J 1 Aspecten van zelffinanciering alsmede bezitsspreiding Conferentieoord Centraal Sociaal Werkgevers Verbond in Noord wijk air-omatic Den Haag moet van Bonn leren Scandinavië gaat deze maanden gebukt onder„Laplandse ziekte Grondige Astrid verbouwing van hotel aan Zuid-Boulevard Inüildivi wexd. om niguw wwk tecotxl qaveski^JL oo.Fovl/. 96ste jac Zaterdag 15 februari 1958 Derde blad no. 29368 MAAR NIEMAND ZAl/T MERKEN. WANT GELUKKIG HEB IK AIR-O-MATIC IN HUIS. NU ZUN DIE AKELIGE GEUREN VAN HET AANBRANDEN „luchtfilter" t«f dt blautée spuitbus WflWT WQ t» A*00C»<CI« GCtrr HM MtEALUKt WIST» OCVB IN UW HUIS IS ZUINIO Lfn NIET 0U OHVMJ.EN KAMT GEEN VLEXMEH HU REEDS VOOK PI. 2.95 EEN GROTE SPUITBUS Mildere belastingheffing is bevorderlijk (Van onze financiële medewerker) Er is de laatste tijd herhaaldelijk op gewezen, dat er voor de instandhouding, de modernisering en de uitbreiding van het Nederlandse produktie-apparaat enorme kapitalen nodig zijn. Het Instituut voor Nederlands-Amerikaanse Industriële Samenwerking te New York, dat zich in steeds sterkere mate voor het Neder landse bedrijfsleven interesseert, heeft onlangs becijferd dat als gevolg van de aanwas der bevolking, in 1961. 80.000 werkkrachten door de industrie zullen moeten worden opgenomen, waarvoor per jaar f2 miljard kapitaalsinvesteringen nodig zullen zijn. Vermoedelijk is dit bedrag nog aan de lage kant. Want men is er daarbij van uitgegaan dat per arbeider f25.000 moet worden geïnvesteerd en als men weet dat bijv. bij de Hoogovens en bij de Sodafabrieken de kapitaals investering per arbeider op f 150.000 a f 200.000 wordt aangenomen, is het de vraag of men met een gemiddelde van f25.000 uitkomt. Maar in elk geval gaat het hier om zeer grote bedragen en de wijze, waarop deze moeten worden bijeen gebracht blijft dus een vraagstuk van de eerste orde. Zoals bekend is ook de Nederlandse regering zich hiervan ten volle bewust, hetgeen wel blijkt uit haar poginge om met behulp van fiscale faciliteiten de spaarzin van de bevolking te stimule ren. Of dit de juiste methode is, menen wij te moeten betwijfelen, maar dat de kapitaalvorming in ons land zoveel mo gelijk moet worden bevorderd, stuit op geen tegenspraak. Wat de bedrijven betreft, zijn er drie vormen waarin men het benodigde ka pitaal kan verkrijgen. Men kan door de uitgifte van obligaties of op andere wijze vreemd kapitaal aantrekken, men kan pogen het eigen kapitaal (aandelen kapitaal) te vergroten en men kan uit de jaarlijks behaalde winsten een zo groot mogelijk deel voor de financiering van het bedrijf reserveren. Dit laatste noemt men dan de zelffinanciering, waardoor naar globale schatting het Nederlandse bedrijfsleven gedurende 1955/57 voor ca. 80% in zijn kapitaalbe hoeften heeft voorzien. Deze zelffinanciering heeft verschil lende aspecten. Uit een oogpunt van financieel beleid kan het worden toege juicht dat een onderneming haar weer standsvermogen en haar bedrijfsmoge- lijkheden door ruime afschrijvingen en reserveringen zo groot mogelijk maakt. Dit streven kan men vooral bij vele z.g. familie-vennootschappen waarnemen, waarbij dan ook vaak de bedoeling voor zit het bedrijf zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Als de benodigde ka pitalen hiervoor te groot worden, wordt zulk een vennootschap z.g. open ge maakt en gaat men veelal tot publieke uitgifte van aandelen over. Ook spelen fiscale overwegingen hier dikwijls een rol. Maar ook de open vennootschappen doen. zoals boven bleek, in ons land veel aan zelffinanciering. Vooral als deze een zeer grote om vang aanneemt, worden hiertegen al lerlei bezwaren ingebracht. Door de zelffinanciering stijgen de aandelen uiteraard voortdurend in waarde en worden de kapitalen in kleine kring opgehoopt, de doorstroming van het kapitaal en de in