Voorstellen aan Leidse raad Stichting van tweede openbare kleuterschool in Zuid-West NORMAN DEED EEN DUTJE.. In de nota met betrekking tot het onderwas, d.d. 9 oktober 1956, is de behoefte aan lokalen voor het kleuter onderwijs in Zuid-West geraamd op 25 lokalen. Het aandeel daarin van het openbaar onderwijs is berekend op 10 lokalen, verdeeld over drie kleuter scholen. Het aantal openbare kleuter scholen in Zuid-West bedraagt thans slechts één. De school, die nog niet over een eigen gebouw beschikt, telt 146 leerlingen en 4 leerkrachten. Twee klassen van de school zijn gehuisvest in twee lokalen van de lagere school aan de Da Costastraat en twee klas sen in twee lokalen van de lagere school aan de Telderskade. Er bestaat gegronde verwachting, dat het aantal kleuters op vrij korte termijn aanzien lijk zal stijgen. Het verdient in ver band met het vorenstaande naar het inzicht van B. en W. aanbeveling in dat stadsdeel een tweede openbare kleuterschool te stichten door afsplit sing van de bestaande school. De tijdelijke huisvesting van de scho len kan voorlopig ongewijzigd blijven. Artikel 9, lid 2, van de Kleuteronder wijswet geeft de raad de bevoegdheid te besluiten tot stichting van een openbare kleuterschool. Ingevolge artikel 10 dei- wet doet de raad dit niet, wanneer niet blijkt, dat de school zal worden bezocht door tenminste 60 kleuters. Wanneer een aanzienlijke toeneming van de be volking tot schoolstichting aanleiding geeft, mogen daarbij de kleuters worden medegerekend, die de door hen gezochte openbare kleuterschool zouden verlaten, terwijl voor hen in die school plaats ruimte beschikbaar zou blijven. Zulk een geval doet zich hier voor. Op grond van het vorenstaande stellen B. en W. de raad voor om het aantal openbare scholen voor kleuteronderwijs met één te vermeerderen door het stich ten van .een tweede openbare kleuter school in het zuidwestelijke stadsdeel, zulks met ingang van een nader door B. en W. te bepalen datum. UITBREIDING LEERPLAN CHR. LAGERE TECHNISCHE SCHOOL Bjj het om preadvies in handen van B. en W. gesteld schrijven van 28 april 1958, verzoekt het bestuur van de Vereniging voor Chr. Nijverheids onderwijs voor Leiden en Omstreken, zulks ingevolge artikel 25, zesde lid van de Njjverheidsonderwijswet, de uitbreiding van het leerplan van zijn te stichten lagere technische school met de vakken auto- motorherstellen, elektrotechniek, metselen en stukado ren en brood- en banketbakken nodig te oordelen. Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 25, tweede lid, van de Njjver- heidsonderwijswet, hebben B. en W. voor zoveel mogelijk, de daarbij betrok ken organisaties van patroons en werk lieden gehoord. B. en W. zijn van mening, dat er geen bezwaar bestaat tegen de uitbreiding van het leerplan van deze school met het vak auto- motorherstellen, aange zien het nog steeds toenemende auto verkeer een derde opleidingsmogelijk heid in dit vak in deze gemeente recht vaardigt. Eveneens achten zij het ge wenst, dat aan het leerplan van deze school wordt toegevoegd het vak elek trotechniek, daar de snelle ontwikke ling op dit gebied steeds meer geschool de vaklieden vraagt. Omtrent de uitbreiding van het leer plan van deze school met het vak met selen en stukadoren brengen B. en W. de raad in herinnering het raadsbesluit van 21 december 1953, waarbij de uit breiding van het leerplan van de Am bachtsschool aan de Haagweg, met het vak metselen nodig werd geoordeeld. Tengevolge van een gering aantal leer lingen heeft het bestuur van deze school, ondanks de grote vraag naar goedge schoolde metselaars, eerst per 1 augus tus 1958 deze cursus aan zijn school kunnen verbinden, waarvoor zich slechts een klein aantal leerlingen heeft aange meld. B. en W. achten het daarom niet verantwoord, dat thans