Geef mij maar Nescafé Nescafe Molen aan Kanaalweg te Leiden wordt met ondergang bedreigd Proces van aftakeling leidt tot afbraak van de molen Derde etappe Leidse Jeugdtour bang voor kaalheid? 97ste Jaargang Donderdag 26 juni 1958 Tweede blad no. 29475 Nescafé is niet te evenaren: in de kop geeft Nescafé de lekkerste koffie! Dat bewijzen geur, kleur en bovenal... smaak Coffeïnevrij Espresso 's Werelds meest favoriete Instant Coffee! Een tweede teken aan de wand Advertentie Molens dragen bij tot landscliapsschoon In de op 2 juni gehouden zitting van de Leidse raad bij de be handeling van het voorstel om over te gaan tot het slopen van de molen in de Bos- en Gasthuispol der - hield de heer H. W. J. W. J. Kortmann een warm pleidooi voor het behoud van de Hollandse mo len in het landschap. Het voorstel achtte hij dan ook „een teken aan de wand", z.i. had een tijdige res tauratie veel kunnen voorkomen. Het zal de heer Kortmann op dat moment niet bekend zijn geweest, dat Leiden bezig is een tweede - zij het dan in eigendom van de provincie toebehorende - molen kwijt te raken. Wij doelen hier op de molen, een ronde stenen bo venkruier met scheprad, en date rend uit 1893, aan de Kanaalweg. Enige tijd geleden heeft de mole naar, de heer Schellingerhout, na zovele tientallen jaren trouwe en niet steeds gemakkelijke dienst, de molen verlaten. Sindsdien is het uiterlijk van de molen, welke hier zo karakteristiek is voor de omgeving, er niet op voor uit gegaan. Ramen, die al niet meer glas- en dus ook niet waterdicht zijn, zijn gedeeltelijk met planken „verze geld", de deur hangt - eveneens dicht gespijkerd - uit haar voegen, terwijl van een enkel raam niets an ders is overgebleven dan een gapend gat. Een proces van aftakeling, dat bij niet tijdig ingrijpen, vroeg of laat moet leiden tot afbraak van de mo len. Leiden dient hier waakzaam te zijn en zal bij de provincie al haar invloed moeten aanwenden om de molen voor verval te behoeden! Voor verval te behoedenJa inder daad, want het behoud van het molen- schoon is een probleem van de eerste orde voor de velen, die zich ons land- schapsschoon aantrekken uit gevoels overwegingen. Talloos zijn de molens, die ten offer zijn gevallen aan de technische vooruit gang, de vele pogingen ten spijt om ook in de eeuw van de atoomenergie de windkracht dienstbaar te maken aan het maatschappelijk welzijn. Gedurende vele eeuwen hebben de windmolens een belangrijke plaats in de samenleving ingenomen. Zowel in de steden als in de dorpen waren de koren molens eens de onmisbare werktuigen. De industriemolens brachten in de 17de en 18de eeuw vele streken tot welvaart en bloei. Daarnaast hielden de polder molens zoals die aan de Kanaalweg er één was de lage landen droog en maakten zij de plassen en moerassen tot vruchtbare landouwen. Belangrijke uitvindingen brachten stroom en elektriciteit als concurren ten van de windkracht, waardoor de windmolens economisch beschouwd op het tweede plan kwamen te staan. Maar nog altijd draaien er windmolens ten nutte van de ge meenschap en zy dragen in niet ge ringe mate b\j tot de schoonheid van ons land. Nog altijd zijn er molenaars, die tal van gebruiken in ere houden. Molen: landschapskleinood Doch niet alleen de moderne techniek bedreigt de Hollandse molen. Nog niet zo heel lang geleden stond ver buiten Vergane glorie Het verval is begonnenwat planken en spij kers en een uit haar „lood" ge slagen raam. (Foto L.O./Van Vliet) de eigenlijke stad Leiden een eenzaam molentje de molen, welke wij bedoe len aan de Nieuwe Vaart. Een schoon Toelatingsexamen Gem. H.B.S. voor Meisjes Alsnog geslaagde kandidaten voor het toelatingsexamen tot de Gem. H.B.S. voor Meisjes: Roosje Bakker te Sassen- heim; Niesje van Beelen te Katwijk; Yvonne Bosscher, Francien van Does burg, Nanneke Eduard, Ida Wietskevan Essen, Frances