende factoren". In juli 1928 vertrok hij naar Ned. Oost Indië. waar hij als plantenfysioloog in dienst kwam bü het proefstation voor de Ja va-suikerindustrie. In 1935 werd de Java-suikerindustrie in Pasoeroeang. In 1935 werd dr. Van den Honert lid van de Nat. Wetenschap, Raad van Ned. Indië. In 1937 ging hij over in de dienst van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg, waar hij belast werd met de leiuing van het Treub-Laboratorium. In de zeer moeilijke tijd voor en tijdens de inval van de Japanners, van maart 1940 tot maart 1942. was hij tijdelijk waarne mend directeur van 's Lands Planten tuin. Bij de capitulatie van Java werd hij als reserve eerste luitenant der artil lerie krijgsgevangen genomen. Hij ver bleef gedurende de verdere bezetting in vele kampen ln Tjimahi, Singapore en Slam. Na zijn bevrijding keerde hij naar Nederland terug. Daar werd hij bü K.B. van 27 december 1945 benoemd tot gewoon hoogleraar in de algemene plantkunde aan de Leidse Universi teit. Hij aanvaardde dit ambt op 5 juli 1946 met een oratie onder de titel „Ketenprocessen in de levende plant". In 1951 werd prof. Van den Honert benoemd tot lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Van de hand van prof. Van den Honert is een aantal publikaties ver schenen, waarvan de voornaamste zijn „Over de oorzaak van de zogenaamde Kalimatiziekte" (1931), „Onderzoekingen over de voedingsfysiologie van het sui kerriet" (in twee delen, 1932 en 1933), „On the mechanism of the transport of I organic materials in plants" (1932), j „Eine Methode zur Bestimmung von osmotischen Grossen mittels der Dampfspannung" (1935), en „Experi- ments on the water household of tropi- cal plants" (1941). Parkiet weer in (le kooil De luister van Henk Vochteloo's veertiende verjaardag is volledig hersteld! Naar aanleiding van onze oproep in ons blad van zaterdag j.l. kwa men gedurende het weekeinde ver scheidene meelevende stadgenoten de ouderlijke woning in de Pasteur- straat bezoeken en boden een par kiet aan als plaatsvervangster van de weggevlogen parkietvrouw. Of de aangeboden exemplaren ook werkelijk kort tevoren waren ko men aanvliegen of dat de goede ge vers en geefsters, door medeleven bewogen, uit eigen bezit een vogel afstonden, dan wel er een hadden gekocht, vermeldt de historie niet, maar in ieder geval het doel is be- ifitk. Henk zelf schrijft ons „Ik wist niet dat er zoveel ontrouwe parkie ten en zoveel goede mensen waren". Ongetwijfeld mede namens Henk, hartelük dank aan onze lezers voor hun spontane en sportieve reactie, die twee schepselen gelukkig heeft gemaakt: Henk en zün eenzame parkiet! NIEUWBOUW GROENTEVEILING In tegenwoordigheid van het bestuur der Leidse Coöp. Groente- en Bloemen veiling, ere-voorzitter en ere-leden, vond zaterdagmiddag op het terrein van deze veiling aan de Zoe terwoud sew eg een korte plechtigheid plaats, fiij de hoofdingang van de in aanbouw zijndp hal .welke een oppervlakte heeft van 1800 m2.. is een door de firma Bik en Breedeveld aangeboden gedenksteep onthuld. TWEE KINDEREN VIELEN IN HET WATER Gisteravond omstreeks zes uur zijn de 8-jarige Jan van Saarloos en de 11-ja rige Nelleke Brugman in de langs de Van Vollenhovenkade gelegen sloot ge vallen. Het jongetje, dat te dicht langs de