de lekkerste hal£ zware shag i i Tussen koffie en lunch even over barricades der Libanese rebellen Behoort twee-partijensysteem ook in Frankrijk tot mogelijkheden? Zó kijkt men naar mooie meisjes op het strand om even later in de geweerlopen te zien Vluchtig bezoek bij Saeb Salam C. Walenkamp De Gatdie beseftdat zijn individualistische landgenoten geen eenheidsgroepering wensen Ontstellende verwarring ;n de gelederen der partijen 97ste jaargang Donderdag 26 juni 1958 Derde blad no. 29475 Een burgeroorlog met vreemde aspecten BEIROET. Het strand van St.-Simonde Corniche.Palm Beach Joe's bar het kleine autootje snort tevreden over Beiroets brede boulevards, langs de witte wolkenkrabbers onder de blauwe hemel. Men kijkt eens naar de gebruinde meisjes in bikini op het strand en voelt zich in vakantiestemming. Maar niet lang. Want als men de hoek is omgegaan, kykt men plotseling in de lopen van Russische machinepistolen, die worden vastgehouden door ongewassen jongemannen! Die jongemannen liggen achter barricades van zandzakken en prikkeldraad. En dan beseft men ineens het ongelooflijke weer: in Libanon, het eeuwig vredige paradijsje, eiland van redelijkheid in de zee van het Arabisch fanatisme, heerst burgeroorlog. Van die redelijkheid is nog maar één restant over: er is geen land ter wereld, waar men tussen de koffie en de lunch kan zeggen: „Kom, ik ga eens even bij de rebellen kijken". In Beiroet kan dat wel. Men begeeft zich naar de weelderige villa van Hadji Hoessein Oueini, het politieke hoofdkwartier van de rebellen, waar het krioelt van de oud-premiers, van rijke jongemannen, die naast het waterskieën, het Nasserisme als nieuwe hobby heb ben ontdekt en van onduidelijke, maar mooie Libanese meisjes, naar wier taak men slechts kan gissen. Eén telefoontje is genoeg ook het afsnijden van rebellentelefoons wordt in Libanon als onredelijk beschouwd! en tien minuten later is men met twee gidsen onderweg naar Beiroets rebellenwijken, de Basta en Mousseir Bey. den". De Amerikanen hebben het alle maal gedaan, zij willen ons knechten. President Sjamoen is in dienst van de Engelse Intelligence Service. Maar wij laten ons niet knechten, wij zullen tot onze dood voor onze vryheid strijden. Tegen iedereen. Ook tegen de V.N.- politie. als die hierheen gezonden wordt. Wij hebben niets tegen V.N.-waarne- mers, maar wy willen geen politie. De Libanese opstand is een interne zaak. Het is een gemene leugen, dat wij wapens van Syrië krijgen (hoewel de lijfwacht voor zijn deur een Syrische mitraillette op de schoot heeft! Reis- redacteur)Wij handelen niet op orders van Nasser. Allemaal leugens. Maar onze jongens worden doorgeschoten met Amerikaanse kogels. Hammarskjöld mag bemiddelen, maar alleen op deze basis: eerst Sjamoen weg. Maar die is een agent van het Westen". Nederlondars heel anders Niet zo erg gezellig in de frontlijn In de frontlijn zelf gaat het iets min der gezellig toe. In de verte klinken de gemene klappen van een tankkanon, twee straten verderop ratelt een mitrail leur. Men passeert een groepje soldaten, dat met een geweer in de ene hand en een ijsco in de andere dekking heeft gezocht in een portiek en rijdt dan een smal en verdacht kronkelstraatje in. Op de hoek van dè,t straatje kykt men dan ineens in de lopen van de rebellen. Men schrikt ten onrechte, want de gids zegt het wachtwoord en de rebellen roepen vriendelijk: „hello, hello!" Eén klimt er van zijn post op een muur, reikt U de hand en trekt U behulpzaam over de barricade, met de andere hand zijn imitraillette vasthoudend.. Bij de trekker natuurlijk, noteert men wat nerveus. Dan staat