DANSLES DANSINSTITUUT W. F. VAN WIJK C. v. LEEUWEN LOODGIETERS HAAK H. D. VAN WELZEN DANCING „SHALL WE DANCE Adverteert In hel Leidsch Dagblad Cland Dancing 't Zeepaardje Maandag 27 October a.s. Amsterdamsche Bank P K HERENHUIS HOORBRILLEN DEMONSTRATIE TYPISTE landhuis Spreekt met „VAN 00Y" en 't komt in orde BREESTRAAT 39, LEIDEN PUCH MOTOR meisje Lovitran WIELINGA RIJSCHOOL VLASVELD DANSCURSIJS FORD CONSUL 1958 Dansinstituut STYLE Trouwauto's?? ZEEMANLAAN 12 A SHELL GIRO 433 dansavond PAKKEN OUDE COURANTEN f 0.75 per 5 kg. vrouwen en meisjes ETALEUR Lovitran Lovitran Lovitran Familieberichten Enige en algemene kennisgeving. Heden overleed onze lieve vader, behuwdvader, groot vader en overgrootvader Ir. Aleidus Gerardus Bosman w.i., weduwnaar van ANNA HERMINA VAN DER SLUIS, in de ouderdom van 87 jaar. Rotterdam: Brasschaat: Rotterdam: Brasschaat: Zürich: A. FOKMA—BOSMAN J. J. FOKMA A. H. VISSER—BOSMAN J. VISSER J. BOSMAN F. BOSMAN—HUPKES C. BOSMAN A. L. BOSMAN—BON A. G. BOSMAN H. E. BOSMAN—BAKKER Kleinkinderen en achterkleinkind. Leiden, 24 oktober 1958 Rijnsburgerweg 124. Op wens van de overledene zal de begrafenis in alle stilte plaats vinden. Hiermede vervul ik de treurige plicht U in kennis te stellen van het overlijden van mijn hooggeachte compagnon en vriend G. de Cler. Ruim 40 jaren heeft hij op de meest prettige wijze met mij samengewerkt. Zijn nagedachtenis zal door mij in hoge ere worden gehouden. J. SCHREUDER. Leiden, 23 oktober 1958 Steenschuur 2. M NIEUWE RIJN 28 TELEF. 21707 PRIVÊ-LESSEN VOLGENS AFSPRAAK. ELKE ZONDAG DANSAVOND VAN 8—11 UUR. erkend gedipl. instructeurs lest met de NIEUWSTE OPELS en MERCEDES Motor en scooter. - TELDERSKADE 28 - TEL. 30704 ANNEX TAXIBEDRIJF DAG EN NACHT. Bij BEGINNERSCURSUS op dinsdagavond kunnen nog jongelui geplaatst worden. Inlichtingen en aanmelding: HOGEWOERD 106 - TELEFOON 24414 ELKE ZONDAG DANSAVOND 8 uur.. GOED DANSEN LEREN f 22.50 4 clubs zijn volgeboekt en gestart. Meerdere clubs volgen. Inschrijving dagelijks. DANSSCHOOL Oude Singel 116 LEIDEN - TEL. 20037 EENS PADVINDER. altijd padvinder. Een groep - N.P.V. schreeuwt om leiding. Wie helptBel. 33667 Volslagen en halfwas. Uitsluitend voor burgerwerk. Aanmeldingen worden gaarne ingewacht bij: LANGSTRAAT 71 WASSENAAR „TIP TOP" AUTOVERHUUR St.-Aagtenstr. 14 TELEF. 25709 - LEIDEN (b.g.g. 20225) Alleen 1ste- kl. materiaal. Mercedes 180D f 10.- en 15 ct. p. km. incl. brandst. Ford Consul 1958 f 8.- en 8 ct. per km. Volkswagen de Luxe f6.- p. dag en 6 ct. p. km. Volkswagenbusjes f 35- per dag, 200 km. vrij beëdigd makelaar verzorgt: AAN- EN VERKOOP, TAXATIE EN BEHEER VAN ONROERENDE GOEDEREN. Oude Singel 220 Tel. 22774 INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN Een reeks van leerzame en gezellige avonden staat U te wachten. DOET U MEE Na het beëindigen van iedere les nog een tydje gezellig samenzijn. Lesgeld kan wekelijks met een klein bedrag worden voldaan. Inlichtingen en inschrijving aan onze school HOGEWOERD 87 J. J. MEKEL leraar moderne dansen. "I Elke zaterdag van 8—12 uur DANSEN in café-rest. ZOMERZORG, Stationsweg (bovenzaal). Wegens bijz. omstandigheden aangeboden, nog als nieuw en zonder gebr. Voorzien van radio en verw. enz. Te bezichtigen van maandag 27 oktober af na telef. afspraak. Tel. 30256. CLUB- EN PRIVÉLESSEN WILHELMINAPARK 11 OEGSTGEEST - TEL. 32610 Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen na het overlijden van onze lieve zorg zame vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder, zuster, be huwdzuster en tante CATHARINA MARIA MEIJERS—DE HAAS, betuigen wij onze oprechte dank Een bijzonder woord van dank aan de vele vrienden, buren en bekenden en aan de Begrafenisonderneming Van der Luit, voor de correcte