BERINI Fa. REEKERS Kon. goedkeuring van verenigingen wordt in B.W. anders geregeld Gebr. Huisman UW VAKANTIE SLAAGT PAS GOED REIZEN EN TREKKEN KAMPEER En nu.een REIZEN VOOR IEDERE BEURS SPIJKERBROEKEN Schoonwafer FOTOBEDRIJF DE ORAAFF BOEKHANDEL M. L. SWERIS Ministeriële verklaring van geen bezwaar heft persoonlijke aansprakelijkheid op Bezoekt onze showroom SPORTHUIS VAN DER STAAY H. WALENKAMP ZONEN DEM HOLDER S REISBUREAU WOLTERS - VISMARKT 1 Gooit Uw oud en versleten overhemd niet weg!! f 2.5© TERUG DAMES! MAISON NELLY Xartiktlen VOOR DE VAKANTIE FIRMA F. J. VAN DER TOGT, Breestraat 5 VLIELAND'S DIERENVOEDERS MI. YOOMEY. RAPENBURG 52, LEIDEN WOUT BERGERS DONDERDAG 26 JUNI 1958 (Van onze parlementaire redacteur) Van een vereniging die niet Koninklijk is goedgekeurd en daardoor geen rechts persoonlijkheid heeft, zijn de bestuursleden thans ook persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. In het nieuwe Burgerlijk Wetboek wil de re gering, krachtens de daad van de oprichting, iedere vereniging als rechtspersoon lijkheid beschouwen. De Koninklijke goedkeuring (die in 1855, dus meer dan hon derd jaar geleden, tegen de zin van Thorbecke is ingesteld, om de ontwikkeling van de verenigingen aan banden te leggen) wordt vervangen door het afgeven van een „verklaring van geen bezwaar" door de minister van Justitie. Die verklaring van geen bezwaar wordt alleen geweigerd wanneer de statuten van de vereniging in strijd zijn met de goede zeden, de openbare orde of de wet, of wanneer het afgeven van de verklaring van geen bezwaar in strijd zou zijn met „het algemeen belang". De vereniging, die de verklaring niet krijgt, kan geen ge bouwen of landerijen erven, zij kan niet worden bevoordeeld door testamentaire beschikkingen en de bestuursleden zijn persoonlijk mede aansprakelijk voor schul den enz. van de vereniging. Aldus de gedachtengang van de regering. Notaris waarborg Voor een ander systeem, het Belgische, pleitte gisteren in de Tweede Kamer de heer Van Rijckevorsel (KVP) die alle verenigingen rechtspersoonlijkheid wil verlenen, die zijn opgericht bij nota riële akte. Andere verenigingen wil hij gelijkstellen met die welke in het re geringsvoorstel de verklaring van geen bezwaar niet hebben verkregen. Zij zou den dus ook ^vel rechtspersoonlijkheid bezitten, maar niet volledig. Voorna melijk beoogde hij het overheidstoezicht- vooraf bij de oprichting van een rechts persoonlijkheid bezittende vereniging te doen vervallen. De notaris vond hij een voldoende waarborg. Alleen de heer Berkhouwer (VVD) kon zich met het voorgestelde systeem-Van Rijckevorsel verenigen, maar mej. Zeelenberg (PvdA) vond het „griezelig". Het .,pok- kebriefje" (de verklaring van geen be zwaar) wilde zij niet missen. Het nota riskantoor is er niet voor uitgerust om de juridisohe en sociale verantwoorde lijkheid voor het bestaan van een ver eniging te beoordelen. Ook jkvr. Wtte- waal van Stoetwegen (CHU) was van mening dat de Koninklijke goedkeuring of de verklaring van geen bezwaar, een zekere waarborg geeft dat men met een in alle opzichten behoorlijke vereniging heeft te doen. Voor de beoordeling daar van is meer nodig dan een notaris. Van Anti-Revolutionaire zijde spraken de heren Versteeg en Meulink zich gisteren nog niet uit over het systeem van de heer Van Rijokevorsel, dat hij heeft neergelegd in een amendement. Onlogisch Dat een vereniging zonder verklaring van geen bezwaar niet zal kunnen pro fiteren van testamentaire beschikkingen vond de heer Berkhouwer (VVD) on logisch. Tot de laatste dag van zijn leven kan iemand een vereniging tienduizenden guldens schenken. Waarom kan hij bij testament een vereniging een schuld van bijvoorbeeld twintigduizend gulden niet kwijtschelden? Men gaat dan middelen zoeken om de wet te ontduiken. Voor dit bezwaar was ook jkvr. Wttewaal van Stoetwegen gevoelig. Niet voorzien in beroep Evenals de heer Berkhouwer vond ook mej. Zeelenberg de omschrijving te vaag, dat een verklaring