KAAS WYBERT Een Nederlandse straaljager vloog ruim anderhalf uur onbemand rond En maakte toen goede landing... Geen twijfel aan de eerlijke bedoelingen van de V.P.R.O. Zeevis-aanvoer gaf in de maand augustus weinig verschillet! Moeder en drie dochters gewond hij aanrijding in Waddinxveen 56ste jaargang Vrijdag 4 oktober 1957 Vjjfde blad no. 29256 „Kans van één op de miljoen!" Een Nederlandse straaljager heeft gistermiddag ruim anderhalf uur jnbemund rondgevlogen boven het Nederlands-Duitse grensgebied en is tonder grote schade aan te richten bij Nijmegen neergestort. De piloot, die mderhalf uur tevoren zijn toestel had verlaten, is behouden met zijn val scherm aan de grond gekomen. Neerschieten gevaarlijk Juist gehandeld De straaljager was er een van het ype „Thundcrflash", een fotoverken- lingsvliegtuig, en behoorde tot het op |e in Duitsland gelegen vliegbasis Laar- iruch gestationeerde 306-squadron. Het ocstel nam deel aan een oefening in tct formatievliegen, toen de bestuurder, Ie 22-jarige sergeant-vlieger W. G. Evers uit Arnhem, aan zijn formatie- eider meldde, dat hij een storing had ian het hydraulische systeem van zqn jliegtuig. De foimatieleider, de 32-jarige ma- oor-vlieger J. G. Eikerbout, gaf hem [pdracht, de voor dit geval voorgeschre- en procedure te volgen. Dat wil zeg- ;en: sergeant Evers moest gedurende ien minuten zijn toestel vliegen alleen net behulp van het elektrische systeem. )e inrichting van de straaljager is na- nel ijk zo, dat in geval als dit na tien hinuten „elektrisch vliegen" blijkt, of iet toestel nog aan de grond kan wor- ;en gezet. Raakt de stuurknuppel ge- Jokkeerd - met nog een aantal andere nstrumenten -, dan is het toestel niet ïeer te redden. Sergeant Evers voerde e instructieuit en na tien minuten leek, dat het toestel inderdaad niet ïeer aan de grond kon worden gezet: e stuurknuppel was geblokkeeerd en an tal van onderdelen zoals de vleu- elklappen was de oliedruk weggevallen. )e bestuurder meldde dit aap zijn for- ïatieleider en kreeg opdracht, boven nbewoond gebied zijn toestel te verla- »n. Hij deed dit op een hoogte van on- eveer 4000 meter boven Xanten in 7est-Duitsland, ten noordoosten van 'enlo en kwam om toen over half vier ebouden aan de grond. Bommenwerper steeg op Terwijl sergeant Evers aan zijn pa- achute omlaag zweefde verdween zijn iraaljager in de wolken. De direct ge- aarschuwde basis Laarbruch spoorde et toestel met radar op en een even- ens op Laarbruch gestationeerde traalbommenwerper van het type Canberra" van de Engelse luchtmacht teeg op om de straaljager te gaan „ha- in". De bommenwerper vond het fo to estel inderdaad. Het vloog rond boven et Nederlands-Duitse grensgebied waar iet wijde bochten beschreef, nu eens aar links en dan weer naar rechts. De traalbommenwerper bleef vlak bij - de e zwerver in de buurt om te trachten, lit is namelijk, hoewel gevaarlijk, niet jjn bewegingen zo nodig te beïnvloeden. Smogelijk. Prins Bernhard naar Sennelager In zijn kwaliteit van inspecteur-gene- al van de Kon. Landmacht zal Prins fernhard op 10 en 11 oktober een be ek brengen aan het Navo-legerkamp mnelager in Duitsland. De Prins zal lar een deel van de oefening bijwonen, e Nederlandse troepen op het ogenblik het kamp houden. poedige invoering dierenwet gevraagd Het bestuur van het Nationaal Die npark voor Zwerfdieren „De Hazen- rg" te Amerongen, heeft zich ter ge- Eenheid van Dierendag tot de regering wend met het dringend verzoek de voering van een speciale Dierenwet in ;S land te bespoedigen. De voorzitter van de Stichting, de heer Reckman, heeft de regering in een tvoerig schrijven gewezen op het ont- jllend groot aantal kettinghonden.dat ïderland helaas nog bezit, alsook op de le gevallen van ernstige dierenmishan- ling, met welker gevolgen men in hét vengenoemde dierenpark dagelijks >rdt geconfronteerd. Na met voorbeelden te hebben gewezen 1 het vele leed, dat dieren wordt