INTERNATIONALE „KOORTS" IS BELANGRIJK AFGENOMEN Voorsehotense dame ontvreemdde volgens de wet haar Met oen enkel woord eigen auto Agenda ZATERDAG 26 OKTOBER 1957 TERWIJL Kroesjtsjef poogt van de Syrische hoofdstad Damascus een nieuw „Praag" te maken en, als een volleerd zakkenroller, het grootst mogelijke kabaal veroorzaakt om de aandacht af te leiden; en terwijl Uncle Sam nog zit te suizebollen vanwege het Russische succes met de spoetnik en langzamerhand begint te beseffen, dat dit in wezen een gevolg is van het feit. dat een belachelijke figuur als Elvis Presley met zijn songs in een half uur meer verdient'dan een top-geleerde in een jaar. tezelfdertijd hebben de Tur ken zich kalmpjes voorbereid op de ver kiezingen van morgen, die beslissen moeten over het al of niet voortbestaan van de regering-Menderes. Nu ja, kalmpjes is eigenlijk het woord niet, want al heeft de bevolking zich weinig aangetrokken van het spektakel in haar naaste omgeving, toch moest de politie van Ankara en die van Istamboel woensdag J.l. nog even gebruik maken van traangas en gummistokken om be togers tegen Menderes en zijn ploeg uit een te drijven. Overigens bleken de be togers allerminst anti-patriottisch te zijn, want zij droegen een portret mede van wijlen kemal Ataturk. „vader des vaderlands" van het moderne Turkije. ALVORENS in te gaan op de huidi ge politiek en haar moeilijkheden, brengen wij het recente verleden in herinnering. Zoals men weet stortte het oude Osmaanse rijk aan het einde van de eerste wereldoorlog, waarin het aan de zijde van de Duitsers streed èn verloor, volkomen inéén. Het sterk verkleinde en in zijn zeden verouderde rijk kwam daarna onder de dictatuur van generaal Kemal Pasja, die zich in mei 1919 opwierp als leider van een nationale beweging in Anatolië. wel ke de strijd aanbond tegen de in Klein- Azië gelande Grieken. Na een wisselen de strijd slaagde hij erin de Grieken in 1921 een beslissende nederlaag toe te brengen. Twee jaar later riep hij de re publiek uit, waarvan hijzelf de eerste president werd. Kemal Atatürk (vader der Turken, een eretitel) was een voor uitstrevend man, die een moderne koers, tot zegen van zijn land, op zeer onge makkelijke, juister gezegd: dictatoriale wijze doordreef. Hij overleed in 1938 op 57-jarige leeftijd om te worden opge volgd door zijn jarenlange medewerker generaal Inöriü, die als autoritair presi dent tot 1950 aan het bewind bleef. Hij wordt nog altijd als nationale held ge vierd. al is hij thans reeds jaren in de oppositie gedrongen. DIE president Inönü ondernam ze ven jaar geleden een waarlijk ge durfde en zeer prijzenswaardige stap: hij schreef vrije verkiezingen uit met het gevolg, dat de Volkspartij (schepping van Kemal Atatürk en hem zelf) een zware nederlaag leed. Na aldus twaalf jaar lang de leiding van zijn land te hebben gehad, moest hij die toen overlaten aan de aanvoerder van de De mocratische partij, de huidige premier Menderes, die er ook in 1954 in slaagde de overwinning te behalen. Behalve Inönü's Volkspartij zijn er nog twee op positiepartijen: die van de Vrijheid (be staande uit weggelopen Democraten) en die van de Nationale republikeinen. Op slimme, maai* weinig correcte wijze heeft Menderes weten te bewerkstelli gen. dat zijn tegenstanders zich bij de voorbereiding van de aanstaande verkie zingen niet hebben kunnen verenigen. Hij dreef namelijk op het laatste ogen blik nog een nieuwe kieswet door, welke voorschrijft, dat elke partij in de gebie den. waar zij over een eigen organisa tie beschikt, een onafhankelijke verkie zingscampagne moet voeren! Dat. door drijven was niet moeilijk, want in het zittende parlement