IN KAMER EN TUIN Keizerin Katliarina's einde kwam snel door een beroerte.... Hommelvolk en vogelwoning ZATERDAG 26 OKTOBER WEKELIJKS BIJVOEGSEL PAGINA 2 Bewogen Leven Zij maakte haar Rusland machtig Kijkjes in de Natuur De mens wikt, de koolmees beschikt Peters moordenaars liepen mee in de stoet tijdens zijn herbegrafenis Grote vorstin, ik werp mij aan Uw voeten neder; ik strek mijn beide armen naar U uit; ik zou willen spreken, maar mijn hart is beklemd, mijn hoofd duizelt, ik kan niet geregeld denken, ik ben aangedaan als een kind; mijn vingers grijpen als vanzelf naar de lier, ik voel mij gedrongen om te bezingen: Haar die ons op de troon, 't Getrouwe beeld der godheid toont Met deze overdreven woorden van Diderot, beginnen wij ons laatste artikel over de Keizerin, van wie men beweerd heeft dat zij haar gemaal heeft laten vermoorden en die na haar dood naast hem moest rusten onder het grafschrift: „Gescheiden in het leven, verenigd in de dood". Strategisch werd Rusland sterk. Men wilde expansie naar het warme water. Daarom ging men Turkije te lUf en Polen. Turkije moest de Krim afstaan en nog vele andere gebieden. Met bloedig geweld werden de nieuwe volksgenoten onderdrukt. Na het optreden van de „Valse Tsaar" was Katharina II nog slechts verlicht op papier. Polen werd aan stukken gescheurd. Pruisen, Oosten rijk, Rusland, ieder kreeg een lap. En wie de geschie denis der Polen heeft bestudeerd zal toe moeten geven dat ze zelf de hoofdschuldigen waren in dit drama. Een Keizerin beoordelen in het raam van haar Tijd! Twee eeuwen zijn voorbijgegaan! In elk geval heeft heeft ze Rusland geloof in zich zélf gegeven en heeft ze ervoor gezorgd dat het deel kreeg aan de oplossing van de toenmalige belangrijkste Europese problemen! I Het is de 17e november 1796. Keizerin Katharina is doodziek. Het geweld van de wereld dringt niet meer tot haar door. De Franse Revolutie, in al haar verschrikking heeft ze nog meegemaakt: ontbinding, verwoesting en vernieuwing. Nu wordt haar lichaam verwoest. Het slopingsproces doet snel zijn werk. Een beroerte, haar bewustzijn ver dwijnt. Een ijdele, eerzuchtige vrouw is niet meer. Een intelligente vorstin is gestorven. By het sterfbed staat een man van ruim veertig jaar. „ZUn aapachtig gelaat met het achteroverliggende voor hoofd, met de stompe neus, de brede, krachteloze mond De Keizer leest de geheime papieren na van zijn moe der. Hy vindt ook de brief waarin Alexei Orloff de Tsarina bericht geeft van de dood van haar gemaal. Onder de gewelven van de kerk der Petras en Paulus- vesting wordt Katharina bijgezet. En naast haar wordt de kist geplaatst die het stoffelijk overschot bevat van Peter van Holstein. Peter van Holstein is weer opgegraven. De ganse tragedie herleeft bij de dood der Keizerin. Keizer Paul zal hem, die hij als zijn vader ziet, weer in eer herstellen. Twee van de moordenaars leven nog: Alexei Orloff, die het doodsbericht schreef op pakpapier en vorst Bariatinskiji. De Keizer zal hen wel krijgen. Het is niet meer de moeite waard dat ze veroordeeld worden. De natuur zal ze nog hoogstens een paar jaar schenken. De Tsaar veroordeelt hen om in de lijkstoet te lopen, vlak achter de dode Peter. De een moet de Rijksappel dragen, de ander het Rijkszwaard! Wat een tocht! Duizenden hebben hen gezien. Het leek opeens nog maar zo kort geleden dat de Tsaar was vermoord. Daar ging zyn kist! Doch de moordenaars, die in de stoet liepen, die waren zo oud dat