mn Het weer van a.s. zondag ...dus bierweer! FILTRA Son filtre est si pur IN AUGUSTUS NEDERLANDSE DAG OP EXPO TE BRUSSEL 'n TIP VAN BOOTZ Sultan Jogja trad op laatste moment als minister terug WIN f1000.- Agenda Met een enkel woord DONDERDAG 26 JUNI 1958 Met geur, kleur en klank Een lijvig en luisterrijk programma (Van onze correspondent) De Nederlandse nationale dag in Brussel wordt gehouden op woensdag 20 augustus. De voor zitter van het comité, de burge meester van Utrecht, jhr. mr. C. J. A. de Ranitz, heeft ons ingelicht wat er zo al op 20 augustus staat te gebeuren op het terrein van de Expo. Een lijvig programma is sa mengesteld om Nederland op deze dag en met name rond het Neder lands paviljoen zo luisterrijk mo gelijk te presenteren. Hoe zal Nederland zijn dag in Brus sel brengen? Met kleur, geur en klank. Dat is het uitgangspunt geweest, want niet alleen het Nederlands paviljoen zal die dag pronken in zyn kleed van bloemen, niet alleen in alle paviljoens (vijftig in getal) zullen geweldig grote Nederlandse bloemenmanden worden aangedragen, een van de hoogtepun ten van dit puur Nederlandse feest zal zijn de aanbieding van de d^rtoe speciaal in Hillegom gekweekte tulp, genaamd Expo-1958 aan de leider van alle Expo-werken, baron Moens de Fernig. Dat wat de geur betreft. Met de kleur zijn we niet zo gauw uitgepraat, al kan in één zin worden samengevat, dat dat andere hoogtepunt zal zijn de optocht over het Expo-terrein van folkloristische groepen uit ons land. Dat wordt een machtig feest van kleur. Driehonderd dragers en draagsters van streekkos- tuums uit vele provincies, Suriname en de Nederlandse Antillen, zullen er pa raderen. Men zal er de vendeldragers uit Brabant zien naast de schutterij uit Voerendaal in Limburg. Het Utrechtse wagentje zal er zijn en de Limburgse kar. De Alkmaarse kaasdragers komen en vele ruiters dp meer dan honderd paar den. De Belgen zullen zien welke fraaie sjezen, tilbury's en boerenwagens Ne derland nog bezit. De Schermer Dansers komen er met hun beroemde boeren bruiloft en dat allemaal in een kleder dracht van de zuiverste oorsprong. En daar bij zal het niet blyven, want die tocht over de Expo is om vier uur af gelopen en dan volgt er een uur con certeren door enkele Nederlandse har monieorkesten in het openluchttheater. De avonduren zullen vooral klankrijk zijn. Eerst geeft het Residentie-orkest onder leiding van Bernhard Haitinkeen concert in het groot-auditorium en la ter op de avond komt er een taptoe, on geveer van het%formaat van Taptoe Delft. Dat is in grote lijnen het pro gramma. Van de folkloristische tocht zij nog vermeld, dat er dansgroepen bij betrok ken worden uit Sneek, Markelo. Walche ren en Scheveningen. Vendelzwaaiers komen uit Kempenland en De Peel. Er zullen voorts aan deelnemen echte Friese sjezen en de markante Hollandse boerenwagens en een van de grootste moeilijkheden, waarvoor het comité zich geplaatst ziet. is het over de grens brengen van de 130 paarden. Er steekt achter dit alles dan ook een behoorlijk staal van organisatiekracht en bijna hadden wij nog vergeten, dat op de dag 20 augustus het Nederlandse orgel nabij het Nederlandse paviljoen zijn klanken zal uitstrooien. De Federatie van Landelijke Ryver- enigingen geeft voorts haar volle steun aan wat men pleegt te noemen hetpaar- devolk. het Residentie-orkest zal zijn concert openen met de Brabanqonne gevolgd door het Wilhelmus. Dan wordt gespeeld Symphonische Variaties van Henk Badings en voor de pauze nog treedt Herman Krebbers op in het viool concert van Mendelssohn. Na de pauze volgt de Vierde Symphonie van Brahms. De militaire taptoe in ceremoniëel tenue wordt gehouden op de Esplanade en verzorgd door de militaire kapel van de Koninklijke Marine met tam boers en pijpers van het Korps Ma- Moordenaar Sommer eindelijk onder de indruk (Van onze correspondent te Bonn) In het proces te Bayreuth tegen de beul van Buchenwald, Martin Sommer, werd men gisteren geconfronteerd met een ex-S.S.