■^berichte SCHEEPS. Vraag geen verfvraag RIP O LIN „DE SPIEGHEL' pUKWMMü Meubels opknappen?... Prachtbijts Ceta-Bever! ZATERDAG 26 OKTOBER 1957 M~.* /"ïl J tl r j fi t J VOOR HEDENAVOND VOOR ZATERDAG 26 OKTOBER Hilversum I (402 m.). KRO: 18.00 Journ. weekoverz. 18.10 Gram. 18.15 Pairl. overz. 18.25 Lioiute maiz. 18.45 Regerlngsultz.Atla.ii.W60h allerlei. Een en ander over de 15 landen .aangeslo ten bij het Atlantisch Pact. 19.00 Nws 12.10 Comm. 19.15 Omr. ork. en soliste. 20.10 Lichtbaken, oaus. 20.25 Aot. 20.40 Ge var. progr. 22.10 Liolvte muz. 22.25 WIJ luiden de zooidag In. Daarna: Avondgebed en Mit. kal. 23.00 Nws. 23.15 Nws. in Espe ranto. 23.2524.00 Nouveauté'®. Hilversum II (298 m.). VARA: 18.00 Nws. en comm. 18.20 Gram. 18.50 Klaar? Over!, klankb. 19.00 Artistieke staalkaart. VPRO: 19.30 Passe partout. cans. 19.40 Godsdienst voorheen en thans. cams. 19.55 Deze week. caus. VARA: 2Ó00 Nws. 20.05 Waar gaan w(J heen 20.13 Gevar. progr. 21.45 Klaver Vier. 22.15 Soc. comm. 22.30 Lichte muz. 23.00 Nws. 23.15—24.00 Gram. TELEVISIEPROGRAMMA KRO; 17.00—17.30 Voor de Jeugd. NTS: 20.00 Journ. en weeroverz. AVRO: 20.15 22.00 Gevar. progr. VOOR ZONDAG 27 OKTOBER NCRV8.00 Nws. en weerber. 8.15 Orgel- conc. IKOR: 8.30 Vroegdienst. 9.20 Waika Boen. caus. KRO. 9.30 Nws. 9.45 Gram. 9.55 Plechtige Hoogtmiis. 11.30 Gram. 11.50 Bariton en piano. 12.20 Apologie. 12.40 Koorzang. 12.55 Zonnewijzer. 18.00 Nws. en kath. nws. 18.10 Boorsipel met muz. 13.30 Lichte muz. 13.45 Boekbespr. 14.00 Viool en piano. 14.30 lok worstel en com beven, klankb. 15-10 Pianorecitail. 15.40 Gram. 16.15 Sport. 16.30 Vespers. NCRV: 17.00 Doopsgezinde kerkdienst. 18.30 Vo caal Du'bbelkwartet. 19.00 Kerkelijk nws. 19.05 Gram: 19.25 Tot ziens lm Jeruzalem, gesprek. KRO; 19.45 Nws. 20.00 Bonjour Caroline, blijspel met muziek. 20.30 Rep. 21.00 Cabaret. 2.1.25 U bent toch ook vam de partij?, earns, ai.35 Sprong dm het Heel al, hoorsp. 22.15 Lichte muz. 28.35 Uit het Boek der Boeken. 22.45 Avondgebed: en lit. kail. 23.00 Nws. 23.15—24.00 Gram. Hilversum II (298 m.). VARA: 8.00 Nws. 8.18 Weer of geen ■weer. 9.45 Geestelijk leven, caius. VPRO: •10.00 Voor de Jeugd. IKOR: 10.30 Kerkd. 11.30 Vragenbeantw. AVRO- 12.00 Amus. muz. IQ.30 Sportspiegel. 1G.35 Piano en zang. 13.00 Nws. en SOS-ber. 18.07 De toe stand ln de wereld, caus. 16.17 Meded. of gram. 13.20 Voor de strijdkrachten. 14.00 Boekbespr. 14.15 Kamerork. 14.55 Crimi nele caus. 15j10 Strijksextet. 15.45 Dans- muz. 16.30 Sportrevue. VPRO: 17.00 Ge sprekken met luisteraars. 17.16 Het plat teland nu. VARA: 17.30 Voor de Jeugd. 17.50 Nws. en spoutuitsil. 18.05 Sportjourn. 13.30 Strijksextet en soilste. 19.00 Spon tane reacties. 19.30 Anmeimarleke, hoorsp. AVRO: 20.00 Nws. 20.05 Theatenonk. 20.40 j Tante Amaflta, het spook, hoorsp. 21.16 Amus. muz. 21.45 Cabaret. 22,15 Journ. 22.30 Gram. 23.00 Nws. 23.16 Weekoverz. ■verg. Ver. Naties. 23.2024.00 Met de Franse slag. Radio-Bloemendaal 9 en '10.30 uur ds. J. Hartkamp van Den Helder; 11.45 uur ds. G. N. Lammens van Rotterdam-O.; (band opname vam de dienst voor belangstellen den d.d. 20-10-1957. des aivonds 7.30 uur); 3 30 uur dis. D. Rlngmaflda. van Overveen. •1570 kantjes. Allien uit de halve vleet. 20.00 Ork. conc. 20.45 Die lustige Wltwe. operette. 21.30 Muz. raadsels. 22.00 Nwe. 22.10 Lichte muz. 22.56 Nws. 23.00 Ja/zz- muz. 23.55 Nws VOOR MAANDAG 28 OKTOBER wijde muz. 7.50 Een woord voor de dag. 8.00 Nws. en weerber. 8 15 Sportultsl. 8 25 Gram. 9.00 V. d. zieken 9.30 V. d. vrouw, 9.35 Waterst. 9.40 Raak de roos. 1020 Gram. 10.30 Theologische Etherleergang. 11.15 Gram. 11.35 Gevar. progr. 12.25 Voor boer en tuinder. 12.30 Land- en tuinb.- meded. 12.33 Rep. 13.00 Nws. 13.15 Amus.- muz. 13.45 Gram. 14.05 Schoolradio. 14.30 Gram. 14.45 V. d. vrouw. 15.15 Gram. 15.40 Vocaal ens. 16.00 Bijbellezing. 16.30 17.00 V. d. kleu- Hobo-kwart. 16.50 Gram. TELEVISIEPROGRAMMA NTS; 20.302i1j10 Geluidsbarrière, do cumentair progr. 2il.H0-22.00 Tafeltennis wedstrijd Nederland-Frankrijk (heren). Engeland. BBC Home Service (330 m.). 13.10 Krtt. 13.55 Weerber. 14.00 Nws. 14.10 Klankb. 14.40 Gnam. 15.00 Garde ners Question time. 15.30 Symf. ork. en sol. 1685 Caus. 16.40 Symf. ork. 17.20 Vra genbeantw. 17.35 Muz. oaus. 18.00 Voor de kind. 18.50 Oaus. 18.55 Weerber. 19.00 Nws. 19.15 Journ. 19.45 Lichte muz. 20.30 Amerikaanse nws. brief. 20.45 The way of life. 2.1.25 Liefdadlgh. oproep. 2il.30 Hoor spel. 22.00 Nws. 22.15 The Fifty-one-So ciety. 23.00 Strijktrio en sol. 23.35 Voor dracht 23.50 Epiloog. 24.000.08 Nws. Engeland, BBC Light Progr. (1500 en 247 m.). 