Westduitse kamerleden teveel kilometers in brengen rekening Middenstandsbond belicht prijsstabilisatiepolitiek Onoverzichtelijke en verwarde situatie in Indonesië VRIJDAG 28 DECEMBER 1956 N. O. V. vergadering in Kurhaus Regering zal waarschijnlijk genoodzaakt zijn verder te gaan dan SER voorstelde! De gehele bijzondere algemene ledenvergadering van de Kon. Midden standsbond. welke vandaag in Utrecht wordt gehouden, is gewijd aan het prijsstabilisatiebeleid van de regering. De staatssecretaris van Eco nomische Zaken. dr. G. J. M. Veldkamp, ivas er voor naar de Domstad gekomen. Tijdens deze in besloten kring gehouden vergadering besprak hij enkele vraagstukken van algemeen economische aard met betrekking toi de ontwikkeling van het middenstandsbedrijfsleven, dat volgens dr. Veldkamp ook in belangrijke mate heeft kunnen profiteren van de gunstige conjunctuerele situatie in ons land. Kruideniers, textieldetaillis- ten, banketbakkers en dames- en herenkappers zagen b.v. hun geld- omzetten in de eerste tien maanden van 1956 toenemen met resp. 5, 10, 8 en S procent. Maar dr. Veldkamp wilde ook niet verhelen, dat er nog steeds middenstandszaken zijn. die ondanks de gunstige omstandig heden, de grootste moeite hebben de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Middenstand moet op 2 manieren meewerken In zijn betoog over de toeneming van de consumptie en de bestedingen en in aansluiting daarop zijn bespreking van S.E.R.-rapport, merkte dr. Veld kamp op, dat de S.E.R. is uitgegaan van een betalingsbalanstekort van 100 miljoen gulden. In de eerste negen maanden van 1956 bedraagt ons te kort reeds 430 miljoen. Dus zal de regering waarschijnlijk genoodzaakt zijn in niet onbelangrijke mate ver der te gaan dan de voorstellen, waar toe de Sociaal Economische Raad is gekomen. Herstel van het evenwicht ln onze volkshuishouding, aldus de staatssecre taris, bereiken we echter niet alleen met de beperking van de bestedingen. Onder de huidige omstandigheden is hiervoor tevens een prijsstabilisatie no dig. Wanneer deze politiek zou worden losgelaten, zou de middenstand door gaan met prijsstijgingen, vroeg of laat gevolg zouden worden door loon stijgingen en onvermijdelijke belasting verhogingen. Daarom moet de middenstand met deze regeringspolitiek medewerken en wel op twee manieren. In de eerste plaats door het voorkomen van een ..prijsverho gingspsychose". Door het geven van goede voorlichting kunnen geruchten de kop worden ingedrukt en kan de rust op het gebied van prijzen bevorderd worden. Maar daarnaast blijft de recht streekse bijdrage van de middenstand nodig voor het stabiel houden van de prijzen. De door de overheid gevoerde politiek van globale prijsbewaking. die ook in 1957 zal worden voortgezet, steunde op een vr ij willige medewerking van het bedrijfsleven en dus ook de middenstand. Wanneer echter op deze manier niet het beoogde effect kan worden bereikt zal een drastisch ingrij pen noodzakelijk zijn. Dit alles betekent niet, dat geen prijsverhogingen meer mogelijk zijn. Alles zal per geval bekeken moeten worden. Wanneer b.v. de geïmpor teerde grondstoffen een merkbare STADSNIEUWS CONTROLE SIRENES VAN DE B.B. Zoals bekend worden de sirenes van de B. B. steeds de eerste dinsdag van de maand gecontroleerd. Aangezien de eerste dinsdag van januari op nieuw jaarsdag valt, wordt de controle voor deze maand op woensdag 2 januari ge houden. VOORSCHOTEN AANRIJDING Gisterochtend gleed een jongetje uit de Willem de Zwijgerlaan op de hoek van de Burg. de Kempenaerstraat van de stoep