-rechter, die in 1943 een on derzoek tegen zijn toenmalige nazi medestrijder heeft geleid. Het was een zekere dr. Morgen, thans advokaat te Worms, die meedeelde dat Sommer al tijd in de nacht moordde. Op die wijze kon hij meestal de sporen van zijn mis daden verdoezelen. Ook toen de kamp commandant Koch geëxecuteerd was wegens corruptie, was Sommer met zijn moorden doorgegaan. Een andere vroegere politie-ambte- naar verklaarde, dat Sommer hem in 1943 had verteld met inspuitingen 40 a 50 gevangenen van Buchenwald te heb ben gedood op aanwijzing van Koch. Sommer was er toen trots op dat hij dit „werk" helemaal alleen had ver richt. Sommer geraakte tijdens deze mededelingen voor de tweede keer in dit proces onder de indruk. Hij werd lijkbleek en leunde zwaar achterover. Het ironische lachje dat steeds om zijn mond pleegt te spelen, verdween, vooral toen een derde politie-ambtenaar ver telde. dat Sommer had meegedeeld niet slechts inspuitingen te geven met gif maar ook met lucht, waardoor de slachtoffers onder vreselijke pijnen overleden. Twee motieven liggen aan deze moor den ten grondslag, zo bleek uit de ge tuigenissen van gisteren: ten eerste hoopte Sommer door veel te moorden snel promotie in de S S. te maken, en ten tweede wilde hij kennelijk vrije dagen krijgen (drie dagen per moord was te Buchenwald het ..tarief"). Inmiddels heeft de Beierse justitie eindelijk een begin gemaakt met een aanklacht tegen de vroegere S.S.-arts Eisele. die lange tijd arts van het con centratiekamp Buchenwald is geweest. Deze aanklacht heeft een vertraging van vijf jaren, zegt men te München. Eisele is er tijdens het proces-Sommer van beticht tientallen mensen zonder meer met inspuitingen te hebben ver moord. V.erscheidene ex-gevangenen vonden hem een grotere moordenaar dan Sommer. Eisele is sinds jaren weer gewoon arts te München-Pasing. waar hij tot alle ziekenfondsen is toegela ten riniers, de Koninklijke Militaire Kapel met het tamboerkorps van het Garde regiment der Grenadiers, de kapel van de Koninklijke Luchtmacht met tam boers en dan nog het jachthoornkorps van de Jagers en het tamboerkorps van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, alles onder leiding van majoor Rochus van Yperen. Aan „Soestdyk" zyn uitnodigingen gestuurd die dag in Brussel te vertoeven. De Expo-tulp-1958, gekweekt door de firma Rijnveld uit Hillegom, is een Darwin-tulp met een ezer aparte kleur: viooltjespaars met een lichte rand. een kleurschakering die, naar experts ons verzekerden, slechts hoogst zelden wordt aangetroffen. Het winnen van nieuwe variëteiten is geen eenvoudige zaak. Na het zeer zorgvuldig kruisen van twee variëteiten duurt het zeker wel vijf jaar voor de eerste resultaten zicht baar zijn. En slechts één uit een miljoen zaaiingen is een verbetering van de reeds bestaande soorten. En al heeft men dan uit dat miljoen zaailingen de uitverkorene gewon nen, dan nog duurt het zeker tien jaar voordat een voldoende voor raad aanwezig is om deze noviteit in het handelsassortiment op te nemen. Ir Als zeeman kom ik in vele landen En ook daar zijn dranken voorhanden Voor mij blijft „BOOTZ TIP" Beslist een begrip. Ie zou er je hart aan verpanden. Inz. hr. H. V., Rotterdam ontv. 1 fl. TIP en 1 l.fl. Bootz' Oude Genever. Nwe limericks inz. aan H. Bootz - A'dam. Soekarno verwacht „gouden toekomst" Volgens berichten in de Indonesische pers heeft sultan Hamengkoe Boe- wono van Jogja zjjn bereidheid om in het kabinet-Djoeanda zitting te nemen enkele uren voordat de wijzigingen zouden worden bekendgemaakt, inge trokken. Hierdoor was Soekarno ge noodzaakt gisterochtend verdere be sprekingen te voeren. President Soekarno heeft gisteravond de hoop uitgesproken, dat het herziene kabinet Indonesië tot een „gouden toe komst" zal leiden. Soekarno zou vandaag voor een be zoek aan Midden-Java en Bali uit Dja