13.00 Verz. progr. 14.16 Lichte muz. 14.45 Gevar. progr. '15.'15 Idem. 15.45 Fümprogr. 16.30 Llohte muz. 17.30 Hoorsp. i's.00 Gevar. progr. 18.30 Lichte muz. 19.00 Gevar. muz. 19.30 Gevar. progr. 20.00 Re vue ork. en solist. 20.30 Nws. 20.35 Lichte muz. 20.45 Hoorsp. 2(1.'1<5 Oram. 22vl5 Quiz. 22.45 Pianospel. 23.00 Samenzang. 23.30 Nws. 23.40 Fianomiuz. 24.00 Gram. 0.55 1.00 Nws. Nordwest. Deutscher Rundfunk (309 m.) 12.00 Symf.-onk. en eoi. 13.00 Nws. '13.10 Amus. muz. 15.00 BailQetmuz. 16.45 Volks dansen 18.20 Symf.-ork. en solist. 19.00 Nws. 20.00 Dansmiuz. 2«1.00 Quiz. 21.45 Nws. 22.15 Dansmuz. 22.45 Oabaret. 23.1'5 Lichte muz. 24.00 Nws. 0.05 Symf.-ork. en sol. 1.1164.30 Gevar. muz. Frankrijk, Nationaal Progr. (347 m.). 12.00 Orkestconc. 13.00 Nws. 13.20 Hoor spel. 15.30 Giroflé, Girofla, opera. 17,17 Gram. '17.45 Orkestconc. 19.30 Gitaarspel. '19.40 Gram. 19.45 Nws. 20.00 Kamerork. en sol. 2-1.00 Hoorsp. 22.00 Lichte muz. 23.45 —24.00 Nws. Brussel (324 en 484 m.). 324 m.: 1I1U1I5 GTam. i12j16 Amavs, ork. 12,30 Weerber. 12.34 Amus. ork. 13.00 Nws. il'3,16 Voor de soid. 14.00 Opera- en Bel Oanitocanc. 16.00 Sport. 16.45 Gram. 17.16 Sporituii'tsl. en nws. 17.30 Gram. 17.45 Sportaiitsl. 17.52 Gram. 18.30 Godöd. half uur. 19.00 Nws. 19.40 Gram. 20.00 Hoorsp. 20.35 Omr. ork. 21.00 Symf. conc. 22.15 Nws. 22.30 Gram. 23.00 Nws. 23.0524.00 Gram. 484 m.: 12.16 Gram. 13.00 Nws. 13.10 Verz. progr. 17.00 Nws. 17.05 Verz. progr. (verv.). 19.00 Godsd. halfuur. 19.30 Nws. A. jeugd. 17.30 Gram 17.40 17.45 Regeringsultz.: Rijksdelen ass" - - Lou Lichtveld NORV18.00 Orgelconc. 18.30 Sport. 18.40 Engelse les. 19.00 Nws. en weerber. 19.10 Op de man af. 19.15 Schoolzang. 19.35 Volk en Staat. caus. 19.50 Gram. 20.00 Radiokrant. 20.20 Lichte muziek. 20.45 De nacht viel opnieuw over Boe dapest hoorsp. 21.45 Lichte muz. 22.15 Boekbespr. £2.30 Org.conc. 23.00 Nws. 23.15 Gram. 23.40 Evangelisatie uitz. in de Hongaarse taal. 23.5524.00 Dagsluiting. Hilversum II (298 m.) AVRO.: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. 8.00 Nws. 8.15 Gram. 9.10 V. d. vrouw. 9.15 Gram. 9.40 Morgenwijding. 10.00 Gram. 11.00 Idem. 11.45 Voordr. 12.00 Lichte muz. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Voor ons platteland. 12.43 Cello en orgel. 13.00 Nws 13.15 Meded. of gram. 13.20 Promenade-ork. 13.55 Beursber. 14.00 V. d. vrouw. 14.45 Pianorecital. 15.15 Kindervragen, caus. 15.30 Gram. 17.00 V. d. jeugd. 17.15 V. d. padvinders. 17.25 Sportmozaïek 17.35 V. d. jeugd. 17.50 Mil. imm. AVRO: 18.00 Nws. 18.15 Zuid-Afrikaanse folklore. 18.30 Bon applétit. 18.50 Open baar kunstbezit. 19.00 Harpspel. 19.30 Muz. caus. i9.45 Regeringsultz.: Land- bouwrubr. 1. De boer van Nooltgedacht. 2. Het landbouwkundig weeroverz. 20.00 Nws. 20.05 De Radioscoop. 23.00 Nws. 23.15 Koersen v. New York. 23.16 Act. of gram. 23.3024.00 Frontloge. TELEVISIEPROGRAMMA. KRO: 20.30 Fatlma, film. 20 45 Thea ter-nieuws. 2-1.10 Lichte muz. 21.30 'n Vent met lef, TV.-spel. 21.50 Epiloog. Engeland, BBC Home Ser\ice (330 m.) - 13.00 Schots ork. 13.55 Weerber. 14.00 Nws. 14.10 Gram. 14.40 V. d. scholen. 16.00 Gevar. muz. 16.30 The Brains trust. 17.15 Ork.conc. 18.00 V. d. kind. 18.55 Weerber. 19.00 Nws. 19.15 Stad en land. 19.40 Sport. 19.45 Lichte muz. 20.00 Ork- conc. 21.00 Klankb. 21.30 Gevar. progr. 22.00 Nws. 22.15 Hoorsp. 23.45 Planoreci tal. 24.00 Nws. 0.080.13 Koersen. Engeland, BBC Llgth Programme (1500 en 247 m.). 13.00 Gram. 13.30 Nws. en gevar. muz. 14.00 Dansmuz. (Om 14.30 Nws.). 14.45 V. d. kind. 15.00 V. d. vrouw (Om 15.30 Nws.). 16.00 Lichte muz. (Om 16.30 Nws) i 16.45 Lichte muz. 17.30 Nws. en Mrs. 1 Dale's Dagb. 17.45 Gevar. muz. (Om 18.30 Nws.) 19.00 Lichte muz. (Om 19.30 Nws) 19.45 Hoorspel. 20.00 Journ. 20.25 Sport. 20.30 Nws. 21.00 V. d. Jeugd. 21.30 Nws. en hoorsp. 22.00 Gevar. progr. 22.30 Nws. en lichte muz. 23.30 Nws. 23,40 Gevar. muz. (Om 0.30 Nws.). 0.551.00 Nws. Nordwest-Deutscher Rundfunk (309 m.). 12.00 Amus.muz. 13.00 Nws. 13 15 Omr.- orkest en sol. 14.15 Dansmuz. 15.00 Lie deren en planomuz. 16.00 Operamuziek. 17.00 Nws. 17.45 Gevar. muz. 19.00 Nws. 19.30 Symf.conc. 21.45 Nws. 22.30 Jazz muziek. 23.20 Gram. 24.00 Nws. 0.10 Lich te muz. 1.154.30 Gevar. muz. Frankrijk. Nation. Progr. (347 m.) 12.00 Orkestconc. 13.00 Nws. 13.40 Gram. 14.00 Nws. 14.30 Gewijde muz. 15.00 Or kestconc. 16.00 Gram. 16.50 Kamermuz. 17.50 Gram. 20.00 Nationaal ork.. koor en sol. 22.20 Gram. 23.4524.00 Nws. Brussel (324 en 484 m.) 324 m.: 12.00 Gram. 12 30 Weerber. 12.34 V. d. landb. 