Curruptie, diefstal en zwarte handel bedreigen Poolse economie en moraal HULP Ambtenaren nemen trams in privé-exploitatie Een kolonel als taxi-chauffeur Pools huishoudboek j e Lonen en salarissen (per maand): Arbeider 1150 tot 1250—, fa- brieksmeester f300.bedrijfs leider f 400.directeur f 500 tot f600.—. Ambtenarensalaris sen komen met deze schaal over een. Een minister krijgt f 1000.-, bevoorrechte klassen zijn mijn werkers en staalarbeiders, kun stenaars en geleerden, kleine on dernemers en sommige boeren, die f 1000 tot f1500.kunnen verdienen. Op wat de Warschauers men nieuwe of gedragen kh praktijken aan de liperalisering v het regime toe te schrijven. Zeker heeft de afschaffing van de politieterreur ze vergemakkelijkt. Maar vooral heeft de grqtere armslag, die de Prijzen: Sigaretten f 1.tot f 3.Bo ter f 4 tot f 5.per pond. Kof fie f 25.per pond. Vlees f 6.50 per kilo. Wodka f 25.— per liter. Herenkostuum f 150 tot f 250.—. Overhemd of paar sokken f 15 tot f 25.Damesjapon f 50 tot f 250.Nylons f 20 tot f 30.—. Damesmantel f 100 tot f 250. Huur f 10.per kamer per maand (officieel) tot f 65.— (zwart). Radio f200 tot f300.—. Televisie f 1000.—. Theater of opera f3 tot f 8.Bioscoop f 0.75 tot f 1,50. Warszawa auto f20.000 tot f26.000— (zwart). Amerikaanse lipstick of nagel lak f 10.—Amerikaanse sigaret ten f6.—. Deens bier per blik f 4.—. Franse cognac f 60. Lonen en prijzen zijn hier herleid in gulden op basis van de zlotykoers voor buitenlandse bezoekers, zes zloty voor een gul den. De koers op de vrije markt is 33 zloty voor een gulden. Bij prijzen voor duurzame gebruiks artikelen moet men rekening houden met de kwaliteit, die in bijna alle gevallen in het Wes ten of in de laagste klasse zou vallen of niet geaccepteerd zou worden. Onderwijs en medische zorg in Polen zijn vrij. Belasting, be halve voor salarissen boven de 1500 gulden, variëert van uiterst laag tot minimaal. ..grijze markt" noemen, koopt Poolse pers kreeg, de corruptie van hoog tot laag, die vóór Gomoelka in het geheim plaats greep, in het dag licht der publiciteit geplaatst. Hetgeen winst mag heten. Al zei een Pool mij: „Vóór Gomoelka aan de macht kwam was Polen een kapotte auto. Nu is het nog steeds een kapotte auto, alleen heeft men de claxon gerepareerd". VARIA Een aantal huisvrouwen in een voor stad van Birmingham heeft on der aanvoering van de 24-jarige mrs. Kelly Osborne het besluit genomen dat de amoureuze avances van automobilisten in hun wyk niet langer „genomen" zullen worden. De dames hebben zich nu met wa terpistolen bewakend. „We zijn het moe door deze lieden aangesproQcen te worden en nu gaan we hun een les leren", vertelde mrs. Osborne. „Vorige week heb ik een waterpistool van een gulden gekocht en ik heb het al een keer gebruikt. Een automobilist hield me driemaal aan. Bij de derde maal haalde ik mijn pistool voor de dag en gaf hem de volle laag, Hij sprong weg als een bang konym. Als hij getrouwd was, zou ik niet graag in zijn schoe nen staan. Het zal hem moeite ge kost hebben aan zyn vrouw te ver klaren waarom zyn kleren zo ston ken". Tot begrip van deze laatste op merking van mrs. Osborne: Zij en haar mede-Kenau's vullen de water pistolen met een overigens on schadelijk vies ruikend desinfec- tiemiddel, dat door de fabrikant voor de keuken bedoeld is. per dag gestolen, plus grote hoeveel heden onderdelen, die naar de zwarte markt verdwenen. Een Duitse zaken man zei mij, dat hy geregeld steek penningen ten bedrage van duizenden guldens bij