karta vertrekken. Minister-president Djoeanda zeide te geloven, dat het kabinet thans sterker is om de huidige vraagstukken aan te pakken. „Wij zijn vastbesloten alle po gingen te concentreren op stabilisatie, wederopbouw en verhoging van produk- tie Het legerhoofdkwartier in Djakarta heeft medegedeeld, dat Ventje Soemoeal gewond is bij de gevechten in Noord- Celebes. Het is echter niet bekend hoe ernstig zyn toestand is. Wigny in België aan Buitenlandse Zaken De christen-democratische politicus Eyskens. die maandag door Koning Boudewyn werd belast met de vorming van een Belgische regering, heeft gis teravond de pers meegedeeld, dat hij een kabinet heeft samengesteld met de oud minister van Koloniën Wigny als mi nister van Buitenlandse Zaken. De verdeling van de overige porte feuilles is als volgt: Financiën. Van Houtte; Landbouw, De Vleeschauwer; Verkeerswezen, Segers; Justitie. Harmei; Buitenlandse Handel, Dequae; Binnen landse Zaken, Heger; Openbaar Onder- wijs, Van Hemelryck; Arbeid en Sociale I Voorzorg. Servais; Landsverdediging. Gilson; Volksgezondheid, Houben; Eco nomische Zaken. Scheyven; Openbare Werken. Meyers en Middenstand, Van den Boeynants. Voor het departement van Koloniën is nog geen minister aangewezen. Deze 1 benoeming zal weldra volgen, aldus I Eyskens. Tariefsverhoging Schiphei De directie van de N.V. Luchthaven Schiphol heeft in overweging de lan dingstarieven op een nader te bepalen datum te verhogen. Een verhoging van de stallingstarieven ligt niet in het voor nemen. Van een sluitende begroting zal ook na de verhoging der tarieven nog geen sprake zyn. In feite zal, ondanks de verhoging, de begroting nog een groter tekort vertonen dan het vorige jaar. Dit deelt minister Algera mede in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid de heer Visch. Over de hoogte en invoering van bedoelde tarieven is nog overleg gaande. Ook na verhoging zullen de tarieven op Schiphol nog de laagste zijn in ver gelijking tot de bestaande tarieven der andere Westeuropese luchthavens, al dus de minister. flïWÏOMMCL rf t i fl S s' VOOR HEDENAVOND VOOR DONDERDAG 26 JUNI Hilversum I (402 m) NCRV18.30 Gram. 19.00 Nws. en weer- ber. 19.10 Gram. 19.20 Sociaal perspectief 19.30 Lichte muz. 19.50 CHU. pol. caus. 20.00 Radiokrant. 20.20 Spoorzoeken door Europa. 21.30 Gram. 22.00 Periodieken- parade. 22.10 Orgelconc. 22.40 Gram. 22.45 Avondoverdenking. 23.00 Nws. en SOS- ber. 23.15 SportuFtsl. 23.2024.00 Gram. Hilversum II (298 m.) AVRO: 18.00 Nws. 18.15 Tour de France 18.30 Amus. muz. 18.55 Gesproken brief uit Londen. 19.00 Gevar. progT. 20.00 Nws. 20.05 Holland Festival: Symf.ork. en solist (In de pauze: plm. 21.0021.15 Intern, problemen, discussie). 22.10 Act. 22.20 Amus. muz. 22.40 Sportact. 23.00 Nws. 23.15 Koersen v. New York. 23.16—24.00 Gram. TELEVISIEPROGRAMMA NTS: 20.00 Journ. VARA: 20.20 Mensen, dingen, nu! 20.30 Spiegel der kunsten. 21.00 Blind ziende zijn, documentaire rep. 21.30 Gevar. progr. VOOR VRIJDAG 27 JUNI Hilversum I (402 m) KRO: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.45 Mor gengebed en lit. kal. 8.00 Nwö. 8.15 Gram. 8.50 V .d. huisvrouw. 9.35 Waterst. 9.40 Schoolradio. 10.05 Gram. 10.40 Idem 11.00 V. d. zieken 11.40 Gram. 12.00 Middag klok - noodklok. 12 03 Gram. 12.30 Land en tuinb.meded. 12.33 Gram. 12.55 Zonne wijzer. 13.00 Nws. en kath. nws. 13.20 Lichte muz. 13.45 V .d. vrouw. 14.00 So listen en koor. 14.30 Gram. 15.00 School radio. Tussen 15.30 en 17.30 Tour de France 15.30 Gram. 16.00 V. d. zieken 17.00 V. d. Jeugd. 17.15 Kinderkoor. 17.40 Beursber. 17.45 Lichte muz. KRO: 18 05 Lichte muz. 18.20 Caus. 18.30 Gram. 18.50 Progr over vakantiebesteding 19.00 Nws. 19.10 Comm. 19 15 Regerings- uitz.: Emigratierubriek. Het emigratie- praatje van H. A. van Luvk. 19.25 VVD. pol. caus. 19.35 Gram. 19.50 Tour de France. 20.05 Roulette. 20.30 Act. 20.45 De gewone man. 20.50 Amus. muz. 21.25 Mijn eigen lieve inbreker, hoorsp. 