Speeltuinvereniging „Ons Eiland", trots bezitster van eigen clubhuis Een fris en fraai gebouwtje Lustrumcongres Instellingen voor de zorg van alcoholisten DONDERDAG 26 JUNI 1958 Na drie jaar zelfwerkzaamheid Wanneer de beschermheer, de heer H. J. de Koster, morgenavond het fraaie nieuwe clubhuis op het terrein van de speeltuinvereniging „Ons Eiland" aan de Kortenaer straat 'opent, gaat een lang levende ivens in vervulling. Immers, reeds kort na de oprichting in 1946 werd in de boe zem van deze uiterst actieve vereni ging de gedachte aan een eigen clubhuis gekoesterd. Een spaaractie onder de leden werd op touw gezet, het damescomité organiseer de bazaars en andere evenementen en zo kon met kleine beetjes een flink bedrag bijeen worden gebracht om de wens wer kelijkheid te maken. Doch dit bedrag had lang niet voldoende geweest, wan neer de leden niet zo'n grote zelfwerk zaamheid aan de dag hadden gelegd. De bouwvakmensen werden gemobili seerd en op 15 oktober 1955 kon door wethouder J. C. van Schaik de eerste steen gelegd worden. Maar men weet wel, hoe zoiets gaat in de praktijk. Men begint met een flink groepje, doch al lengs wordt de animo minder en ten slotte komen de lasten geheel voor reke ning van enkele enthousiasten. Maar die hebben hun taak dan ook volbracht op een wijze, die in één woord „fantas tisch" te noemen is. Drie jaar hebben zij een enorm gedeelte van hun vrije tijd gegeven. Niet minder dan negenduizend man-uren hebben zij ter beschikking ge steld en in die tijd hebben zij zo'n 80.000 stenen verwerkt en wat niet al meer. Behalve de dakbedekking hebben zij het gebouw - met een nuttige vloeropper vlakte van 230 vierkante meter - geheel zelf vervaardigd. Tot zelfs de architectuur kwam uit eigen kring. Het was de 25-jarige Wim J. Landman, zoon van de vice-voorzitter, die zijn architectonische talenten in dit bouwerk heeft kunnen botvieren, waar bij hij zijn mening heeft getoetst aan er varingen opgedaan in andere clubhui zen. Afzonderlijk gebruik De in het witte gebouwtje beschikbare ruimte is verdeeld in een grote recratie- zaal - die plaats kan bieden aan 180 personen - met een ruim toneel, twee flinke 'werkruimten, een praktisch inge deelde keuken en een gezellige hal met toiletten. Alle vertrekken zijn zo inge richt, dat zij afzonderlijk gebruikt kun nen worden door de verschillende clubs van de vereniging, zoals handwerk-, to neel- en ritmische dansclub. Alles is uitgevoerd met veel glas, zodat het licht steeds vrij toegang heeft, en ge houden in vrolijke functionele kleuren. Het gezellige meubilair in de recratie- ruimte is geheel aangepast aan de fris se. kleurige en sfeervolle omgeving. En kele fraai opgemaakte bakken met plan ter! zorgen voor een huiselyk accent. Begrijpelijke trots Alles bij elkaar is het zeer begrijpe lijk, dat het bestuur van deze springle vende vereniging, die zo'n 350 leden en 150 donateurs telt, uiterst trots is op Hoogleraarsbenoemingen Bij K.B. is benoemd tot gewoon hoog leraar in de faculteit der genèeskunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht om onderwijs te geven in de tand vervan ging L. V. Arnold, thans tandarts te Hilversum, en is benoemd tot gewoon hoogleraar in de faculteit der wis- en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen om onderwijs te geven in de theoretische natuurkunde: dr. H. A. Tolhoek, thans wetenschappelijk mede werker bij de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie. Eindexamens Leidse Chr. Kweekschool Voor het eindexamen van de Leidse Chr. Kweekschool zijn geslaagd de dames I. C. Kluis