reeds een tweede opleidingsmogelijkheid voor metselaars wordt geschapen. Voorts menen zij, ge zien het nauwe verband tussen metselen en stukadoren en de geringe belang stelling voor dit vak, dat het vormen van een afzonderlijke opleiding voor stukadoren niet gewenst is. Betreffende de toevoeging van het vak brood- en banketbakken aan het leerplan van deze school brengen B. en W. in herinnering, dat tien jaren gele den de opleiding in brood- en banket bakken aan de Ambachtsschool aan de Haagweg nodig werd geoordeeld. Het bestuur van deze school heeft nog steeds door gebrek aan de nodige ruimte geen aanvang met deze opleiding kunnen maken. B. en W. zijn van oordeel, dat in onze gemeente inderdaad behoefte aan een dergelijke opleiding bestaat, maar deze behoefte is zeker niet zo groot, dat er plaats zou zijn voor meer dan één opleiding in dit vak. Er bestaat derhalve o.i. alleen dan geen bezwaar tegen de verklaring, dat de uitbreiding van het leerplan der christelijke lagere technische school met het onderhavige vak wordt nodig geoordeeld, indien de opleiding daarin aan de Ambachtsschool aan de Haagweg niet in de naaste toe komst zou worden verwezenlijkt. B. en W. stellen de raad voor in deze geest een besluit te nemen. VERORDENING OP HET STADSSCHOON In artikel 11 van het Besluit Bezet tingsmaatregelen is bepaald, dat de be zettingsregelingen van de gemeenten, vastgesteld door organen, die daartoe krachtens de Nederlandse wetgeving, zo als deze op 10 mei 1940 luidde, niet be voegd waren, met 1 december 1950 ver vallen. Aangezien de Verordening op het stadsschoon in 1943 door de burgemees ter, waarnemende de taak van de raad. was vastgesteld, en derhalve met ingang van 1 december 1950 haar rechtskracht zou verliezen. heeft de raad in zijn zitting van 19 september 1950 deze verordening bekrachtigd, nadat het col lege had toegezegd de naar geldend in zicht nodige herziening te doen voor bereiden. Het is B. en W. gebleken, dat de thans geldende verordening op verschillende punten te wensen over laat. Zo is de redactie van sommige artikelen vrij on duidelijk terwijl de voorschriften inzake reclameborden e.d. deze materie meer aan banden liggen dan In de praktijk nodig blijkt te zyn. In verband met deze en andere bezwaren menen B. en W. dat niet volstaan kan worden met wijziging van de bestaande verordening, doch achten zij het gewenst, dat een nieuwe Verordening op het Stadsschoon tot stand komt. DINSDAG 7 OKTOBER 1958 LEIDERDORP TENTOONSTELLING FOTO-CLUB DAGUERRE Binnen het tijdsbestek van nauwelijks twee jaar is de amateur-fotoclub Da- guerre in onze gemeente erin geslaagd om geheel uit het eigen werk der leden een groot aantal foto's voor een tentoon stelling uit te zoeken. Woensdagavond om 8 uur opent de burgemeester deze expositie in het Pad vindershuis in de Dr v. Rhijnstraat. De tentoonstelling'zal worden gehou den op 8—910 en 11 oktober 's avonds van 8—10.30 uur; zaterdagmiddag van 2—5 uur. Dagelijks projectie van ca, 100 kleurendia's. ACTIE VOOR AANSCHAFFING UNIFORMEN HARMONIE Onder leiding van mevrouw Van Die- peningen heeft zioh een damescomité gevormd dat wil trachten de leden van de harmóniekapel „Leiderdorp" van uni formen te voorzien. Een van de activitei ten van het comité is het organiseren van een bazaar op 31 oktober en 1 no vember in de oude. Ohr. Nat. School aan de Hoofdstraat. WASSENAAR HUISHOUDELIJKE VERGADERING NUTSDEPARTEMENT In het gebouw van de Nutsspaarbank werd gisteravond de algemene vergade ring gehouden van het Departement Wassenaar van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. De voorzitter, mr. R. de Bruyn, heette de weinige aanwe zigen welkom, waarna hij de hoop uit sprak, dat het nieuwe verenigingsjaar, waarvoor een goed programma is samengesteld, beter zal zijn dan het