OPLOSSING VAN DE KRUIBUS De Leidse Sleuteltjes Weinig fouten na veel zuchten FILMS Japanse haiidscliildermgen Tolstoï's „Oorlog en Vrede'' in een spectaculaire verfilming ZATERDAG 26 OKTOBER 1957 Bij het nazien van de ontvangen kruibusoplossingen is gebleken, dat er heel weinig fouten gemaakt zijn. Nu valt dat niet zo erg te verwon deren, want men kon een goede oplossing insturen zonder de opgave geheel te hebben opgelost. Enkele inzenders erkenden zelfs, dat zij het kruiswoordraadsel wel goed hadden ingevuld, maar dat zij zelfs daarna niet alle rebusomschrijvingen juist hadden kunnen vertellen. Zoals b.v. 60 verticaal: DIVV. Het heeft ons genoegen gedaan, dat we blijkens de commentaren vele A-grieppatiënten enige verstrooiing hebben kunnen geven. Dat zullen we onthouden, voor het geval er onverhoopt nog eens zo'n epidemie over het land gaat. Hieronder laten wij de oplossing volgen, geïllustreerd met een getekende nachtmerrie van de heer P. H. Jung. „Vertaling" der omschrijvingen Horizontaal 1. stadsverfraaiing 7. vermetel 13. bijnaam 14. het inkomen 15. fruitcentrum 16. balk in wand van een schip 18. zachte inwendige van beenderen 19. tennisterm 20. lachwekkend geval 21. baas in de keuken 22. bijbelse figuur 23. negatief voorvoegsel 25. forse man 28. heilige 29. houten spie 31. toeval 32. vogel die zonder kop toonbeeld van verwarring is 34. ondankbaarste loten 36. rechte lijn in een cirkel 37. gewoon 38. een omsingeling 40. gangbaar 43. voorzetsel 44. voordelige uitkomst 46. homp brood 47. Engelse ontkenning 49. combinatie van cijfers 51. was getekend 52. voorzetsel 54. zelfde als 31 55. honderdduizend 56. een omroepvereniging 57. een ogenblik 59. harssoort 60. enge spleet 61. naar beneden 63. gereedschap 64. kamperend reizen 65. soort sage Verticaal 1. nette vorm 2. iets insmeren 3. ontkenning 4. erg veel 5. boomsoort 6. buisverbinding 7. luisterrijk diner 8. van U 9. maak mak 10. voorname stand 11. aanduiding van woonoord 12. zetel van vertegenwoordiging 16. kledingstuk 17. wegbelemmering 24. kleur 26. naam van water doet denken aan lekkernij 27. plaats in Zuid-Amerika 29. dorp in Limburg 30. heerlijkheid 32. zuil 33. toespraak in kerk 35. kloosterlinge 36 gereedschap voor het haar 38. tevreden 39. zeer onverstandig 41. gezet 42. handel 44. uiterlijk bewijs 45. noodlottig 48. rivierkant 49. hoop op winst 50. enorm plezier 51. ongevoelig hard MINISTER MANSHOLT NAAR GRIEKENLAND? De Griekse bladen melden dat minis ter Mansholt in de loop van november a s. een beboek zal brengen aan Grie kenland voor het voeren van besprekin gen met Griekse autoriteiten over de mogelijkheid van Nederlandse deelne ming aan de financiering van landaan winningsprojecten in Griekenland. De minister zal bij die gelegenheid een be zoek brengen aan een gebied in Noord- Griekenland waar dergelijke projecten reeds zijn uitgevoerd. (Naar wij dienaangaande nader ver nemen zal het van de behandeling der landbouwbegroting in de Tweede Kamer afhangen of de minister inderdaad dit bezoek aan Griekenland zal kunnen brengen). „BRONZEN OSCAR" VOOR K.L.M.-JAARVERSLAG. Het jaarverslag van de KLM over 1956 heeft een prijs gewonnen in de jaarlijkse prijsvraag voor het best verzorgde jaar verslag, georganiseerd door het New Yorkse financiële blad „Financial World". De onderscheiding, een „Bronzen Os car" is toegekend in de categorie inter nationale luchtvaartmaatschappijen en zal op 28 oktober a.s. door de hoofd vertegenwoordiger van de KLM in de V S. in ontvangst worden genomen. 