MAISON „HENRY' Nieuwe VMolenaarsbrug voor eind september in in Alplien gebruik! RVoQrJXLVa kantie, BELANGRIJK NIEUWS SllGTVOET *Jhve!mmdatöaL f 15.90 iOfcöfij VOORSTEL GRENSWIJZIGING ALKEMADE - WOUBRUGGE Russische bezwaren tegen „Genève" Eerste betaling thans slechts 15% Motoren en Scooters 25% Fa. H. WALENKAMP ZONEN Turfmarkt 5 Leiden tel. 20050 Speciale vacantie-aanbieding 150.- S°leX M. BLITZ VOOR ZON en ZEE; HAMSTERVOER DRAAGBARE -en AUTORADIO'S LEIDEN 100% VAKANTIEGENOEGENS Fa. H. WALENKAMP en Zonen LEIDSCH DAGBLAD Voor VAKANTIE-PANTALONS Uw Dealer 3AN VOSSEHSTEEC I2*T£L. 21503 SANDALEN MET VOETVORM DONDERDAG 26 JUNI 1958 De bouw van de nieuwe brug over de Heimanswetering bij 's-Molenaars te Alphen vordert thans goed en het staat dan ook wel vast, dat deze fraaie brug met een doorvaarthoogte van 4.50 meter midden september voor het verkeer zal worden open gesteld. Onmiddellijk daarna zal met de sloop van de oude draaibrug worden begonnen en zullen tevens de bochten voor de Heimans wetering belangrijk worden verbeterd. Met öe sloop van het voormalige kantoor van de Provinciale Waterstr t (links op de foto) is men bereids reeds begonnen. Getracht zal worden van het pand aangrenzend aan het reeds ge sloopte gedeelte een brugwachterswoning te maken. Dezer dagen troffen wij de nieuwe brug in half gesloten toestand. Het ver schil in hoogte met de oude brug was duidelijk ie zien. Hoog boven het land en waterverkeer uit troont straks de brugwachter, die vanuit zijn brugwach tershuisje (rechts op de foto) een goed overzicht krijgt zowel van de Rijn in beide richtingen als van de Heimans wetering. Momenteel worden de aan sluitingen voor de opritten aan de Gnephoek en Oudshoornseweg gemaakt. Aan de Gnephoek wordt een aansluiting met een asphaltwegdek gemaakt, terwijl aan de Oudshoornseweg de aansluiting een klinkerbestrating krijgt. De opritten zelf hebben een betonwegdek. Zowel in de 's-Molenaarsbuurt als aan de Wou- brugseweg zijn trappen gemaakt voor voetgangers. Met de ingebruikneming van de nieuwe brug zal tevens ook een vrije doorvaart ontstaan. Immers de oude brug was eigendom van Rijnland, die tezamen met het Groot Waterschap Woerden voor het onderhoud zorgde. De nieuwe brug is een Provinciale brug, de laatste in de waterweg Amsterdam Rotterdam binnendoor. Agitatie tegen Mollet Gisteren zijn in Algiers heimelijk vlug schriften verspreid waarin wordt opge roepen tot betogingen tegen de socialis tische leider en minister van staat Guy Mollet als hij de volgende week met generaal De Gaulle een bezoek aan Algiers brengt. Mollet wordt een „ver rader van zijn land" genoemd. „Algerije heeft reeds te veel meege maakt om ook nog de belediging van zijn aanwezigheid te moeten verdu ..i'\ zo wordt in de vlugschriften gezegd. Gisteren zijn ook anti-joodse pamflet ten in Algerije verspreid. In deze ge schriften heet het, dat een groot aantal leden van „het oude politieke stelsel" joden waren. Kan vrijheid gemeenten voor geldleningen hersteld worden? VRAGEN VAN KAMERLID Het Tweede Kamerlid, de heer Van Heivoort, heeft aan de minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie de volgende schriftelijke vragen gesteld: Is de minister niet van mening, dat de omstandigheden, welke geleid hebben tot de beperking der geldleningsbe voegdheid der gemeenten ingevolge circulaire van de minister van Binnen landse Zaken. Bezitsvorming en Publiek rechtelijke Bedrijfsorganisatie van 7 oktober 1957. zodanig gewijzigd zijn, dat de noodmaatregel, gelegen in deze cir culaire, kan worden opgeheven? Dulles diep teleurgesteld over onverwachte nota De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Dulles, verklaarde zich gisteren „diep teleurgesteld" over een Sovjetrussische nota, waarin met afwij zing der besprekingen tussen Oost en West over het zoeken naar methoden voor het vaststellen van een kernont ploffing wordt gedreigd, tenzij de Sov jet-Unie eerst bepaalde politieke verze keringen heeft ontvangen. Het overleg dienaangaande zou op 1 juli a.s. in Ge nève beginnen. Dulles gaf op zijn pers conferentie te kennen, dat de Ver. Sta ten desondanks voort zullen gaan met het treffen van