hebben de Democra ten 452 van de 520 zetels, waartegenover de Volkspartij er 30. de Vrijheidspartij er 33 en de Nationale republikeinen er slechts vijf hebben. AANGEZIEN er onder de Turken geen verschil van mening bestaat over de buitenlandse politiek, gaat het morgen alleen over binnenlandse vraagstukken. Welke zijn nu de noden van het tegenwoordige Turkije, dat im mers als NAVO-bondgenoot en als draaischijf van het Westen in het Na bije- en Midden-Oosten de volle aan dacht verdient. Welnu, de Volkspartij van Inönü is vooral ontevreden over de stijging van de kosten van levensonder houd, het tekort aan medicijnen, auto banden en. voor een Turk het ergste van alles, koffie! De Democraten stel len daartegenover, dat de bevolking het nooit beter heeft gehad dan op het ogenblik en dat vooral de boeren aller minst reden hebben zich te beklagen over de zeer welwillende agrarische po litiek van de regering. Maar Menderes" tegenstanders houden vol, dat de rege ring de verkiezingen ruim een half jaar heeft vervroegd, omdat zij bang is dat de ontevredenheid in mei van net vol gend jaar te groot zou zijn geworden. De premier houdt echter staande, dat het Cyprische probleem en nu ook nog de Syrische kwestie hem noodzaakten een soort vertrouwensvotum van de be volking te vragen. In elk geval verwacht de regering een gunstige invloed van de goede oogst van dit jaar. nadat de boe ren drie magere jaren achter de rug hebben gehad BIJ een objectieve beoordeling zal men moeilijk kunnen ontkennen, dat de dictatoriale tendenzen van het verleden nog lang niet overwonnen zijn. Niet alleen is de oppositie verdeeld gehouden, maar bovendien wordt de partij met de meeste kansen schromelijk bevoordeeld. In 1954 immers behaalden de Democraten hun overweldigende ze- telmeerderheid met. slechts 5.3 miljoen stemmen, waartegenover de Volkspartij maar enkele tientallen zetels verwierf met een stemcijfer van 3.2 miljoen! Zelfs de onbillijkheden van het Engelse districtenstelsel (tegenover het systeem van de evenredige vertegenwoordiging, zoals wij dat kennen) verzinken in het niet bij deze Turkse onrechtvaardigheid. Voorts keurt de oppositie terecht de perswet af. welke de vrije kri tiek in sterke mate aan banden legt door het dreigen met strenge straffen. Zelfs in de eigen gelederen is Mende- rps vanwege die wet op tegenstand ge stuit: het gevolg was. dat een aantal in tellectuelen zich tegen hem keerde en de Vrijheidspartij stichtte! Ook aan de vrijheid van vereniging en vergadering - in West-Europa algemeen erkende rechten - ontbreekt in Turkije nog wel het een en ander. EEN andere bevreemdende omstan digheid is. dat de boeren geen of bijna geen belasting behoeven te betalen, hetgeen in een sterk-agrarisch land als Turkije heel wat zeggen wil. Op die manier hopen de Democraten op nieuw een verkiezingsoverwinning te kunnen boeken. Weliswaar heeft de re gering-Menderes tegelijkertijd gezorgd voor een uitgebreid industrieel program, dat inderdaad verrassende resultaten heeft opgeleverd, maar daarbij is de fi nanciële draagkracht des lands sterk overschat. En de vraag rijst of die schatkist niet wat beter gevuld zou kun nen zijn als de boeren niet langer vrij dom van belasting zouden genieten, waardoor ook de sluipende inflatie een halt kan worden toegeroepen. Het ziet I Rusland is een brandstichterdie hoofd van de brandweer teil zijn", zegt Lodge (Van onze correspondent in Washington) Ondanks alle angstaanjagende taal van de laatste tijd is de Sovjet-Unie er niet in geslaagd de Assemblee der Verenigde Naties in paniekstemming te brengen over Syrië en Turkije. Toen de voorzitter gisteravond de zittingen tot