53. toespraak 56. binnenste deel 58. deel van het lichaam 60. dier (DIV—V D4—V) 62. kerkelijke richting 63. vroegere autoriteit Uiteindelijke oplossing In de diagram moesten de volgende woorden worden ingevuld: Horizontaal: 1. fontein; 7. brutaal; 13. alias; 14. wedde; 15. Tiel; 16. spant; 18. merg; 19. set; 20. mop; 21. kok; 22. Lea; 23. on; 25. kerel; 28. St.; 29. wig; 31. lot; 32. kip; 34. nieten; 36. koorde; 37. nor maal; 38. cordon; 40. modern; 43. tot; 44. bof: 46. mik; 47. no; 49. getal: 51. w.g.; 52. ter; 54. lot; 55. ton; 56. KRO; 57. even; 59. kopal; 60 reet: 61. neder; 63. gerei; 64. trekken; 65. legende. Verticaal: 1. fatsoen; 2. oliën; 3. niet; 4. tal; 5. es; 6. nippel; 7. banket; 8. Uw; 9. tem; 10. adel; 11. adres; 12. legatie; 16. sok; 17. tol; 24. wit; 26. Roompot; 27. Rio; 29. Weert; 30. genot; 32. kolom; 33. preek; 35. non; 36. kam; 38. content; 39. dom; 41. dik; 42. negotie; 44. be- 45. fataal; 48. oever; 49. gok; 50. 51. wreed; 53. rede; 56. kern; 60. ree; 62. R.-K.; 63. G.G. 58. Mobiliteitsactie voortzetten De onlangs door de Tweede Kamer ingestelde „Commissie Mobiliteitsactie", waarvan de burgemeester van Rucphen, tevens voorzitter van de Commissie van Advies voor de Aanvullende Werkgele genheid, P. B. M. Alberts, voorzitter is, heeft thans rapport uitgebracht. De commissie komt hierin tot de conclusie, dat de voortzetting van de mobiliteits actie, die o.m. ten doel heeft te bevor deren, dat jonge landarbeiders een plaats buiten de landbouw zouden zoeken in de huidige situatie in bepaalde ge bieden met een arbeidsoverschot in de zomer nodig en verantwoord kan zijn. In het bijzonder denkt de commissie hier aan de drie noordelijke provincies. DIRECTEUR A.N.P. RIDDER LEGIOEN VAN EER. De heer H. H. J. van de Pol, alge meen directeur van het Algemeen Ne- derlandsch Persbureau, is door de Franse regering benoemd tot Ridder van het Legioen van Eer. De heer Van de Pol is vice-president van de Europese Unie van Persbureaus, die onlangs door voor aanstaande nationale persbureaus is op gericht. Guys and Dolls Knappe show Trianon Slechts weinig films zul len nog voor de première in ons land reeds zoveel publiciteit hebben gekregen als deze „Guys and Dolls", waar men gelukkig vergeefs het Nederlandse etiket „Knullen en grieten" heeft willen opplakken. Deze M.G.M.-produktie ver kreeg haar vroegtijdige bekendheid, daal de filmkeuring het aanvankelijk nodig oordeelde er zyn veto over uit te spre ken. Er wordt in het verhaal nogal lucht hartig omgesprongen met een z.g. „Safe your soul"-organisatie en de vrees werd gekoesterd, dat men associaties zou ma ken met het bij ons zo bekende en nog steeds onvolprezen Leger Des Heils. Men was bang, dat gevoelens gekwetst zou den kunnen worden en dus werd een algemeen verbod uitgevaardigd. Deze be slissing werd later herroepen. Na am pele besprekingen en een herkeuring werd besloten over de bezwaren heen te stappen en dus was ook in ons land de VAN DEZE WEEK: Zo heeft, blijkens zijn inzending, de heer P. H. Jung. Melchior Treub- laan 25 in Leiden zich gevoeld, als hij 's nachts nog j eens overdacht waar hij overdag in was blijven steken. weg vry voor deze inmiddels flink be kend geworden Amerikaanse rolprent. Het lijkt ons trouwens vry onwaarschijn lijk, dat er mensen zullen zyn, die zich zullen stoten aan deze op bijzonder goed peil staande showfilm. Het gegeven van een weddenschap tussen twee gokkers, dat een van hen er niet in zou slagen met zo'n „Safe your soul"-meisje er gens in Havanne te gaan eten en het breed uitgesponnen contrast tussen de wereld van de gokkers en het vrome le ventje in die missie op Broadway, worden op een dergelijke wijze gehanteerd, dat niemand