Faber te Wassenaar; Louise Finson. Ilona Gans, Tonny Gro tenhuis, Xandri Kikkert. Lida Krassen- burg. Ineke Kwakernaak te Katwijk; Monica Munting. Riek Popken. Miep de Roode, Marga Segaar, Elleke Serdijn, Nicola Bödeker te Katwijk. Afgewezen 5 leerlingen. molentje, dat een nuttige taak verricht te. Thans kruipen de nieuwe woonwij ken van de groeiende stad naar dit landschapskleinood, dat thans met ver val-wordt bedreigd. Wordt bedreigdWant deze molen moet daaraan ontkomen. En dit is mogelijk, want sprak niet wethouder Jongeleen, daarop geattendeerd door de heer Kortmann, in dezelfde "itting het woord „dat hij in zijn kwaliteit van lid van de Prov. Molencommissie steeds een voorstander is geweest van het behoud van de molens?" GESCHIEDENIS VAN DRIE EEUWEN Tenslotte nog iets uit de geschiedenis van deze molen. In Frans van Mieris' boekwerk „Beschaving van de stad Lei den' kan men lezen, dat de windbema- ling van deze polder dateert van 1627. het jaar waarin de Rodenburgerpolder werd gesticht. In 1634 zag de Crone- steinse polder het levenslicht. Bijna der tig jaar later werd de Rodenburgerpol der verplaatst. In 1858 zijn beide polders tot een bestuurseenheid samengevoegd. Een overblijfsel uit de oude tijd is, dat elke polder nog zijn gaarderboek heeft. Uit deze gegevens kan worden afge leid, dat de windbemaling van de polder thans is er een einde aan gekomen meer dan 300 jaren heeft bestaan. Het kortgeleden opgeheven windgemaal dateert, zoals wij reeds schreven, van 1893; zijn voorganger is door brand verwoest. De molen is in 1910 aan de provincie Zuid-Holland verkocht. Van dat jaar af heeft het Polderbestuur de molen van de provincie gehuurd en wel tot 1936 tegen de kosten van het jaarlijkse onderhoud. Van 1936 af moest een be drag van f. 175 per jaar worden betaald, blijvende het onderhoud ook voor reke ning van het polderbestuur. In de loop der jaren is de windbemaling door de toenemende bebouwing moeilijker ge worden en zijn de onderhoudskosten zeer gestegen. Door deze gang van zaken was men niet ver meer af van het tijdstip van een mechanische bemaling. Met de opzegging van de huur is men op 1 oktober 1953 tot een elektrische bemaling overgegaan. Na jaren is thans de molen ook onbe woond en daarmede wij wezen daar reeds op ook het verval ingetreden. Aan de tegenwoordige bestuurders van provincie en gemeente de taak om daartegen een halt toe te roepen. Laat het verval van deze molen niet een tweede teken aan de wand wor den! Moeder en kind gedood Krijgsraad behandelt dodelijk ongeval op Maresingel Vijf militairen stonden terecht Vüf militairen stonden gistermiddag terecht voor de Krijgsraad in Den Haag als gevolg van een wel zeer ongelukkige colonnerit op 13 februari jl. Tijdens deze rit had 's morgens om kwart over acht op de Maresingel in Leiden een aan rijding plaats waarbij een moeder en haar kind werden gedood. Achteraf bleek, dat de rit naar Leiderdorp waar goederen gehaald moesten worden hele maal overbodig was geweest. Het was mistig en de weg was glad. Op de Maresingel reed een 22-jarige soldaat uit Alblasserdam niettemin veertig km omdat hij de drie andere wagens van de colonne die hij was kwijtgeraakt wilde inhalen Plotse ling raakte hij met zijn drietonner DAF-vraohtwaigen met terreinbandeui een trottoirband aan de linkerijde. Nau welijks wist hij nog een brugleuning te ontwijken, maar toen reed hij recht op een wielrydster in, die haar zoontje achterop de fiets had. Het kind kwam op straat terecht en was vrijwel op slag dood, de moeder kwam onder de wielen en overleefde de aanrijding evenmin. De wagen schoot nog door tegen een lantaarnpaal, waarbij nog drie mensen I werden gewond. 