afgelopen jaar. Het jaarverslag van de secretaris vermeldde een verminderd ledental van 611. waarmee het departement toch nog altijd het grootste bleef van ons land. Verzorgd werden tien avonden en een kindermatinee met een gemiddeld aan tal bezoekers van 190 (v.j. 240), een teleurstelling over de gehele linie. Het verslag van de penningmeester gaf aan een bedrag aan inkomsten, in clusief het batig saldo van vorig jaar, van f. 7654.84, met een overschot van f. 213.95. Het totaal van de begroting voor het nieuwe jaar werd gesteld op f. 6586.45 met een batig slot van f. 366.10. Het financieel verslag van de biblio theek gaf een batig slot van f. 1029.91 en van de kinderbibliotheek f. 345.75. De boekenschat van de bibliotheek is plm. 5500 exemplaren, van de kinder bibliotheek circa 2000. Het aantal uit leningen was resp. 22060 en 9951. De periodiek aftredende heren R. de Bruyn en R. C. de Borst werden bij acclamatie herkozen. Hersenschudding De 10-jarige Han- nie Beijersbergen alhier werd op de Van Zuylen van Nijeveltstraat bU het per rijwiel oversteken door een auto aan gereden. Zij liep een hersenschudding en een rechterbeenbreuk op en werd naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden vervoerd. Beenbreuk Op de Oostdorperweg reed de 11-jarige Rob van der Ley alhier, op zUn fiets tegen een gepar keerde auto en liep bij zijn val een rechterbeenbreuk op. HU werd overge bracht naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden. WARMOND BURGERLIJKE STAND Geboren: Hélène Thérèse Maria, van der Hulst. te bevorderen. Aangewezen kunnen worden b.v, uitgesproken winkelstraten als de Haarlemmerstraat e.d., waar men geneigd is minder zware eisen aan de reclamevoering te stellen. Uitdruk- kelyke is echter opgenomen, dat het college by het aanwyzen van straten beperkende bepalingen kan stellen. Artikel 4, lid 4 is nieuw en houdt een absoluut verbod in voor het aanbrengen van z.g. wisselende reclames. Dergelyke reclames bestaan meestal uit weinig fraaie borden, waarop van tijd tot tijd een andere reclamebiljet wordt geplakt. Aangezien het college de mogelükheid wenst te scheppen tot een snellere af handeling van aanvragen om vergun ning tot het aanbrengen van reclames e.d., is niet meer zoals tot op heden het geval is voorgeschreven, dat het college in alle gevallen de Monumenten commissie raadpleegt. Behalve dat in schakeling van deze commissie een extra schyf betekent, die wel vertragend moet werken, is zij bovendien niet het aan gewezen orgaan om over al de aange vraagde vergunningen van advies te dienen. Het is voldoende, als zy betrok ken wordt by reclames e.d., die van in vloed zijn of kunnen zyn op monu menten. Indien bij uitzondering behoefte zou bestaan aan het advies van een com missie, is de Welstandscommissie het aangewezen orgaan. Met het oog hierop ware voor het vragen van advies aan deze Commissie in uitzonderingsgevallen een basis te scheppen in de Verordening regelende de samenstelling en werkkring van de Welstandscommissie. Een ont werp tot wijziging van de desbetreffende verordening is daarom bygevoegd. Voorts vermeldt de agenda de volgen de voorstellen: het verlenen van mede werking voor het aanschaffen van nieuw meubilair voor de r.-k. jongensschool aan de Os- en Paardenlaan 2, en voor de verbetering van de elektrische instal latie in deze school, met dien verstande, dat de kosten wegens gewoon onderhoud ten laste van het schoolbestuur blyven; idem voor de verbetering van de ver lichting van de school voor g.l.o. Lust hoflaan 4 en voor het maken van een vaste kast in de personeelskamer van deze school; het getal wekelUkse lesuren per verplichte leerkracht, gedurende hetwelk met ingang van 1 september 1958 vakonderwijs zal worden gegeven, nader te bepalen op 0,9957 voor de open bare scholen voor gewoon lager onder- wUs, op 6 1 voor de openbare school voor voortgezet gewoon lager onderwijs en op 5,27 voor de openbare scholen voor uit gebreid lager onderwUs; voor het jaar 1956 aan de volgende instellingen het bij haar naam vermelde subsidie toe te kennen: Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden en gezond heidskolonies f 1.185,R.