van geen be zwaar kan worden geweigerd omdat de vereniging in strijd wordt geacht met „het algemeen belang". Zij miste ook de mogelijkheid van beroep op de wei gering van de verklaring en zij overwoog de indiening van een motie om een uitspraak te krijgen van de wenselijk heid van beroep. In het Burgerlijk Wet boek hoort de regeling van een dergelijk beroep echter niet thuis en daarom diende zij geen amendement in. Het debat over de officiële erkenning van verenigingen werd gevoerd in het kader van de vaststelling van het tweede deel van het Burgerlijk Wetboek. In dit tweede deel zijn overzichtelijk samen gevoegd de thans verspreide regels voor verenigingen, naamloze vennootschap pen, stichtingen, kerkgenootschappen, provincies, gemeenten enz., in het alge meen dus rechtspersonen. De meeste wijzigingen betreffen de verenigingen omdat de wet op de verenigingen al meer dan honderd jaar oud is. Daaren tegen dateert de wet op de naamloze vennootschappen van 1938, de wet op de stichtingen van 1956. Dat recht is niet verouderd. Er is alleen een hoofdzakelijk technische inpassing nodig in het nieu we Burgerlijk Wetboek. Toch zijn er- nog vele amendementen ingediend, die vol gende week woensdag speciaal aan de orde komen, nadat minister Samkalden en regeringscommissaris prof. Drion vandaag zullen hebben geantwoord op de algemene beschouwingen. Hedenmorgen arriveerde op het\ vliegveld Valkenburg veldmaar-1 schalk Montgomery voor een kort bezoek aan ons land. Op de foto geheel rechts: Montgomery. Links ziet men de Britse ambassadeur in ons land. Sir Paul Mason en de bevelhebber der zeestrifdkrachtem vice-admiraal. H. H. L. Pröpper. (Foto L.D./Van Vliet) In aanwezigheid van Minister Suurhoff Symbolische overdracht van de Alg. Ned. Diamanthewerkersbond In het Amsterdamse Concertgebouw is gisteravond een stuk vakbondsgeschie denis afgesloten, toen de voorzitter van de Algemene Nederlandse Diamanthe werkersbond - die op 1 juli a.s. wordt opgeheven - de heer I. Mug, op symbo lische wijze de bond overdroeg aan de voorzitter van 4e Algemene Nederlandse Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid en de Elektrotechnische Industrie (even eens bij het NVV aangesloten) de heer D. van Hattum. Eerst reikte de heer Mug de ANDB- vlag over en daarna de sleutel van „De Burcht", het bondsgebouw aan de Henri Polaklaan, met de woorden: „Ga er bin nen, bewaar dit erfdeel en draag er zorg voor zoals wij dit gedaan hebben als een goed huisvader". Als derde en laatste at tribuut gaf hü aan de heer Van Hattum de voorzittershamer, die dr. Henri Po lak nog gehandteerd heeft. Na de woor den van de heer Mug was het doodstil in de zaal en vele oud-diamantbewer kers konden hun ontroering niet onder drukken. In zijn kort woord na de over dracht herdacht de heer Van Hattum de diamantbewerwkers en hun gezinnen, die na 1945 niet In Amsterdam zijn te ruggekeerd. Deze afscheidsavond, waar op een pro gramma van muziek, zang en declama tie werd uitgevoerd, werd bijgewoond door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, J. G. Suurhoff en de Amsterdamse wethouder B. Ram. AFSCHEIDSMIDDAG 's Middags was in het bondsgebouw aan de Henri Polaklaan een afscheids bijeenkomst gehouden. De heer Mug schetste daar in het kort de historie en betekenis van de bond „aan wie Amster dam en ons land veel te danken heb ben". Een kleine organisatie zoals de bond na de oorlog is geworden is niet meer van deze tijd en daarom moest het besluit tot opheffing worden genomen. „Jarenlang werd het gezicht van Am sterdam bepaald door de bond", zo sprak de loco-burgemeester van Amsterdam, wethouder mr. A. de Roos. die namens het stadsbestuur dank bracht voor het geen de bond in al die jaren is geweest. De voorzitter van het NVV, de heer C. W. van Wingerden, riep de leden van de ANDB op de beste tradities van hun bond in het nieuwe tehuis, de ANMB - de grootste NV V-bond - voort te zetten. Namens de algemene diamantbewerkers- bond van België, sprak de voorzitter, de heer Frans Schoeters, in het Vlaams woorden van dank en waardering tot de verdwijnende zusterorganisatie. De algemene juweliersvereniging is vast besloten de diamantindustrie voor Amsterdam te behouden, zei nadrukke lijk haar voorzitter, de heer L. Asscher jr. Voorts spraken nog vertegenwoordi gers van het Koperen Stelenfonds. de R.