Voorschoten^ raad discussieerde langdurig over salaris-politiek STADSNIEUWS Men dient meer te doen voor de lagere groepen Raad van Leiderdorp behandelde gisteren een vrij korte agenda ZATERDAG 26 OKTOBER 1957 Vergadering tot na middernacht De gemeenteraad van Voorschoten, die gisteravond onder voorzitterschap van burgemeester C. J. v. d. Hoeven vergaderde, heeft weer geen kans gezien de agenda nog dezelfde dag af te werken. Het was reeds drie kwartier na het mid dernachtelijk uur, toen de voorzitter zijn hamer voor de laatste keer liet vallen. In deze vergadering was het vooral het voorstel tot verhoging van de salarissen van de topfunctionarissen, dat de meeste t(jd in beslag nam. Anderhalf uur heeft de raad daarover moeten discussiëren. Niet, dat de leden het met het voorstel niet eens waren, maar speciaal een motie van de P. v. d. A., ingediend door dr. P. S. Pels, bracht nogal beroering. De heer Pels stelde in deze motie, dat de raad verontrust is door het feit, dat thans de mogelijkheden ontbreken verbetering te brengen in de salarispositie van de zgn. middelbare en lagere ambtenaren, als gevolg waarvan het salaris resp. het personeelsbeleid van de gemeenten wordt verstoord. Spr. wilde, dat de wenselijkheid uitgesproken werd op korte termen, binnen het kader van de algemene loonpolitiek, maatregelen te treffen, welke een verbetering beogen van de inkomenspositie der middelbare en in het bijzonder der lagere ambtenaren. konden blijven, uit het ambtenaren reglement te schrappen. De P. v. d. A. en V.V.D. waren voor het voorstel, de heer Bakels (Prot. Chr.) motiveerde zyn tegenstem. Spr. wilde geen nieuwe splijt zwam in het gezin brengen en meende, dat vrouwen, die zoveel tijd over heb ben zich maar moeten melden bij de sociale werksters. De heer Fortanier (KVP) zag de eer ste en voornaamste taak van de gehuw de vrouw in het gezin. Om de gehuwde vrouw tegen zichzelf te beschermen zou de fractie van de KVP tegenstemmen. Het voorstel van B. en W. werd ech ter aangenomen met 7 tegen 5 stemmen. Tegen stemden de leden van de KVP- fractie en van de Prot. Chr. fractie, be halve de beide tot deze groepen beho rende wethouders. De heren Bolle (Prot. Chr.) en Lamboo (KVP) waren wegens ziekte afwezig en de heer Dekker (Prot. Chr.) was verhinderd! Brief aan minister i.p.v. motie De heer Pels had aan het indienen van deze motie een uitvoerige toelich ting vooraf laten gaan. Het algemene loonsbeleid wordt ermee doorkruist, al dus de heer Pels, en dat leidt ter plaatse tot scheve loonsverhoudingen. Overigens was het voorstel van B. en W. conform een circulaire van de minister van Bin nenlandse Zaken. De heer Eysink Smeets (KVP) be treurde de koppeling tussen de hogere Rijksambtenaren en deze voorstellen. Spr. was voor een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken met het ern stige verzoek iets voor alle ambtenaren te doen. De heer Bakels (Prot. Chr.) vond deze materie zo moeilijk, dat hij erkende met zijn oordeel nog niet geheel klaar te zijn. Na schorsing van de vergadering ge durende ongeveer een kwartier, werd de motie van de P. v. d. A. in behandeling genomen. De drie overige fracties ble ken geen van alle voor een motie te voe len, hoewel de inhoud wel ongeveer overeenstemde met hun eigen gevoelens. Na langdurige discussies werd ten slotte besloten, dat B. en W. het standpunt van de raad in deze kwestie aan de minister van Binnenlandse Zaken bekend zou maken in een brief, die voor een deel de formulering van de motie zou bevatten en overigens zou zijn aangepast aan de gedachten door de heer Eysink Smeets ontvouwd, d.w.z., dat de wenselijkheid van een wijziging van de percentage-verhou dingen tussen de Rfjks-topfunctiona- rissen