NAAISTERS EN LEERLINGEN ASSISTENTE STAALSTRALEN EN METALLISEREN A. E. v. d. VOET ZOON ervaren breimachine-monteer Ir. A. G. Bosman overleden Pantomime heeft als iedere kunstvorm haar eigen wetten AUTORIJSCHOOL ROMAN Stremming scheepvaartverkeer in het Afvoerkanaal te 's-Gravenhage NIEUWE AUTO'S ZONDER CHAUFFEUR PAM-olieservice „LEIDEN", Lange winteravonden KAMERS JOJVGM Bericht van inzet r Beter stencilwerk J NETTE MEISJES ZATERDAG 25 OKTOBER 1958 Na een vrü langdurige ongesteldheid is gisteravond op 87-jarige leeftüd te zijnen huize „Nieuweroord" aan de Rijnsburgerweg overleden ir. A. G. Bosman, oud-directeur van de N.V. Verenigde Touwfabrieken, oud-lid van de Leidse gemeenteraad en van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en oud-bestuurslid van een groot aantal verenigingen en instellingen. Oud-industriëel en lid van de Leidse Raad Aleidus Gerard Bosman werd 10 ja nuari 1871 te Alkmaar geboren als zoon van de grootindustrieel C. Bosman. Nadat hij in 1899 te Delft het diploma van werktuigkundig ingenieur had be haald, was hij achtereenvolgens werk zaam in Alkmaar en als bedrijfsinge- nieur in een machinefabriek te Zwolle, waarna hij in 1908 werd benoemd tot directeur van Nico Hoos' Stoomspinnerij en Touwfabrieken te Rotterdam. In 1919 werd dit bedrijf gecombineerd met soort gelijke industrieën tot de N.V. Verenigde Touwfabrieken. welke in verschillende plaatsen fabrieken exploiteerdt, o.a. te Leiderdorp, Maassluis, Vlaardingen, Hamme (België) en Emmerik (Duits land). De heer Bosman, die in deze fusie een groot werkzaam aandeel had gehad, trad toen af als directeur en werd gelijktijdig benoemd tot gedele geerd commissaris. Na de totstandkoming van het fabriekscomplex aan de Zijl te Leider dorp, vestigde de heer Bosman zich metterwoon in Leiden, waar hij in 1927 voor de toenmalige Liberale Staats partij „de Vrijheidsbond" tot lid van de Gemeenteraad werd gekozen. Hij be hield deze zetel tot 1935, toen hij als lijstaanvoerder wel werd herkozen, doch vrijwillig afstand deed ten behoe ve van de tegenwoordige burgemeester van Winschoten, mr. A. J. Romijn, die toen optrad als Leids wethouder. Ge durende een viertal jaren had hij bovendien zitting in de Provinciale Sta ten van Zuid-Holland. Na afloop van deze periode stelde hij zich niet her kiesbaar. Ook op ander gebied heeft de heer Bosman zeer verdienstelijk werk ten bate der gemeenschap verricht. Zo heeft hij van de aanvang af zitting ge had in het Stichtingsbestuur van de Leidse Hout, waarvan hij vele jaren het penningmeesterschap bekleedde, was hij voorzitter van de Vereniging voor Misvormden, welke hier ter stede de Annakliniek voor Orthopaedie exploi teert en vervulde hij tal van bestuurs functies, o.a. in het Departement Lei den van de Maatschappij voor Nijver heid en Handel, de Leidse Spaarbank, het Leidse Volkshuis aan de Apothe- kersdijk, enz. Ook vervulde hu nog een aantal com missariaten. Met de heer Bosman is een uitermate werkzaam mens heengegaan, wiens brede sociale belangstelling en helder zakelijk inzicht hem in diverse bestuurskringen een vooraanstaande plaats deden in nemen. Op uitdrukkelijk verlangen van de heer Bosman zal de teraardebestelling van zijn stoffelijk overschot in alle stilte geschieden. Noordwijk wordt onveilig gemaakt door inbrekers De laatste weken hebben leden van het inbrekersgilde verscheidene malen te Noordwijk hun slag geslagen. Na de brutale inbraak in de juweliers zaak van de heer Bruggeman aan de Bomstraat, waarbij voor een groot be drag aan gouden sieraden werd ont vreemd, bracht men een