22 15 Tour de France. 22.25 Sopr. en harp. 22.50 Vader zijn. caus. 23.00 Nws. 23 1524.00 Jazzmuz. Hlleversum II (298 m.) VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gvm. 7.23 Gram. 8.00 Nws. R 18 Gram. 9.05 Gym. v. d. vrouw. 9.15 Gram. 9.40 Schoolradio. VPRO: 10 00 Thuis. eau?. 10 05 Morgenwijding. 10.20 V. d vrouw. 11.00 V. d. kleuters. 11.15 Gram. 11.20 Metropole-ork. en so liste. AVRO: 12 00 Gram. 12.20 Reeerings- uitz.Landb.rubrlek: De blgeenmaTkt in S. Anthonis 12 30 Land- en tuinbouw- meded. 12.33 Soort en orognose. 12.50 Gram. 13.00 Nws. 13.15 Meded. en gram. 13.25 Dansmuz. 13.55 Beursber 14.00 viool en piano. 14 30 Voordr. 14 50 Oo en Om de "Boulevard. VARA- 16.00 Muz caus. 16 40 V. d. 1eugd 17.10 Hammondorgel spel. 17.25 Vakantletlos. VARA- 18 00 Nws. 18.15 Act. 18.20 Lichte muz. 18.50 De ruintjes oo de 1 caus. 19 00 V. d. kmd. 19.10 Kinderkoor. VPRO" 19.30 Leven in Nederland klankb. 19 45 On be zoek bil anderen. 20.00 Nws. 90.05 Boek- besnr. 20.10 Theateroverz. 20.20 Creoolse volkszang. 2025 Europa één caus. 20.45 Kerkelijk levpn in de V»r Staten, caus. VARA: 21.00 Vakantieverhalen v. d. luis- Verzending zeepost Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zyn bezorgd, staan achter de naam van het schip vermeld. Argentinië: m.s. „Paraguay Star" 1/7; Australië: ss. „Lud wigshaf en" 1/7, via Engeland 5 7 Brazilië: ms. .Paraguay Star" 1/7; Canada: ms. „Noordam" 3/7, ss. „Nieuw Amsterdam" 5/7, Chili: via New York 3/7, Indonesië: ss. „Laome- don" 12/7, Ned. Antillen: ms. „Prins der Nederlanden" 1/7, Ned. Nw Guinea: ss. „Salatiga" 24/7, Nieuw Zeeland: via Engeland 5 7, Suriname: ss. „Telamon" 9/7, Unie van Z.-Afrika en Z.W.-Afrika: ms. .Pretoria Castle" 5/7, Brits Oost- Afrika: ss. „Jean Laborde" 13/7. Inlich tingen betreffende de verzendingsdata van postpakketten geven de postkan toren. IMCOS London Mint: Het koele veranderlyke weer zal voortduren. Regenbuien zullen afnemen, maar mooi zonnig weer op zondag is niet waarschijnlijk. Een service van de gezamenlijke rouwérs van het beste Nederlandse bier. een reis van Win binnen 8 dagen! Schrijf op briefkaart hoeveel mm neerslag en hoeveel uur zonneschijn u voor a.s. zondag verwacht. Stuur aan 'Het bier is weer best'. Postbus 2200, Amsterdam. Briefkaarten moeten uiterlijk vrijdag gepost zijn. Wie het dichtst komt bij meting De Bilt (gemeten te De Bilt) wint 1000 gulden vakantiereis (Bij meer goede voorspellingen wordt deze prijs gedeeld) Bovendien zijn er 100 troost prijzen (doosies bierglazen). Vorige zondag: 4.3 uur zon. 13.8 mm neerslag. Prijswinnaar: G Daams, Bloemend weg 123 b. Bloemendaal. wat is imcos? Deze International Meteorological Consultant Services worden geleid door de raf-weerkundigen. die destijds het wear voor de gealliterde operatiea voorspelden bier-feiten Karei de Vijfde dronk graag bier - en stichtte een wereldrijk. Philips de Schone, verhit, dronk water - en stierf. De Geuzen dronken volop bier en wonnen de 80-jarige oorlog Napoleon dronk geen bier - hij verloor de slag bij Waterloo (en zijn kroon). bier is best voor beiden Hij; 'Ober. een bier.' Ober 'En voor Mevrouw?' Zij: 'Maar 't is voor mij, wat dacht ul' BINNENLAND Op 1 juli zullen de Nederlandse douanepost voor controle op het Rljnver- keer bij Lobith en de Duitse bij Emmerik worden samengevoegd Deze maatregel wordt genomen vanwege de wenselijkheid het oponthoud dat de formaliteiten ver gen zo veel mogelijk te bekorten. Tot president commissaris van de N.V. Linnaeushof te Bennebroek is be noemd de heer D. ^h. A. Th. v. d. Hoop van Slochteren burgemeester van Benne broek en tot gedelegeerd-commissaris jhr dr. J. C. Mollerus, oud-secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Haarlem, wonende te Overveen. In het Kurhaus ln Scheveningen heeft de internationale organisatie van fabrikanten van grofkeramlsche produk- ten in Europa. 