KWATTA DESILLUSIE Straaljager niet zo ongedeerd als men aanvankelijk wel dacht DRAISMA LEVERTRAAN Zeelieden raakten op drift Met oen enkel woord Agenda ZILFA ZATERDAG 5 OKTOBER 1957 DEZE tijd zal vermoedelijk geboek staafd worden als de periode van de politieke anticipatie: het te vroeg grijpen van jonge volken naar een zelfstandigheid, waarvoor ze nog niet helemaal of zelfs helemaal nog niet rijp zijn. Zelfbestuur is een groot goed, maar het is ook een vrucht, die, ontijdig geplukt, wel wat zwaar op de maag ligt. De natuurlijke gang van zaken is vanzelfsprekend deze. dat steeds grotere delen van een be paalde bevolking tot intellectuele was dom komen, dientengevolge steeds fraaiere en meer in het oog vallende prestaties leveren en dan vanzelf door de „koloniale overheersing" worden los- gelaten. Men plaatse niet te snel een vraagteken achter dit „vanzelf". Inner lijke kracht is onweerstaanbaar, zelfs voor „imperialistische uitbuiters" Maar dan moet er ook innerlijke kracht zijn. welke alleen tot uiting kan komen door groei van binnenuit. Wat wij ech ter. sinds het einde van de oorlog, aan schouwen, is goeddeels geforceerde evo lutie als gevolg van een onmetelijk on geduld. Het zijn groene appels en harde peren, die in de winkels op het plaatsje van de exquise „primeurs" willen lig gen GEDULD is de sleutel tot het pa radijs, zegt een Turks spreek woord, waaraan men zou kunnen toevoegen, dat ongeduld dan wel de toegangspoort tot de hel moet zijn. In elk geval is het een bron van bittere te leurstelling. Naar het schijnt behoort ook de vroegere Goudkust, het tegenwoordige Ghana, dat in maart j.l. onafhankelijk heid verkreeg, tot deze categorie. In En geland vraagt men zich in de laatste tijd met zorg af, of dit gebiedsdeel niet te vroeg met de zegeningen van de on afhankelijkheid is bedeeld. En dit ge schiedt niet alleen in de kringen van de (conservatieve) regering die im mers verantwoordelijk is voor deze stap maar ook onder de socialistische op positie komt bezorgdheid tot uiting of men hult er zich op zijn minst in een veelzeggend stilzwijgen. In de Britse pers is zelfs het woord „dictatuur" gevallen ter kenschetsing van de toestand, zoals die zich in een half jaar tijd in Ghana heeft ontwikkeld. AL die praatjes over dictatuur zijn onzin, verklaarde de premier van Ghana, dr. Nkroemah, donderdag j.l. in een eerste grote redevoering voor vijftienduizend van zijn aanhangers te Accra. „Wij strijden voor een parlemen taire democratie en willen van ons kleine Ghana een voorbeeld van Afrika maken". Mooi klinkende woorden, daar over zal men het wel eens kunnen zijn. Maar niet vergeten mag worden, dat er nog nooit een politicus aan de eerste leugen gebarsten is als het erom ging zijn land te verdedigen tegenover ge ruchten in het buitenland, al bevatten die ook nog zoveel waarheid. Met een kleine variatie op een aforisme over di plomaten kan men zeggen dat een pre mier iemand is. die aan liet hoofd van de regering wordt geplaatst om bij ge legenheid in het belang van zijn land te liegen. WAT zijn nu de feiten, waarom het tenslotte gaat? Welnu, niet te gengesproken kan worden, dat de regering van Ghana buitengewoon ge voelige tenen schijnt te hebben. Kritiek op haar beleid wenst zij niet te dulden. De eerste slachtoffers waren moham medaanse leiders uit het tot Ghana be horende Asjanti die ofsfchoon zij bur gers van de nieuwe staat zijn. over de grens werden gezet, nadat er een speciale wet, welke dit mogelijk maakte, door het parlement was gejaagd. En dit ge beurde ondanks de belofte, dat zij zou den worden gehoord en het recht had den desgewenst in beroep te gaan. Nog erger werd het, toen ook Britten bij dit soort