Macmillans bezoek aan Washington leidde tot brede overeenstemming DIT KWAM UIT DE KRUIBUS-BUS WEERBERICHT I NEUROTONIC I Wetenschappelijke samenwerking en programma voor economische hulp aan het Midden-Oosten Eisenhower in december naar de NAVO-vergadering in Parijs? Fa. D. KRET Zn. f zenuwkalmerenet NIET VERDOVEND.... MAAR GENEZEND! I Jïctix* j GUY MOLLET PRESENTEERT MAANDAG NIEUW KABINET 96ste jaargang ZATERDAG 26 OKTOBER 1957 No. 29275 LEIDSCH DAGBLAD Directeur: j J. W. Henny Hoofdredacteur J. Brouwer DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN f.7.50 per kwartaal; f.255 per maand; t 0.59 per week Witte Singel 1. Lelden - Giro no. 67055 Telefoon Directie en Administratie: 25041; Redactie 21507 Volgens het Britse conservatieve blad „Daily Telegraph" hebben president Eisenhower en premier Macmillan (die intussen uit Washington vertrokken is en in de Canadese hoofdstad Ottawa is aangekomen) overeenstemming bereikt over een akkoord, dat voorziet in onbeperkte uitwisseling van atoomgeheimen, wederzijdse levering van alle soorten atoomwapens en instelling van een gemeen schappelijk opperbevel, dat coördinatie van alle Amerikaanse en Britse militaire activiteit moet verzekeren. In een communiqué hebben de beide staatslieden aangedrongen op grotere inspanning van de landen van de NAVO op het terrein van het wetenschappelijk speurwerk en de ontwikkeling van de wetenschap. Het ligt in de bedoeling deze plannen in december a.s. met de andere NAVO-landen te bespreken. Volgens betrouwbare waarnemers in de Amerikaanse hoofdstad is het niet onmogelijk, dat president Eisenhower gevolg zal geven aan een uitnodiging van de NAVO- raad en omstreeks half december een bezoek zal brengen aan Parijs. In het com muniqué wordt verder gezegd, dat de besprekingen in Washington tot doel hebben gehad vast te stellen op welke wijze de morele, intellectuele en materiële kracht van beide landen het best gebruikt kan worden voor die taken, welke met groter zekerheid en meer spoed omstandigheden zullen scheppen, waarin de vrede kan bloeien. Macmillan zou de Amerikaanse staatslieden hebben voorgesteld, aldus zeggen welingelichte kringen, een gemeenschappelijk programma op te stellen voor economische hulpverlening aan landen in het Midden-Oosten. Dit pro gramma zou een tegenwicht moeten vormen voor het Sovjetrussische streven naar uitbreiding van invloed in dit gebied. „Niet om te heersen maar om te dienen" Toen premier Macmillan gisteren het Witte Huis kort na het uitgeven van het gemeenschappelijk communiqué ver liet, zei hij tegen journalisten: „Wij gaan niet samen om de wereld te over heersen, maar om beter klaar te zijn voor het dienen van de wereld". In ge noemd communiqué wordt verder nog gezegd dat „In het bijzonder in de min der ontwikkelde landen de levensstan daard en de economische ontwikkeling voortdurend en in belangrijke mate die nen te worden vergroot". De president en de minister-president herhalen hun eerder bekendgemaakt standpunt, dat zij Turkije te hulp zul len komen, indien dit land zal worden aangevallen. De vrije landen, aldus de verklaring, beschikken zowel materieel als moreel over grote activa. Gezamenlijk zijn deze veel groter dan die van de communis tische landen. Indien de vrije landen hun bronnen in harmonische samen werking gebruiken, zal de totalitaire dreiging, waar zij thans tegenover zyn geplaatst, na een tijd verdwijnen. President Eisenhower