deze tijd zo gepro pageerde bezitsspreiding worden er door belemmerd. In dc V.S. is men reeds jaren bezig dc zelffinanciering te beperken door met handhaving van het dividend de aandelen te splitsen of nieuwe aandelen uit te geven. Ook de uitgifte van kleine coupures en de notering in doljars per stuk moet men zien als een uitvloeisel van wat men het volkskapitalisme noemt. Men brengt zodoende een groter deel van de winst der bedrijven onder het volk. Terwijl voor 1957 in West-Duitsland bijv. niet meer dan 30% van de beschik bare winst aan aandeelhouders werd uitgekeerd, wordt dit voor de V. St. op ca. 61% becijferd, m.a.w. de Duitse on dernemingen hebben de laatste jaren een veel groter deel van de winst in het bedrijf gehouden dan de Ameri kaanse. Gelet op de kapitaalvernietiging tijdens de oorlog trouwens ook begrij pelijk. Daar ook de Duitse regering een spreiding van de particuliere bezitsvor ming voorstaat, heeft de minister van financiën, de heer Etzel. een drastische wijziging van het belastingstelsel voor gesteld, welke in dit verband voorname lijk hier op neerkomt dat de belasting op uitgekeerde winsten van 30 tot 11% 7al worden verlaagd en die op ingehou den winsten van 45 op 47% zal worden gebracht Men hoopt hierdoor de on dernemingen tot een wat ruimere divi denduitkering te prikkelen en op deze wijze de kring van spaarders, die kapi taal (risicodragend kapitaal) aan de ondernemingen willen verstrekken, te vergroten. Dat fiscale maatregelen tot beper king van de zelffinanciering ook hun gevaren meebrengen, is duidelijk, maar afgezien hiervan getuigt het van een gezond financieel en economisch inzicht dat de Duitse regering de ka pitaalvorming en de doorstroming van het kapitaal door een verlaging van de belastingdruk wil bevorderen. Zoals men weet, heeft de Nederlandse regering thans weer de z.g. herkapita lisatie voor de vennootschappen aan trekkelijker gemaakt door de krach tens deze herkapitalisatie uit te geven bonusaandelen met een lager percentage voor de I.B. te belasten, terwijl ander zijds door de Vereeniging voor den Effectenhandel reeds geruime tijd op de uitgifte van kleine coupures voor de aandelen wordt aangedrongen. Maar het klimaat voor oude en nieuwe aan deelhouders is in ons land toch nog weinig gunstig omdat nog onlangs de belasting op vermogens (resultaat van besparingen) en op de winsten van de bedrijven (bron van besparingen) is verhoogd en het systeem van de dubbele belasting wordt gehandhaafd door niet alleen de winst bij de ondernemingen, maar ook diezelfde winst, in de vorm van het door aandeelhouders ontvangen dividend, te belasten. Men kan nu wel op een al te grote zelffinanciering bij de bedrijven kri tiek oefenen, maar als het in aan delen belegde spaarkapitaal op meer dan een wijze door de fiscus zwaar wordt getroffen, zal men moeilijk kun nen verwachten dat ook bij de kleine man. middenstander en arbeider, de belangstelling voor aandelen van on ze Nederlandse ondernemingen toe neemt. Meer dan alle spaarregelingen met premies e.d. zal een mildere be lastingheffing op de in de bedrijven verdiende en aan aandeelhouders uit gekeerde winsten daaraan bevorderlijk zijn. Ook in zoverre kan Den Haag nog wat van Bonn leren Kerkelijk L Staatsraad mr. dr. Deckers werd 75 jaar Mr. dr. L. N. Deckers, lid van de Raad van State en oud-minister, die gisteren zijn 75e verjaardag vierde, is door de Paus benoemd tot Grootkruis in de Orde van St.-Silvester van de Heilige Stoel. De versierselen dezer onderscheiding ztfn hem overhandigd door deken Bokeloh. 's Morgens is een deputatie van de Ridders van het H. Graf de Jarige ko men gelukwensen. 