de staatsinkoopcentrales op tafel legde om orders los te krygen. Het complete Poolse speedwayteam werd van de zomer op de Oostenrijkse grens gearresteerd, omdat hun motor fietsen vol deviezen zaten. Een kolo nel reed mij met zijn legerauto tegen taxi-tarief door Warschau. Er zyn dit jaar al 68.000 soortgelijke overtredingen berecht, die tezamen een miljard zloty schade voor de staat hadden aangericht. Men moet aanne men dat dit slechts een klein gedeelte van het totaal is, aangezien de corrup tie ook is doorgedrongen tot politie en rechterlijke macht en omdat het euvel zo algemeen is, dat er geen kruid meer tegen gewassen schijnt. Hoewel de re gering de stryd tegen de „speculan ten" thans verscherpt, ziet men hen openlyk in nachtclubs op één avond het maandloon van een Poolse arbeider aan eten en drinken spenderen. In de buitenwijken van Warschau laten zij zich villa's van een half miljoen zloty bouwen en zjj kopen auto's voor zwarte prijzen, die van 25.000 tot 50.000 zloty hoger liggen dan normaal. Rampzalig kruimelwerk Nu zijn dit slechts de uitwassen, rampzaliger voor 's lands economie zijn de kruimeldiefstallen van staatsgoed, die door de Polen niet meer als dief stal worden aangemerkt, juist omdat het staatsgoederen betreft. En nog noodlottiger is het absenteïsme, de diefstal van staatstijd, die vergemak kelijkt wordt door het algemene ge brek aan werk, het teveel aan arbei ders in de bedrijven. Het ljjdt geen twijfel, dat wanneer aan dit „zwarte privé-initiatief" een eind gemaakt zou kunnen worden, een legale verhoging van de levensstandaard in Polen mo gelijk zou zijn, aanzienlijk groter dan 20 procent salarisverhoging en de 25 procent stijging van de consumptie, die de regering Gomoelka in één jaar be werkstelligd heeft. Het zou voorts uiterst oneerlijk zyn, om zoals de Stalinisten dat doen al deze kwade (Van onze reisredacteur) Lodz - oktober. De regen, die wel eeuwig over de „rode" textielstad Lodz (de Polen zeggen „Woedzj") lijkt te vallen, slaat de vette damp neer, die uit de honderden fabrieksschoorstenen walmt en verft er de norse, ouderwetse huizen vuil-zwart mee. Lodz is even vochtig somber als de Britse textielsteden in Lancashire. Zelfs de Malinovazaal in het Grand Hotel, waar vroeger textielmagnaten handenvol zloty's in de vleugel gooiden, omdat dat zo'n aardig geluid gaf, lijkt op de Victoriaanse eetzaal van een Brits hotel, waar fabrikanten met relaties de gebraden was handjes eten, die het menu als „steak" aanprijst. De weefgetouwen in Lodz' dozijnen textielfabrie ken zijn trouwens ook Brits. Alleen stammen zij uit 1900 of daaromtrent. En dat hebben zij ge meen met een aantal van de omstandigheden, waaronder de arbeiders in Lodz moeten leven en werken. Wie de ontevredenheid der Poolse arbei ders op haar hoogtepunt wil zien, vindt haar in III. Lodz. Zij kankeren op lonen en prijzen en op hun lekkende, kille fabrieksgebouwen, persen zich woedend in de overvolle, krakende trams of han gen in een tros aan de balkons. Zij staren moe en verbitterd naar de glanzende nieuwe auto's van speculanten, buitenlanders of regeringsfunctiona rissen. En tóch is er in het „rode" Lodz, waar voor de oorlog iedere van de vele stakingen op de sympathie van de bevolking kon rekenen, in het afgelopen jaar, sinds Gomoelka het stakings recht weder invoerde, maar één staking geweest, namelijk van het vrouwelijk trampersoneel, dat verhoging eiste van het maandloon, dat slechts 900 zloty bedroeg. Betekenisvoller nog: hoewel iedere Pool