methoden betrokken raakten. Zo werd de journalist Ian Colvin van de „Daily Telegraph" beschuldigd van het schrijven van artikelen, welke „vooroor deel zaaiden". In eerste instantie won hij voor een rechtbank in Ghana een geding tegen de staat, waar toen de zaak in hoger beroep zou worden be handeld ontzegde de minister van Bin nenlandse Zaken. Edusei, aan de Britse raadsman van Cólvin. de vermaarde ad vocaat Christopher Shawcross, de toe gang tot het land. IN Engeland deed dit geweldig veel stof opwaaien, want deze Shawcross niet te verwarren met zijn nog be kendere broer Sir Hartley Shawcross, rechter uit Neurenberg en oud-minister is bepaald niet de eerste de beste. De zeer ongemakkelijke heer Edusei had dus moeilijk een dommere zet kunnen doen dan deze. Bijzonder pijnlijk voor de oppositie in England is wel, dat de ad vocaat-generaal van Ghana, dus een der belangrijkste adviseurs van de regering, niemand anders is dan het voormalige Lagerhuislid Geoffrey Bing. een man van zeer links-socialistische opvattingen, die echter in al deze gevallen volkomen machteloos is gebleken om de wagen in het rechte spoor te houden. WANNEER zelfs een gematigd blad Londense „Times" over „creeping dictatorship" schrijft, dan moet er toch wel een steekje los zijn. Het blad somde kortgeleden in een hoofdartikel en kele kenmerken van deze binnensluipen de dictatoriale gezindheid in Ghana op: het oprichten van standbeelden voor dr. Nkroemah (op een ogenblik nog wel, dat zelfs in de Sovjet-Unie een be weging tegen zulk soort persoonsver heerlijking gaande is!), het benoemen van ministers tot gewestelijk commissaris om de regeringspartij controle te geven over de regionale administratie en voorts de plannen tot instelling van gedwon gen arbeidsdienst, natuurlijk voor tegen standers van het huidige bewind. „Ik houd van macht", zei Edusei onlangs op een partijvergadering in Accra, „en die zal ik gebruiken ook. Wat het volk er van zegt, kan mij niet schelen". Hoe braaf de oogmerken van dr. Nkroemah dus ook mogen zijn, zijn minister van Binnenlandse Zaken hoofd der po litie is een uiterst gevaarlijk man. die er behagen in schept alle oppositie te smoren, ongeacht de middelen, die daar voor nodig zijn. NU kan men deze teleurstellende ont wikkeling trachten goed te praten met de dooddoener, dat het hier om „kinderziekten" gaat van een jonge staat. Inderdaad staat de regering van Ghana voor problemen, die voornamelijk voortkomen uit het feit, dat het land ver schillende volken omvat, elk met eigen traditie, godsdienst en beschavingsniveau. Dr. Nkroemah en zyn medewerkers heb ben het dus niet gemakkelijk, maar het om hals brengen van alle kritiek en het verjagen van opposanten straks zelfs het opsluiten in concentratiekampen kan bezwaarlijk geëxcuseerd worden en dit te minder omdat Ghana een voor beeld in Afrika wil wezen, Een voor beeld behoeft niet vlekkeloos te zijn, maar wat Ghana thans laat zien, is een ontgoocheling. Na toevallige buiklanding Zeer kivetsbaar hydraulisch systeem De „Thunderflash"-straaljager, die donderdagmiddag bij Venray een toevallige buiklanding maakte na anderhalf uur onbemand te heb ben rondgevlogen, is niet zo onbeschadigd van zijn eenzaam avontuur afgekomen als men aanvankelijk dacht. Deskundigen van de lucht machtstaf hebben gisterochtend het toestel nader onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen, dat er inwendig ernstige beschadigingen zijn aangericht. Het moet twijfelachtig worden geacht, of het de moeite zal lonen het toestel te herstellen. Wel is komen vast te staan, dat de motor onbeschadigd is en opnieuw kan worden gebruikt. Weghalen blijkt niet mogelijk Men heeft gisteren getracht