kant liep, verloor zijn evenwicht en trok in zijn val het meisje mee. Wist het meisje zwemmend de kant te be reiken, de jongen is door de 33-jarige Rasfitter, de heer W. J. Blikman, die zich hiervoor te water begaf, op het droge gehaald. Beide kinderen kwamen met de schrik vrij. KEUKEN UITGEBRAND Gistermiddag ls een uitgebouwde keuken van een perceel aan de Lange- gracht uitgebrand. De brand, welke door de brandweer werd geblust, is ver oorzaakt doordat de vlam in een op het Raskomfoor staande pan met speklap pen sloeg. BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN GEBOREN Wilem Albert, zn van P. van Komen en I M. L. Boeshard; Geertruida Maria, dr van 1 C. G. Abels en M. G. Verhoeven, Geer truida Maria, dr van W. W. A. Rijswijk en A. W. Burggraaf, Adrlanus Franciscua, en van G. de Jong en M. Kret. OVERLEDEN M. van Stee, 53 Jaar, man. Werk in Leiden Bij aanvaarding van zün ambt als hoogleraar-directeur van het Ba tonisch Laboratorium te Leiden vond hü daar een kleine staf medewerkers, een groot aantal studenten, gebrek aan ruimte en te gering instrumentarium, een en an der mede als gevolg van de bezettings jaren. Zyn grootste belangstelling ging uit naar voedingsfysiologisch onderzoek en wel speciaal de opneming van voedings- zouten door de plantenwortel terwijl ook de waterhuishouding van de plant zün bijzondere interesse had. Teneinde dit onderzoek te stimuleren werd in 1946 Hogere winst Holl. Constructiewerkplaatsen DIVIDENDVOORSTEL VAN 20% (V. j. 22%). De exploitatiewinst over 1958 der N.V. Hollandsche Constructie-werkplaat- sen alhier heeft f3.359.899 bedragen (f3.174.024). De baten uit deelnemingen bedroegen f342.214 (f192.060). Aan in terest werd ontvangen f176.189 (f174.985) de koerswinst op effecten bedroeg f 244.564 (nihil) diverse baten ad f 73.553 (f70.379). Na afschrijvingen van o.m. f520.511 (f541.922), belastingen ad f 1.300.000 (f 1.350.000), een dotatievoor ziening voor aanvullende pensioenen ad f214.357 (nihil) bedraagt de winst f2.119.784 (f 1.537.855). Voorgesteld wordt aan de reserve voor bijzondere doeleinden f 600.000 (f400.000) en aan de reserve nieuw bouw f500.000 (f350.000) toe te voe gen, alsmede een dividend uit te ke ren van, zoals bekend, 20 procent over het van f2 milj. tot 3 milj. vergrote kapitaal. Hiervan is reeds 6 procent interimdividend uitgekeerd (v.j. be droeg het dividend 22 procent). De gunstige resultaten werden in niet onbelangrijke mate mede verkregen door de betere resultaten van de aanverwante ondernemingen in 1957, door de vermin dering van de materiaalvoorraad, waar door op basis van de bij de vennoot schap gebruikelijke materiaalwaardering een winst op materiaal werd bereikt en tenslotte door de winst op effecten, aldus de directie. Het bedrijf was over het al gemeen steeds goed van werk voorzien. De kortere leveringstijden van mate rialen bleven gehandhaafd. Behalve bü de N.V. Handelsmaatschappij Elascon, Advertentie. het ..Jan Ingenhousz Fonds" gesticht, waaruit de aanschaf van instrumenten kon worden bekostigd. In samenwerking met de stikstofmest- stoffenindustrie werd een speciale stich ting Voedingsfysiologisch Onderzoek bü Planten in het leven geroepen, waardoor in 1954 een proevenkas met laboratorium in de Hortus in gebruik kon worden