men in de rebellenwijk Mousseir Bey, een van de Moslimwijken •van de half christelijke, half mohamme daanse stad Beiroet en wandelt verder naar het hoofdkwartier van Saeb Salam oud-premier, die de rebellentroepen in Beiroet commandeert. Het wordt geen rustige wandeling, want het blijkt dat Alle rebellen hun wapens nieuwe Russische mitraillettes uit Syrië, oude tommy-guns, karabijnen, jachtgeweren en pistolen bij de trekker vasthouden. En soms hoort men het langgerekte „piiiiing" van een kogel, die in de blau we lucht ongezien, maar wel gehoord, zijn levenstaak aan het volbrengen is. De rebellen, die vanwege de romantiek dolken in hun gordels en vanwege de militaire ernst toneelkijkers om de hals dragen, vinden dat niet erg, de Beiroet- se chirurgen verrichten iedere dag een paar hersenoperaties op rebellen, die door zichzelf of hun vrienden per on geluk in het hoofd geschoten zijn Zij vinden de rebellie, geloof ik, een geweldig feest, want zy behoeven niet te werken en eten er toch goed van. Him vrouwen halen eten in de stad want de voedselvoorziening van de op standige wijken afsnijden vinden de Libanezen ook al onredelijk zij bak ken en braden Arabische „Kebak", dat het een lieve lust is. Schelden op de Amerikanen Na vyf minuten wandelen staat men dan voor een oud Turks paleisje, waar een tot de tanden gewapende lijfwacht in het zonnetje ligt te slapen: het hoofdkwartier van Saeb Salam. Het (krioelt er in dat, met zandzakken be schermde huis van de mensen. Alle zoons en dochters, kleinkinderen, neven •en nichten van de oude Bey zitten er limonade te drinken. Er loopt een legioen secretaressen rond, lijfwachten roeren er met dolken hun koffie om en iedereen gilt en schreeuwt door elkaar. Maar aangerien Arabieren ook op deze manier hun staatszaken afdoen, is er geen enkele reden waarom zij zo geen opstand zouden maken. De menigte hijst zich respectvol over eind, wanneer Saeb Bey binnenkomt. Een man van achter in de vyftig in Europees kostuum, een rond gezicht met zware oogleden en warrig grijs haar, waaronder zich een even warrig, maar helaas gevaarlijk brein blykt te verschuilen. Hy vindt het fijn reeds bij voorbaat met „excellentie" te worden aangesproken en begint eer ik de tijd heb gehad te zeggen, dat ik Nederlander ben, furieus op de Amerikanen te schei- Deze foto laat zien hoe een bus welke met volle kracht werd ge troffen door de ontploffing van een bom, zwaar </ehavend en verlaten op de hoek van een straat in Bei- roet, bij het Opera-gebouw stond. Toen de bom explodeerde in de deuropening van een dranken- kraam. waarvan men de resten nog ziet liggen (rechts) kwamen ver scheidene omstanders en inzitten den van de bus om het leven. SAMSON Herderlijk schrijven over de vrouw in het ambt GENERALE SYNODE NED. HERV. KERK De generale synode van de Ned. Herv. Kerk die te Driebergen vergadert, heeft in haar zitting van woensdag een rap port van de Raad voor kerk en gezin over de woningnood behandeld. Het voorstel, in het rapport gedaan, om boodschappen van de synode te richten tot het Nederlandse volk, de overheid en de kerkeraden. vond bij de synode wei nig instemming. Men zal het beter achten zich alleen tot de kerk te richten. De nota over de woningnood werd aangehouden en in handen van het moderamen der syno den gesteld ter nadere overweging. Vervolgens kwam een rapport aan de orde van de Raad voor kerk en gezin over de Nederlandse Vereniging van Seksuele Hervorming Deze Raad heeft met de vereniging besprekingen gevoerd over aard en betekenis van haar werk. De synode was van mening, dat dit ge sprek moet worden voortgezet. De kerk heeft