en de gemeente-ambtenaren zeer duidelijk naar voren zou komen. Overigens besloot de raad de bezoldi ging van de topfunctionarissen aan te passen op de wijze als door de minister van Binnenlandse Zaken geadviseerd. VOORLOPIGE SUBSIDIE TOONKUNST De heer De Groot (VVD) ontvouwde in een uitvoerig betoog zijn bezwaren tegen het voorstel tot subsidiëring van de muziekschool van de Maatschappij Toonkunst te Leiden. Spr. wees op de ten achterstelling van de plaatselijke muziekleraren, de grootte van de subsi die (f. 24 per leerling per jaar, tegen over een schoolgeld van soms maar f. 32.50 per jaar) en op het feit, dat 45% van de uit Voorschoten afkomstige leer lingen (en dat zijn er slechts 22) boven de 16 jaar is en een derde zelfs boven de 20. Op deze wijze kon geen vergelij king getroffen worden met de subsidië ring van jeugdorganisaties, enz. komedies die ooit op celluloid zijn vast gelegd. De heer Griffioen (Prot. Chr.), had ongeveer dezelfde bezwaren, evenals de heer Fortanier (KVP), die het echter tegenover de gemeente Leiden zeer onelegant vond de subsidie te weigeren en Leiden voor de leerlingen uit Voor schoten te laten zorgen. Dit laatste motief bleek voor alle frac ties tenslotte doorslaggevend, waarna besloten werd voor de cursus 1957 1958 de Muziekschool te subsidiëren op de door B. en W. voorgestelde basis, maar voor september 1958 opnieuw deze materie te bezien. GEHUWDE VROUWEN IN GEMEENTEDIENST Het enige voorstel, dat in stemming gebracht moest worden, was het voor stel van B. en W. om de bepaling, dat gehuwde vrouwen niet in gemeentedienst Godsdienst bron van deugd en moed VOORLICHTINGSAVOND TOEKOMSTIGE DIENSTPLICHTIGEN. Een klein aantal jongens, dat binnen kort de militaire dienstplicht zal moe ten vervullen, kwam gisteravond in het gebouw „Rehoboth" bijeen om 'te luiste ren naar hetgeen de res. legerpredikant ds. C. M. Graafstal uit Den Haag over de „dienst" zou vertellen. Zo werd de jongens b.v. op het hart gedrukt de mi litaire dienst te beschouwen als een leer school en niet als een tuchtschool met kadaverdiscipline. Het dragen van een uniform kan het gezonde zelfrespect van iedere jongeman slechts ten goede ko men, zo was de mening van ds. Graaf stal, die voorts in het kort uiteenzette, welke houding de militair 'ten opzichte van meisjes behoort aan te nemen. Van grote betekenis in het leven van de jongen is, aldus spreker, de confrontatie met andersdenkenden. Immers over godsdienst, geloo fen kerk wordt nergens zoveel gepraat als op een soldatenslaap- zaal, waar een en ander dikwijls tegen elkaar wordt uitgespeeld. In het leger is bijna alles destructief gericht en daarom juist moet men weten waar het nu eigenlijk om gaat. God wil door de wapens van iedere soldaat de vrede dienen, zo vervolgde ds. Graafland, die er op aandrong in dienst een positieve en actieve houding aan te nemen. Nog veel te veel tonen verschillende militai ren zich passief en lusteloos. Ds. Graaf land wekte de jongens op de dagslui tingen in de kazerne zoveel mogelijk bij te wonen en herinnerde er aan, dat de godsdienst de bron is van ware deugd en moed. Na de pauze werd een film vertoond. De avond werd o.m. bijgewoond door kapitein H. Koetsier als vertegenwoor diger van de garnizoenscommandant, majoor J. Bos, legerpredikant te Leiden en ds. H. v. Goslinga uit Rijnsburg. j ONDERWIJSSUBSIDIES Bij een voorstel tot verlaging van de subsidie aan bijzonder middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs ontstond er een principieel debat over de al- of niet gelijkstelling tussen het bijzonder en openbaar onderwijs. De heer Bakels (Prot. Chr.) noemde de gelijkstelling dubieus. De heer Mol (PvA) meende niet, dat de nieuwe Rijksregeling, die