Jayne Mansfield veel beroering Aankomst van Leiden bracht 111 rechtstreekse uit Leiden N. C. R. V. verzorgt televisie-uitzending Veldslag op Stationsweg Wat de kijkers niet zagen Lustrum der Leidse Jeugd Actie; „Klassieke" avond in Gymnasium fAAMBEiEN^: 96ste jaargang Maandag 14 oktober 1957 Tweede blad no. 29264 Spectaculair bezoek uit Hollywood Jayne Mansfield, de welgebouwde nieuwe Amerikaanse filmster, o.m. bekend uit „The wayward bus" en „Oh.kus me zo!", is gister avond in levende lijve voor het witte doek van de Leidse Luxor- bioscoop verschenen. Haar aankomst in de Sleutelstad is evenwel niet zonder moeilijkheden verlopen. Een duizendkoppige menigte had zich omstreeks kwart over negen, het tijdstip waarop Jayne zou arriveren, op de Stationsweg verzameld om toch maar vooral een glimp van de platina-blonde Amerikaanse op te kunnen vangen. Men kan zich deze overweldigende belangstelling roei voorstellen, want Leiden krijgt nu niet bepaald ieder dag een beroemde filmdiva - en dan nog wel een uit Hollywood - op bezoek. Kennelijk had de politie op een dergelijke massale belangstelling niet gerekend. Een enthousiaste menigte is nu eenmaal niet gemakkelijk in bedioang te houden en vijf of zes die naren van de heilige Hermandad zijn in een dergelijk geval niet in staat om ruim baan te maken voor het middelpunt van deze enorme belang stelling. Geen toonder dus dat het kleine aantal politiemannen de orde niet kon handhaven toen de auto van miss Mansfield naderde en in het nauw gedreven werd. De agenten meenden gebruik te moeten maken van hun gummistokken met alle minder prettige gevolgen van dien. Er zijn rake, ja bijzonder harde klappen uitgedeeld, terwijl 'n doodnerveuze film actrice, zoveel mogelijk beschermd door de mannen, die haar begeleidden, zich een weg naar de totaal versperde ingang van het theater trachtte te banen. vijfentwintigste. Om haar doel te be reiken, voel zij dat ze steeds in het mid delpunt van de publieke belangstelling moet staan en daartoe wil zij het pu bliek telkens weer een zekere illusie voortoveren. Tijdens een interview op Schiphol antwoordde Jayne bevesti gend op de vraag van een der verslag gevers of zij binnenkort in het huwelijk zal treden met de Hongaarse acteur Mickey Hargitay! Wat Leiden betreft is het rumoer rond het blonde meisje uit Hollywood) dat aan het einde van haar spectacu laire Europese tournee over drie weken aan de Engelse Koningin zal worden voorgesteld, gelukkig weer verstomd. RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN.. Het najaarsprogramma 1957 van heb* Rijksmuseum van Oudheden omvat de navolgende archeologische lezingen: Dr. W. D. van Wijngaarden: „De Egyp tische godheden in de beeldende kunst". Prof. di*. H. T. Waterbolk (Groningen): „Nieuwe resultaten van de C 14-me'thode voor het oudheidkundig onderzoek". Dr. A. Klasens: „De Nederlandse opgravin gen bij Aboe-Roash". Dr. J. E. A. Bo- gaers (Amersfoort): ,iDe resultaten der jongste opgravingen te Heerlen". Dr. J. W. Salomonson: .Beschouwingen naar aanleiding van en over het beeld van keizer Trajanus in Leiden." PROF. Dr. E. H. VOGELENZANG NAAR AMERIKA. Op uitnodiging van de Amerikaanse minister van Onderwijs, zal prof. dr. E. H. Vogelenzang, hoogleraar in de far maceutische chemie, de artsenijbereid- kunde en de analitische chemie aan de Leidse Universiteit, a.s. zaterdag naar Amerika vertrekken teneinde als waar nemer ons land te vertegenwoordigen op een Pan-Amerikaans congres op het ge bied der biochemie en farmacie, dat de volgende maand in Washington wordt gehouden. In het kader der feestviering ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der Leidse Jeugd Actie, het overkoepe lend orgaan van alle jeugdorganisa ties en -instellingen buiten