Leidse bloemengroet aan zieken en ouden van dagen Volkstuinders zorgden voor een aardige en kleurrijke attentie Harmonievereniging „Benvenuto" in Voorschoten bestaat 60 jaar MAANDAG 15 SEPTEMBER 1958 Op uitnodiging van de Leidse Bond van Volkstuindersverenigingen hebben wy zaterdagmiddag de jaarlijkse Bloemen- en Fruitdag, georganiseerd door het Algemeen Verbond van Volkstuindersvereniging in Nederland, van zeer nabij medegemaakt. Achter in de bak van een grote vrachtauto, temidden van een kostbare vracht bloemen zijn wij, met het be stuur van de plaatselijke vereniging de diverse tuincomplexen afgeweest. Het doel van deze jaarlijkse dag is om aan de bewoners van rust- en ver pleeghuizen voor ouden van dagen bloemen- en eventueel fruit aan te bie den van de volkstuinen. Een produkt van eigen kwekerij, dat spontaan door de leden voor dit doel geschonken werd. Een dergelijk groot opgezette cam pagne vraagt uiteraard een uitstekende organisatie en wat dat laatste betreft komt alle eer en lof toe aan het bestuur van de Leidse Bond van Volkstuinver enigingen. Het afhalen van de bloemen en het bezorgen aan de rusthuizen ging uiter mate vlot en toen zaterdagmiddag om 6 uur het bezoek aan het Oudeliedenhuis aan de Kaarsenmakersstraat afgelopen was, kon de „bloemenstaf" op een zeer geslaagde middag terug zien. „Waar bloemen zijn is het leven minder dor, hè meneer", mompelde een oud vrouwtje op de ziekenzaal terwijl ze in haar han den een groot boeket dahlia's hield, en misschien zagen de volkstuinders in deze woorden wel de beste bekroning voor hun werk. Om half twee startte men vanaf de Oude Varkenmarkt en tot vier uur reed men precies volgens tijdschema de volkstuincomplexen af, waar reeds de tuinders met de versgesneden bloemen klaarstonden, waarna de dahlia's, gla diolen, asters en elianten keurig ver pakt en voorzien van een kaartje in de auto werden geladen. OOK BLOEMEN VAN PARTICULIEREN Deze inzameling treft uiteraard alleen de volkstuindersverenigingen, maar za terdagmiddag werden ook bloemen van particulieren aan de auto afgeleverd, die natuurlijk dankbaar in ontvangst genomen werden. Deze sympathieke geste werd zeer op prjjs gesteld. De tuinders van de Touw- fabrieken te Leiderdorp, Nut en Genoe gen, Roomburg, Tuinlust, Zuid-west, Zonneveld en Ons Buiten leverden hun bijdragen. Men schatte het aantal boe ketten op zevenhonderd! Dc eerste bloemengroet ging deze mid dag naar het rusthuis „Zonnewende" aan de Boerhaavelaan, waar de hoofd zuster, mej. G. Holswilder, uit handen van de heer J. v. d. Zwart het eerste boeket bloemen in ontvangst mocht ne men. Verder was er een damescomité bestaande uit mevr. Regeer, mevr. Lezers schrijven PLEIDOOI VOOR JAN VAN HOUTKADE. Met veel genoegen constateer ik da gelijks dat de Zijlsingel van een nieuw wegdek is voorzien. De Hooigracht wacht eenzelfde aangenaam lot. Maar is er wel eens aandacht geschonken aan de Jan van Houtkade? Daar is van een trottoir geen sprake. Het wegdek is dermate slecht, dat dit zeker met spoed nagezien dient te worden. Het gras aan de waterkant groeit welig, zonder dat er iets aan gedaan wordt. Bijna overal langs de singels staat een keurig laag hekje, op bovengenoemde kade slechts een afrastering van harmonicagaas met aan de bovenkant prikkeldraad. De eerste jonge boom vanaf de Korevaar- straat heeft dit