Boskoop, J. Z. Man- dersloot Leiden, H. G. Ming, Waddinx- veen en J. M. Moll Sassenhei:.i. Een kandidaat kwam voor herexamen in aanmerking. Een 59-jarige verpleegster van het Acad Ziekenhuis, die gisteren op haar rijwiel de Rijnsburgerweg ter hoogte van dit ziekenhuis overstak, werd door een bromfietser aangereden. Tenge volge van deze aanrijding brak zij één van haar polsen," BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN GEBOREN Jan Maarten, dr van K. J. de Jong en T Ruijter; Pleter Johannes, zn van P. Llgtvoet en K. Malgo; Roelof Jan, zn van N. H. Koning en J. J. Mulder; Cornelia Maria Johanna, dr van J. J. Straathof en C. M. G. van der Weljden; Elisabeth Jo hanna, dr van W. F. van der Blom en P. La Lau; Margaretha Hermlna Trijntje, dr van P. F. Vlnkesteljn en H. J. ten Donke laar. GETROUWD F. D. Beutler en D. M. D. Steegh. OVERLEDEN J. de Koning, 95 Jaar, man; O. de Jong, 68 Jaar, vrouw; R. Abblnk, 76 Jaar, man; G. Drost, 84 Jaar, man. deze nieuwe aanwinst, die ongetwijfeld het verenigingsleven ten goede zal ko men. Reeds gaan de gedachten uit naar filmmiddagen - met het tienjarig be staan kreeg men een hypermodern film apparatuur ten geschenke -, instuif avon den voor de iets oudere jeugd, en meer van dergelijke festiviteiten. En vast staat ook, dat de grote toneel ruimte, compleet met souffleurshokje, kleedkamer - met kaptafel en afschmink bak - en afgesloten met stemmige gor- dijnen, druk gebruikt zal worden voor repetities en uitvoeringen. Morgenavond zal dit clubhuis dan of ficieel in gebruik genomen worden. Men verwacht bij deze voor de vereniging zo bijzonder heugelijke gebeurtenis een zeer grote belangstelling. Wij twijfelen er niet aan, een ieder zal enthousiast zyn over het resultaat van de grote opoffe ringsgezindheid van de leden, die dit pronkstukje hebben gewrocht. De medische psycho-therapeulische behandeling van alcoholisten Het eerste lustrumcongres van In stellingen voor de zorg van alcoholis ten, dat momenteel in het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde aan de Wassenaarseweg wordt gehouden, werd gisteren o.m. bijgewoond door vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie, afd. gevangeniswezen, van de reclassering, het ministerie van Sociale Zaken en de hoofdinspecteur van de Arbeid en het Preventiefonds. Nadat de directeur-generaal van de Volksgezondheid, prof. dr. P. Munten dam, de openingsrede had uitgesproken, ging de voorzitter, dr. P. H. Esser, de diverse activiteiten van de federatie in de afgelopen jaren na en zeide verder, dat er allerlei plannen op het gebied van de research op stapel zijn gezet, doch de middelen om dit te financieren ble ven uit. DE THEORETISCHE CONCEPTIE VAN DE ALCOHOLPROBLEMATIEK Dr. A. Sunier, wnd. directeur van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden, leidde vervol gens de besprekingen in met een voor dracht over bovengenoemd onderwerp, zulks aan de hand van het werk van schappelijke verhoudingen doen lopen en tenslotte tot vlotter te doen ïopèn en tenslotte tot bewust ge bruik als psychologisch hulpmiddel tot verlichting van spanningen en verder zijn er „duizend andere redenen" om te drinken. Dit alles leidt tot excessief gebruik van alcoholica met alle daaraan ver bonden gevolgen. De heer H. J. Krauwel, directeur van het Medisch consultatie-bureau voor Al coholisme te Amsterdam, gaf hierop nog een aanvullende uiteenzetting. MEDISCHE BEHANDELING Over de medische benadering en be handeling van alcoholisme sprak ten slotte dr. Esser, die aanving met te ver klaren. dat de termen alcoholisme en alcoholist in zeer