uitvoering der begrafenis. Uit aller naam: G. A. MEIJERS. Leiden, oktober 1958 Paul Krugerstraat 10a. FAMILIEBERICHTEN ontleend aan andere bladen. GEBOREN: Stalling-Wildervanck de Blécourt, d., (Aerdenhout) Riem Vis-Laurey, d., (Amsterdam) HibbelnVan Mierlo, z., (Oisterwijk) Moll-van Epenhuysen, z., (Rotterdam) Nugteren-Uyterlinde, d., (Rotterdam) GETROUWD: A. D. H. Simonsz en E. M. v. Houten (Amsterdam) C. A. Botje en J. Enthoven (Nelson, Nw. Zeeland) OVERLEDEN: F. Koetser, m., 81 j., (Baarn) Mr. G. A. E. B. Meyer, m. 89 jr., (Utrecht) S. F. Monhemius, m., 64 j., (Amsterdam) J. Riedijk, m.t 73 J., (Rotterdam) K. van Dijk, m., 73 J (Hilversum) VERLOVINGSRINGEN v. d. Water Haarlemmerstraat 207 Keuze uit 20 modellen. MELCHERS- M ARKIEZENF.ABRIEK Beverwijk, levert de nieuwe ALUMINIUM JALOEZIEËN zonnefilters Inlicntingen en demonstratie Verkoopkantoor voor Zuid-Holland C. E. JEDELOO Juffermansstraat 23, Oegstgeest Telefoon: 0 1710—31165 ELKE ZONDAG DANSEN van 812 uur in „DEN BURCHT" (Jacobazaal) Vereeniging „Koninginnedag", LEIDEN. Buitengewone algemene LEDENVERGADERING op dinsdagavond 28 okto ber a.s. te 8 uur, Stations weg 12. Agenda: Wijziging statuten. HET BESTUUR. openen wij de loketten van onze 219 kantoren voor het verstrekken van door onze dochter-onderneming „Mahuko" Een folder is verkrijgbaar bij al onze kantoren. Voornaamste voorwaarden Rente 5°/o per jaar over het credietbedrag, bij vooruitbetaling te voldoen. Gelijke maandelijkse aflossingstermijnen (van 6 t/m 24 maanden Minimum bedrag f500.-. Leeftijd 21 t/m 62 jaar. In het algemeen vervalt de vordering bij overlijden. U slaagt beter, fraaier en goedkoper bij garage DE JONG - TEL. 23055 Let op, alleen gevestigd: de beste brandstof voor uw oliehaardl TE KOOP gunstig gelegen ruim met voor- en achtertuin, omg. Zoeterw. Singel-Hoge Rijndijk. Prijs billijk. Vrij te aanvaar den. Brieven bureau van dit blad onder no. 439. BIJSTAND 2 ROTTERDAM zondag a.s. 8—11 uur J a „DE HARMONIE". ZONDAG 26 OKTOBER DANSEN in Café „Ik leer nog". opening winterseizoen met attractie. Muziek o.l.v. The Comet's. Beleefd aanb. Th. Kraakman, H. Rijndijk 313, Zoeterwoude Dagelijks GEBR. PAES n. Stadsgehoorzaal. LEIDEN. Gevraagd plm. 18 jaar. Liefst met enige kantoorervaring. Brieven onder no. 433 aan het bureau van dit blad. TE KOOP te Voorschoten, Papelaan 38, solide met grote v. en a. tuin. Plaats voor garage aanwezig. Prijs 15 mille k.k. Te bezicht. woensdag 29 oktober en zater dag 1 nov. na 3 uur. Inlichtingen Laan van Nw. Oosteinde 199, Den Haag, tel. 852432 (0 1700). geeft weer stand! Voor: BEDDEN - DEKENS LEDIKANTEN WONINGTEXTIEL DAMES- EN HERENCONFECTIE. (recht over 't Postkantoor) Leidsch Muzieklyceum Rijnsburgerweg 179 tel. 24849 (vlak bij tram en bushalte). 1933—1958 LEERLINGEN UITVOERING te geven in de Stads schouwburg op vrydag 31 oktober a.s. Aanvang 19.30 uur precies. Zaal open 19 uur. Kaarten zijn van heden af aan de school verkrijgbaar an met ingang van 30 okt. aan de Schouwburg, Oude Vest. Bij beschikking van de E.A. Heer Rechter-Commissaris in het faillissement van G. A. WYNIA, wonende te Oegst geest, Lijsterstraat 15, is be paald dat: 1. de indiening der schuldvor deringen moet plaats hebben voor 31 oktober a.s.; 2. de verificatievergadering zal worden gehouden op za terdag 15 nov. 1958 des voor middags te 9.30 uur in het Gerechtsgebouw Jan v. Nas- saustraat 112 te 's-Graven- hage. De curator: Mr. M. DB CLERQ. Afgehaald aan ons bureau Witte Singel 1 GROOT BEDRIJF in Nederland zoekt voor de verschillende soorten onderhoudswerkzaamheden bij een van haar cliënten te Leiden welke zich hiervoor beschikbaar willen stellen gedurende A 48 uur per week, B 18 uur per week. VEREISTEN: Reinheidsgevoel behoorlijk voorkomen: zij, die een gehele of gedeeltelijke opleiding aan een huishoudschool hebben gevolgd ge nieten de voorkeur. GEBODEN: goed loon; vakantiegratificatie; kleding wordt verstrekt en onder bepaalde voorwaarden spaarregeling; ondersteuningsfonds; gebruikmaking kinderkamp. Aanmelden op maandag 27, dinsdag 28, woensdag 29 oktober van 79 uur 's avonds Hotel ROYAL, Doeza- straat 43, Leiden. Indien U er de voorkeur aan geeft dat wy U thuis bezoeken, gelieve een briefkaart te sturen aan Reclame Adviesbureau M. J. v. d. Biggelaar, Kalverstraat 35, Amsterdam, onder Ietter C. heeft nog enige avonden vrij voor het verzorgen van etalages. Br. bur. v. d. blad no. 4225a. Notaris N. W. HöLTKAMP te Leiden is voornemens op vrijdagen 7 en 14 november a.s. telkens n.m. 7 uur in het Notarishuis te Leiden publiek te verkopen: TE LEIDEN: 1. het voor vele doeleinden geschikt zijnde herenhuis aan het Rapenburg nummers 7 en 5, gr. 2,31 are, waarvan num mer 7 bij de afslag LEEG is te aanvaarden en nummer 5 is verhuurd voor f4.p. w. gedurende het leven van de bewoner. Lasten ongeveer f 110.35 p. j. 2. het zeer goed onderhou den herenhuis aan de De Rid derstraat nummer groot 1.43 are; lasten ong. f44,59 p.j., op 28 november a.s. leeg te aanvaarden. TE OEGSTGEEST: 3. het herenhuis aan de Regentesselaan nummer 51, gr. 1.62 are, verh. voor f 54,50 p. m.; lasten ong. f 62,38 p. j. Voor huisvestingsvergunning dient zelf te worden gezorgd. Bez. 4, 6, 11 en 13 november a.s. nam. 24 uur. Nadere inl. verstrekt gen. notaris. Rapenburg 66, tele foon 26478. TE KOOP AANGEBODEN 250 c.c., zwart, zijspan met gesloten bak voor klein ver voer, zilvergrijs, van le eig., 20.000 km. gelopen. Te bevragen 0 17512220 of 0 2500—10454. Te zien Ged. Oude Gracht 70, Haarlem. Gevraagd per 1 dec. te Was senaar (bij tramhalte) Intern. Hulp v. koken en ruw werk aanw. Gez. m. 3 schoolg. kind. v. d. BERGH. Zydeweg 42, tel. 01751-8789. Lovitran, de allerbeste Noorse levertraan, die er is, kan nu op 3 manieren worden ingenomen. Op de „gewone" manier: als levertraan op een lepel, óf in druppelvorm, óf als parels. Maar hoe u het ook doet, néém Lovitran, gééf het uw kinderen. Voor energie en kracht, voor weerstand in de winter. En kies de manier, die u en hun het beste bevalt. levertraan druppels 1 eetlepel per dag is voldoende voor uw weerstand f 1.40 p. fles 400 cc. Gemakkelijk in te nemen op een lepeltje suiker of een schijfje sinaasappel f 1.65 p. flacon Een concentraat, bereid uit de geselecteerde verse levers van heilbot en andere edelbotsoor- ten, gemakkelijk in te nemen met melk, water of thee. Reuk loos! f 1.85 per 50 parels Alle 3 manieren zijn goed als het maar met „natuurlijke" vitaminen N.V. HANDELSVER. A. J. TEN DOESSCHATE - ZWOLLE B CONCERT Stadsgehoorzaal te Leiden op 29 OKTOBER, aanvang 8 uur. STAB AT MATER Jos Hay dn REGINA COELI M. de la Lande Orkest- en koorwerkenH. Andriessen. Uitvoerenden; Annette de la Bye. sopraan; Watty Krap, alt; Han le Fèvre, tenor; David Hollestelle, bas: Bram Martijn, orgel; Amst. Kunstmaandorkest; R.-K. ALMA-MATERKOOR, het geheel oJ.v. WILLEM MIZEE. Toegangsbewijzen ad f 2.75 p. p. en plaatsbespreken bij Fa. Bender, Hogewoerd 90, telefoon 20097. Notaris J. Fuhri Snethlage te Leiden is voornemens op vrijdagen 7 en 14 november 1958 te 19 uur in het Notaris huis te Leiden, by inzet en afslag publiek te verkopen: Het huis en erf, Os- en Paar- denlaan 17 te Leiden, groot 72 ca., verhuurd voor f 10 p.w., water voor rekening van huurder. Lasten f 19,51 p. j. Bezichtiging: 4, 6. 11 en 13 nov. 1958 van 1416 uur. Betaling kooppenningen15 december 1958. Nadere inl. ten kantore van gen. notaris, Turfmarkt 4, te lefoon 21917.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1958 | | pagina 6