verlaging van de gemeentelijke subsidie mogelijk maakt, een verslechtering be tekende. De heer De Groot (VVD) be streed vooral 't standpunt van de heer Bakels en ging akkoord met het voorstel onder strikt voorbehoud van zijn stem voor de volgende jaren. SCHOOLZWEMMEN De heer Mol (PvdA) betreurde het, dat B. en W. opnieuw het schoolzwem men niet menen te kunnen bevorderen vanwege de financiële consequenties. Spr. meende, dat dit standpunt van B. en W. in tegenspraak was tot de sub sidies die voor andere sportactiviteiten gegeven werden. Het gemeentebestuur heeft, als hoofd van het openbaar onder- 'ijs hier een taak en het is logisch dat dan het bijzonder onderwijs erbij be trokken wordt. Ook de heer Van Eist (VVD) brak een lans voor het school zwemmen. B. en W. zullen nu nog eens nader bezien of er op de een of andere wijze, zonder grote financiële offers van de gemeente, iets gedaan kan worden. VERDERE BESLUITEN. De raad ging zonder hoofdelijke stemming akkoord met de verhoging van de subsidie voor voor- en nazorg van geestesziekenstond een krediet toe voor nieuwe leerlingensets voor de Ds. Fortgensschool en voor een stofzui ger voor de Geref. School; ging akkoord met de voorgestelde bouw bij de Krim- kadeLeidseweg van 7 garages; met ht dak van de Kimshoeve; met de voorgestelde geldlening van f 407.288. van de Erven Hooymans en de heer J. P. Hooymans; met het sluiten van een lening van f21.000 met de Pensioen raad; en stelde f 11.411 beschikbaar voor het besteksklaar maken van een plan tot de bouw van 36 etage-woningen in de Vlietwijk. WINKELS EN SPORT EN VANDALISME. Bij dit laatste punt ontwikkelde de heer Mol (P.vd.A.) de gedachte dat B. en W. meer moeten plannen inzake de bouw van winkels in nieuwe wijken. Tot nu toe vond spr., dat er teveel in cidenteel ergens winkels geprojecteerd zijn. Spr. wenste een winkelcomplex en vooraf bestudering van de aard van de te vestigen bedrijven met het oog op de inrichting van de winkelpanden. Over de sportterreinen werd ook nog het nodige gezegd, vooral door de heer Fortanier (KVP), die zich bezorgd maakte over deze terreinen en die een toestand als in Alphen aan den Rijn vreesde. Spr. kreeg de verzekering, dat de terreinen nog niet opgeleverd zijn door de Heide Maatschappij, omdat het verdere werk stopgezet is. Maar de toe stand van het ene terrein, dat de vo rige winter onbespeelbaar was, ontwik kelt zich gunstig. Tenslotte bleek nog. dat aan de be plantingen bij het nieuwe „dieren- parkje" achter de sportvelden, veel ver- I nield wordt door de jeugd. De burge- I meester deed een ernstig beroep op de pers de ouders te verzoeken aan dit jonge groen ernstig aandacht te schen- I ken en hun kindren te wijzen op de plicht van behoud van de beplantingen. Rijwielpad Nieuwe Vaart WORDT IN 1958 AANGELEGD In een aan Prov. Staten van Zuid- Holland uitgebracht verslag, delen G. S. mede, dat de aanleg van een rij wielpad, lopende langs de Nieuwe Vaart van de Lammebrug tot de Wil- helminabrug, in verband met de in vesteringsbeperking moest worden uit gesteld. Thans ligt het echter in het voornemen van G. S. om dit rijwiel pad in 1958 aan te leggen. Over de verbetering van de verkeers situatie nabij de Wilhelminabrug en de verdeling van de kosten zijn onderhan delingen met het gemeentebestuur van Leiden gaande. SPOORWEGKRUISING LAMMESCHANSWEG Ged. Staten van Zuid-Holland delen Prov. Staten mede, dat thans met de N.V. Ned. Spoorwegen overeenstemming is bereikt t.a.v. het. plan voor de krui sing van de Lammeschansweg met de spoorbaan Leiden-Woerden. Geveilde percelen Ten overstaan van notaris N. W. Holt- kamp te Leiden. Woonhuis met afz. bo venwoning Magdalena Moonsstraat 26/ 26a in bod: f. 