maandag verdaagd, probeerden de communisten niet eens speciale zittingen voor het week einde te houden! De atmosfeer van urgentie is vrijwel geheel geweken en zelfs de meeste Arabische landen gevoelden er weinig voor om de positie van Syrië te kenschetsen als acuut bedreigd! Er moet worden afgewacht of de Russen nog krachtiger middelen zullen te baat nemen, teneinde de Assemblee diets te maken, dat een derde wereldoorlog op het punt staat uit te breken, doch op dit moment is de internationale koorts afgezakt. Arabische landen geschokt door houding van Syrië Wel zijn de Russen erin geslaagd Syrië tot dusverre te weerhouden van het aanvaarden van Saoeds bemiddeling, doch Syrië's aanzien is daardoor in de Arabische groep noch onder de Afro- Aziaten in het algemeen niet gestegen. De conservatieve elementen in de Ara bische wereld zijn geschokt door het feit, dat Syrië kennelijk meer luistert naar het Kremlin dan naar Mekka! Het enige Arabische land, dat gisteren heeft ge sproken, was de Soedan. Officieel steun de de Soedan Syrië's politiek om een commissie van onderzoek van de Ver enigde Naties uit te zenden, doch de vertegenwoordiger van de Soedan zei niets onvriendelijks van Turkije, laat staan van Amerika. Cabot Lodge, de vertegenwoordiger der Verenigde Staten, heeft zijn kans benut om in onverbloemde bewoordin gen de Russische aantijgingen te weer leggen, alsmede de Russen aan de kaak te stellen als de eigenlijke onruststokers ln het Midden-Oosten. Lodge vergeleek de Sovjet-TInie met een brandstichter, die thans hoofd van de brandweer wilde zijn, hoewel in Korea, Hongarije enz. Ruslands gevaarlijke praktijken duidelijk zijn gebleken. Zelden gebruikte Lodge zulke felle taal. al eindigde hij zijn rede met een respectbetuiging voor het fat soen van het Russische volk en de ca paciteiten van de Russische geleerden. Maandag zal Gromyko waarschijnlijk danig van leer trekken tegen Amerika... Advertentie Pas op voor die griep! Zuiver Uw lucht wegen snel en grondig van vastzittend slijm en ziektekiemen met ABDIJSIHOOP/fi Advertentie KLAVER VIER Radio-actie in samenwerking met en ten bate van: Stichting Prins Bernhardfonds, Stichting Het Nederl. Blindenwezen, Ne- derl. Vereen. Sociale Zorg voor Minder- Validen „AVO" en Stichting Nederl. Org. voor Intern. Bijstand Goedkeuring is ver leend bij besluit van de Minister van Jus titie d.d. 27 augustus 1957 no. 10261257. T na 'r T :rj T" Ring van Christelijke Zangverenigingen IN JULI WEER EEN CONCOURS In „De Harmonie" vond de najaars vergadering plaats van de Ring Leiden en omstreken van Chr. Zangverenigin gen. In verband met ongesteldheid van de voorzitter, de heer Goedhart, stond deze vergadering onder leiding van de heer De Vos uit Leimuiden. Na het lezen van de notulen en het jaarverslag, bracht, de penningmeester een financieel verslag uit over het zo zeer geslaagde concours 1957. Dit concours had een klein nadelig saldo. De zangersavonden voor dit seizoen werden ln principe vastgesteld, t.w. in november in Oude Wetering, in Januari in Alphen a. d. Rijn en in maart 1958 te Rijnsburg. Aangezien er uit Oude Wetering niet veel animo tot deelneming aan de zan gersavond te Alphen was, wordt deze vermoedelijk verschoven naar volgend jaar; de zangersavond te Oude Wete ring zal doorgang vinden in januari. De bestuursverkiezing had tot resul taat, dat herkozen werden de heren Goedhart, Van Veen en Middelburg. In de plaats van de heer Verboon van de Rhijnsangers te Oegstgeest, werd geko zen mevrouw Matze van „Zang en Vriendschap te Hazerswoude. Besloten werd om in juli het 26ste concours te houden. Subsidies Prev. Staten Ged. Staten van Zuid-Holland