juist toen een vrachtauto pas seerde. Het kwam met zijn beentjes in aanraking met het achterwiel van de auto. Een der artsen van het M.O.C. verleende eerste hulp. Hij liet het slachtoffertje naar huis vervoeren. De verwondingen ware niet van ernstige aard. AANRIJDING Eerste kerstdag is de bromfietser P. stijging vertonen, zal een prijsverho ging onvermijdelijk zijn. Maar dan mag de nieuwe prijs geen extra prijsverhogend effect bevatten. Ook de prijsverhogingen, die de laatste maanden zonder toestemming van de minister zijn doorgevoerd zullen moe ten worden teruggenomen. Hetzelfde geldt voor sommige reeds aangekon digde prijsverhogingen. Kon. Besluiten Algemene Ouderdomswet PREMIEHEFFING BIJ AANSLAG. In het Staatsblad is opgenomen een aantal Koninklijke besluiten dat betrek king heeft op de Algemene Ouderdoms wet. Zo is o.m. een K.B. opgenomen dat nader regelt de premie die zal worden ingevorderd van niet-loontrekkenden, dat wil dus zeggen van personen van wie de premie voor de Algemene Ouder domswet bij wijze van aanslag zal wor den ingevorderd. Van deze personen zal, wanneer zij een inkomen hebben beneden de f 1500 (tariefgroep 1 voor de inkomstenbe lasting), resp. f2100 (tariefgroepen 2 en 3) geen premie worden ingevorderd Ligt het inkomen van deze personen tussen f1500 en f 2500. resp. f 2100 en f 3100, dan wordt de premie gedeel telijk ingevorderd ,en wel volgens een oplopende schaal. Zo zal b.v. van een gehuwde kleine zelfstandige met een inkomen van f2250 15% van de pre mie worden Ingevorderd; bedraagt het Inkomen f2400 ,dan wordt 30% in gevorderd. bij f2700 60% en bij f3090 of meer, doch minder dan f 3100, 99% Indien iemand gedeeltelijk als zelf standige en gedeeltelijk als loontrek kende werkzaam is, geldt deze invorde- nngsfaciliteit niet voor het gedeelte van de premie dat reeds door zijn werkge ver is ingehouden op zijn loon en waar voor hij dus een looncompensatie heeft ontvangen. Bovenstaande faciliteiten gelden ook voor degenen die in het genot zijn van een niet ten laste van het Rijk. het Al gemeen Burgerlijk Pensioenfonds, of het Pensioenfonds, komend pensioen. Iemand die aangeslagen is in de ver mogensbelasting kan vorenstaande fa ciliteiten nimmer genieten. Congres Ned. Jeugdgroep Natuurstudie in Gouda Communisten uit de N.O.V. Met overgrote meerderheid heeft van ochtend de algemene vergadering der Nederlandse Onderwijzers Vereniging haar goedkeuring gehecht aan een motie van het hoofdbestuur, waarin afschuw wordt uitgesproken over het Russische optreden in Hongarije en wordt verklaard, dat de N.O.V. op grond van statuten en program geen prijs meer stelt op het lidmaatschap van leden van de C.P.N. Voordat zij in stemming kwam. heb ben zich in krachtige bewoordingen velen voor of tegen de motie uitgespro ken. Onder de tegenstanders bevonden zich derde weg-aanhangers en ook en kele verklaarde communisten, wier pro- Russische uitleg van de gebeurtenissen in Hongarije soms luide afkeuring van de vergadering opriepen. Hoofdbestuurderslid W. v. d. Gevel, uit Den Haag, betoogde, dat het weren van communisten geenszins ondemocra tisch is, omdat C.P.N.'ers niet voldoen aan de eisen van statuten en program dezer democratische vereniging. „Wjj isoleren hen niet, zij hebben zichzelf geïsoleerd. Wij zien hen liever niet in ons midden, zij moeten daar uit de consequenties trekken", aldus spreker. En dat gebeurde ook: na de stemming verlieten de C.P.N.'ers dadelijk de zaal. Botsing eist dode Op de Purmerenderweg ln de Zuid- Oost Beemster is om half acht vanmor gen