het toe stel weg te halen van het stuk bouw land, waar het zijn landing heeft gemaakt. Dit is echter niet mogelijk gebleken. De wegen in de omtrek en het stuk bouwland zelf bleken niet sterk genoeg of te drassig om het zware bergingsmateriaal doorgang te verlenen. Daarom zal het toestel ter plaatse worden gedemonteerd en in onderdelen naar de basis Lahrbruch teruggebracht, waar definitief zal worden vastgesteld of het herstel baar is. Ove.rigens blijkt de voorgeschiedenis van de landing iets anders te zijn ge weest, dan de luchtmachtvoorlichtings dienst gisteren aan de hand. van de eerste berichten heeft meegedeeld. Het was niet zo, dat sergeant-vlieger Evers in formatie vloog met andere straal jagers. Hij was alleen in de lucht, toen zijn toestel een storing kreeg. Zijn com mandant, majoor-vlieger Eikerbout, die hem zijn verder? handelwijze voor schreef, zat op dat moment niet in een andere straaljager, doch op de verkeers toren van de NAVO-basis Lahrbruch. DE STORING Op een vraag naar de oorzaak van de storing in het mechanisme van de straaljager antwoordde de luchtmacht voorlichtingsdienst. dat in de buizen van het hydraulische systeem, waardoor roe ren, remmen, landingsklappen, landings gestel en andefe onderdelen worden bediend, een lek is gekomen, waardoor de druk uit het systeem wegviel en het toestel onbestuurbaar werd. Ook de noodsystemen, die het mogelijk hadden kunnen maken, dat het toestel normaal geland zou zijn, hebben gefaald. Dit hydraulische systeem is, aldus de lucht machtvoorlichtingsdienst, zeer gevoelig voor lekkages ten gevolge van de vele aftakkingen en aansluitingen ervan. Dit is by de fabrikant, de Amerikaanse „Republic"-fabrieken, bekend. Een nieuw systeem is reeds ontworpen en wordt in de „Thunderstreaks" en de „Thunder- flashes" ingebouwd. Dit verbouwen vergt echter een enorme hoeveelheid werkuren, hetgeen tot gevolg heeft, dat het nog wel enige tijd zal duren voor dat alle F 84 F vliegtuigen de „Thun derstreaks" en de „Thunderflashes" van dit nieuwe systeem zijn voorzien, aldus de luchtmachtvoorlichtingsdienst. HOEVEEL? Op de vraag, hoeveel van de 200 F 84 F straaljagers, die bij de Nederlandse luchtmacht in gebruik zijn tot op dit ogenblik zijn verbouwd, zei de lucht machtvoorlichtingsdienst geen antwoord te kunnen geven. Voor het aan de grond houden van deze toestellen bestaat echter geen tWfikdSfop** KONINKIIJKE MAATSCHAPPIJ DRAISMA VAN VALKENBURGLEEUWARDEN enkele reden, aldus de voorlichtings dienst. Het risico van het optreden van een storing, zoals donderdag wordt namelijk pas aanwezig geacht nadat de toestellen een bepaald aan tal uren hebben gevlogen. De wijziging in het hydraulische systeem wordt in de toestellen aangebracht voordat dit aantal vlieguren is bereikt. Wel be staat de mogelijkheid, dat na de erva ring van donderdag het aantal vlieg uren. waarna de verandering wordt aangebracht, zal worden verminderd. Advertentie Spaar Kwatta-soldaatjes voor het Kivatta-toldaatje 20 ct. is weer Twee Britse deserteurs in Amsterdam gepakt Vrijheid duurde niet lang Twee jeugdige Britse deserteurs van het bezettingsleger in Duitsland, zijn deze week in Amsterdam gepakt. Dinsdagavond j.l. ontdekte een agent van politie in de hal van het Centraal Station het tweetal dat zonder pas poort bleek te zijn. Bij de ondervra ging kwam aan het licht, dat ze ook geen middelen van bestaan hadden. Bovendien bleek, dat voor een van de beide Britten, de 20-jarige Upton Keith uit Banbury, een verzoek tot opsporing en aanhouding aan de Nederlandse po litie was gezonden, maar de ander, die zich „Terry Fox" noemde en in Londen zeide te zijn geboren, bleef een myste rie. Hij vertelde n.l. met een schip