op dit gebied weinig gedaan en het zal nog wel enige tijd duren voor de protestantse stichting voor verantwoor delijke gezinsvorming de mensen, die haar nodig hebben, zal kunnen opvan gen. Aangedrongen'werd op precisering van de conclusies van het rapport. Het rapport werd door de synode voorlopig aanvaard, met de uitwerking van de conclusies zal het aan het breed mode- ramen worden voorgelegd. DE VROUW IN HET AMBT De synode besloot een herderlijk j schrijven te doen uitgaan, waarin het i moderamen namens de kerk mededeling doet van het openstellen van de ambten voor de vrouw. Hierin zal het modera men uitspreken zich bewust te zijn van de moeilijkheid, die dit voor een deel van de kerk betekent. Voorts kwam een voorstel van het breed moderamen in behandeling ten aanzien van de continuïteit en het presidiaat van de synode. Het modera men acht het gewenst, dat overwogen wordt de mogelijkheid te scheppen, dat de generale synode, indien zij dit wenst, een praeses. die deze functie nog niet gedurende vijf jaren vervult, telkens voor een jaar herkiest, ook al is hij geen lid meer van de generale synode, tot hij gedurende maximaal vyf jaar in functie geweest is. Een predikant, die geen lid meer is van de generale synode, kan alleen dan als praeses worden gekozen, indien op hem een meerderheid van tweederde van de stemmen wordt uitgebracht. Vele leden steunden dit voorstel van harte, al i waren sommigen van mening, dat vijf jaar wat al te lang is. Besloten werd behoudens eventuele i kerkordelijke moeilijkheden, het voorstel van het moderamen te aanvaarden. Kerk speelde een noodlottige rol IN TRAGISCHE ONTWIKKELING JOODSE VOLK Op de „Kerk- en Israëldag", die gis teren op het landgoed „Ter Veken" te Wassenaar is gehouden, heeft ds. J. H. Grolle. secretaris van de Hervormde Raad voor de verhouding van kerk en Iraël, kritiek geoefend op de houding j Advertentie 50 PETIT HAVANE in ceder f 6. Tets aparts. SIGARENH ANDEL PRINSESSEKADE 1 TEL. 21126 Saeb Salam bedaart even en zegt: „Misschien moet ik het Westen niet met Amerika vereenzelvigen. Wij zijn niet anti-Westers. Wij houden veel van Nederland Nederlanders zijn heel an ders dan Amerikanen". Ik val hem, myn geprikkeldheid onder een glimlach verbergend, in de rede: „Spreekt U gerust over het Westen, excellentie. Welke verschillen er tussen Amerikanen en andere Westelijke volken zijn, er komt misschien een punt, waar op wij die verschillen vergeten. Name lijk wanneer men ons als Westen te hard op de tenen trapt". Het ontgaat hem niet helemaal. Hij begint over te vloeien van vriendelijkheid en inviteert mij de toren van zijn paleis te komen zien, „die door Sjamoens beulen met tankgeschut bestookt is". Een lift brengt ons erheen, er zitten inderdaad een paar gaten in de muur, maar vakwerk is het nog niet. Pas wanneer ik verneem, dat de regeringstroepen de kroon van het plafond hebben geschoten en dat Saeb Bey's secretaris het kristallen ding cm zijn hals kreeg, krijg ik neiging tot goedkeuring. Het bezoek neigt ten einde. Saeb Bey verzoekt mij zijn hartelijke groeten aan het dappere Nederlandse volk over te brengen hetgeen ik bij deze doe en we gaan terug. Door de kronkelstraatjes van de mohammedaanse wijk, over de barricades, door het niemandsland, langs de tanks van het leger naar het zonnige terras van het Saint George- hotei aan zee. waar alweer gewaterskied wordt. „Eén bier, oberen doe er wat zoutjes by". In de verte ratelt een mitrailleur het antwoord. Een vreemde burgeroorlog. (Van onze Paryse correspondent) Er beginnen zich in Frankrijk al symptonen voor te doen, die erop wijzen, dat Je politieke