-K Kinderuit zending in de bisdommen Haarlem en Rotterdam f2 082.75. Afd. Leiden van de Vereniging Chr. Gezondheidskolonies in Nederland f 962,25; met de N.V. Bouw fonds Nederlandse Gemeenten, te As sen, een overeenkomst aan te gaan, waarbij de gemeente zich tegenover deze N.V. verbindt rechtstreeks de tijdige be taling van rente en oflossing te waar borgen, zulks onder de bij dit besluit behorende voorwaarden van borgtocht, van een aan de heer M. Struys. te 's-Gravenhage, te verstrekken geldle ning onder verband van eerste hypo theek, groot f22.186,33; a de met J. Pieëte, alhier, gesloten huurovereen komst van 27 juni 1957, betreffende de winkel-woning Hooigracht 6. hoek Nieuwstraat. tussentijds te beëindigen, met ingang van 1 november 1958; b. met 30gap?ir^eo1 ana°n Nlbir BamSg.TlhTer' aa5>n"iüêu«ë7flmtaïg^The squsrn geringe mate toe bijgedragen dat Nor- te verhuren de winkel-woning Hooi- P0? gracht 6. hoek Nieuwstraat, tegen een huurprys van f749.90 per jaar. exclusief VOORSCHOTEN Kampioenschappen 1958 duivenvluchten Aan het eind van het seizoen heeft de Postduivenvereniging „De Zwaluw" de kampioenschappen berekend. Ze luiden: le kampioen le toer: Fr. Hendriks met 770.2 punten; 2e kampioen le toer: J P. v. d. Assem met 768,7 punten; 3e kajn- pioen le toer; P. N. van Wissen met 755.2 punten. Kampioen aangewezen doffer M. Wollewinkel met 362.2 punten. Kampioen aangewezen duivin P. v Kla veren met 369.1 punten, le kampioen Fond: F. Hendriks met 475,9 punten: 2e kampioen Fond: P. d'Haens met 441.3 punten; 3e kampioen Fond: J. P. v. d. Assem met 421,5 punten. Kampioen aan gewezen doffer: P. d'Haens met 182.5 punten. Kampioen aangewezen duivin: J. P. v. d. Assem met 191.2 punten, le kampioen jonge duiven: F. Hendriks met 562.4 punten; 2e kampioen jonge duiven: J P. v. d. Assem met 557.8 pun ten; 3e kampioen jonge duiven: P. N. van Wissen met 553.3 punten, le kam pioen derby's: P. N. van Wissen met 774.5 punten; 2e kampioen derby's: J. P. v d. Assem met 771.5 punten. Winnaar wisselbeker le prys: Pont-St.-Max. P. N van Wissen; Winnaar „Hela f "beker aan gewezen: P. N. van Wissen met 714,5 punten; Winnaar „Kusters"beker: P. d' Haens. Wisselbeker le prsijs le Orleans J. P v. d. Assem le kampioen navludh- ten:'J. P. v. d. Assem met 4R8.8 ounten; 2e kampioen navluchten: F. C. van Heusden met 476.0 punten; 3e kampioen navluchten: F. Hendriks met 742.8 pun ten le kampioen Generaal F. Hendriks met 2281.8 punten; 2e kampioen Gene raal; J. P. v. d. Assem met 2236 9 pun ten; 3e kampioen Generaal P. d' Haens met 2095,6 punten. ZOETERWOUDE AFSCHEID PASTOOR P. L. W. BAKKER Zaterdagavond was wederom een ge deelte van de parochie van de H. Kruis verheffing in het parochiehuis aan de Schenkelweg tezamen gekomen, nu om afscheid te nemen van pastoor P. L. W. Bakker o.s.c., die na 3 jaren de paro chie geleid te hebben, is overgeplaatst naar Rotterdam (IJsselmonde). In de 3 jaar, dat pastoor Bakker alhier is werkzaam geweest, is veel werk verzet, hetgeen vooral op deze avond tot uiting kwam in de woorden van de diverse sprekers. Na het welkomstwoord van de voorzitter van de propagandaclub kreeg burgemeester H. J. J. A. Smeets, het woord. Deze memoreerde vooral de pret tige samenwerking, die bestond tussen het wereldlyke en het geestelijke gezag. Ook namens het Wit-Gele Kruis sprak de heer Smeets woorden van dank tot de scheidende pastoor. Namens de pa rochie bood spreker een