in Nederland te zijn gekomen, doch kon noch de naam van het schip, noch de ligplaats noemen. Het sterke vermoeden dat ook hij een deserteur was, werd juist bevonden. Captain Thornell van de Britse militaire politie in Hoek van Hol land kwam naar Amsterdam en kreeg bij de vreemdelingendienst gelegenheid de jongeman aan de tand te voelen, na dat ook een bezoek aan de Britse con sul geen resultaten had gehad. De Britse kapitein bleek niet gemak kelijk om de tuin te leiden. „Terry Fox" gaf al spoedig toe gelogen te hebben. Hij is Terry Alec Passam en komt niet uit Londen', doch uit Burton-on-Trent. Op 3 juli j.l. was deze Terry voor de eerste maal gedeserteerd en enkele we ken later in Engeland gearresteerd. Zondag j.l. werd hij onder militaire bewaking per boot naar Hoek van Hol land gebracht en daar - merkwaardig genoeg - alleen in de trein naar Duits land gezet, waar hij zich weer in zijn legerplaats moest melden. Maar Terry verkoos de vrijheid. Nog voor de trein Duitsland had bereikt, stapte hij er weer uit. Zijn vrijheid heeft twee dagen ge duurd. Captain Fomell heeft de beide deserteurs meegenomen naar Hoek van Holland. R.-K. KERK HEEFT VORM VAN HINDOE-TEMPEL Onlangs werd in Bombay een r.-k. kerk ingewijd, die gebouwd is in de vorm van een Hindoe-tempel. Het kruis boven de koepel en een paar beelden op het dak zijn de enige aanwijzingen, dat dit een christelijke kerk is. Het gebouw geeft uitdrukking aan de pogingen in de uiterlijke vormen van het kerkelijk leven de oude cultuur van India te weerspiegelen. Portugees en Deen naar liuis teruggestuurd Antonio Fontes da Costa, een 26-jarige sterde meteen af. Na een klaarblijkelijk jongeman uit Portugal, is door zijn tongval verraden en daarmede is zyn hele listige plannetje om gratis naar Argentinië te reizen, op niets uitge lopen. Dinsdag j.l, vrolijk weekend, werd hij dinsdag zonder geld en zonder papieren in Enschede door de politie aangetroffen en ook naar de Vreemdelingendienst in Amsterdam 1 gebracht. arriveerde hy met het -1* Jen beroofd", beweerde de Deen. m.s. „Karimata" van de Maatschappij hebben me al mijn geld en papieren „Nederland" in de Amsterdamse haven I afgenomen - In hoeverre dit waar kan als verstekeling. Onderweg was hy i zlJn- ,wfs Vreemdelingendienst nog door de bemanning ontdekt en na de j nie^ "ekend. Men bracht de zeeman aankomst in Amsterdam leverde de ge- ?a.fr1..(Je -^ee.nse consul, die hem van zagvoerder hem bi) de doorlaatpost van tijdelijke papieren voorzag en toen moest de Koninkl. Marechaussee in de haven n°S het probleem worden opgelost, hoe af. Die bracht de jeugdige verstekeling Jensen naar zijn land terug moest rei- naar de Vreemdelingendienst der Am sterdamse politie. En daar gaf de jonge man prompt een valse naam op. Boven- I dien vertelde hij in Argentinië te wonen en de Argentijnse nationaliteit te bezit- j ten. Hij kon dit echter met geen enkel i papier staven. Daarop werd hij naar de Argentijnse consul in Amsterdam gebracht, waar hij j hetzelfde verhaal opdiste. De consul hoorde echter onmiddellijk, dat de jon- j gen met een opvallend Portugees accent sprak. Antonio viel toen al spoedig door de mand. vertelde wie hij werkelijk was, j gaf toe, dat hij uit Portugal kwam en i trok toen zijn rechterschoen uit. Onder de losse voetzool haalde hij een identi teitspapier te voorschijn. Nu zal volgens de geldende bepalln- j gen de maatschappij die hem hier bracht, in dit geval dus de Maatschappij j „Nederland", ervoor moeten zorgen, dat hij op haar kosten naar Portugal wordt 1 teruggebracht. Met het eerste het beste j I schip van de „Nederland", dat naar Portugal vertrekt, zal hij worden mee- gezonden. I Blijft de vraag waarom Antonio zo naar Argentinië verlangde. De Vreem- delingendienst kan slechts naar het j antwoord gissen, want Antonio zelf liet zich er niet over uit..