6900, koper: A. de Jong, q.q. voor f. 7250. Woonhuis Prinses Wilhelminastraat 44 in bod: f. 3100 is niet verkocht. BAZAR CHR. JEUGDHULP In het Tehuis voor Moeders en Kin deren, uitgaande van de Ver. Ohr. Jeugdhulp aan de Zoeterwoudse Singel, wordt woensdag en donderdag een ba zar gehouden. Oe opbrengst van deze bazar is bestemd voor de aanschaffing van tal van benoigdheden voor de kin derafdelingen, waarvoor thans de fi nanciën ontoereikend zijn. A SC—RA VA Even voor het ter perse gaan van dit nummer vernemen wij van het ASC- besuur, dat de voor morgen vastgestelde vriedsohappelijke wedstrijd ASC—RAVA niet doorgaat. Bevordering gemeentelijke administrateurs NORMALE PROMOTIE OF HERWAARDERING IN FUNCTIE? Het lid van de raad, de heer B, de Kier (Prot. Chr.). heeft zich met onder staande vragen tot het college van B. en W. gewend: le Is het juist, dat enkele admini strateurs ten stadhuize zijn bevorderd tot administrateur A; 2e. Zo ja. is dit een normale promotie, dan wel in we zen een herwaardering van dezelfde functie; 3e. Indien het laatste het geval is, wanneer kunnen dan gelijksoortige maatregelen tegemoet worden gezien voor de lagere ambtenaren? LEZING OVER HET ELEKTRONISCH BREIN Voor de Leidse Assurantieclub Op de eerste avond in het seizoen was de Leidse Assurantieclub erin geslaagd een zeer actueel onderwerp te doen be handelen, n.l. over automatisering en verzekering. Deze lezing door de heer P. J. G. Schmidt, had tot basis de voordracht van prof. dr. J. Engelfriet, gehouden op de „Verzekeringsdag", op 28 september 1. te Scheveningen. In een omtrek van bijna 500 km I heeft een wervelstorm gewoed die I trek te zien is: weggeslagen grond rond Mazatlan. een Mexicaanse ha- I grote verwoestingen heeft aange~ verwrongen spoorrails en op de venplaats met 60.000 inwoners, richt. Het beeld dat in grote om~ oever geworpen schepen. De voorzitter van de LAC, de heer J. A. Harteloh, was verheugd een groot aantal van de leden te mogen verwelko men in de zaal van ,,'t Gulden Vlies". De heer Schmidt besprak allereerst vluchtig de geschiedenis van de auto matische rekenmachines. Eerst na de oorlog zijn de eerste vol automatische rekenmachines in de han del gebracht. Spreker behandelde hierna de moge lijkheden van deze machines, speciaal met. betrekking tot het verzekeringsbe drijf. De mogelijkheden van de appara ten zijn vrijwel onbegrensd. Nadat de machine het lesje (programma) een- matl is geleerd, voert zij in een enkele seconde de meest ingewikkelde bereke ningen feilloos uit. En of deze bereke ningen nu slaan op premies of andere onderwerpen, het eens geleerde pro gramma blijft in het geheugenapparaat bewaard en wordt op commando weer opgeroepen en verder ontwikkeld. Dat de mogelijkheden vrijwel onbe grensd zijn, bewees spreker door het voorbeeld bij het afschieten van raket ten. Deze laatste zendt de gegevens ra diografisch naar de rekenmachine, wel ke deze gegevens verwerkt in gedeelten van een seconde. Aan het einde van de voordracht dankte de secretaris van de vereniging de heer Schmidt voor zijn interessante lezing. De reactie van de leden in de vorm van een grote serie vragen wees er op, dat de LAC met deze lezing een goe de greep had gedaan. De secretaris wees nog even op de volgende avond op 22 november a.s. waar een medewerker van de ..Financiële Koerier", de leden zal in wijden in de termen en geheimen van de beurs. Drie maal zilver bij de politie Drie leden van het Leidse Politiekorps zullen a.s. vrijdag het feit herdenken, dat zij voor 25 jaar hun intrede in dit korps deden. Het zijn de heren F. v. d. Scheer, brigadier-rechercheur bij de afd. Bijzondere Wetten, J. C. Ham, brigadier van Politie en D. A. Louwerse, hoofd agent-rechercheur