enveloppe met inhoud aan. Namens de KAB werd gesproken dooi de heer K. de Bree en de heer J. H. van der Ploeg. Hun dank werd tot uitdruk king gebracht in een enveloppe met in houd. Verder werd nog het woord gevoerd door deken P. J. A. Juffermans en de heer W. J. van Niekerk, die sprak namens het kerkbestuur. Pastoor Bakker dankte allen voor de vriendelyke woorden en de aangeboden cadeaus. De Britse komiek Norman Wisdom is Het heerlijk zonnetje had er in niet de kosten van duinwaterverbruik; het in het leven roepen en benoemen van een commissie van bijstand voor de Gem. Reinigings- en Ontsmettings- dienst. Tenslotte zal de raad. die a s. maan dagmiddag bijeenkomt, moeten voorzien in de benioeming van een lid van de commissie voor het Onderwys (vacature mr. J. Drijber)de commissie voor Sport en Jeugdzaken (vacature mr. J. Drijber) en van de Verkeerscommissie (vacature mr. J. Drijber); idem van leden van het bestuur voor de Stichting „Burgerijfonds van Leiden" en van leden van de com missie van Advies ex. art. 8 Woonruim- tewet 1947. Na afhandeling van de agenda wordt de heer A. van Dyk in de gelegenheid gesteld een interpellatie te houden in zake de aanbesteding van de bouw van 221 woningen te bouwen in Leiden- noord. Artikel 2, lid 1, sub c. brengt een ge heel nieuwe gedachte in de verordening door de mogeiykheid te openen bepaal- I de straten voor reclames vrU te geven.lange tijd een klassiek bestaan had ge- }eze bepaling is opgenomen om verrui- leid. kwam na de laatste oorlog de grote De kunst van het bloemenschikken In het gebouw Rehoboth kwamen gis teravond de christen boerinnen en plat telandsvrouwen uit Leiden en omge ving bijeen voor een lezing over bloem schikken. De presidente van de Leidse afdeling, mevrouw J. van Sohie-van den Berg, richtte zioh in haar welkomst woord speciaal tot mevrouw Methorst uit Den Haag, lerares aan de stichting huishoudelijke voorlichting ten platte- lande die de cursus leidde, en tot me vrouw M. L. Brinks-Dek, de nieuwe secretaresse. Mevrouw Methorst vertelde over de wUze waarop men het fraaist verschil lende bakken kan opmaken en welke soort bakken zich daaroe het best lenen. Bij de opbouw van een bak is het het mooist de donkere kleuren onderin te plaatsen en de dichtgekleurde, kleine bloemen bovenaan. Vervolgens ging zy uitvoerig in op de kleurencombinaties die Mj snijbloemen heel belangrijk zijn. Zij vertelde ook iets over de hulpmiddelen, die by het opma ken van bloemen in een schaal kunnen worden gebruikt, zoals loden of plastic prikkers Stopgroen is ook een heel goed middel om de bloemen op de juiste plaats te houden, evenals mos. Verffabriek H. Gijsman bestaat 40 jaar Zondag was het veertig jaar geleden, dat de heer H. Gysman in de voor kamer van zUn ouderlyk huls aan de Hogewoerd 133 de grondslag legde voor zyn thans sterk uitgebreide verf- en Japanlakfabriek. Reeds drie jaar na dit begin kocht de heer Gijsman de meu belfabriek van de heer Simonis, Hoge woerd 125, en de fabricage, die begon nen was met een kleine verfmalery, be staande uit enkele potmolens. nood zaakte enkele jaren later tot het aan kopen van een paar huisjes. Nadat de verfhandel en -industrie Norman is zoiets als de big van het regiment" en dan kan men verder zelf de conclusies wel trekken. Geen stap, die de rekruut zet, is goed en steeds is hij in de dolste situaties ver wikkeld. In deze rolprent speelt ook Victor Beaumont een rol. Hy gaf eens het onderwyzers&mbt eraan om acteur te kunnen worden. Maar nu geeft Vic tor weer les. Zyn leerling heetNor man Wisdom. Norman. die in handen van de Gestapo valt, had voor deze rol wat Duits te leren. Dus wie was beter geschikt dan Beaumont, die in Berlijn werd geboren en ook als Duits officier speelt in deze film, om Wisdom dat te leren? Beaumont stond tien