nachtelijk be zoek aan een dameskapsalon aan de Hoofdstraat. Hier was de buit echter niet groot. Enkele nachten later werd ingebroken in een villa aan het Breloftpark, waar o.m. een vrij duur fototoestel werd ver mist, en de daaropvolgende nacht ver schafte men zich toegang tot een villa aan de Atjehweg. De dader(s) namen hier een collectie juwelen mee. Bfj slager Van der Weyden te Noord- wijk-Binnen werd een hoeveelheid worst ontvreemd. Ook in een slijterij aan de Voorstraat werd ingebroken. Wat er pre cies ontvreemd is, kon nog niet worden nagegaan. De recherche stelt een uitge breid onderzoek in naar de daders van deze inbraken. Onder meer maakte zij gebruik van een speurhond. Naar wij vernemen zou men de daders reeds op het spoor zijn. Jan Bronk sprak en speelde voor afdeling Leiden van Vereniging voor Pedagogiek Voor de afdeling Leiden van de Vereniging voor Pedagogiek heeft Jan Bronk, directeur van de Stichting „Nederlands Pantomime" te Amsterdam, gisteravond zijn talrijk gehoor in „Het Gulden Vlies" ingeleid in de wereld van de pantomime, een wereld, die als iedere kunstvorm haar eigen wetten heeft. Ned. Roode Kruis reikt in Leiden Landsteiner plaquettes en penningen uit In het Academisch Ziekenhuis is gisteravond namens het Ned. Roode Kruis wederom een groot aantal Land- steinerplaquettes en -penningen uitge reikt. De plaquette, voor het 15 maal beschikbaar stellen van bloed, werd ditmaal aan dertig donors uitgereikt, terwijl de penning (vüf maal bloed gever) aan 75 personen ter hand werd gesteld. Prof. dr. P. J. Gaillard, voorzitter van de afdeling Leiden, die een kort inlei dend woord sprak en later ook de pla quettes, resp. penningen uitreikte, dank te. allen voor deze daad van menslievend heid, waaraan hij een propagandistische opwekking om als donor toe te treden: men komt nog steeds bloed tekort, ver bond. Filmisch werd deze oproep in de film „Uw reddend bloed" nog geaccen tueerd. De plaquette werd deze avond uitge reikt aan: A. O. H. Rovers, B. van Rijn, F. W. de Vries te Katwijk aan Zee, M. Brouwer, G. Dantuma, Mevrouw L. DevileeZwet, mevr. W. J. van Eek Breedijk, I. Ju, W. L. Kerkvliet, A. C. Koekebakker, P. Kraan. C. v. d. Leeden, C. G. Martijn, W. A. F. Marijt, D. Melet, J. Op den Kamp, mevr. T. M. del Prado- van Brero, mevr. C. Teske—Dreef, A. Tuythoff, mevr. E. VisserBrugman, H. Vogelzang, E. Wassenaar, D. Wessen- dorp, Th. N. Wurzer, allen te Leiden, D. Munnik, Leiderdorp, A. v. d. Boon, Leimuiden, mevr. A. E. de Gruyter Boumeester, Oegstgeest, C. M. v. d. Zwet, Roelofarendsveen, P. J. H. Peeters, Voor schoten, E. J. van Niekerk, Zoeterwoude. De Landsteiner-penning ontvingen: M. de Goede, Alphen aan den Rijn, E. H. Zintel, Hazerswoude, P. H. G. Teu- wisse, Hillegom, mevr. F. T. v. d. Geest De Vries, Katwijk aan den Rijn, C. Barn- hoorn, mej. G. Koelewijn, C. Nijgh, A. Pronk, J. Roode, B. van Rijn, N. van Rijn allen te Katwijk aan Zee, mevr. H. J. GeerlofUithol, K. Schellingerhout te Koudekerk a. d. Rijn, mej. M. Ban- nink, mevr. T. van Druten—Vernet, A. van Duivenbode, M. C. v. d. Ing, I. G. M. Janssen, C. Kiel, mevr. E. J. Lange- zaalVan Dijk, P. van Leeuwen, mej. R. Moonen, H. W. A. van Oordt, K. Oost hoek, W. Reychard, mevr. C. van Royen- Sloos, K. Sanders, R. A. Theelen, mevr. C. M. UiterdijkKnijnenburg, H. van Weizen, mevr. E. G. M. P. Weyermans Mostertman, J. A. H. van Winden, J. Zaalberg allen te Leiden, mevr. A. Bak kerVan Meygaarden, L. Dielman, D. van Driel, mevr. D. v. d. WerffLelij, allen te Leiderdorp, mej. N. Prauw, Lisse, A. Rodenburg, Nieuwkoop, J. C. v. d. Bent, J. A. Hermans, T. v. d. Hoek