verschillende zin wor den gebruikt. In landen, die wijn pro duceren, zoals Frankrijk, zijn alcohol problemen aan de orde van de dag ten gevolge van het excessieve gebruik van alcoholica door het grootste gedeelte van de bevolking. Dit gebruik wortelt in sociale tradities en in economische fac toren en heeft minder te maken met het „persoonlijk in zijn leven afhanke lijk zijn van het verlichtend en ont spannend effect van alcohol In 1951 concludeerde de Expert Com- ?elLin^ .'Phasen in de mittee on Mental Health, dat alcohol verslaving aan alcohol me is het drinken van alcoholica in een Spreker belichtte daarbij de voorko mende groepen van drankgebruik in de mensengemeenschap. Symbolisch komt het drankgebruik voor zoals vroeger, ter wijl in het buitenland op het ogenblik nog wel de bloedsbroederschap plaats vindt, als symbool van kracht en kennis, als middel tot identificatie door teza men te drinken, als medicijn, als voed sel, als gezondheidsbevordering (heil dronken!, waardoor de drank een pres tige heeft, dat boven de eigenlijke be tekenis uitgaat. Men ziet ritueel gebruik, excessief gebruik tot aanvulling of ver meerdering van prestige en tenslotte sociale aanvaarding. Functioneel ervaart men in de gemeen schap. dat drinken bepaalde menselijke behoeften dekt en men kent dus aan alcoholgebruik een bepaald nut toe. Het gebruik in symbolische zin of als een functie in de gemeenschap leidt tot verspreiding van alcoholgebruik als ge woonte van het individu. Er ontstaat persoonlijk ritueel, gebruik als verfris sing, om gezondheidsredenen, gebruik als sociaal smeermiddel om allerlei maat- mate, die het sociaal gebruik daarvan te boven gaat. Zij onderscheidde 2 soorten 1. de aan alcohol verslaafden en 2. de mensen, die habitueel buitensporig veel drinken, om de een of andere spanning weg te werken. Deze laatste zijn de niet-verslaafde alcoholisten. Met betrekking tot de aetiologie zijn er twee scholen te onderscheiden: 1. de school, die in de verslaving in hoofdzaak een physiologisch gebeuren ziet en 2. de school, die de verslaving psychologisch tracht te verklaren. Welk soort van alcoholisme we ook mogen behandelen, steeds zullen we vinden, dat het excessieve drinken ver oorzaakt is door een combinatie van 3 factoren: psychologische, sociale en eco nomische. Na de verschijnselen van het alcoho lisme aldus te hebben onderkend, kwam spreker tot de medische, de psycho-the- rapeutische behandeling van de alcoho listen. die individueel of in groepsver band kan geschieden. Met deze interessante voordracht werd de eerste dag van het congres besloten VOORSCHOTEN Gezellige tocht ouden van dagen De jaarlijkse autotocht voor de ouden van dagen in Voorschoten is weer een succes geworden. Met 62 auto's werden 249 oudjes via Valkenburg Katwijk Noord wijk de Zilk naar Zandvoort gereden, waar de eerste pauze werd ge houden. Na dit oponthoud gingen de wa gens over Driehuis-Westerveld, de slui zen van IJmuiden, de Velsertunnel naar Amsterdam-Schiphol, waar opnieuw ge rust werd. De terugtocht werd gereden lang de Westeinderplassen en over de nieuwe weg richting Rotterdam tot de afrit bij Leidschendam. Bij de Gouden Leeuw en de Rouw kooplaan voegden zich de'beide Voor- sohotense Harmonieorkesten (Benve- nuto en St.