jaar geen blad gedra gen en schijnt dus dood te zijn. Ik ge loof toch niet, dat de Jan van Houtkade in stand achterligt bij de Zijlsingel enz. Langs deze weg wil ik dan ook gaarne met verschuldigde eerbied de aandacht van de autoriteiten op deze weg vesti gen. U beleefd dankend voor de mij toe gestane plaatsruimte. Een Jan van Houtkadebewoner. Geslaagde uitvoering van toneelgroep Pulchri Studio De Leidse Toneelgroep „Pulchri Stu dio" heeft zaterdagavond in het St. An- tonius Clubhuis een opvoering gegeven van Koos Boswino's „Wy weten niet al les". Dit is het verhaal van een kwak zalver, die géén kwakzalver blijkt te zijn, maar een chirurg, die zich na een mislukte operatie van de medische we reld heeft teruggetrokken. Zijn zoon heeft hij voor arts laten studeren en als deze zyn studie vol tooid heeft, ontstaat er een conflict tussen vader en zoon over de „kwakzal verspraktijken". Er komen conflicten: De zoon breekt met de vader, hij trouwt met de dochter van de plaatselijke huisarts, maar als tegen het eind van het verhaal een chirurgische ingreep noodzakelijk is, komt de waarheid aan het licht en vindt er een verzoening plaats tussen vader en zoon. De spelers hebben zich met overgave van hun taak, dit spel tot een goed ein de te voeren, gekweten. Over het alge meen werd zeer verdienstelijk spel te zien gegeven. Zeer goed was de heer P. Onderwater als de arts Brethouder en mej. J. M. v. d. Kwartel gaf goed spel te zien als diens dochter. Toneel en grime waren eveneens op voldoende wijze verzorgd en dus was het applaus dat de spelers aan het slot tege moet klonk ten volle verdiend. De heer v. d. Burg, voorzitter van „Pulchri Stu dio", sprak een dankwoord tot de spe lers. Bal volgde met medewerking van „The Game Breakers" o.l.v. Evert Cas- telein. Leidse Reddingsbrigade Ter gelegenheid van het 40-jarig be staan van de Leidse Reddingsbrigade werd zaterdag in Den Burcht een feest avond gehouden, die, gezien de grote belangstelling en het gebodene, uitste kend is geslaagd. De voorzitter, de heer A. Linschoten. herinnerde aan de gehouden zwemwed strijden in de Zijl en de receptie, met als sluitstuk deze feestavond. De heer J. Verhoogt overhandigde het bestuur namens de propagandacommissie een schrijfmachine en een enveloppe met inhoud voor een nieuwe materiaalkast in de Overdekte. Zowel voor als na de pauze verzorgde het Residentie-Cabaret een gevarieerd programma, waaraan de vrolijke noot niet ontbrak. Pont-Bemelman, mevr. v. Dijk, mevr. Briër, mevr. Flaman, mevr. Trouwee, mej. v. Dijk, mevr. Romein en Verhoe ven en de dames Singeling, De Munnik, v. d. Zwart, Reizevoort en Van Rij, die ha de diverse rusthuizen de bloemen ronddeelden. Ook het personeel werd met een bloemetje verrast. Men bracht achtereenvolgens een be zoek aan Huize SolgliJtt, 't Sonnehuys, Huize Weltevreden, Huize St. Maarten, Huize Vreeuwijk, het Geref. Rusthuis aan de Hooigracht, het Oude Liedenhuis aan de Herengracht en het Herv. Te huis voor Ouden van Dagen in de Kaarsenmakersstraat. De meeste hoofdzusters hadden niets van deze bloemenactie tegen de patiën ten gezegd, zodat de bloemenverrassing voor alleen des te groter was. Gul wer den de bossen met een vriendelijk woord op de ziekenkamers rondgedeeld. Zij zullen daar in de komende dagen nog een teken zijn van de mooie actie van de Leidse tuindersverenigingen. De bloemen en fruitdag is dit jaar uitste kend verlopen, mede door het mooie weer van de laatste dagen, waardoor er bloemen in overvloed waren. HENGELSPORT. VISVER. „DE DOBBER". Bovengenoemde visvereniging hield haar tweede wedstrijd in dit seizoen. Er werd 2 x 1% uur gevist in bootjes op de Kaag. De vangst was niet erg best en de uitslag als volgt: le prijs J. J. Era dus (gr. voorn), 2. M. Eradus. 