jr., G. C. J. Hoogervorst, J. Mourits, J. P. Olijerhoek, W. Spaanderman, P. J. M. Steenvoorden, A. N. Wijnnobel allen te Noordwijk, B. van Duin, Noordwijk aan Zee, J. Mulder, Noordwijkerhout, P. Brandhorst, mevr. M. E. Gouverneur Van Deene, P. G. M. Gouverneur, allen te Oegstgeest, mej. C. C. C. Hoogen- boom, P. C. de Koning te Roelofarends veen, mej. D. P. M. Blom, mevr. C. de Boerv. d. Heiden, G. F. van Kesteren, D. Kroeze, L. C. M. van Ruiten, Mej.M. Verdegaal, H. N. Zwaan allen te Sassen- heim, mevr. M. J. van HartenGulde- mond, mej. A. P. M. Verhaar te Ter Aar, D. C. Berkhout, Broeder Ferdinandus, J. v. d. Meij, Broeder Silverius allen te Voorhout, mej. A. J. v. d. Hulst, S. G. v. d. Hulst te Voorschoten, Th. P. A. Hassing, J. W. Schrijvers te Wassenaar, A. Bregman, Woubrugge, G. C. Rotte veel, C. J. Turk te Zoeterwoude. Jan Bronk vertelde, hoe de pantomime nier te lande zes jaar geleden heel aar zelend en schuchter haar intrede deed in het jeugdwerk. Wel bestond reeds sinds eeuwen het „praatje-zonder-woor- den-raad-maar" spelletje, doch het was een vrij primitieve aangelegenheid. De pantomime moet als kunst reeds in de oudheid bekend zijn geweest, maar is sindsdien in verval geraakt. Ter verduidelijking waarom het bij de pantomime is te doen, gaf spreker als voorbeeld, dat men het vragen om een glas melk wil uitbeelden. Het is echter niet mogelijk het woord „melk" in be wegingen te vertalen. Jean Casper De- bureau, de man die later met zijn thea tertje veel succes oogstte, had ingezien, dat, wil men de juiste weergave vinden, men moet doordringen tot het wezen der dingen, namelijk tot datgene, wat achter het woord ligt. In dit geval is de vraag: dient het glaasje melk tot verfrissing of voelt de vrager zich niet goed. Hieruit blijkt, dat ook de pantomime, zoals iedere kunstvorm, een techniek no dig heeft om zich door middel daarvan te kunnen uitdrukken. Terwijl men vroeger zoveel mogelijk met zwaaien trachtte uit te beelden, wer den de bewegingen rustiger en beheerst. Het was Etienne Decroux, die wegens zijn verdiensten als de grondlegger van de pantomime kan worden beschouwd en zijn leerlingen Marcel Morceau en Jean Louis Barole (de maker van de be kende film „Les Enfants du Paradis", die de pantomime een krachtige stoot tot volledige levensvatbaarheid gaven. De studiemogelijkheid in Parijs leidde tot het oprichten van de Stichting Ne derlands Pantomime, waarin een ar tistieke lijn gericht is op het theater en een pedagogische op het kind, hoewel tussen deze beide natuurlijk geen scher pe grens is. VELE MOGELIJKHEDEN Na deze inleiding besprak Jan Bronk de mogelijkheden, die de pantomime heeft als uitingsvorm voor het kind. Een kind beschikt over zo'n rijke fantasie, dat het reizen kan maken met een stoel. Zulk een voorwerp wordt dan gebonden aan de fantasie van het kind. Is het bijvoorbeeld een fantasie-va kantiereisjes naar een speeltuin, dan gaat alles goed tot de melk of de limo nade. Hier moeten we het kind verder helpen, want voor het woord van de drank welke dan ook moet de uit beelding „verfrissing" komen, want het is tenslotte een verfrissing waar het kind na schommel en draaimolen naar ver langt. Voor het kind kan de weergave hiervan kort zijn, waar de volwassene een ober in het spel zou betrekken met een reeks van handelingen. Sprekend over het pantomime jeugd theater wees Jan Bronk er voorts op, dat er vóór het theaterbezoek eigenlijk een voorbereiding nodig is, zodat een samen spel theater-pedagogisch onderwijs ge wenst zou zijn. Na de pauze gaf