schoolver band, alle richtingen omvattend, was zaterdagavond de schijnwerper ge richt op een zeer belangrijk onderdeel van het werk, namelijk de zelfbeoefe- ning der muziek. Behalve het speeltuinwerk en dat. wat in de clubhuizen geschiedt, is het zèlf- musiceren een nuttig onderdeel der vrijetijdsbesteding. Het is verheugend, ten dele zelfs verwonderlijk, dat er nog zoveel jongeren zijn, die ondanks de ontstellende afleiding, welke het tegen woordige leven met zich mee brengt, de tijd, de lust en de energie opbrengen, om op dit gebied nog tot aardige, zelfs tevredenstellende prestaties te komen, In de keuken van de televisie Dat er voor een televisie-uitzending zeer veel komt kijken, wisten w|j reeds. Dat er echter zo veel aan vast zit konden wjj en waarschynlyk ook vele kijkers maar flauw vermoeden. Zaterdagavond, bij de rechtstreekse uitzen ding van het „Uit en Thuis-programma" van de N.C.R.V. vanuit de Stadsgehoor zaal, zjjn wij enkele uren in de „keuken" van de televisie geweest. Hebben wij vol belangstelling het werk der technici en medewerkenden en het waren er velen gevolgd. Er komt zeer veel voor kijken Vereist de voorbereiding van een der gelijke uitzending enkele weken, de gehele vrijdag en zaterdag tot enkele uren na de uitzending is de techni sche staf druk in de weer geweest om een programma van circa anderhalf uur bij de kijkers thuis te brengen. Doch niet alleen de technici, ook alle mede werkenden hebben onder leiding van de produktieleider Klaas Rol en de regis seur Dick van Bommel druk gerepeteerd. Om dan nog maar niet te spreken van de hoge kosten (ze lopen in de duizen den) aan een dergelijke uitzending ver bonden. De ons anders zo vertrouwde Stads gehoorzaal het bleef de kijkers ver borgen bood een geheel ander, wij zijn geneigd te schrijven „rommelig", beeld. Noodzakelijk omdat op drie plaatsen: ter weerszijden van het podium in de zaal en ook op het podium, werd gespeeld. Bovendien was het op trappen en in gangen een wirwar van kabels, terwijl vele schijnwerpers ih de zaal waren opgesteld. Vrijwel in het midden van de zaal op een hoge stel lage was het „hart" van de uitzen ding: het kolossale opname-apparaat, dat zyn beeld via een ingenieus systeem doorgaf naarde Mare. waar het „de lucht in ging". Technici van de P.T.T., die het zendmonopolie in Nederland heeft, hadden hier een grote zendmast opgebouwd. Teneinde ook fragmenten van het uit te zenden programma vast I te leggen stond nog een tweede appa raat, doch van veel kleinere afmetingen en direct verplaatsbaar, nabij de diverse speelruimten opgesteld. Kregen de kijkers in de huiskamer een afgerond en goed lopend beeld op hun scherm dank zij enige in de zaal opgestelde televisietoestellen konden ook de aanwezigen zich hiervan overtuigen wedstrijd „Uit tegen thuis" was opge nomen. Terwijl een onderdeel van dit programma vanuit een gedeelte van de zaal werd uitgezonden, trof men elders in de zaal voorbereidingen voor een vol gend nummer. Artiesten, technici en toneelknechten, waren, nauwelijks hoor baar en voor de kijkers uiteraard niet zichtbaar, de uitzending enkele minuten vooruit. Een samenspel van krachten, waarvoor wij grote belangstelling heb ben. Tegen het moment, waarop de studio te Bussum overschakelde naar de Stads- jaar geleden in Barendrecht opgeheven gehoorzaal, was ieder geprepareerd op datgene, wat komen ging. Tanja Koen stond aan de microfoon, de operateurs aan hun toestel, het orkest van Juan Petro was gereed voor de openingsfan fare. terwijl de aanwezigen hun handen op elkaar hielden: voor applaus. Ook dit 'afwisselend was gerepeteerd verdere medewerkenden waren het Meisjeskoor „Sweet Sixteen" o.l.v. Lex Verdienstelijk musiceren en declameren evenals op dat van de voordrachtskunst. In