MAAN VOORBIJ GESCHOTEN NAAR BAAN OM DE ZON Fantastisch succes en schat aan gegevens WEERBERICHT Mikojan zou vandaag een gesprek hebben met minister Dulles Sociale hervorming op Cuba, maar geen naasting buitenlands bezit 97ste jaargang MAANDAG 5 JANUARI 1959 No. 29636 LEIDSCH DAGBLAD Directeur: J. W Henny Hoofdredacteur: J. Brouwer DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN f.750 per kwartaal; f.255 per maand; f.059 per week Witte Singel 1, Lelden - Giro no 57055 Telefoon Directie en Administratie: 25041; Redactie 21507 Loenikeerste kunstplaneet De Russische ruimteraket, de Loenik (genaamd naar de Latijnse naam Luna voor de maan) is iets te vlug geweest om de maan te treffen, heeft daardoor de maanbaan bereikt kort voordat de maan op dat punt van de baan kwam, en is op een afstand van slechts 7500 kilometer de maan gepasseerd. Nu snelt de Loenik verder door het heelal, honderdduizenden kilometers verwijderd van de aarde vanwaar zij vrijdagavond werd gelanceerd. Van Russische zijde is medegedeeld, dat de Loenik volgens de berekeningen uit de waarnemingen thans op weg is naar een ellipsvormige baan om de zon, die in de loop van deze week bereikt wordt. Dan zal de Loenik de eerste kunstmatige planeet zijn, wentelend om de zon op een afstand die varieert van 197.200.000 tot 146.400.000 kilometer. Hoewel het eigenlijke doel, de maan, dus niet is bereikt, kan toch van een vrijwel volledig succes worden gesproken, waarover de Rus sen dan ook opgetogen zijn. De grote bewondering van de niet- Russische wereld gaat gepaard met verontrusting over de vrijwel feilloze Russische rakettechniek, misschien nog het beste uitgedrukt in het commentaar van de voorzitter van de commissie voor ruimte vraagstukken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden: een Pearl Harbor van de wereldruimte. Kleinste afstand 7500 kilometer Snelheid was te groot voor „treffer" Gisterochtend om 3.59 uur Nederland se tijd passeerde de Loenik de maan op een afstand van circa 7500 km. Zij was op dat moment 370.000 kilometer van de aarde verwijderd. Deze afstand was in iets minder dan 36 uur afgelegd. De snelheid van de raket bedroeg aanvan kelijk 11.2 km per seconde. Deze nam onder invloed van de zwaartekracht van de aarde eerst geleidelijk af. om weer toe te nemen toen de zwaartekracht van de maan die van de aarde ging overheersen, toen de raket de maan tot ongeveer 50.000 km was genaderd. Bij het passeren van de maan was de snelheid 2.45 km per seconde, te groot om op die afstand in een baan om de maan te komen. Dit Is een opmerkelijke prestatie wan neer we afstanden en krachten in de kosmische ruimte in aanmerking ne men, een prestatie die door de Ameri kanen nog niet in de verste verte is benaderd. Zou de Loenik de maan inderdaad hebben getroffen, dan zou het prestige- succes van de onderneming voor Rus land nog veel groter zijn geweest, maar de wetenschappelijke waarde van een dergelijke „treffer" zou slechts betrek kelijk zijn. Wellicht zou waarneming van de treffer nog wetenschappelijke gegevens hebben opgeleverd, maar de wetenschappelijke instrumenten in de raket zouden volkomen verpletterd zijn. Thans hebben de radiozenders nog geruime tijd na het passeren van de maan, dus tot een veel later tijdstip, een schat van gegevens over waarne mingen naar de aarde kunnen zenden. Gegevens worden gepubliceerd De Russen hebben bekend gemaakt, dat zij alle uit deze maantocht verkre gen gegevens zullen publiceren Tot dusver hebben zij slechts medegedeeld, dat de temperatuur van de huid en van het inwendige van de raket na het ver laten van de dampkring voortdurend heeft gevarieerd van 10 tot 15 gTaden Celsius. Voorts werden reeds radiogra fisch overgebrachte foto's gepubliceerd, die de raket heeft gemaakt van de