Jan Bronk een serie demonstraties, die met grote aandacht werd gevolgd. Hij liet zien hoe een lange vermoeien de wandeling op dezelfde plaats wordt gecomprimeerd, imiteerde vervolgens de sublieme pantomime dandy-creatie van Charly Chaplin n beeldde o.m .een klok kenluider, een bergbeklimmer en een dierentemmer uit. Vermakelijk was het geval van de postbode, die onnodig driehoog ging met een brief, welke duidelijk het nummer van de parterre-woning op het adres bleek te hebben. Bij de pantomime gebruikt men geen voorwerpen, aldus Jan Bronk. en hij liet zien hoe uit een grote koffiekop en uit een kopje met een fijn oortje wordt gedronken Een zeer dankbaar applaus beloonde de spreker-pantomimist voor zijn cause rie en spel. Zuid-Hollandse boerderijen De Zuid-Hollandse boerderijen, in het bijzonder die in Rijnland. Dit was het onderwerp, dat de heer S. J. Bouma, wetenschappelijk hoofdambtenaar belast met de documentatie van landelijke bouwkunst, gisteravond in „De Laken hal" aan de hand van talrijke kleuren dia's inleidde voor de Vereniging Oud- Leiden. Door de toenemende industrialisatie en het zoeken van recreatiegebieden, wordt de Hollandse boerderij bedreigd, vooral in Zuid-Holland, dat in wezen altijd agrarisch gebied is geweest. Een provincie, welke bij uitstek rijk is aan allerlei type boerderijen. Spreker liet aan de hand van bouw tekeningen de ontwikkelingsgang van de bouw der boerderijen zien. Vaak heeft de Rijnlandse boerderij aan Oostelijke invloeden blootgestaan. Zo is één dei- kenmerken van de Zuid-Hollandse boerderij o.a. het z.g. zomerhuis, dat vaak tot een geheel zelfstandig deel is geworden. Dit zomerhuis werd meestal later dan de boerderij gebouwd. Ook zal een Zuid-Hollandse boer zijn hooi nooit in de stal of op zolders ber gen, maar in een losse tas achter het huis. De stal wordt meestal gebruikt om de kaas te laten rijpen. Er is geen licht, geen ventilatie en vaak heeft men een speciale beplanting rond de boerderij. Aardige bijzonderheden wist spreker te vertellen over de zolderkamers boven de „tel" en de z.g.. opkamers, waar alleen bezoekers mogen logeren. Ook de bouw van de daken en stallen heeft een ontwikkeling gekend: doch deze ontwikkeling van cultuurgebied loopt bijna nooit parallel met die van de provinciegrenzen. Aan het einde van de avond dankte dr. A. Kessen de spre ker voor zijn interessante voordracht. GOED GEKLEED voor de dag kunnen komen, dat is voor een meisje wa* waard Wij hebben een speciale verkoop van eigen artikelen voor ons personeel. ONZE MEISJES kunnen dan uit uitgebreide collecties onder- en bovenkleding tegen zeer speciale prijzen hun keuze maken. Bovendien hebben ze een GOED LOON, een gezellige werkomgeving in een zeer modern atelier en een nuttige ervaring voor LATER. Over enige plaatsen, die wij beschikbaar hebben voor geven wij gaarne dagelijks inlichtingen van 817.30 uur aan het atelier. Op maandag 27 oktober a.s. ook 's avonds van 1920 uur op het Gewestelijk Arbeidsbureau te Leiden, Doezastraat 2A. ATELIERS EVANA - SASSENHEIM Bijweglaan 5 - tel. 0 25327741 Van „PAULUS DE BOS KABOUTER" tot boeken over DIEPZEEDUIKEN; dit alles kunnen de jongeren lenen uit de Jeugdbibliotheek Plantage 6. Alle dagen geopend, vrijdags avonds speciaal voor de oudere jeugd. Radio West rik OEGSTGEEST LEIDEN Geversstr. 39 Diefsteeg 17 Tel. 26608 Tel. 24965 Gedipl. A.N.W.B. en Vak groep Instructeur, verhuur zonder chauffeur. Altijd een klasse beter. S. W. ROMAN, Seringenstraat 26 - Tel. 23112 Machinefabriek en Constructiewerkplaats LEIDEN TELEF. 