3. Th. Hoppenbrouwer, 4. A. J. Eradus (gr. bliek), 5. K. Lafeber. 6. W. Boderij, 7. H. Boot. 8. P. Eradus (minste gram men 9. H. Hoppenbrouwer, 10. A. Hop penbrouwer. VLOEISTOF RAAKTE IN BRAND Vermoedelijk door het wegwerpen van een brandende sigaret geraakte heden morgen omstreeks elf uur afgewerkte brandbare vloeistof die op het Galge water dreef en afkomstig was van de Ned. Rotogravure Mij. in brand. De be drijfsbrandweer van de N.L.M. wist de vlammen spoedig te doven, zodat de brandweer zich kon beperken tot de na blussing en de controle. Een aan het Galgewater gemeerd liggende woonark van een fotograaf liep tengevolge van deze brand lichte schade op. De „bloemenstafbestaande uit de heren A. J. Lagerberg, C. Baart. Boom. G. de Bock. A. Zaalberg en J. v. d. Zwart die zaterdagmid- dag zulk prachtig werk in Leiden heeft gedaan. Het aanbieden van het eerste boeket bloemen door de heer J. v. d. Zwart aan de hoofd zuster van rusthuis Zonnewende, mej. G. Holswilder. Zuiderkwartier hield geslaagde receptie Ter gelegenheid van het 25-jarig be staan hield de L.K.C. Zuiderkwartier zaterdagmiddag in het gebouw van de woningbouwvereniging Tuinstadwijk een receptie. De vele bloemstukken gaven de zaal een feestelijk cachet. Het bleek duidelijk, dat de korfbalclub nog steeds nauwe banden onderhoudt met de speel tuinvereniging van dezelfde naam. waar uit de club in feite is ontstaan, want het waren niet alleen korfbalclubs, die hun gelukwensen kwamen aanbieden, ook diverse speeltuinverenigingen gaven van hun belangstelling blijk, alsmede het bestuur van de woningbouwvereni ging Tuinstadwijk. Nadat de voorzitter, de heer C. Vin- kesteijn. met een kort welkomstwoord de talrijke aanwezigen had begroet, richtte spreker zich in het bijzonder tot de heer A. Heetveld en bracht hem speciaal dank voor het vele. wat hij voor de club gedaan had, vooral in diè perioden, waarin het moeilijk was ge weest de vereniging in stand te hou den. Een grote verrassing voor het bestuur was de aanbieding van een nieuwe clubvlag door één der jongere leden, mej. Staalman, die deze vlag zelf hele- mal vervaardigd had. Terecht stelde de voorzitter de clubliefde van deze dame tot voorbeeld aan alle leden en adspi- ranten. Drs. J. M. Roosenschoon sprak vervol gens namens de K.N.K.B. en door verhindering van wethouder J. C. v. Schaik eveneens namens het ge meentebestuur. Hij memoreerde de grote waardering, die de wethouder zo wel voor de korfbalsport als voor het speeltuinwerk heeft, waarbij het niet in de allereerste plaats gaat om de prestaties, maar veel meer om de vor ming en de binding van de jeugd in de vrije tijd. Verder deelde spreker mede, dat Zuiderkwartier binnenkort van de Zoeterwoudsesingel naar de Montgo- merystraat zal verhuizen, waar het de beschikking zal krijgen over een eigen speelveld en clubhuis. Namens de K.N.K.B. overhandigde hij vervolgens het geschenk voor 25-jarige clubs, de