^. Een andere zeeman, Evald Ruben I Jensen, een blonde Deen van 23 jaar I uit Aalborg, is per trein naar Denemar ken terug gezonden. Hij was in ons land I op drift geraakt. I Een week geleden arriveerde hij met I een Noors schip in Rotterdam en mon- VOL KLEUREN I Met o.a. deze week: Zullen er ook blauwe rozen komen? We slapen in het bed van Faroek (Joke Horman beschrijft een fantas tisch avontuur in haar artikelenserie „Ik deed de was aan de evenaar"). Libelle, Nassauplein 7, Haarlem Congres gemeentesecretarissen Gemeenten thans bijkantoren van liet Rijk Besturen zijn door beperkingen bloedloos Op het congres van het Landelijk Contactorgaan voor Gemeentesecretarissen te Geleen, heeft de voorzitter, de heer P. Bergsma, enkele brandende kwesties belicht. Hü wees o.a. op de bestedingsbeperking, die niet alleen hoofdbrekens kost aan de bestuurders, maar ook aan het administratief gemeente-apparaat. De gemeente-secretaris ervaart dagelijks tot welke moeilykheden de stopzetting van de noodzakelijke werken leidt. Het gemeentebestuur is thans kleurloos en bloedloos geworden, de gemeenten zün tot bijkantoren van het Ryk gedegradeerd, zo meende de heer Bergsma. De voorzitter betreurde verder, dat in de jongste Troonrede met geen woord gerept werd over de financiële verhou ding tussen Rijk en gemeente. Sprekende over de arbeid van de commissie-Oud, welke advies zal uitbrengen over de al gehele herziening van de gemeentewet, bracht hij een interim-rapport van de Commissie voor Bestuur van Financiële Administratie ter sprake. Hierin wordt o.a. de wenselijkheid naar voren ge bracht van een nieuwe functionaris, een zelfstandig directeur van gemeente- financiën in gemeenten van meer dan 100.000 inwoners. Het bestuur van het landelijk contact-orgaan heeft zich ook over deze kwestie bezonnen en een com missie ingesteld, die het bestuur van voorlichting zal dienen. Voorzitter Bergsma heeft ook gewezen op het ernstige personeelstekort op ge meente-secretarieën, waardoor een goede functionering van het apparaat in gevaar komt en waardoor van de topfunctiona rissen teveel gevergd wordt. Door een toeval werd bekend, dat de Noorse consul in Rotterdam de oplos sing kon geven. Toen Jensen van de Noorse boot stapte en afmonsterde moest hij volgens een met veel voor uitzicht samengestelde Scandinavische overeenkomst een garantiebedrag van f. 120 by de Noorse consul storten juist met het oog op eventuele latere moeilykheden. Van dit bedrag heeft de Vreemdelingendienst voor hem een enkele reis per spoor naar Denemar- I ken gekocht en de Deen met de rest van het geld op de trein gezet. Raadslid Nijssen van Voorhout overleden NA AANRIJDING OP DE WEG De 69-jarige J. L. Nijssen, oudste lid van de Voorhoutse gemeenteraad, is gisteren, bij een aanrijding op de wegsplitsing Engelselaan-Jaroba van Beierenweg in de kom van het dorp om het leven gekomen. Hij reed op de fiets naar de kerk en werd midden op de weg door een uit de richting van ..Het Soldaatje" naderende personenauto, bestuurd door een inwo ner van Oegstgeest, aangereden. De heer Nijssen werd spoedig daarna een café binnengedragen, waar bleek, dat hij na enkele ogenblikken was overleden. De overledene was een bekende bloembol lenkweker in Voorhout en vertegen woordigde dertig jaar lang de KVP in de raad. Hij maakte verder nog deel uit van het R.