het au serieus kan nemen. Joseph L. Mankiewicz heeft als regis seur zijn naam onder deze film geschre ven en het is niet de eerste keer. dat hij met dit bijltje hakt. Hij had bovendien de beschikking over een uitgelezen ge zelschap: Marlon Brando, Frank Sina tra, Jean Simmons en Vivian Blaine. Tezamen hebben zij een voortreffelijke show gecreëerd op een niveau, waarvan Hollywood nu eenmaal het geheim schijnt te bezitten. Vrolijkheid, zang en dans wisselen elkaar in dit kleurrijke verhaaltje in grote verscheidenheid af. Sommige stukjes show zijn zo knap. dat zij alleen al een bezoek aan deze film waard zijn. „Gevaarlijke ontmoetingen" Parijse sfeer Casino Wanneer een film de titel draagt „Gevaarlijke ontmoetingen" en de handeling zich afspeelt in de Franse hoofdstad, dan behoeft men niet over de kwaliteiten van een Sherlock Holmes te beschikken om zich, althans in grote lijnen een beeld te vormen van de in houd van het verhaal. Het is de geschie denis van een meisje, dat als hoogste aspiratie beroemdheid nastreeft en dat er niet voor terugdeinst om smalle en gladde paden te bewandelen teneinde haar doel te bereiken. Het meisje heet in dit geval Anouk Aimée en haar voor naamste tegenspeler is niemand minder dan de bekende acteur Jean Claude Pascal, waardoor men er verzekerd van kan zijn, dat de beide hoofdrollen een voortreffelijke vertolking genieten. Het is beslist geen film waar ge uw dochtertje op haar vijftiende verjaardag met zeven vriendinnetjes naar toe moet sturen, maar de minimum leeftijdsgrens is dan ook voor de bezoekers op 18 jaar gesteld „De nachten van Cabiria" Subliem spel van een grote actrice Interessante expositie in Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden Ter afwisseling van èn als aanvulling op de tentoonstellingen van Japanse houtsneden van het „vlietende leven" (uki.vo-e hanga), die periodiek in een kleine zaal van het Rijksmuseum voor Volkenkunde alhier worden gehouden, wordt dit keer de aandacht gevraagd voor Japanse handschilderingen van het „vlietende leven". Daartoe heeft men uit de rijke verzameling van de heer F. Tikotin te Wassenaar een keuze kunnen doen die werd aangevuld met enkele zeer goede stukken uit het eigen museumbezit. Onrust in Guatemala Aanhangers van generaal Igadoras Fuentes, de zondag bij de presidents verkiezingen in Guatemala verslagen kandidaat, hebben gisteren in de hoofd stad Guatemala eigenaars van fabrieken en winkels gedwongen hun zaak te slui ten. Volgens waarnemers schijnen de be togingen onder communistische leiding te staan. Ondanks de ongeregeldheden werd de staat van beleg, die was inge steld door de drie leden tellende militaire junta, opgeheven. Er zijn vele tekenen, die erop wijzen, dat deze junta vriend schappelijke betrekkingen heeft onder houden met generaal Igadoras. Duizenden aanhangers van Igadoras Fuentes hebben gisteren betoogd voor het regeringspaleis. Onder de menigte bevonden zich veel plattelanders en In dianen in hun traditionele klederdracht, die naar de hoofdstad waren overge bracht. Betogers hielden chauffeurs van vrachtauto's en autobussen aan en mis handelden hen, indien zij niet aan de betoging wilden deelnemen. Personeel van benzinetankstations werd gedwon gen zonder betaling benzine te leveren voor de vrachtauto's van de betogers. De bedoeling van deze tentoonstelling is om een zeldzamer, doch niet minder belangrijk, aspect te tonen van het werk der Ukivo-e meesters, dat ons voorna melijk uit de prentkunst bekend is. Want men mag toch niet vergeten, dat houtsnede-ontwerpers ook, en misschien zelfs wel in de eerste plaats, schilders