12.42 Gram. 13.00 Nws. 13.11 Gram. 14.00 Schoolradio. 15.45 Vlaamse liederen. 16 00 Koersen 16.02 V. d. zieken. 17.00 Nws. 17.10 Gram. 17.45 Meisjeskoor. 18.00 Franse les. 18.15 Kin derlied. 18.20 Boekbespr. 18.30 V. d. sold. 19.00 Nws. 19.40 Gram. 19.45 Caus. 20.00 Kamerork. en solist. (20.5021.05 Kunst- kaleidoscoop21.25 Gram. 21.30 Amus,- ork. 22.00 Nws. 22.11 Muz. caus. 22.45 Gram 22.5523.00 Nws. 484 m.: 12.00 Gram. 13.00 Nws. 13.10 Gram. 14.15 Ork.conc. 15.15 Gram. 15.30 en 16.05 Idem. 17,00 Nws. 17.10 Gram. 17.30 Planorecital. 19.30 Nws. 20.00 Gevar. progr. 22.00 Nws. 22.10 Strijkkwart. 22.55 Nieuws, Grote Vaart AaUdyk 24 v Halifax n Boet on Abbadyk 24 op 185 m ZW Ouewan* Aintu p 24 Oporto n La Palllc# Agamemnon 24 v Rott. te Hamburg Albireo 24 op 180 m N Maseawah Alceta» p 24 K. Villano n Antw. Aleor p 24 St. Paula Rocka Alcyone 24 v Amst. n Hampton Roads Aldabl 25 v Montevideo te Santos Athene 24 op 245 m O Bah la AUoth 24 v Antw. ta Rotterdam Alkald 24 op 110 m NO Maasawah Almdyk 24 v Antw. te Lissabon Alpherat 24 op 70 m NO Trinidad Amerskerk 24 v Aden n Suez Amstelbrug p 24 Kaap Villano Amstellaan 24 v Rott. te Londen Amstellnnd 24 1 30 m NNO Recife Amstelmeer p 24 Timor n Aden Amstelsluls 25 op 100 m ZZW Colombo Amstelvaart 24 v Kobe n Nagyoa Amstelveen 24 130 m W Azoren And} k p 24 Key West n Havre Angolakust 24 v Monrovia n Freetown Annenkerk 24 800 m W Cocos all. Arendidyk 24 v Bremen te Hamburg Argos 24 v Canneto n Genua Ariadne p 24 Cherbourg n Amst. Arkeldyk 24 v Bangkok te Kohsichang Atlas 25 v Lisabon te Tanger Averdyk 25 v Galveston te Houston Balttcborg 23 v Heinosand n Zaandam Barumun 25 v Manokwari te Holl&ndla Batjan 24 op 400 m W Mlnlkol Bawean 25 v Djakarta te TJirebon Benlnkust 24 v Dakar n Antwerpen Bennekom 25 v Maracalbo te Cumana Blntang 24 nog to Basrah Boreas p 25 Finisterre n Antwerpen Boskoop 25 v Amsterdam te Dover Camphuys 26 te Djakarta verwacht Carrillo 25 te Armuellee verwacht Cartago 23 v San Francisco n Golfito Ca*amance 24 op 100 m N K Blanco Ca«tor 25 v Rotterdam n Amsterdam Charis 24 op 100 m N Aruba Colytto 24 150 m WNW Key West Cool'ingel 24 op 225 m NW Finisterre Cottlca 24 v Madeira n Plymouth Dldo 24 v Amsterdam n Hamburg Diemerd.vk 24 bij Oakland Domburgh 21 v Casablanca te Kenltra Dongedyk 24 830 m NO Pto. Rlco Draco 24 v Tarragona n Valencia Ecmland 24 530 m NNO St Vincent KV Farmsum p 24 Ouessant n Houston Friesland 24 op 200 m NO Azoren Ganvmedes 25 v Hamburg te Antw. Ghanakust 24 v Takoradi te Cape Coast Glcssenkerk 24 v Yokohama n Tslng- tao Gooiland 25 v Recife te Las Palmas Gordias 24 v Trinidad te Rotterdam Groote Beer p 24 Algiers n Port Said Grootckerk 24 v Port Said te Genua Gulneekust 25 v Bordeaux te Dakar Haarlem 24 v Kingston te Tela Hathor p 24 Gibraltar n Tunis Haulerwyk 24 od 150 m OZO Savannah Helicon 25 te Baltimore verwacht Hermes 25 v Philadelphia te New York Hispnnla 25 v Rotterdam te BUbao Hoogkerk 25 1230 m NO Amsterdam Osiris 24 op 370 m NO Azoren Ouwcrkcrk p 24 Wight n Genua Parkhaven 24 v Santos n Montevideo Peperkust 25 v Freetown te Lagos Pleter S 25 v Swansea n Rotterdam Poseidon 25 v Amsterdam n Guanta Prins Alexander p 25 Belle Isle Prins der Nederlanden 25 te C. Tru- JillO Prins Fred. Hendrik p 25 Belle Is!e Prins Fredetik Willem 24 op 385 m O Belle Ulo Prins Joh. W. FrUo 26 te Bremen verwacht Prins Ph. Willem p 24 Belle Isle Prins W. G. Frederlk 25 te Rotterdam Prins Willem 2. 25 te Toronto Prins Willem 3. 24 te Sarnia Prlne Willem 4. p 24 Belle Isle Prins Willem 5. 24 v Detroit n Cle veland Pygmalion 24 v Curacao n Trinidad Radja 24 op 320 m W Bombay Raki 25 v Cochin te Djibouti Rinuw p 24 Ceylon n Calcutta Roggeveen - Ryndam 24 Sarangan 24 Sarpedon 24 v Carupano te Guanta Scbie 24 v Beyrouth te Lattakia Schledyk 24 op 600 m W Scilly Schouten 25 v Pen&ng te Singapore Siblgo 24 v Melbourne n Sydney z Slllndoeng 23 te Sandakan Slnabang 22 v Slngora te Singapore Singkep 23 v Los Angelee n San Francisco SommelsdiJk 24 op 530 m W Landsend Stad Alkmaar 25 om 18 u te Rott. ver wacht Sted Amsterdam 24 te St. Johns Stad Arnhem 24 840 m ONO Wabana Stad Dordrecht 25 v Gibraltar n Pa lermo Stad Gouda p 24 Stadlandet Stad Lelden p 24 Kiel n Lulea Sted Rotterdam 24 v Lulea n Rott. Stad Vlaardingen 24 130 m ZW Stavan- i Dar es eil Houtman p 24 Mozamblai Salaam Hydra 24 v B. Ventura n Balboa Hos 25 v Amsterdam te Rotterdam Isls 24 op 60 m Z v d Azoren Jagersfontein 24 te Amsterdam Java p 24 Penm n Mogadiscio Johan van Oldenharnevelt 25 te Fre- Joscph Frerlng 25 te Umulden Kertosono 22 te San