een bestelwagen, komende uit de richting Purmerend, bestuurd door de 30-jarige heer J. Groot, in botsing ge komen met een voor hem rijdende volkswagen. De heer De Groot werd uit zijn auto geslingerd juist op het moment, dat een grote trekker met oplegger naderde. Hij werd overreden en was op slag dood. Bommenplaatser in New York gaat nog steeds voort De Amerikaanse politie heeft donder dag te Jersey City een jongeman gear resteerd op beschuldiging van het ver oorzaken van paniek in een bioscoop door te zeggen, dat er zich een bom in de zaal bevond. Tenminste tien van der gelijke gevallen hebben zich de laatste dagen voorgedaan, sinds maandag de zg. ..krankzinnige bommenplaatser'" een zelfvervaardigde bom achterliet in een bibliotheek te New York. Dit apparaat kon bijtijds onschadelijk worden ge maakt. Het stadsbestuur van New York heeft een beloning van 25.000 dollar uitge loofd voor aanwijzingen, die leiden tot aanhouding van deze onbekende, die in de afgelopen zestien jaar 32 bommen op openbare plaatsen in New York en om geving heeft geplaatst. Kort nadat de beloning was uitge loofd werd in het bagagedepot van het- New.vorkse centraal station een helse machine ontdekt. Record voor Rotterdamse hayen Met de aankomst van het 21.000ste schip, gisteravond laat. heeft de haven van Rotterdam alle bestaande records gebroken, want nog nooit eerder in zijn geschiedenis kon een dergelijk aantal schepen worden geregistreerd. Het schip dat dit aantal vol maakte, was het 500 brt. metende m.s. ..Zuiderzee" van A. de Koster en Smit te Groningen. FAMILIEBERICHTEN ontleend aan andere bladen: Bevallen: Koopmande Vink ,z., Lon den: Dwinger—van der Sluys, z„ Am sterdam; van Hall—Cannegieter. z., Bloemendaal; van HeelDriebergen, z„ Den Haag; van der EschKeus, z., Er- melo. Getrouwd: D. C. Allies en M. de Beus, Ieder jaar wordt tussen Kerstmis en'Rhodesia; jhr. O. A. van Lennep en A. oudejaar het congres gehouden van de i Hall, Sydney; W. O. H. Jung en E. Nederlandse jeugdgroep voor Natuur- j Dammers, Rotterdam; M. Straub en J. studie. Ditmaal is Gouda gedurende vier Aleva, Amsterdam; H. H. Kloos en R. dagen' congresstad. Gisteravond is hetSchouten, Heemstede: M. B. Veerman congres in Concordia, waar leden uit 70 1 en B. J. White, Amerika, afdelingen van de bond, allen tussen 12 1 Overleden: M. van Zwanenberg, m., en 13 jaar, aanwezig waren, geopend j 73 j., Oss; P. A. A. Verhoeven, m 62 j., door de Goudse wethouder van Onder- Amsterdam; Th. F. Klinckhard. m., wijs de heer H. Luidens. Deze zei dat i 74 j., Amsterdam; M. C. E. Flinke extra - verdiensten De leden van de Bondsdag kosten de staat ieder jaar weer zestien miljoen mark nog meer, per jaax in ayn zak kunnen steken. Men is er thans intussen achter gekomen, dat hij niet het enige lid van de bondsdag is. die geregeld te hoge kilometerrekeningen indient. Tal van anderen blijken precies hetzelfde te (Van onze correspondent in West-Duitsland) hebben gedaan. Het behoort in West-Duitsland niet tot de alledaagse gebeurtenissen. De leden van de westduitse Bondsdag dat een kamerlid van de ene in het parlement vertegenwoordigde partij zün er overigens financieel niet zo slecht naar de andere overloopt, hoewel zo iets in de laatste jaren toch al ette- aan toc" Ieder ontvangt per maand een lijke malen is voorgekomen. Het nieuwste geval, waarover op het ogenblik vooral in Bonn, veel gesproken wordt, is dat van de 62-jarige Bondsdagafgevaardigde Eduard Platner. dietot grote verbazing van de meeste politici in Bonn, van Adenauer's C.D.U. naar de nog