waren. Een oordeel over him werk moet dan ook mede berusten op deze schilde ringen. Dit wordt ons niet gemakkelijk gemaakt omdat de schilderingen uni ca zijn. die van de aanvang af in het land van herkomst, Japan, meer en be ter gewaardeerd werden dan de hout sneden en dit vormt de oorzaak dat zij, buiten Japan, weinig - tè weinig- be kend zijn. Bij het bekijken van deze schilderin gen valt het in de eerste plaats op dat de courtisane, bij uitstek zinnebeeld van het „vlietende leven", het onderwerp be paalt. In het algemeen is dan ook het onderwerp, het „genre", meer kenmer kend voor de ukiyo-e dan de stijl van schilderen. VERSCHEIDENHEID IN STIJL Hoe verschillend deze stijlen, bij alle overeenkomst overigens, waren blijkt duidelijk bij Toyokuni (1769-1825) en Eishi (1756-1829). Eishi heeft een tot in onderdelen identiek beeld gegeven van „zijn" courtisane, maar hoe verschil lend is beide keren de stijl, de wijze van schilderen. Bij Toyokuni zien we iets dergelijks en het is"een verrassing hoe zeer zijn stijl hier afwijkt van wat we van hem gewend zijn te zien op de prenten. Er zijn ook ukiyo-e schilders geweest waarvan we moeten aannemen dat ze nimmer houtsneden hebben ontworpen. Tot hen behoren bijv. Miyagawa Chóshun (1682-1752) en Yamazaki Jo- ryü (plm. 1757). De laatste sluit qua stijl en zelfs in zijn wijze van signeren nauw aan bij de zgn. Kaigetsudö-groep uit het begin van de 18de eeuw en is Met de N.C.R.(eis)V. naar zonnig Italië een typisch voorbeeld van het doorwer ken van traditie en „manier". Een zeldzame verschijning is ook de schilderes Kunihisa (begin 19de eeuw) leerlinge van Toyokuni. Zij heeft voor namelijk geschilderd in het genre waar van hier een uitmuntend voorbeeld aan wezig is. Prenten van haar zal men zel den tegenkomen. Ook Eishi's (1756-1829) prenten zijn dun gezaaid; na 1799 wijdde hij zich ge heel aan de schilderkunst. Tenslotte vestigen we nog speciaal de aandacht op twee topstukken uit deze collectie, n.l. de schilderingen van Uta- maro (1753-1806) en Sukenobu (1671- 1751). Deze stukken bewijzen, ieder op eigen wijze, hoezeer prent en schilde ring tezamen ons pas een beeld kunnen geven van de waarde, die wij aan het werk van det Ukiyo-e meesters moeten toekennen. Liefhebbers van Japanse prenten kunnen op deze expositie kennis ne men van werk. dat zozeer samenhangt met de kunst van de Japanse houtsnede. Deze bijzondere tentoonstelling blijft geopend tot 1 december a.s. en is een bezoek zeker waard. Als iemand verre reizen doet, dan kan hü veel verhalen. Welnu, dat kon de heer P. van 't Zelfde uit Voorburg, die gisteravond in de vrijwel geheel be zette foyer van de Stadsgehoorzaal de leden van de afdeling Leiden van de N.C.R(eis)V. mede nam naar het zon nige Italië en het eiland Sicilië, de „oog appel" van de Middellandse Zee. De heer Van 't Zelfde, die dit land in zijn lengte en breedte doorkruiste, is een boeiend causeur, met het oog voor schoonheid en cultuur. Alvorens het reisgezelschap „van wal stak", was het afdelingsvoorzitter A. v. d. Bos, die nog eens uiteenzette, dat het de N.C.R.V. goed gaat. Telt de lande lijke vereniging, het christelijk toeristisch centrum van Nederland, ruim 27.000 leden, de Leidse afdeling heeft het reeds tot circa 1200 gebracht, Voor de door Leiden gehouden excursies bestond steeds grote belangstelling; ook de bijeenkomsten worden druk bezocht. In totaal werden in het afgelopen seizoen door de N.C.R.V. ruim 11.000 groeps reizen georganiseerd. Nadat de heer v. d. Bos aandacht ge schonken had aan de wel zeer bijzondere trip welke de aanwezigen deze avond