's Middags heeft de Kon. Mil. Kapel een muzikale groet gebracht aan dr. Deckers, die voorzitter is van de Stich ting Kon. Mil. Kapel. Tijdens een receptie, welke daarna volgde zijn velen de jarige komen com plimenteren. Onder hen waren leden van de Raad van State. Kamerleden, tal van andere autoriteiten, o.w. de bur gemeester van Den Haag. zomede ver tegenwoordigers van verenigingen. Hem werden verscheidene geschenken aange boden o.a. door een deputatie van de ANW, van welke vereniging de heer 0 V 0 11 Deckers voorzitter is. NED. 1IERV. KERK Beroepen te Eenrum G. R. Brink te Us- brechtum; te Bruchem en Kerkwijk J. Jongerden. kand. te Huizen (N.-H.i; te Heefewaarden (toez.) K. G. de Noord, kand. te Wehe; te Gendt (Betuwe) J. Rlb- blnk, kand. te Ruurlo; te Leerbroek en te Lopik J. Smit. kand. te Vinkeveen; te Dussen (N.-Br.) J. A. de Waard, kand. te Rijsoord. Bedankt voor Veenendaal J. T. Doornenbal te Oene. GEREF. KERKEN Tweetal te "s-Gravenhage-oost (6de pred.pl.) J. van Leeuwen te IJmuiden en C. P. T. Rijper te Amsterdam-oost. GEREF. KERK (onderh. art. 31 K.O.) Beroepen te Zuldhorn R. Houwen te Nijmegen. Aangenomen naar Zwolle (vac. R. H. Bremimer) Z. G. van Oene te Slle- drecht. EVANG. LUTH. KERK GEREF. GEMEENTEN Tweetal te Barneveld M. Blok te Rfjssen en W. C. Lamain te Grand-Raplds, van wie laatstgenoemde Is beroepen. Leven ebt weg in geestelijke stilstand (Van onze correspondent in Stockholm) Thans breekt de tijd aan, welke voor vele Noordeuropeanen een pe riode van geestdodende verveling be tekent, het seizoen van de „Lap landse ziekte". Februari, maart, april, de maanden, waarin de men sen in die gebieden onder invloed van de natuur iets geks doen of gek worden, omdat zij niets geks kunnen doen, de tijd van het jaar, waarom de tijdens de laatste wereld oorlog in Noorwegen gestationeerde Duitsers dat land hebben vervloekt. De symptomen van de ,JLaplandse Nederlanders doen bod op Ellis Island 26 jaar geleden hadden zij 37 cent op zak Twee Nederlandse Amerikanen de gebroeders A. en E. Shotmeyer hebben gisteren een bod van 111.000 dollar ge daan op Ellis Island in New York waar zij 26 jaar geleden voet aan wal zetten in het land der onbegrensde mogelijk heden met 37 cent op zak. Ze hebben nu de leiding over een 200 benzinestations in Noord New Jersey en zouden Ellis Island willen gebruiken als eindstation voor olieprodukten. Een New Yorkse makelaar bood 201.000 dollar en een andere makelaar deed het laagste bod 106.222 dollar, maar hij hoopt hier toch succes mee te hebben, omdat hij van plan is het stuk grond over te geven aan de Staat of de stad voor de bouw van een ziekenhuis voor slachtoffers van verdovende middelen. 's Zomers als gewoon hotel in gebruik (Van een onzer redacteuren) Het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond heeft reeds geruime tijd behoefte aan een conferentieoord, doch tot nu toe waren alle pogingen een dergelijk gebouw te verwerven, vruchteloos. Thans heeft men het hotel „Astrid" aan de Koningin Astrid Boulevard te Noord- wijk aan Zee aangekocht, dat na een grondige verbouwing geschikt zal zijn als conferentieoord èn als hotel. Het ligt in de bedoeling het verbouwde hotel 's winters als conferentieoord te gebruiken en het 's zomers te exploiteren als hotel. Het huidige hotel is eigenlijk totaal ongeschikt als zodanig. Er is nauwelijks sanitair en de indeling is ook verre van praktisch. Dit vindt er zijn oorzaak in dat het gebouw is ontworpen vermoede lijk als bankgebouw ergens in Zuid-Lim burg Deze bouw ging echter niet door en toen heeft men de tekeningen ge bruikt voor de bouw van een hotel te Noordwijk. Dat er toen eigen'ijk geen hotel verrees is duidelijk! Conferentieoord Architect A. C. Gathier te Oegstgeest heeft een plan ontworpen voor een gron dige restauratie, waardoor dit gebouw geschikt zal zijn als conferentieoord van het Centraal Sociaal Werkgevers Ver bond. Dit huis zal dan in de plaats komen van het gebouw