het verhaal van de moord belachelijk scheen. Maar zij, die daar liepen op hun oude voeten, zagen de dag der verschrikking weer voor zich en ze wisten dat de vreselijke dag hen zou vervolgen tot de laatste mijlpaal. De Tsaar fs dood. Men heeft hem vergiftigde Bourgogne gegeven en toen hij om melk riep, heeft men hem geworgd! De ogen puilden uit zijn hoofd. Niet alleen Diderot, ook Voltaire, ook Buffon, zo vele anderen uit de rijen der Verlichtere, zagen haar of wil den haar zien als de redster der wereld. „Het eerste, wat ik onder de indruk mijner verrassing en opgetogenheid deed, was, mijn lippen te drukken op de schone, edele beeltenis der grootste aller stervelin genop het hemels aangezicht van haar, die waardig is om over de ganse wereld te heersen!" Woorden van Buffon.... nadat de Keizerin hem ryke geschenken had geezonden. In onze dagen hebben de mensen geen hemelse gezich ten meer. En het rotsvaste geloof ln de vooruitgang der wereld, is in velen verstoord. Zo, in een laatste artikel is de schrijver allicht geneigd de balans op te maken van het zoveelste „Bewogen Leven." Werkende aan die balans komt hij echter tot de ontdekking dat de objectieve maatstaf niet te vinden is. Katharina heeft vele „liefdes" gehad. Indien schrijver dezes op zich had genomen die alle te beschrijven in een zaterdagnummer, zou hij jaren achtereen bezig zijn. Want naast de mannen die tijdelijk grote invloed hebben ge had, staan tientallen eendagsvliegen. Toen Potemkin, de tyran, de man die de Tartaren had neer laten sabelen, begreep dat zijn persoon de bekoring voor de Keizerin verloren had, zorgde hij ervoor dat domme, onontwik kelde, doch „mooie mannen" in aanraking kwamen met de Keizerin. Zodoende hield hij de macht. De beoordelaar, die al deze avonturen verwijst naar de privé-sector, staat fout. Want deze „avonturiers" laten immers hun sporen in de Russische Geschiedenis na. Zonder de Orloffs had Katharina niet de macht gekregen, zonder Potemkin was Rusland niet zo machtig geworden in politieke zin. Een oordeel vellen over Katharina en haar liefdes avonturen blijft subjectief. Men heeft haar onbetrouw baar genoemd. Zij was het ook in zekere zin; listig, ook dat is te verdedigen. Men heeft gezegd van haar dat ze zó de slavin is geweest van de lust, dat ze toeliet dat Rusland een speelbal werd van haar gunstelingen. Dit nu is niet waar. ZU heeft ln wezen zélf altijd de leiding behouden, en de geliefden hun gang laten gaan, zover zü dat goedvond. De gestelde grens was ruim! Miljoenen roebels hebben de minnaars het volk gekost! Maar als de minnaars de staat niet bestolen hadden, hadden anderen het gedaan, want Rusland was zeer corrupt! Op velerlei wijzen kan men de balans opmaken. De waardemeter kan immers verschillend zijn. Doch ieder die zich er mee bezig gaat houden zal tot de conclusie komen dat zij een uitzonderlijke, belangwek kende vrouw is geweest, die in Rusland Geschiedenis heeft gemaakt. Zij heeft de Ideeën der Verlichting ook in Rusland ge propageerd. Zij heeft afgevaardigden uit het ganse land bijeen laten roepen die samen wetten moesten maken. Ofschoon hier vanzelfsprekend niets van terecht kwam, nog geen 10 van de aanwezigen kon lezen, en bijna niemand durfde zijn mond open te doen uit angst voor repressailles, was dit tóch een opzienbarende gebeurtenis, die haar nawerking zou hebben! Zij stimuleerde kunsten en wetenschappen. Zelf schreef ze toneelstukken, die veel succes oogstten. Zij ontnam