voorbereidingen. „Wij willen de Sovjet-Unie een laatste kans geven", zei Dulles. De Russen beschul digen Amerika ervan deze technische conferentie in Genève te willen aangrij pen om de volkeren voor te spiegelen dat er aan wordt gewerkt om de kernproe ven stop te zetten, terwijl er in werke lijkheid helemaal geen voortgang wordt gemaakt. „Twee zaken zijn voor mU van groot belang geweest om te kunnen uitmaken, of het werkelijk mogelijk zou zijn tot op zekere hoogte met de Sovjet-Unie tot overeenstemming te komen", aldus zei Dulles. De eerste was het Amerikaanse voorstel tot het invoeren van een stel sel van inspectie vanuit de lucht boven het Noordpoolgebied om verrassingsaan vallen te voorkomen; de Sovjet-Unie trof dit in de Veiligheidsraad met haar veto. De tweede betrof het voorgestelde technische overleg te Genève over de proefnemingen met kernwapens en het ziet ernaar uit, dat de Russen ook dit willen torpederen. Doch ik heb nog niet alle hoop opgegeven". Dulles zei verder, dat de resultaten der voorgenomen Geneefse besprekingen mogelijk het sluiten van een interna tionale overeenkomst betreffende het staken der proefnemingen met kernwa pens zouden vergemakkelijken, doch dat zij de Ver. Staten niet konden binden de proeven zonder meer op te schorten. Is de minister van oordeel, dat het systeem van concentratie der kapitaal voorziening van de gemeenten bij de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeen ten nog langer gehandhaafd dient te blijven? Is de minister bereid te bevorderen, dat de gemeenten althans en ten minste voor consolidatiedoeleinden wederom zelfstandig tot het sluiten van geldleningen kunnen overgaan? Indien deze vraag ontkennend be antwoord wordt, is de minister dan be reid de motieven aan te geven, waarop de ontkennende beantwoording is geba seerd? BU de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend tot wijziging van de grens tussen de gemeenten Alkemade en Woubrugge. In zjjn toelichting schrijft minister Struycken, dat wijziging wenselijk geacht wordt, daar het ten noorden van de Wijde Aa gelegen gebied van de gemeente Woubrugge (de Beenderpol- der en de Zuidhoek) door dit water en door de Rljpweteringsche Vaart geheel van de kern dier gemeente is gescheiden. Deze ligging is een ernstige belem mering gebleken voor de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening en voor de verdere ontwikkeling van dit gebied. Door de gemeente Alkemade, waar mede het gebied geografisch een geheel vormt, zouden de nodige voorzieningen op eenvoudige wijze kunnen worden ge troffen. Voor zover in bedoeld gebied waterleiding aanwezig is. wordt daarvoor reeds van Alkemadc uit gezorgd. Ook overigens is het onderhavige ge bied meer op Alkemade dan op Wou brugge aangewezen. De ongeveer 250 be woners zijn nagenoeg geheel op de ge meente Alkemade georiënteerd, de be woners van de Veenderpolder op de dorpen Rijpwetering en Roelofsarends- veen en de bewoners van de Zuidhoek, welke buurtschap een voortzetting is van de bebouwing van Roelofarendsveen, op dit dorp. Behalve de gunstige bereik baarheid speelt bij de oriëntatie nog een rol, dat de vrijwel geheel rooms-katho- lieke bevolking van het voor overdracht voorgestelde gebied zich ook voor haar kerk- en schoolbezoek wendt 'tot Rijpwe tering en Roelofarendsveen, waarvan de bewoners eveneens vrijwel allen rooms- katholiek zijn. Ook in sociaal, econo misch en cultureel opzicht bestaat nauw contact. Deze omstandigheden, met name de noodzaak tot het treffen van verschil lende voorzieningen, maken het naar de In Britse diplomatieke kringen wijst men erop, dat het Westen immer het standpunt is toegedaan geweest - en dit ook aan de Sovjet-Unie duidelijk heeft gemaakt - dat de voorgenomen Geneef se besprekingen een uitsluitend tech nisch karakter moeten dragen en dat ge durende deze beraadslagingen geen po litieke beslissingen kunnen worden ge nomen. Men brengt hierbij in herinnering, dat het Britse standpunt was en is, dat een al dan niet staken der proefnemingen met kernwapens op een topconferentie dient te worden besproken. Hieraan wordt toegevoegd dat er nim mer een misverstand is geweest over het Westerse