bondswimpel, aan het bestuur. Verder spraken nog de heer Knaap namens de speeltuinvereniging. de heer D. Vijlbrief namens de N.U.S.O. die zijn visie gaf op het speel tuinwerk. dat bij Zuiderkwartier ten nauwste met de korfbalsport verbonden is en de heer J. Versloot namens de L.K.B., die de goede verstandhouding van de club met de bond roemde. De oprichters van de vereniging, de heren Voorzaat. Metselaar en Van Rossum boden eveneens hun gelukwensen aan. Namens Vic. Oriëntis sprak tenslotte dc heer J. Beijer. MARINE SANATORIUMFONDS 40 JAAR Het Marine Sanatoriumfonds, geves tigd te Den Helder herdenkt op 12 ok tober het feit. dat het 40 jaar geleden werd opgericht. Ter gelegenheid daarvan wordt op 11 oktober des middags een re ceptie gehouden te Den Haag in Gebouw Amicitia. Voorts wordt o.m. een feest avond belegd. P.V. HET OOSTEN Wedvlucht vanaf Mons op zaterdag 12 sept. De duiven werden om 12 uur met z.o. wind gelost. De eerste duif bereik te haar hok om 2.52.14 uur en maakte een snelheid van 1133.15 meter per min De laatste prijswinnaar om 3.11.10 met een snelheid van 1020.92 meter per min. De uitslag luidt: J. Roest 1. J. van Wezel 2-10. D. Sonnega 3-4-5-7-8. S. Schoeman 6. H. v. d. Vecht 9. Kampioen Oud en Jong: 1. J. Roest met 390.9 pnt. 2 D. Sonnega met 374.3 pnt. 3. J. van Wezel met 372 pnt. Kampioen generaal: 1. L. Burgers met 2197 pnt. 2. D. Sonnega met 2150.8 pnt. 3. J. van Wezel met 1976,8 pnt. INBRAKEN IN LEIDSE HOUT In de week van 7 tot 13 september is ingebroken in een kantine van een van de sportterreinen in de Leidse Hout. De ongenode gasten wisten zich toegang te verschaffen door het verbreken van een ruit aan de voorzijde van het gebouwtje. Ontvreemd werden dertig repen choco lade, dertig pakjes kauwgom, alsmede enkele rollen pepermunt en drop. De inbrekers eigenden zich ook een hoeveel heid drank toe. In de nacht van vrijdag op zaterdag jj. hebben onbekenden getracht in te breken in het theehuisje van de Leidse Hout. Een glasruit werd verwijderd, maar er is verder niets vermist. LEIDSE POSTDUIVENVERENIGING „DE VRIENDENCLUB" Prijsuitreiking TBC-kringeoncours Zondagmiddag vond in de Kleine i Burght de prijsuitreiking plaats van het I onder auspiciën van de Leidse Post- duiven vereniging „De Vriendenclub" i gehouden TBC-kringconcours. De voorzitter, de heer H. v. d. Luit, wees in zijn inleidend woord nog eens op deze wedvlucht (vanaf Vilvoorde), waarvoor niet minder dan 222 liefheb bers 1759 duiven inkorfden, zodat ongeveer f. 750.- aan het TBC-fonds kon worden afgedragen. Na dank aan de LPV „de Vriendenclub" te hebben uitgesproken voor de goede organisatie, werden de prijzen uitgereikt De resultaten waren als volgt: H. Brem en Zn 1-2-3-12-14-30-37-50: P. Slingerland 4-29-38-40; K. Palsgraaf 5-11; C. Brcer 6: C. van Leeuwen 7; A. Pruysen 8-39; J. Verboom 9; P. Goed hart 10; B. v. Vliet 13-32-41-43; P. v. d. Bos 15-26; M. de Jong 16; P. Verkay en Zn. 17-18-23; W. de Gruyter 19; J. v. Rijn 20; H. de Jong 21; A. Eist 22; J Reparon 24; A. v. d. Heuvell 25; H. v. d. Berg 27; v. Loon-Priem 28; A. Groe nendijk 31; A. Eist 33; J. v. d. Zijden 34; M. Hofstede 35-48; J. Meyer en Zn 36: L. Boers 42: P. Bongers 44; G Hammer 45; E. Kruvff 46; G. Langen - berg 47; A. Ekelschot 49. OEGSTGEEST Twee brommers botsten Gistermorgen om 9.30 uur had op het ïijwielpad