de Kerk een deel van het bezit. Dat werd hoog tijd. Zij pro pageerde de afschaffing der lijfeigenschap, ofschoon ver bolgen edelen hadden betoogd dat zij degenen die dit in een wet zouden vastleggen, in koelen bloede zouden ver moorden. Zy was de eerste die duideiyk inzag dat Rusland behoefte had aan een Derde stand, de burgers. Die Derde stand ontbrak byna geheel. De Vierde stand wilde ze bevrijden, de Derde stand scheppen, de Tweede en Eerste een groot gedeelte van de macht ontnemen. Politiek moest Rusland mondig worden, economisch bezien welvarend, strategisch bezien sterk! Jonge mensen werden naar het Westen gezonden om daar te leren! Westerlingen, vooral Duitsers, werden als emi granten naar Rusland gelokt. Daar was ruimte over. Duizenden hectaren vruchtbare grond waren nog niet eens in cultuur gebracht. Jammer was het dat de beschikbaar gestelde gelden de emigranten zo goed als nooit werden uitbetaald. Die verdwenen in de zakken der corrupte ambtenaren. Dus onbewoond was het huis al vast niet. Dat bleek al bij de eerste inspectie in het donker ingewand van dit „Behouden Huis": mijn vriend had onze levende have aangevuld met een alleraardigste partij geleedpotige die ren: genoemde oorwormen, spinnetjes, vogelluizen en nog wat onbekend grut. Het zonderlinge kwam echter nog: het hommelnest. waar de hele prèt om begonnen was. Ik dacht: „O, dat halen we er wel even uit. zo op de manier van een iemker. die met twee vingers de raten uit zijn bijeenkast tilt". Maar dat bleek toch iets anders te gaan. Wat die bruine brommers mt hun nest uitvoeren, weet ik niet, maar ze verankeren het in zo'n hout blok. of het er in zat vastgespijkerd. Een fabrikant van kl°efstoffen kan van 'n hommel volk iets leren! Wat een verschil anders tussen de bekende bijenbouwsels, waarin alles orde en regelmaat is. en zo'n stuk oude werkspons met gaten, dat het resultaat is van een heel zomersei zoen hommelarbeid. Ze schijnen ma ling te hebben aan orde en regelmaat, hun wascellen drukken ze maar wat tegen elkaar en dan deponeren ze er hun vrachtjes in, die ze op hun reizen door de bloementuinen bij elkaar heb ben gezameld. In die kamertjes krij gen ook de eitjes een plaats, waaruit het jonge hommelbroed ontstaat, voor welks opvoeding de vrouwelijke hom mels, de werksters, hebben te zorgen. NATUURLIJK hoef ik niet te vra gen, of u een hommel kent. Er is geloof ik geen insect, dat zo be kend is bij de mensen, als dit bruin rode of zwartbruine, vaak fraai ge- bande en harige diertje, dat zo ge noeglijk brommend zijn weg gaat van bloem naar bloem en dat nooit iemand lastig valt. Hoort ooit iemand van een hommelsteek? Tochver gis u niet. hommels kunnen heel wel steken, alleen ze doen het zelden of nooit, want agressief zijn ze niet. Van daar zeker de algemene sympathie, die wij mensen voor ze hebben. Misschien ook wel. omdat de hommels gewoonlijk de allervroegste voorjaarsgasten zijn. die ons na een lange winter de zeker heid geven, dat een betere tijd is aangebroken. o'n eerste lentehommel is altijd een z.g. koningin, een fors exemplaar, groter dan de hommels, die we later, in de zomer, zien. Deze koningin, be ter gezegd „hommelmoer", zoekt dan in maart, april of mei. langs de grond naar een geschikte plek. waar ze met de bouw van een nest, kan beginnen, een woning, die letterlijk van de grond af moet worden opgebouwd, n.l. in een oude mollengang of onder bla- en de zwaar op de groenachtige ogen neerhangende oog