aarde van een hoogte van 120 km, dus nog binnen de uiterste lagen van de atmosfeer. Het is niet bekend, of de Loenik ook foto's van de maan heeft gemaakt op de korte afstand waarop Hevige koudegolf o C? in de Ver. Staten Het centrale deel van de Ver. Staten is getroffen door een koudegolf, die sedert zondag reeds 14 doden heeft ge- eist. In Minnesota en Wyoming vriest het plaatselijk 24 graden. Iets kouder De Bilt verwacht tot morgenavond: Vannacht opklaringen, op de meeste plaatsen lichte vorst en weinig wind. Morgen toenemende bewolking met plaatselijk enige regen of sneeuw, voor al in het zuiden van het land. Overwe gend matige wind tussen zuid en oost en temperatuur om het vriespunt. (Opgemaakt te 11.15 uur) 6 JANUARI. Zon op: 8.48 uur; onder: 16.44 uur. Maan op: 5.30 uur; onder: 14.35 uur. Hoogwater te Katwijk te 0.13 en 12.43 uur. Laagwater te 8.19 en 20.47 uur. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. zij elkaar passeerden of van de onbe kende „achterzijde" van de maan. Het radiocontact met de Loenik zal waarschijnlijk in de loop van van daag geheel uitvallen door de te grote afstand. Gisteravond werden de sei nen al zwakker. Uit deze signalen en uit optische waarnemingen hebben Amerikaanse en Engelse deskundigen kunnen opmaken, dat de door Rusland verstrekte gegevens over bet verloop van het experiment volkomen klopten. Vijftien maanden In de afgelopen nacht omstreeks twee uur was de raket reeds 550.000 km van de aarde verwijderd op weg naar de baan om de zon, die in vijftien maan den door het eerste menselijke kunst planeetje zal worden doorlopen. Op 14 januari zal de Loenik de zon het dichtst naderen. Althans volgens de Russische berekeningen. Maar een kleine afwijking kan in werkelijkheid veroorzaken, dat de Loenink steeds verder naar de zon toe valt en cp enkele tientallen miljoenen kilometers daar vandaan door de ge weldige hitte zal verbranden. Gelukwensen uit het Westen Eisenhower heeft de Russen een gelukwens gezonden en heeft in een verklaring aan de pers gezegd, dat aan de geleerden en ingenieurs, die aan deze onderneming waren verbon den alle eer en lof toekomt voor deze grote schrede bij het pogen van de mens om in de onbegrensde ruimte door te dringen. Ook de Britse premier MacMillan heeft zijn gelukwensen aan de Rus sische premier gezonden. Koningin terug uit Engeland Koningin Juliana en Prinses Margriet zijn gistermiddag na een driedaags be zoek aan Prinses Alice, gravin van Athlone, in Engeland, te Soestdijk te ruggekeerd. Zij werden gehaald door Prins Bernhard, die gisterochtend zelf dc Dakota naar Engeland vloog, waar hjj landde op de RAF-basis te Northolt Vijf nieuwe dokken bij Verolme Met het 110.000 ton grote dok, dat de scheepswerf Verolme op Rozenburg van de bouwer heeft overgenomen, en waarin 2 supertankschepen van elk 74.000 ton zullen worden gebouwd voor de Esso, zal deze werf de beschikking krijgen over nog vier nieuwe dokken. Dit worden twee gegraven dokken, resp. groot 85.000 en 35.000 ton en twee drijvende dokken, resp. 25.000 en 10.500 ton. De drijvende dokken zullen in het 110.000 tons dok worden gebouwd, nadat het in mei j.l. op stapel gezette schip voor Braziliaanse rekening, de „Presi dente Getulio", het dok zal hebben ver laten. Daarna zal nog het Braziliaanse vliegdekschip „Minas Gerais", dat door Verolme wordt verbouwd, gedurende 46 weken van dit dok gebruik maken. In I960 moeten de vijf dokken klaar zyn en zal de scheepswerf van Verolme op Rozenburg 60 hectare m bedrijf hebben Het 110.000 tons dok is 295 me ter lang en ruim 43 meter breed. De heer C. Verolme zal morgen in Ierland de Nederlandse vlag planten op de plaats, Kleine Hongaarse betoging in Ne tv York De Sovjetrussische vice-premier Mikojan, die een niet-officieel bezoek