'Tuiles et Briques" (dak- fiannen en stenen) vergaderd, die in 1952 n Parijs is opgericht als een der eerste uitingen van een Europese samenwerking. Op de bijeenkomst in Scheveningen waren aanwezig vertegenwoordigers uit Duits land. Italië. Oostenrijk. Belgie. Frankrijk. Zwitserland de Skandinavlsche landen en Nederland. De plechtige uitvaart van mgr. dr. J. M. J. A. Hanssen. de gisteren overleden bisschop van Roermond, zal zaterdag morgen om 11 uur plaats hebben ln de Kathedrale kerk te Roermond, waarna de begrafenis zal geschieden ln de Bisschops kapel op het oude kerkhof. SJef van Dongen, bekend Poolreizi ger en thans burgemeester van Aarden burg. zal na ongeveer dertig jaren terug keren naar Spitsbergen, het barre eiland waar hij verscheidene malen overwinter de. Hij gaat thans naar het eiland voor een bezoek, hem aangeboden door de Noor se regering naar aanleiding \an een Ne derlandse televisie-uitzending van ..Dit ls uw leven". Morgen zullen Sjef van Don gen en zijn echtgenote per vliegtuig van Schiphol vertrekken naar Hamburg en vandaar per trein naar Lubeck, reizen, waarz y zich inschepen op de Noorse boot Ingerseks. BUITENLAND De Griekse burgemeesters van de voornaamste Cyprische steden hebben de Verenigde Naties woensdag ln een ge- meenschappeiyk telegram verzocht waar nemers naar Cyprus te zenden, opdat deze „zelf kunnen vaststellen dat de Turken verantwoordeiyk zyn voor de onvoorstel bare en teugelloze moorden en andere ge welddaden, die onder de ogen van de Britse velllgheldsstrljdkrachten worden gepleegd." .De Franse componist Francis Pou- lenc, zijn Russische collega Dmitri SJosta- kowitsj en de Zweedse blochemicus prof. Arne Tlsellus syn gisteren geïnstalleerd als ere-doctor van de universiteit van Ox ford. De twee componisten zijn ook be kende pianisten, prof. Tlsellus, die ver bonden ls aan de universiteit van Upp sala. kreeg ln 1948 de Nobelprijs voor scheikunde. In Oost-Dultsland zijn ln 1957 byna 12.000 personen meer veroordeeld dan ln het voorafgaande Jaar. zo wordt ln het orgaan van het Oostduitse ministerie van Justitie „Neue Justlz" verklaard. In 1957 waren 61.995 mensen gevonnist. Over de vonnissen ln politieke processen worden geen bijzonderheden verstrekt. Alleen v.ordt gezegd, dat „Westdultse en West- berlijnse agentencentrales" hun activiteit tegen Oost-Dultsland hebben versterkt. De Oostduitse minister van Opbouw, de 48-Jarige christen-democraat Heinz Winkler, is gisterochtend aan de gevolgen \an een ongeluk overleden. Volgens het Oostduitse persbureau ADN had minister Winkler tijdens een vakantie ln Bulgarije hoofdblessures opgelopen by het baden in de Zwarte Zee. De gewonde Winkler werd met een speciaal vliegtuig naar Oost- Dultsland overgebracht. Elf militairen zyn om het leven ge komen by een botsing ln Kabyllë (Alge rije) tussen een hefschroefvllegtulg en eèn Jager. De piloot van de Jager wist zich met zyn valscherm ln veiligheid te brengen maar de Inzittenden van het hef schroefvllegtulg zyn allen omgekomen. De links-georiënteerde Franse week bladen France Observateur er. l'Express zijn gisteravond ln beslag genomen. Naar verluidt zal een vervolging worden Inge steld. r Het aantal slachtoffers van de ont ploffing, die zich dezer dagen ln twee vuurwerkwinkels ln de Braziliaanse staat Mlnas Gerals heeft voorgedaan, ls tot 110 gestegen; 68 personen waren op slag dood en 32 anderen die zich ln de nabyzynde rivier hadden gestort om aan de vlammen te ontkomen, zyn verdronken. De Amerikanen hebben vanochtend vroeg een Vanguard-raket met een satel liet van tien kilogram gelanceerd, met be hulp waarvan men gegevens over kosmi sche straling wilde verkrygen. De satelliet heeft zyn baan echter niet bereikt, daar de tweede trap van de raket niet werkte. Dit werd achttien minuten na de lance ring door de Marine meegedeeld. Intussen heeft „General Electric" medegedeeld dat zij bezig ls met de constructie van een raketmotor van een geheel nieuwe con