HOKX CCHI Bedrijfselektricien ADVERTEREN DOET VERKOPEN BLONK 6 L. F. SERVAAS EN ZN. de Boer's Opening IJshockey-seizoen 1957/'58 GRAMMOFOONPLATEN DRUCO drukkerijbedrijven nette kookster TYPISTE Kantoorbediende (mnl. of vrl.) TAXI VLASVELD scheepsi j zer werkers en jeugdige lassers VERHUUR ZONDER CHAUFFEUR badjuffrouw - caissière WAARBORGT KWALITEIT SIF Tarief „SLEUTELTJES" Haagsche Overdekte Kunst Ijsbaan Houtrustweg - Telefoon 394660 Aanvang 20.15. Preussen/Krefeld Woensdag 30 oktober a.s. Y.H.C. DEN HAAG met Canadezen. Competitie „Cunningham-Bokaal". TOEGANQ8PRIJZEN: f 1.10, f2.—, f2.75 en f3 25 (uitsl. zitpl.). BESPREEKGELD: ƒ0.20 per plaats. Kaartverkoop en plaatsbespreking: uitsluitend aan de baan op maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 oktober a.s. van 104 uur en des avonds van 7-9 uur of telefonisch onder no. 394660 en 390500. WEDSTRIJD-ABONNEMENTEN ZIJN GELDIG. ATTENTIE Onpersoonlijke wedstrijd-abonnementen, geldig ge durende het gehele seizoen, zijn nog slechts enkele dagen te onzen kantore verkrijgbaar. Scholierenkaarten: voor iedere gewone wedstrijd wordt een aantal van deze kaarten ad f 0.75 be schikbaar gesteld voor scholieren t.m. 16 jaar. Deze kaarten zijn uitsluitend aan de kassa verkrijg baar op de wedstrijdavond zelve tussen 7 en 8 uur. ZOEKT U KLASSIEK, MODERN EN POPULAIR. Het vanouds bekende adres L. VAN GEELEN HAARL.STR. 55 - TEL. 20593 - t.o. Rex-theater BEGRAFENISONDERNEMING A. ZAALBERG Middelweg 2 telefoon 25605 32731 (spreek uit: Nekki) meer dan 200.000 mogelijkheden Bij aankoop op afbetaling slechts 6 rente. NAAIMACHINEHANDEL P. J. VAN STEYN Nieuwe Rijn 46B - Leiden - Tel. k 171024809 PIASTICS VOORSCHOTEN De INTERNATIONALE KUNST STOFFEN INDUSTRIE N.V., vraagt voor haar bedrijf te Voor schoten een als ge Uw drukwerk in handen geeft van ons moderne bedrijf. Wij wijzen U de voor deligste iveg, in offset of boekdruk. Het voordeligst voor de klant: Twee druktechnieken in één hand MIDDELSTEGRACHT 16, LEIDEN Boekdruk Offset met A.B.S. of gelijkwaardige opleiding. Sollicitaties: Herengracht 3638 te Leiden of Rouwkooplaan 2 te Voorschoten. B. z. a. extern. Brieven bureau van dit blad onder no. 5548a. i.b.v. typemachine vraagt THUISWERK. Br. bur. v. d. blad no. 7377. INDUSTRIËLE ONDERNEMING ter plaatse vraagt een met enige jaren kantoorervaring. Leeftijd ongeveer 20 jaar. Brieven met volledige inl. betreffende leeftijd, ver richte werkzaamheden e.z. onder no. 7479 aan het bureau van dit blad. Op billijke voorwaarden financieren wij Uw aulo Wif sluilen alle verzekeringen Hypotheken worden door ons verstrekt MAKELAARSKANTOOR DEN HAAN noordwijk aan 2ee huis IER Duinstraat 43 tei k>;i9-2775 DAG EN NACHT Telefoon 30704. VEEL BLOEMEN VOOR WEINIG GELD GEVRAAGD: SCHEEPSWERF GEBR. AKERBOOM N.V. HOGE MORSWEG 56 - OEGSTGEEST Personenwagens en V.W.-busjes. NIEUWSTRAAT 33—41 TELEFOON 30600 ^■ptCIALE ,vt maandag maandag DINSDAG AAflBIEDIHGEM VAM UMRL6MM£fiSTftMTJftV-lfiöi Ook geldig in Rijnsburg. B(j aankoop van Geld. Rookworst a 69 ct., 500 gram r ZUURKOOL O PANSPONZEN, staal wol, n 1 3 stuks, NU Z1 Erwten-Wortelen, r 1 literblik, NU 01 ONZE LAATSTE literblikken 00 APPELMOES OO PINDAKAAS. nq in gratis drinkglas 0 BRUINE BONEN, een nacht voor- weken, 500 gram «q slechts Zw> MEUBELBERGING wy hebben daarvoor mooie afsluitbare boxen - Prijzen per m3. per maand Komt U gerust eerst kijken. S. A. v LEEUWEN, Zoeterwoudseweg 7 DEKKLEDEN Verhuur. Verkoop. ZEILMAKERIJ TROOST Haven 14 - Leiden COLLECTIE A 50 tulpen 25 narcissen 25 hyacinthen 50 krokussen 25 blauwe druifjes 25 scilla's 200 prima bloembollen f 12. Halve collectie f 7. W. SEGAAR ZN. - Zaadhandel DIEFSTEEG 8 - TELEFOON 21195 COLLECTIE B. 50 tulpen 25 Bosh hyacinthen 25 narcissen 50 krokussen 25 blauwe druifjes 25 scilla's 25 anemonen 25 sneeuwroem. 