langs de rijksweg bij de Drie Witte Palen een botsing tussen twee bromfietsers plaats. Uit de richting Am sterdam naderde een bromfiets, be stuurd door iemand uit Amsterdam, die twee voor hem rijdende dames wilde passeren. Van de andere zijde naderde een bromfietser uit Leidschendam. met het gevolg dat b.eiden tegen elkaar op reden. De Amsterdammer liep een lichte hersenschudding op en de bewoner van Leidschendam brak vermoedelijk zijn linker onderbeen. MET SCOOTER GESLIPT Gistermiddag om 2 uur is op de Rijks straatweg een dame uit Haarlem met haar scooter geslipt en gevallen. Zij liep schaafwonden op aan gezicht, armen en benen. Per ziekenauto werd zij naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden ver voerd. De scooter werd licht beschadigd VOORSCHOTEN DAMVERENIGING D.E.S. In verband met de komende competi tie van de Leidse Dambond heeft de Damvereniging ..Door Eendracht Sterk' een ledenvergadering gehouden, waar- j voor van de zijde van de leden grote be- 1 langstelling bestond. Jammer genoeg moest worden vastge steld. dat door verhuizing en door het niet meer beschikbaar zijn van enkele leden slechts met één tiental aan de competitie kan worden deelgenomen. Tot wedstrijdleider werde benoemd de heer L. Knol. In verband met de zwakke fi- nanciele positie van de vereniging moet het 10-jarig bestaan in alle stilte voor bijgaan. Het bestuur hoopt echter, dat bij hec I begin van het nieuwe damseizoen nieu- j we leden zullen kunnen worden inge schreven. VOORSCHOTEN VOOR DE KANKERBESTRIJDING De collecte voor de kankerbestrijding heeft een bedrag van f 1568,24 opge bracht. WARMOND Opbrengst De collecte die zaterdag gehouden is voor Draagt Elkanders Las ten en Volksgezondheid heeft f 80,op gebracht. WASSENAAR „De Kieviten" vergaderden In het clubhuis aan de Katwijkseweg werd zaterdagavond de jaarvergadering gehouden van de Wassenaar se Hockey en Cricketclub „De Kieviten". De voor zitter, de heer J. W. van Veen, con stateerde in zijn openingswoord, dat het een gunstig verenigingsjaar was, waar in het vijfde veld in gebruik kon wor den genomen, het vierde geëgaliseerd en een begin kon worden gemaakt met de zo noodzakelijke uitbreiding van de kleedgelegenheden. Hij merkte voorts op, dat de prestaties in de competitie niet slecht waren de pas gepromoveerde elf tallen zioh wisten te handhaven, heren III kampioen werd en ook in de pro motiecompetitie zegevierde. Uit het verslag van de secretaresse bleek van een toeneming van het le dental van 315 tot 339, uit de verant woording van de penningmeester van een bescheiden batig saldo. De begro ting voor het nieuwe verenigingsjaar werd vastgesteld met een tekort van f. 500.—. De cricketcommissie bracht verslag uit over de weer tot leven gekomen af deling. Begonnen werd aan een bespreking over wijzigingen in de statuiten en het huishoudelijk reglement, voor wat de statuten betreft in het vaststellen van twee afdelingen, hockey en cricket on der één bestuur, wat aangaat het huis houdelijk reglement o.a. een verhoging van de entreegelden. Aan een en ander zal nog een bijzondere algemene ver gadering worden gewiyd. In de pauze bood de ere-voorzitter, de heer E. C. A. Rijpstra. een nieuw stel vlaggetjes aan; een dankbaar aan vaard geschenk Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden herbenoemd In de plaats van de