-Laurentius) in de stoet om de intocht zo vrolijk mogelijk te ma ken. In „Het Wapen van Voorschoten" hield dokter van der Stoel, de voorzitter van het Comité Autotocht Ouden van Dagen een geestige afscheidsspeech. Hij putte uit de historie van Voorschoten en schetste in het kort de mooie tocht van deze middag. Natuurlijk sprak hij ook dankwoorden en wel in het bijzonder tot burgemeester C. J. van der Hoeven, diens echtgenote, de beide wethouders, de middenstanders, de muziekkorpsen en natuurlijk tot de dames en heren auto mobilisten. De heer Muller, de secretaris van het Comité en de eigenlijke organisator, kreeg een extra pluim. De heer D. J. Brinks bracht namens de bejaarden het comité dank voor de ge slaagde tocht. Met een driewerf hoera en een luid applaus stemden de deelnemers aan deze tocht hiermee in. EERSTE SCHOOLREISJE De eerste klassen van de openbare lagere Parkschool en Vlietschool kwamen dit jaar het eerst aan de beurt voor het schoolreisje. Onder leiding van een vier tal leerkrachten braohten zij gisteren een bezoek aan Wassenaars Dierenparx. De kleintjes die nooit zover van huis gaan als de hogere klassen, die de vol gende week gaan hebben' van dit uit stapje bijzonder genoten en kwamen in ware feeststemming weer thuis. POSTDUIVENNIEUWS De Postduivenvereniging „De Zwaluw" hield een wedvlucht met oude duiven vanaf Ohateauroux. afstand 624,5 km. De duiven werden gelost om 8 uur met zw-wind. Het is een trage vucht gewor den met veel nakomers. Aankomst eerste prijsduif 17.44.14 uur snelheid 1068,25 m. per min. .Aankomst laatste prijsduif 7.03.20 uur, snelheid 668,93 m per minuut. De prijzen werden als volgt behaald: P. N. van Wissen 16; G. L. Schrijvers 2; J. P. v. d. Assem 3—10; H. Schoo 4—9; M. Wolleswinkel 5; P. d'Haens 7—8. WARMOND Jaarvergadering „Warmunda" De R.-K. Voetbalvereniging „War munda" hield gisteren in hotel „De Stad Rome" een algemene ledenvergadering. De waarnemend voorzitter, de heer El- burg de voorzitter, de heer De Vroo- men, was verhinderd sprak een woord van welkom. Het verslag van de penningmeester, de heer Duinhoven, sloot met een klein batig; solda, hetgeen volgens de kascom- missie werd bevestigd. De heren J. G. v. Vliet, E. J. van Wln- sen en J. A. F. v. Winsen werden weer in het bestuur gekozen. Hierna werden de jaarverslagen van de aspiranten en junioren voorgelezen. De heren, die reeds zitting hadden in de elftalcommis- Wetenschappelijke lezingen Leidse Universiteit DOOR PROF. KRAEMER EN DR. VAN VRIESLAND Aan het Leidsch Universiteits-Fonds is toestemming verleend door de Kroon om gedurende het studiejaar 1958-1959 een reeks wetenschappelijke voorlezin gen (ex. art. 183 H.O.W.) aan de Rijks universiteit te Leiden te doen houden door prof. dr. H. Kraemer, te Drieber gen betrekking hebbende op de nieuwste oecumenische geschiedenis en door dr. V. E. van Vriesland, te Amsterdam, be trekking hebbende op de vergelijkende literatuurgeschiedenis. Prof. dr. H Kraemer was van 1937— 1948 hoogleraar te Leiden. Dr. V. E. van Vriesland is sedert 23 Juni 1954 eredoctor der Leidse Universi teit. LEIDSE VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS In de Kleine Burcht hielden gister avond de Leidse philatelisten hun laat ste vergadering in het seizoen. De huishoudelijke agenda was spoedig afgewerkt. Ballotage van nieuwe leden kreeg voorspoedig haar beslag Ingeko men stukken waren er niet. Wél kon de mededeling worden gedaan, dat in Juli a.s. wederom een serie van de Ned. An tillen zal worden uitgegeven, Daarbij zal dan een zegel zijn van f. 5, Na de pauze kwam de hoofdschotel van de avond aan de orde. De voor zitter deelde mede, dat de heer Van der Starre, de samensteller van de lezing „Schepen op postzegels" door omstan digheden zelf niet aanwezig kon zijn. Hij was evenwel zo welwillend geweest lezing en dia's aan de vereniging toe te zenden. De voorzitter de heer D. J. Mei boom, belastte zich, hoewel