ceptie, die ln staat ls een satelliet van tien ton te lanceren. Zeshonderd mynwerkers van de Bel gische kolenmyn Kessales te Jemeppe- sur-meuse zijn na een verblijf van zes da gen onder de grond gisteravond naar bo ven gekomen. Afgevaardigden van de mynwerkerscentrale van Luik hebben echter besloten de staking voort te zet ten. Een plotselinge uitbarsting van de Japanse vulkaan Aso heeft aan twaalf personen het leven gekost: 28 mensen werden gewond en één wordt vermist. Een Amerikaanse onderneming heeft, naar de onderminister voor het leger heeft medegedeeld, een soort vezelplaat uitgevonden, die een vry goede bescher ming zou bieden tegen radioactieve stra ling. Douanebeamten aan dc Belgisch- Nederlandse grens hebben ln de nacht van dinsdag op woensdag, ln het gebied van de Klinge en van Ertvelde. twee auto's onderschept waarvan de ene 2 000 kilo boter en de andere 800 kilo Inhield. De bestuurder van de eerste wagen slaagde er ln zich door het veld uit de voeten te ma ken maar die van de tweede wagen werd aangehouden. Het ls een Inwoner van Breskens. Waarom? - Daarom! (Van onze T.V.-medewerker). Waarom, zo vroegen wij ons af, moet de K.R.O. op een woensdagavond, waar op T.V. Iets pleegt te geven waaraan een ieder deugt kan hebben, nu komen met een kloosterspel, waardoor velen misschien niet gesticht, sommigen wel licht ontsticht zullen worden. Onze hui ver werd er niet minder op integen deel toen we ervoeren, dat het stuk uit Spanje stamde, een land immers, waar de godsdienstige verdraagzaam heid somwylen verstek laat gaan. Neen, dit leek geen goede greep. Toch was er een nieuwsgierigheid, die ons dreef te kyken, want Ellen Vogel en andere be kende toneelnamen verrieden toch, dat er kans bestond tenminste op een goede uitvoering. Dat was dan na vragen vol twyfel, een positieve aanwijzing. Die hebben wij dan maar gevolgd en laten we nu niet verder in het ongewisse bly- ven hangen: we hebben er allerminst spijt van. Integendeel! Waarom? Nu hierom. Daar was ln de eerste plaats een charmant gegeven: een kloostergemeenschap, die opgescheept wordt met een ondergeschoven zuige ling, een vondeling. Na wat heen en weer gepraat, waardoor de verschillende leden van die kleine en rustige samen leving gelegenheid wordt geboden een blik te laten slaan in hun verschillende karakterstructuur, wordt besloten de opvoeding van het kindje als een op dracht te beschouwen en te aanvaar den. Dat geeft heel wat complicaties, even zo vele aangegrepen kansen om door een goedmoedige en meestal fijne humor de wat plechtstatige ernst te doorbreken. Als het meisje tot wasdom is geko men. geschiedt iets, wat zelfs in een klooster dus niet uitgesloten blijkt: door de natuurlijke liefde aangeraakt, ver trekt het meiske als bruid. Iedereen is gelukkig, hoe smartelijk het verlies van een geliefd wezen ook voor deze ach- terblij venden is. Een doodeenvoudig gegeven dus met een royale kans tot een wat zoetelijke sentimentaliteit. Nu is het knappe van auteur en regis seur, daarin lofwaardig bygestaan door teraars gebonden in muziek. 21.55 Bultenl. overz. 22.10 Nato Taptoe. VPRO: 22.40 Zorg om de mens. VARA: 23.00 Nws. 23.15 Nato Taptoe. 23.4524.00 Gram. GRAMMOFOONPLATENPROGRAMMA DRAADOMROEP (over de 4e iyn van 1820 uur) 1. Peter Tsjalkowsky Fantasie-Ouver ture "Hamlet" op. 67a; Philharmonla Or kest olv. Robert Irving. 2. Richard Wagner Delen uit „Die Meistersinger von Nürn- berg": Prelude „Fanget an!" So rlef der Lenz in den Wald; Was duftet doch der Flleder so mild; Wahn, Wahn, überall Wahn; Sellg wie die Sonne meines Glückes lacht: Wach' auf! es nahet gen den Tag: Morgenllch leuchtend ln roslgen Scheln; Verachtet mlr die Meister nicht; Annelles Kupper, Herta Topper. Wolfgang Wlnd- gassen, Richard Holm. Josef Hermann en het Württembergs; Staatsorkest. Stuttgart olv. Ferdinand Leltner. 3. Pietro Mascagnl uit "Gugllelmo Ratcliff": Intermezzo "II Sogno" Orkest van de Magglo Muslcale Florentino olv. Gianandrea Gavazzenl. 