Onzekerheid omtrent Amerikaanse conjunctuur beïnvloedt de beurs WMmjt ¥r\ i Zó boeiend is nu PANORAMA Woningbouwlening veroo rzaakt grote kaïntaalverschuivingen Gomoelka kondigt zuivering aan in Poolse communistische partij 96ste jaargang Zaterdag 26 oktober 1957 Derde blad no. 29275 Bestedingsbeperking moet nog lang duren (Van onze financiële medewerker) Stemming en koersen van de Amsterdamse Effectenbeurs hebben ons deze week wel weer duidelijk doen zien dat zij niet enkel door verschijnselen en factoren in het binnenland worden beheerst, maar de invloeden van buiten af daarbij een grote rol spelen. Want hoewel de betekenis van het verrassend resultaat van de Woningbouwlening niet mag worden overschat, zo moet zij toch als een onmis kenbare steun voor het staatskrediet in binnen- en buitenland worden aange merkt. De positie van de Nederlandse gulden, welke nog slechts kort geleden aanleiding gaf tot de vrees voor een devaluatie, maar die door de maatregelen van de regering en de gunstige wending in de ontwikkeling van handels- en betalingsbalans sindsdien weer is versterkt, heeft, althans in psychologisch opzicht, een nieuw steunpunt gekregen. Om in het buitenland vertrouwen te win nen is zelfvertrouwen een eerste voorwaarde en het welslagen van de Woningbouw lening waarop voor f 394 miljoen is ingeschreven, mag als een bewijs gelden dat de Nederlandse belegger zijn vertrouwen in het eigen staatskrediet nog niet heeft verloren. Dat de koers van de obligaties na de toewijzing tot 100 Vz a 101 is opgelopen, is daarvan een bewijs temeer. Dit resultaat zou dan ook ongetwij feld de betere stemming op de Amster damse beurs, welke begin de vorige week intrad, hebben gestimuleerd, als niet de Newyorkse beurs deze week met een hernieuwde en vrij scherpe koers daling was begonnen en ook ten onzent nieuwe onrust had gewekt. En wie had kunnen denken, dat hierop woensdag in New York een koersstijging zou „uitbre ken", zoals in tientallen jaren niet is voorgekomen, waarbij het indexcijfer voor Industrials met niet minder dan 17 punten steeg, dat van spoorwegaan delen ruim 6 punten en de beurshandel een abnormaal grote omvang aannam. Het kinderlijk sentiment van de Ameri kanen is hier wel weer eens zichtbaar geworden. Himmelhoch jauchzend, oder zum Tode betrübt! Alleen omdat presi dent Eisenhower het land zal doorgaan om de bevolking moed in te spreken, leeft heel de beurs, als door een tover staf aangeraakt, opeens op en weet dan van geen grenzen meer. Uit deze scherpe koersfluctuaties blijkt intussen wel, dat er een grote mate van onzekerheid bestaat ten aanzien van de vraag, waarom New York de laatste tjjd in zulk een mineurstem ming verkeerde. Is het, gelijk in de beursberichten vaak werd gezegd, de politieke spanning rondom Syrië, waardoor men in de V.S. wordt be- invloed, of zijn het de conjunctuur- verschijnselen, waardoor het vertrou wen In de toekomst telkens weer wordt geshokt? Het valt niet te ontkennen, dat er in de V.S. tekenen zijn van een verminder de economische spankracht. De scherpe prijsdaling van verschillende grondstof fen, met name van koper (in enkele maanden van 46 tot 24 dollarcent per pond teruggelopen) kan als zodanig worden genoemd. De afzet van staal ligt voorts beneden de capaciteit van de fabrieken, welke de laatste tijd trouwens belangrijk is vergroot, terwijl ook in de olie-industrie de voorraden toenemen. Tenslotte zijn de ontvangsten van de meeste spoorwegen lager dan het vorig jaar en worden hier en daar de dividen den verlaagd. Het opmerkelijke is echter, dat de kapitaalsuitgaven in de V.S. nog nau welijks worden beperkt en dat, zoals be kend is, de grote olieconcerns niet schromen grote kapitalen aan te trek ken, teneinde hun activiteit ten aanzien van de olie-winning te kunnen voortzet ten. Met name in de Sahara, waar ook de