onvoorbe reid met het houden van deze lezing, en het moet gezegd, hij heeft zich verdien- stelijk van deze taak gekweten. De lezing over schepen op postzegels behandelde in verschillende hoofdstukken het ont wikkelingsproces van schepen op zegels. De voorzitter deelde nog mede dat de ruil- en koopavond op 8 Juli zal gehou den worden. In september vangt het nieuwe winterseizoen aan. Steunt de Anjercollecte MET GIFTEN EN/OF DADEN Zaterdag a.s. wordt hier ter stede de jaarlijkse Anjercollecte gehouden. Op die dag zal een bijdrage worden gevraagd voor het Anjerfonds, het fonds, dat als de nood aan de man is, steun verleent aan particuliere vereni gingen. welke op cultureel gebied (mu ziek, zang, toneel, turnen enz.) werk-' zaam zijn. Reeds vele verenigingen, waaronder ook Leidse, ontvingen in de loop der jaren een uitkering uit het fonds en werden zo in staat gesteld een moeilijk ogenblik in hun bestaan door te komen en hun voor de gemeenschap zo belang rijk werk voort te zetten. Ook dit jaar hebben Leidse verenigingen weer van het Anjerfonds geprofiteerd. Aan de Muziekvereniging „Nieuw Leven" is een bedrag van f. 500 toegezegd; aan de Leidse Drumband en 't Jeugdorkest „De Burcht" een bijdrage van f. 1000. De waardering van het publiek voor dit werk blijkt wel uit een stijgende op brengst van de collecte; men is gaarne bereid iets te geven, omdat men weet, d'at het geld goed wordt besteed. Behalve door het geven van een bij drage kan ook steun worden verleend door op 28 juni a.s. als collectant(e) een enkel uurtje te helpen by de straat collecte. Iedere medewerking, hoe gering ook, wordt op hoge prijs gesteld. Geeft U daarvoor als collectant(e) op bij het secretariaat van het Anjerfonds, afdeling Onderwijs, Stadhuis. VRIJSPRAAK GEVORDERD TEGEN LEIDENAAR Maar Procureur-Generaal wil nieuwe vervolging Voor het Haags Gereohtshof verscheen woensdag een 46-jarige arbeider uit Leiden, die voor meermalen gepleegde diefstal in eerste instantie was veroor deeld tot drie maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met drie jaar proeftijd en vijftig gulden boete of tien dagen. Inmiddels was gebleken, dat verdachte de diefstallen had bekend om zijn kin deren te dekken. De Procureur-Generaal kondigde daarom bij het begin van de zitting al aan, dat hij vrijspraak zou moeten vorderen van de diefstallen. Tevens zou hij echter de Officier van Justitie verzoeken een nieuwe vervol ging tegen deze verdachte in te stellen wegens meermalen gepleegde heling. Twee zoons van verdachte, 15 en 17 jaar, zouden in totaal vijftien maal ijzer hebben gestolen. Aanvankelijk hadden ze tegen hun vader gezegd, dat ze het ijzer hadden opgevist, maar later zou de vader wel hebben begrepen hoe de vork in de steel zat. De viermaal eerder ver oordeelde verdachte had het ijzer voor plm. f. 200 verkocht, maar hij vertelde, dat daarbij ook eigen spulletjes waren geweest. Nadat de Procureur-Generaal had aangekondigd, dat er een nieuwe vervol ging zal worden ingesteld, merkte de president op, dat men het toch ook wel op prijs mag stellen, dat de verdachte uiteindelijk de waarheid heeft gespro ken. Mr. W. G. Koster uit Den Haag, de raadsman, vertelde iets van de moeilijke levensomstandigheden van zijn cliënt. Het Hof zal 7 juli arrest wyzen. Veerboot omgeslagen op de Gauges By Alahabad is vandaag op de Ganges een veerboot met zestig personen aan boord tengevolge van een plotselinge windstoot omgeslagen. De mannelijke opvarenden wisten zich allen zwemmend te redden, maar de 33 vrouwen en kin deren verdronken. (Dit merkwaardige bericht geeft aan