wachtte, vertrouwde men zich toe aan de leiding van de heer Van 't Zelfde. Allereerst ging het naar Sicilië, waar steden als Palermo. Carolina en Mes sina werden bezocht, om een volgend ogenblik te dwalen door de „vallei van de tempels". Bijzonder interessante kleurendia's waren er van het vulka nisch gebied van de Etna en de Sici- liaanse volkstypen. Italië is het land van de architectuur en ook daarvan werd deze avond een boeiend beeld ge geven. Het is echter ook het land van de Dolomieten, van de gondeliers (Ve netië). van oude kunstwerken (Rome, Napels en Florence), van de prachtige meren en diepblauwe zee. Dank zij een bijzonder geslaagde kleurenfilm kreeg men deze avond een goede indruk van hetgeen Italië, een reservoir van alles wat kunst is, de toerist heeft te bieden. Het moderne heden, met zyn vooruit strevende architectuur, ligt in dit zon nige zuiden vlak naast het verleden, de zo cultuurrijke oudheid. Ook daarvan kreeg men deze avond veel te zien. Spoedige uitbetaling toeslagen melkgarantie? De minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is in principe bereid te bevorderen, dat zo spoedig mogelijk wordt overgegaan tot het uitbetalen van de toeslagen ingevolge de garantieprijs regeling voor de melk. De positie van 's Rijks kas maakt het echter niet mogelijk tot een voorschotuitkering over te gaan. Hoewel uit de opbrengst van de melk gedurende een half jaar slecht-s met de grootste voorzichtigheid een conclusie is 'te trekken omtrent de gemiddelde jaar opbrengst wil de minister in volgende jaren wel overwegen, indien daartoe de mogelijkheid aanwezig is, tot een voor schotuitkering over te gaan, zodra vast staat, dat de opbrengstprijs van de melk aanzienlijk onder de garantieprijs blijft. Dit heeft de bewindsman meege deeld in antwoord op schriftelijke vra gen van het Kamerlid Borst. Vrachtauto 25 meter door trein meegesleurd Op de Vondelingenweg bij de Butaan- weg te Rotterdam is gistermorgen een vrachtauto, die zand vervoerde, gegrepen door een treinstel van de Ned. Spoor wegen, bestaande uit een Diesellocomo tief en 25 geladen wagons. De auto werd circa 100 meter meegesleurd. De chauf feur, de 37-jarige A. J. van Baarn uit Rhoon, klauterde met enige onbeteke nende wondjes uit de auto. nadat de trein tot stilstand was gekomen. Geble ken is, dat de chauffeur de auto op de spoorbaan had neergezet om te vragen waar hij het zand moest storten Opeens zag hij de trein aankomen. Hy sprong in de auto om deze van de rails te ry- den, maar slaagde daar niet tijdig in. o.l.v. HENK FRANKE zingen KINDERLIEDJES op hun nieuwste 45 E.P..pIaat. Breestraat 97 - telefoon 20035 H. G. VAN LUYKEN Fascinerende historische uitbeelding De ruim drie uur durende grandioze en superbe verfilming van Tolstoi's meesterlijke roman Oorlog en vrede", moge dan méér gericht zijn op de veruiterlijking dan op de verinnerlijking, dit neemt niet weg, dat zij door talrijke voortreffelijke eigenschappen de toeschouwer al die tijd gefascineerd blijft boeien. Daar is allereerst het menselijke en volkomen aannemelijke spel van de vier hoofdvertolkers, t.w. Audry Hepburn als Natascha, haar echtgenoot hiel Ferrer als Prins Andrej, Henry Fonda als de belangstellende toeschouwer" Pierre en de fameus acterende Oskar Homolka als de Russische generaal Kutusow, die de Franse legers in de valstrik lokt en later tijdens de ramp zalige tocht over de Beresina, de genadestoot geeft. „Oorlog en Vrede", geschreven als een scherpe aanklacht tegen het nood lot, dat oorlog heet, speelt ten tijde van de inval van Napoleon in het enorme Rusland. Men weet, wat dit voor de Keizer