250 prima bloembollen f 10... Halve collectie f 6. Bij de GEMEENTELIJKE BADINRICHTING aan de Van der Werfstraat wordt gevraagd een Salaris bij 23 jaar leeftijd: f51,84 p. w. en comp. huurverh. Verdere voorwaarden volgens geldende gemeentelijke regeling. Indiensttreding: zo spoedig mogelijk. Schriftelijke sollicitaties te richten aan: Directeur G. G. G. D., Nieuwe Mare 13a, Leiden. Zo juist ontvangen: FOTOALBUMS in ruime keuze. SUCCES AGENDA'S ZAKAGENDA'S KUNSTKALENDERS RECEPTIE ALBUMS LUXE SCHRIJFMAPPEN SINDS 1881 Hogewoerd 17 - Telefoon 20316 GEVRAAGD B Meisjes gevraagd voor het vervaardigen van chocolade en suikerwerkdozen. Leeftijd 1517 jr. Tevens een jongen van 18 Jr. Middelstegracht 125 Goud. WU betalen U de hoogste prijs voor goud, zilver en Juwelen. Erkend taxateur, J.D. H< jM „„-vorst. „Het Rln- ;enhuis", Morsstraat 9. Telef. fenhu: 4920. VLi< Kraamcentrum „Schenk en let" vraagt leerlingen voor opleiding tot kraamverzorg ster. Min. leeftijd 19 laar. Pret tige werkkring, goed loon en goede soc. voorz. Inl. Zr. Snoe ken. Oosteinde 33, Voorburg. Telef. 728850 (01700). g Mevrouw prof. de Jongh, B oerh aavelaan 33, vraagt net meisje voor hele dagen of dag en nacht. Zich aanmelden donderdag-, zaterdag-, maan dag- en dinsdagavond van 78 uur. Gevraagd een net meisje voor hulp in de hulshouding van klein gezin (2 personen). Van 9 tot 12 uur. Brieven bur. fan dit blad no. 5660 k. B Echtpaar z. k., zoekt woon gelegenheid. Brieven bur. v. d. blad onder no. 5622k. Jong echtpaar z. k. zoekt ongemeubileerde kamer met gebruik van keuken. Brieven bur. van dit blad no. 5519 k. Verpleegster zoekt on gemeu bileerde of gestoff. zlt-sl.kamer of zit- en slaapkamer met keuken. Brieven bur. van dit blad onder no. 5681 k. wy kopen en slopen alles. Ook alle soorten schepen en metalen. Zoeterwoudseweg 23, telef. 21830. Personeel!!! Dames, meisjes en jongens (1415 Jaar) kun nen direct by ons geplaatst worden voor lichte lnpakwerk- zaamheden in de chocolade- afdeling. Zuid-Hollandse Loon bedrijven, Valkenburg (Z.-H.). Bevoegde leerkracht gevr. voor leiding evt. hulp huis werk leerlinge 4e kl. h.bs. afd. B. Brieven onder no. 1596 Adv. Bur. „Rynland", Leiden. Joh. de Wittstraat 35. Echtpaar met 2 kind. zoekt kamers met keuken of met gïbrulk v. keuken. Brieven ur. van dit blad no. 7461 k. bijverdienste? o. aan postbus 1 ontvangt ant woord. Voor direct gevraagd flinke zelfst. Juffrouw of werkster voor 2 a 3 dagen per week of halve dagen. Voorzien van (goede getuigen). Tel. 22657. Na 7.30 uur. Gevraagd nette Juffrouw voor huishoudeiyke bezigheden 2 a 3 ochtenden per week. Mevr. Zandvoort Cobetstr. 17, Lelden. Kleutert, zoekt kamer, zon der pension. Brieven bur. van dit Dlad onder no. 5692 k. Jonge mensen, die willen trouwen, zoeken zlt-sl .kamer m. kookgel., in Leiden of omg. Br. m. prljsopg. bur. van dit blad onder no. 5698 k. m Groot hulsgezin vraagt thuiswerk, onverschillig wat en/of bezorgen van reclame folders. Brieven bur. van dit blad onder no. 5712 k. Zoekt U by Schrijf dan p. 61. Sittard. U Gevraagd een kamer op zon zijde. Brieven bur. van dit biad onder no. 5713 k. De Boer's Zelfbediening, Haarl.straat 164166, vraagt flinke meisjes, 15—16 jaar. Gevraagd allerhande tim mer- of metselwerk. Adres: Llsserdljk 303. Telef. 