aan- daan, komt het bestuur van de Stich- ig tot de conclusie, dat een dierenwet Nederland dringend noodzakelijk is 1 daaraan paal en perk te stellen. Ruim negenduizend doden en vermisten in Algerije De Algerijnse opstand heeft sedert t begin in november 1954 tot aan 1 tgnstus j.I. aan 6.945 burgers (6.075 Dhammedanen en 870 Europeanen) het fen gekost. Voorts worden 2.333 burgers .107 mohammedanen en 226 Europea- m) vermist, aldus een bekendmaking in het bureau van minister Lacoste in Igiers. De Fransen hebben in Algerije langs Tunesische grens een vier meter 3ge draadversperring aangelegd, die ider stroom staat. Deze versperring is •O kilometer lang en heeft ten doel te jrhinderen. dat groepen opstandelingen t Tunesië' Algerië binnen komen. missie aandelen Koninklijke Ter waarde van een miljard De N.V. Kon. Ned. Petroleum Maat- •happij en „The Shell transport and ading company, limited" maken beke it zij reeds enige tijd de mogelijk- ïden van het aantrekken van nieuwe liddelen voor de uitgiften van aande- n in het begin van 1958 onderzoeken, eze uitgifte hebben ten doel de beschik- tng te verkrijgen over gelden nodig >or komende kapitaaluitgaven van de oninklijke/Shell groep. De emissie van aandelen Koninklijke 1 naar verwachting geschieden op basis in een voorkeursrecht van aandeelhou- ïrs en f. 800 miljoen tot f. 1.000 miljoen Jdragen. De uitgifte zal niet tegen nominale aarde geschieden, maar de uitgifteprijs tl worden bepaald door de ten tijde van e uitgiften heersende verhoudingen 3 de verschillende kapitaalmarkten. The „Shell transport and trading >mpany. ltd" zal een soortgelijk aanbod an aandeelhouders doen voor een be- rag van 40 miljoen pond sterling tot 55 ïiljoen pond sterling. De „Canberra" had het onbemande toestel ook kunnen neerschieten, maar dan is niet te bepalen, waar het terecht komt. Het is trouwens niet nodig geble ken. Na anderhalf uur rondzwerven was de brandstofvoorraad van het onbeman de toestel uitgeput en viel het op een stuk bouwland in 't gehucht De Spurkt onder Venray. Er werd geen schade aangericht. De bemanning van de Canberra had het toestel door weersomstandigheden de laatste minuten van de vlucht uit het oog verloren. Tot grote verbazing van alle deskundigen heeft de onbemande straaljager een zodanige landing ge maakt, dat alleen enige kleinere bescha digingen zijn aangericht. Stuurhut en vlèugel zijn uiterlijk onbeschadigd en het toestel kan worden gerepareerd. De luchtmachtstaf is van mening, dat de formatieleider juist heeft gehandeld. Het zou niet verantwoord zijn geweest indien de piloot in het toestel zou zijn gebleven. Enkele weken geleden kwam een straaljagerpiloot op Ypenburg om het leven toen hij bij een soortgelijke storing een noodlanding trachtte te maken. Dat het ongeval van gisteren op een dergelijke manier is afgelopen is zo exceptioneel, dat de luchtmachtvoor lichtingsdienst sprak van „een kans van één op de miljoen". En een risico van één op de miljoen kan men met een mensenleven niet nemen! De drie wijze mannen Speciale commissie zal tekortkomingen in den vervolge gaan ondervangen In het orgaan van de V.P.R.O. worden de bevindingen meegedeeld, waartoe het door de VPRO Ingestelde „Comité van Bijstand" is gekomen naar aan leiding van het gekritiseerde nationale televisieprogramma op 31 augustus, dat door de VPRO was voorbereid. Dit comité, bestaande uit de heren E. H. Ebels, W. H. Fockema Andreae en G. J. Wiarda, heeft over deze uitzending de volgende verklaring gepubliceerd: „Geen twijfel kan er na onderzoek van het gebeuren bij de televisie-uitzending op 31 augustus 1957, gewijd aan het oude feest van Koninginnedag, bestaan, dat de leiding van de VPRO is bezield ge weest van de eerlijke behoefte in deze uitzending de grootheid en onaantast baarheid te doen uitkomen van H.K.H. Prinses Wilhelmina gedurende haar Koningschap. Evenmin is twijfel mogelijk aan het feit, dat de goede bedoelingen