stellen Prov. Staten voor de navolgende subsi dies te verlenen: Aan de gemeente Voorschoten voor hogere kosten van herstel voor de haar toebehorende toren, f. 1050.25. Aan de heer W. J. Berghuis, eigenaar en toekomstig bewoner van het pand Elstlaan 1 „Onder den Ackerboom", het oudst bewaard gebleven types van een Zuidhollandse boerenbehuizing voor het herstel van dit pand f. 2699.10. Aan de eigenaar van het pand Rapen burg 49 te Leiden, dr. C. Kruyskamp. die voornemens is de 17e eeuwse trapgevel van dit pant te doen restaureren, een l maximum van f. 748.10. Aan de Vereniging „Hendrik de Key- ser" eigenaresse van het pand Heren gracht 82 te Leiden voor de restauratie een aanvullend bedrag van f 814.75. Voor restauratie van het kerkgebouw der Hervormde Gemeente te Zwammer- dam f. 11.485.80. I Aan de Vereniging „Hendrik de Key- i ser" eigenaresse van het voormalige raadhuis te Nieuwkoop voor de restau ratie van dit gebouw, dat bestemd is I voor verenigingsgebouw voor de Her vormde Gemeente te Nieuwkoop, een bedrag tot een maximum van f. 11.826.15. Ten behoeve van de restauratie van de toren, deel uitmakende van de Her vormde Kerk te Sassenheim een bedrag tot een maximum van f. 20.462. De Deense jager Tage Mortensen werd aangeschoten door zijn eigen jacht hond. Toen de man tijdens een ogenblik rust op de jacht wat met de jachthond ravotte, trapte de hond op de trekker van zijn geweer. Het schot ging af en de jager werd ge wond in zijn linkerhand. T weecle-K amerleden over bloedproef" Vele Tweede Kamerleden hebben in het voorlopig verslag over de begroting van Justitie de kwestie van de „bloed proef" aan de orde gesteld. Bij de be handeling van de begroting voor Justi tie 1957 heeft de minister in de Eerste Kamer gezegd, dat hij voornemens was tot de Koninklijke Maatschappij tot Be vordering van de Geneeskunst een uit nodiging te richten om nogmaals met hem overleg te plegen omtrent het be palen van het alcoholpercentage in het bloed, zulks in verband met de moge lijkheid om het rijden onder invloed van een zekere hoeveelheid alcohol strafbaar te stellen. Dit is alleen mogelijk, wan neer de artsen bereid zijn het bloed monster af te nemen, waartegen zij zulke sterke bezwaren hadden, dat reeds werd verondersteld, dat deze weigering voor het legislatief beleid als een feit moet worden aanvaard. Het interesseerde de leden in hoge mate, of het nader over leg tussen de bewindsman en de artsen tot een doorbreking van deze impasse heeft kunnen leiden. Door het mogelijk maken van een zeer geringe ingreep in het menselijk lichaam zou naar het oor deel van deze leden de weg geopend kunnen worden tot het voorkomen van de zeer ernstige „ingrepen" in het men selijk lichaam, welke met verkeersonge lukken gepaard plegen te gaan. Het kwam deze ledpn voor, dat deze kant van het vraagstuk juist de medici zeer ernstig moet aanspreken en hen moge lijkerwijs over hun bezwaren kan heen helpen. Adenauer heeft zijn 3e kabinet gereed Bondskanselier Adenauer is er na moeizame onderhandelingen in geslaagd zijn derde regering te vormen. De laat ste moeilijkheden zijn donderdag opge lost, toen de CDU-afgevaardigde Lind- rath zich bereid verklaarde de leiding van het ministerie van de schatkist op zich te nemen. Dit is een nieuw minis terie. Tevoren had de vroegere minister van Financiën, Schaffer, de portefeuille van Justitie aanvaard. Adenauers derde kabinet, dat maan dag aan bondspresident Heuss en dins dag aan de Bondsdag zal worden voor gesteld. ziet er als volgt uit: Bondskanselier: Adenauer (CDU), Economische Zaken: Erhard (CDU). Fi nanciën: Etzel (CDU), Schatkist: Lind- rath (CDU). Buitenlandse Zaken: Von Brentano (CDU). Binnenlandse Zaken: Schroder (CDU), Defensie: Strauss iCSU). Landbouw- en Voedselvoorzie ning: Lübke (CDU), Justitie: Schaffer (CDU). Arbeid: Blank (CDU), Verkeer: Seebohm (DP). Posterijen: Stücklen (CSU). Vluchtelingenzaken: Oberlan- der (CDU), Kwesties geheel Duitsland betreffend: Lemmer (CDU). Volks huisvesting: Lücke (CDU), Atoomener gie: Balke (CSU). Kwesties van de Bondsraad: Von Merkatz (DP), Ge zinszorg: Würmeling (CDU). De CDU-afgevaardigde Kurt Kiesin- ger komt niet op deze lijst voor. Men had verwacht, dat hij een ministerpor tefeuille zou krijgen, 'in politieke krin gen in Bonn verwacht men nu. dat hij ambassadeur in Washington zal worden. Alle cijfers opgeteld Uitzending elke zaterdagavond 9.45, Hilversum li (298 m.) Inzenden aan Klaver Vier, Hilversum BINNENLAND De Algemene ledenvergadering van het Centraal Soolaal Werkgevers-Verbond 2>al gehouden werden op 2(1 november ln het Kurhaiua üe Scheven'ingen. Het zal voor een belangrijk deel gewijd zijn aan de sociaal-poli tieke aspecten van het E,- E.G.-verdrag. Daar gene raai-majoor-vlieger bd. W. C. J. Versteegh, die destijds leideT was van het beroemde eooadri've „De vijf van gers aan een hand". 70 Jaar te geworden heeft de minister voor Defenr.e hem gis termorgen op de meest eervolle wijze en onder dankzegging voor de bewezen dien sten ontheten uit zijn functie van voor zitter van de raad van advies inzake lucht vaartongevallen. Hij wordt in deze f-unctie opgevolgd door luitenant-genera al-vlieger L. J. Zegers. Bij K B. te benoemd tot l'ld van de S.E.R. prof. P. de Wolff, te Heemstede en tot plaatsvervangend lid nvr. R. van den Bergh, te Amsterdam. Het Kon. Ned Geologisch Mij n bouw - kundig genootschap houdt zaterdag 16 november zijn 22e buitengewone algemene vergadering lm het K.I.V.I, in Den Haag. Met een lach op zijn gezicht ging de vroegere minister van Buiten landse Zaken van Egypte. Moha- tted Salaheddin Ahmed Osman, de gevangenis in waar hij vijftien jaar dwangarbeid zal ondergaan. Hij werd tot deze zware straf, die zijn humeur niet schijnt te bederven, veroordeeld na een proces over de beschuldiging dat hij de huidige re gering omver had willen werpen. Een mevrouw uit Voorschoten heeft deze week in Kerkrade haar eigen auto ontvreemd. De vorige maand had zij de wagen namelijk verhuurd aan een onbekende man uit Oegstgeest. die niet meer kwam opdagen. Zij deed aangifte bij de politie en hoorde later, dat de Volkswagen op de automarkt te Tilburg verkocht was aan een Kerkradenaar. Deze deed hem over aan zijn vader. Uiteindelijk kwam de j wagen in bezit van een andere Kerk- radenaar. J De verhuurster is maandag j.l. met jhaar zoon naar Kerkrade getogen, zag de wagen voor een huis, geparkeerd staan en heeft hem zonder vorm van proces meegenomen. De laatste bezitter, die de auto volkomen te goeder trouw I bezat, was het daarmee niet eens en de J politie evenmin, met het gevolg, dat de I wagen thans op verzoek van de Kerkra- j dense gemeentepolitie door de Rijks- I politie te Voorschoten in beslag is ge- j nomen Wil de bezitster uit Voorschoten haar eigen auto, die na de verduistering liefst vijf keer werd doorverkocht, weer in bezit krijgen, dan zal zij hem van de Kerkradenaar moeten terugkopen. Zij kan dan een civiele vordering instellen tegen de Kerkradenaar, die dat op zijn beurt weer kan doen tegen degenen, van wie hij de auto gekocht heeft. De man uit Oegstgeest. die de auto werkelijk ontvreemd heeft, is inmiddels gearres teerd. Of er op hem nog verhaal is, is niet bekend. er evenwel niet naar uit. dat Menderes in dit opzicht een andere politiek zal gaan volgen, vooral niet als de boeren