Koninklijke Shell grote belangen heeft, worden talrijke boringen verricht, zodat daar van 'n oliejacht kan worden gesproken. Blijkbaar is men dus in olie kringen met betrekking tot een meer verwijderde toekomst niet zo pessimis tisch, ondanks de plannen voor de toe passing van de kern-energie, welke een belangrijke brandstofbesparing zal be tekenen. Het zal echter, zo meent men, nog vele jaren duren alvorens deze kern energie in de praktijk kan worden aan gewend en intussen wordt een zodanige toeneming van de vraag naar energie verwacht, dat ook de produktie van olie en kolen nog zal moeten worden ver groot. Opmerkelijk is ook, dat niet alleen de industriële produktie in de V.S. zich tot dusver handhaaft en in augustus ditmaal zelfs nog iets groter was dan een jaar geleden (indexcijfer 144 tegen 143 in augustus 1956 en 100 voor 1947/49), maar dat ook de Amerikaan se export, die toch naar men geneigd is te denken, moet worden beïnvloed door de bestedingsbeperking in ver schillende landen, tot dusver nog is gestegen en in augustus 1534 miljoen heeft bedragen tegen 1504 miljoen in dezelfde maand van het worig jaar. Het feit, dat de omvang van het afbetalingskrediet thans nog 3 mil jard groter is dan een jaar geleden (S 43 miljard tegen 40 miljard) schijnt erop te wijzen, dat van een bestedingsbeperking bij de Ameri kaanse bevolking nog geen sprake is, al staat hier tegenover, dat de vraag naar auto's is verminderd en de kleine wagen (Duitse Volkswagen) thans in de V.S. opgeld doet. Met dat al is het maar te betreuren, dat we hier in Amsterdam al de won derlijke capriolen van Wallstreet moe ten volgen, zodat ook de fondsenhouder in ons land in zijn oordeel over de toe- i komst telkens wordt heen en weer ge- j slingerd. Dinsdag j.l. werd ook in Am- i sterdam een laagterecord behaald, zowel voor de Internationale als voor de lokale j fondsen, maar reeds woensdagavond j klaarde de stemming op en donderdag kon over de gehele linie een krachtig koersherstel intreden, dat, ook afgezien I van wat New York verder zal doen, wel gemotiveerd is, omdat de Amsterdamse j beurs, wat de Nederlandse aandelen betreft, naar veler mening op de resul taten van de bestedingsbeperking met een al te scherpe koersdaling is vooruit gelopen. De onzekerheid in hoeverre de bestedingsbeperking op verschillende bedrijven zal terugslaan is oorzaak, dat velen zich slechts schoorvoetend op de aandelenmarkt wagen. Het tekort aan kapitaal, dat zich sinds de laatste tijd in ons land laat gelden, speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol. Temeer nu de gestegen rentestand het rende ment van obligaties en pandbrieven tot 7 8 pet. heeft doen stijgen en hiervan op de belegger een toenemende aantrek kingskracht uitgaat. Het resultaat van de 6 pet. Woning bouwlening wijst ook in die richting. Het zou onjuist zijn hieruit te con cluderen, dat er in ons land toch nog meer kapitaal gevormd wordt en aan wezig is dan men meende, want behalve dat f. 78 miljoen van de inschrijvingen met vroeger gesloten kasgeldleningen wordt betaald is een groot deel van het ingeschreven bedrag aan spaar- en an dere banken onttrokken. Als de stor tingsdatum van 15 november achter de rug is zal blijken, dat met name de spaarbanken een gevoelige aderlating hebben ondergaan, nadat de eerste acht maanden van dit jaar reeds teleurstel lende cijfers hebben opgeleverd. Maar ook bij de handelsbanken is het totaal van creditgelden en deposito's in augus tus van f. 5389 miljoen tot f. 5241 mil joen teruggegaan, terwijl aan de andere kant de debiteurensaldi van f. 3159 mil joen tot f. 3282 miljoen zijn gestegen. De Woningbouwlening zal derhalve tot gro te verschuivingen op de kapitaalmarkt leiden en de Ned. Bank is de particu liere banken dan ook reeds tegemoet gekomen door het percentage dat zij als renteloos tegoed bij de