wat conservatiever ..Duitse Partij" is overgestapt. Platner. die het hoge en verantwoordelijke ambt van raadsheer in het Gerechtshof te Kassei bekleedt, had in een civiel proces moeten toe geven. dat hij zijn nota's, die hij geregeld in het Bundeshaus, het parle mentsgebouw te Bonn, presenteert, nogal gepeperd had gemaakt en dat hij daarop voortdurend een veel te groot aantal per automobiel afgelegde kilometers in rekening bracht. Naar andere partij overgelopen Alle leden van de Bondsdag, die er een eigen auto op na houden, mogen voor 24 ritten per jaar, en wel van hun woon plaats naar Bonn en weer terug, een vergoeding van 30 pfennig voor iedere het doel van de NJN, nu we al van een I Spaen, vr.. 81 j., Almelo; H. J. de Vries, „Randstad Holland" moeten spreken., m., 51 j.. Groningen: J. G. Heldring, m., buitengewoon belangrijk is. Het is nl. 69 j. Rotterdam: P. van der Bijl, m., van groot belang dat er voldoende ruimte 64 j., Amsterdam; J. A. Jansen, m., beschikbaar blijft voor recreatie. Om de j Zaandam; W. J. RegoutEverard, vr., mensen het moois dat behouden is ge- bleven naar waarde te leren schatten, is een vereniging als de NJN zeer nuttig. De voorzitter Harry Wals. hield een inleiding waarin hij nogmaals het be- Bijna twee ton van „Goed zo" VOOR HULP AAN HONGAREN. Tijdens de uitzending van de „Ster avond" heeft de heer G. H. Hoek, programmaleider van de N.C.R.V., na mens deze omroepvereniging aan de penningmeester van het Nationaal Co mité Hulpverlening Hongaarse Volk, mr. Kernkamp, een cheque overhan digd met de opbrengst van de eerste drie weken der radio-actie „Operatie Goed zo", die was omgeschakeld ten bate van het Hongaarse vluchtelingen kind. Deze chèque was groot f. 196.352,33. Door dit bedrag, zo deelde mr. Kernkamp in zijn dankwoord me de. is giro 999 de vier miljoen met ruim f. 70.000 overschreden. De heer Hoek deelde voorts mede, dat de totale opbrengst van „Goed zo" ge durende de eerste zes weken f. 502.320,27 is, zodat reeds ruim drie ton bijeen is voor het oorspronkelijke doel: de door kinderverlamming en andere ziekten ge troffen kinderen. Hij durfde de totale opbrengst van 24 weken dezer „Ope ratie Goed Zo" op ruim anderhalf mil joen gulden te schatten en deed een beroep op de luisteraars en kijkers deze steravond werd ook door de tele visie uitgezonden de organisatoren en het kind niet teleur te stellen. DS. W. VAN DEN BOS 25 JAAR PREDIKANT. Diende 18 jaar Geref. Kerk van Oude en Nieuwe Wetering. Ds. W. van den Bos te Pijnacker viert donderdag 3 januari zijn zilveren ambts jubileum als predikant in de Geref. Kerken. Nadat kand. Van den Bos in april 1931 door de classis Harderwijk was be roepbaar gesteld in de Geref. Kerken nam hij uit een viertal beroepen dat naar Oude en Nieuwe Wetering aan. waar hij 3 januari 1932 door zijn voor ganger thans wijlen ds. J. Brouwer in het ambt werd bevestigd. Op 9 juli 1950 verwisselde de jubilaris deze kerk met die van Pijnacker en Nootdorp. Tijdens zijn ambtsbediening te Oude en Nieuwe Wetering was ds. Van den Bos voorzitter van de plaatselijke afde ling van het Ned. Bijbelgenootschap. DS G. J. VAN REENEN MET EMERITAAT. Ds. G. J. van Reenen, het laatst zen- dingsconsul in Indonesië, met verlof in ten BosNederland, heeft om gezondheidsredenen eervol emeritaat aangevraagd bij de Geref. Kerk van Amsterdam, waaraan hij als missionair predikant verbonden door hen afgelegde kilometer vragen, als die afstanr 400 kilometer of minder heeft bedragen. Voor elke kilometer boven de 400 mogen ze maar 20 pfennig berekenen. De