hem aan een klinkende overwinning zouden helpen. Hij kan ze dan moeilijk met een verzwaring van lasten „belo nen". ZO ziet men, dat het bestuur van Turkije allerminst voldoet aan de eisen, welke in Westeuropese lan den plegen te worden gesteld. Zeker, de Turken hebben een sterk leger en zij vormen politiek een zeer belangrijke factor in het Midden-Oosten, maai- in het binnenland valt er nog heel wat aan te merken, dat langzamerhand niet meer goed te praten is met een verwij zing naar het verschil in geografische ligging of historische ontwikkeling. Ook wat zijn interne verhoudingen aangaat dient het land meer en meer een voor beeld te worden voor zijn omgeving, waar het overigens veel bonter toegaat. Van dit standpunt gezien zou het de voorkeur verdienen, dat de oppositie en met name de partij van Inönü een nieu we kans kreeg, temeer omdat wijziging van de regering geen verandering van de buitenlandse politiek tengevolge zou heb'-en. Stabiliteit van bewind is goed. -te overmacht Is gevaarlijk. En aan overmacht dient zo spoedig mogelijk u einde te komen, het liefst morgen reeds. I Dinsdag a.s. aal Prinses Beatrix haar eerste officle'le daad ln Delft verrichten, I n'.. de opening van het pilorerval'id'aitie- centrum met. (Sag1 verpleging voor Delft en omstreken. dat Is gehuisvest ln het Ge- bouw van de van der Wouideni't'ichtlng j aan de Paardenmarkt. Bij K B. Is met Ingang van 1 febr. I 1958 aan prof. dr. Ir. H. G. van B'êiuse- kom. raadadviseur in vaste dlenet bij het j ministerie van VOlikshuisves'ting en Bouw nijverheid, wegens het bereiken van de 65- JaTiige leeftijd op rijn verzoek eervol ont slag uit 's Rijks dienst verleend, onder dankbetuiging voor de gedurende vele Ja ren bewezen belangrijke dieneten. Gisteravond is in het Museum van de Dvnas'Ueen. te Brussel een tent cons telling geopend gewijd aan de dynastieën van de Beneluxla ndeii BUITENLAND Een woordvoerder van het Franse mi nisterie van Buiiitenlandse Zaken 'heeft op een persconferentie verklaard, dat Frank rijk met Groot-Brittannië en de Verenig de Staten overleg pleegt over de houding die. na de Joegoslavische erkenning van Oort-Duitisland. tegenover Joego-Slavië moet worden aangenomen. Tijdens de vergadering van het plan 'van Colombo, die te Saigon lis geëindigd, hebben d'e Verenigde Staten aangekondigd dit Jaar 300 miljoen dollar tier beschik king te zullen stellen van 660 mHjoen in woners van Zuid-Oost-Azië (een kwart van de wereldbevolkingOok Engeland zal deze gebieden hei pen. ln het bijzonder India. De boeren in de Chinese provincie Honen waar normaal veel tarwe wordt verbouwd, hebben nog geen kwant van da gewone hoeveelheid kunnen zaaien als ge volg van de droogte, welke at ongeveer drie maanden aanhoudt. In Midden-China hebben negen belangrijke laudibouwpro- vincies van het gebrek aan regen te lij den, aldus meldt het communistische pers bureau „Nieuw China". Te Washington beginnen maandag Rusiisoh-Amerikaanse besprekingen om te komen tot uitbreiding van de culturele betrekkingen tussen beide landen. De Amerikaanse delegatie wordt geleld door William Lacy, de speciale medewerker van minister Dulles voor uitwisseling tussen het Oosten en het Westen, en aan het hoofd van de Sovjet-groep staat ambassa deur Zaroebln. Tage Erlander. die het ontslag van zijn uit elf sooiaidsten en vier leden var. de Boerenpartij bestaande regering heeft ingediend, zal. naar hij zelf verwacht, be last worden met de vorming van een min derheidskabinet, waarin a li een vertegen woordigers zijn van zijn socialistische par tij zuilen worden opgenomen. De crisis ls hoofdzakelijk ontstaan als gevolg van de bezwaren van die Boerenpartij