en premier Macmillan zouden de mogelijkheid heb ben bestudeerd om in het begin van het volgend jaar in Europa een topconfe rentie van de landen der Noordatlan- tische Verdragsorganisatie te houden. Een besluit aangaande een dergelijke conferentie zou pas worden genomen na overleg tussen de NAVO-landen. Het doel zou zijn op spectaculaire wijze de wilder NAVO-landen te demonstreren om steeds nauwer op alle terreinen sa men te werken en zo aan te tonen, dat de NAVO een steeds dynamischer in strument ten dienste van de vrije we reld wordt. Advertentie LOODGIETERSBEDRUF EN SANITAIRE INSTALLATIES Hoge Rijndijk 71 - Leiden Telefoon 20023—24350 Minder zacht De Bilt verwadht tot zondagavond Vannacht vooraü in het noorden van het land enüge regen. Morgen ver spreide opklaringen en overwegend droog weer. Overwegend matige wind tussen zuid en west. Iets minder zacht. (Opgemaakt te 11.15 uur). 27 OKTOBER Zon op: 7.27 uur; onder: 17 .24 uur. Maan op: 12.05 uur; onder: 20.49 uur. Hoogwater te Katwijk te 5.42 en 18 uur. Laagwater te 1.33 en 13.47 uur. (28/10 hoogwater te 6.27 en 18.48 uur; laagwater te 2.11 en 14.27 uur). Advertentie NEEM Dit nummer bestaat uit 12 pagina's, en een Bijvoegsel, NAVO-oefening aan de kust van Turkije Gisteren is in Izmir (Turkije) be kendgemaakt, dat van 31 oktober tot 2 november een gecombineerde NAVO- oefening aan de zuidwestkust van Tur kije gehouden zal worden. Aan deze oefening, die de codenaam „Red Epoch" draagt, nemen o.m. vliegtuigen van de Britse luchtmacht en eenheden van de Amerikaanse Zesde Vloot deel. Een commentator van Radio-Moskou zei gisteravond dat de toestand aan de Syrisch-Turkse grens ernstige wordt. Hij maakte melding van „nieuwe Turkse troepenconcentraties en haer- haalde schendingen van het Syrische luchtruim door vliegtuigen van de Ame rikaanse marine". De Turkse en Amerikaanse diploma ten trachten bespreking van de Syrische klacht in de V.N. te verijdelen door het uitbuiten van het bemiddelingsaanbod van Koning Saoed van Saoedi-Arabië. Het gevaar voor agressie tegenover Syrië is nog steeds aanwezig, aldus de commentator. Uit welingelichte bron te Cairo wordt vernomen, dat generaal Abdel Hakim Amer, opperbevelhebber der Egyptische strijdkrachten, naar Damascus is ver trokken. Amer is tevens opperbevelheb ber van de Syrisch-Egyptische strijd krachten. Saoed zet pogingen voort Koning Saoed zal zijn pogingen om een regeling voor het Turks-Syrische geschil te vinden, voortzetten. Dit is gis teravond in Ankara meegedeeld in een Turks-Saoedi-Arabisch communiqué, dat werd uitgegeven, nadat de Turkse mi nister van staat Fatin Rustu Zorlu uit Saoedi-Arabië was teruggekeerd, waar hij met Koning Saoed over de Syrisch- Turkse moeilijkheden van gedachten heeft gewisseld. De vorst had hierbij „zijn waardering betuigd voor het feit, dat Turkije zijn bemiddelingsvoorstel heeft aanvaard". Volgens hem zou het vraagstuk in korte tijd kunnen worden opgelost, als zowel Turkije als Syrië hem hun steun zouden geven. Radio-Damascus maakte gisteravond een officieel communiqué bekend, waar in werd herhaald, dat Syrië „geen en kele bemiddeling van welke zijde dan ook", zal aanvaarden, maar zijn klacht bij de V.N. inzake de „concentratie van Turkse troepen aan de Syrische grens" zal handhaven. Een poging van Libanese zijde om Syrië tot andere gedachten te brengen, schijnt zonder succes te zijn gebleven. Prins Bernhard voor de radio: „Niemand kan