leiding tot de vraag of geen van de mannen ook maar een poging heeft ge daan om althans één van de kinderen te redden. Hebben de heren alleen aan zichzelf gedacht en de vrouwen en kin deren aan haar (nood)lot overgelaten? Naar Westers begrip is dit bericht op zijn minst verbazingwekkend, om niet te zeggen ongelofelijk, Red. L.D.). DAMMEN KAMPIOENSCHAP LDDB De uitslag van de 6e ronde luidt: Hoofdklasse: C. Zijlstra—A. v. d. Zwan 2—0; N. AukerW. F. Olivier 0—2; W. HeemskerkC. Degenaars 11. De afgebroken partijen tussen Th. ZwetslootW. F. Olivier en W. F. Oli vier—W. Heemskerk eindigden beide in remise. De stand in de kopgroep is nu: 1. W. Heemskerk 8 pnt. uit 5 part.; 2. C. Zijl stra 86; 3. A. v .d. Zwan 65; 4. C. Deegenaars 65. Ie klasse: C. Slingerland—N. Schoon- derwoerd 11; N. WassenaarJ. Dub- beldeman 2—0; N. Schoonderwoerd—J. Dubbeldeman 1—1; N. Wassenaar—C. Slingerland 02. Hier is de stand: 1/2. C. Slingerland en N. Schoonderwoerd 7 pnt. uit 5 part.; 3/4. N. Wassenaar en J. Dubbeldeman 3—5. VER. TOT BESTRIJDING VAN T.B.C. Gisteravond werd in het Consultatie bureau aan de Rijnsburgerweg de jaar vergadering gehouden van de Ver. tot Bestrijding der T.B.C. In zijn inleidend woord herdacht de voorzitter het over lijden van dokter W. J. Simons, die vele jaren zitting had in het bestuur van de vereniging. In de vacature, door zijn overlijden ontstaan, werd benoemd dok ter F. J. G. Wydicks. MeJ. J. M. Hilarius en dokter J. H. F. Lahr, die aan de beurt van aftreden waren, werden herkozen. In het jaarverslag werd met erken telijkheid gewag gemaakt van de bij drage van de Postduivenvereniging „De Vriendenclub". De kerstzegelactie bracht in 1957 een netto bedrag op van f 1254, de Emmabloemcollecte f 2673,67. Het aantal patiënten in sanatoria, dat gedurende 1957 financiële steun ontving, bedroeg 39. Gedurende 1957 werden 31 patiënten nieuw uitgezonden naar een sanatorium. Op 31 december 1957 ston den 229 gezinnen onder toezicht. ALG. BOND VAN OUDEN VAN DAGEN De afdeling Lelden van de Alg. Bond van Ouden van Dagen heeft zich in een schrijven tot de raad gericht, waarin wordt verzocht om een lid van deze organisatie op te nemen in de advies-, commissie van de Dienst voor Sociale Zaken. DIEFSTAL UIT LADING De Rotterdamse politierechter heeft een matroos uit Leiden, die nog nimmer was veroordeeld, wegens diefstal veroor deeld tot twee maanden gevangenis straf. De eis was drie maanden. Gistermiddag stond de matroos te recht, omdat hij op 3 juni j.l. een baal koffiebonen had gestolen uit de lading van het vrachtschip Dalerdijk van de H.A.L., dat te Antwerpen in lossing was. De matroos werd betrapt toen hij met een der mede-opvarenden bezig was de baal uit een der ruimen op te halen. De bedoeling was de koffie te verko pen, maar beide mannen werden betrapt en bij de terugkomst van het schip te Rotterdam aan de politie overgeleverd en opgesloten. De medeplichtige, tegen wie het O.M. twee weken gevangenisstraf had geëist wegens medeplichtigheid, werd tot f. 25 subsidiair 10 dagen hechtenis, zomede een maand gevangenisstraf voorwaar delijk met drie jaar proeftijd veroor deeld. Nederlandse zakenkringen in Djakarta zien nog geen betere vooruitzichten In Nederlandse zakenkringen in Dja karta is vandaag .verklaard, dat men van het gewijzigde Indonesische kabinet geen betere vooruitzichten kan verwach ten voor de Nederlandse ondernemingen in Indonesië. Men voegde hier aan toe niet te geloven, dat de nieuwe regering een nieuw tijdperk zal inluiden voor het Nederlandse zakenleven. „Wij blijven even pessimistisch als wij zijn geweest