bij de afdeling Re cherche. Ter gelegenheid van dit zilve ren jubileum houden de heren Van der Scheer en Ham in de middaguren van die dagen receptie, resp. in 't Prof je aan de Burggravenlaan en Gerard Brandt- straat 8. De 9-jarige Johanna Schrier is gistermiddag ter hoogte van haar ouder lijke woning in de Breestraat aangere den door een auto. Het meisje, dat bij het oversteken niet op het verkeer lette, liep een hersenschudding en een wond aan het hoofd op. ACADEMISCHE EXAMENS Geslaagd voor het doctoraal examen Ned. Recht mej. M. C. Pinke (Voor burg) doctoraal examen Zuid-Afri kaans Recht de heer J. C. de Beer (Oegstgeest); Kand. ex. Godgeleerdheid de heer D. Verhoef (Valkenburg); Kand. ex. Psychologie de heer P. J. B. A. de Natris (Delft)Doet, ex. Geneeskunde II A. v. d. Spek (Zoetermeer)Semi-artsex. de heren W. C. P. Geldof (Rijswijk) en de heren H. R. Anringh (Leiden) en H. T. H, Siek (Oegstgeest) en voor het Arts examen de heren R. Hali (Den Haag) en J. R. Steenbeek (Kuinre) (O). LEIDERDORP Medische dienst De medische j dienst wordt dit weekeinde waargeno- I men door dokter G. A. de Bruyne, Hoofdstraat 8, el. 22208. Kleuters met natte voeten De Raad van Leiderdorp kwam gis teravond in vergadering bijeen onder leiding van de burgemeester, de heer K. van Diepeningen. De heren Boon en Mooraal waren wegens ziekte ver hinderd. Naar aanleiding van een vraag, ge daan door de heer Boot in een vorige vex-gadering omtrent de toestand van de Willem Vronkenlaat, die zodanig is, dat de kinderen niet met droge voeten naar de kleuterschool kunnen komen, deelden B. en W. mede, dat zij aan be strating hadden gedacht, doch dat daar voor ge engeld is. De heer Boot merkte op dat de 'toestand daar toch onhoud- baas is, waarop de voorzitter antwoord de, dat de kinderen, indien zij kap laarzen droegen, bij voorkeur de plassen opzochten. De heer Boot voei-de hierte gen aan, dat de kinderen hier de plassen onmogelijk konden vermijden, waarop de voorzitter toen mededeelde, dat B. en W. wel van plan wai*en hieraan iets te doen. Bij het punt „Verkoopschema gronden complex V en verkoopvoorwaarden" drong de heer Nievaart aan bij de stich ting van woningen aldaar zo spoedig mogelijk een kadastrale meting te be vorderen, dit om de nieuwe eigenaren voor moeilijkheden te vrijwaren. De voorzitter zegde overweging toe. De nieuwe voorwaarden zulks in afwijking en/of ter aanvulling van de „Algemene verkoopvoorwaarden voor bouwterrein der gemeente Leiderdorp 1954" werden daarna door de raad aanvaard. Met een voorstel tot het verlenen van medewei-king voor destichting van een r.-k. kleuterschool, ging de raad zonder bespreking akkoord. Hierna wei'den de gemeentebegroting en de bedrijfsbegroting voor 1958 aan geboden. De cijfers van de gemeentebe groting wat betreft de nadelige caldo, wei-den reeds in ons blad gepubliceerd. Tot leden van de begrotingscommissie werden benoemd de heren Boot, Nie vaart en Veldhuijsen. Bij het voorstel totverpachting van het jachtrecht van de zandpunt in de Kalkpolder, aan de heer Chr. R. Hen- driksen voor de som van f 25 per jaar, deed de voorzitter mededeling van een nader ingekom schrijven van de heer Boekee, die bereid was f35 per jaar te betalen en tevens genegen dit bedrag 3 jaar vooruit te voldoen. OEGSTGEES1 Montessori-onderwijs bouwt aan verantwoordelijkheidsbesef In de hal van de Montessorischool werd gisteravond een lezing gehouden door de heer H. J. Jordan, rector aan het Montessori Lyceum te De Bilt, te vens vooi-zitter van de Nederlandse Montessori Vereniging. Na ingeleid te zijn door de heer mr. P. J. Teebaal, voorzitter van het school bestuur, begon de heer Joi-dan zijn voordracht met te wijzen op de enoi-me