3003, Llsse. Bremmer vraagt te koop antieke meubelen, ronde ta fels, bronzen en koperen beel den. kristallen kronen, Sak sisch porselein, goud. zilver, dekenkisten, koperen voorwer pen. Perzen enz. enz. Brem mer. Goegerrltsteeg 1, telef. 22791. AANGEBODEN Waalstenen. Aangeboden grote partijen handvorm Waal stenen, Rijnvormsteen. Te be vragen: fa. H. de Bolster. Overrljn 8. Leiden. Sloop- en Handelsbedryf. Telef. 23502 K1710. Tel. 22156. Brandhout. Aangeboden Sote partijen brandhout. Te rvragen op sloopwerk Tiele- man en Dros. Hooigracht, Lel den. Fa. H. de Bolster. Sloop- en Handelsbedrijf. Amerikaans grenen binten. Aangeboden grote party Ame rikaans grenen binten, lengte tot 14.30 m. 28 1/2 x 11 1/2 en 24 1/2 x 9 1/2 cm. Te bevra gen op het sloopwerk Tleleman en Dros, Hooigracht, Lelden. Fa. H. de Bolster. Te koop aangeboden box met wringer. Prijs f 12. Hoflaan 100. bij de 5 Meilaan. Te koop aangeb. aquarium in meubel. 2 m. 1., 1.80 m. hoog. Burggravenlaan 113, Lei- den. Tel. 31443. STe koop aangeb. 2 k.ameubl. kamerameubl., wasmachine, sjoelbak, voetbal- en haring- spel. Te bevr. dinsdag na 4 u. De Jonge, Papenstraat 4, Lei den. Verkoop (genaaide, gebreide artikelen enz.) ten 'bate van herv. Rembrandtwyk op woens dag 30 okt. 210 u. Rehoboth, Rapenburg 10. Welk meisje zoekt een aar dige kamer zonder pension? Naar verkiezing wel of niet gemeubileerd. Warme douche ln huis aanwezig. Telderskade 20 (omgeving 5 Meilaan). Kinderfoto's aan huis. Be stel nu reeds voor St.-Nico- laas. „Bambino", kinderfoto- grafie, Hoogl. Kerkkoorsteeg 5 Tel. 24134. Alle soorten hout, triplex, board enz. enz. Oude Heren gracht 21 (blauwe deuren). Troost, Haven 14, Lelden. Tel. 21664. Heren studenten. Grote par tij bureaus voor weinig cen ten. Kasten, ameublementen, kloostertafels, Mechels buffet, grote en kleine tafels, eiken ledikanten, spiralen, litsju- meaux, salam. kachel6, pijpen, ellebogen. Pluym, Hogewoerd. Tel. 21266. ons 6nel en vakkundig op eigen atelier gerepareerd. Eventueel afhalen en bezorgen. Fa. Jan M. Pierrot, Maarsmanssteeg 21 Leiden. Tel. 20778. Schrijfmachines.. Enkele zeer mooie Remington schrijf machines aangeboden, met normale en brede wagens. Prij zen van f 79 tot f 165. Volle dige garantie. Bezichtiging tot 's avonds 10 uur. Resedastr. 2, Leiderdorp. Telef. 24191. Aangeboden Opel bestelwa gen. (1 ton), C.W. de Groot, Wyttenbachweg 75. Oegstgeest Tweeling-wandelwagentje aangeboden, in prima staat. Te bevragen: Morskade 15a. Na 6 uur. Aangeb. moderne trouwja pon m. 6luler, handsch. en tasje. Kan ook gedragen als avondlapon. P. de la Court- 6traat 65, Lelden. Dweil 39 ct. Aardappelmand f 2.50 broodmand f 2.95, rotan prullémand f3.50, plastic em mer f 1.50, keukenuitzet f 49.50 servies f 9.95, 13-delig porse leinen gebakstel f 6.95. soep kop 45 ct. By W. Nederlof. Haar lemmerstraat 170 en 235. Te koop sleestofzuiger, slee model, 130 Volt. f25 1. z. g. st. Van Wassenaerlaan 9 Oegst geest. Tel. 25805. Zaterdagmid dag tussen halfdrle en half zeven te bezichtigen. Jonge hennen, aan en tegen de leg aangeb. L. Morsweg 33. Prima pluche vloerkleed. Kleur matgroen 2,5 x 3.5 mtr., één stel overgordijnen, samen f 60. Geen opkopers. Bevr. Poelgeeststraat 11, Leiden. Aangeb. karpet 2.50 x 1.75 m.. i. g. st. f50, 1-pers. led. f10. 