heer R. T. Tielman werd tot terreincommissaris gekozen de heer W. Laurey. Na de samenstelling van verschillen de commissies deelde de voorzitter mede dat de beker voor de best geklede Kie vit deze keer werd tdegedacht aan het juniorlid R. van Tiel terwijl voor de scheidisredhtsibadga in aanmerking kwamen de junioren D. Prins en R. Sirre. Voorts deelde hij nog bloemen e d. uit aan leden, die zich verdienste lijk maakten Weer doden op Sumatra De Indonesische regering heeft mel ding gemaakt van nieuwe gevechten in Miden-Sumatra. Bij Loembanrang wer den negentien opstandelingen gedood, terwijl aan de zijde der regeringstroepen twee doden en vier gewonden vielen. Bij Hoetaradja werden 25 opstande lingen gedood. Nieuwe ambassades De regeringen van Honduras en van het Koninkrijk der Nederlanden hebben in gemeenschappelijk overleg besloten hun diplomatieke missies te 's-Graven- hage en te Tegucigalpar te verheffen tot ambassades BEURSOVERZICHT Reactie AMSTERDAM, 15 September Na de scherpe koersstijging en de vrij grote activiteit die het Damrak de vorige week heeft laten zien, trad er vandaag een stdlte in die zioh over alle afdelin gen voortplantte en met een koers- reactie gepaard ging. Het buitenland scheen zijn aankopen sterk te hebben verminderd en daar kwam bij dat ook in de internationale politiek enige rust is ingetreden, nu besprekingen gevoerd worden tussen Amerika en communis tisch China op ambassadeursniveau. Een 'belangrijke binnenlandse factor die de afwachtende houding in de hand werk te, was de grote gebeurtenis morgen in den Haag en de bekendmaking van troonrede en miljoenennota. Internationale fondsen, die vorige week behoorlijke winsten hebben ge boekt, ondergingen nu ook de sprekend ste reactie, al waren de verliezen uit eindelijk niet groot. Koninklijke Olie be woog zich vrijwel op New York pari teit hetgeen betekende dat t. o. v. vrijdag een verlies van ruim een gulden werd geleden. Hiertoe droeg mede bij het be richt over de minder gunstige positie der buitenlandse petroleummaatschap- pijen in Indonesië. Aku zette nog hoop vol in op 219, maar kon dit niet vol houden en zakte in tot 216%, hetgeen slechts een punt lager was dan vrij dag. Philips, op 334 was 3 punten be neden het vorige slot. Unilever moest 5 punten prijsgeven en K.L.M. werd ge adviseerd op circa f. 100.In het alge meen was de affaire niet groot en aan zienlijk minder dan vorige week. Winst nemingen droegen er toe bij om de koersreactie teweeg te brengen. In de Scheepvaarthoek was Holland Amerika Lijn vrijwel het enige vaste element, wellicht mede een gevolg van de succesvolle tewaterlating van de nieuwe oceaanstomer der H.A.L. de „Rot terdam". De andere scheepvaartfondsen waren iets luier zonder noemenswaar dige verliezen. Cultures konden zich merendeels goed handhaven. Dit gold zowel Amsterdam Rubber, als Deli en Senembah Omtrent Soekowono is nog geen klaarheid gekomen. Inmiddels heeft het bestuur bepaald dat tot nader order hierin geen notering mag worden toegelaten. Van de locale fondsen werd Van Wijk Textiel 5 punten lager gead viseerd wegens het ongunstige resul taat. Staatsfondsen een kleinigheid luier in afwachting van de miljoenen nota. WISSELKOERSEN Amsterdam, 15 september. Londen 10.55%—10.56%; New York 3.78iB«3.78t"« Montreal 3.87%—3.87% Parijs 89.85—89.95; Brussel 7.59%— 