4. Amllcare Ponchièlli Urendans uit "La Gioconda": Philharmonla Orkest olv. Her- bert von Karajan; 5. Giuseppe Verdi uit "Aïda": Gloria all' Egltto. Koor en Orkest van het Teatro alla Scala, Milaan olv. Tul- llo Serafin. 6. Vincenzo Bellini uit "Nor- ma": Ouverture. Orkest van de Magglo Muslcale Fiorentino olv. Gianandrea Ga vazzenl. 7. Georges Blzet uit "Carmen": Balletmuziek uit het vierde bedryf, Sym phonie Orkest van de Beriynse Radio; Rias Kamerkoor olv. Ferenc Fricsay; 8. Jean Philippe Rameau uit "Les Indes Ga- lantes": Soleil, on a détruit tes superbes aslles Gérard Souzay, bariton; The New Symphony Orchestra olv. Paul Bonneau. BUITENLANDSE RADIOPROGRAMMA'S Engeland, BBC Home Service 330 m.: 12.00 Sport. 12.25 Schots ork. 12.55 Weer- ber. 13.00 Nws. 13.10 The brains trust. 13.55 Sportultsl. 14.00 V .d. scholen. 15.00 Ooggetulgeversl. 15.30 Sport. 15.45 Gram. 16.15 Sport. 17.00 V. d. kind. 17.55 Weer- ber. 18.00 Nws. 18.15 Stad en land. 18.40 Sport. 19.00 Gevar. progr. 19.30 Tinker, Tailor.... Thief. 20.00 Ork.conc. 21.00 Nws. 21.15 Causerieën. 21.45 Licht progr. 22.15 Sopr. en piano. 22.45 Parl.overz. 23.00 Nws. en weerber. 23.0623.11. Koer sen. Engeland. BBC Light Programme. 1500 en 247 m. 12.00 Pianomuz. 12.30 Nws. en gevan. muz. 13.00 Dansmuz. 13.30 Nws. 13.45 V .d. kind. 14.00 V. d. vrouw. 14.30 Nws. 15.00 Mynwerkersork. 15.30 Nws. 15.45 Gevar. muz. 16.30 Nws. en Mrs. Dale's Dagb. 16.45 Orgelspel. 17.15 Gevar. muz. 17.30 Nws. 18.00 Sport. 18.45 Hoorsp. 19.00 Journ. 19.25 Sport. 19.30 Nws. en hoorsp. 20.00 Gram. 20.30 Nws. en gevar. progr. 21.00 Lichte muz. 21.30 Nws. 22.30 Nws. 22.40 Oude dansmuz. 23.30 Nws. en lichte muz. 23.5524.00 Nws. Nordwestdeutscher Rundfunk 309 m. 12.00 Amus. muz. 13.00 Nws. 13.15 Lichte muz. 16.00 Instr. ens. en sol. 17.00 Nws. 17.40 Dansmuz. 19.00 Nws. 19.20 Opera- conc. 20.45 Gevar. progr. 21.45 Nws. 23.30 Blaaskwlnt. 24.00 Nws. 0.10 Lichte muz. 1.154.30 Gevar. muz. Frankryk. Programma 3 (280 en 235 m) 12.00 Nws. 12.05 Gram. 14.00 Muz. progr. 20.10 Gram. 20.15 Noe, opera. 21.10 Gram. 23.5224.00 Nws. Brussel, 324 en 484 m. 324 nu: 12.00 Grnm. 12.30 Weerber. 12.34 Gram. 13.00 Nws. 13.11 Orgelsnel. (Intermezzo Gram.). 14.00 Gram. 14 20 Zangrecital. 14.35 Gram. 15 00 Tdem. 15.45 Volksliederen. 16.00 Koersen. 16.02 Lichte muz. 16.45 Gram. 17.00 Nws. 17.10 Gram. 17.45 Duitse les. 18 00 Repelsteeltle. kin- deroDerette. 18.30 V. d. sold 19.00 Nws. 19 30 Wereldtentoonstelling 20.00 Svmf- ork koor en sol. (Om 21.00 Klavecimbel- recital). 21.30 Gram. 22 00 Nws. 22.15 Jazz muz. 22.45 Gram. 22.5523.00 Nws. 484 nu: 12.00 Gram. 13.00 Nws. 14.00 Kamermuz. 14.50 Gram. 15.30 en 16.05 Idem. 17.00 Nws. 17.35 Gram. 18.40 Idem. 19.30 Nws. 20.00 Kamermuz. 22.00 Nws. 22.10 Gram. 22.35 Lichte muz. 22.55 Nws. Persinstituut doet beroep op Soekarno VOOR VRIJLATING LOEBIS EN HSIEH Het Internationaal Persinstituut in Zürich heeft een beroep op president Soekarno gedaan om de vrijlating van twee journalisten in Indonesië, Mochtar Loebis en S. F. Hsieh, te bewerkstelli gen of - indien beschuldigingen tegen hen zyn uitgebracht, die buiten hun journalistieke werk staan - er voor te zorgen dat deze beschuldigingen bekend worden gemaakt en hen een eerlijke en spoedige berechting wordt gegeven. de speelsters en spelers, dat de gevaar- lyke klippen tot overdryving omzeild werden. Er zat nog een ander risico in deze uitzending en dat zou dan zijn, dat de gelegenheid tot een soort propa ganda voor het kloosterleven anders denkenden had kunnen afschrikken. Naar ons gevoelen heeft men door ver- myding van iedere idealisering ook Jiiertegen afdoenue gewaakt. Uit het bovenstaande is al wel ge noegzaam duidelijk geworden, dat twij fels en vragen ongemotiveerd waren, maar met het constateren van de af wezigheid van bezwaren töt hiertoe, heeft alleen een min of meer negatieve benadering plaats gevonden. Laat ons het nu onbewimpeld con stateren: T.V. schonk ons een uitzon derlijk schoon uur. Smaak en waarachtigheid resulteer den in een eenvoudige, waardige schoon heid, die ons veel genot bood. Het voor- en tussenspel van de hand van Ben Heuer, het levendige pauze beeld en noemt U verder maar op. het droeg daarom alles by tot een naar ons idee voor ieder niet alleen aanvaard baar, maar ook te waarderen geheel. DONDERDAG Stationsplein: Strandwandeling Kon. Ned. Natuurhistorische Ver. 7 uur nam. Hogewoerd 175. Bijeenkomst Jehova's Getuigen. 