2-pers. led. f7.50. rook- tafel f 20. Atjehstraat 2. I 4 1/2 Watt versterker f 20. Na halfvljf. Kom van Aalweg 23 Leiderdorp. Aangeb. op mooie, rustige stand te Oegstgeest. ruime, zonnige gemeubileerde zlt- slaapk., m .str. w. en centr. verw., m. gebr. van keuken. Br. bur. v. d. blad no. 4899 k. Electrolux stofzuiger f 40. Excelsior f 35. Baby Hoover f 35, compleet ln prima staat, 127 en 220 Volt. P. Vermond, Middelstegracht 64 B. Aangeb. een In nieuwe staat verkerende „Pelgrim" kolen haard f 200.Te bevragen tel. 31034. Te koop zo goed als nieuwe kachel (compl.). Stookt zeer zuinig. Prijs slechts f 40. Te bevragen: Oude Varkenmarkt6 Zinken kinderbad met stan daard .kraan f 10. 4 koperen wandborden f 10 kleine vlag- gestok met vlag f 10. 2 schil derijen f 12.50 per st.. 5 auto buitenbanden 590 x 14 f 10 p. stuk. Prins Bernhardlaan 66, Oegstgeest. Telef. 24190. Te koop scooter, Vespa de luxe 1955 ,1 .pr. st. met acces soires. Dahliastraat 10 B, Kat- wyk a/d. Ryn. B Aangeboden gezellige zlt- aapk. Rijnsburger weg 40. Twee meisjes b. z. a. \oor het schoonhouden van kan toor of kantinewerkzaamheden Br. bur. v. d. blad no. 7428 k. In elke luiermand S.G.A. plastic luierbroekje. Zacht als zyde. Direct te huur grote gestof feerde kamer met gebr. v. keu ken. Centrum stad. Aan dame, b. b. h. h. Brieven bur. v. d. blad onder no. 7381 k. Bel eerst Rewa-Wassenaar, voor Hypotheken. Tel. K 1751 - 2093. Crocuastraat 3444. Aangeb. vryc zit-sLkamer met pension en huiselijk ver keer. Geen beroeps. Brieven bur. van dit blad no. 5694 k. Net kosthuis aangeboden, huiselijk verkeer, vrije kamer, ook geschikt voor 2 vrienden of iets dergeiyks. Brieven bur. van dit blad no. 5695 k. Te koop zo goed als nieuw herenrijwiel, merk Gazelle.. Spotprijs f 95.-. 3e Gortestraat 71, Lelden. Alt op de Mare. Mobylette 80.- 110.-, 130.-. Dames Berlni rijw. 110.-. Heren 85.-. Losse motor 70.-. idem Vicky 50.-. Mosquito 140. Batavus Bllonet 150.-, Sparta motor 125 cc. 100.-. 98 cc. Sachs 125.-. Alt op de Mare. Herenryw., remnaaf, verl. 35.-. Lage Fon- gers 75.-, Idem normaal 75.-. Balako 75.-. „Geëmailleerd" Nelson 135.-. Record, driegang 140.-. Damessport 125.-. Bata vus tweegang. zonder verlich ting 147.50. Alt op de Mare. Herenryw. trommelnaaf. verl. Hoge Fon- gers. driegang 95.-. „Geëmail leerd" Jager 140.Diamant Paris driegang 225.-. Dames- sport Record driegang 185.-. Supersport groen/grijs, knyp- remmen, drlegang 180.-. Begrafenisknopen, leren nopen, blazerknopen, ver- p leegst ersknopen, togaknopen, voetbal knopen, win ter jaskno pen, kostuum- en tailleurfcno- pen. Fa. Mol, Hooigracht 26 Lelden. Grote kamer aangeb., met of zonder pension, te Oegst geest. Brieven bur. van dit blad onder no. 5678 k. H Financiering van Uw auto, bromfiets, scooter en motorrij wiel. Alle verzekeringen. Ass.- kantoor C. W. Betke. Kanaal- weg 11. Lelden. Telef. 