ge nomen. De organisaties ZDO en TNO namen de voorzieningen voor personeel en materieel op zich. In hetzelfde jaar kwam een uitbreiding van het Botanisch Laboratorium tot stand. Prof. Van den Honert heeft in inter nationaal opzicht school gemaakt op het gebied van de ionen-opneming door de plant en ook op het steeds eerder ge noemde gebied van de waterhuishouding van planten. Hij was lid van verschillende commis sies. waarvan niet onvermeld mogen blü'ven de Commissie Fundamenteel Planten-Biologisch Onderzoek, de Stik stofcommissie TNO en de Commissie Kali-onderzoek van TNO. Met prof. dr. G. J. Oordt uit Utrecht heeft hij zich ingespannen voor het leggen van contacten met de English Society for Experimental Biology, met als resultaat dat reeds verscheidene Engels-Nederlandse bijeenkomsten van deze vereniging afwisselend in Enge land en Nederland zijn gehouden, o.a. in 1951 in Leiden. Een jaar geleden heeft prof. Van den Honert (het directoraat van het Bota nisch Laboratorium en de Hortus overgedragen aan prof. dr. VV. K. H. Karstens met de hoop, hierdoor meer gelegenheid te krijgen voor weten schappelijk onderzoek. Helaas heeft zijn gezondheidstoestand dit niet toe gestaan. Wijlen prof. dr T. H. VAN DEN HONERT Record-opbrengst collecte G.M.F. Ruim f. 12.000 Dank zü de zeer büzondere medewer king van commandant, officieren en on derofficieren van de Leidse Koksschool en het onblusbare enthousiasme, waar mede de manschappen in de afgelopen week in Leiden en omliggende gemeen ten de collectebus hebben gehanteerd, heeft de inzameling ten bate van de na gelaten betrekkingen der militaire oor logsslachtoffers (Gezamenlüke Militaire Fondsen) het kapitale bedrag van f 12.325 opgebracht, dit is weer onge veer duizend gulden méér dan in 1958 werd bereikt. Het lükt büna onmogelijk deze climax voort te zetten, maar ieder jaar presteren de „jongens" van de Leidse Koksschool het toch maar weer Dt voorzitter van het Collectecomit', ir. J. Schreuders heeft hen zaterdagmiddag toegesproken en hun zijn oprechte en hartelijke dank betuigd. Begroting 1960 NOG DIT JAAR IN BEHANDELING Kon door verschillende omstandighe den eerst in maart j.l. de behandeling van de gemeentebegroting voor dit jaar plaatsvinden, het ligt in het voornemen van B. en W. om de behandeling van de begroting-1960 nog dit jaar 18 no vember en volgende dagen aan de orde te stellen. Het van de week v. d. Fotografie: GRAMMOFOON PLAAT met Fono-Foto-tips! 9 t/m 23 mei grandioze INRUILACTIE! Uw oude fototoestel is waard Loop deze week eens even aan bij: Breestraat 123 t.o. Stadhuis Tel. 21851 - Leiden Haarlemmerstraat 102 naast Bata Tel. 32778 - Leiden Noordeinde 30 Tel. 24670 - Leiden die verlies heeft geleden zullen naar ver wacht mag worden, de aanverwante ondernemingen dit boekjaar gunstig af sluiten. Regelmatig werd en wordt voort gegaan met het vernieuwen en moder niseren van het bedrijf. De ontwikkelin gen, welke het gevolg kunnen zijn van de Euromarkt, worden bestudeerd. De gunstige liquiditeitspositie maakt het mogelijk om op korte termün eventueel gewenste stappen te nemen. Het bedrijf is op het ogenblik nog goed van werk voorzien. De directie onthoudt zich van het uitspreken van verwachtingen voor de toekomst. Het Nieuwe Toneel GESLAAGDE