jaar in Engeland voor de klas Duits te geven. Toen verkoos hij het toneel. Maar nu betaalt zyn opleiding toch nog rente. In de film is Victor de comman dant van het vuurpeloton, dat de op dracht heeft Wisdom wegens spionage neer te schieten. Maar zover komt het uiteraard nietNorman Wisdom op het witte doek steeds de dolle, dom me dwaas is in het normale leven een bijzonder hard werkend mens. Het succes van zijn films maakt hem tot een veel gevraagd acteur en het gevolg daarvan is weer. dat Norman aan 24 uur per dag eigenlijk te weinig heeft. Zes tien daarvan heeft hij minstens voor zijn werk nodig. En daar zijn „werk plaatsen" nogal uit elkaar liggen, zit hy nog wel eens flinke einden achter het stuur. Men begrijpt, dat dit zelfs voor een zo plichtsgetrouw en energiek man als Norman Wisdom wel eens teveel kan zijn. Het gebeurde dan ook tijdens de opnamen voor „The square peg'. Het betrof een scène op een stationsperron. Norman wordt op een bank aangetrof fen door een portier. Verondersteld wordt, dat hU daar de nacht heeft doorgebracht. Maar zodra raakt de por tier zijn schouder aan of Norman springt geschrokken op. Het eerste ge deelte van deze scène was talloze malen doorgenomen. Norman had daar niets mee te maken. Alles wat hU moest doen was stil op de bank blijven liggen tot het zijn tijd was om op te springen. De scène werd opgenomen. Maar inplaats van op te springen, uitte Norman slechts één woord; „Zzzzzzzzzz". tloneel en dit bracht grote veranderin gen voor de verfbranche met zich. In die tijd was de zoon van de heer GUs- man, de heer J. J. GUsman, grote be langstelling gaan koesteren voor het vaderlijke bedrUf en uiteraard werd hU enthousiast voor de moderne ideeën, zodat de oude zaak met de statige naam „Verf- en Japanlakfabriek" Jong is ge bleven. Hoewel naar buiten aan dit Jubileum geen aandacht werd besteed, is de heer GUsman gisteren met zUn personeel wel naar buiten gegaan, Het reisdoel lag zelfs over de grens. Een bezoek werd n.l. gebracht aan de Wereldtentoonstel ling te Brussel. BU aankomst op de Expo werd het personeel in de gelegen heid gesteld zich over het tentoonstel lingsterrein te verspreiden, 's Avonds vond men elkaar aan het diner terug, waar de heer G. v ,d. Poel namens het personeel woorden van dank tot de heer O ijsman richtte voor deze onvergete- Wederkerig dankte de Ju- Ingenieurs in Kurzaal Onderscheiding voor dr. van der Grinten (Speciale berichtgeving). „Water is essentieel voor het leven op aarde. Elk wezen heeft er zijn leven aan te danken. Naarmate de samenleving beschaafder wordt, stijgt de behoefte aan water, zowel wat de hoeveelheid als wat de kwaliteit be treft. 70% van ons lichaam bestaat uit water. Ook voor hen. die zeggen „nooit water te drinken" is het nodig dit percentage op peil te houden. Zo heeft vanochtend in de Kurzaal te Scheveningen ir. A. G. Maris, direc teur-generaal van de Rijkswaterstaat het onderwerp van de jaarvergadering van het Koninklijk Instituut voor inge nieurs ..De waterhuishouding in Neder land" ingeleid. Als hoofdproblemen van de water huishouding noemde ir. Maris: de drink watervoorziening. de agrarische voor ziening, de strijd tegen verontreiniging en tegen de verzilting. Ir. A. Volker, hoofd dienst Water huishouding Rijkswaterstaat betoogde, dat ook in ons land de problemen der waterhuishouding steeds actueler wor den. Grote werken zijn nodig om in de toekomst voldoende water ter beschik king te hebben. Voor de zoutbestrijding is de aanvoer van Rijn en Maas in de droge tijd on voldoende. Het is noodzakelyk reser voirs aan te leggen. (IJsselmeer). Delta- meer, in de toekomst Waddenmeer). Dr. Louis van der Grinten heeft de gouden speurwerkmedaille met oor konde van het Instituut ontvangen uit handen van prof. dr. ir. J. C. Vlug ter, voorzitter