26785. Een beetje ziek. een beetje pijn? Onze boeken zyn Uw medicyn. Leesbibliotheek Re cord. Apothekersdljk 35. en Hofbuurt Da Costastraat 46, Lelden. Ruime sortering! Steeds het nieuwste. V.W. zig-zac naaimachines van de .Victoria" Werke A.G. Neurenberg (Did.) sinds 1836. en de Carson als gewone huis- houdnaaimachlne lopen soe pel en geruisloos! Uw adres: I Rooijaekers en naaimachines een begripprima kwaliteit, voordelig, vlotte serviceVraagt vrijbiyvend bezoek aan huis en ook U zult overtuigd zijn. Naaimachinehandel Rooijaokers Leemansstraat 31. Leiden. Tel. 31324. Verhuur zonder chauffeur, 4-, 5- en 6-pers. AU risk ver zekerd. De zaak met de grootst mogeiyke service. Bil lijke tarieven. Werkh oven's luxe autoverhuur. Van 't Hoff- straat 11. Tel. 22300. Bromfietsverhuur. De nieuwste Berlni M21 de luxe 1957 te huur. per uur, per dag of langer. J. de Jong. Varke- vlsserstraat 66. Katwijk aan Zee. Tel. 3795. Solex Standaard f 349.50. p. m. f 17.30. Solex de Luxe f 399.50, p. m. f 20.24, Inclusief all risk verzekering. Service Station. Gebr. Huisman. Ho gewoerd 6668. telef. 31292. H.M.W. dubbelzlt bromfiets, dubb. veerelementen. Enige bromfiets die geschikt is voor 2 personen. Prijs f 725.Gebr. Huisman. Hogewoerd 6668. Gloednieuwe voor export be stemde stofzuigers f89.50. was machines f 135.Belde met schoonheidsfoutjes; volledige garantie. Eventueel gemakke- ïyke betaling. Vrijblijvende demonstratie. C.MJF. fabrieks- kantoor Spui 214. Den Haag. telef. K 1700: 11.34.91! b. g. g. 11.53.96. B| Luxe autoverhuur, wy ver uren o.a. Mercedes 180-diesel, Simca en Volkswagen. Uitslui tend nieuw materiaal. Garage Alle motoronderdelen heeft B „Roslne" geeft de hoogste prils voor goud. zilver en Ju welen. Grote keuze ln verlo vingsringen gouden, zilveren en verzilverde artikelen. Het adres voor alle reparaties en uurwerken. Steenstraat 16 te lefoon 26854. Wasmachines. Koopt geen kat ln de zak! Maar neemt een merkmachine. byv. Err es vanaf f 2.50 per week. Joop Nieuwenhuis. Korte Mare telef. 26857. Met een horloge van Van der Togt bent U nooit be kocht. Uurwerkhandel Bree- straat 5. Rolfllm of flltslampje ver geten? Geen bezwaar, toch fotograferen dank zij de rol fllm- en flitslampjesautomaat van Fotohandel N. v. d. Horst, Doezastraat 39. tel. 24702. en scooter. Kwak's Verkeersi stituut Zoeterwoudsesingel 104 tel. 22803. Iedere woensdag 8 u. n.m. verkeersles door oud- rijbewijs-examinator. Erkend door KNAC en FNOP. Damespolshorloges. Edel- doublé 17 st. anker. onbr. veer schokvrij (Ineabloc). In de on overtroffen EWE-anker kwa liteit. Geen f 79.50 slechts I f 57.50. ..De Goedkopere Zaak" S. v. d. Water en Zn.. Haar- I lemmerstraat 207. i Pako-Prints. Het foto-suc- j ces van dit Jaar; onze ver- frote afdrukken 7 x 7 en 7 x 0 20 cent. 9x9, 23 cent. 9 x I 13. 25 ct. Fotohande Doezastraat 39. Telef. 24702. Steeds de eerste met het j nieuwste! I Te koop 2de hands dames-, I heren- en kinderrijwielen, al- I les gemoffeld en onder ga rantie. Rijwielhandel A. Grim bergen. Dubbele Buurt 11a, Rijnsburg. Tel. K 1718 - 2967. ffl Schrikt U toch niet als U iets breekt. Wij repareren alles keurig voor U! Porselein, tin, koper .beelden enz. enz. Van ouds Uw adres: Bremmer Goe gerrltsteeg 1. Telef. 22791. Probeert en ondervindt, dat fotowerk van Pijl het wint. A. A. Pijl, Haarlemmerstr. 108, Leiden. Accu-service Groenen, Nieu we Rijn 106. tel. 23140. Leiden. Het aangewezen adres voor aan koop van Uw batterij. Tevens revisie, reparatie, laden en ver huren van batterijen. Gratis leenbatterij. Handel en indus trie korting. B Straalkachels, ideale ver warming. verbruik 6 cent per uur, f 12.95. Emaille kolenkit ten f 3.49. Kolenscheppen 0.45. Kachelhaakjes, thermosflessen, bedkruiken. kolenzeven. Plas tic emmers f 1.59. De Lange. Hoge Rijndijk 74. tel. 23425 en Hoofdstr. Leiderdorp. B Ollestook? wy demonstre ren dagelyks aan de zaak. Alle gewenste inlichtingen zonder verplichting. Het