OPVOERING De Toneelvereniging „Het Nieuwe To neel" bracht zaterdagavond met veel enthousiasme 'het 'toneelstuk „Onno" van Theo S. Marius op de planken van de grote Burchtzaal. Het stuk zelf biedt mogelijkheden ge noeg om een aardige opvoering te krij gen, mits men de juiste typen voor de personen weet te vinden. Hierin is „Het Nieuwe Toneel" ongetwüfeld goed ge slaagd. Allereerst al de figuur van Ome Güsje, een fylosofisdhe en humoristische Bra bantse boer, op goede wijze getypeerd door de heer C. Rijsbergen. Hij was de figuur in het. stuk, die iedere keer even om de hoek kwam kij ken en de zaal dan ook liet schateren om zijn kostelijke opmerkingen. Mej. N. Duffels als jongste dochter van de caféhouder speelde vlot, Onno is een pleegzoon van caféhouder Webbing. Hij werd op driejarige leeftijd in een woonwagenkamp gevonden en door een broer van de caféhouder meegenomen. Deze broer Oom Gee, is de geheimzinnige man in dit toneelstuk, al was zijn optre den er niet altijd naar. Uit het vervolg van het stuk blijkt, dat hij in opium handelt en dat een van zijn mede werksters ..Opium Anna" de moeder van Onno is Onno wil graag trouwen met Wieske, de oudste dochter van Webbing, maar haar vader verzet zich ertegen, omdat hij zijn dochter niet wil geven aan een zoon van een misdadigster. Het aardige van dit toneelstuk is de tegenstelling tussen het eerste en tweede bedrijf n.l. bij het begin speelt alles zich af op het Brabantse platteland en later in de stad Amsterdam. Zo beleeft men de overgang van het gemoedelijke grens cafeetje op het platteland, met een praatzieke buur vrouw, en het drukke hotelleven in een grote stad. Oom Gee is de duistere figuur in dit stuk: zeer goed werd de geheimzinnige sfeer getroffen bij het optreden van Opium Anna, die 's nachts om één uur haar spulletjes komt verkopen. Na afloop was er een gezellig samen zijn o.l.v. de heer C. Laterveer met me dewerking van de „O.K. Rhythme Stars" o.l.v. F. J. J. Houps. UNIVERSITAIRE BENOEMINGEN Voor het tijdvak van 16 april tot 30 april 1960 is benoemd tot wetenschap pelijk ambtenaar eersteklas voor de psy chiatrie te Leideji de heer A. E. M. H. Bloklander en voor het jaar 1959 tot wetenschappelijk ambtenaar eersteklas bij de Leidse Sterrenwacht de heer K. K. Kwee, voordien assistent. DS. C. v. d. WEELE ONTVING EEN BEROEP Ds. C .v. d. Weele, chr. geref. predi kant alhier, heeft een beroep ontvangen van de Chr. Geref. Kerk te Haamstede- Kerkwerve (Z.>. GEVESTIGD In de week van 30 april t.m. 6 mei '59 J. R. Hamelink en fam, bouwk. opzich ter, Burggravenlaan 242, F L. Klink geb. van Hek en fam, van Riebeeckhof 52, J. W. Hekkelman en fam, chemicus, de Goe- Jestraat 6. C. Arend en fam. militair, Leeuwerikstraat 6. M. W. Brand geb. Krlj nen en fam., Witte Singel 73a, F. A Krijgsman en fam., Rijnsburgerweg 140. J. W. C. Lucieer geb. de Jong en fam., Hart- manstr. 29. C. H. Nixon, Houtstraat 4. G. J. G. Huet, Nieuwe Rijn 15a, L L. Jans- sens, ass. in de huish., Rijnsburgerweg 10. L G, van Heerden. van Vollenhovenpleln 23, M. Blackstone geb. Berends, Oude Sin gel 112, H. W. L. van Nifterik, Oude Vest 47. A. G. H. Weiter. Houtstraat 4. M. DriJ- \er. Oude Singel 162, M. Edelaar. Haven kade 4a. C H. van Hoorn, boekhoudster. Rijnsburgerweg 179. W. M. Verschuur, med. analiste. Rijnsburgerweg 95. A. Dijks. ambt. PTT. Lindestraat 8. S. C. Roovers, röntgenlaborante. Mariënpoelstr. 