23492 B(j het ACADEMISCH ZIEKENHUIS te LEIDEN kan worden geplaatst een voor de voeding- en melkkeuken van de Kinderkliniek. Diploma huishoudschool strekt tot aanbe veling. Salarisgrenzen f 199,25 tot f331,33 (behoudens jeugdaf trek) Schriftelijke sollicitatie te richten aan de Adj.- Directrice. De Directeur van Gemeentewerken van 's-Gravenhage maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend, dat ten behoeve van het aanbrengen van een waterzinker in de WESTSINGELGRACHT TE 's-GRAVENHAGE, de scheepvaart aldaar van 5 november 1958 7 uur tot 6 no vember 1958 24 uur of zoveel korter als mogelijk, of langer als ncdic zal Wijkeu, gehefll zal etfo gestremd VERLAAGDE WINTERPRIJZEN. All Risk Verzekering. Radio en verwarming. Consul 1958, Opel Rekord 1958, Borgward Isabella, Simca, Volkswagens. WERKHOVEN - Van 't Hoffstraat 11 Leiden - Telefoon 22300 U kunt bestellen bij: Fa. P. S. ANES, Oude Herengracht 19 - telefoon 20587 Fa. K. T. CARON, Haagweg 15 - telefoon 20105, 20521 Coöp. VOORUIT U.A., Korevaarstraat 30 - telefoon 21124, 22668 Fa. C. A. VAN DORP, Herensingel 7 telefoon 20988 Fa. J. GEERTSMA, St. Jacobsgracht 24a - telefoon 25214 Fa. H. E. v. HAASTEREN, Stadshouderslaan 2 - telefoon 22162, 31895 Fa. GEBR. HUIJ, Haagweg 7 - telefoon 20184 Fa. H. DE ROODE Zn.. Jan van Goyenkade 20 telefoon 20738 N.V. v.h. E. G. WIJNTJES, Herensingel, kantoorschip telefoon 26666 Fa. S. ZEILSTRA, Kloksteeg 5 telefoon 25956 TELEFOON 32270 NU IS HET TIJD OM UW KAMERS ENZ. TE SCHILDEREN. SIKKENS TJALLEMA geeft DEMONSTRATIES in onze winkels met FLAXA LAKKEN EN MUURVERVEN. Maandag 27 oktober HERENSTRAAT 34 Woensdag 29 oktober NIEUWE RIJN 49 'T VERFHUIS voor vakkundige voorlichting. GRATIS ZUURKOOL bij aankoop van Gelderse rookworst SODA, groot kilopak, NU KOFFIEMELK, groot blik, geen 58, maar VET SPEK, NU voordelig, 500 gram MARGARINE, 3 pak allerfijnst CAPUCIJNERS, kant en klaar, in literblik, NU ARTS mnl., ongehuwd, zoekt gesc.^Kook- en wasgelegen heid. c.v. of gasverw. per 1 of 15 nov., centrum of omg. Acad. Ziekenhuis. Br. bur. v. d. blad no. 458. DE N.V. TWEKA T R I C OT FA B R I E K E N TE GELDROP heeft plaats voor een Gegadigden moeten in staat zijn volkomen zelfstandig rondbreimachines voor de vervaardiging van jersey- en ribstoffen, zowel in glad als in gemonsterd, te onderhouden en in te stellen. Eigenhandig - niet met ballpoint - geschreven sollicitaties, met zo volledig mogelijke gegevens en voorzien van een recente foto te richten aan de Directie der N.V. onder letter M. LIFO lichtdruk - fotokopie vraagt nette handige 16 jaar. Aanmelden: LIFO - Nieuwe Rijn 22 LEERT NU knippen en naaien voor eigen gebruik of opleiding examens. Middag- en avondlessen. H. DE GRAAFF, Regentesselaan 29, Oegstgeest. Op vrijdag 31 oktober a.s. des avonds 7 uur in het Notaris huis te Leiden, afslag van de navolgende in bod staande percelen: TE RIJWETERING: 1. Koppoellaan 15 op f17400. TE LEIDEN: 2. Oude Vest 167 op f6600. 3. Oude Singel 214 op f2400. 4. Koddesteeg 6 op f2000. TE LEIDERDORP: 5. Koningstr. 23 op f 6100. Notaris W. F. Karstens, Apothekersdijk 34, Leiden, te lefoon nr. 23668. ln diverse kleuren en lettertypen. TYPE-, KOPIEER- EN ADRESSEER INRICHTING VAN DER LINDEN +elef. 30065 Lammenschansweg 53 heeft voor de bewerking van haar DRALONSTOFFEN plaats voor die opgeleid willen worden tot STOPSTER. Een goede stopster kan een hoog loon verdienen en zij kan als zij later gehuwd is, als thuisstopster nog een voortdurende bijverdienste hebben. Aanmelden! kantoor VESTESTRAAT IE, LEIDEN.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1958 | | pagina 4