Emaillehuis, Haarl-straat 160165 B. f| Vrouwen die de Knlttax ennen breien nooit meer op de pennen. Knlttax breima chines met 198 naalden en draadgeleider, 't Breimachine- huis, Haarl-straat 196 A, Lel den. Vraagt een demonstratie! B Sportprijzen! Medailles, lau wertakken. zuiltjes en stan daards. In ruime keuze. S. v d. Water en Zn.. Haarlemmer straat 207. tel. 24469. Catalo gus gratis verkrijgbaar. Voor verenigingen bij grotere bestel lingen speciale kortingen. B Schuimrubber, sehulmplas- tlc, kunstleder, plastic alle ma ten. complete bekledingen, autohoezen, -kappen pyjama's asbakjes, zonnekleppen, bloem- vaasjes, spiegels, kaplak, rub bermatjes, tochtrubbers. vloer matten. AutobeklederiJ van Kuijk, Morsstraat 46. Telef. 30552. Lelden: B Opel Rekord 1957 te huur zonder chauffeur. Tevens nieuwste Ford Consul, belde met radio en een Morris Minor Alleen nieuw materiaal. Billijk tarief. Stipdonk, Hoogl. Kerk- gracht 30. Tel. 31608. 120 woorden f I. 2030 woorden f 1.50 (een woord hoogstens 12 letters) Bewijsnummers t u,10 extra Toezending nummerbrieven f0.20 meer. B Reparatie overhemden. Nieu we boorden f 2, met manchet ten keren f 2.50. Nieuwe Ryn 34 a t/o. C. en A. gesloten huls. Gratis Inwoning geb. en verzorging. tegen hulp in hulsh.. 3 kamers en Br.zeel- keuken op vrije le et., aan all at .vrouw by alleenwonend gep, persoon. N.h. 1 kind geen bezw. Brieven bur. v. d. blad onder no. 7378 k. B Aangeb. prima Duitse kruls- snarlge plano, eiken, merk Nagel Heibronn Hofl sr. Geen opkopers. Bethlehemstraat 36, Voorschoten. B Aangeb. gem. halkon-zlt- slaapkamer, vaste wastafel, gas je en stookgelegenheld, te Oegstgeest. Brieven bur. van dit blad onder no. 5707 k. B Bromfiets H.M.W. aangebo den. ln zeer goede staat. Tegen elk aannemelyk bod. Nassau- laan 5, Oegstgeest. B Autorijles! Dan naar Auto rijschool „Metro", Gasstraat 46 Lelden. Tel. 25866. Zij geeft les met de nieuwste Austin Me tropolitan. f 6.per vol les uur. B Alba Uien wasmachines f 395 met sneldroger. Gaan 'n men senleven mee. Enkele bescha digde machines belangryk goedkoper. Ook gemakkeiyke betalingsvoorwaarden. Fa. Dusoswa. Turfmarkt 2, Lelden Kerkstraat 48. Noordwijk. Zeeweg 1, Katwyk aan Zee. B RUwlelen f 25 goedkoper. Enorm restant kinderrywlelen. Jongens en meisjes met rem naaf. 5 kleuren. Volle ga rantie. Thans f 56.—. Alleen contant. Fa. Dusoswa. Turf markt 2. Leiden. Kerkstraat 48 Noordwijk, Zeeweg 1. Katwijk aan Zee. B Pianolessen. Lerares (Kon. Conserv.). Kindermethode, ge vorderden, ook ouderen. Prlvé- les a f 8.50 p. m.. 1 u. p. w., 2 k. elk 3 kwartier f 14.50 p. m. Mond. ref. Les aan huls of thuis. Mevr. Boender, Heren straat 6 a. B Herenhoeden stomen, mo del persen, nieuw lint, nieuw leer, eventueel vergroten of verkleinen. Voor vakwerk Van Velsen, Hoedenkllnlek. Don- kersteeg 3. B Auto-, motor- en scooter- ryschool. Volledige opleiding rijbewys. verkeersles inbegre pen door gedlpl. erkend in structeur. Nieuw lesmateriaal. Gevestigd sedert 1931. Taxi dag en nacht beschikbaar. Marks, Morsstr. 60 a, tel. 26584 B Klingers versterkingswyn afkomstig van Klingerlabora- torium. Aanbevolen als toni cum voor het opwekken van eetlust bij zieken, zwakken, her stellenden. reumatiek, bloed armoede. zenuwzwakte. Alleen verkoop Fa. C. Bloot en Zn.. Kloksteeg 7. telefoon 20993. B Naaimachines kunt U overal kopen Kwaliteit en service krijgt U by Dernee. Haven 7. Tel. 25365. B Chique bankstellen, direct van fabrikant aan particulier, als model gediend, f 550.