1 De auditeur militair, majoor mr. P. van der Dussen, meende dat de beklaag de op de bochtige drukke weg te hard had gereden. Hij had de colonne best kunnen laten gaan. Gevorderd wrerd drie maanden hechtenis en ontzegging van de rijbevoegdheid voor een jaar. De raadsman, een kapitein van de A AT, had kritiek op het gevaarlijke punt, waar veel ongelukken gebeuren en waar nog geen waarschuwingsbord staat. Ook vond hij de DAF-drietonner met ter reinbanden ongeschikt voor de weg Het vonnis van de krijgsraad, welke onder presidium stond van kolonel mr. dr. J. P. van Erk, luidde: een maand hech tenis en twee jaar ontzegging. NOOIT UIT ZIJN DORP GEWEEST De commandant van de ongelukkige colonne, een sergeant uit 's-Gra ven deel. had zich eveneens te verantwoorden. Hij Eindexamen R.-K. Lyceum St. Bonaventura Voor het eindexamen gymnasium van het R.-K. Lyceum St. Bonaventura zijn geslaagd voor diploma A: L. Berg. Noordw.hout; C. Doove, Leiden; F. de Graaf, Lisse; C. Janson, Wassenaar; A. Linnartz, Voorburg; J. v .d. Oever, Sche- veningen; L. Pennings, Koudekerk; L. Uljee, Oud-Ade; P. v. d. Voort, Oegst- geest. Afgewezen één. Voor diploma B: Th. Hoogeboom. Leiderdorp; P. de Jong, Hazerswoude; W. Koelemij, Den Haag; C. v. d. Koogh, Noordwijk; H Lagas, Leiden; H. v .d. Lans. Voorhout; W. v. d. Meel. Leiden; N. v. d. Poel. Zoeter- woude; A. v d. Putten, Wassenaar: H. Scheerder, Alphen-Rijn: J. Zuydervliet, Nieuwkoop; F. Zwartjes, Koudekerk. Afgewezen geen. Eervol ontslag voor prof. dr. V. E. Korn ALS HOOGLERAAR IN HET ADATRECHT Bij Koninklijk besluit van 13 juni 1958, is met ingang van 1 oktober a.s. aan dr. V. E. Korn op zjjn verzoek hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden met dankbetuiging voor de belangrijke in deze betrekking bewe zen diensten. Victor Emanuel Korn werd 1 juli 1892 te 's-Gravenhage geboren. In 1910 werd hy als student aan de Leidse Universi teit ingeschreven., waar hy de opleiding tot Indisch bestuursambtenaar volgde. In 1913 werd hy uitgezonden als administratief ambtenaar by het bin nenlands bertuur in Nederlands-Indië. In 1914 werd hy benoemd tot adspirant controleur en geplaatst in het gouver nement Celebes en onderhorigheden. In hetzelfde jaar volgde zyn benoeming tot controleur van de residentie Ternate. In 1917 werd hy overgeplaatst naar Bali-Lombok. Vier jaren later, dus in 1921, kreeg hij een jaar ziekteverlof voor Europa en in aansluiting daarop werd hy aangewezen voor de studie aan de Nederlands-Indische bestuursacademie alhier. Na zyn verlof werd hy in 1924 be noemd tot controleur van Bali-Lombok en in 1927 tot secretaris van de resident van Bali-Lombok. In hetzelfde jaar werd hy met de titel van assistent-resi dent ter beschikking gesteld van de genoemde resident. In 1928 volgde zyn benoeming tot assistent-resident van Samarinda (zuid oostkust van Borneo). Een jaar later werd hy assistent-resident van Zuid- Bali. In 1930 ging hy met verlof naar Europa en na dat verlof werd hy be noemd tot assistent-resident van Assa- han (oostkust van Sumatra). In 1936 werd hy resident van Djambi en kort daarna ook van Tapanoeli. ter- wyi hem in 1939 op zyn verzoek eervol ontslag werd verleend uit 's lands dienst met dankbetuiging voor de aan het Jand bewezen diensten. By K.b. van 16 oktober 1939 werd hy als opvolger van 'prof. mr. F. D. Holle man benoemd tot buitengewoon hoogle raar in het adatrecht aan de Leidse Universiteit, welke leerstoel in 1945 werd omgezet in een gewone. ACADEMISCHE EXAMENS Gepromoveerd tot doctor in de Geneeskunde op proefschrift getiteld „De complementbindingsreactie by po liomyelitis", mevr. J. M Borghans Delvaux, geboren te Sas van Gent en thans wonend0 te Willemstad (Curacao) deze positie met die van „lecturer in geology, petro^-y and mineralogy" aan de Universiteit te Melbourne. In 1954 werd hij aan laatstgenoemde Universi teit bevorderd tot „senior-lecturer" De Koninklyke Nederlandse Akade- mic voor Wetenschappen benoemde hem in 1955 tot correspondent. deren