-K. Armbestuur. Voorts heeft prof. mr. dr. L. W. L. Scholten, hoogleraar in de parlemen taire geschiedenis aan de Leidse Uni versiteit, een inleiding gehouden over de gemeenschap in verleden, heden en toekomst, waarbü hy speciaal de figuur van de gemeente-secretaris belichtte. Prof. Scholten sprak de vrees uit, dat de allesverzorgende staat in de toe komst steeds meer de lokale organen zal aangrypen om zijn doeleinden te verwezenlijken. In verband met de economische een wording van een deel van Europa be toogde prof. Scholten, dat bij de groei van grote eenheden de betekenis van de locale organen zal toenemen en de zelf standige positie van de gemeente-secre taris mee zal gaan groeien,, 's Middags hebben de congressisten een rondtocht gemaakt door Zuid-Limburg, waarbij zü door het gemeentebestuur van Hoensbroek werden ontvangen in het Kasteel. BINNENLAND De minister van Verkeer en Water staat, mr. J. Algera zat woensdag 9 okto ber de keersluis te Brouwershaven op Schouwen-Duiveland. in gebruik stellen. De sluts is de eerste die na de ramp op Schouwen-Duiveland gereed is gekomen. Koningin Juliana zal vanmiddag de demonstratie met politiehonden bijwonen, wel'ke ter gelegenheid van het 50-jarig be staan van de Kon. Ned. Politiehond-ver eniging in het gemeentelijk sportpark te Hilversum wordt gehouden Gistermiddag is het 3-jarig zoontje Bernard van de familie Giesen uut Abdils- senbosch op de Reeweg te Ubach over Worms gegrepen door een personenauto en op slag gedood. De minister van O.K. en W„ mr. J. M. L. Th. Cats, heeft vanochtend in Utrecht de tentoonstelling „Lastu". geor ganiseerd door de Nederlandse vereniging voor lastechniek, geopend. De vereniging ,,De Nederlandse Bloe misterij" zal woensdagmiddag 30 oktober haar algemene vergadering houden in het Gebouw voor Kunsten en Wettenschappen te Utrecht. Gistermorgen is op de Werf „Wilton- Feyenoord te Rotterdam de onderzeeboot jager „Overijssel" in dienst gesteld. Deze is op een na de laatste van de B-klasse van deze Jagers. De laatste is Hr. Ms. „Amsterdam", die vermoedelijk In begin 1958 opgele\erd zal worden. Deze Jagers behoren tot de zeer snelle schepen, die 56 mijl per uur kunnen lopen Ze hebben een lengte van 116 meter. De Haagse wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, de heer J. van Zwijndregt heeft gistermiddag in het Gebouw van het Haags Persbureau aan de Rit/uw straat een tentoonstelling van archivaris geopend die een beeld geven van de verschillende facetten van de loopbaan van dr. P. H Rltter Jr. die zoals bekend kortgeleden bij zijn afscheid als radiospreker grootscheeps is gehuldigd. Gisterochtend is de 18-Jarige wiel- rijdster mej. D. Keyzer, wonende in de Ja cob Bonigstraat te Oostzaan, tengevolge van een aanrijding om het leven gekomen. De nieuwe DAF-motorfabriek te Eind hoven zal woensdag 13 november officieel worden geopend door de minister v. Econ. Zaken, prof. dr. J. Zijlstra. In deze nieuwe fabriek zullen D AF - dieselmot oren lu serie worden vervaardigd. Het gereed komen van de motorenfabriek betekent de voltooiing van de laatste fase van het bouwprogram voor een complete Neder landse fabriek voor de produiktie van be drijfsauto's, waarmee de Gebroeders van Doorne in 1950 zijn begonnen, Zaterdag 12 oktober zal de Tsjechi sche gezant in ons land, de heer Viktor Sandor, waarschijnlijk in tegenwoordigheid van de Tsjechische minister van Onderwijs het standbeeld onthullen van Jan Amos Comenius, dat uit. Tsjecho-Slowakije naar Naarden lé overgebracht. BUITENLAND De politie in Manilla (hoofdstad van de Philippijnen) heefit een groep hande laars In verdovende middelen ontdekt, die vooral hun slachtoffers zochten onder leer Mngen van middelbare scholen. De boeven hebben verslaving van veel leerlingen op hun geweten, aldus de politie. Op 10 november zal een Amerikaanse vliegtuig opstijgen voor een reis om de wereld, waarbij