leden, laat niets vermoeden van hetgeen in hem omgaat. Deze man is haar zoon: Keizer Paul I. Van zün moe der heeft hy nooit gehouden omdat zu niet van hem gehouden heeft. Haar dood is hem een bevryding. Zyn leven was haar de laatste jaren tot een angst. En nü, nü is de Tsarina óók dood. Ze liggen naast elkaar! De Tsarina.... Leve de nieuwe Keizer dan maar! REIN BROUWER. w Rhododendrons pleegt men ook wel eens Alpenrozen te noemen; zij het dan ook dat die naam niet altijd juist genoemd kan worden. De echte groot- bloemige soorten lijken niet veel op de echte Alpenrozen, doch ze zijn wel uitermate geschikt voor tuinbeplanting en dat alleen is voor ons al zo be langrijk. Er worden my wel eens vra gen gesteld: welke groenblijvende struik zoudt U my aanbevelen? Ik zou zeggen: Indien U wat groens wenst in Uw tuin in de wintermaan den. dan moet het toch een rhodo dendron zijn. want die is niet alleen groenblijvend. doch die bloeit ook nog zeer rijk met heel grote en schone bloemtrossen en U kunt ze tegenwoor dig in allerlei kleuren bestellen. Rho dodendrons zou ik in mijn tuin be- -list niet willen missen: ze groeien en bloeien dat het een lieve lust is en elke voorzomer kan het volop bloemen zijn.U zult ze echter goed moeten ver zorgen; ze nemen namelijk geen ge noegen met elke grondsoort. In kalk- rijke grondsoorten behoeft men het met hen heus niet te proberen; er zal dan niets van terecht komen. In veen achtige grond zullen ze echter uit stekend voldoen en U hebt het dus helemaal zelf in de hand hoe ze zich houden. Veengrond is overal lang niet te bemachtigen en duur om te vervoe ren U kunt echter ook heel goede re sultaten bereiken, indien in een meng sel van turfmolm en oude koemest wordt gepoot. Rhododendrons zullen in zo'n meng sel erg veel plezier hebben, vooral in dien men de watervoorziening in het oog houdt. Ze hebben een zeer veze lige grondkluit en die lijkt van boven dikwijls voldoende vochtig, doch is dan in feite droog. U moet dus regel matig water geven en vóór het poten verdient het ook wel aanbeveling de kluit eerst even in het water te zet ten. zodat die goed vochtig de grond in gaat. De eerste zomer zal er in ieder geval veel gegoten moeten worden en dan helpt een gietertje water niet vol doende; neem maar een emmer vol en doe dat over een paar dagen nog eens dat is veel beter. De Rhododendrons, die tegenwoor dig aangeplant worden, verlangen vrij wel allemaal een beschutte stand plaats. Ze moeten dus tegen de koude noorden- en oostenwind beschut staan Misschien kan men het zo wel vinden door er een laag rietmatje omheen te plaatsen, doch als ze beschut staan kunnen ze het zonder bescherming ook wel redden. Wilt U er vooral om den ken dat nè de bloei de dorre bloem resten verwijderd moeten worden'' Die gaan anders zaad vormen en dat is minder nuttig. O. KROMDUK Bloeiende Rhododendron MISSCHIEN is U er benieuwd naar, wat er van myn postzen- ding is geworden, die solide nestkluis met inhoud. Want mogeiyk hebt U zelf zo'n vogelwoning met on derhuurders en wilt U weten, wat U ermee moet aanvangen. Ik heb de hele slordige boel, de leegstaande hommel woning met alle onderkruipers erbij, eruit gehaald en in een stenen bakje weggezet. Voor nader onderzoek. De holle boomstam heb ik met kokend wa ter schoongespoeld en met een harde borstel uitgeboend en nu staat het, vry van parasieten, te wachten op wlnter- bewoners. Een koolmees heeft voorrang gekregen. Genomen! Hij heeft het ge