Francisco Kieldrecht 26 te Mombasa verwacht Kinderdyk 24 v Rott. te Hamburg Klonsterdyk 25 v New York te Halifax Kola Inten 24 110 m NW Manilla Laagkerk 25 v Lisabon te Duinkerken Langkocas p 24 Gibraltar n Halifax Larcnbcrg 24 op 100 m Z Victoria Laurcnskerk 24 v Aden n Dubai Leersum p 24 Port Swettenham Lekhaven 25 v Antw. te Rotterdam Lekkerkerk p 24 K. Viliano n Milos Loppersum 24 te New Orleans Maasdam 24 v Rott te Halifax Maaskerk 25 v Antw. te Amsterdam Maasland p 24 Dover n Las Palmas Manto p 25 K la Nao n Savona Mapla 24 op 515 m OZO Guardafui Marlekerk 24 v Bangkok n Hongkong Mentor 25 nm te Port au Prince Merwcde p 24 Las Palmas n Dakar Midns p 25 Gibraltar n Genua Mulderkerk 24 v Zanzibar te Tanga Nanusa p 24 Str. Ormuz n Bombar Nestor 25 v New Orleans te Mara- caibo Nieuw Holland p 24 Kaap Paderan Nlobe p 24 Dagerort n Amsterdam Noordam 24 op 375 m OZO K Race N'otos 24 v Rhodos te Catania Omnienkerk 24 v Guena n Lissabon Ornnicfnnteln 24 150 m NNW Kaap Blanco Oranje Nassau 25 te Dover Oranjestad 25 te Point a Pitre Esso Den Haag 26 te Ra» Tanura verw. Esso Nederland 24 v P. Said n Fawley Etrema 24 v Piraeus ts Berre Gadlla 26 te Pladju verwacht Hilversum p 24 Gibraltar n Port Said Kabylla 25 v Aruba te Gibraltar Kallnga 28 te Vado verwacht Kalydon 24 op 720 m ZO Bermuda Kara 27 te Gibraltar verwacht Katelysia 24 nm te Curacao Kellia p 25 Brunsbuttel n Domajo Kenia 28 te Las Palmas verwacht Kermia 24 te San Lorenzo Khastella 25 v Gibraltar te Trinidad Konlngcwaard 24 180 m O Fernando Noronha Koratla 27 te Curacao verwacht Korenla 24 400 m ZZW Cocoa ell. Koslcla 25 v Thameahaven te P. Car- don Krebsla p 24 Maurltlua n Kaapatad Macoma 25 v Abadan te Kandia Malea 23 v Hongkong n Bunju Malvlna p 24 Formosa n Mlri Marlsa p 24 Str. Ormuz n Tamatave Maureen 24 op 300 m WZW Ouessant Mctula 23 v Djakarta te Surabaja Mltra 24 200 m WNW Pltcatm eU. Moordrecht 24 v Suez n Mena al Ah- ma dl Naess Commander p 24 Alboran ell. Oraala 24 v P. Cardon te Rio Janeiro Ondlna 28 te Port Said verwacht Papendrecht 24 240 m NNW Mona eil. Pendrecht 24 85 m ZO Straat Ormuz Perna 28 te Ix>renzo Marqué» verw. P. G. Thulln 24 v Baltimore n Seven Islands Purflna Hellas 24 te Mena al Ahmadi Purfina Nederland p 24 K. St. Vincent Rita 24 v Penang n Pladju Saidja 24 v Singapore n Pladju Saroena 25 v Mlrl te Singapore Scberpendrecht 26 te Mena al Ahmadi verwacht Sliedrecht 24 300 m WZW Landaend Stanvac Ogan 24 v Sungel Gerong n Koching Statue of Liberty p 24 Malta Tankhaven l 20 le Singapore Thelldomua 24 385 m NW Fremantle Tibia 24 op 600 m ONO Paramaribo Vasum 28 te Mena al Ahmadi verwacht Zeesleepvaart Dlevertje 24 v Setubal n Mostaganem Monica 24 v Dublin n Rotterdam Dlllgentla 25 nm te Liverpool verw. Musketier 22 v Guernsey n Belfast Dlnkel 24 v Antwerpen n d Tyne Myson p 25 Terschelling n Rouean Donata p 24 Brunsb. n Groningen Drenthe 23 v Antwerpen n Vest er as Drlttura p 24 Brunsb. n Rotterdam Statendam 28 te Rotterdam verwacht Stentor 25 v Paramaribo te Demerara Straat Madura 25 te Brisbane Straat Singapore 24 450 m NO» St. Helena Strabo 24 v Rotterdam n Lissabon Tawall 24 op 115 m ONO Valencia Tero 24 op 150 m N Madeira Texel p 24 Kaap Carbon n Antw. Thaletas 24 v Oran te Catania Tlba 24 v St. Vincent KV n Antw. Tjihadak 23 v Fremantle n Kaapstad Hudson 23 v Karachi n Kandia Tübodas 25 v Hongkong n Djakarta Loire p 24 Brunsb_n^Lubeck Tiikanipek 21 v Penang n Durban Tiiluwah 25 v Semarang Tjlsadnnc 25 v Okinawa te Hongkong Tomori 24 op 150 m O Masirah eil. Triton 25 v Curacao te La Guaira Trompenberg 26 te Santa M.arta ver Van Riebeeck 25 te Makassar Van Rlemsdyk 25 te Semarang Vllst p 24 Scilly n Norfolk Vrybrugh 26 te CWasablanca verwacht Waal 25 |- Kleine Vaart Talbot Coolhaven p 24 K. Villano n Rouaai Corale 28 v Kilrush te Treport Cornelia B L P 24 Brunsbuttel Corrle B 26 v Stanlow te Rott. vei Crescendo 28 v Rott. te Hamburg Curacao 25 v Dordrecht te Londen Da Capo p 24 Oueaeant n Oporto Daniel 25 v Skagen te Londen Delf borg 23 te Gothenburg Delfdijk p 25 Kiel n Umea Delfzijl 24 v Utersen te Hamburg Denl 24 v Karlstad te Gothenburg Deo Favente 25 te Frederlcla Dlctert 24 v Uddevalla n Liverpool Meee Cremer 24 v Goole te Odense Meeuw 22 v G&Ge te Nordmsling Megrei N 24 v Antonlna n Montevideo Maidoornslngel p 25 Ouessant n Bre- r. men Mercorln» H p 24 Ouessant uitreis Merweated 24 v Norrkoping n Delfzijl Meteoor p 25 Oueaaant n Immlngham I Metropole 25 v Londen te Antwerpen Meuae 23 v Liverpool te Manchester Miebei Swenden 25 te Plymouth verw. Mldaland 24 v Rotterdam te