van twee weken aan de Verenigde Staten brengt, arriveerde gisteren per vliegtuig in New York, vanwaar hij later per auto naar Washington vertrok. Toen Mikojan, zwaar bewaakt door een veertigtal politiemannen in uniform en agenten van de Amerikaanse en Russische veiligheidsdienst, het stationsgebouw van het vliegveld verliet, riep een tiental Hongaarse vluchtelingen, die zich in de buurt hadden opgesteld: „rode moordenaar". Zy droegen borden met de leuze „Mikojan, ga naar huis", „We kennen jouw soort", „Geen Berlijn", „Geen bezoek van Kroesjtsjef". In een kort gesprek met de pers zei Mikojan, dat hij „met vakantie" was, dat het hem verheugen zou als hij president Eisenhower zou kunnen spreken en dat hy de beste nieuwjaarswensen van het Sovjetrussische volk aan de Amerikanen overbracht. Mikojan is gast van de Russische ambassadeur. Vandaag om 18 uur zou hij een onderhoud hebben met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles. „Psychologisch voordeel" Op weg naar Amerika arriveerde Mikojan zaterdag in Kopenhagen, waar hij lunchte met premier Hansen, de mi nister van Buitenlandse Zaken Krag, de waar hij, zoals bekend, een werf gaat bouwen. Tenslotte hoopt de heer Verolme nog, dat de Sjah van Perzië, die, zoals ge meld over enige maanden ons land zal bezoeken, het tankschip ..Mohamed Sjah the great" zal dopen, dat voor Perzische rekening wordt gebouwd. Generaal-majoor Cantillo zou zich niet aan afspraak met Castro hebben gehouden In straten van Havanna is weer vrij verkeer mogelijk De Cubaanse opstandelingenleider Fidel Castro besloot gisteren een eind te maken aan de donderdagmiddag af gekondigde algemene staking opdat he den alle arbeiders en winkeliers hun werk zouden kunnen hervatten. De kranten verschenen hedenochtend weer. Een krijgsraad van de strijdkrachten van Fidel Castro heeft vyf officieren van Batista ter dood veroordeeld, omdat zij verantwoordelijk waren voor de luchtaanval op Santa Clara, die veel mensenlevens heeft geist. De vonnissen zyn donderdag door de kogel voltrok ken. aldus werd zaterdag te Havanna vernomen. Een van de terechtgestelde officieren. luitenant-kolonel Casillas Lumpuy, was garnizoenscommandant van Santa Clara. De voorlopige president Urrutia heeft zaterdagmiddag in de universiteit van Santiago kabinetsleden beëdigd en Fidel Castro tot „presidentieel gedele geerde voor de strijdkrachten" be noemd. Beiden bevonden zich gisteren aan het hoofd van een gemotoriseerde kolonne op weg naar Havanna, een af stand van 700 km. Men verwachtte hen eerst vandat in de hoofdstad wegens het oponthoud dat de geestdriftige be volking onderweg veroorzaakt. De op standelingen die zich reeds in Havanna bevinden en daar een warm onthaal vonden, formeerden intussen veilig heidsbrigades als steun voor de militie bij de handhaving van de openbare orde. In de straten is weer vrij verkeer zonder speciale passen mogelijk Het programma van Urrutia omvat vele sociale hervormingen maar geen naasting of confiscatie van buitenland se eigendommen, zo heeft een gemach tigde van Castro in de V S. verklaard. De grondwettelijke vrijheden worden hersteld, de universiteiten -«eropend. bouw /an goedkope woningen, ontwik- keiprogramma's voor landbouwgebie den, ontwikkelingsprogramma voor de Een luchtopname van het ge meenschappelijk Europees kern onderzoekcentrum bij Genève. Het grote proton-synchotron, het cen trale apparaat van het complex, be vindt zich in de vaag zichtbare ringvormige verhoging van de grond links op de foto. Op de ach tergrond de laboratoria en de kan toorgebouwen. in het midden de hoge schoorsteen van het kracht- station. industrie en sociale zekerheid, instel ling van een regelingscommissie onder Batista in beslag genomen landerijen en een nieuwe regeling voor de Havannase