in het geboden programma onvoldoende tot haar recht zijn gekomen en dat de uit zending onderdelen bevatte, welke kri tiek verdienden. De oorzaak daarvan is van tweeërlei aard: ten eerste heeft de leiding van de VPRO de gevoeligheid van het programma onvoldoende beseft en zich te weinig ingesteld op de gevoe lens der kijkers, ten tweede is gebleken, dat er grote verschillen bestaan tussen de voor-oorlogse en de na-oorlogse ge neratie in de beschouwingswijze van ge beurtenissen en ontwikkelingen gedu rende de laatste halve eeuw, welke in dit programma onvoldoende tot even wicht zijn gekomen. De eerstgenoemde tekortkoming zal ondervangen kunnen worden door een verbreding van de groep, welke in de VPRO verantwoordelijkheid draagt voor televisie-uitzendingen. Het VP RO-bestuur zal overgaan tot. het in stellen van een televisie-programma commissie, in de samenstelling waar van wij het zullen bijstaan. Het tweede vraagstuk grijpt dieper en houdt verband met wezenlijke proble men van onze hedendaagse cultuur, welke klaarblijkelijk onvoldoende wor den belicht. De VPRO wenst deze pro blematiek allereerst in zijn eigen kring ter discussie te stellen. Aldus hoopt hij tevens een beter begrip te verkrijgen en te verbreiden voor het moeilijke, nieuwe medium, dat thans in ons land de tele visie nog is. Onder leiding van het bestuur zullen aanstonds voorbereidingen worden getroffen om deze verdieping van inzicht door gezamenlijke studie en bespreking te bevorderen. Wij betreuren het gebeurde met het bestuur van de VPRO en wij zijn met het bestuur bezorgd over bepaalde reac ties. vooral in de Nederlandse pers, welke hier en daar indrukken hebben gewekt, die onrecht doen aan het geestelijk en nationaal streven van de VPRO." TELEVISIE-COMMISSIE Voorts wordt medegedeeld, dat de VPRO een televisieprogramma-commis sie zal instellen. Zij zal geestverwanten, die op verschillend levensterrein des kundig zijn, uitnodigen in deze commis sie zitting te nemen. Bij de samenstel ling zal er voor worden gezorgd, dat de verschillende inzichten, die in het vrij zinnig protestantisme bestaan over een aantal vraagstukken, tot hun recht komen en dat ook de verschillende gene raties vertegenwoordigd zijn. De VPRO denkt zo een sterkere en bredere basis te scheppen voor het voorbereiden en doordenken van haar televisiewerk. Advertentie FIJN VROEG THUIS OP JE MOBYLETTE Ja, fijn hè en dat ondanks de harde tegenwind en de regen! Ben je nu minder moe dan anders t Natuurlijk schat, ik ben helemééJ niet moe, ik hoef helemaal niet te trappen, zelfs niet om te starten. Die Kaptein-Mobylette met zijn 100% automatische koppeling flitst weg, zodra ik gas geef. Sommige héél dure auto's doen dat ook! Nu ben je toch zeker blij dat ik zo heb aangedrongen dat je vóór de win ter die vol-automatische Mobylette zou kopen en dat ik je heb helpen sparen. Ja, lieveling, ik ben Je zó dankbaar. Straks fijn samen naar de bios! Type S 14: 428,50 S 34: 525.— S 44: 675.(allemaal voorzien van de vol-automatische koppeling Ned. Octrooi No. 76777). De van ouds beroemde Mobylette S 1 nog steeds 375. Op alle types Vredestein banden doe^méér met Treilers visten op haring O en makreel Evenals in juli werd in de maand augustus de aanvoer van zeevis, met uitzondering van makreel, verzorgd door een dertigtal loggers en 130 kot ters boven de 120 pk. Over het alge meen kon wel van een bevredigende visserij gesproken worden, hoewel de kleinere kotters hinder ondervonden van het slechte weer. Daar de grote treilers vooral op haring en makreel trokken, was de aanvoer van rondvis vrijwel gelijk aan die van juli (2.000 ton). Het aanbod van platvis vertoon de een aanzienlijke verbetering. Zowel de tong- als scholvangsten liepen op. De aanvoer van platvis bedroeg 1.800 ton (juli 1.339 ton). MAKREEL Makreel was met 2.189 ton wel zeer sterk vertegenwoordigd. De aanvoer was onvoldoende gespreid, zodat de markt de grote