dagelijks aan den lijve voelt, dat men van 900 zloty niet leven kan, was voor het eerst in Lodz' revolutionaire geschiedenis het meren deel der bevolking niet solidair met de staaksters. HET VRAAGT niet veel ver beeldingskracht om de el lende en het leed van mil joenen medemensen vóór zich te halen. Maar wat heeft het voor zin? Kunnen wfj helpen? Kunnen wij voldoende helpen? Alles wat gedaan wordt, in stilte en via grootscheepse ac ties, is meestal te weinig om mistoestanden, pijn of gebrek voorgoed uit de weg te ruimen. Wat bereikt kan worden, is ver zachting, een gebaar, een daad van meeleven. En zelfs dat blijkt meer dan eens achterwege. U hebt gelijk, wij kunnen alle leed en ellende niet zo maar wegwerken. Wij zijn beperkt door omstandigheden, door tekort aan geld en hulpmiddelen. Het is ook niet billijk om steeds aan te wijzen waar nood geen aandacht en geen voorziening ontvangt en te verzwijgen hoe veel goeds op allerlei gebied wordt verricht. De ontstellende tekorten aan voedsel, huisvesting, onderwijs, medische verzorging in uitge strekte gebieden van het Oosten, waar miljoenen dagelijks in een onbeschrijfelijke misère leven, kunnen niet in een handomdraai opgeheven worden. Het kost tijd en geduld om volken, zoals wij, die niet be seffen in hoe gróte weelde zij eigenlijk leven, te overtuigen, dat het wel en wee van mede mensen voor een heel groot deel voor hun verantwoording ligt. WOORD VAN BEZINNING Het valt niet te ontkennen, dat internationale hulpverlenin gen langzaam maar zeker de be langstelling trekken. Wie zal zich bijvoorbeeld willen en kunnen onttrekken aan het dringende beroep, dat NOVIB de Neder landse Organisatie voor Inter nationale Bijstand op ons doet? De publikaties vermelden cijfers en feiten, die ieder mens diep moeten treffen. Daden zul len niet uitblijven. Ondertussen gaat een dergelijk verzoek om hulp, als wij werke lijk oog krygen voor het ver driet en de honger, de wantoe standen en de verwarring in onze wereld, verder dan een po ging om medelijden en mede leven op te wekken. De diepste achtergrond van alle hulporganisaties is tenslotte een aanklacht tegen ons. Wij de monstreren samen als mensen nog steeds onze machteloosheid om een afdoende verandering en een afdoende verbetering van de wereld-samenleving door te voe ren. Terwijl theoretisch en tech nisch de mogelijkheden daarvoor aanwezig zyn. Verwacht U soms, dat ik nu aan deze bezinning de bekende, wellicht zelfs beruchte draai zal geven, dat wij altijd wel in een onvolmaakte wereld zullen blij ven leven? In dat geval is het een teleur stelling misschien ook een verhelderende kritiek wanneer hier nadrukkelijk en onomwon den wordt gezegd: die opvatting van zo te moeten blijven leven is een vernietigende kracht. Elk voorstel, elk plan, elke organi satie om een zo doeltreffende en een zo grondige hulpverlening te geven dat de toestanden zelf ver anderen, worden vermoord door de noodlotsgedachte, dat alles per slot van rekening bij het zelfde moet blijven. Wie, in onkunde of uit over tuiging, beweert, dat de bijbel de onveranderlijkheid van het bestaan predikt, moge zich haas ten het Evangelie te lezen en te onderzoeken. Daar vinden wij Jezus. Die naam alleen reeds be tekent de door God gegeven, al les volledig vernieuwde hulp. P. L. SCHOONHEIM, predikant Bijzonder Kerkewerk Hervormde Gemeente Leiden. Herkent U de haardracht en de nauwe broekspijpen? Ook Warschau heeft zijn nozems Zwarte handel, diefstal of relletjes verwekken op instigatie van