vertikten het om kop te doen. Toen zy emaeiyk inzagen, dat zy moes ten samenwerken, was net te iaat. Hrit- tyn had toen ai een halve ronde voor sprong en stond deze niet meer al. F. leemans won de sprint van het peloton voor G. v. d. Geest, die hiermede zyn groene trui moest afstaan aan F. Bri'ttyn. De tweede manche waren de even nummers van de A-klasse. Deze gingen in een compacte massa over de baan. W. v. d. Horst bracht zo nu en dan wel leven in de brouwerij, maar moest door materiaalpech halverwege afstappen. Dit was wel jammer voor zyn goeoe derde plaats. Van Zeist van de Leidse Hout- ploeg nam nu het trekken over, maar toch bleek hoe langer hoe meer, dat de tyd van deze manche lager zou liggen dan de eerste. J. Deurman won hier in de sprint vóór A. de Winter en B. O. Heiden. In de derde manche kwam de grote stryd voor de gele trui. Arnaldus moest deze nu zelf verdedigen tegen zyn directe rivalen. Hy had hierby tie handicap, dat hy op een geleende iiets met een zeer laag verzet moest ryden. De eerste ronden gingen vry lang1 zaam, maar A. Kloosterman, die de gele trui roox, begon toen de aanval. Lange tijd hield Arnoldus stand. Ook J. Turk van de Zoeterwoudse ploeg gaf Klooosterman geen kans. W. v. d. Zey- den en J. Breedeveld, ploeggenoten van Kloosterman, probeerden hem telkens weer te lanceren. Bij een van deze jachten raakte de gele-trui-ryder los en ontstond een kop groep van zeven renners, die in de sprint de étappe-overwinning bevoch ten. J. Turk klopte Kloosterman op de streep, terwijl J. Breedeveld derde werd. Zeventien seconden later kwam de gele trui. Door de overwinning van J. Turk bleef die gisteren nog net met 22 sec. voorsprong in handen van Arnoldus. Dat kan vandaag met de persoonlyke tydrit door de duinen spannend worden. De uitslagen waren: Dagklassementen A-persoonlijk: 1. J. Turk 21 m. 50;; 2. A. Kloosterman 22.20; 3. J. Breedeveld 22.35; 4 t/m. 6 W. v. d. Zeyden, A. v. Steyn, J. Schmall, allen 22.50. A-ploegen: 1. Levendaal 67 m. 45sec.; 2. Vry gezellen 68 m. 11 sec.; 3. Zoeter- woude 68 m. 43 sec.; 4. Leidse Hout 69 m. 18 sec.; 5. Lage Mors 70 m. 24 sec. B-persoonlyk: 1. F. Brittijn 20 m. 35 sec.; 2. F. Leemans 21 m. 25 sec.; 3. G. v. d. Geest 21 m. 40 sec.; 4 t/m. 9 J. de Ruiter, F. v. d. Broek, F. Hooites, Jac. Turk, K. Janmaat, B. Breedeveld, allen in 21 m. 55 sec. B-ploegen: 1. Plan Noord 64 m. 25 sec.; 2. Zoeterwoude 65 m. 30 sec.; 3. Levendaal 65 m. 35 sec. Algemene klassementen: Persoonlijk A: 1. S. Arnoldus 54 m. 30 sec.; 2. A. Kloosterman 54 m. 52 sec.; 3. J. Deurman 55 m. 03 sec.; 4. J. Turk 55 m. 20 sec.; 5. W. v. d. Zeyden 56 m. 01 sec.; 6. J. Breedeveld 56 m. 05 sec.; 7. A. v. Steyn 56 m. 22 sec.; 8. J. Schmal 56 m. 52 sec. Ploegen A: 1. Vrygezellen 2 uur 46 m. 32 sec.; 2. Levendaal 2 uur 47 m. 9 sec.; 3. Zoeterwoude 2 uur 49 m. 22 sec.; 4. Leidse Hout 2 uur 49 m. 49 sec.; 5. Lage Mors 2 uur 53 m. 13 sec. Persoonlijk B: 1. F. Brittijn 52 m. 54 sec.; 2. G. v. d. Geest 53 m. 30 sec.; 3. J. de Ruiter 54 m. 24 sec.; 4. F. v. d. Broek 54 m. 50 sec.; 5. F. Hooites 54 m. 55 sec.; 6. Jac. Turk 55 m. 2 sec.; 7. K. Janmaat 55 m. 3 sec.; 8. F. Lee mans 55 m. 35 sec. Ploegen B: 1. Plan Noord 2 uur 39 m. 22 sec.; 2. Zoeterwoude 2 uur 43 m. 35 sec.; 3. Levendaal 2 uur 47 m. 45 sec. Dr. E. den Tex hoogleraar in Petrologie, Kristallografie en Mineralogie Als opvolger van prof. dr. W. P. de Roever Bij Koninklijk besluit van 16 juni 1958 is met ingang van de dag waarop hy zjjn ambt aanvaarden zal, benoemd tot gewoon hoogleraar in de faculteit der wis- en natuurkunde. Dr. E. den Tex zal de vacant gekomen leerstoel van prof. dr. W. P. de Roever gaan bezetten en onderwys geven in de Petrologie, Kristallografie en Minera logie. Dr. den Tex, geboren op 3 november 1918 te Amsterdam, studeerde van 1937 tot 1941 geologie aan de Leidse