Flink Werkmeisje 500 gram VERSE WORST voor f 1.- n. v. motex KUIPER admin. kracht Cland Adverteert in het Leidsch Dagblad DDD^ WEGENS ENORM SUCCES GEPROLONGEERD!! 9 500 gram PUUR VLEESGEHAKT f 4 TROUWAUTO'S ANTI HERNIA MATRAS In de toasted Princeton komen de aromavolle Burley-tabakken geheel tot hun recht. De 'toasted' sigaret in de flip-top box, E. J. Brill N.V. onze bekende GEHAKTDAG DIT ALLEEN BIJ GEL D ERB LOM'S VLEES- EN VLEESWARENBEDRIJF - N00RDEINDE 37 verstopping CARTERS Dr. LAHR W. van ROSSUM A. H. FERGUSON C. DE KEMP gemeubileerde kamer HORLOGES v. d. Water Haarlemmerstraat 207 7onnefilters Inlichtingen en demonstratie Verkoopkantoor voor Zuid-Holland C. E. JEDELOO Juffermansstraat 23, Oegstgeest Telefoon: 0 1710—31165 RIGGIO TOBACCO CORP. of NEW YORK LEIDEN - Rijnsburgerweg 62a - Tel. 24029 Chemisch reinigen van meubelen, tapijten, gordijnen, dekens etc Met het verven van bovenstaande artikelen heb ben wij pracht resultaten. Snel, goed en niet duur. Halen, brengen en verzekering gratis. Schrijf of telefoneer ons en wij komen U gaarne alle gewenste inlichtingen geven zonder verdere verplichting. GEVRAAGD ENIGE NAAISTERS en LEERLING MATRASSENMAKERS. EDEK - fabriek voor matrassen en stoelkussens TELEF. 31872 - MERELSTRAAT IA - LEIDEN Wü vragen voor onze LUNCHROOM Persoonlijke sollicitaties dagelijks aan de afd. Personeelszaken 4e etage, ook te bereiken via de personeelsingang Mandemakerssteeg VROOM&CREESMANN LEIDEN N.V. Voor MODERNE BRILLEN ELASTIEKEN KOUSEN (1 en 2 reks) BANDAGES OP DE AALMARKT vanouds het adres: Leverancier voor I.ZA. en alle Ziekenfondsen. Boekhandel Drukkerij voorheen LEIDEN. Jaarlijkse Algemene Verga dering van Aandeelhouders, op dinsdag 8 juli 1958, des voormiddags te 11 uur, in één der bovenzalen van Café- Restaurant „In den Vergul den Turk" te Leiden. AGENDA: 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van Balans en Verlies- en Winstre kening 1957. 3. Vaststelling dividend 1957. 4. Mededelingen over het bouwplan. 5. Rondvraag. De stukken liggen ter in zage ten kantore der N.V. Aandeelhouders kunnen ter bijwoning van de vergadering hun aandelen deponeren by hun bankrelatie, mits deze hiervan drie dagen voor de vergadering rechtstreeks aan de vennootschap kennis geeft. DE DIRECTIE. GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding VEREISTEN: u.l.o-opleiding en kennis van boekhouden. Schriftelijke sollicitaties: FIRMA J. v. d. LUYT Intern. Transportbedrijf, WIJTTENBACHWEG 35 OEGSTGEEST Steeds weer last van nare nuid- 'tslag Schakel eenvoudig de oor zaak van uw huiduitslag uit: in twee tellen dringt het helder vloeibare DDD Ge neesmiddel door tot de haard der aandoening - diep in de huidporièn. Het doodt de iiektekiemen, bedwingt de infectie. De aandrang tot krabben verdwijnt. Verras send snel herstelt uw huid zich - wordt gaaf en kern gezond. En het antisep tische. geneeskrachtige DDD Recept is bovendien héérlijk om uw gevoelige huid gere geld intens te zuiveren en op te frissen. Per flacon f 1.20. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN Gebruik DDD TOILETZEEP, veilig voor gevoelige huid. Bij vonnis van de Arrondisse- ments-Rechtbank te 's-Gra- venhage van 26 juni 1958 is uitgesproken het faillissement van de Naamloze Vennoot schap Maatschappij tot Ex ploitatie van Plastic Pro ducten Q-X PLASTICS N.V., gevestigd te Leiderdorp aan de Zijldijk 28, met benoe ming van mr. E. J. Gelder man tot Rechter-Commissaris en van ondergetekende tot curator. Mr. L. SPREY, curator. Leiden, Turfmarkt 8. DINSDAG EN WOENSDAG TWEEDE POND VOOR DE HALVE PRIJS. DINSDAG EN WOENSDAG met zakje zout en kruiden 8 I JT Heden overleed onze aller liefste oma JANSJE VAN HELDEN. TRUDY en YVONNE KOKKEDEE. Leiden, 29 juni 1958. Willem de Zwfjgerl. 87. U kunt nu zonder moeite afkomen yan Zó kunt u deze lastige en on gezonde kwaal op eenvoudige wijze kwijtraken: Neem eerst een week elke avond twee Carters pilletjes - 2e week: elke avond één - 3e weekom de andere avond één. Daarna niets meer. Want Carters Leverpilletjes zorgen voor de galtoevoer die nodig is om het voedsel beter te verteren en de darmen te ontlasten: ze maken boven dien dat de Ingewanden daar na op eigen kracht regelma tig blijven werken. Zó helpen Carters Leverpilletjes u hele maal van hardlijvigheid af. u is een ander mens. En mocht u later door zorgen, door te veel eten. overver moeidheid of gebrek aan be weging toch nog eens ver stopt raken, dan zijn een paar Carters pilletjes voldoende om u vlug weer op gang te helpen. Per flacon f 1.35. LEVERPILLETJES Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurige ziekte onze lieve zorgzame moeder, behuwd-, groot-, overgrootmoeder, zuster, schoonzuster en tante AALTJE DINA CHRISTINA ZWART— PRINS, weduwe van GERARDUS ZWART, in de ouderdom van 80 jaar. Leiden: H. ROZIERZWART A. A. ROZIER C. E. v. d. WEIJDEN- ZWART A. J. V. d. WEIJDEN Haarlem: H. M. ZWART M. ZWART—VOLK 's-Gravenhage: J. E. W. CLAVAN— ZWART L. CLAVAN Utrecht: H. F. ZWART W. P. ZWART—BEIJ Klein-, achterklein kinderen en verdere familie. Leiden, 29 juni 1958 Condoleance-adres Pieter de la Courtstr. 36a. Geen bloemen. De begrafenis is bepaald op woensdag 2 juli a.s. te 12.30 uur op de begraaf plaats „Rhynhof". Algemene kennisgeving. Familieberichten Met grote dankbaarheid en vreugde geven w\j kennis van de geboorte van onze zoon en broertje HENDRIK JOHANNES. H. BEENHAKKER T. BEENHAKKER— KOOTE ANNE-MARIE MARIANNE. Leiden, 28 juni 1958 Veilingkade 49. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurige ziekte nog onverwacht, onze zorgzame vader, grootvader, broeder en oom THEODORUS VERVARK, weduwnaar van C. M. VAN OOSTEN, in de ouderdom van 82 Jaar. Uit aller naam: FAM. VERVARK. 's-Gravenhage, 28 juni 1958 Pretoriusstraat 96. De begrafenis zal plaats hebben woensdag 2 juli om 12.45 uur op „Nieuw Eyk. enduynen". Vertrek vanaf de familie woning om 12.30 uur. Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze lieve zuster, be huwdzuster en tante JANSJE VAN HELDEN, in de leeftyd van 61 Jaar. Leiden C. VAN HELDEN E. VAN HELDEN— SELIER Rotterdam: M. VAN HELDEN— WOLTERS Leiden N. VAN HELDEN P. VAN HELDEN- VAN LEEUWEN L. VAN DEN HOED- VAN HELDEN A. P. VAN DEN HOED F. VAN HELDEN A. VAN HELDEN— TESKE B. VAN HELDEN C. H. VAN HELDEN- ER ADUS Ned. Nw-Guinea: M. DE VOS- VAN HELDEN W. A. J. DE VOS Nichten en neven. 