voorbijgaan aan de armoe, die wereldvrede bedreigt" Regering heeft in NOVIB niets te zeggen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard heeft gisteravond in een gezamenlijk radioprogramma voor Hilversum I, dat gewijd was aan de hulp van onderontwikkelde gebieden en waarin o.m. een klankbeeld werd uitgezonden onder de titel „Niet kleiner dan de wereld", een toespraak gehouden. Prins Bernhard constateerde daarin, dat de eco nomische stabiliteit en de gezonde internationale verhoudingen en daardoor ook de wereldvrede bedreigd worden door een scherpe grens, die de aardoppervlakte verdeelt in een klein welvarend deel en een groot armoedelijdend deel. Z.K.H. wilde nog eens duidelijk stellen, dat niemand aan dit probleem kan voorbijgaan. Wij dienen te be seffen, dat het hier gaat om een vraagstuk van honderden miljoenen noodlijdende medemensen. ontwikkelde gebieden kan alleen maar door een gezamenlijke krachtsinspan ning der volkeren met kans op succes worden benaderd. Het is geen spe cifiek Nederlands vraagstuk. Het is een wereldprobleem, waarbij Neder land echter niet terzijde kan blijven staan. Een wereldprobleem De tijd, waarin volkeren hun pro blemen en noden alleen en eigen machtig konden oplossen, is aldus de Prins definitief voorbij. Het vraagstuk van de nood der minder Advertentie Laat nu de worst maar komen Lach om het wisselvallige weer met 'n smeuïge, geurige, knappende rookworst op tafel. Een échte zelf-gekookte Gelder se... van Anton Hunink, waar voor u de gewone prijs betaalt. Het loodje - met-dc-naam-erop garandeert versheid èn constante, onovertrefbare kwaliteit. Hoe verser - hoe lekkerder HOFLEVERANCIER - DEVENTER Kritiek op landbouwpolitiek van de Verenigde Staten In de bijeenkomst van de contracte rende partijen der algemene overeen komst inzake tarieven en handel (G.A.T.T.) is scherpe kritiek geoefend op de Amerikaanse regering, omdat deze voortgaat met het volgen van een politiek van invoerbeperkingen voor agrarische produkten. De kritiek werd geuit tijdens een debat over het jaarverslag, dat de Ame rikaanse regering heeft ingediend krachtens de voorwaarden van een haar verleende ontheffing van bepaalde ver dichtingen, die uit de G.A.T.T. voort- Ook de minister-president, dr. W. Drees, had zich gaarne bereid verklaard een woordje voor de microfoon te spre ken in het kader van de grote actie, die ondernomen is door de Nederlandse Or ganisatie voor Internationale Bijstand. De NOVIB dus, die geen regerings instelling is, zelfs geen officieel karak ter draagt. De regering heeft geen zeg genschap over wat zij doet en is daar voor niet verantwoordelijk. Dat wil ech ter niet zeggen dat de regering haar Gistermiddag heeft de 20-jarige Nederlandse Maria Elise Havenith uit Simpelveld van Prinses Marga ret een onderscheiding ontvangen verpleegster neemt haar onder- als de beste verpleegster van het scheiding in ontvangst (telefoto) Londense Charles Hospitaal. De IBREESTP, 173 'TEL233371 initiatief en haar werkzaamheid niet van grote algemene betekenis acht. In tegendeel, aldus de minister-president dr. Drees constateerde, dat ons volk evenals trouwens andere volkeren over het algemeen snel reageert wan neer zich plotseling een nood aftekent, die tot de verbeelding spreekt, als de watersnoodramp of de toestroming van Hongaarse vluchtelingen. Maar moeilij ker komt men in beweging als het gaat om ongunstige levensverhoudingen, die voortdurend