voortgang van wetenschap en techniek in de laatste vijftig jai-en. Beide hebben zo'n enorme vlucht genomen, dat de mens ze moeilijk meer in zijn macht heeft. Dit brengt grote verantwoording met zich mee. En tot deze verantwoor ding waartoe de voi-ige generatie bijna meer in staat blijkt, moeten wij onze kindei-en opvoeden. Hiertoe moeten we hen bijbrengen niet alleen intellectuele kennis, als een eenzijdige loot aan een plant, maar ook de sociale instelling, het zedelijke besef, dat deze vooruitgang gebruikt dient te worden voor de be woonbaarheid van een komende wex-eld. De jeugd zal moeten zorgen, dat de we reld en de mens niet aan cultuur en vernuft te gi-onde gaan. En hier heeft het onderwijs, met name het Montessori onderwijs een grootse taak. Immers het kind, dat in andere soorten van onder wijs weinig positiefs over zichzelf en zijn pi-estaties te horen krijgt, leert bij het Montessoi-i-onderwijs ook zijn goede eigenschappen en capaciteiten kennen. Dit geeft hem zelfvertrouwen en zelf- verantwoording. En bij goede leiding leert het hem ook zichzelf de beperking opleggen, die het Montessori onderwijs als eerste sociale noodzaak ziet, om door het kind tot een betere wereld te komen. En wel zo. dat het kind reeds jong leert zichzelf terwille van anderen te kunnen opzij schuiven, te kunnen sa menwerken in goede harmonie, bezig te zijn voor het geheel en niet alleen voor Het zelfstandig denken en handelen vermindert het gevaar van de massa psychose welke een oorlog teweeg heeft kunnen brengen, omdat kinderen vroe ger met de paplepel het gezag voor de autoriteit werd ingegoten. Het. Montes sori Onderwijs wel elk individu 'n eigen zijn eigen persoonlijkheid laten behou den en ontwikkelen, zo dat het noch verantwooi-ding, noch noodzakelijke ar beid schuwt. Na de pauze werden vele vragen be antwoord. De heren Los en Broxtei-man maakten enkele bezwaren tegen het voorstel van B. en W., doch de voorzitter kon de be zwaren wegnemen en het vooi-stel werd vervolgens zonder stemming aangeno men. Een voorstel'tot het uitvoeren van achterstallig onderhoud van de wonin gen in het "Van Leeuwenpark was door B. en W. van een uitvoerige toelich ting voorzien. Daarin werd meegedeeld, dat toen deze woningen nog eigendom waren van de woningbouwvereniging „Doi-psbelang" reeds een plan was ge maakt voor verbetering van deze wonin gen. De kosten werden toen globaal ge raamd op f 100.000. In een onderhoud mt een ambtenaar van de directie van de volkshuisvesting was meegedeeld dat geen rijksbijdrage in de verbeterings- kosten zou kunnen worden verstrekt en dat restauratie evenmin verantwoord is. De kosten kunnen niet door huur- vei-hoging gedekt worden. Het achter stallig onderhoud, waarin begrepen het herstellen van de schuurtjes, zal een bedrag van plm. f24000 kosten, d.i. f 1000 per woning B. en W. stellen voor tot de uitvoering van dit onderhoud over te gaan en te proberen voor het be drag van f 24000 een langlopende lening te sluiten Na een korte bespreking werd dit voorstel door de raad zonder stem ming geaccepteerd Nadat nog was besloten een aange boden kasgeldlening van f 16000 tegen een ï-ente van 5% te aanvaarden volg de sluiting van de vergadering. Medische dienst De medische dienst wordt dit weekeinde waargeno men door dokter Held, tel. 24649. In de recreatiezaal avn End eg eest wordt a.5. woensdagavond een concert gegeven door het Koksahoo'lkoor o.l.v. Han Rijnbeek en met medewerking van de pianist Martien Opdam. VOORSCHOTEN Medische dienst De dienst der doktoren wordt dit weekeinde in Voor schot envoor spoedgevallen waargeno men door doker Tonino, Voorstraat 23, tel. 2493. Wijkverpleegster Gezondheids centrum, tel. 2177. WASSENAAR ONVOORZICHTIG