Centrale Bank moeten onderhouden van 6 op 4 terug te brengen, wat wil zeggen, dat het in het tijdvak van 22 oktober tot 21 november niet meer dan f. 200 miljoen zal behoe ven te bedragen, dat is f. 100 miljoen minder dan tot dusver. Het blijft dus de vraag of en wanneer de bestedingsbeperking een zodanig effect zal hebben, dat het noodzakelijk evenwicht tussen bestedingen en be sparingen is hersteld. Zelfs dr. Holtrop de President van de Ned. Bank durft ten opzichte hiervan geen voorspellin gen te doen. Wel heeft hij erop ge wezen, dat de noodzakelijke beste dingsbeperking 4% zal moeten bedra gen van het totaal voor 1957, gelijk staande met een bedrag van rond I f. 1350 miljoen en dat zowel de over- l heid, als het bedrijfsleven en de par- i ticulieren hierin zullen moeten bij- i dragen. Ook het bedrijfsleven heeft de i toelaatbare grenzen overschreden, 1 maar zouden zij een beleid hebben gc- i voerd als dat van de gemeenten sedert medio 1956, dan zouden wij thans voor een financiële crisis staan, die de in leiding zou kunnen vormen voor een j werkelijke depressie. Thans behoeft die volgens de Presi- dent niet te worden gevreesd, maar wel is duidelijk, dat bij handhaving j van het woningbouwprogramma, de overige bestedingen nog geruime tijd zullen moeten worden teruggedron gen. I Tegen verstatelijking Voor zover het om de typische poli tieke „beginselen" gaat noemde de voor zitter als eerste de geheel eigen plaats, die de met het zwaard uitgeruste over heid van Godswege, bij zijn gratie en ons ten goede in de samenleving heeft. Als tweede vaste uitgangspunt stelde Teveel leden ,.om den brode Pleidooi voor kleine en strijdbare partij Partijconvent A.R.-partij Dr. Berghuis stelt richtlijnen voor het huidige beleid vast Eén protestants-christelijke volkspartij In Utrecht vergadert vandaag het partyconvent van de Anti-Revolutionaire Partjj. De voorzitter, dr. W. P. Berguis, opende de vergadering met een rede, waarin hjj de inhoud van de hoofdlijnen van een A.-R.-beleid in de huidige politieke en maatschappelijke omstandigheden aangaf en besprak. Het streven moet er op gericht zijn te komen tot een zo goed mogelijk samen spel tussen de christelijke organisaties op de verschillende levensterreinen, ten einde de protestants-christelijke invloed in ons volksleven te versterken, aldus spr. In de tweede plaats moet ter versterking van de protestants-christelijke politieke invloed in ons volksleven, gestreefd worden naar een zo nauw mogelijke samenwerking met en eenheid van beleid van de christelijke politieke partijen, een streven dat tenslotte gericht moet zijn op het verwezenlijken van de begeerte naar één protestants-christelijke volkspartij. Voorts kan nog worden genoemd de bevordering van internationale samen werking, met name in Europees verband, tussen allen, die christelijke politiek als hun roeping zien. hij de principiële beperktheid van de taak der overheid met betrekking tot het reguleren der samenleving. Als derde noemde dr. Berghuis de handhaving van recht en vrijheid als centrale opdracht voor staten en over heden. Als vierde fundamenteel uitgangspunt vermeldde hij de eigen zelfstandige en verantwoordelijke plaats en taak van de „maatschappij" in haar onderschei dene geledingen en organen. Hij meen de, dat in deze vier punten in algemene zin de grondslagen van een staatkunde naar anti-revolutionair inzicht zijn sa mengevat. Een geleidelijke en geruisloze versta telijking van de opbouw der samenleving dreigt, indien niet met grote kracht wordt gestreefd naar het zuiver houden van de uitzonderlijke plaats van de overheid in de hoogheid van haar zeer speciaal Goddelijke ambt. Een ander modern verschijnsel is dat van de ontzaglijk uitgedijde en in het algemeen gesproken nog steeds uit dijende staatsbemoeiing, aldus dr. Berg huis. Vijf hoofdpunten Samenvattend