voor het eerst in de ge vlogen. De reis, die twee weken zal duren, sein edenis over beide Polen zal worden ge- Ls georganiseerd door een groep zaken- Ineden ter ere van wijlen admiraal Richard Byrd Offlotëel wordt meegedeeld, dat er bij het zondag in Nigeria gebeurde spoorweg ongeluk 70 doden en 147 gewonden zijn gevallen. Over het lot van bijna 200 van de 500 passagiers van die verongelukt» trein weet men nog niets. Julius Holmes, medewerker van de mi nister van Buitenlandse Zaken Dulles, ver trekt 6 oktober voor een studiereis van zes weken door Afrika. Holmes heeft tot taak voor Dulles een gedetailleerd rapport op te stellen over diit werelddeel, „waar van de betekenis steeds groter wordt", al dus het departement. De Indiase premier, Nehroe, is giste ren voor een bezoek van twee weken aan Japan in Tokio aangekomen. Nehroe zal bezoeken brengen aan fabrieken, univer siteiten. tempels, boerderijen en ook aaai Hirosjlma. Laszlo Balogh, die bevelhebber van een groep opstandelingen bij de opstand van -vorig jaar in Boedapest wondt ge roemd, is vrijdag door een rechtbank lm Boedapest ter dood veroordeeld wegen9 samenzwering ter omverwerping van hoc volksdemooratisohe stelsel. Vier leden van de „contrarevolutionaire groep" van zes tien man, die in verbinding gestaan zou den hebben nuet Westelijke aplonageorga- nisatles, hebben levenslange gevangenis straf gekregen. De overige elf verdachten kregen gevangenisstraffen variërend van vijftien tot twee jaar. Het Londense „St.-James theatre", voor het. behoud waarvan vele bekende Engelse toneelspelers en -speelsters (zoals Sir Laurence Oliivier en zijn echtgenote Vivien Leigh) hebben gestreden, zal toch moeten verdwijnen. De voorstanders heb ben niet de 500.000 pond sterling (ruim vijf miljoen gulden1) kunnen bijeenbren gen, waarvoor de nieuwe eigenaren van het gebouw van hun plan tot afbraak had den willen afzien. Indiase troepen, diie een Bltrmaans dorp ln de Naga-heuvels hadden bezet, hebben zich teruggetrokken tot op In disch grondgebied, aldus betrouwbare be richten, die zaterdag te Rangoon zijn ont vangen. Voor hun aftocht braken de In diërs de barakken af, die zij hadden ge bouwd, en verdeelden zij voorraden onder de plaatselijke Naga-bevolking. Het nieuwgevormde vulkaaneiland bij het eiland Fayal, een van de Azoren. heeft een doorsnede van 700 meter. Het hoogste punt. van het eiland is 70 meier. Van tijd tot tijd doen zich nog ontploffingen voor. De rook uit de krater stijgt tot 8000 m. De Zuidafrikoanse landschapschilder Jacob Hendrik Plerneef is in Pretoria op 71-Jarige leeftijd gestorven. Plerneef, die op 13 augustus 1886 in Pretoria werd ge boren, is wel „de vader van de moderne Zuidafrikaanse schilderkunst" genoemd. N>a gedurende twee jaar tekenlessen aan de Academie voor Beeldende Kunsten ln Rotterdam te heb'ben gevolgd:, werd Pier- meef ln Pretoria leerling van de Neder landse ©dhllllder Frans Oerdier» ZATERDAG HTM-halte Posthof: Excursie Kon. Ned Natuurhistorische Ver. naar Wassenaar. 1.56 uur nam. ZONDAG Luxor-theaiterBijzonder Kerkewerk Herv. Gem. Negro-spirlt/ueis. 10.30 uur voorm. Hogewoerd 175. Wachttorenstudie Jeho va's Getuigen. 5.30 uur nam. MAANDAG Rapenburg 8: Ver. voor Internat. Rechts orde. Spr. S. Hames over het partijsysteem in de V.S. 8 uur nam. DINSDAG Den Burcht: Wedstrijd in theezetten. 8 uur nam. WOENSDAG. Breeetraat 19: Jaarverg. „Het Oranje- Groene Kruis". 8 uur nam. Gerecht 10: Spiritisch Genootschap. 8 uur nam. Zuiderkerk: Zangavond Bybelkloekver- eniigiing. 8 uur nam. Oegstgeest (Zendlngshogesohool) Vrouwenzemdingsgroep. Spr. mevr. van Doorn-Snijders over de Indonesische vrouw in deze tijd." 8 uur nam. Wassenaar (Middelweg 19) Broederschap van oud-padvinders. 