de aula van het gymnasium heb ben wij daarvan met blijdschap kennis genomen, nadat de aanwezigen door de heer G. Steinbach waren welkom ge heten. Twee van hen, die zich lieten horen, stonden wel vooraan: daar was de vio list Henk Mizée, die in twee veeleisende solofantasieën van G. Ph. Telemann van een vergevorderde rijpheid blijk gaf. zowel wat zijn techniek als de voor naamheid der voordracht betreft. Hij betoonde bovendien een zuiver stylis- tisch inzicht. De declamatie van Hans van der Kwaak trok eveneens sterk de aan dacht. Zo wist hij bijv. in Gerrit Ach- terbergs prachtig gedicht „Reiziger doet Golgotha" alle spanning te leggen, die het behoeft en deze ook te bewaren. Ook met „De Ploeger" van Roland Holst en enige verzen van J. B. Charles oogstte hij groot succes. Voorts was er nog declamatie van Henk van der Wiel en Mieke van Vel- sen, pianospel van Ada van der Benten het optreden van het „Leidse Klassiek Fluitkwartet" (bestaande uit Herman Zirkzee, Lens Derogée, Rien de Reede jr en Hans Mandersloot), dat in werken van Handel en Beethoven en in Tsje chische en Franse volksliederen blijk gaf van nauwgezette studie. Het lieflijke zangspelletje „Bastien en Bastienne", dat Mozart op 12-jarige leeftijd schreef zijn eerste werk op het gebied van de Duitse opera, dat spreekt van een wonderbaarlijke com positorische vroegrijpheid besloot deze avond. Er kon hier grote waardering zijn voor de vertolking. Greet Walter (Bastienne) heeft een opmerkelijk zui ver stemmetje, in eerste aanleg al goed geschoold. Daaruit kan bij juiste leiding zeker iets groeien. Haar partners Bastien (Ben Heetveld) en de tovenaar Colas (Joop Kleine) pasten zich hierbij aardig aan. Het ging alles nog wel héél pril toe, maar juist hierom hadden spel en zang een aparte charme. Alles klonk beschaafd en nergens geforceerd. Anton Walter verzorgde, na een wat ongelukkig begin, vlot de pianobegelei ding. Het dankbare applaus sprak van de grote ingenomenheid met het gebo- dene. Michiel van der Kwartel kweet zich verdienstelijk van zijn taak als aankondiger der nummers. De heer H. Zunderman jr., secretaris van de Leidse Jeugd Actie dankte alle medewerkenden hartelijk, onder vermel ding van nog enkele komende manifes taties in verband met het lustrum. Deze avond heeft op gelukkige wijze aangetoond, dat er voor klassieke mu ziek onder de jongeren gelukkig nog interesse heerst en dat men zich daar aan van harte gaarne wil wijden! Karsemeyer, het kwintet van Jo Bos, „Les Marchants", die voor een uitste kend diabolo-nummer zorgden en de zanger Bueno de Mesquita. Voorts tra den in de rubriek „Debuut" op de Haar lemse zanger Richard Blanken, de cabaretgroep van Tom van As, met een parodie op het excelceren, zes jeugdige violisten en de heer Onderwater uit Leiden met zijn „Theater Miniatuur", waarmede hij het vergebracht heeft. In de door Goos Kamphuis deze avond geleide wedstrijd „Uit tegen Thuis" trad de familie Van den Graaff die vanuit hun woning aan de Aalmarkt aan dit spel deelnamen, op tegen een in de zaal aanwezig team, bestaande uit het echtpaar v. d. Bosch uit Oegstgeest. mej. De Boer uit Amsterdam en de heer Lodders uit Leiden. Met slechts een ge ring puntenverschil won het zaalteam. Voor tal van aardige vondsten had de programmaleiding deze avond in dit spel gezorgd. Zo was het voor mevr. v. d. Graaff wel een zeer grote verrassing, dat zij van huis geroepen in de zaal plotseling stond tegenover het 31 koor "Zanglust". waarvan zij in die tijd zelf deel uitmaakte. En wat nog meer zegt: 90 tot 95% van de toenmalige koorleden was deze avond aanwezig Over voorbereiding van IV2 uur televisie uitzending gesprokenDit geldt bo vendien van de totale uitzending, welke ons een goede indruk gaf van wat er in de „keuken" van de televisie allemaal omgaat. Het is niet weinig „Royalisten" vierden vrolijk feest „Een vrolijke avond met vooraan staande medewerkenden", zo beloofde het programma. Inderdaad is deze be lofte ingelost. Met Frans Muriloff en allen die hij in zijn gevolg meebrengt, heeft de personeelsvereniging „De Royalisten" geen slechte keus gedaan. De leden van deze personeelsvereniging hebben zich zaterdagavond in het St - Antonius Clubhuis best geamuseerd. De meest kenmerkende eigenschappen van dit gezelschap, dat onder de titel „Tus sen twee haakjes" optrad., zijn de goe de manier waarop de nummers indivi dueel en gezamenlijk worden uitge voerd en de verzorgde aankleding. Er werd vlot gespeeld, waardoor we klemkunst aan de lopende band kre- hoe geheel anders was dit voor hen, gen, zonder cat het rommelig werd of dat het met de Franse siag gjng_ gen klein beetje te sentimenteel was het die oog- en oorgetuige waren van dit Uit- en Thuisprogramma, dat o.a. een grote afwisseling aan zang en muziek I liedje „Ik zou zo graag" van Joke van bood, met als nieuw element de rubriek „Wie is uw dubbelganger" en waarin ook de door Goos Kamphuis geleide Berg, waarin tot uiting moest komen Actrice poseerde voor fotogra fen Bevend als een rietje en schuchter om zich heen kijkend kwam Jayne bin nen, gekleed in een zwarte avondjapon en een witte bontstola losjes om de schouders geslagen. Niet zodra had zij de fotografen, die haar in de hal met nog vele anderen stonden op te wach ten, in het vizier gekregen of zij wist zich te herstellen en een glimlach op haar gezicht te toveren. Zij bleef des ondanks ietwat zenuwachtig en na en kele minuten geposeerd te hebben, trok zij zich in gezelschap van haar zorgza me begeleidster terug in de garderobe kamer om van de schrik te bekomen en om haar kapsel in orde te laten brengen. VOOR HET PODIUM Eenmaal voor het podium van de overvolle bioscoopzaal staande, gaf zij Een groet van de kerk VOOR ZIEKEN EN OUDEN VAN DAGEN. Ruim 1000 zieken en ouden van dagen m particuliere woningen, rusthuizen en hofjes ontvingen gisteren een groet van de kerk. Dit bewijs van medeleven was een uitvloeisel van de gisterochtend in de Pieterskerk gehouden oogstdienst. Dr. L. Schoonheim. die in deze dienst voorging, sprak over de tekst uit 1 Thess. 5-28: „De genade van onzen Heere Jesus Christus zij met U". In totaal waren eirca 1000 bakjes fruit en tal van bloe men in de loop van zaterdag aan de kerk bezorgd, welke na afloop van de dienst door de kerkgangers aan de daar- oor bestemde adressen werden afgege ven. De bloemen waren bestemd voor de verpleegden in het Diaconessenhuis.. Bij ^dere feestgave was een kaartje ge voegd waarop de tekst en een groet der kerk waren afgedrukt. OPENING VERKEERSLOKAAL. Het verkeerslokaal, dat de afdeling T-eiden van het Verbond voor Veilig "erkeer in het pand Nieuws'teeg 8 heeft ogericht, zal donderdag 24 oktober offi cieel worden geopend. zachtjes en ietwat in de war antwoord op de vragen, welke de directeur van het Lux or-theater, de heer R. Uges, haar stelde. Zeer verrast toonde Jayne Mansfield zich met het haar aangebo den Hollandse molentje in Delfts blauw. De kreetjes van bewondering, die zij ook zo goed in enkele van haar films kan slaken, waren dan ook niet van de lucht. KLINKENDE ZOEN Een klinkende zoen was de beloning voor de heer Uges. die haar het ge schenk had overhandigd. De zaal moest zich tevreden stellen met een handkus. Jayne verklaarde veel van ons land te houden en in het bijzonder van Leiden. Men was zo verstandig om deze me- detdeling niet al te serieus op te vatten; het ging immers alleen maar om de manier waarop ze het zei? Miss Mansfield is eenvoudiger vriendelijker dan wij haar ons hadden voorgesteld. Zij maakte