-, f695.-, f750.-, f875.-, f 975.-. Gebogen modellen. Zaterdag, zondag tot en met donderdag, ook 's avonds. Nieuwe Parklaan 115, 's-Gravenhage. Telefoon 55.16.80. B Aangeb. z. g. a. n. Etna kachel, sun 1028, tegen elk aann. bod. Te bevr.: Lammen- schansweg 118. B Caltex haardolle-petroleum, de ideale haardolle voor alle soorten ollehaarden en -ka chels. Speciale besteldienst. Levering ln elke hoeveelheid. Fa. Sasburg. De Wetstraat 35. Lelden, tel. 21523. Calpamgas- depot. B Dames!! Bont Jasjes kort en lang. vanaf f 2.p. w. Onze coupeur bezoekt U met col lectie aan huis. Strikte ge- helmhouding. Brieven bur. van dit blad onder no. 7401 k. B Aangeb. babyultzet met wieg ledikantje en kinderstoel. Alles compleet. Tolstraat 34, Voor schoten. B Modevakschool „Epskamp" heeft haar lessen ln patroon tekenen, knippen, naaien, her vat. Inschrijving nieuwe leer lingen dinsdag woensdag van 68 uur. Gedipl. Lerares HCV Plantsoen 11. B A.s. bruidjes! Wij verhuren lste klas bruidstolletten, ge heel compleet met sluier, on derjurk, handschoenen, tasje. Tevens bont- en zwanedons- Ryn 11. B Gitaar, accordeon, plano, mandoline, banjo, blokfluit, haw.gitaar, slagwerk, cursussen Instrumenten ln bruikleen. Gratis prospectus. Nieuwe spe ciale lesmethode. Muziekschool Zwaag. Korevaarstraat 5. tele foon 24358. B Rubberband voor berenbroe ken. gordijnband singelband. stootband, jashangband, pas band, keper band. petticoat- elastiek. plusfourelastiek. Fa. Mol. Hooigracht 26. Leiden B Rokmeters, kartelscliaren, perskussen. taillecentimeters. loodjes, jaskettinkjes. tornmes- jes. gespen. Kleermakersfour- nlturenhandel. Fa. Mol, Hooi gracht 26, Leiden. B Bijverdienste gevr. door persoon, van 9 tot 4 u. vrii. onverschillig wat. Kan ook borg storten. Brieven bur. van dit blad no. 5679 k. B Gewatteerde voering, wollen watteline, rubbertussenvoering, ruitvoering, kragenfluweel in kleuren, glasweefsels. Fa. Mol, Hooigracht 26, Leiden. B Te koop aangeboden dames- en meisjesmantel, leeft. 14-15 jaar. Tevens herenwinterjas en nog andere herenkleding. Parkstraat 47. B Aangeboden massief eiken boekenplank en een nieuwe rooktafel. Lage Morsweg 7, Leiden. R Aangeboden, wegens over compleet, een pirma haard, Etna, prijs f 50. compleet. Pouw, De Genestetstraat 56, Haagweg. B3 Te koop 3 luchtpompen, pick-up met saffier, kinder wagen. laag model, blauw-grijs 2 losse gasstellen met blad. grijs kostuum, meisjesmantel, beige, 14 jaar. Raamstraat 9, Leiden. B Kolenkitten f 1.98. Heden weer grote voorraad ontvan gen. Prachtig achtkantig mo del. extra grote maat. diep- glanzend zwart gemoffeld Voor deze prijs koopt U alleen bij: I.V.A.. Haarlemmerstr. 48. Nova. Noordeinde 43. Leiden. B Ermi roomijsdepot. gehele winter geopend voor Uw fees telijke gelegenheden. Roomijs- taarten, literblokken (3 sma ken). dessertblokken (2 sma ken). Klein ijs op stokjes. Telef. 25465 of 20907. B Spoed. Ter overname aan geboden Volkswagen, nieuwe bekleding en remvoering voor f 850.—. Van den Berg, Hoog landse Kerkgracht 42. B Aangeboden half Eng. kin derwagen, crème, met matrasje f 20. Boven Noordeinde 21. Ingang Sllksteeg 1. 9 Prima kachel te koop. zo goed als nieuw. Leuvenstr. 