Univer siteit. alwaar hy op 23 augustus 1941 het kandidaatsexamen aflegde. Na de sluiting van de universiteit, studeerde hy enkele jaren aan de Groningse Universiteit om in 1945 voor de afslui ting van zyn studie naar Leiden terug te keren. In 1946 werd hy doctorandus in de geologie; in 1947 assistent voor de petro logie en in 1948 conservator aan het Geologisch Instituut aan de Garen- markt alhier. Op 28 september 1949 promoveerde hy aan de Leidse Universiteit op een mine- ralogisch-petrografisch proefschrift ge titeld: „Les roches basiques et ultra- basiques des Lacs Robert et les Trias de Chamrrusse lassif de Belledonne)". Onmiddellyk na zyn promotie vertrok hy naar Australië om een functie als „lecturer" aan de Universiteit te Sydney te aanvaarden. In 1950 verwisseld f hy Overal ter wereld schrijven specialisten Stilbépan haartonicum voor, omdat het een vaststaand feit is, dat niets zó daad werkelijk haaruitval, roos en vroegtijdige vergrijzing bestrijdt! Stilbépan is geen gewoon haargroeimiddel. Stilbépan is een biologisch haartonicum met hormonale werking. Koop vandaag nog een fles! Spanning stijgt ten top Als derde étappe voor de Leidse Jeugd-Toer gingen de renners in 3 manches, op tijd gereden, 30 maal rond de Duinhorst-wielerbaan. Dit is een afstand van 14,5 km. De eerste manche werd gevormd door alle B-klassers, ook de drie uit de A- ploegen. Van meet af ging het in een zeer hoog tempo. F. Brittijn en F. Leemans pro beerden keer op keer weg te komen, maar de groene-truidrager G. v. d. Geest en F. v. d. Broek sleepten steeds het peloton weer naar de weglopers. Toch was dit hoge tempo verschillende ren ners te machtig, die als ze een ronde achterstand hadden, uit de course geno men werden. Dit overkwam 6 renners. Brittyn, die er veel zin in had, bleef op zijn kans loeren en die kwam in de 17de ronde. Op dit moment probeerden twee renners weg te komen en ze kwa men inderdaad een 20 meter vóór. Brit tijn sprong er achteraan en ging in een rush door. De verrassing in het peloton was zó groot, dat hy plm. 100 meter voorsprong kreeg. Drie ronden sleepte toen de groene trui het veld om de vluchteling te achterhalen, maar de an- had de snelheid van de wagens moeten regelen. De beklaagde vertelde dit aan de chauffeurs te hebben overgelaten. De auditeur-militair eiste tegen hem een maand hechtenis voorwaardelyk, f. 60 boete en degradatie tot de rang van soldaat Zyn raadsman, een luitenant van de AAT, vertelde, dat beklaagde was opge leid in een tyd van bestedingsbeperking en dat hy geen ervaring had met colon nerijden. De beklaagde is geen krachtige figuur, maar desondanks is hy sergeant geworden. In het gewone leven is hy glasbewerker. Voordat hij in dienst kwam was hij nog geen tien kilometer buiten zijn dorp geweest. De raadsman ver zocht terug verwy zing van de zaak naar de commandant. De Krijgsraad legde de sergeant een maand hechtenis voor waardelyk op met een jaar proeftijd, zestig gulden boete, verlaging tot sol daat laagste rang en twee jaar ont zegging van de rijbevoegdheid. Overwo gen werd dat de colonnecommandant wist. dat hij met vier middelmatige chauffeurs op weg was. Hy werd on geschikt geaoht nog verder een com mando te voeren en zeker bij de AAT. Een soldaat uit Berkel. by wie de co lonneleider in de auto zat, hoorde een vonnis van f. 25,— subsidiair vyf dagen hechtenis en twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid over zich vellen. De twee andere chauffeurs, de dienst plichtige soldaten uit Heerhugowaard en Purmerend werden veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van f 25,— subsidiair vyf dagen met een jaar proef tyd. Advertentie Een karakteristiek beeld aan de grens van een groeiende stad; de molen aan de Kanaalweg. (Foto L.D./Van Vliet)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1958 | | pagina 3