dat in Voorscho ten zou komen, doch dat door allerlei oorzaken niet door kon gaan. Toen het plan Voorschoten geen voortgang kon vinden heeft men een andere oplossing gezocht. Een conferentieoord is voor het Verbond beslist geen overbodige luxein de winter worden er regelmatig cursussen gehouden, die thans zijn on dergebracht in hotels te Noordwijk. Ideaal is deze oplossing niet en daarom heeft men getracht een eigen gebouw te verkrijgen. Dit is van des te meer belang, daar men verwacht in de naaste toekomst wel meer cursussen en vooral ook conferen ties te gaan houden. Nu de Euromarkt tot stand gekomen is, verwacht men meer onderling contact tussen ile werk. gevers uit de betrokken landen. Een eigen onderkomen is dan verreweg te verkiezen boven een hotel. en hotel Anderzijds wil het verbond geen hotel ruimte aan de badplaats onttrekken, en daarom is het plan zó ontworpen dat het gebouw 's zomers geschikt is om als hotel gebruikt te worden. Er zal hier geen sprake zijn van een „vakantie hotel" voor leden van het Verbond, maar van een gewoon hotel dat op nor male wijze geëxploiteerd kan worden. Op deze wijze verliest Noordwijk geen ziekte" zijn moeilijk te beschrijven. Men voelt zich moe, gaat misschien op een divan liggen en kijkt een groot gat in de lucht. Het worden overigens diepe dromen. Tussen twee gedachten in vergaan enkele minuten, alsof de hersens moeten bijkomen van de geestelijke inspan ning. De meisjes in de winkels of aan het loket kunnen al even suf doen. Nadat men twee tot drie zinnen heeft gezegd, moeten zij zich eerst wakker schudden. In de radio hoort men meer lezin gen dan muziek en in de kroegen is het al even saai. De oorzaak van deze totale mi sère is misschien de sneeuw, die in oktober-november iedereen nog met vreugde heeft begroet. Liever die heerlijke dikke deken over de sla pende natuur dan al die modderige wegen, zo dacht men toen. In de cember straalde het kerstlicht nog. Maar die vervelende januari-maand nam nauwelijks een eind. Thans merkt men reeds, dat de dagen len gen En toch is dat juist de rote teleurstelling Het begint nu pas goed koud te j wordenZelfs de kinderen vechten zich geluidloos door de sneeuwstor- men heen. Geen woord, geen lach en i zelfs geen stap is te horen. In maart zal het uit zijn met het geduld der j noordelingen. Nog steeds zal men dan onhoorbaar over de met een 1 wit kleed bedekte straten lopen, die met boomskeletten zijn omzoomd. Het lijkt alsof het leven hier in de dood overgaat. I De mens verzet zich hiertegen en j doet alles om de dodelijke verveling te verdrijven. Handige kooplieden trachten het publiek over deze bar re tijd heen te helpen. Zij verkopen takjes met gekleurde kippeveren, i die het voorjaar in de gedachten brengen. De bioscopen trekken volle 1 zalen. Daar het in de scholen al even onmogelijk is de kinderen wak ker te houden, gaan de poorten van deze instellingen eind februari een week lang dicht. Gedurende deze vakantie wordt de jeugd op verschil lende wijze tot lichamelijke presta ties, zoals skiën, schaatsen en wan delen, aangezet. De meisjes hebben een natuurlijke behoefte om met fel le kleuren de trieste omgeving op te vrolijken. Blauwe en rode kousen, ski-kostuums in harde tinten en een al even krachtige make-up doen op geld. De volwassenen blijven daarbij Zo 2al het nieuwe Conferentie- niet achter en tal van verenigingen oord van het Centraal Sociaal nu hun grote feesten, umar- bij het vrolijk toegaat. In het alge- Werkgevers Verhond er uit zien. meen is de remedyie: houdt be," Links ziet men de zijde aan de J stelling voor iets wakker en biedt Pickéweg met de hoofdingang. weerstand aan deze gevaarlijke de- hotelruimte waaraan steeds grote be- pressie-toestand. hoefte bestaat en het Verbond is een prachtig conferentie-oord rijker. Uitzicht