standpunt, n.l. dat te Genève uitsluitend wetenschappelijke en techni sche kanten van het vraagstuk ener eventuele opschorting der proefnemin gen met kernwapens zouden worden be sproken en dat dit de Sovjet-Unie tot nu toe ook volkomen duidelijk is ge weest. mening van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland waarbij de minister zich aansluit wenselijk, het genoemde ge bied van de gemeente Woubrugge naar de gemeente Alkemade te doen overgaan. De raad der gemeente Alkemade gaat met dit voorstel akkoord, de raad der gemeente Woubrugge heeft daartegen geen overwegende bezwaren aangevoerd. Eerste NAVO-taptoe grandioos succes De eerste NAVO taptoe-avond is een volledig succes geworden. Duizenden be langstellenden hebben dit militaire, mu zikale en kleurrijke schouwspel gister avond bijgewoond op de markt in Arn hem, waar tribunes zijn opgetrokken, die aan 6000 personen plaatsbieden. Tien muziekkorpsen en drie drum bands uit vijf landen, tw. Canada, Duits land, Groot-Brittannië, de Ver. Staten en Nederland, nemen aan deze NAVO- taptoe deel, waarbij de bedoeling voorzit om begrip en belangstelling te wekken voor de in de NAVO tot uitdrukking ge brachte vorm van samenwerking tussen de Westerse mogendheden. Maanden is er door het stichtingsbe stuur aan de voorbereiding van dit grootse evenement gewerkt, dat tot in details geregeld was, zoals wel bleek op deze openingsavond die bedoeld was als generale repetitie. De „première" is vanavond en de gala uitvoering, die uiteraard door talrijke autoriteiten zal worden bijgewoond vrij dagavond. De slotuitvoering is zaterdag avond. Van Nederlandse zijde wordt aan de taptoe deelgenomen door de tamboer korpsen van het Garderegiment Grena diers, het Garderegiment Fusiliers „Prinses Irene" en de Kon. Lucht macht, en voorts door de kapel van de Kon. Luchtmacht en door het ook in het buitenland reeds bekende exercitie- en demonstratiepeloton van het Lucht macht Instructieregiment, dat nu ook een uitstekende indruk maakte, doch de pech had, dat een man flauw viel! jfB522- - OP ALLE MERKEN BROMFIETSEN V Maak er een Solex vacantle van Betaal nü 150.en U hebt een Solex, waarmee U heerlijk op vacantie kunt gaan! Het resterende bedrag betaalt U in drie maanden 67.50 per maand). Een unieke regeling, die U géén rente kost en waar U alleen maar plezier van hebt contant en f. 67.50 per maand gedurende 3 mnd. het laagst geprijsd, het hoogst geprezen REIS-STRIJKIJZERS LADY SHAVERS Haarlemmerstraat 163 „TRICOTBEST" i BADPAKKEN J iebloemde LASTEX i vINDERBADPAKKEN i alle maten i 7.95 4 Gebloemde LASTEX DAMES- BADPAKKEN, een- of tweedelig, fleurige dessins 10.95 Natuurlijk bij F. ROBBERS HAVEN 24 TEL. - LEIDEN 25107 VOOR uw VAKANTIE EEN GANG NAAR GANGETJE 12 IS LONEND met de SPARTA BROMFIETS j reeds va naf f498.—. Prettige betalingsmogelijkheden. Leiden - Telefoon 20050 Goede service, j) Turfmarkt 5 Ruime sortering CAMERA'S in alle prijsklassen KLEURENFILMS SMALFILMS enz., vindt U bij Het grootste aantal men sen, met de laagste kosten, In de kortste tijd, op het gunstigste ogen blik. ADVERTEER daarom regelmatig in het De MEEST van Lelden gelezen krant ?n Omstreken. HAARLEMMERSTRAAT 195—197 PHILIPS PORTABLE RADIO v.a. f 99.50 Ing. Bur. FLIM LANGE MARE 66 LEIDEN - TEL. 26500 .en nu nog even binnenwippen bij fff BREESTRAAT 41 t.o. het Postkantoor Grote sortering BIJOUTERIEËN in alle prijsklassen. De Beste Bromfiets Blijft 71f>rinï DAGELIJKS BAGAGE- en FIETSENVERVOER naar UTRECHT en omgeving AMERSFOORT en omgeving Veluwe APELDOORN en omgeving Veluwe ACHTERHOEK en TWENTE. Fa. Gebr. v. d. Meer HOGE RIJNDIJK 4A TELEFOON 26782 VAKANTIE VOOR UW VOETEN Haarlemmerstraat 144 Bcatrizstraat 4, ^&cUei»> Tel. 30319 Tevens autoverhuur. Reserveert nu Uw tent voor het a.s. kampeerseizoen bU Bondstentenverhuurder A.N.W.B. FRITS DE GOEDE Janvossensteeg 37, tel. 20607 nu Uw oude fiets ln voor een nieuwe. Wij geven geduren de de vakantie maanden de hoogste prijs voor Uw oude rijwiel. Honderden nieuwe modellen, de beste service. Gemakkelijke betaling. MAAW.E MME&STRAAT <195 UOREVAAftSTBAAT 6

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1958 | | pagina 12