hoeveelheden, welke soms op één dag werden aangeboden, niet steeds kon opnemen. Door de hierdoor veroorzaakte langere ligtijd der schepen ging uiter aard de kwaliteit van de vis achteruit. Bijna 470 ton makreel ging naar de vis- meelindustrie. De afslagprijzen liepen van f0.20 totif.1,04 per kg. Uitgevoerd werd 106 ton. Augustus gaf eveneens een grote aan voer van schelvis te zien, namelijk 1.125 ton. Dit kwantum kon op 56 ton na voor menselijke consumptie-doeleinden wor den afgezet. Slechts 56 ton werd uitge voerd, zodat het binnenland een ruime hoeveelheid te verwerken kreeg. De prij- zijn lagen tussen f. 0,16 en f. 1,32 per kg. KABELJAUW. De aanvoer van kabeljauw vertoonde wederom een daling. Deze liep terug van 473 ton in juli tot 402 ton. Voor dit kwantum bestonden voldoende af zetmogelijkheden. De prjjzen varieer den van f. 0,16 tot f. 2,94 per kg. De export bedroeg 103 ton. Het aanbod van schol liep sterk op. Was er in juli 839 ton aan de markt, in augustus was dit opgelopen tot 1.125 ton. De prijzen lagen tussen f0,16 en f. 1,60 per kg. Bijna 250 ton schol kon worden geëxporteerd. TONG. Ook de tongvangsten vertoonden een verbetering. Er was namelijk 485 ton tegen 275 ton in juli. Vooral in de laatste week van augustus, toen wegens het slechte weer de aanvoer gering was, lagen de tongprijzen op eert zeer hoog peil. Gezien over de hele maand varieer den de prijzen van f. 1,87 tot f. 9.00 per kg. Uitgevoerd werd 410 ton. UITVOER. In totaal bedroeg de uitvoer van zee vis, uitgezonderd dus de verse haring, in augustus 1.019 ton voor een waarde van f. 2,1 miljoen tegen 1.146 ton voor een waarde van eveneens f. 2,1 miljoen in de overeenkomstige maand van 1956. Afnemers waren o.m. België (410 ton), West-Duitsland (37 ton), Groot-Brit- tannië (223 ton). Frankrijk (39 ton) en Italië (202 ton). In augustus werd voorts nog 244 ton zeevis ingevoerd voor een waarde van f. 192.000. In de overeenkomstige maand van 1956 waren deze totalen respectieve lijk 324 ton en f. 307.000. Import vond o.m. plaats uit België (87 ton) en West- Duitsland (132 ton). Gasvoorziening Zuid-Holland verloopt gunstig Verschenen is het verslag van de ge meentelijke gasvoorziening Zuid-Hol land over het jaar 1956. Daarin deelt de directie mede, dat de aanleg van de nieuwe leiding, waartoe in de loop van dat jaar werd besloten, in januari 1957 in bedrijf kon worden gesteld. De ontwikkeling van de raffinaderij- gas-afname heeft een zeer gunstig ver loop gehad", te oordelen naar het vol gende staatje: In 1953 22.540,66 eenhe den en in 1954 40.453,73 eenheden, in 1955 46.721,59 eenheden en in 1956 64.517,12 eenheden. Evenals vorige jaren heeft de gemeen te Gouda ook in dit verslagjaar het haar toekomende aandeel overgedragen aan Rotterdam, Leiden en Schiedam. Met uitzondering van de hoeveelheid raffinaderijgas, welke de gemeente Delft heeft nodig gehad voor het rege len van de calorische waarde van het door haar geproduceerde stadsgas, heeft deze gemeente haar kwantum raffina derijgas door Den Haag laten verwer ken. Gistermiddag had op de Sniepweg ter hoogte van de Acaciastraat een ernstige aanrijding plaats tussen twee personen auto's, waarbij mevr. P. G. Hoogen- doorn-Van Tol en drie van haar kinde deren ernstig werden gewond. Mevr. Hoogendoorn uit Waddinxveen reed op de Sniepweg in de richting van het spoorwegviaduct toen uit tegenover gestelde richting een personenauto na derde, bestuurd door de heer W. Ros kam eveneens uit Waddinxveen. Ver moedelijk doordat zijn aandacht door spelende kinderen werd afgeleid, week de heer Roskam naar links uit, waar door de auto's in volle vaart tegen el kaar botsten. De auto van mevr. Hoo gendoorn werd daarbij zwaar bescha digd. Zelf liep zij bij de aanrijding ernstige vleeswonden op aan hoofd en borst. Ook haar oudste drie in de «uto Bescherm Uw keel en voorkom verkoudheid met it 26 oktober in Haagse Ambteiiarencentriim Dierentuin