-K. Diamantbewerkersbond St. Eduar- dus, de voorzitter va nde Amsterdamse Bestuursbond van het NVV en tenslotte de voorzitter van de ANMB, de heer Van Hattum. Het Leidseh Dagblad De krant voor iedereen Grote sortering TENTEN-, KAMPEER-, SPORT- en BADARTIKELEN. A.N.W.B. Bondstentenverhuur en aanverwante artikelen Voorheen Berley-Sport THANS HAARLEMMERSTRAAT 287 t.o. Overdekte, tel. 31780 BOTERMARKT 28 Tel. 23582, Leiden Een heerlijke scootervacantie met... BellaI Kom kijken bij 5 bijzondere redenen waarom U beter Belle kunt kiezen: U koopt al een Bella geheel compleet met buddy-seat en electr. starter voor M 695.- 200 cc (1945.- met buddy-seat en electrische starter. nooit falende, electrische starter, lichte voetschakeling 9 perfecte zweefarmvering voor en achter muurvaste wegligging (grote 12" wielen) 9 betrouwbare, zuinige Zün- dapp motor 9 prima service in binnen- en buitenland O lage onderhoudskosten MOTORRIJWIELBEDRIJF TURFMARKT 5 - LEIDEN TELEFOON 20050 k'1710 VEILIG ZUINIG - BETROUWBAAR Enorme sortering in alle merken RIJWIELEN - BROMFIETSEN - SCOOTERS SCOOTMOBIELEN - MOTORRIJWIELEN Showroom: HOGEWOERD 6668 EIGEN FINANCIERING. Telefoon 31292 VAKANTIE Maar dan met goed verzorgde voeten. Mevr. J. C. WIJSMAN- WAGEMANS, med. gedipl. voetspecialiste, De Laat de Kanterstraat 23, Leiden - Telef. 33319 Behandeling volgens afspraak eventueel aan huis. zorgt voor uw UITRUSTING IN IEDERE PRIJSKLASSE janvossensteeg 75-77 VVü bieden U een rijke keuze van prachtige meerdaagse reizen door geheel Europa. Of wy voor U een 2-daagse reis of een 20-daagse reis, een populaire standplaatsreis of een luxereis verzorgen, het zullen onver getelijke vakantiereizen zijn. Vraagt inlichtingen en reisgids bij Want bij aankoop van een nieuw OVERHEMD betalen wij voor Uw oude SHIRT PROFITEERT VAN DEZE SPECIALE VAKANTIE-AANBIEDING Alléén geldig van 27 juni tot en met 11 juli 1958. Komt en kiest het passende hemd voor U uit onze enorme collectie SPORT- EN WEEKEND SHIRTS. HAARLEMMERSTRAAT 121 - LEIDEN TELEF. 22463 Dames- SPIJKERBROEKEN Dames- PANTALONS Dames- SHORTS Dames- STRANDPAKJES Kinder- SPIJKERBROEKLN kort en lang. PANTALONS SHORTS Heren- SPIJKERBROEKEN Heren- SHORTS in diverse kleuren en maten. KLEDINGMAGAZIJN Haarlemmerstr. 79 als U prima FOTOMATERIAAL gebruikt. Het beste van het beste vindt U altijd bij ons in de meest uitgebreide sortering. Ook met raad en ciaaa staan wij steeds voor U klaar 1 Breestraat 29 naast Trianon Voor een modern KAPSEL, een goede permanent, BREESTRAAT 171A t.o. Gerzon - TELEFOON 25185 TOERISTENKAARTEN en REISGIDSEN van vele landen en streken vindt U bij ons in een pracht collectie uitgestald. Uitgaven zoals Michelin, Shell, Iro, enz. waar borgen U een mooie reisroute. Gaarne adviseren wij U bij het bepalen van Uw keuze. „DE BOECKHALLE". PRINSESSEKADE 4 bü de Haarlemmerstraat TELEFOON 25065 BOTERMARKT 14 - TELEFOON 26696 IZEIISPORT nARC 26 - TCl: 2078* LCIOLN Brillenspecialis t VAN MUYEN, LEIDEN, HOOIGRACHT 54 NOORDWIJK, PR. BERNHARDSTRAAT 51 I voor al uw uurwerken en reparaties naar Leiden's meest moderne horlogebedrijf Door een bezetting van 8 geroutineerde horlogemakers alle reparaties per omgaande retour. I KATTENPENSION goede verzorging, f 1.— per dag. VAKANTIEPAKKET voor Uw hond f 1.50. OP VAKANTIE met een REISWEKKER en ZONNEBRIL van VERHEUL Haarlemmerstraat 86 NIEUWE HUN 50 bij 't Gangetje REISBAGAGE- EN REISONGEVALLFNVERZFKERING. PRETTTIG met goede attributen van SPORTVRIEND de kampeerspècialist van Leiden en omstr. Haarlemmerstr. 232 tel. 24681

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1958 | | pagina 13