gisteravond zelfs een bescheiden indruk. Met haar geblondeerd Gretchen-kapsel, haar warm gezichtje en andere eigenschap pen beantwoordt Jayne volkomen aan de smaak van het gemiddelde bioscoop publiek, dat dikwijls meer geeft om een plezierig uiterlijk dan om talent. Dit laatste wil niet zeggen, dat Jayne een dom meisje is. Zii weet maar al te goed, dat zü het publiek bij haar streven om over een jaar of wat een top-filmster te zijn, nodig heeft en dat zij haar doel niet zó maar bereikt. Uiteraard moet Jayne, die op haar zestiende jaar in het huwelijk trad met Paul Mansfield en op haar zeventiende het leven schonk aan een dochtertje, veel poseren. In het Luxor-theater al leen al heeft zij dat gisteravond in to taal wel een kwartier lang gedaan. De fotografen - waar kwamen ze op eens vandaan? - hadden dus ruim schoots de gelegenheid om het beeld van de actrice, in verschillende houdingen, op de gevoelige plaats vast te leggen. Javne Mansfield, gevierd als zij nu is. was in 1954 nog maar een onbekend to- neelspeelstertje. SNELLE CARRIÈRE Zij stelt het grootste belang in een snelle vooruitgang, omdat ze al 23 jaar is en een top-filmster wil zijn vóór haar dat er in deze wereld geen romantiek meer bestond. Dick Gabel hield veelal een goede conférence. z De Jack Smith en Cy. wisten er met hun accordeonmuziek de stemming in te brengen door het spelen van beken de melodietjes. Een leuke vondst was het optreden van „een Zweedse violist" Swen Smeede die inplaats van muziek van Handel, vogeltjes en kattengeluiden uit zijn in strument kan krijgen. De schetsjes werden goed gebracht. Ze hadden 'het voordeel, dat ze kort waren enc een aardig slot. De ondergeschikte, maar toch zeer belangrijke functie'van begeleider aan de vleugel vervulde Wouter Denijs uit stekend. Nadat men met Sonja van Weerdenburg nog even met een liedje en een praatje op reis was gegaan, was het niet te verwonderen, dat het pu bliek de uitvoerenden met een krach tig applaus dankte. De voorzitter van de personeelsvereniging de heer J. Hol lebeek sprak aan het begin van de avond een kort openingswoord, waarin hij de bedrijfsleiding van de Royal Typewriters (Holland) N.V. uit Leiden en uit Clyk (N.-Br.) een welkom toe riep. De band van de personeelsvereniging „The Royal Music Makers" o. 1. v. Frans Pijnacker maakte in de pauze een uitstekend debuut. Een geanimeerd bal o. 1. v. de heer J. Alphenaar m. m. v. „The Oké Rythme Stars" o. 1. v. Frans Houps besloot deze succesvolle avond. In de ,,'tevSen" van de televisie Een opname tijdens de door Goos Kamphuis geleide wedstrijd ..Uit tegen Thuis". In het midden de operateur met zijn opname-appa raat. waarin het beeld op hetzelfde moment in tienduizenden huis kamers zichtbaar was. Geheel rechts de jury. Advertentie SCHROMPELEN WEG 3 j* Pijn er* jeuk verdwijnen bloeden houdt op k» De wetenschap heeft thans een nieuwe '4 helende substantie ontdekt met de ét verbazingwekkende eigenschap de aambeien eenvoudig te doen wegdro- v gen - pijn verdwijnt, bloeden houdt op. Zelfs in de meest hardnekkige ge- •4 vallen schrompelen de aambeien m ineen, zó afdoend dat ze thans geen 5l probleem meer zijn.- Het geheim zit in «r, het weefsel vernieuwende Bio-Dyne. 