aller Fransen, die in dit opzicht een voorloper van Hitler is geweest be tekend heeft. Welnu: de tweede factor, die deze film tot een ongemeen spectaluraire maakt, is de uitbeelding van deze, in vergelijking tot de huidige mogelijkheden nog zo primitief aandoende strijd tussen Fransen en Russen op het Borodino- slagveld, een strijd, die intussen met behulp van alle toenmalige middelen uitermate realistisch en tegelijkertijd knap en kleurrijk is uitgebeeld, met de nauwlettende historische zorgvuldig heid, waarvan, naar het ons voorkomt, ook de ganse milieuschildering van het Rusland uit de Tsarentijd getuigt. De film bestaat uit twee delen: het eerste is voornamelijk toegespitsc op de liefdesverwikkelingen van de nog jeug dige Natascha en op de levensbeschou welijke instelling van Pierre, het tweede deel op de gruwzame verschrikking van het oorlogsgebeuren, dat in Napoleons tyd enorme afmetingen had aangeno men. Het niet zó, dat Tolstoï's veelgelezen roman op de voet gevolgd is, maar het bevat daaruit toch zeker de voor naamste elementen en momenten. Onder de regie van King Vidor, die reeds talrijke malen betoond heeft een „Koning" te zijn in het verfilmen van de massa, waardoor ook „Oorlog en Vrede" in vele opzichten het predicaat „schouwtoneel" kan worden verleend maar ditmaal toch zeker in een gun stige betekenis is een film tot stand gekomen, waarin héél dat dramatisch gebeuren, waaraan Napoleon tenslotte ten onder is gegaan, getekend wordt met biologerende trefzekerheid. Met groeiende verwondering vraagt men zich af. hoe Vidor er in geslaagd is, dergelijke oorlogsbeelden zo natuurge trouw te imiteren, alsof ze zich zo juist in alle bloedige waarheid hebben afge speeld. Daarnaast bereikt hij in de reeds genoemde milieuschildering een zeld zaam aristocratische verfyning. Er gebeurt in deze film zó ontzaglijk veel o.a. voltrekt zich ook het drama van het brandende Moskou dat het onmogelijk is in kort bestek het ganse verhaal weer te geven. De talrijke lezers van „Oorlog en Vrede" zullen, ondanks de genoemde bezwaren, tóch geboeid kunnen meeleven met al hetgeen zij zich in gedachten daarvan hadden voorgesteld, de talloze anderen krijgen tenminste een idee, van wat een litterair meester als Tolstoi met zijn roman bedoeld heeft. Andrey Hepburn is wellicht nog te jong, o mhaar creatie diep innerlijk te do enbeleven, doch daarnaast bezit zij een haast onwezenlijke kinderlijke charme, die betoverend aandoet, waar door de film een extra meeslepend ka rakter verkrijgt. Een bijzonder indrukwekkende creatie is o.a. ook die van Henri Fonda als de wereldvreemde Pierre, die eerst door Prinses Helena (Anita Ekberg) be drogen na al zijn omzwervingen, o.a. als gevangene der Fransen meetrekkend in de afschuwwekkende winterse barheid naar de Beresina, in Natascha's ver woest kasteel terugkeert en haar daar vindt. Het drama aan de Beresina voltrekt zich bovendien in alle lugubure ver schrikking Eindeiyk beseffen zij dan, dat zij beiden.werkelijk van elkaar houden. Dit wordt dan. na zoveel ellende, de blij-eindigende bekroning van dit film- epos: groots van opzet en machtig van uitwerking, een film, kortom van al lure! Lido Het sublieme spel van de Italiaanse actrice Giulietta Masina in deze voortreffelijke film over dp zelf kant der samenleving zouden wij niet gaarne ruilen voor een rol van een van haar beter bekende en weliger gepro portioneerde filmzusters, die evenwel op het gebied van echt acteren zelfs niet in haar schaduw kunnen staan. Wat deze actrice (het woord „ster" ware een be lediging!) weet te maken van de rol van het lichtelijk