partijen weer ontwaken uit de duizeling na de klap, die De Gaulle i hun onmiddellijk na zyn machtsovername toebracht, toen hij het parlement voor zes maanden praktisch op non-actief stelde. Buiten het parlement hebben de Franse partijen, op de communisten en in min dere mate de socialisten na, weinig of geen reden (of juister: mogelijkheden) van bestaan. Nog veel sterker dan in andere landen zyn de politieke partyen in Frankrijk j kinderen met enorme waterhoofden of, vriendelijker gezegd, legers met uitgebreide, j luidruchtige en ambitieuze generale staven, die echter byna geen soldaten I commanderen! Het Palais Bourbon, waarvan de tribune de enige plaats is waar de partyen, bij monde hunner leiders, het volk aan hun bestaan kunnen herinneren, is nu ge- sloten, al heeft de Kamerpresident dan ook nog altyd het recht een speciale zitting op eigen initiatief bijeen te roepen. Zolang de spanningen tussen De Gaulle en de parlementaire kringen echter geen zéér gevaarlijke graad hebben bereikt, is zo'n convocatie politiek niet waar- schynlijk. Nederlandse films naar Berlijn De films ..Glas' van Bert Haanstra en „Metrographic" van Marten Toonder zyn door het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ingezonden naar de achtste internationale film festspiele, Berlin 1958, die gehouden worden van morgen tot 8 juli. „Glas", een korte experimentele film in kleuren, werd opgenomen bij de N V. Kon. Ned. Glasfabriek Leerdam en kwam tot stand met financiële steun van deze fabriek en het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. „Metrographic" is een korte experi mentele tekenfilm en werd gemaakt met subsidie van het ministerie van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen. Nog geen aanwijzing voor begrip van cle nationale belangen Zover is het nu zeker neg niet. Maar niettemin stijgt de ongerustheid onder de Franse politici zienderogen, dat de generaal nu uitsluitend op eigen gelegenheid zijn nieuwe grondwet voor de Vijfde republiek, die zeker zal worden aanvaard voorbereidt, terwijl de par tijen maar af kunnen wachten welke rol ze nog eens zullen mogen spelen De generaal heeft nu zelfs zijn mi nisters verboden voor de Kamercommis sies te verschijnen en ieder contact tus sen parlement en regering is nagenoeg verbroken. Het isolement, waarin de partijen nu gedrongen zyn voorspelt hun voor de toekomst natuurlijk weinig goeds en de stemmen van protest beginnen zich dan ook met steeds minder bedeesdheid te verheffen. Het is tot dusver nog niet zo zeer duidelijk geworden, welke functie De Gaulle voor de politieke partijen voor ogen staat in de staatkundige con structie van Frankrijk, waarvan het fundament door hem nu wordt gelegd. De generaal die zichzelf als een natio nale figuur beschouwt, die inderdaad moeiljjk in het rechtse noch in het linkse kamp kan worden ondergebracht, is nooit bijzonder teder voor de politieke partijen geweest. Men herinnert zich. dat hij in 1947 nadat hy een jaar tevoren vrijwillig zijn zetel van minister-president ontruimd had, een volksbeweging, de RPF opricht te die bedenkelijke tendenzen van een eenheidspartij vertoonde. Zijn „volkscentrale" had aanvankelijk een grandioos succes, en bij de ge meenteraadsverkiezingen van dat eerste jaar wist de RPF ongeveer veertig pro cent van alle stemmen op zijn kandida ten of beter op de naam van De Gaulle te verenigen. Het bloed kroop echter al spoedig waar het niet kon gaan, en ook De Gaulle's RPF werd ondermijnd door politieke tegenstellin gen en ambities, zodat de generaal drie jaar geleden besloot zyn beweging maar weer te ontbinden. De Gaulle acht zich