8 uur nam. DONDERDAG Rehoboth: Bijeenkomst. Veron. 8 uur nam. Warmondieirweg 20: Ledenverg. Kon. Ned. Natuurhistorische Ver. 8 uur nam. VRIJDAG Boerhaavezalen ling Lelds Kunstcentrum Het Gulden Vlies: Modeshow afd. Lei den Ned. Ver. van Huisvrouwen, 2.30 uur nam. TENTOONSTELLINGEN Rijksmuseum Geologie en Mineralogie V. d. Werf park 1) Tentoonstelling geolo gie van ederland. Op werkdagen van 10- 12 en 24 uur. Zon- en feestdagen 24 uur. BIOSCOPEN Casino: „De voddenrapers van Abbé Pierre". (14 jr.) Werkd. 2.30, 7 en 9.1'5 u. zondag 2.30, 4.45, 7 en 9.16 uur. Rex: „De eenzame ruiter" (14 Jaar). Werkdagen 2.30. 7.15 en 9.1-5 uur. Zon dag 2.30, 4.45, 7.1'5 uur. Luxor: „Een terdood veroordeelde ont snapte" (14 Jaar). Werkdagen 2.30, 7 en 9.15 uur. Zondag 2.30, 4.45, 7 en 9.16 u Trianon: „Notre Dame de Paris" (14 jr). Werkdagen "",30. 7 ei 9.16 uur. Zondag 2.16. 4.30. 7 en 9.15 uur. LI do: „De bruid is niet bleu" (18 jaar). Werkdagen 2,30, 7 en 9.16 uur. Zondag 2,30, 4.45, 7 en 9.16 uur. De zondagsdienst der huisartsen te Lei den wordt van hedenmiddag 2 uur tot maandagmorgen 8 uur waargenomen door de doktoren Langezaal Stoffers, Kort- mann, Roodenbrug Vermaat en de Bruyne. Te Oegstgeest Hugenholtz sr. en jr. Zaterdag 5 oktober zijn des middags, 's avonds en 's nachts voor het klaarmaken van spoedirecepten geopend; Apotheek Herdlngh en Blanken, Hoge woerd 171 tel. 20502; Apotheek Reyst, .Steenstraat 36. tel. 20136 en Apotheek Oegstgeest. Wilhelmlnapark 8, Oegstgeest, tel. 26274. Zondag 6 oktober zijn geopend van 's morgens 8 uur tot 's avonds 1'2 uur: Apotheek H'erdiingh en Blanken en Apo theek Oegstgeest. du CHATTEL Breestraat 95 DRIESSEN J. HOOGERVORST Morschstraat 9 P. J. MAARTENSE Hoogstraat 6 J. du PON Ereestraat 89 Opening ;ntrum. 8 Vreemde verkiezing Voorzitters-met-'n-luchtje van Amerikaanse vakbond Met een meerderheid van vier tegen een is James Hoffa gisteren tot voorzit ter gekozen van de Amerikaanse Bond van vrachtryders. Hij volgt Dave Beck op, tegen wie dit jaar een onderzoek is ingesteld door een Senaatscommissie, die zich bezig houdt met de kwestie van misdadige praktijken in de Amerikaanse vakverenigingen. De nieuwe voorzitter van de Bond van vrachtryders, die meer dan 1.500.000 leden telt, is zélf in staat van beschul diging gesteld wegens meineed door een federale jury. Ook op zijn werkzaam heden in de vakbond Is scherpe kritiek uitgeoefend door de Senaatscommissie van onderzoek. James Mitchell, de Amerikaanse mi nister van Arbeid, zei gisteravond, dat de verkiezing van Hoffa zal leiden tot uitstoting van de bond van vrachtrijders uit het grote Amerikaanse vakverbond AFL-CIO. De minister meende, dat de regering der V.S. het Congres zal vra gen, een wetsontwerp goed te keuren waardoor controle op de financiën van vakverenigingen mogelijk wordt. By geen gehoor dist. bel 6peclai b(j üw huisarts of op dokterstelefoon 2222'*. WEERRAPPORTEN (Van hedenmorgen 7 uur) Stockholm Oslo Kopenhagen Aberdeen Londen Amsterdam Luxemburg Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort München Zürich Genéve Locarno Wenen Innsbruck Rome Ajaccio fi bi c a 4> 14 s s '5 fle-3 half bew. wzw 2 10 0 geh. bew. zzw 2 li 0.3 geh. bew. wzw 8 li 0 regen w 4 13 0.5 licht bew. windstil 14 0 geh. bew. zzw 7 13 0 onbewolkt nno 3 11 0 licht bew. windstil 15 0 onbewolkt n 3 17 0 geh. bew. nnw 2 14 0 onbewolkt nnw 5 21 0 zwaar bew. wzw 5 12 0 mist no 1 13 0 mist windstil 11 0 zwaar bew. nno 2 12 0 geh. bew. ono 6 14 0 geh. bew. ozo 1 19 0 onbewolkt z 3 13 0 licht bew. windstil 12 0 geh. bew. ono 2 22 2 onbewolkt ono 2 22 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1957 | | pagina 2