van de afdeling voor Chemische techniek. Deze onder scheiding is de heer Van der Grinten, directeur van de chemische fabriek in Venlo ver'eend op grond van het oor spronkelijke en baanbrekende werk dat h^ on het gebied der reproduktie- techniek heeft verricht. T eraardebes telling generaal-majoor Van Hoogenhuyze (Van onze Haagse redactie) 800 man van het 16e bataljon Lim burgse jagers uit Oirschot begeleidden vanmorgen het stoffelijk overschot van reserve generaal-majoor titulair b.d. W. G. van Hoogenhuyze naar zijn laatste rustplaats op de algemene begraaf plaats aan de Kerkhoflaan te Den Haag. De overledene was voormalig comman dant van het Regiment Jagers en adju dant in buitengewone dienst van H.M. de Koningin. In de aula sprak een schoonzoon de heer Th. A. W. Bolman die een korte schets gaf van het leven van de overle dene die na het verlaten van de militaire dienst als chef van de afdeling personeel bij de KLM werkzaam was. Na orgelspel werd de kist grafwaarts gedragen. Daar achter werden kransen gedragen van H M. de Koningin en Prins Bemhard, de KLM en het Garderegi ment Grenadiers en Jagers. By de groeve speelde de K.M.K. het Wilhelmus, waarna een vuurpeloton een salvo loste. De Koningin werd vertegen woordigd door lt-kolonel J. J. L. baron van Lynden. man Wisdom was weggedoken in een diepe en verfrissende slaap. Dat was het gevolg van zijn dubbelrol: overdag filmen van „The square peg" en 's avonds de hoofdrol in het daverende succes in West-End: .Wheres Charley?' lijke tocht. bilerende zakenman voor de hem aan- oing van de vrUheld op reclamegebied omwenteling; de kleuren werden func- geboden bloemen en geschenken. Beurs van Amsterdam Dinsdag 7 oktober ACTIEVE OBLIGATIES Staatsleningen ad f. 1000. Vorige Slotkoers koers v heden Ned. '53 3% 93% 93% Grootboek obl. 3% 79% 79 L Ned '47 3% (3) 91 91ft Ned '51 3% 94% Ned '53 (3%) 9- i 92% Ned '56 3% 92{i 93ft Ned '48 3% 85'. 85 L Ned '54 3% 87% 88 Ned '55 I 3% 87% 87% Ned '55 n 3% 90%L 90ft Ned '37 3 88% 88% Dollarlng '47 3 90% 90 Investeringscert 3 95% 95% Ned 62-64 3 94ft 94 Cert NWS 2% 59 Indië '37 A 3 92% Grootboek '46 388% Ned WB 6% 109tf 109}} ACTIEVE AANDELEN Clt. Handl en Ind. B. 35% 35% Nat. Handelsbank 90 89% Ned. Handelmy 183% 183% Amst. Rubber 69% 71% Dell Ml).en (Ver.) 123.70 124.30 H.VA109% 110% Java Cult25% 25% Senembah 90% 90% Vorstenlanden13% 13 A.K.U 221 217% Berkel's Patent (v.) 191B Calvé Delft cert. 327 325% Kon Pap v Gelder 186 185% Hoogovens cert 322 322 Miiller en Co. NJ3. 310 310 Ned. Kabelfabr 288% 289 Philips 350% 348% Philips pref168% 168 Unilever 411% 408% Wilton Feyenoord 195 198 Blliton 2de r. 176 177 Dordtse Olie gew. 750% 744 Kon Petr (f.20.—181.50 179.70 Idem (50 A f.20.—182.85 180.85 Holl Amer lijn 151% 149% Java China Paket 132 130% K-L.M 100 101 io Ned. Stoomv MU 149 148% Kon Paket MU 137% 135% Stoomvaart MU Ned 133 140 Nievelt Goudr cert 129% 129% v Ommeren cert 242 244 Kon Rott Lloyd 129 129% Ned Scheepv Unle 131% 130% NIET-ACTIEVE OBLIGATIES Prov.- en Gem leningen Adam '47 (3%) 3 93% 93% Den Haag 1954 3% 87% Lelden 1947 3% 95B R'dam *37 I-III 3% 93% Vier hinderlagen voor Britten op Cyprus Op vier plaatsen op Cyprus zUn dins- dag Britse militairen in een hinderlaag gevallen, waardoor in totaal twee Britse soldaten en een Turks-Cyprische politie man gedood en zeven Britse soldaten gewond werden. De toestand van drie van hen is ernstig. Een Grieks-Cypri sche aanvaller werd gedood doordat de bom die hU in zijn hand hield, ontplofte. Engelse fantasie (Speciale berichtgeving) Het is gebleken, dat het verslag in Engelse bladen over de inbeslagneming van duizenden horloges op schepen in Britse havens volkomen uit de lucht is gegrepen. Men weet niets van een com plot af. Uiteraard is dit een geruststel ling voor de