protesteert Tegen het salarisbeleid van de regering (Van onze Haagse redactie) Gehoor gevend aan de bij al zjjn organisaties naar boven gekomen wens om in het openbaar uiting te geven aan de alom heersende teleurstelling en onte vredenheid over het salarisbeleid der regering, heeft het bestuur van het Ambte- narencentrum besloten op zaterdag 26 oktober in de Haagse Dierentuin een grote openbare bijeenkomst te beleggen om aan het Nederlandse volk opening van zaken te geven. Dit is gistermorgen door de voorzitter van het Centrum, de heer H. L. Engberts, tijdens een te Den Haag gehouden persconferentie meegedeeld, die mede was belegd om duidelijk te maken dat ook het Ambtenarencentrum met zijn 30.000 leden deelgenomen heeft aan het georganiseerd overleg over de ver hoging van de salarissen der lagere en middelbare ambtenaren. Het bestuur is zich zeer wel bewust, beteringen in de secundaire arbeidsvoor dat het dwingende motieven moet heb ben om in een periode van bestedings beperking met voorstellen tot salaris verbetering te komen. Het meent echter dat bij een koopkrachtvergelijking met de jaren 1928 en 1938 deze motieven zeer zeker aanwezig zijn. Er blijkt uit dat de ambtenaren in het algemeen nog lang niet de koopkracht van deze jaren heb ben terugontvangen, ondanks de ver- De bijna zeven meter hoge, 133 meter lange brug, welke Elburg met de nieuwe polder Oost Flevoland verbindt en zeer binnenkort tegelijk met de randweg op de dijk langs het Veluwemeer zal worden open gesteld waarden. Aan de algemene na-oorlogse welvaartsstijging hebben de ambtena ren in het geheel geen deel gehad, zo meent het Ambtenarencentrum. Eerst wanneer deze achterstand is ingehaald, kan men de ambtenaren met recht la ten meedragen in de bestedingsbeper king. Niet ondanks, doch juist op grond van de bestedingsbeperking heeft het Ambtenarencentrum gemeend met sa- larisvoorstellen te mogen en te moeten komen. Deze voorstellen hielden in: L ver hoging van de loonvloer, dus een op trekking van de beloning der aller laagst bezoldigden, met doorwerking in de hogere groepen; 2. het bieden van een redelijk carrière-perspectief aan de ambtenaren van elk niveau in overheidsdienst; 3. een herstel van de aansluiting tussen de bezoldiging van de middelbare en de hogere amb tenaren, verbroken door de eenzijdige verhoging van de salarissen van de laatste groep. Ook al houdt men rekening met de in de laatste jaren iets verruimde in komsten, zo'meent het Centrum, dan meent het toch te moeten concluderen, dat een inkomen zoals loongroep 1 biedt (f3584) niet voldoende is om op enigs zins redelijke wijze van te kunnen leven. Op deze gronden heeft men voorgesteld het loon van deze groep met ca. 10% te verhogen. Eveneens ernstige bezwa ren bestaan er tegen het bevorderings systeem. Waren door de eenzijdige ver hoging van de salarissen der hogere ambtenaren de verhoudingen in het Rijkssalarissysteem al grondig verbro ken. nog ingrijpender werd de situatie bij de gemeenten overhoop gehaald door de beruchte circulaire van 15 juni j.I. De nadruk werd er door het bestuur van het Ambtenarencentrum op ge legd, dat er geen sprake van is, dat men wil meewerken aan langzaam- aan-aeties, maar dat men als enige weg ziet zich te wenden tot de Tweede Kamer om te komen tot een tot de orde roepen van de regering. Vaticaans weekblad over Sophia Lorens huwelijk In het niet-officiële weekblad van Vaticaanstad, „Osservatore della Dome- nica" is een artikel verschenen, waarin gezegd wordt dat room-katholieken ge ëxcommuniceerd kunnen worden als zij een burgerlijk huwelijk sluiten en een zittende kinderen liepen vleeswonden op. Een der meisjes brak beide polsen, haar zusje brak één pols en het derde zusje liep daarbij een zware hersen schudding op. Dokter P. van der Linde verleende de eerste hulp met assisten tie van de EHBO-er de heer Vink. Mevr. Hoogendoorn, die een shock had, werd met twee dochtertjes per