9. M. L. A Mulllck geb. Bussemaker, Haarlemmer straat 119, G. J. Kok, verkoper. Kapteyn- straat 15, E. W. van de Berg, verpleegster. Mariënpoelstr. 17a, G. J. Bouquet, Hoogl. Kerkgrt. 14. M. E. Schendelaar, technicus, Roodborststr. 19. C. Ie Febre. huissschllder Nieuwebrugstg 13, G. le Febre geb. Huis- kes, naaister. Vollersgrt 10a. M Groenen boom. h.l.d.huish.. Boshuizerkade 38. C. E. Axson. Houtstraat 4. H. S. Durgaram. Houtstraat 4. F. E. Martinus, Houtstraat 4 C van Staveren, slagersknecht. Varkens- markt 7. H. Hoogervorst. militair, Mar- nlxstr. 90. H. Bulk. Lammenschansweg 45, H. B. Hunting, h.l.d. huish., Rijnsburger weg 51, G. M. van Dort, de Goejestraat 77. Te Wijk-bij-Duurstede heeft het I voor ons land unieke klank- en lichtspel "Son et lumière" voor c/e' tweede maal aan tallozen een bij zondere ontspanning geboden. Een beeld van het spel, dat fantastische lichteffecten toont op de Bourgon dische toren en de ruines van het oude kasteel. Lagere exploitatierekening Ned. Electrolaschmij. DIVIDENDVOORSTEL 15 (v. j. 22 Het saldo der exploitatierekening over 1958 van de N.V. Nederlandsche Electro- lasch Mij alhier heeft f. 1.220.539 bedra gen (f. 2.838.036). Aan interest werd ont vangen f. 125.467 (f. 136.853). De baten uit deelnemingen bedroegen f. 8.360 (f. 6 840). Na afschrijvingen ad f 324.101 (i. 338.443», belastingen ad f. 100.000 (f. 1.200.000), dotatie voorziening voor aanvullende pensioenen ad f. 107.228 (nihil) en de kosten van de herkapita lisatie ad f. 24.239 bedraagt het saldo winst, inclusief het winstsaldo a.p. ad f. 6.997, f. 912.145 (f. 1.378.671). Voorgesteld wordt aan het reserve fonds f. 100.000 (f. 200.000) en aan de reserve voor bijzondere doeleinden f. 200.000 (f. 550.000) toe te voegen en, zoals bekend, een dividend uit te keren van 15 procent (22 procent) over het van f. 1.600.000 tot f. 2.400.000 verhoogde ka pitaal. Hiervan is 6 procent interimdivi dend reeds betaalbaar gesteld. De gevolgen van de bestedingsbeper king en de scherpe concurrentie zijn van grotere invloed geweest dan aanvanke lijk werd verwacht en worden in de re sultaten weerspiegeld. In verband met de ontwikkelingen, welke het gevolg kunnen zün van de totstandkoming van de Euromarkt wordt nagegaan op welke wijze de werkingssfeer kan worden uit gebreid. Contacten met binnen- en bui tenlandse bedrijven te dien aanzien zijn reeds gelegd. Het bedrüf is momenteel nog behoorlük van werk voorzien. Lang lopende orders komen echter weinig voor, waardoor de directie meent zich te moeten onthouden van het uitspreken van verwachtingen voor de toekomst. GOUDEN JUBILEUM J. VISSER Zaterdagmiddag werd ten kantore van Boelhouwerv. d. Schuyt Vervoer Mij. te 's-Gravenhage, onze stadgenoot, kapitein J. Visser ter gelegenheid van zyn 50-jarig jubileum bij dit bedrijf, ge huldigd. Eerst werd het woord gevoerd door de heer F. Balhuizen, directeur van het Ned. Binnenvaart Bureau. Aan de jubi laris werden onder hartelijke woorden de verguld zilveren medaille van het N.B B. en de daarbij behorende oorkon de overhandigd. Ook werd hem door de heer Balhuizen een persoonlijk geschenk in de vorm van een kistje sigaren aan geboden. Daarna voerde de heer G. Kalisvaart directeur van het S.B.S.