7.60%; Frankfort 90.32—90.37; Stock holm 72.96%—73.01%; Zürich 86.55— 86.60; Zürich (vrij frs.) 88.29%88.34%; Milaan 60.74%60.79%; Kopenhagen 54.60—54.65; Oslo 52.78%—52.83%We nen 14.58%14.59% Ankara 3.79% 3.79%; Praag 52.8452.94; Lissabon 13.26%—13.28. Advertentie^ ebrZOET Hoofddealers van PLYMOUTH va f 13.480 DESOTO va f14.140 CHRYSLER IMPERIAL v a. f 14.140 v a f 22.950 v a. f 37.200 Op 23 oktober a.s. viert de Harmo nievereniging „Benvenuto" haar 60-jarig bestaan. De geschiedenis van deze be kende Voorschotense harmonievereni ging, die by zovele gelegenheden de gezelligheid in het dorp verhoogt, is een nogal roerige geweest. De aanleiding tot de oprichting van de vereniging op 23 oktober 1898 was het feit. dat een der personeelsleden van de „Zilverfabriek" een instrument be zat! „Benvenuto" was oorspronkelijk een vereniging, waarin uitsluitend perso neelsleden van deze fabriek speelden. De oprichting vond plaats door 32 le den, die 5 bestuursleden kozen. n.l. de heren R. Lubach, voorzitter. R. v. Rooy secretaris, D. Meyer, penningmeester, A. Schusz en H. Wesselo, commissaris sen. De heer J. M. van Kempen was bereid het beschermheerschap op zich te nemen. De naam van de vereniging werd: „Harmonie Benvenuto der Ko ninklijke Fabriek van Gouden en Zilve ren Werken". SUCCESSEN I Tot 1914 ging het op rozen met „Ben venuto". Op de concoursen werden grote successen behaald, die er toe leidden, dat „Benvenuto" in de hoogste afdeling be landde. Tijdens de oorlog ging de vereniging achteruit, maar daarna kwam er weer een periode van grote bloei ..Benvenuto" kreeg zelfs nationale vermaardheid, want zij werd ingeschakeld by de ont vangst van Paul Kruger! Concerten in het „Benvenutopark" achter de Zilver- fabriek betekenden in die tijd voor Voorschoten heel wat. In de crisisjaren zag het er beslist hopeloos uit voor deze Voorschotense muziekvereniging. Het kwam zelfs zo ver, dat zij geen dirigent meer kon be talen. In 1937 werd besloten ook niet- personeel van de Zilverfabriek tot de vereniging toe te laten. Toen het repetitielokaal in de tweede wereldoorlog in beslag genomen werd. kwam het muziekleven geheel stil te liggen. Na 1945 echter werd gepoogd de vereniging nieuw leven in te blazen, wat niet geheel lukte, want door ge brek aan leden en een slechte finan ciële toestand ging het korps van 1948 tot 1950 weer een rustperiode in. NIEUW LEVEN Maar het enthousiasme van enkele muziekliefhebbers bracht „Benvenuto" toch weer tot nieuw leven. Nu is de ver eniging weer krachtig en gezond. Er zijn keurige nieuwe uniformen gekomen, een uitstekende drumband heeft de re putatie van „Benvenuto" verhoogd en het is in 1957 gelukt, mede dank zij een uitstekend geslaagde fancy-fair tot de aanschaffing van een nieuw instrumen tarium te komen. „Benvenuto" heeft in de 60 jaren van haar bestaan 5 dirigenten gehad. Het waren de heren J. Verhey, A. Bokhove. J. Wakka, D. Blokker en de huidige di rigent de heer A. Bosch, stafmuzikant van de Koninklijke Militaire Kapel. De drumband staat onder leiding van de instructeur, de heer A. de Ruyter van de Politiekapel in Den Haag. TAPTOE 1 Ter gelegenheid van het jubileum heeft het huidige bestuur, bestaande uit de heren H. C. Rol, voorzitter; P. J. Rol, secretaris; L. Tol, penningmeester; J. Schellevis, bibliothecaris en W. v. d. Nieuwendyk, commissaris, zich