speelhuizen. Het was de bedoeling, aldus heeft Fidel Castro in een persgesprek mede gedeeld. dat het regime van Batista zonder een schot zou vallen op 31 december. De zaak was in de war ge stuurd door generaal-majoor Cantillo, die uitstel vroeg en in de ochtend van 1 januari zelf het bewind overnam. Hij liet toe. dat Batista en zijn medewer kers vluchtten (Cantillo bevindt zich op last van Castro in arrest). Castro zei, dat hij binnen drie weken het ge hele leger tot onvoorwaardelijke over gave had kunnen dwingen. De voor lopige president dr. Urrutia. kende hij als een man van democratische begin selen. Hij zou zich geheel naar diens beleid richten. minister van Financiën Kampmann en andere leden van de Deense regering. Mikojan zei tegenover journalisten dat Rusland zich niet van Berlijn mees ter wil maken of het onder Russisch toezicht wil brengen. De Sovjet-Unie wil alleen, dat Berlijn een vrijstaat wordt, van alle kanten en voor alle landen toe gankelijk. De bezetting van de stad moet niet voortgezet worden want de bezet ting was een gevolg van de oorlog en wy willen de oorlog vergeten, aldus Mikojan „De Westelijke propaganda heeft ons voorstel ten aanzien van Ber lijn verdraaid en ik zou er de nadruk op willen leggen dat onze nota over Berlijn nauwkeuriger gelezen moet wor den". Op de persconferentie na de lunch met de Deense ministers zei Mikojan verder, dat hij niet wist, welke kwesties in het gesprek met minister Dulles aan geroerd zouden worden. Dat zou van minister Dulles afhangen. „Ik ben met vakantie en geheel vry man. Ik heb veel vrienden in de V.S. en hoop er nog meer te maken", aldus Mikojan. Harry Schwartz, deskundige in Sovjet russische zaken, schrijft in de New York Times dat Mikojan „als vertegenwoor diger van een land, dat erin geslaagd is een raket in de buurt van de maan te brengen na de mislukkingen van Ame rikaanse zyde" een groot psychologisch voordeel heeft by eventuele onderhan delingen met Amerikaanse functiona rissen. Gedurende het weekeinde hebben vele plaatsen van ons land een be hoorlijke sneeuwbui gehadal was het natte sneeuw, die spoedig weer was verdwenen. Deze foto werd gemaakt op het stationsplein in Arnhem, waar de mensen diep in hun kraag moesten duiken. Nieuwe Waterweg urenlang versperd Gestrand Duits scheepje had lekke benzinetank Gisteravond om tien minuten over tien moest de Nieuwe Rotterdamse Waterweg voor scheepvaartverkeer wor den gesloten. Eerst om tien miniuten voor één vannacht kon de doorvaart weer worden vrijgegeven. Deze maatregel moest ge nomen worden, daar het 909 ton meten de Duitse schip „Nicola" van de firma Morgenstern en Co uit Bremerhaven bij de Noorderpier te Hoek van Holland in de monding van de Waterweg aan de grond was gelopen. Dat gebeurde om streeks negen uur. Het schip zat op geringe afstand van het havenhoofd aanvankelijk muurvast op de stenen. Om tien uur begon de „Nicola" benzine te verliezen. In verband hiermede werd tien minuten aan de scheepvaart de waarschuwing ..zeer gevaarlijke situatie" gegeven. Er stond by Hoek van Holland op dat moment een krachtige noord westenwind met nu en dan hagel- en regenbuien. Intussen was de sleepboot ..Schelde" van Smit en Co's Internationale sleep dienst uitgevaren om assistentie te ver lenen. Ook de reddingboot „President Jan Leis" was in de nabijheid om zo nodig de 15 opvarenden van de „Nicola" aan boord te kunnen nemen. Om by elven slaagde de „Schelde" erin het Duitse scheepje weer vlot te krygen. Het werd naar zee gebracht om de plaats te localiseren van waaruit de benzine wegstroomde. Inmiddels waren ook de sleepboten „Argus" en „Atlas" naderby gekomen en met vereende kraohten werd de „Nicola" later naar Hoek van Holland gebracht, waar de Ry ksha venmees ter van Rotterdam aan