-Concern het woord. Aan het slot van deze toespraak werd hem de gebruikelyke enveloppe ter hand gesteld. De heer L. N. Kruyswijk, directeur van Boelhouwer-v. d. Schuyt sprak daar na als zijn directe chef, uit wiens woor den wel duidelijk bleek, welke plaats kapitein Visser in dit bedrijf inneemt. Begonnen als schipper op het traject Leiden- Den Haag v.v.. werd hij al kor te tyd daarna ingeschakeld op het veel moeilüker traject Den Haag-Amsterdam v.v. Namens het gehele Haagse personeel en collega's sprak de heer L. van Soest. Hy prees de kameraadschap van de ju bilaris. Namens het personeel werd aan de heer Visser een staande klok aange boden. Velen maakten daarna van de gele genheid gebruik om Visser en zijn echt genote. zijn dochter en schoonzoon, ge lukwensen aan te bieden. Wij merkten hierbü o.a. op de heer v. d. Eist. namens de dochteronderneming Groenewegen. v. d. Kwast en v. d. Schuyt uit Leiden, de heer Stolwerk van de Reederij „Estafet te" uit Utrecht en vele anderen. Vele geschenken werden aangeboden. Nog geruime tüd bleef men gezellig büeen. Aan mevrouw Visser waren bij haar binnenkomen bloemen overhandigd. VERTROKKEN B. A. Maaswinkel geb. Muusse en fam., van Nwe Rijn 54. nr Zuid-Afrika; C. J. A. van Laar geb. Groenendijk en fam., van Wolmaransstr. 20, nr Zuid-Afrika; A. van Waart en fam., van v. Vollenhovenpleln 76, nr 's-Gravenhage, van Aikemadelaan 1246; H. Ringma en fam., van Fr. van Mierlsstr. 16a, nr Bodegraven, Sportlaan 3; J. J. Wittenaar en fam, van H. de Vrlesstr. 13, nr Voorschoten, A. van Leeuwenhoek kade 22; A. Kret en fam van G. van der Laanstr. 4. nr Leiderdorp. MP Splinter laan 134; B. Wegerif en fam., van Nwe Rijn 12. nr Zuid-Afrika; L. A. Janssen en fam., van Hoflaan 235. nr Rotterdam. Schuddebeursstr. 38d, L. K. Servaas en fam., van Hogewoerd 17, nr Leersum. Pr. Marijkelaan 3, N. Jongsma, van Gassttr. 21, nr Rotterdam, Bergweg 329, D .van der Kraats, van Fr. van Mierlsstr. 9. nr Hen gelo O., Tollensstr. 8. C. A. Bertels, van Stationsweg 16. nr Zuid-Airlka; T van Bockel, van Rijnsburgerweg il), nr Zwit serland; I. C. ten Kate, van Nachtegaal laan 2, nr Zeist, Huijdecoperweg 9; C. Ke telaar, van Mezenstr. 2. nr Beverwijk. Von dellaan 13, M. M. Hoogstraten, van Mezen- straat 2, nr Amsterdam, Helmerstr. 16. C. G. van Haften, van Tomatenstr. 19, nr Amsterdam, Herculesstr. 49AII; R. P. Oos terhuls, van Brederostr. 5, nr 's-Graven hage, Phloxpleln 11, B. Koomans, van Noordeinde 2a. nr Rotterdam, Toepad 120, A C. Coone, van Noordelnde 2a, nr Rot terdam, Toepad 120, I. M. Theelen, van Rijn- en Schlekade 32, nr Bloemendaal, Zandvoortseweg 34, M. Ramp, van Boer- haavelaan 15, nr Amersfoort. Ltrechtseweg 160. J. F. Dons. van Rapenburg 52a, nr Oegstgeest, Dorpsstr. 67, S. M. Luchs, van van Vollenhovenpleln 41, nr Ver. Staten van Noord-Amerika; C. M. M. van Emme rik geb. Verhorik, van Hoge Rijndijk 160a, nr De Bilt U., Gezichtslaan 162, H. Haale- bos van Hartmanstr. 26, nr Australië; A. van den Heuvel geb. Dregmans, van Was- straat 53, nr Australië; J. L. Webster, van Rijnkade 2a. nr Haarlem, Brouwerstr. llrd C. J. G. Beek. van Jullanastr. 79, nr Hll- legom. Hoofdstraat 8. M. E. Kronenberg, van Breestr. 