voorge nomen aan Voorschoten een grote tap toe aan te bieden, waaraan zes korpsen zullen medewerken. De datum van deze taptoe moet nog vastgesteld worden. RECEPTIE Op 23 oktober zal een receptie gehou den worden in „Het Wapen van Voor schoten". Er valt niet aan te twyfelen of daar van de dank van geheel Voor schoten getuigd zal worden: „Benvenu to" heeft een heel belangrijke plaats in deze gemeente. De medewerking van drumband en harmonie wordt bij de feestelijke gelegenheden zeer op prys gesteld. Daarom zal Benvenuto onge twijfeld voor de toekomst van de steun van gemeentebestuur en burgerij ver zekerd kunnen blijven. DEN HAAG - KONINGINNEGRACHT 1 8 - TEL. 112090 Beurs van Amsterdam Vrijdag 12 september ACTIEVE OBLIGATIES Staatsleningen ad f. 1000. Vorige Slotkoers koers v. heden Ned '53 3% 94 ft 94% L Grootboek obi. 3% 80L Ned '47 3% (3) 91% 91» 94% L 93» 93% 92» 87% 87 L 88% 88% Ned '55 II 3% 91 90% 89% 89% Dollarlng '47 3 91% 91% Investeringscert 3 9511 95» 94» Cert. NWS 2% 60 92% 92% Grootboek '46 3. 883/4 Ned WB 6% 109% 109» ACTIEVE AANDELEN Clt Handl en And B 34 33% Nat Handelsbank 90% 90 Ned Handelmy 173 173 Amst Rubber Deli Mij en (Ver.).. HV.A Java Cuit Senembah Vorstenlanden A.K.U Berkei's Patent (v.) Calvé Delft eert Kon Pap v Gelder Hoogovens eert Müiler en Co N3 Ned Kabelfabr Philips Philips pref Unilever Wilton Feyenoord Biliton 2de r Dordtse Olie gew Kon Petr (f 20.— idem <50 a f 20— Holl Amer lijn Java China Paket K.LJM Ned Stoomv Mij Kon Paket MIJ Stoomvaart Mij Ned Nievelt Goudr eert v Ommeren eert Kon Rott Lloyd Ned Scheepv Unie 67% 122.40 108 26% 92% 13% 217% 193 323 192% 327 315% 284 337% 166% 408% 195% 169% 693% 165.90 165.25 143% 132 101 145% 141% 141 128% 231 128% 129% 122 107% 92 13% 215% 192 324 190 329 315 283 333% 164 402% 195% 168% 678% 164.20 163.60 145 132% 100 145% 140% 140% 232 128% 128% NIET-ACTIEVE OBLIGATIES Prov.- en Gem leningen Adam 47 (3%) 3 93% 93% Den Haag 1954 87% Leiden 1947 3% 95B R'dam *37 I-III 3% 93% Industr. Obligaties Philips Dollarlng '51 95 96% Premieleningen A'dam '53 3 97% 98 95 96% A'dam '56 I 2% 86 85% A'dam '56 II 2% 94% 94% Eindhoven '54 2% 85 85% Enschede '54 2% 84% 84% Den Haag '52 I 2% 94 95% 95% 94 R'dpm '52 I 2% 95 96 96 L 95% L Utrecht '52 2% 98% Z.-Holl. 1957 2% 101% 102 NIET-ACTIEVE AANDELEN Bank- en Credietinstellingen Amst. Bank 229% 229% HJ3.U. eert205 206 Rott. Bank 197 195 Twentsche Bank 172 171 Industrie Ondernemingen Albert Heyn248 Borneo Sum. H. Mij. 48% 48 Ned G. en Sp. fabr. 203% 204% Kon Ned Grofsm 115 121 Internatio 89% 88 Rott. Droogdok Mij 514 516 Tieleman en Dros 8 8% Ned My Walv.vrt. 82 81% Spoorwegen Dell Spoorweg My 7% 7 B Amerik. fondsen Canadian Pacific R. 27% 28A Intern Nickel 83 84% Anaconda 52% 52 A Bethlehem Steel 47 43% Cities Service 59% 59% General Motors 45A 44',; Kennecott94% 93% Republic Steel 59ft 59 Shell Oil 81 lè 81% Union Pacific 30 29% Un States Steel 77% 77 Nog enkele fondsen uit Leiden en omgeving Aandelen V K 12/9 Edelmet Kon AA 44 41 Prei w.a idem 62 Electrolas B 433 Holl Constructie 452% 449 Ing our Bouwnyv 145% 146 Int Kunststof! Ind 44 43% Leidseht Wolspinn 1513% 150% Sikkens L,ak!ab '53 491 505GB Ver IoMwtabrieken 184 183% Wernink's Betonm 89 89 Van Wyk Textiel 69GB 100% 100%

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1958 | | pagina 4