Leltb Mlrach N 22 v Casablanca n Saffi I Mlrsam N 25 v Bordeaux te^Caaeblanca_ I Missouri 23 v Bayonne t Dubhe 23" v Delfzijl te Upsala Duurt 23 v Porsgrunn n WIsmar Edison 24 v Londen te Umulden Eems 24 v Yxplla te Holmsund Egbert Wagenborg 24 te SundavaU Eibergen p 25 Kaap Villano uitrela Ellsa 23 v Larne te Preston Elsa p 24 Stockholm n Zaandam Encarnaclon 22 te Houston Erasmus 25 te Newcastle verwacht Erebus 24 v Antw. n Kopenhagen Esperance p 24 Brunsb. n Utrecht Europa 22 v Cardiff n Ostende Fambo 25 ta Genua verwacht Fendo 22 v Huil n Kirkcaldy Ferocla 25 v Vannes n Casablanca Fiona p 24 Brunsb. n Ksrlshamn Flvelborg 23 v Stavanger te Fur Nan 23 v Kristinehamn te Delfzijl Nautilus 23 v Fowey te Kopenhagen Neclon 23 v WIsmar te Delfzijl Nieuwe Waterweg 24 v Gent n Aalborg, Nimrod 23 v Antwerpen te Boulogne Njord 24 v Genua te Valencia Noach 23 v Larne te Ardrossan Noordster 23 v Delfzijl te Upsala Noordzee 23 v Wick n Aberdeen NÜensteln 22 v Dieppe te Londen Odlle B 24 v Vlissingen n Londen Oldambt p 24 Brunsb. n Rotterdam Olympla 24 v Treguter n Casablanca Omlandla 25 te Las Palmaa Oosterburgh 24 v Oscarshamn n Pas- kallavlk Orient 24 v Wicklow n Pqrt Talbot Pacific 23 v Grangemouth te Methil Pamir 25 v Grimsby te Grangemouth Pavo 24 v Helsinki n Kotka Perregaux 25 te Nantes Pbecda 25 v Casablanca te Saffl Frans Böhmer 26 te Lalxoes Frans van Senmeren p 24 Tarachet- llng Frieda 22 v Sharpness n Fowey Fried! 24 v Harlingen n Hamburg Friesland 26 te Leith verwacht Gaasterland 24 te Kings Lynn Geertruld Margaretha 23 te Casablanca Gerry S 25 te Rotterdam verwacht Glory 23 v Antwerpen te Hogenas Goote 25 v Rotterdam te Amsterdam Grebbestroom p 25 Dover n Manchester Groningen 25 v Swansea te Amst. Haaksbergen p 24 Flamboro Head Had a p 24 Kattegat LS «-J w.in^noé ^s^Ma'kasfaPt^PaloDpoI Aibërta p~24 Brunsb. n 'Norresundby lda D, P 24 Scilly n Belfai Witmarsum 26 te Havre venvacht Wonotari 24 op 110 m ONO Madeira Wonorato 24 op 650 m NW Hawaii Yssel 25 v C Trujillo te La Guaira r S5K IBI 23 v"B~™n""c.rai",i™"v ÜodêE Gniv.lln«r Amazone 24 v Dublin te Cardiff IJenjo 23 v Gent n Randers Ancora 25 te Groningen verwacht Johannea 23 v Bordeaux te Grimsby Anda 22 v Aalborg n Skoghall John M p 24 Bari n Antwerpen Anna B 26 te Bremen verwacht Johnny 23 v Rouaan n Bremen Appingedam 25 te Guernsey thuisreisI Jokurma 24 v Londen n Southampton Argo 24 v Gothenburg te Grangemouth1 Jonan 24 v Amsterdam n Bilbao Aries 26 te Ellesmere Port verwacht Joztt Swenden p 25 Oland n Grange- Arnoudspolder 27 te Lissabon verw. Atlantic 25 v IJmuiden te Swansea Audacia p 25 Dover n Grangemouth Audrey p 24 Brunsb. n Doetinchem Aurora 24 v Londen n Groningen - Bab T 24 v d Tyne te IJmuiden Marne Lloyd 25 v Marseille te Genua Badzo 25 v Londen te Rott verw Modjokerto 25 600 m OZO Guardafui Barbara 25 v Fredrlksund te Londen Oranje 24 op 105 m NO Algiers Barcarola 22 v Limerick n Par - - Phrontis 25 v Colombo te Aden Barracuda 27 te Newcastle verwacht Kirsten 23 v Stettin te Delfzijl Poelau Laut 24 v Bilbao n Havre (Berend N 23 v Rotterdam te Londen I Kon. Juliana p 24 Scilly n Nantes Pslydorus 25 v Colombo te Djibouti Bermuda 22 v Newport n Bridport Kom Talisse 24 v Semarang n Djakarta Betty 23 v Partington n Fiddow .kerland 25 te Harlingen Hast 1. 24 v Hamburg te Irvine llelene 24 v Maldon n Larne Henrica 25 te Leixoes verwacht Henriette B 25 v Swansea n Amst. Ilollnndia 23 v Manchester n Delfzijl Holwierde 24 v Amsterdam te Londen Hnntestroom 24 v Swansea n Amst. Actinia 22 v Londonderry n Paisley Hoogezand 24 v Workington n Aarhuus Adara 24 v Winner Point n Zwljndrecht Hoogvliet 25 v Venetië te Ryeka Adm. De Ruytcr 25 v Telgnmouth n Horst 24 v Rochester n Kopenhagen Vesteras llunze p 25 Skagen n Kjoge Albert Willem 23 v Cork n Swansea Hydra 24 v Antwerpen tc Unden - - - Belfast Polaris 33 Ponza 24 v Ostrand te Stugsund Prinses Irene p 25 K. St Vincent Prior p 24 Ouessant n Londen Protperite p 24 de Casquets Prudentla p 24 Brunsb. n Amst. Regina 24 v Kopenhagen te Solvesborg Regulut 23 te Knstlnestad Rea Nova 25 v Monsteras te Lemmer Result p 24 Ceuta n Phlllppeville Ria 23 v Plymouth te Londen Rlfo An 24 v Oslo n Mostyn Rlgel p 25 Ouessant n La Pallice Ritornel 23 v Stockholm te Hemosand ..auo H Haderslev Roelf 25 v Aalborg te Aarhuua Hado 24 v Terneuzen te Antwerpen Rosemarie 25 te Antwerpen Harm 25 v Swansea te Rott. verwacht1 Rubicon 25 om 24 u te Londen verw. -Rijnstroom 24 v Londen te Amst. Saba Gdansk-Wlsbech p 25 Borkum Santa Margberita p 24 IJmuiden Schlppersgracbt 24 te Amsterdam