OVERGESTOKEN Bij het onvoorzichtig oversteken van de Rijksstraatweg ter hoogte van de Kerkdam wei"d de 56-jarige voetgang- ster mevr. A. A. Kiihbaöh alhier aange reden door een vrachtauto uit Amster dam. Zij liep inwendige kneuzingen, een shook en een lichte hersensohuding op en is naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden vervoerd. Medische dienst De medische dienst wordt zondag waargenomen door de artsen Plink en De Wit. Broche van f 14.500 uit etalage ontvreemd Vannacht heeft een onbekende met een straatklinker de etalageruit van een juwelierszaak aan de Korte Lijnbaan te Rotterdam veimield. Ondanks het feit, dat de alarminstallatie direct begon te werken zag de dader kans in het nachte lijke duister te ontkomen met medene ming van een ovale gouden broche, een z.g.n. „clip" die bezet is met 164 bril janten en een waarde heeft van f. 14.500. Er ontbreekt van de dader ieder spoor. Aanleg wegen in Noordwijk Katwijk en Wassenaar Ged. Staten van Zuid-Holland delen mede, dat het plan voor de aanleg van het wegvak van de gemeentegrens tus sen Katwijk en Noordwijk tot de Noord hollandse grens, waai-bij de weg ten oosten va nhet landgoed Offem is ge projecteerd (wegverlegging om het dorp Noordwijk). gereeds is om ter goedkeu ring aan de minister van Verkeer en Waterstaat te worden ingezonden. De bouw van een aantal kunstwerken in dit wegvak wordt voorbereid. Over het tracé van het aan te leggen gedeelte van de weg Scheveningen W assenaarNoord w ij kN oordhollandse grens tussen de Van Alkemadelaan in 's-Gravenhage en het Wassenaarse slag in Wassenaar is een advies uitgebracht door de esthetisch adviseur van de Rijkswaterstaat in samenwerking met het Staatsbosbeheer. Over dit tracé heeft thans nader overleg plaats met de Rijkswaterstaat. De in het bestek opgenomen werken, betreffende het maken van een nieuw brugdek op de Guldemondsbrug en het verrbeden van het brugdek van de Goo- brug in de gemeente Noord w ij kei-hout in het bestaande wegvak van Noordwijk naar Noordwijkerhout, kwamen gereed. MARKTBERICHTEN LEIDEN, 26 okt. Leidse Coöp. Groen te- en Fruitveiling. Per 100 kg.: appelen 3758; druiven 108154; peren 6594; andijvie 717; pronkbenen 4562; snij bonen 80144; stambonen 91154; etok- bonen 104108; kroten 8; kroten, gek. 25 30; rode kool 910; gele kool 414; groene kooi 913: witte kool 56; prei 10 <18; spinazie 3158; stoofsla 413; spruiten A 1636; B 1521; tomaten A 34 —62, B 47—68, C 20—44, CO 20—21, uien 6'16, waspeen 911; witlof 3484, per 100 stuks: bloemkool 1125, B 1014, knolselderie 4—17; sla A 480—16,10; B 30O 11,90; per 100 bos: bleekselderie 6; bos- peen 1030, peterselie 59; selderie 38, BOSKOOP. 25 okt. Coöp. Veren. „De Boakoopse Veiling". Rozen, gr. bloemig 20 stuks: 280480; Rosailaudia 200; Vierlan- den 160360; Mad. Butterfly 240340; Better Times 200—260; Ecüith Helen 160; Had'ley 120; Oath. Peöhthold 240320; Ge mengde rozen 5090; Babyrozen 10 stuiks: Else Poulsen 65'1UO; ld. Eenbloemag 48; Sweetheart 140260; Juwweltjes 5060; Ingar Ohlsson 1HO210; Gloria Mundil 47 58- Wolfs Glorie 47; Ellen Poulsen 25 40; Moulin Rouge 65150; Diversen per bos 10 stuiks: Chrysanten in soorten en kleuren, gr. bloemig le kw. 230300; id. 2e kw. 120180; ld. tol. bloemig le tow. 87 125; id. 2e kw. 3865; ld. gemengde trog 4478; Sueeuwbestakken 85105; Llgus- trumitakken goudibont 17; Clematis Prins Hendrik 240id. Mevr. le Coultre 300: Pernettyataikfcen met bes gemengde bes, le kw. 380; id. 2e kw. 160; ide rose bes 200 250; id. witte bes 1)15140; Sdergra6 18; Diversen planten per 6tuk: Begonia's 49 68; Cyclamen ln kleuren 8195; Varens in soorten 4560; Femebtyaiplanten witte bes 851H5; id. rode bes 4165; Hang- planitjes 25; Heester takken met bes, le kw. Til»; per tak id. 2e kw. 3249. KATWIJK AAN DEN RIJN, 25 okt. Groenteveilingwaspeen A 11,tot 14, B 10,— tot 11.