ambulance auto overgebracht naar het ziekenhuis te Gouda. Dokter Van der Linde bracht het andere meisje naar het ziekenhuis over. De Rijkspolitie stelde in samen werking met de Verkeerspolitie een on derzoek naar de toedracht van het ongeval in. Chrissemeuje 108! Overstelpende drukte Nederlands oudste inwoonster, de te Holterhoek gemeente Eibergen wonen de weduwe Christina Karnebbe-Backs, of wel Chrissemeuje, vierde woensdag haar 108e verjaardag. Reeds vroeg was het in haar anders zo eenzame, aan de Duitse grens ge legen woning een komen en gaan van persmensen, fotografen, familie en verdere belangstellenden. Om half negen droeg pastoor B.- A. W. Kaetel uit Eibergen in haar woning een mis op, die door de zeldzaam krasse jarige met grote belangstelling werd gevolgd. Om elf uur had de post haar reeds talloze schriftelijke felicitaties, afkom stig uit alle delen van het land, ge bracht. Een van de brieven, welke ge adresseerd was aan „mevrouw bijge naamd Chrissemeuje te Neede" werd door de post prompt op tijd aan het juiste adres bezorgd. Voorts waren tal van bloemstukken, fruitmanden en andere geschenken ge komen. Rustig en glimlachend accep teerde Chrissemeuje, die nog even vitaal is als een jaar of acht geleden, deze hulde. Van de wijs brengen laat Chrissemeuje zich door niets! Zij had een drukke dag en was al vroeg opgestaan voor de mis. Doch dat was ook het enige waarvoor zij eenmaal per jaar een uitzondering maakt op haar vaste leefregel, die onder andere inhoudt, dat zij 's morgens om halftien opstaat, 's middags een poosje gaat rusten en 's avonds om negen uur naar bed gaat. Vooral van het op tijd naar bed gaan laat Chrissemeuje zich niet afhouden. Als het 's avonds negen uur is, zegt zij haar huisgenoten „wel terusten" en gaat naar bed, ongeacht wie er op bezoek is. Zij zou er zelfs op haar verjaardag niet over denken om zich daar van af te laten brengen, al stonden er drie muziekkorpsen klaar om haar een serenade te brengen! 1957 jaar wordt slecht voor verkeer Volgens een publikatie van de KNAC zyn er in de eerste helft van dit jaar 64.225 verkeersongevallen gebeurd. Daarbij zyn 785 mensen om het leven gekomen en werden 11.223 mensen ernstig gewond. De materiële schade, die deze ongelukken teweeg heeft ge bracht wordt op 130 miljoen gulden geschat. Deze cijfers liggen aanzienlijk hoger dan die voor het eerste halfjaar 1956. Het totaal aantal ongevallen beliep toen 58.719, waarbij 672 doden zijn gevallen en 9398 ernstig gewonden. Het zijn voor al bromfietsers, wielrijders en voetgan gers, die tol aan het verkeer hebben moeten betalen. Er hebben dit eerste halfjaar 129 bromfietsers het leven ge laten, 181 fietsers en 236 voetgangers. Voor deze categorieën luidden de cijfers over de eerste helft van 1956 resp. 76.173 en 205. De KNAC tekent hierbij aan, dat ten aanzien van de voetgangers in het algemeen geldt, dat de dodelijke ongevallen in deze categorie voor een zeer belangrijk deel resulteren uit bot singen tussen bejaarde voetgangers en personenauto's. Zowel de aantallen voet gangers boven de 65 jaar als de aantal len personenauto's zijn de afgelopen jaren relatief zeer sterk gestegen. Wel licht. zo meent de KNAC, is daarin een verklaring te vinden voor de onrust barende toeneming van het aantal doden onder de voetgangers. van beiden reeds eerder voor de kerk getrouwd is. Hoewel er in het artikel geen namen genoemd worden zijn waarnemers van mening, dat het geschreven is in ver band met het huwelijk van de Italiaanse filmster Sophia Loren. Zoals bekend is Sophia Loren op 17 september in Mexico getrouwd met de Italiaanse filmproduk- tieleider Carlo Pontl. Laatstgenoemde is in Mexico gescheiden van zyn eerste vrouw. „Het kanonieke recht beschouwt hen, die een tweede huwelijk aangaan, zelfs als dit slechts een burgerlijk huwelijk is, als bigamist", aldus het blad.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1957 | | pagina 17