Sonsbeek 24 v Thorshavn n Napels Sont 23 v Kalmar n Grangemouth Spaornestroom 25 te Amsterdam Sparta 24 v Duinkerken n Abbeville Spoorhaven 25 150 m ZW Kaap Palmas Spora p 24 Beachy Head n Bordeaux Spurt »1 v Westport n Balllna St. Walborg p 24 Brunsb. n Birkenhead Stanislas p 24 Beachy Head uitreis Slatenlaan 23 v Cardiff te Liverpool Nederland-Indonesië Ball 24 120 m ZZO Suez n Aden Balong 25 v P Swettenham te Penang Billiton 24 op 100 m O Port Sudan Blitar 24 v Port Said n Napels Japara 26 te Djakarta verwacht Karimun 25 v Aden te Colombo Laertes p 24 Mlnlkol n Padang Maas Lloyd 25 v Belawan n Colombo Aletta Johanna p 24 Lissabon Iduna 23 te Ramsey schuilen Algarve 26 te Ellesmere Port verw 25 te Antwerpen verwacht Alge p 24 Portland n Londen Isola 24 v Zeebrugge te Londen All p 24 Brunsbuttel n Rotterdam Jacaranda 25 te Sao Francisco Alpha 24 v Westervik te Groningen Jan Herman 24 v Antw. n Casablanca Alpha (B) 23 v Burea n Cardiff Janny 23 1 Amazone 24 v Dublin te Cardiff mouth Julia Mary p 24 Kaap Villano Kaap St. Vincent 25 te Gefle verw. Karei 24 v Antwerpen n Stettin Knslanjesingel 23 v Swansea n 7 Charente Keizersgracht 25 te Abo KeUersveer 22 te Casablanca Keyser 23 v Leith te Newcastle Ternate p 24 Guardafui Tank vaart Suez Betty Anne S 26 te Velsen verwacht Kora 25 Huil te Gravellnes Ameland 24 op 140 m O Brisbane Astrid Naess 24 te Port Said Blncmcndacl 24 600 m O Recife Caltex Delft p 24 Perim Caltex Nederland p 24 Hanstholm Caltex Pernis 24 v Suez n Abadan Caltex Rotterdam p 24 K. de Gata Caltex The Hgaue 27 te Bahrein verv Caltex Utrecht 25 v Abadan n Suez Camilla 27 te Shellhaven verwacht Borculo 25 .•oonborg 24 v Huil te Newcastle 1 La Paloma 24 v HarUngen n Oslo 1 Lauwers p 25 Start Point n Rouaan Lcny 22 v Paisley te Belfast Borclly 24 v Kopenhagen te Kalmar Liberty 23 v Avoitmouth ty 24 v Rotterdam te Antwerpen Brouwersgracht 25 te Mantyluoto Calvijn p 24 Brunsb. n Rotterdam Canada 23 v Slotsbron te Gothent Canopus 25 v Bordeaux te Dakar Capri 24 v IJmuiden n Londen Carebcka 22 v Leningrad te Boston Carlnia 23 v Ronne te Helsinki Clnulia 24 op 1050 m WZW Madeira Carpe Dicm 24 v Sharpness te Swansea Mnrcella 24 v Ysland Clavella 26 te Singapore verwacht Castor 23 v Kopenhagen n Antwerpen1 Margriet Anja 24 Telgn- Cleodora 24 v Madras n Calcutta Celebes 25 v Swansea te Amsterdam I Maria W 23 Cradle of Liberty 24 v Philadelphia Colette p 25 Majorca n Genua Concepcion 24 v Asuncion n Monte video Condor 24 v Cardiff te Rouaan Confid p 24 Brunsb. n Hengelo Punta Cardon Crania 24 op 1150 m NO Guadeloupe Dorestad 25 v Tripoli te Hamburg Ena 28,te Fortaleza verwacht mouth Lien Teignmouth-Ronne p 25 Wight Lies 24 v Liverpool n Southampton Gothenburg Lindesingel 25 te Avonmouth Lu box 26 v Rott. te Rouaan verw. Lukas M 24 te Fredrlksund Magelhean 21 v Tutoia n New York Mninrr» 22 v Plymouth n SiUoth i Kopenhagen Ellesmere Port Kramfors n Rijswijk Marianne 26 te Rouaan verwacht Marin 25 v Dakar te Gent Marjan p 24 Terschelling n Lubeck Markab N p 24 Brindisl n Triëst Marne 24-v Stockholm Erlnna 22 v Singapore te Pladju IConzelo 25 v Bremerhaven n Port I Mascotte 25 v Norresundby te dau Steady 24 v Krlstlansand n Kotka Stella Maris 25 te Selzaete Stella Prima 27 te Rotterdam verw. Suxe 23 v Aarhuus te Karlshamn Tagri p 24 Brunsb. n Groningen Tarzan 23 v Londen te Kristinehamn Tasmanie p 24 Lissabon n Napels Tempo 25 v Antw. te Belfast verwacht Teun 23 v Rouaan n Sundsvall Texelstroom 25 v Liverpool n Amat. Theono 23 v Dublin te Drogheda Tide 22 v Dublin te Cork Tiny Tim 24 v Granville n St. Mal© Trianca p 24 Brunsb. n Belfast Triton p 24 Brunsb n Creeksea Tromp 26 te Wisbech verwacht Trijntje 23 v Kristinehamn te DelfslJI Tuko 24 v Arklow te Barrv Tuskar 23 ta Ramsey schuilen Twee Gebroeder» 25 te Duinkerken Twente 24 v Rotterdam te Zaandam Tyro 23 v Belfast te Drogheda Ubbergen 25 te Mersin verwacht Union p 24 Brunsb. n Augustenburg Ursa Minor 22 v Garston n Belfast Valbella p 24 Lizard n Rouaan Vanda 22 v Hamlna n Little Hampton Vedette 23 v Amst. te Kristinehamn Venus 22 v Portreath te Bridport Veritoj 23 v Gruvon te Londen Vesta (S) p 25 Oland n Nykoping Violette Erica p 24 nm Gibraltar Vlieland 23 v Plymouth te Liverpool VUestroom 25 v Amst. te Londen Walcheren 23 v Swansea n Bordeaux Westerscheide 25 v Goole te Koraor Wilia Emden-Domsjo p 24 Kiel Willem Barendsz 22 te Dakar Willemijn 21 v Newport n Rotterdam Willi Böhmer p 24 Kaap Bougaronl Wubblena 24 v Dublin n Telgnmouth Wulp 23 v Amsterdam te Manchester Wuta 24 v s-Gravendeel te Gent Yael p 25 