boord kwam. Deze besliste, dat de „Nicola" verder gesleept kon worden naar de Rotterdamse Petroleumhaven, waar de lekkende tank werd leegge pompt. Om tien voor één werd het scheepvaartverkeer op de Waterweg weer vrijgegeven. De nachtboot Hoek van HollandHarwich was de enige Opstand in Mongolië tegen communisten Tenminste honderdduizend mensen in de Mongoolse volksrepubliek zijn in op stand tegen de communisten, aldus heeft Li Yoeng-hsin, voorzitter van de commissie voor Mongolië en Tibet van de nationalistisch-Chinese regering op een persconferentie in de hoofdstad van Formosa, Taipeh, verklaard. In de laat ste drie jaren zouden negentigduizend Mongolen terechtgesteld en honderd- tienduizend anderen gevangen gezet zyn. De Gaulle contra de bureaucratie De Franse regering zal hervormingen in het plaatselijke bestuur in Frankrijk invoeren, waardoor aan veel bureaucra tic een einde zal «orden gemaakt, zo heeft de Franse minister van Binnen landse Zaken, EmiJe Pelletier, bekend gemaakt. Onder het decent ra liserings- program zullen de gemeenteraden gro tere zelfstandigheid krijgen, vooral bij het besteden van de plaatselijke belas tingen. Het reeds drie eeuwen onde stel sel van grondbelasting zal worden her zien aan de hand van een nieuwe waar- deschattting. Ook zal het bestuur op hoger dan plaatselijk niveau worden gewijzigd om het aan te passen bij de economische ontwikkeling van het land. Er zullen 25 administratieve gebieden, elk met een prefect aan het hoofd, worden in gesteld. Voorts zullen gemeenten met gemeenschappelijke belangen worden samengevoegd tot districten. Het rechtse blad ..Auroreleverde za terdag kritiek op het besluit van de regering om geen pensioenen meer te betalen aan oudstrijders, die het pen sioen niet nodig hebben. Volgens het blad zijn de pensioenen over het alge meen laag, zodat maar weinig geld met deze maatregel wordt bespaard, terwijl de symbolische waarde van de pensioe nen zeer groot is. Zware sneeuwval in West-Duitslaiul Treinenloop in de war (Van onze correspondent te Bonn) ln de nacht van zaterdag op zon dag is geheel West-Duitsland ver rast door hijzonder zware sneeuwval De spoorwegen raakten er danig van in de war: treinen kwamen op be paalde trajecten zelfs met een uur vertraging aan. De telefonische weerdienst meldde gisteren de gehe le dag in West-Duitsland goed nieuws voor de ski-liefhebbers. Zware sneeuivval bij enige graden vorst werd in het bijzonder gemeld uil Aken, waar gistermorgen een halve meter sneeuw lag Keulen en Sauerland. In de Harz viel 15 tot 30 cm. sneeuw, in de Beierse Alpen op sommige plaatsen een halve me ter De ski-liefhebbers kwamen gis teren aan hun trekken in het Sauer land, de Harz, de Beierse Alpen, de Taunus, het Westerwoud en het Zwarte Woud. Met honderden auto's en bussen trok ken zij door Duitsland naar de winter sportcentra, speciaal naar die in het Zwarte Woud, waar het windstil was en de sneeuw na aanhoudende neerslag van 23 uur een hoogte had bereikt tot 65 cm Op de Zugspitzberg in Beieren waa het bijzonder druk: hier lag op de top 2 45 meter sneeuw! In geheel Beieren moesten sneeuwploegen aan het werk om de wegen vrij te maken In het al gemeen was men in West-Duitsland ver heugd met deze late inval van de win ter; daardoor is te rechter tijd voorko men, dat de op velden en langs de we gen struiken en bomen reeds nu in bloei zouden komen tengevolge van net wel zeer zachte weer van de laatste we ken. hetgeen tot ernstige bevriezingen in de komende maanden zou hebben ge leid Overigens was het vanmorgen al weer met het echte winterweer gedaan: geweest, die om 23.30 uur op tijd had in Noordryn-Westfalen was de dooi na- mogen vertrekken. melyk reeds ingetreden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1959 | | pagina 1