29 juni 1958. Heden overleed zacht en kalm, na een langdurige ziekte, onze lieve zuster, tante en vriendin Jonkvrouwe Ima van Eysinga, in de ouderdom van 77 Jaar. Leiden: W. J. M. VAN EYSINGA C. L. v. EYSINGA—v. HOGENDORP Detmold F. J. J. VAN EYSINGA (Duitsland) Neven en nichten Elspeet: A. G. BALLINTIJN. Elspeet, 28 juni 1958 „Sterrehoveke". De teraardebestelling zal plaats hebben dinsdag 1 juli as. om half vier njn. op de begraafplaats „Eik en Duinen", Laan van Eik en Duinen 38 te 's-Gravenhage. Volstrekt enige kennisgeving. Inplaats van kaarten. Heden overleed tot onze diepe droefheid myn ge liefde vrouw, onze lieve moeder, behuwd- en groot moeder, zuster, behuwd zuster en tante SUZANNA VAN LOON— VVILLEMSE, in de leeftijd van 43 jaar. Uit aller naam: G. VAN LOON. Leiden, 28 juni 1958. Waldeck Pyrmontstr. 6 Dorr, adres: M. P. Splinterlaan 83, Leiderdorp. Geen bloemen, geen bezoek. De begrafenis is bepaald op dinsdag 1 juli as. om 11 uur op „Rhynhof". FAMILIEBERICHTEN ontleend aan andere bladen GEBOREN: Datema-Rings, d. (Vlaardingen) Van Doominck-Jelgerhuis Swildens, d. (Washington) GETROUWD: dr. R. Borgers en B. Schulte Nordholt (Den Haag) ir. J. Montauban van Swijndregt en W. M. S. Botenga (Utrecht) H. Starink en mr. M. Gooszen (Den Haag) W. P. van Lawick van Pab6t en E. M. de Jonge (Den Haag) F. C. van Lier en P. Jas (Naarden G. Ringnalda en J. Leis (Alblasserdam) R. H. Brzesowsky en M. A. Raadsheer (Amsterdam) H. A. Ballot en O. van Royen (Rotterdam) OVERLEDEN: G. Termaaten, m., 61 J. (Rotterdam) ir. J. J. Rinkes, m., 65 J. (Oostenrijk) F. M. Cordesius-Correljé, vr., 81 J. (Den Haag) C. Ennema.v. Riemsdijk, vr. (Hilversum) H. J. Breman, m., 74 J., (Amsterdam) mr. A. F. van Lakerveld, m., 61 j. (Den Haag) J. C. F. Marinkelle- De Jong, vr., 52 J. (Den Haag) J. G. Marchand, m., 92 j. (Den Haag) AFWEZIG. Waarneming dokter6telefoon 22222. CHIRURG AFWEZIG van 1 juli tot 1 augustus. VROUWENARTS HERVAT PRAKTIJK. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kortstondige ziekte, nog vrij onverwacht, onze lieve moeder, behuwd- en groot moeder JANSJE VAN HELDEN, in de leeftyd van 61 Jaar. Leiden: W. RIETBERGEN M. KOKKEDEE— RIETBERGEN en kinderen. G. KOKKEDEE Leiden, 29 juni 1958 Julianastraat 35. Rouwbezoek 's avonds van 7.30—9 uur. De begrafenis is bepaald op woensdag 2 juni a.s. om 12 uur op „Rhijnhof". GESLAAGD is U pas met een HORLOGE van JUWELIER BOTERMARKT 12 MELCHERS' MARKIEZENFABRIEK Beverwijk, levert de nieuwe ALUMINIUM IALOEZIEËN van DE GROOT BEESTENMARKT 3 Altyd de meest moderne verwarmde auto's. Stadhuis per auto f 10.- Stadhuis-kerk per auto f 15.- Zenith, Certina, Roamer, Prisma, E.WE., Avia, Junghans, Kienzle. Ter voorkoming van rugklachten. 80x190 f32.—. Beddenreparaties vakkundig en vlug. Desgewenst in één dag terug. Leids Matrassenhuis C. JEUSTER Zn.. Breestraat 138 - Leiden MIDZA Aangboden: per 1 sept. een met c.v. aan paying quest; m.o.z. warme maaltijd. Br. aan het bureau van dit blad onder nummer 1190a. OPtrek-.tape I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1958 | | pagina 10