stelde de voorzitter als -vijf politieke hoofdpunten van anti revolutionair beleid in deze tijd: 1. zuiver houden positie overheid; strijd tegen versmelting; 2. overheids- bemoeiin aan strakke teugel; ver sterken positie particulier initiatief; 3. Europese integratie ter verdediging van recht en vrjjheid; 4. nieuwe maat- schappijvormen naar ieders recht en verantwoordelijkheid; 5. nationale j krachtsinspanning ten behoeve van het volk van Nieuw-Guinea. In deze vijf punten ligt, naar zijn me ning, de kern van een op de grote vra gen van onze tijd betrekking hebbende principiële politiek in anti-revolutionaire zin. Daarin concentreert zich de A.-R. roeping in de politieke wereld van van daag. „In de vorige eeuw was het de school strijd, die onze politieke marsroute be heerste. Nu zijn het andere zaken, die in de eerste plaats onze politieke weg bepalen. En zij zijn zeker niet minder belangrijk voor een partij, die het woord christelijk in haar vaandel druft te voe ren, en dat tegen schade en schande wil, neen, meent te mogen volhouden", aldus dr. Berghuis. Dr. W. P. BERGHUIS Dit jaar zijn een honderdduizend le den van de Poolse communistische par tij uit de partij gestoten of hebben vrijwillig hun lidmaatschap opgezegd. Hierdoor is het aantal leden en kandi daat-leden gekomen op 1.283.761. Deze cijfers zijn gisteren gepubliceerd door het Poolse blad „Zycie Warszawy". Ge ruchten doen de ronde, dat besloten zal Van de Eniwetok-atol in de Stille Oceaan heeft de Amerikaanse ma rine een raket van het type Farside gelanceerd die een recordhoogte van 6400 kilometer schijnt te heb ben bereikt na op 30 km hoogte van een ballon af te zijn gestart. Op da vechter foto de raket voor de vlucht naar de stratosfeer, links de enorme ballon met de daaronder nietig schijnende raket op weg naar de grote hogte waarop de raket start te. worden het ledental van de partij dras tisch te beperken. In sommige onbeves tigde berichten wordt zelfs voorspeld, dat het ledental gehalveerd zal worden. Al deze vage berichten kregen toch wel een stevige basis door de rede, die de communistische leider Gomoelka donderdag te Warschau in de tiende voltallige zitting van het centrale par tijcomité heeft gehouden. Hij moest constateren, dat de partij als geheel veel van zijn karakter als voorhoede van de arbeidende klasse heeft verloren. Zij is deels opgegaan in de niet bij de conynunistische partij aangesloten mas sa. ,,Als de partij slechts over de helft van haar huidige aantal leden beschikte, maar dan toegewijde, strijdbare leden, zou de partij een grote macht in het land zijn". Hij achtte een kwalitatieve analyse van de partijleden noodzakelijk, omdat cr een te grote groep passieve le den zou zijn, die louter uit eigen belang was aangesloten. Een zuivering van om koopbare en dogmatische functionaris sen en revisionisten leek hem derhalve in het belang van de eenheid der partij gewenst. Gomoelka betoogde, dat men de werkende intellectuelen moet toe staan uit de partij te treden en in het bijzonder hun. die voor het behoud van hun positie toetraden. De Poolse leider verklaarde verder van mening te zijn, dat de pers het recht heeft kritiek uit te oefenen. Democratische vrijheden worden niet beknot, maar zij mogen de vijanden niet in de kaart spelen. Hij wees er voorts op, dat de Poolse rege ring getoond heeft zeer naar een nor malisering van de betrekkingen met de rooms-katholieke kerk te verlangen. De communistische leider gaf ook nog een overzicht van de buitenlandse poli tiële, die Polen volgt en die nog geheel is afgestemd op de richting, die door het Kremlin wordt aangegeven. Zijn kritiek op het Westen in het algemeen en op West-Duitsland in het bijzonder, had door een Rus geuit kunnen worden, evenals zijn sympathiebetuigingen ten opzichte van Syrië en de andere Arabi sche staten. „De