infantiele meisje-van-de- straat Cabiria is, vooral dank zij haar waarlijk verbluffende mimiek, meester lijk. Geen wonder, dat zij op het tiende Internationale Filmfestival te Cannes eenstemmig de prijs voor de beste vrou welijke vertolking toegewezen kreeg. Haar gezicht, dat voortdurend de snel wisselende stemmingen van de suggesti bele lichtekooi registreert, laat de toe schouwers volop meeleven in de span ningen van dit armzalige leven. Het merkwaardigste van al is, dat deze levendige en zeer boeiende gelaats expressie de aandacht afleidt van het milieu, waarin zij weliswaar verkeert, maar waaraan zij innerlijk als het ware ontheven is. Kenmerkend is de uit spraak van de schavuit, die haar ten- slotte van haar geld berooft, maar voor dien, bij de.eerste kennismaking, zegt: U bent eigenlijk een zuiver kind geble ven. De omstandigheden vernietigen bijna haar levensmoed, maar tenslotte keert zij, meegenomen door de aanste kelijke vrolijkheid van een groep feest vierende jongelui, stil voor zich uit lachend, tot het leven terug. Misschien ook het „leven", dat zij leidde, maar dat laat de film aan de fantasie over. Giulietta Masina heeft deze figuur als het ware gelicht uit de toevallige om standigheden en er een algemeen-men selijk document van gemaakt. En dat kan alleen een grote actrice zoals zy. „Liefde langs de weg" Een realistische Franse film Rex In de Franse film „Liefde langs de weg" maken wij kennis met een be wogen episode uit het leven van Jean Viard (Jean Gabin), een chauffeur van een vrachtwagen, die uit hoofde van zijn beroep veel van huis is en op ongeregel de tijden thuis komt. Er vallen woorden met zijn vrouw Solange en dan treedt „langs de weg" Clotilde (Frangoise Arnoul) in dit leven. Na de eerste ont moeting vat Clotilde liefde voor da vrachtrijder op. Hij wil een nieuw leven beginnen en gaat een andere baan zoe ken. In die tyd hebben zij echter geen contact met elkaar. Clotilde probeert gedurende deze tijd de kennismaking voort te zetten, doch krijgt op haar brieven, welke onderschept worden door Viards dochter, geen antwoord. Tenein de raad gaat zij hem opzoeken. Zijn situatie ontdekkend Viard is nog steeds zonder werk neemt zij als werkster een baantje aan in een hotel. Nog volkomen uitgeput van haar werk, stapt ze met de niets vermoedende Viard in zijn truck om mee te gaan naar Bordeaux, waar het nieuwe leven zal beginnen, want in de mistige och tend grijpt het noodlot toe.... Een realistische, Franse film. Britse onderscheiding voor Ned. verpleegster De Nederlandse verpleegster Marie- Elise Havenith uit Simpelveld heeft gisteren in Londen uit handen van Frinses Margaret van Groot-Brittan- nië een onderscheiding gekregen, die haar werd verleend omdat zij één van de beste verpleegsters is die dit jaar in het St. Charles ziekenhuis hebben gewerkt. Marie-Elise is de dochter van de ge meentesecretaris van Simpelveld. Hoewel zij pas drie jaar geleden van de H.B.S. is gekomen, kan zy drie vreemde talen vloeiend spreken. Marie- Elise heeft deze kennis in de desbetref fende land opgedaan. Zy studeert nu voor het Britse ver pleegstersdiploma. Marie-Elise die pas 20 jaar is, wil ste wardess worden. Na haar opleiding in Engeland, wil zij naar Spanje gaan om goed Spaans te leren spreken. Haar ouders waren aanwezig by de plechtigheid in het St. Charles zieken huis. Prinses Margaret schonk haar en kele medische werken, die haar van dienst kunnen zijn bij haar verdere studie. Zij is het eerste Nederlandse meisje dat deze onderscheiding heeft gekregen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1957 | | pagina 4