val van alle kanten grondig bekeken. We laten het natuurlek zo. hoewel dit model vogelkastje eigenlyk verouderd en ongeschikt is. Ongeschikt, omdat het niet helemaal goed kan worden gereinigd. Verouderd, omdat er veel betere, moderner be staan. die dat bezwaar niet hebben. En nu nog iets wat mijn parasieten- onderzoek betreft. Dat is al gedaan! Ik sta er volkomen naast! Onze kool mees heeft op een onbewaakt ogenblik, gelokt door een beetje larvengewriemel, zich er mee bemoeid. Met z'n insec tensnaveltje heeft hij de hele zaak uit elkaar getimmerd, alles om zich heen gestrooid en wat eetbaar was, „tot in keer" gebracht. Als dank voor deze bemoeizucht zal ik hem nu maar de eenkamerwoning aanbieden, waar het zo schoon is, dat hy er van de vloer kan eten. SJOUKE VAN DER ZEE. Het eierleggen van de koningin gaat ondertussen gestadig door, voor een zomeruitstapje heeft deze dame heus geen tüd meer. Ze is een echte huishen geworden, die maar één doel kent: eieren leggen. In de zomer ontstaat dan een nieuwe generatie hommels, maar dit zyn zo wel mannetjes (darren) als wijfjes. Deze generatie verlaat het nest en keert er niet weer in terug. Het man volk leidt een leven van vagebonden en zwervers door de tuinen, langs greppels en slootranden, overal waar maar zoetgeurende bloemen lokken, maar als de herfst zich aankondigt gaan ze dood. een lot, dat zy delen met de oude koningin en haar eerste werksters. De nieuwe wijfjes echter, die bevrucht zijn, zoeken in diezelfde herfst een winterschuilplaats. die zy pas verlaten wanneer de eerste lente zonnestralen de aarde verwarmen. Dit zijn nu de nieuwe koninginnen, die elk voor zich. een nieuw volk gaan stichten, waarmee dan de kringloop is gesloten. deren, uitgezonderd dan onze bruine moshommel, die graag in boomholten en nestkastjes nestelt. Uit de eerste eieren, die zij legt, ontwikkelen zich witte larven, poot- loze maden met kleine lichtbruine kopjes en deze larven groeien op tot de eerste hommel wijfjes, de werksters, die het leven ingaan, op zoek naar bloemenzoetigheid èn stuifmeel, waar van de zomervoorraad wordt gemaakt. MAAR op een zekere dag werd er door de post een pak bezorgd, zwaar en massief alsof er een bonk hout in zat. en verzegeld met touw en lijmstroken. De inhoud wekte herinneringen aan de vijfde december: alweer touw en een deksel en dan nog een partij hooi voldoende voor de maaltijd van een heel bisschopspaard. En wat lag er in dat hooi gebed, als een sardien tje in zijn blik? Een levensgroot vo- gelbroedkastje. Van ouderwetse ma kelij echter, want 't was eenvoudig een stuk boomst am, gekerfd en groen- bekorst. een nestkastje op leeftyd, dat al menige winterstorm over zich heen moest hebben gehad. EEN van mijn vrienden had my van de zomer beloofd, dat hy me een hommelnest zou sturen, zodra de levende inhoud daarvan tot rust was gekomen. Dat was in augustus, dus in de tyd. dat het hommelvolk nog in volle actie was. We hadden derhalve nog even de tyd. Augustus liep ten einde, september ging voorby met de regenvlag in top endoor diverse omstandigheden raakte het cadeautje op de achtergrond. Onder het zware houten deksel was het vlieggat, rond. en berekend op een mezentaille. Uit een ouderdoms- barst staken twee zwarte glimmende haakjes. Het waren de jaspanden van een oorworm oftewel oorkraiper die zich voor het komende seizoen al vast van een plaatsje had verzekerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1957 | | pagina 12