tegenover zijn prestige verplicht naar buiten de schijn van onfeilbaarheid hoog te houden, en publiekelijk heeft hij de conclusies uit dit experiment dan ook nooit getrokken. Generaal houdt niet van overleg en compromissen Men mag echter aannemen dat ook hy begrepen heeft, dat door een eenheids partij zeker in een individualistisch land als Frankrijk, geen enkele politiek perspectief geopend kan worden Prin cipieel zal hy stellig bereid zijn de nood zaak van politieke partijen te erkennen als de natuurlijke organen waardoor het volk zijn inzichten en verlangens ken baar kan maken. Op dit punt is er in het staatkundige denken van De Gaulle echter een on tegenzeggelijke tegenstelling tussen ver stand of inzicht en karakter of tempe rament. De democratie is gebaseerd op over leg en dus op compromissen. De hau taine generaal die bepaald niet blakert van warme mensenliefde, heeft echter altijd de allergrootste moeite gehad zich het standpunt van een ander in te den ken. Regeren is voor hem primair: lei ding geven, om niet te zeggen: comman deren. Een opvatting die moeilijk in een democratisch bestel valt onder te bren gen. Veel en verward Intussen heeft De Gaulle zeker vol slagen gelyk, wanneer hy de Franse partyen een uitzonderlyke zware verant- j woordelijkheid toekent in het verval van zyn land gedurende de tien. twaalf laat- 1 ste jaren. Niet alleen zyn er veel te j veel politieke partijen en formaties. Al leen de Franse radicalen zijn al in vier a vijf verschillende groepen en groepjes onderscheiden! Die verbrokkeling heeft de politieke onmacht, ook van de rege- ringen, natuurlijk sterk in de hand ge- j werkt. Maar bovendien zyn de schei- dingslynen meestal volkomen fictief. Geen formatie of partij, of er zijn ver schillende tendenzen aan te wyzen. Een man als Lacoste behoort in de socialis tische partij ongetwijfeld niet thuis, evenmin als een Bidault bij de katho lieken, die hun MRP graag als een links georiënteerde formatie beschouwd willen zien. Daarentegen zijn er onder de con servatieven of onafhankelyken weer verschillende figuren aan te wijzen dit tot de geestelyke families van meer linkse huize behoren. Een andere oor zaak van verwarring, en van verwyde- ring tussen de top en de basis, is nog dat de partijbesturen zich vaak. maar heel weinig storen aan de programma's, waarop ze bij de verkiezingen hun par lementaire posities veroverden! Dat ver schijnsel is natuurlyk niet specifiek Frans. Maar toch mag men zich afvra gen of een Mollet of een Lacoste ergens anders dan in Frankrijk, hun Algerijnse politiek tot uitvoering hadden kunnen bfengen. die in d e z e krasse tegenspraak verkeerde met alle beloften, die hun so cialistische partij in de verkiezingscam pagne van eind 1955 enkele weken eer der, had gedaan Noodzakelijke voorwaarden We raken hier het punt van algemene politieke zeden, die helaas niet zo ge makkelijk te hervormen zijn. Een aller eerste eis voor politieke verbetering en sanering zou echter toch minstens zyn dat er weer enig aanwysbaar verband werd geschapen tussen woord en daad. Een tweede conditie is dat het aantal partyen drastisch wordt beperkt en de onderscheidingen althans zo duidelijk worden gemarkeerd dat het spel tussen een regeringsmeerderheid en een oppo sitie tenminste weer eerlijk gespeeld zal kunnen worden. In dit laatste verband worden in Franse politieke kringen op nieuw veelvuldig de voorbeelden van En geland en Amerika genoemd, waar in feite maar twee partijen bestaan. Er gaan ook weer stemmen op, zowel het rechtse als het linkse kamp in twee grote partyen te verzamelen. De taak is niet eenvoudig. Het