aanwezig zijn en die daar door geen aanleiding geven tot nieuws berichten vol emotie, maar die zwaar drukken op wie er permanent onder lijden. Als een klein landje kunnen wij natuurlijk slechts op een beperkt terrein iets van betekenis doen. Maar wij kun nen iets doen. Hij achtte het verheu gend, dat de NOVIB organisaties van velerlei richting en karakter had kun nen bundelen, die tezamen het Neder landse volk opwekken vrijwillig een eigen, zij het bescheiden aandeel te nemen in de mooie taak om andere vol keren. die ver bij ons achter staan, te helpen zichzelf omhoog te werken. In het radioprogramma werd voorts nog medegedeeld, dat de inzendings- termijn van de wereldkaartwedstrijd, waarvan de uitslag aanvankelijk gis teravond bekend zou worden ge maakt, is verlengd tot 31 december. Men benutte het klankbeeld verder om nog eens de doelstelling van de NOVIB uiteen te zetten, n.l. om met anderen hulp te bieden aan de 1800 miljoen mensen, die nog worden be dreigd in een eenvoudige bestaans mogelijkheid. HcUt* SPECIALIST IN luxe DAMESSCHOENEN Voorlopig voor vier maanden De staking in Frankrijk ook weer voorbij slechts maximum vier maanden aan het bewind zal blijven en dat het herstel van Fr ankrijks deplorabele financiën plus de grondwetswijzi ging als eerste punten op zijn pro gramma staan, heeft hij de mede werking van de MRP (de Katholieke Republikeinse Volkspartij) verkre gen. 'Van onze Parijse orrespondent) Maandag zal Guy Mollet met zijn nieuwe kabinet voor de Nationale Vergadering verschijnen. Nadat hij heeft beloofddat hij voorlopig vloeien. Een werkcommissie zal de ge uite kritiek verder behandelen. De Deense afgevaardigde Finn Gun- delach verklaarde, dat de Amerikaanse politiek van protectie, die gepaard gaat met subsidiëring, een ernstige en con stante bedreiging vormt voor de normale exportbelangen van zijn land. De Nederlandse afgevaardigde J. H. W. Hoogwater deelde mede. dat er in Nederland veel bezorgdheid wordt ge koesterd wegens de Amerikaanse land bouwpolitiek. Er is werkelijke schade aangericht en dit zal ook in de toe komst zo zfjn, zo zeide hij. Het gevolg is. dat er tenminste tien MRP-ministers en -staatssecretarissen in het nieuwe kabinet zitting zullen hebben, naast dertien socialisten en vijftien, behorende tot de radicalen en de republikeinen. De gematigden blijven zich van Guy Mollet distanciëren en met hun stemmen en die van de com munisten tegen zal hij zeker niet op een overweldigende meerderheid kunnen rekenen, zo hij al een meerderheid kan krijgen. Uiteraard putten Parijse poli tieke kringen zich uit in gissingen om trent de wijze, waarop de verschillende Het is gebeurd. De bijna 1500 kruibusoplossingen zijn nagekeken en de prijzen zijn verdeeld. Tussen al het (eerlijk gezegd, erg vervelende) eentonige werk van het nazien der oplossingen door hebben wij bijzonder genoegen beleefd aan de vele enthousiaste en vaak geestige commentaren en aan talloze bijzon der verzorgde inzendingen, welke wij in de berg van kruibus-papieren aantroffen. Elders in dit blad publiceren wij de „vertaling" van de rebus-opgaven en de oplossing van het kruiswoordraadsel, kortom de oplossing van de kruibus. Hieronder laten wij de namen van de prijswinnaars volgen. Wij zijn er ons van bewust, dat er aanzienlijk minder gelukkige prijswinnaars zijn dan deelnemers. Maar zij, die met een „niet" uit de kruibus-bus kwamen, zullen moeten toegeven dat het niet om de knikkers ging, maar om het spel, niet om de prijzen, maar om het puzzelen. En de zeer grote belang stelling voor deze kruibus maakt het nu eenmaal onmogelijk iedereen met een meer materiële prijs te belonen dan het welgemeende: bedankt voor Uw enthousiasme. De prijzen zullen aan de winnaars worden toegezonden. Eerste prijs f 100.