30, Leiden. B Opel-Rekord 1956. Bod ge vraagd op een zo goed als nieuwe Opel-Rekord, gelopen 40.000 km. met veel accessoi res! Brieven bur. van dit blad onder no. 5675 k. B Aangeb. grote kamer, gestof feerd of gem., straatzijde en zonkant, voor rustige dame of heer. Weekends afwezig. Br. bur. v. d. blad no. 5452 k B Te koop een staal ruige mest, pl.m. 15 a 16 m. en een staal rotte mest, plm. 10 a 11 m. Celebesstraat no. 1, Lelden. DIVERSEN B Engels. Grondige examenop leiding handelscorrespondentie, spreekvaardigheid. Cambridge. Spoedopleiding Emigranten. Vertalingen. W. Verboog, Leraar Engels, beëdigd Tolk/ Vertaler. Prof. Cert. Cambridge University, Steenschuur 18, Leiden. Telef. 25335. B Huweiyk. Wendt U voor ser. bemiddeling t. d. 10 samen werk, bemiddel.kantoren. Uitsl. vr. medewerkers. Dankbet. ter Inzage. Nederlands Bemidd. centrum. Hoofdadm.. Postbus 60.37, Amsterdam. Kantoor: 's-Gravenhage. Pahudstraat 64 Zat., zond. 28 uur. B Tot grote spyt afspraak van half 10 Wllhelmlnabrug niet na kunnen komen. Graag nieuwe afspraak. Te bereiken 's morgens tussen half 9 en 9 uur op huisadres, dat U be kend is. B Wed. N.h. zoekt kennisma king met nette wedn., alleen staand of met klein gezin. Leeftijd 5560 jaar. Brieven bur. van dit blad no. 5659 k. B Wie mist Bouvier (reu) met nikkelen schakelhalsband. Af te halen: H. van der Lult, Willem de Zwijgerlaan 13, Oegstgeest. B Huisschakers. Neemt deel aan het toernooi van „Phili- dor". Aanvang 28 okt. 8 uur in Federatiehuls. Gerecht 10, Leiden. Fraaie pryzen. Aanmel ding: Magd. Moonsstr. 27, Lei den of op eerste speelavond. B Professorenwyk. Wie ruilt heel huis, 5 kamers, keuken, zolder, huur f 11 p. w. voor klein benedenhuis, nette stand Br. bur. v. d. blad no. 5560 k B Wonlngrull. Aangeboden een nieuwe 4 kam.flat. omgeving Burggravenlaan. Leiden, voor een huis ln Oegstgeest. Omge ving Geversstraat. Brieven bur. van dit blad no. 5716 k. B Belangryke bijbellezing. In het cultureel centrum te Voor schoten spreekt dinsdag 29 okt. de heer Th. Dikkes, Evangelist te Lelden over het onderwerp: Drieërlei levenspeil. Medewer king zangkoor. Toegang vrij. Aanvang 8 uur. B Pijnlijke voeten? Zorgvuldig verzorgen door med. gedipl. voetkundige. Volledige behan deling f 1.50. Abonnement (5 X) f6.25. Bij U thuis resp. f 1.75. f7.50. Steunzolen naar maat. J. M. Heyn jr., Haagweg 216. Lelden. Tel. 20554. Behan deling volgens afspraak. B Bestuursleden van Leiden en omstreken. Onze toneelver, laat Uw feestavond voor 100% slagen. Prijs billijk. Recentles ter inzage. Sohrijft U ons spoedig en wij komen met U praten. Brieven bur. v. d. blad onder no. 7450 k. B De Morspedlcure. Zonder afspraak iedere maandag- en vr ij dagavond 710 uur voor pijnlozen voetbehandellng. Tesselschadestr. 33 A. Telef. 25693. B Huweiyk. Meisje, 34 Jaar. h.b^.-opl, g. hulsvr., z. kar., z. s. k. m. met beschaafd heer, p.g., gr. postuur. Brieven bur, van dit blad no. 7391 k. B Mogeiykheid tot opname van ouden v. dagen ln be jaarden rusthuis (gemeensch.) Fred. Hendriklaan 16. Den Haag. Tel. 0700 - 551206. B Iedereen ls enthousiast over de nieuwe stoelen in „Predi ker". Vraagt voor Uw verga deringen vrijbl. inl. bij de concierge, Janvossensteeg 17. B Kinderpartytje wordt echt feest met een uur filmverto ning (o.a. kleurenfilms. Donald Duck enz.) f 15.-. „Bambino" kinderfotografie. Hooglandse Kerkkoorsteeg 5. Tel. 24134. B Feu dier kwijt? Een dier gevonden? Stichting Amivedi. Mevr. J. Bronsgeest, Zeeman laan 57. tel. 22982 helpt kos teloos dier of eigenaar opspo ren. Amivedi neemt geen die ren op.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1957 | | pagina 6