Gomoelka's Stalinistische tegenstanders? Zolang het maar betaalt, zijn zij er voor te vinden. Zaterdag 26 oktober 19J post voor de volksdemocratieën zijn verzameld. Een groep ambtenaren van de War- schause stadstram liet lange tijd zes trams per dag voor eigen rekening rijden. Een inspecteur van de genatio naliseerde bouwindustrie verkocht op eigen gelegenheid 100.000 bakstenen, 17 ton cement en 13 ton yzermateriaal. Een student, die ik ontmoette, liet trots zijn smokkelpak met geheime zakken zien, waarin hij radio-onderdelen ver voerde, die hij stal uit de fabriek waar hij werkte. Alle arbeiders deden dat, zei hij, monteerde de radio's thuis en verkochten ze zwart, zei hij. Zes auto's per dag In de Warszawa-autofabrieken wer den de laatste tijd zes complete auto's Bijverdienen Daarom moet iedere Pool, arbeider of hoge ambtenaar, militair of politie man, huisvrouw of student, bijverdie nen. Die bijverdiensten worden geput uit een onschuldig bijbaantje, zwarte handel of nog zwarter corruptie en vooral uit diefstal van staatsgoed of staatstijd! Dit dichte netwerk van ille gale transacties heeft een verlammende invloed op de Poolse economie, het verslapt ook de morele instelling van burger tegenover staat in een mate, die onvoorstelbaar zou zijn in een de mocratisch land. Overdreven? Ik zal Maar ook gesmokkelde koffiecognac, lipsticksigaretten en scheerzeep uit het Westen 5e laargang No. 43 Van het loon is niet te leven Voor Gomoelka is dit een van de beduidendste winstpunten op de jaarbalans van de Poolse oktober geweest. Lodz immers symboliseert de misère, waarin de Poolse arbeider nog leeft, de textielarbeiders behoren tot de slechtst betaalden, en statistieken spreken er duidelijk taal: in 1948 waren er 15.228 tbc-gevallen, in 1952 steeg dat tot 20.800, in 1956 tot 30.805 In 1935 waren er 205 scholen met 1851 lokalen voor 84.000 leerlingen, thans zyn er 109 scholen met 1203 lokalen voor 79.000 scholieren, hoewel de bevolking gelijk bleef en Lodz in de oorlog niet werd verwoest. Lodz is derhalve ook het aanvalsfront van Gomoelka's „Stalinistische tegenstanders" in de party, die iedere methodistische zwijnerij uit het leerboek der agitatie tegen Gomoelka aan wenden, van aanwakkering van anti-semitisme tot misbruik van de nieuwe vrijheden om aan te tonen, hoe gevaarlijk die vrijheden wel zijn. De naam Lodz zal in de komende periode meer dan eens „in het nieuws" zyn. Belangrijkste vraag: hoe wel te leven Men hoeft overigens niet speciaal naar Lodz te gaan, om te zien hoe moeilijk de Poolse arbeider, in feite iedere Poolse stedeling, het heeft. Bij gaand staatje over het Poolse huis houdboekje geeft duidelijk aan, dat men van zijn loon niet kan leven. Het beantwoordt echter niet de vraag, waar men dan wel van leven kan. Dat ant woord ligt in het schemerduister van illegale bijverdiensten, waaraan wel haast iedere Pool zich schuldig moet maken om de eindjes enigszins aan el kaar te knopen. Men kan weliswaar niet zeggen, dat er werkelijk honger wordt geleden, want eten is niet al te duur. De meeste Polen spenderen er trouwens driekwart van hun inkomen aan onder het motto: „Wat je binnen hebt, kunnen ze je niet meer afne men". Maar kleding, meubilair, een fiets, een radio, dingen die het leven wat minder grijs kunnen maken, zijn van een salaris onbetaalbaar. een aantal voorbeelden geven uit eigen ervaring en uit gegevens die door onze Weense correspondent op zyn uitkijk-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1957 | | pagina 11