op zee Een Corregio ontdekt Het gebouw is gelegen op de hoek van De Larense antiquair Ferenc Bin, de Boulevard en de Pickéweg, aan welke Hongaar van origine, meent een Cor- laatste weg de hoofdingang komt te reggio in zijn bezit te hebben. Het doek ligger. Aan de Boulevardzijde vindt werd hem in de herfst van verleden men een ruimte met gezellige zitjes, een jaar door een dame te koop aangeboden, bar en een hoek, die men de eetzaal Deze had het geërfd van een kunst- zou kunnen noemen. Door de grote verzamelaar, bij wie zij als huishoud- glaswand heeft men een prachtig uit- ster in betrekking was geweest Het zicht op zee. De totale lengte van het schilderij was zeer vuil en de voorstel- gebouw langs de Boulevard is 37 meter, ling was bijna niet te herkennen. Nadat tan de achterzijde zijn vier conferen. de koop was gesloten liet de heer B&n tiezalen, elk 8 bij 10 meter, ontworpen. het doek schoonmaken. Men kwam toen Wanneer er in de toekomst behoefte aan tot de verrassende ontdekking, dat zich zal blijken te bestaan, is het mogelijk op on"er het vuil een voorstelling van deze zalen, nog vier zalen te bouwen. ..Abrahams offer" bevond, die. nu te De fundering is stevig genoeg om dit voorscdrijn gekomen, door compositie en werk zonder bezwaar te doen uitvoeren, kleuren sterk het vermoeden doet rijzen. Langs de Pickéweg komen naast de hoofdingang enkele kantoorruimten, zodat de totale lengte 43 meter be draagt. Tegenover deze lokaliteiten zijn de toiletten en de keuken geprojecteerd Al deze vertrekken zyn gegroepeerd rond een „patio", een met tegels belegde en met bloemen versierde „binnenplaats". Onder de keuken treft men de thans reeds bestaande slaapkamers voor het Intern personeel aan. Onder de eetzaal en de bar vindt men de verwarming en enkele dienstvertrekken. Slaapkamers Er zijn twee verdiepingen op het voor ste gedeelte van het gebouw ontworpen, waar atóh de slaapkamers bevinden. Iedere kamer krijgt twee kasten, een toilet, een douchecel en een wastafel. De gang loopt in het midden van de dat ze het werk kan zijn van de Ita liaanse schilder Correggio. Deze mening wordt door verscheidene kunstkenners onderschreven. Zou het inderdaad een doek van Correggio zijn dan dateert het uit de jaren 1494-1534. Een der kunst kenners. die het doek zag. meende met een Scorel te doen te hebben. Anderen delen evenwel de mening van de heer Bèn. verdieping, met aan weerszijden de ka mers. De kamers aan de voorzijde heb ben een prachtig balkon aan de Boule vard. De meeste kamers zijn voor twee personen. In totaal komen er 87 bedden, die voor het personeel meegeteld. Er kunnen dus ongeveer 80 gasten logeren. Men hoopt binnen niet al te lange tijd met de bouw te kunnen beginnen. VAM 31 JAM. T.E.M-6 FEB- OW gevallet LluLXI beUislwv) - ambhMOrm. too va- ódun. Viuv-i foto's - wridazIvuj Vwo. Sta- Wi VdcscSwiVtgn viiAx.. Louise vee.u sujami Wi-nWUccs bas taai ai 50jooi- CARnAVAL JAARVÊROtfOl Vod zljtt Vtovuj cum VuztJ Filmprijzen toegekend De prijs van de Verenigde Naties voor de beste film. die één of meer be ginselen van het Handvest van dc V N. illustreert, is toegekend aan ..The happy road", een Amerikaanse-Franse produktie. De beste documentaire was de Britse film „Journey Into spring" De Britse filmacademie heeft de Britse film „The bridge on the rlver Kwai" uitge kozen als de beste rolprent van 1957. De prijs voor de beste buitenlandse actrice -e* naar Slmone Signoret voor haar rol ln de „Heksen van Salem", die voor de beste buitenlandse acteur naar Henry Fonda voor zijn rol in „Twaalf boze mannen". De beste Britse actrice was volgens de Academie Heather Sears in „The story of Esther Costello" en de beste acteur Alec Gui- ness in „The bridge on the rlver KwaL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1958 | | pagina 11