reeds genoemde indivi dualisme speelt in het bijzonder de rechtse partijen parten, terwyl de ster ke positie van het communisme een linkse concentratie nog altyd blijft ver hinderen. Toch mag men aannemen dat de be doelingen van De Gaulle vooral in deze richting gaan. Het beginsel van de de mocratie zal zich aan een hogere graad van discipline moeten paren. Zyn de Franse partyleiders al ryp voor dit in zicht? Men moet het vooralsnog helaas betwyfelen. Tot dusver pogen de partijbesturen de nieuwe golf van Gaullisme vooral in de eigen richting te kanaliseren, en is er van werkelijke bereidheid tot onder linge samenwerking nog weinig te be speuren. Niettemin is hier de sleutel voor de toekomst van de Franse demo cratie gelegen. Zolang de partijen er van de Wereldraad van Kerken ten aan zien van Israël. Dat men op de oecumenische confe rentie te Evanston in 1954 Israël, uit christelyk oogpunt het volk der toe komst, niet betrokken heeft in de be handeling der toekomstproblemen heeft volgens ds. Grolle de oecumenische be weging grote schade berokkend. Hij kenschetste Israël als de baker mat van de oecumene en betoogde, mede op grond van recente persoonlyke erva ringen, dat ook het huidige Israël de band tussen de christenen versterkt en de eenheid der kerken by uitstek ten goede komt. Ds. S. P. Tabaksblatt, die. sprekend over de confrontatie der christenen met Israël: de achtergronden van het anti semitische behandelde, wees op de gun stige plaats van het jodendom in de criminalistische statistiek. Als belangrijke psychologische achter grond signaleerde hij de a1'* neen waar neembare behoefte, de jood als zondebok der mcnsh0i:l te laten fungeren De kerk heeft in deze tragische ontwikkeling eveneens een noodlottige rol gespeeld. De kerk, die moet weten dat het niet waar is dat God Israël verstoten heeft, heeft 1700 jaar lang de taak verzuimd Israël tot een heilige nayver te bren gen. Dit zal alleen slagen wanneer de kerk en de christenen afzonderlijk ook metterdaad de Messias beleven, die zy belijden. De christenen zullen zich eerst grondig moeten bekeren tot de God van Israël, aldus spreker. Tot de gasten van deze landdag be hoorde de Schotse dominee Leuner, die een groet overbracht van de synode van do kerk van Schotland. Uit naam van de ongeveer 350 deelnemers aan deze land dag werd een boodschap gezonden aan de generale synode der Ned. Herv. Kerk, die deze week te Driebergen in zitting bijeen is. In deze boodschap wordt de synode verzocht een woord van warm meeleven met Israël te spreken en de kerkeraden op te roepen tot gebed voor dit volk. Rijksgoedkeuring voor nieuw RAI-gebouw De ryksgoedkeuring voor het nieuwe RAI-gebouw te Amsterdam is thans verleend. Veertien dagen nadat Gede puteerde Staten van Noord-Holland fiat gaven, ondertekende de minister van Volkshuisvesting en Bouwnyverheid ir. H. B. J. Witte de definitieve bouwver gunning voor het nieuwe gebouw aan het Westerscheldeplein te Amsterdam. De gemeenteraad van Amsterdam keurde op 21 mei jl. de gewyzigde plan nen goed. Gisterochtend heeft de heer Mond- her Ben Ammar. de ambassadeur van Tunesië in Huis ten Bosch in Den Haag zijn geloofsbrieven aan- geboden aan H.M. de Koningin. Hij is de eerste diplomaat van da Republiek Tunesië, die hij het Ne derlandse Hof is geaccrediteerd. niet in slagen ter wille van enkele es sentiële nationale belangen bijkomstig heden en ambities te onderdrukken, zal de deur tussen dictatuur en democratie, die nu nog altijd op een kier staat, óók door De Gaulle ni' '"unen worden afgegrendeld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1958 | | pagina 9