Rotterdamse douane recherche. want ten eerste wordt de Rotterdamse haven er mee in diskrediet gebracht en ten tweede zou het een weinig de eer te na zUn geweest als men er niets van had geweten, dat er zo'n enorme smokkelary van horloges via ons land naar Engeland zou hebben bestaan. Dodelijke val (Speciale berichtgeving) Vanmorgen is in de houtloods van Van SchUndels Houthandel te Rotter dam de 44-jarige sjouwer J. Swank toen hU met 4V2 meter lange planken op de schouder op een stelling liep, van een hoogte van bijna 3 meter gevallen. HU heeft vermoedelU'k het evenwicht ver loren. doordat de einden van de plan ken tegen een klamp hout stootten. De man viel met het hoofd tegen de grond. HU werd naar het Westerziekenhuis gebracht, waar men de dood heeft ge constateerd. BEURSOVERZICHT Cultures hoger Amsterdam, 7 oktober Aandelen Kon. Olie bleven in Wall Street, bU de overige fondsen aldaar, ten achter. Dit drukte een stempel op de stemming voor deze aandelen in Amsterdam. De koers schommelde rond de f. 180.60 en lag ruim f. 2 beneden de prijs van gisteren en iets onder pariteit New York. Aandelen Philips lagen wat luier in de markt. Ook hier bleef het publiek vrijwel uit de markt. Unilevers ondergingen een reactie van circa 2 punten. Aku's liepen terug van 219 3/4 tot. 218. Aandelen KLM lagen ruim een gulden hoger ingevolge Wall Street. De zwakke tendens voor de internationale waarden werd door de Scheepvaarten overgenomen. In deze sector bedroeg het koersverlies door elkaar 1 tot 3 pun ten. Flinke belangstelling ondervonden Amsterdam Rubbers, die in een open hoek verhandeld werden. Van zekere zijde ontstond behoorlijke vraag waar door de koers opliep van 69% tot 71%. Deli's verbeterden van f. 123.50 tot f. 124.30. HVA's wederom vast, ruim één punt hoger. Staatsfondsen ver deeld. Aandelen Kon. MU De Schelde wer den 2 punten hoger op 192 vernomen op een tussentijds bericht van de maat- schappU- Havenwerken werden op 102 (100%) geadviseerd. De Porceleyne Fles op 121 (117%), op de samenwerking met de gebroeders Nachtegaal. WISSELKOERSEN Amsterdam, 7 oktober. Londen 10.56%—10.57; New York 3.77—3.77 V*: Montreal 3.87%—3.87% j ParUs 89.75—89.85; Brussel 7.58%— 7 59%; Frankfort 90.38%—90.43%: Stock holm 72.93—72.98; Zürich 86.53%— 86.58%; Zürich (vr. fr.) 88.88%—88.93%j Milaan 60.51%—60.56%Kopenhagen 54.65%—54.70%: Oslo 52.84—52.89: We nen 14.59%—14.60%; Ankara S.79V4— 3.79%; Praag 52.84—52.94; Lissabon 13.26V4—13.27%. Industr. Obligaties Philips DoUarlng '51 95 Premieleningen 95 95% 95% A'dam '56 I 2% 84% 85 A'dam '56 II 2% 94% 93% Eindhoven '54 2% 85% 84% Enschede'54 2% 85 84% Den Haag *52 I 2% 95% 94% Idem II 2% 94% 94 R'dam '52 I 2% 97 86% 95% 95% Utrecht "52 2% 96% 96% Z.-Holl 1957 2% 102 101% NIET-ACTIEVE AANDELEN Bank- en Credietinstellingen Amst. Bank 239 239% H.BU eert214% 217 *ott. Bank 198% 197 rwentsche Bank 178 178% industrie Ondernemingen Albert Heyn 257 257% Borneo Sum. H. MU 44% 44 Ned G en Sp fabr 202% 205 Kon. Ned Grofsm 123% 121% Internatio 86 87 Rott. Droogdok MU 514% 514 Tieleman en Dros 8 Ned. MU Walv.vrt. 79% 79% Spoorwegen Dell Spoorweg MU 6% 6% Amerik. fondsen Canadian Pacific R. 29ii 30 Intern Nickel 86% 87% Anaconda 56%exd. 58% Bethlehem Steel 48% 48% Cities Service 58% 59% General Motors 48% 48ü Kennecott99% 100% Republic Steel 61% 62 Shell OU 82% 85% Union Pacific 31 ft 31 ft Un. States Steel 79% 81 Nog enkele fondsen uit Lelden en omgeving Aandelen Edelmet Kon AA 'rel w a idem Electrolas B Holl Constructie Ing dut v BouwnUv Int Kunststof! Ind Leldsche Wolspinn Sikkens Lakfab '5: Ver Iouwfabrieke» Wermnk's Betonm Van WUk Textiel Zaalberg VK 45 52% 430 456 147 42 160G 186 '2% 88 62% 100% 46 53 456 147 43y< 164G 494 88 6£G 100

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1958 | | pagina 9