Vlissingen n Havre Y at room 25 v Leith te Amsterdam Zaanborg 24 v Rundvik te Amsterdail Zaanstroom 24 v Huil te Amsterdam Zeearend 24 v Selby te Huil Zuidenee 25 nm te Gent Zwartewater p 25 Kiel n Karlstad Ons dagelijks vervolgverhaal iiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiitiiHiiiiiiiii 26) „Och kom. Even gehecht als aan Jacob van Lennep! U liegt niet erg handig, meneer Tilman. Juffrouw Cor- beyn is wel de laatste figuur voor wie een jonge man als U enigelaat ik zeggenaffectie zou kunnen koeste ren." „Toch wel, inspecteur." „U liegt niet handig, maar wel koppig! U was overstuur door iets an ders! U bent bang voor iemand!" „Nee". Advertentie 1851 ,tJ-jawel," dacht Panda." in d-dat v-vang- zeil s-spcingen. dat is ge-gemakkelijk ge-gezegden hij deed een paar onzekere passen naar de rand van het platform. „Toe, vooruit dan! Spring! Wees niet bang, ik vang je wel op," moedigde het brandmeestertje hem aan, en neuriënd schatte hij de afstand van Panda's sprong „V-vooruit d-dan maar zuchtte zijn leer ling gelaten en een paar tellen later suisde hij als een baksteen naar beneden. Plotseling hoorde hij onder zich een verschrikte uitroep: „Stop. halt ga terug!" Hij zag hoe het brandmeestertje aarzelend met de hoepel gebaarde, en tot zijn ontsteltenis hoorde hij hem zeggen„Ik heb het zeil er vergeten in te doen". Een detective-roman M. C. BijleveldGelinck „Wie dacht U dat U in de badkamer had opgesloten?" „Wie?" „Ja. Wie". „Niemand". „Maar U dacht toch, dat iemand U in de badkamer had opgesloten?" „Nee, dat dacht ik niet." „Dat dacht U wèl! U hebt het mij zelf gezegd." In het kleine kamertje stond nog altijd het koffieblad op tafel en krin gelde de sigarettenrook omhoog. En toch: van de prettige jovialiteit, waarin dit onderhoud begonnen was, was niet veel meer te bespeuren. Een geladen sfeer hing nu in het kleine vertrekje, een vibrerende spanning tussen de beide mannen aan weerszijden van de smalle tafel. En de grijze ogen van de politie man boorden nu recht, doordringend, in het bleke, vertrokken gezicht tegenover hem. „Kom, meneer Tilman, vertelt U het maar." Er volgde geen antwoord. „Vertelt U nu maarwie U van nacht bedreigd heeft." „Bedreigd? Maar er is niemand, die mij bedreigd heeft!" „Jawel. Iemand heeft U bedreigd. En U bent hier gekomen om het mij te vertellen." „Nee." „U kunt het mij gemakkelijk vertel len. Wij, politiemensen, krijgen zoveel vertrouwelijke mededelingen. Wij weten te zwijgen. Niemand hoeft het te weten." „Nee." „U denkt natuurlijk, dat U een risico loopt door het mij te vertellen. Dat den ken alle mensen, die gechanteerd of bedreigd worden. Maar U vergeet, dat U een veel groter risico loopt door het mij niet te vertellen. Want als U mij niets vertelt, kan ik U natuurlijk ook niet beschermen." ,3eschermen?" „Ja zeker. Natuurlijk kunnen wij U beschermen. Dat spreekt toch vanzelf! Als U aan ons een mededeling doet waardoor U enig risico loopt, dan zul len wij U zeker beschermen. Daar stel ik mij persoonlijk verantwoordelijk voor." .Maar hoe dan, inspecteur?" „Wel, zo lang als dit onderzoek duurt, of desnoods langer, in de vorm van een persoonlijke lijfwacht. Wij hebben daar zeer geschikte mensen voor. Wat zoudt U zeggen van een stevig-gebouwde bri gadier of een potige rechercheur in burger? U hebt het maar voor het zeg gen! Ik kan U zelfs een rechercheur aanbieden met een paar gouden medail les voor prijsboksen „Maar zou ik danzou ik „Ik neemt de volle garantie op mij, meneer Tilman. En denkt U zich eens even in: hoe opgelucht U zich zult voe len als U mij alles verteld hebt! Een loden last zal van U afvallen! Ik kan het U verzekeren." „Ja, dan zal ik Pieter Tilman slikte enige malen krampachtig; zijn adamsappel schoot zichtbaar op en neer in zijn magere hals. Zijn handen grepen de armleunin gen van zijn stoel. En toen waren er haastige voetstappen in de gang, een korte, felle woordenwisseling, een haastig kloppen op de deur, die daarop meteen openzwaaide. En daar stond de vriende lijke professor Cossaert op de drempel, glimlachend en correct, en klaarblijkelijk geheel onbewust van het woedende ge zicht van de agent achter hem, die vergeefs getracht had om hem tegen te houden. Maar nu kreeg hij, behalve een woe dend gezicht achter zich, ook nog een woedend gezicht tegenover zich. Inspec teur Renkevoort, die, zeer vertoornd over deze stoornis op dit allergewich tigste ogenblik, zijn stoel met een ruk omdraaide en driftig overeind sprong. „Wat moet dat!!" riep hij uit, zijn gebruikelijke kalmte geheel verliezend, „ben je nou helemaal