— Teuni van Weizen, Jan van Houtkade 25, Leiden Tweede prijs f 75. W. D. J. Muijzert, Coornhertstraat 16, Leiden Derde prijs £50.—: J. D. Philippo, Kerkplein 10, Hillegom Tien prijzen van f 25. P. Tegelaar, Kersenstraat 25, Leiden Mej. C. Monhemius, Wasstraat 20, Leiden P. Dullemeijer, Fred, van Eedenlaan 27, Leiden Mevr. E. J. Wilterdink-v. d. Kreeke, Nieuwe Rijn 63, Leiden Zuster A. P. Anspach, Diaconessenhuis, Witte Singel, Leiden Mevr. P. den Hartog, Boonstraat 17, Oegstgeest Mevr. I. Kalkman-Nieuwenhuizen, Kerkweg 11, Voorhout Mevr. Hekman, Karei Doormanlaan 14 C. Katwijk aan Zee K. P. Wegener, Marnixstraat 8, Voorschoten C. Beijeman, Zuidzijde 51, Bodegraven Tien prijzen van f 10.—: M. J. van Blitterswük, Evertsenstraat 12, Leiden Mevr. W. G. van Toorenburg-Patmos, Warmonderweg 19, Leiden Mevr. J. Verboon-Pardon, Balistraat 49, Leiden F. M. Miihlstaff, Hoogstraat 5, Leiden Han Zirkzee, Hogewoerd 7, Leiden J. C. Hofstede, Louise de Colignylaan 3, Oegstgeest D. J. Kommer, Schoutenburgstraat 12, Oegstgeest H. Pino, Ligusterweg 1, Noordwijk aan Zee R. Otten, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten A. van Duren, Kanaalweg 10, Oudewetering Voorts werden nog twaalf extra-prijzen van vijf gulden voor bijzondere inzendingen toegekend aan: J. L. Arnoldus, Herenstraat 20, Leiden A. van der Hoogt, Roodenburgerstraat 46. Leiden J. C. Gaykema, Jan van Houtkade 1. Leiden Mevr. D. Bosse, Jan van Goyenkade 25, Leiden Mevr. S. M. Bavelaar-v. d. Zeeuw, Maredjjk 89 B, Leiden I. J. Demenint, Rijnsburgerweg 109, Leiden H. P. van Oosterom, Evertsenstraat 43 A, Leiden W. F. v. d. Blom, Acaciastraat 25, Leiden P. H. Jung, Melchior Treublaan 25, Leiden Mevr. C. A. Schudel-v. d. Poll, Julianalaan 11, Oegstgeest Mevr. M. M. Hogewoning-Nesveld, E. A. Borgerstr. 71, Katwijk a. Zee Mevr. A. E. Dorreboom-v. d. Brander, Nieuwe Prinsengracht 91, Amsterdam. ministers- en staatssecretarissen-zetels zullen worden bezet. Vast schijnt wel te staan, dat er vier ministers van Staat zullen komen: Pleven, Queuille, Schu- man en Daladier. Voor laatstgenoemde zou het de eerste keer sedert 1940 zijn. dat hij weer in een kabinet zitting zou krijgen. Financiën en Economische Zaken zou in handen komen van Pflimlin (MRP). Buitenland blijft onder Pineau, Alge rije onder Lacoste (beiden Socialisten). Ten aanzien van Algerije zaJ Guy Mollet weer komen met de raamwet, waarin hij echter enige wijzigingen zal aanbrengen. HiJ heeft bovendien reeds verklaard, dat hij bereid blijft tot on derhandelingen over een staken van het vuren. Dit voorstel is echter, nadat het nog nauwelijks was herhaald, reeds ver worpen door het Algerijnse Nationale Bevrijdingsfront. De staking van het technische perso neel op de vliegvelden Le Bourget en Orly bij Parijs, is te middernacht ge ëindigd. De actie heeft twaalf uur ge duurd. In die tijd lag het verkeer op deze vliegvelden stil. In de vroege ochtend kwam ook een einde aan de 24-uurstaking in de ver voerbedrijven. In het gehele land werd het treinverkeer hervat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1957 | | pagina 1