'm Deze stof wordt thans toegepast in de S nieuwe SPERTI-zalf. zacht en des- J infecterend. Voor veilige, recht- streekse behandeling van aambeien. zonder verdovende middelen, een tube V SPERTI i f. 3.30. RIJKSMUSEUM voor VOLKENKUNDE. In het Rijksmuseum voor Volkenkunde zullen in het komende winterseizoen de volgende lezingen worden gehouden: Dr. A. A. Trouwborst: „Goddelijk Konings schap in Centraal-Afrika"; dr. C. F. A. Bruying: „Suriname, het land waar de uitersten elkaar vinden"; mr. G. van den Steenhoven: „Eskimo-rendierjagers in Canada"; dr. G. E. van Wengen: ,De Javaanse Gamelan"; C. Ouwehand; „Japan, ervaringen en indrukken", en dr. A. A. Gerbrands: „Swerwers van die Woestijn". HENGELSPORT. Visclub „'tHof" hield een wedstrijd te Oudewetering. De uitslag luidt: 1. W. de Bruin (grootste karper)2. I. Monteba (grootste voorn); 3. J. Pet (grootste bliek); 4. W. van Went; 5. A. v. Eijgen; 6. J. van Went jr; 7. J. Volkers; 8. W. v. Huis; 9. J. v. Went sr; 10. F. Smit. Een bijzondere vermelding voor W. de Bruin, die met een gewone hengel en tuig een karper wist te vangen. Het was de dag van zijn leven. Zivart en ivit zwart op wit „Verloren grenzen" voor K en O Probleem van de blanke neger in de Ver. Staten De recente gebeurtenissen in Little Rock hebben nog weer eens de aan dacht van vrijwel de gehele wereld gevestigd op een moeilijk probleem: de discriminatie van de negers. Dat de eerste filmserie van K. en O. in dit winterseizoen juist het rassen vraagstuk aan de orde stelt daarover kan men zich slechts verheugen. On der het motto „zwart en wit zwart op wit" werd zaterdagmiddag in het Luxor-theater de door Alfred L. Wer ker geregisseerde film „Lost Boun daries" vertoond, terwijl in de ko mende weken „Tranen over Johan nesburg" en „Pennywhistle Blues" op het witte doek te zien zullen zijn. „Verloren grenzen", een film die niet zo zeer de negerkwestie behan delt als wel het probleem van de blank negers, werd door mevrouw W. WielekBerg met een enkel woord ingeleid. Zij wees er o.m. op. dat Hollywood in de loop van zijn geschiedenis, bewust of onbewust, meer gedaan heeft om het vraagstuk van de discriminatie moeilijker te maken dan om het te hel pen oplossen. In dit verband bracht spreekster de uit 1915 daterende film Birth of the nation", welke de ge schiedenis van de Amerikaanse burger oorlog geheel vertekend weergeeft, in herinnering. Films, waarin de negers recht wordt gedaan, zijn beperkt in aantal vooral ook omdat Hollywood nu eenmaal zijn vingers liever niet aan het warme Zuiden brandtLange jaren dus heeft het negerprobleem tot (Foto L.D./Vam Vtoiert) de taboes der Amerikaanse film be hoord. Alleen omstreeks het midden van de jaren dertig, toen er enkele ne gerfilms over het „goede oude Zuiden" gemaakt werden, en vrijwel onmiddel lijk na afloop van de tweede wereldoor log heeft de Amerikaanse filmindustrie deze taboes weten te doorbreken. In de na-oorlogse jaren waren het enkele onafhankelijke filmproducers, die met een aantal rolprenten, waarin het ne- gervraagstuk serieus werd gesteld, op de markt verschenen. In 1950 is men er echter weer mee opgehouden. Waar om? De naam MacCarthy zegt vol doende! Wat „Verloren grenzen" betreft, deze film gaat over een negerarts. die zich samen met zijn echtgenote voor blanke uitgeeft. Deze dokter is in het stadje, waar hij zijn praktijk uitoefent, bijzon der geliefd. Alle mensen houden van het jonge echtpaar, dat twee kinderen heeft en dat veel goed doet. Wanneer in de oorlogsjaren blijkt, dat man en vrouw van negers afstammen, ja dan begint de gemeenschap een andere hou ding aan te nemen. Jammer genoeg is het slot van deze film, die af en toe inderdaad ontroert, hoewel er o.i. niet heel erg diep op de zaken wordt inge gaan, al te geforceerd. De dominee houdt in zyn kerkje een preek, die de gelovigen rood van schaamte doet zien en onze negerdokter wordt weer even populair als hij vroe ger wasMel Ferrer speelt de rol van blanke neger uitstekend, de andere hoofdrolspelers halen het gemiddelde nauwelijks. De film in haar geheel is echter van redelijke kwaliteit. Trouwens het feit. dat men in deze rolprent voor de negers opkomt, alleen al is een re den om haar niet al te zeer te becriti- seren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1957 | | pagina 3