sedert de anti-Nederlandse campagne in december van het vorig jaar", aldus Nederlandse zakenkringen in Djakarta. Anne Frankhuis De persoonlijke oproep van de burge meester van Amsterdam, om op zijn postgirorekening nr. 12 een bijdrage te storten tot het behoud van het Anne Frankhuis, heeft veel weerklank gevon den, zo vernemen we. Uit alle delen van het land zijn van particulieren kleine bedragen binnengekomen. Ook de daad werkelijke steun van het bedrijfsleven is zeer groot. Thans, vijf dagen nadat de eerste giro's binnen kwamen, bedraagt het saldo f. 29.848.44. De Anne Frank-Stich- ting heeft echter eind juli f. 350.000 nodig. BEURSOVERZICHT Amsterdam. 26 juni Kon. Olie en de KLM zijn voorgegaan met de notering ten beurze in geld m plaats van in procenten der nominale waarde. Vandaag werd een derde fonds hieraan toegevoegd: certificaten N.V. Deli Maatschappij, voortgekomen uit het recente aanbod tot verwisseling van aandelen Verenigde Deli Maatschap pijen. Deze wijziging in de structuur van het concern werd nodig geacht om te voorkomen dat de belangen bulten In donesië geschaad zouden worden door de gebeurtenissen in Indonesië. De nieuwe certificaten Deli Maatschappij zijn in de voorlopige notering gekomen. Ze zul len niet komen te vallen onder de ru briek der cultures. De notering is per f 100.nominaal Vandaag werd ge opend op f 107 daar materiaal aan de markt was gekomen. Daarna kwam de vraag los en volgde een herstel #tot f 111, bijna hetniveau van gisteren, toen eenzelfde notering werd gebruikt, even wel in procenten van f 1000 nominaal. De animo voor Deli en Senembah was minder groot dan op de vorige dagen, maar de belangstelling ging thans meer uit naar laatstgenoemd fonds, dat drie punten omhoog ging tot 87. Overigens had de markt een uitermate kalm en onbelangwekkend verloop. In ternationale fondsen waren prijshoudend of een kleinigheid beter en het stemde tot voldoening dat New York aan het slot fractionele koerswinsten heeft la'en zien. Daardoor liep Kon. Olie meer dan een gulden uit. maar bleef toch nog beneden Newyorkse pariteit. Unilever lag rondom de vorige notering, Philips kon zich moeilijk handhaven en hetzelfde was het geval met Aku. KLM kan het niveau van Wallstreet nog steeds niet bereiken. De Scheepvaart was zo inac tief, dat verscheidene fondsen ongeno teerd bleven. Toch was de stemming hier aan de vaste kant. Van de overige Cul tures waren Amsterdam Rubber en HVA moeilijk houdbaar. Vandaag was de in schrijving op de uitgifte van f 100 mil joen 4 pet. 30-jarige obligatielening 1958 Bank voor Nederlandsche Gemeen ten tegen 98 34 pet. ,.De inschrijving loopt heel hard", zo werd ons ter beurze verzekerd. Kennelijk ontstond hierdoor een lichte druk op de Nederlandse Staatsfondsen, die over de hele linie wat luier waren. WISSELKOERSEN. Amsterdam 26 juni. - Londen 10.57 3 4 —10.581/4; New York 3.78 5 16— 3.78 9/16; Montreal 3.94 7/8—3 95 1 8; Parijs 89.9590.05; Brussel 7.59 1/4 7.59 3/4; Frankfurt 90.56%— 90.61',Zü- rich 86.57—80.62: ZUrich (vr. frs) 88.28% —88.33%; Stockholm 73.13—73.18; Ko penhagen 54.71—54.76; Oslo 52.85—52.90; Milaan 60.74%—60.79%Wenen 14.62% 14.63%. sie, strafcommissie en beroepcommissie,Burchtplein. werden weer herkozen. De kascommis- sie bestaat dit jaar uit de heren C. v. Dam. J. v. Noord en als reserve H. Sik- king. Voorts werden de leden bedankt, die vrijwillig de voetbalkeet hadden op geknapt en het terrein hadden onder houden. KON. ONDERSCHEIDING Bij K.b. is de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in zil ver verleend aan de heer L. J. van Noort onderkapelmeester van de R.