mal! Ik heb je toch gezegd, dat ik niet gestoord wilde worden! Dat heb ik je toch gezégd! En nou kom je me hier midden in een ver hoor binnenlopen en staat me aan te gapen met een gezichtVooruit, doe die deur dicht! En laat ik Je niet meer zien!" Wanneer ooit iemands beminnelijkheid op een zware proef was gesteld, dan was het wel de beminnelijkheid van professor Cossaert. Maar hoe glansrijk wist hij deze proef te doorstaan! Hoe wel hij toch onmogelijk anders kon denken dan dat de onheuse bejegening van de inspecteur aan zijn adres ge richt was, bleef hij toch onverstoorbaar vriendelijk op de drempel staan, ver bazend correct en met zijn onberispe lijke hoed hoffelijk in de hand. Wel verre van schichtig ineen te duiken onder al deze verwijten, knipperde hij zelfs niet met zijn ogen. blééf glim lachen en een goed waarnemer zou zelfs hebben kunnen zien, dat hij een olijk lonkje wierp in de richting van de jour nalist. Deze laatste, wien de bekentenis nog steeds in de keel stak, zat als een stenen beeld. De professor had nog niet veel ervaring in de Nederlandse taal, dat was duidelijk genoeg. ,Mais monsieur 1'inspecteur!" protes teerde hij tenslotte zwakjes. „Ik bedoel jouU niet, professor, maar die agent achter U! Pas vous, mais eetHij had U niet binnen mogen laten!" „Ah! Je comprends. Mille fois excu ses, mon cher inspecteur! Mille fois...." „Wat wilde U vragen?" „Een permissionom uit te gaan." ,3a tien uur. Après dix heures." .Merci beaucoupbeaucoup, mon cher ,Mon cher" had zich, niet zeer hof felijk, alweer omgedraaid en de profes sor, nu toch wel begrijpend dat hij zeer ongelegen was gekomen, verliet ijlings het vertrek. Wéér ontstond er achter de deur een kleine woordenwisseling, die zich echter snel verwijderde. Inspec teur Renkevoort, nog zichtbaar ver toornd, zakte terug in zijn stoel. „De stommeling", herhaalde hij nog enige malen. Het kostte hem een halve sigaret om zfjn gewone kalmte terug te krijgen. Pieter Tilman. nog altijd als een stenen beeld, wachtte af. Maar daarop tikte de politieman zijn sigaret toch af in de asbak en hervatte het gesprek op z(jn gewone toon: „Dat was een ellendige onderbreking, meneer Tilman! Op het meest ongele gen ogenblik, net toen U mij zoudt gaan vertellenIk hoop, dat de moed U in middels niet wéér in de schoenen ge zakt is! Vertel U maar." Maar nu bleek, dat woede en drift soms zeer aanstekelijk, zeer besmette lijk kunnen zijn, zelfs als de oorzaak daarvan ver te zoeken is. Want nu ver hief Pieter Tilman zich van zijn stoel, gaf met zijn vuist een daverende slag op het tafelblad, zodat de papieren rondstoven, en schreeuwde: „Ja, dat zoudt U wel willen! Dat ik U van allerlei ging vertellen, nadat U die smerige derde graads-methode op mij hebt toegepst! Nadat U mij gedreigd hebten geflikflooid.... en geprest 't Zou wel een mooi proces-verbaal geven, hè, en misschien wel een promo tiekans voor Uals U zoudt kunnen opschrijven, dat iemand mij bedreigd had en weet ik wat voor nonsens méér! 'tZou een pracht kans voor U zijn! Maar ik laat me niet vangen, ik laat me niet door U uitknijpen als een citroen om U commissaris te laten worden! Ik verdraai het, begrijpt U. Ik was blij. dat die professor binnenkwam, nog net op tijdnog net op tijd ,Maar meneer Tilman De politieman, nu toch ontsteld door deze plotselinge uitbarsting van toorn, maakte een kalmerend gebaar. Hij greep een waterkaraf, die op tafel stond, om de ander een glas water in te schenken. Maar deze. door het dolle heen van drift, scheen door niets meer te stuiten en raasde verder in een to meloze vaart: „Niks te meneer Tilmannen! Ik zeg U niets, hóórt U dat? Ik zeg U niets. Niets. Niets. Niet door wie ik bedreigd ben, en ook niet wie het was, die ik uit de kamer van juffrouw Corbeyn zag komen. Niets! Begrijpt U mij? Ik zeg U niets. Ik zal Ineens was hij stil en staarde met grote ogen voor zich uit. De politieman antwoordde niet. Een verschrikkelijke stilte hing nu in het kleine kamertje, een stilte, die eindeloos scheen te duren. Toen drukte de inspecteur op het bel- knopje en verscheen ten tweede male de ongelukkige agent. „Ja, inspecteur?" „Laat Berghuis hier komen", gelastte deze. Even later meldde zich een potige rechercheur. „Juist. Berghuis, breng deze man naar zijn kamer en sluit hem daar op. Blijf vóór zijn deur op wacht staan en zorg ervoor, dat er niemand, onder geen enkele voorwaarde, naar binnen gaat. Onder geen énkele voorwaarde! Goed verstaan?" „In orde, inspecteur." (Wordt vervolg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1957 | | pagina 15