Gouden Ganzeveer" voor prof. dr. A. J. Barnouw In de gistermiddag in Hotel Witte- brug te Den Haag gehouden algemene vergadering van de Kon. Ned. Uitge versbond, is voor de tweede maal de door de Bond ter gelegenheid van zjjn jubileum in 1955 ingestelde culturele prijs, „De Gouden Ganzeveer", uitge reikt aan dr. A. J. Barnouw, hoog leraar aan de Columbia Universiteit te New-York. De uitreiking geschiedde door de voor zitter van de Kon. Ned. Uitgeversbond, de heer M. D. Frank, aan prof. dr. A. J. Barnouw, die naar ons land was geko men om de prijs persoonlijk in entvangst te nemen. Zoals bekend werd deze prijs de eerste maal uitgereikt aan de Kon. Ned. Aka- demie van Wetenschappen. Dr. Barnouw heeft ons cultuurbezit De V.N. en Zuidwest-Afrika De Algemene Vergadering van de Ver enigde Naties heeft gisteren besloten een commissie van goede diensten in het leven te roepen, die zal moeten trachten de onderhandelingen met Zuid-Afrika over Zuidwest-Afrika te doen hervatten. Drie landen zullen zitting hebben in deze commissie namelijk Groot-Brittan- nië, de Verenigde Staten en een nog aan te wijzen land. De Algemene Vergadering nam dit besluit met vijftig stemmen vóór, tien 1 tegen en twintig onthoudingen. De commissie zal met de Zuidafri- kaanse regering moeten spreken over de grondslag van een akkoord over „een internationale status van het .gebied Zuidwest-Afrika", dat, zoals men weet. nog een erfenis van de Volkenbond is. Picasso (76 jaar) heeft nog zeer grote opdrachten Pablo Picasso heeft gisteren te Val- lauris aan de Franse Rivièra, zijn 76ste verjaardag gevierd. Van de pottenbak kers van deze plaats kreeg hij een Ja panse draaischijf en een enorme taart. Over enige dagen begint de veelzijdige kunstenaar aan een schildering van negen bij acht-en-een-halve meter, die bestemd is voor de hal van het paleis van de Unesco te Parijs. Tevens heeft hij 'n opdracht aanvaard om tekeningen te maken voor 62 gebrandschilderde ra men, die moeten komen in de basiliek van Mezières (Ardennen) ter vervanging van de ramen, die in de tweede wereld oorlog verloren zijn gegaan. Voorts moet hij voor de hal van het gebouw „Seagram" te New York vier beeldhouwwerken van zes meter hoog maken. Tenslotte zal hij de tekening maken voor een in ceramiek uit te voe ren gevelversiering van veertig bij drie meter voor een tentoonstellingsgebouw, dat nabij Vallauris zal worden gebouwd, j Geen Russische hulp voor Joego-Slavië Een woordvoerder van het Joego slavische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bericht, volgens het welk Rusland compenserende hulp aan j Joego-Slavië zou hebben aangeboden in het geval, dat Amerika zijn hulp zou intrekken, „van elke grond ontbloot" genoemd. Hij voegde er aan toe, dat Joego- Slavië verwacht, dat de besprekingen j over economische samenwerking met de V.S. en de levering van Amerikaanse landbouwoverschotten normaal zullen worden voortgezet. verrijkt met vertalingen van in het En gels geschreven literaire kunstwerken. In 1916 vertaalde hij vertellingen van Kip ling. Van 1930 tot 1933 verscheen zijn monumentale vertaling van Chaucer's Canterbury Tales. Van dezelfde auteur vertaalde hij nog onlangs (in 1955 verschenen) Troilus and Creseyde. Meer dan eens heeft dr. Barnouw Ne derlandse geleerden en mede de weten schap, aan zich verplicht door voor treffelijke Engelse vertalingen te leveren van wetenschappelijke geschriften van landgenoten. fuwl taacL <ül>A spoed- tfsgjqde. cjertooft. 3-AftL IEI0HH NeoLCoöp vrouwen bond. had- «m Pkovjuv doist. utoavucmla^ luudseTulautss êyi%loa ftUSWuV toASÜüjjOP) Vto^adaecLe. o BlsIdsa9ostz«^ls wkü.- wAacxts ViaAdüVL [ndmv was dflza waak <wi cjcsda week omfco.»,. v «uafjAsuüiA. 50MÖ0LA kuise schooljeugd zoo, psjm Qowiootd' boot extatische. yotmun^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1957 | | pagina 9