tegen het socialistische plain voor een aanvullend ouderdomsperaOoeci van staatswege. Een moeder van vier kinderen heeft gisteren in Elgin in de Amerikaanse staat Noord-Dakota een vierling teT were'kl ge bracht. Alle vier zijn meisjes. De toestand van de moeder en de kinderen is goed. Twee gemaskerde mannen hebben gisteren in die 'kapsalon van een luxeus hotel te New York een beruchte leideT van een misdadigensbende. Albert Anosba- sia, doodgeschoten. De moordenaars na men met een auto de wijk. An astasia werk te vroeger samen met bendeleiders als Al O&pone, Frank Costello en Joe Adonis. Hij is 53 Jaar geworden. Een Amerikaanse jury heeft gisteren de Russische kolonel Rudolf Abel schuldig bevonden aan spionage voor de Sovjet- Unie. Hij zou Amerikaanse defenslegehel- men aan de Russen hebben verraden. Hij werd schuldig bevonden op alle punten i van de aanklacht waaronder samenzwering i ter verkrijging van geheimen en het ver raden van deze geheimen. Krachtens de wet op de spionage, die dateert van 1954. kan hij voor eerstgenoemd punt de dood straf krijgen. Blijkens een rapport van het Witte Huis hebben de V.S. in het eerste half jaar van 1957 militaire goederen ter waar de van ruim een miljard dollar aan het. buitenland geleverd. Meer dan de helft giing naar bondgenoten in Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse mitlilltalre hulp aan het buitenland sinds 1950 be loopt tot dusver een waarde van zestien miljard dollar. In het gebied1 van Oran (West-Alge rije) zijn in de afgelopen 24 uair vijftig Algerijnse verzetsstrijders gesneuveld, on der wie de leider in dit gebied. Zit oen l Lachdar. Er zouden zeventien Algerijnen gevangen zijn genomen en een grote hoe veelheid wapens zijn buitgemaakt. De Prawda heeft gisteren officieel er kend dat maarschalk Rdkossofsky opper bevelhebber is geworden ln het Transkau- kasisohe militaire gebied aan de Turkse grens. Het berioht stond' ln drie regel6 on deraan de laatste pagina gedrukt. De Russen zullen drie vrije dagen 'krijgen ter gelegenheid van die veertigste verjaardag van de oktoberrevolutie. Op de zondag die onmiddellijk op deze dagen volgt, zal echter worden gewerkt, aldus heeft Radio-Moskou gisteren gemeld. De vrije dagen zijn donderdag 7"november, vrijdag 8 november en zaterdag 9 novem ber. In een steengroeve bij Brno (T6je- dho-Slowakije) zijn tailrijke beenderen van prehistorische dieren zoals bisons be ren en olifanten gevonden, die olrca hon derdduizend Jaar oud zijn. De leiders van de Britse bouwvak arbeiders vakvereniging, die een miljoen le den telt, hebben besloten loonsverhoging tot ?en totaal van driehonderd miljoen gulden te eisen, alsook een veertlgurige werkweek iuplaats van 44 uur. Het ver- bond van politiemannen, dat 70.000 leden telt. wenst ook salaris verhoging. De Britse regering ls van oordeel dat thans niet naar loonsverhoging gestreefd moet worden. Den BurchtToneelver. „Het Nieuwe Toneel". 8 uur nam. Stadszaal (grote zaal): Jubileumifeest avond Personeelsver. P.C. en L. 8 u. nam. St, Antondn ©clubhuisCon carta vond Speeltudmver. .Rondom de Watertoren". 8 uur nam. ZONDAG Hogewoerd 175: Wachttorenstudie Jeho va's Getuigen. 5.30 uur nam. Stationsplein: Strandexcursie Kon. Ned. Natuurhistorische Ver. 10.30 uur voorm. Stadszaal (grote zaal). Feestavond m.m. v. diverse radttosterren. 8 uur nam Hooigracht 84Humanistisch Verbond Spr. mevr. mr. H. Singer-Dekker over Is het H.V.-antl-godsdienstig?" 10.30 uur voorm. Gerecht 10; Eredienst Soefi-beweging lil uur voorm. Steensohuur 6. Geünieerde Loge van Theosophen. lil uur voorm. MAANDAG De Doelen. Leldse A mateurf otogra f en - ver. Spr. Ir. A. M. Overeijnder over Noord- ItaMë. 