7.30 uur nam. Van der Werfpark. Openluchtconcert „Trouw en Durf". 8 uur nam. Doezastraat 2a. Emigratie-voorlichting over Australië. 8 uur nam. Leiderdorp. Dorpshuis. Verga dering Ver. voor Ziekenhuisverpleging „Leiderdorp-Zoeterwoude H.R.". 8 uur nam. VRIJDAG Stadhuisplein: K. en O.-excursie naar Expo te Brussel. 7 uur voorm. KortenaerstraatOpening Clubhuls „Ons Eiland". 8 uur nam. Oud-Hortuszlcht. Inschryving van deel nemers (sters) 3 october-optocht. 7.30 uur nam. Leiderdorp. Gebouw Eikenlaan Ned. Chr. Vrouwenbond. Mevr. N. Marljs- Vlsser uit Den Haag spreekt over het boek „Tranen over Johannesburg". 8 uur nam. ZATERDAG Stationsplein. Ned. Chr. Relsver. gaat pruimen eten ln 's-Gravezande. 2 u. nam. ZONDAG Gerecht 10. Eredienst Soefl-beweglng. 11 uur voorm. Hogewoerd 175. Wachttorenstudie Jeho vah's Getuigen. 5.30 uur nam. MAANDAG Stadhuis. Gemeenteraad. 2 uur nam. Doelenkazerne. Viering 8-Jarig bestaan Leldse Koksschool. 8.15 uur nam. Tltus Brandsmalaan 174. Volle Evang. Gem. Spr. B. W. J. Robert. 7.30 uur nam. DINSDAG Garenmarkt. Excursie Ver. Oud-Lelden naar Aalsmeer en Haarlem. 8.15 uur v.m. Stadszaal. Feestavond Leldse Koks- school. 8 uur nam. WOENSDAG Medusastraat 24. Tentoonstelling werk stukken Gem. Bedryfstechnische School. 24 uur nam. Pieterskerk. Avondstilte te 7.30 uur nam. TENTOONSTELLINGEN Ryksmuseum Geologie en Mineralogie V d. Werfpark 1 Tentoonstelling geolo gie van Nederland. Op werkdagen van 10-12 en 2-4 uur Zon- eD feestdagen 2-4 uur Rijksprentenkabinet (Kloksteeg 25): Tentoonstelling van et6en van A. J Veld hoen Werkdagen 25 uur nam (t/m 5 Juli). Lakenhal: Tentoonstelling Tlnus van Doom (tot 30 Juni). BIOSCOPEN Trianon „De brug over de rivier de Kwai" (14 Jr.). Werkd. 2 en 8 uur nam.; 's zondags 2, 5 en 8 uur. Rex „De knapste meisjes moeten ster ven" (14 Jr.). Werkd. 2i, 7.15 en 9.15 uur; 's zondags 2*. 4.45, 7.15 en 9.15 uur. Donderdagcyclus: ..Banana Boat Song". Casino „Genadeloze achtervolging" (14 Jr.). Werkd. 2±, 7 en 9.15 uur; 'szon dags 2i. 4.45, 7 en 9.15 uur. Lldo „Malgret zet een val" (18 Jr.). Werkd. 2J, 7 en 9.15 uur; 'zondags 2J, 4.45, 7 en 9.15 uur. Luxor „Afscheid van de wapenen" (18 Jr.). Werkd.. 2\ en 8 uur; 'zondags 3 en 8 uur nam. De avond- en nachtdienst der Apothe ken te Leiden wordt waargenomen door: Apotheek Herdingh en Blanken, Hoge woerd 171, tel. 20502 en te Oegstgeest door Apotheek Oegstgeest, Wllhelmlnapark 8, tel. 26274. Bij geen gehoor bij On huisarts ot specialist hel op dokterstelefoon 22222. WEERRAPPORTEN (Van hedenmorgen 7 uur) temp. n •3 4) -Z* "S a 3 i C t£ dei Helsinki licht bew. windstil 22 0.2 Stockholm zwaar bew. windstil 21 0 Oslo zwaar bew. O 2 20 0 Kopenhagen onbewolkt zo 4 18 1 Aberdeen regen ono 6 17 0.1 Londen zwaar bew. zzw 7 16 3 Amsterdam regen z 6 19 8 Brussel geh. bew. zzw 5 18 4 Luxemburg regen z 5 17 4 Parys motregen z 4 18 4 Bordeaux regen zzo 5 27 12 Grenoble regen zoo 3 24 3 Nice zwaar bew. nnw 3 22 0 Berlijn zwaar bew. ozo 3 18 3 Frankfort regen no 2 19 0.3 München zwaar bew. windstil 18 0 Zurich regen zzo 2 22 0.1 Genève regen w 3 22 3 Locarno regen O 2 24 6 Wenen licht bew. ozo 7 20 0 Innsbruck zwaar bew. w 4 24 0 Rome onbewolkt windstil 27 0 Ajaccio zwaar bew. no 1 26 0 Madrid regen wzw 8 29 4 Mallorca zwaar bew. windstil 29 0 Algiers half bew. zw 3 29 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1958 | | pagina 2