-K. Mu ziekvereniging „St.-Mathias" te War mond. WASSENAAR ZWEMDIPLOMA'S. Voor het behalen van het zwemdiplo ma A of B werden door leerlingen van lagere scholen alhier in het Sportfond- senbad proeven van geoefendheid afge legd, waarbij van de 137 kinderen, die zich aanmeldden voor het diploma A, 29 werden afgewezen en van de 117, die waren opgekomen voor B, rond 100 slaagden. Op de secundaire weg langs de Rijksstraatweg sloeg ter hoogte van Zuidwijck de 50-jarige bromfietser J. L. Recourt uit Den Haag, door het sprin gen van een band, over de kop en liep kneuzingen aan zijn borst en schouder op. Hij werd per ziekenauto naar zijn woning vervoerd. Maandagavond a.s. geeft de Mu ziekvereniging „Excelsior" in verband met de verjaardag van Prins Bernhard, een concert in de muziektent op het Beurs van Amsterdam Donderdag 26 juni ACTIEVE OBLIGATIES Staatsleningen ad f. 1000.— Vorige Slotkoers koers v. heden Ned. '53 3% Grootboek obl. 3^ Ned. '47 314 (3) J»1* Ned. '51 314 |f J® Ned. '53 (314) Ned. '56 314 If*» ff» Ned. '48 314 ff B ||4 Ned. '54 3Y. II'? Ned. '55 I 314 |?t' Ned. '55 II 314 82 9114 Ned. '37 3 ff Dollarlng '47 3 Investeringscert 3 96 95H Ned 62-64 3 94li 94% Cert. NWS 91A Indië '37 A 3 91% 91% Grootboek '46 3 86% Ned. WE 6% 110 109% ACTIEVE AANDELEN Clt. Handl. en Ind. B. 33 33% Nat. Handelsbank ..85 84 Ned. HandelmiJ166% 165% Amst. Rubber 166% 68% Deli Mij .en (Ver.) 111% H.VA108% 107 Java Cult34% 34% Senembah 83% 86% Vorstenlanden12% 12% A.K.U185% 184% Berkei's Patent (v.) 190% 190% Calvé Delft cert. gew. 302 295% Kon Pap v Gelder 177 176 Hoogovens cert299 300 MUller en Co. NE. 302 300 Ned Kabelfabr 258 255 Philips 288% 288% Philips pref. 158 158 Unilever350% 350% Wilton Feyenoord 185 186 Biliton 2de r 192 192 Dordtse Olie gew. 706% 711 Kon. Petr (f.20.—) 168 169 idem (50 A f.20.—) 167.50 168.40 Holl. Amer lijn 138% 139% Java China Paket 131 131 KLM102.50 102.10 Ned. Stoomv MiJ. 1391.; 139% Kon Paket MIJ 1131,4 113% Stoomvaart Mij Ned 145 144 Nievelt Goudr cert. 128% 130 v. Ommeren cert. 229 229 Kon. Rott. Lloyd 11914 119% Ned Scheepv Unie 123 123% NIET-ACTIEVE OBLIGATIES Prov.- en Gem. leningen A'dam '47 (3%) 3 94% 94% Den Haag 1937 1 3 87% Leiden 1947 93% B R'dam *37 I-Hl 3% 94% Industr. Obligaties Philips Dollarlng '51 95 94% Premieleningen 102% 103% 90 91 A'dam *56 I 2% 85% 85 A'dam '56 D 2% 100% 100 Eindhoven *54 2% 85% 85% Enschede '54 2% 85% Den Haag *52 I 2% 95% 95% 100 100 L R'dam -52 I 2% 95% 95% 95% Utrecht *62 2% 99% 99% Z.-Holl. 1957 2% 99% 99% NIET-ACTTEVE AANDELEN Bank- en Credletinstellingen Amst. Bank 220 220 HE.U cert194% 194% Rott Banx 178 179% Twentsche Bank 168 168 Industrie Ondernemingen Albert Heyn241L Borneo Sum. HMij 45 Ned. G. en Sp. fabr 198 195% Kon. Ned. Grofsm 109 108% Internatio 75 74 Rott. Droogdok Mij 507 505 Tieleman en Dros 8 7% Ned. Mij. Walv.vrt. 77% 77% Spoorwegen Dell Spoorweg MiJ. 8% Amerik. fondsen Canadian Pacific R 27 U Intern. Nickel 78% Anaconda 46% B Bethlehem Steel.... 40% Cities Service 55 General Motors 39A Kennecott88% Republic Steel 45% Shell Oil 73 Union Pacific 29% Un. States Steel 63% 8% 27% 78 46% 40% 46% 73% 29% 63% Nog enkele fondsen uit Leiden en omgeving Aandelen Edelmet. Kon. AA Pref wa idem Electrolas B Holl Constructie Ing our v Bouwnyv Int Kunststof! Ind Leldsche Wolspinn Sikkens Lakfab "53 Ver Touwfabrleker Wernlnk's Betonm Van Wijk Textiel Zaalberg VK 25/6 45% 45 52 52% 400GL 420 420 125 46GB 46% 144L 140 %GL 412 414% 170 170 89 87%G 66 66 99 100

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1958 | | pagina 7