8 uur nam. Stadszaal (grote zaal)Jeugdconcert Mil voor Toonkunst R'dams Phi harmonisch Orkest. 2 uur nam Stadszaal (kleine zaal)Ned. Reiever. Spr. B. Baanen over Spanje. 8 uur nam Morsweg 98a. Aid. Leidr Bond van Chr S'agerspatroons. 8 uur nam. Schouwburg: K. en O. Haagse Comedie •peelt ,D© medeplichtigen". 8 uur nam. Oegstgeest (W. de Zwijgericerk) Baptisten Gemeente. Spr. H. Schouten. 8 uur nam. DINSDAG Stadszaal (foyer): Jeugdfl el d ersav on d Herv Gem. Spr. ds. G. van Veldhuizen. 8 uur nam. Schouwburg: K en O. Haagse Comedie •peelt ,.De medeplichtigen" 8 uur nam. WOENSDAG Schouwburg: K. en O. Haagse Comedie speelt .De medeplichtigen". 8 uur nam. j Steenschuur 6. K. en O-lezing „Het goede kinderboek" door mej. J. R. Wolff. 8 uur nam. Doopsgez. Kerk: Spr. K. C. van Oos- s&nen over „De enige overledenen dezer j j »arde". 8 uur n«wn. Rijksmuseum voor Volkenkunde: Lezing i I dr. A. A. Trouwborst over „Goddelijke ko- ningschap ln Centraal Afrika". 8 uur I DONDERDAG Langebrug 63: Bijbellezing M. de Jong van Katwijk aan Zee. 8 uur nam. nam. VRIJDAG I Anatomisch Laboratorium: K. en O- cursus over het rassenvraagstuk door prof. dr. J. Dankmeyer. 8 uur nam. Prytaneum (Rapenburg 6): Receptie 60-Jarig bestaan Aannemersbedryf B. J. I Huurman en Zn. 3 305 uur. nam. i Pieterskerk: Avondgebed, met mede- j werking van hoboïst G. Reyns. 7 1/4 uur nam. TENTOONSTELLINGEN Rijksmuseum Geologie en Mineralogie V. d. Werfpark 1) Tentoonstelling geolo gie van ederland. Op werkdagen van 10- I 12 en 24 uur. Zon- en feestdagen 24 uur. LakenhalSchilderijententoonstelling Hazeveld. Van Roemburg en Tweehuyzen; gravures vam Marius Bauer. Werkdagen 104 uur; zondag 15 uur nam. (Tot 4 november). BoerhaavezaalExpositie Lelds Kunst centrum (o.a. wandtapijt Stadhuis). Werk dagen 25 en 79 uur. Zondagen 15 uur. Geopend t/m. 27 oktober. BIOSCOPEN Trianon. „Guys and dolls". 18 Jaar. Werkdagen 2.30. 7 en 9.15 uur. Zondag 2,15. 4,30. 7 en 9.16 uur. Luxor: „Oorlog en vrede". 14 Jaar. Werkdagen 2.30 en 7,30 uur. Zondag 2,30 en 7.30 uur. Lldo: „De n-aohten van Cablria". 18 Jaar. Werkdagen 2,30, 7 en 9,15 uur. Zondag 2,30. 4.45, 7 en 9.15 uur. Kex: „Liefde langs de weg"'. 18 Jaar Werkdagen 2.30. 7.16 en 9,16 uur Zon dag 2,30, 4.45. 7.1'5 en 9.15 uur. Donderdagcyclus: „Het gebeurde ln Ve netië. Casino: „Gevaarlijke ontmoetingen18 Jaar. Werkdagen 2,30. 7 en 9.16 uur. Zondag 2.30. 4,45, 7 en 9,15 uur. Zaterdag 26 oktober zijn geopend des middags, "s avonds en "s nachts voor het klaarmaken van spoedreceptenApotheek Kok. Rapenburg 9. tel. 24807; Apotheek ..Tot Hulp der Menschheid", Hooigracht 48, tel. 21060 en Apotheek Oegstgeest, Wilhelminapark 8. Oesgtgeest. tel.262 74. Zondag 27 oktober zyn geopend: Apo theek „Tot hulp der Menschheid" en Apotheek Oegstgeest. van 's morgens 8 uur tot 's avonds 12 uur. De dienst der huisartsen te Leiden wordt van hedenmiddag 2 uur tot maandagmor gen 8 uur waargenomen door de doktoren Verhoef. Pleiter, Jansen, Langezaal en De Bruyne. Bi.l geen gehoor ö(j O'v h nisarts of specialist bel op «lokterstelefoon 2222'a. WEERRAPPORTEN (Van hedenmorgen 7 uur) Kopenhagen Aberdeen Londen Amsterdam Luxemburg Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort München Zurich Genêve Wenen Innsbruck Rome AJacclo Mallorca geh. bew. regen geh. bew. geh. bew. mist zwaar bew. onbewolkt onbewolkt onbewolkt zwaar gew. mist zwaar gew. mist onbewolkt onbewolkt mist onbewolkt onbewolkt half bew. hS £5 rt o BB 10 zzw 5 ono 1 windstil windstil windstil nnw 7 z 2 wzw 1 z 2 wlndst.il windstil ozo 5 windstil ono 4 ono 3 nno 2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1957 | | pagina 2