—; fijn 13,— tot 20.50; bloemkool A 12,tot 28,B 10,tot 13,bospeen per 100 bos: 25,tot 30, andijvie 9,tot 19,groene kool 800 840; rode kool 28012,50; sla 300310; selderie 760980; kroten 55010.50; pe terselie 98013,60; prinsessen bon en 72, tot 122,spinazie 15,tot 17.toma ten 30,tot 31,00; breekpeen 45011,50; gele kool 66010,00; knolselderie 18,tot 21,spruiten 16,tot 40,zaalulen 15,— tot 15,50. ROELOFARENDSVEEN, 2*5 okt. Bloemenveiling: Anemonen 6295; Dah lia's 1748; TrosohrysamtenViscount 60 109; White Joy 7067; Perfection 90 100; Southdoron Pink 54UlO; Goiden Champion 6265; Chastity 3060; Shir ley 3156; Berijl 5882'; Champion 38— 62; Normamidde 2051; Carnaval 6185; Hor wood 4476; Mligoll 3867; Salaman der 5272- Millersdaie 6187; Peter Pan 4359; Suzey 5262; Chatsworth 3453; per bos: Idem gepiozen; MMiersdiale 10— 15: Vera Lynn 1820; Fred. Uule 1622; White Joy 1421; Medal jon 12—16; Su- perlatlo 1821; Southdoron Pink 1324; Alfretton 12<17; Perfection 1325; Am. Aanwinst 2026; Corncob 2022; Archa Beauty 2427; Schlager 2526; Prise Ward 2432; Raldnda 1820; Fraulk Al- lerton 2428; Champion 1419; Rayo- nanrten 1843; OmithogaJlum 2125; Ne- rine 1©a©; Am. Anjers 1©20; per stuk. ROELOFARENDSVEEN, 25 okt. Groenteveilingaardbeien llil157 per 2 ons doos; tomaten A 82,tot 96.id. B 72,— tot 87.—; C 63,— tot 86,—; afw. 20,tot 52,kropsla 300900; andij vie 13,tot 19,bloemkool 10,tot 26, kassnij'bonen 120,tot 144,stek 62, tot 79,pronk bonen 30.tot 47,spruit ten 30,per 100 kg. stooMa 2090 per kist. RIJNSBURG, 25 otot. Bloemenveiling FLORA. TrosohrysantenChatsworth 62 10; 8 Peter Pan 1051116; Corona 100 110; Minerva GO95; Blanche 7085; Su sie 6070; W. Hope 75—90; Shlrlev wit 3045; creme 3560, rose 4065; Hor- wood 3565; Silvia 6085; Filmster 35 80; Normandie 4050; Golden Bouquet 3565; Mosquito 2545; Bounty 2535; Freesia 120—140; geel 175190; wit; Plca- les 5590; Elta 2030; alles per bos; Ge plozen Chrysanten. Mlgoli 1318; W. Dla- mont 1722; Daydream 12'16; S. Pink 1625; Medaillon 1825; Am. Anjers: sim rood 1015; rose 1320; wit 1420; Apollo 12'14: Harvest 12—15 per stuk; Dahlia's 200350 per 100. RIJNSBURG, 25 okt. Groenteveiling; andijvie 1016; rode kool 48; groene kool 9'10; uien 14—16; waspeen A 10 15; B 8'12; per kilo; selderie 4<10- pe terselie 8'12; radijs 78; bospeen 2836 per bos; bloemkool A 1224; B 1014- O 1011. RIJNSBURG. 25 okt. Bloemenveiling BLOEMENLUST. Golden Bouquet 5565; Chatsworth 6070; Corona 7080- Shir ley wit 3645; Mosquito 4050; HÖrwood 5060; Si via 8090; Bounty 4045' B. Eye 3540; Minerva 75100; Normand lë 5060; Babs 6575; White Hope 7590; Blanche 75100; Wendy 4045; Filmster 6070; Snowbal 4045; geplozen Chry santen: Choco 1830; W. Diamont 19 2-2; Mlgoll 12—14; W. Hope 1.1—13- Dah- 1!a260 Pomp°n 14°—18°: Dahlia's groot 200 TER AAR, 25 okt. Groenteveiling: kassnijbon-en 11214j. Idem b 90109, id. stek 7293, witte pronkers 4346 b' 28, Tomaten export: a 7989. b 66-^-82, c 6473. tomaten binnenland: A 2040 b 20—84. C 20—39, CC 20—22, bonken 29— 48. andijvie 10—16, b 7—8, witlof 1 68 b 53. stek 20, savoye kool 711, rode kool 1011, groene kool 1013, spinazie 41 48, b 19. spruiten b 1923, waspeen 18, stoofsla 7, prei 16, alles per kg sla A 9 —14, b 34, bloemkool b 1821, C 10 11 alles per stuk; bospeen 1531, radijs 3, selderie 3 alia es per bos; boerenkool 2026 per kist; Druiven 1,76 per kg; Appelen: Aatlngton pippin 5768. Cox Orange pip pin 73. Peren: St. Remy 58 alles per kg.; Bloemen 12<17 per bos. (Deze pag. Is gedeeltelijk gecorrigeerd)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1957 | | pagina 7