135a, nr Oegstgeest, W de Withlaan 25, T. M. de la Perra. van Am- stelstraat 1. nr Den Helder, Buitenhaven- 5. G. M. J. van Dam, van V. Bemmelenstr. 20, nr Wassenaar, Eikenlaan 35, H. A. C. Verburg, van Surlnamestr. 33, nr Ede Gld, Rozenlaan 17, C. A. van der Hucht, van Lammenschansweg 6. nr Rotterdam, Langegeer 210, G. M. J. Hensels. v. Haag- weg 166, nr Maastricht, Tongerseweg 102, J. Vreeken, van De Genestetstr. 112a. nr Leiderdorp, Hoofdstr. 156, P. Maaskant, v. P. Paaltjenspad 8. nr Emmen, Meijersweg- Je 3; W. A. M. Engering, van Rijnsburger weg 10. nr Schiedam. Nwe Haven 123e; M. E. Herberts, van Witte Singel 92, nr 's- Gravenhage, Thorbeckelaan 190; A. H. van Sulllchem, van Rijnsburgerweg 159, nr Oegstgeest, Julianalaan 12; I. W. E. van der Weide, van Rijnsburgerweg 159, nr Oegstgeest, Julianalaan 12; J. M. van der Ende, van Prinsenstr. 96. nr Oegstgeest. Pr. Hendriklaan 17; C. Lolkema. van Mar- nixstr. 123. nr Oegstgeest, de DeKempe- naerstr. 111. U.S.K. presenteerde „teleshow" In een goed bezette Schouwburg heeft zaterdagavond de Chr. Jeugdvereniging UKS voor haar donateurs een „tele show" opgevoerd. Vóór de aanvang van het programma zorgde de UKS-band o.l.v. Cees Cramer voor vrolüke muziek. De avond werd geopend met een wel komstwoord van de voorzitter van UKS, de heer C. Cramer. In het büzonder werden welkom ge heten ds. D. H. Gijsbers, jeugdpredikant, de heer T. H. W. van Gent, secretaris van de afgevaardigden van de Herv. Jeugdraad, de heer J. Boogaards, voor zitter CJMV en Jongenswerk en de zus terverenigingen. Na dit openingswoord hield ds. Güs- bers een korte toespraak, waarin hü er op wees, dat UKS het jeugdwerk op een zeer bijzondere wijze aanpakt. Misschien wordt er wel eens iets te hoog gegrepen, maar UKS durft zich in het openbaar te tonen met haar toneel- en muziek afdeling. Het laatste communicatie middel van deze tüd de televisie heeft UKS geïnspireerd een teleshow te organiseren. Regisseur Wim Planje nam hierna de aanwezigen mee naar de „studio", waar de repetities werden gehouden, zodat men een kükje kon nemen achter de schermen van de t.v. Wij zagen o.a. Young Calypso Stars, de Parelvissers (humoristisch vertolkt door Wim Planje en Koos v. d. Weyden) repe teren. Henk van Putten gaf een geslaagde pa rodie op het leven. Na de pauze kwam de „uitzending", waaraan medewerkten de Young Calypso Stars met hun Zuidamerikaanse muziek, de heer Goddün, voorzitter van de KVK. die in dit programma werd geïnterviewd. Wim Smit, die enkele liedjes voordroeg en Willy Alberto, die enige van zün goochelmanipulaties liet zien. Ter gelegenheid van zün 25-jarige goochelloopbaan werd hem door de t.v.- omroepster Emmy v.d. Zwart een boe ket bloemen aangeboden. Naast de ster ke opnamen waren er enkele zwakke momenten. De repetities hielden de vaart erin, die na de pauze iets geremd werd door leeg toneel. De decors en de afwisseling van de kleding zorgden voor een keurig geheel. Ondanks de bü enkele details soms minder geslaagde uitwerking, kan UKS op een goede „t.v.-uitzending" terugzien. ACADEMISCHE EXAMENS Geslaagd voor het artsexamen de hc ren H. Janse (Den Haag). Tan Tek Tjie (Leiden) en C. J. W. Trossèl (Leiden).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1959 | | pagina 3