afstand tussen Platner's woning en het Bundeshaus in Bonn is slechts 280 km. Maar hij schreef telkenmale 400 km. op. Nu kan men zich in West-Duitsland zeker niet altijd aan het officieel in de autogidsen vermelde aantal kilometers houden, want in alle delen van dit land is men zowat het hele Jaar door voort durend bezig aan de in een betreu renswaardige staat verkerende wegen te werken, zodat automobilisten tot hun grote ergernis maar al te vaak gedwon gen zijn enorme omwegen te maken. Maar Platner heeft zelf toegegeven, dat hij eenmaal volgens de cijfers op zijn kilometerteller niet meer dan 314 kilometer had afgelegd, terwijl hij toch 400 km in rekening bracht. Hij kon. als hij zijn rekeningen indiende, altijd op de steun van een afgevaardigde van de .Duitse Barij", de 59-jarige Heinz Mat- thes. rekenen, die in zijn jonge jaren banketbakkersleerling is geweest en die het later tot directeur van een cement fabriek 'heeft gebracht. Deze Matthes, sedert zes jaren ln het Bundeshaus met de taak belast de rekening van de ove rige Kamerleden te controleren, had Platner zwart op wit gegeven, dat hij telkenmale 400 kilometer in rekening mocht brengen en dat heeft Platner dan ook gedaan. Platner heeft daardoor minstens 1200 mark, maar vermoedelijk vast bedrag van 750 mark, waarbij nog een andere vaste som van 700 mark als vergoeding voor allerlei onkosten komt. Bovendien strijken zjj voor iedere dag, waarop ze in Bonn een openbare zitting I van de Bondsdag, een fractievergade ring of een bijeenkomst van een com missie bijwonen, ook nog eens 30 mark op. Voor hun chauffeurs krijgen zjj bo vendien nog daggelden vergoed. De Westduitse Kamerleden kosten de staat 16 miljoen mark per jaar. Platner, die van het begin af tot de C.D.U. heeft be hoord, heeft zich door zUn nota-affaire het misnoegen van zijn partijgenoten op de hals gehaald en is naar de partij van zijn vriend en beschermer Matthes over gelopen. Incidenten bij busvervoer in de Verenigde Staten Ondanks het verzoek van de predikant Shuttlesworth. de voornaamste leider van het verzet tegen de rassenscheiding in de Amerikaanse stad Birmingham, om de plaatsen in de bussen bestemd voor blanken niet in te nemen, heeft een groot- aantal negers uit deze plaats besloten hun verzet vol te houden en het principe „wie het eerst komt, het eerst maalt" ook bij het personenvervoer te blijven toeipassen. Dit optreden heeft in de afgelopen 24 uur geleid tot ver scheidene incidenten. In Birmingham zijn 21 negers gearresteerd, die in de bussen op plaatsen gereserveerd voor blanken waren gaan zitten. Zij werden eerst op vrye voeten gesteld na betaling van een waarborgsom van 100 dollar. In het stadje Montgomery, waar zich soortgelijke incidenten voordeden, heb ben onbekenden op twee autobussen ge schoten. In de ene zaten negers en de ander was leeg. De gemeenteraad van Tallahassee, de hoofdstad van Florida, heeft de vergun ning ingetrokken van de plaatselijke au to busmaatschappij wegens „pogingen om de integratie van de negers te ver wezenlijken". De directeur en negen chauffeurs zijn gearresteerd. Wrak „Firefly" gevonden (Van onze Haagse redactie! MARKTBERICHTEN Duikers van het duikwerkschip „Marsgat" van de Kon. Marine zijn er vanmorgen in geslaagd, het wrak van het vrijdag ter hoogte van Scheveningen verongelukte Firefly-toestel op te spo ren. Met het bergen van de wrakstuk ken is een begin gemaakt. De stoffelijke lang van het natuurbehoud in deze tijd uiteen zette. Vervolgens werden de oprichtingsacte E A.M. Rietzschel, m 86 j Den Haag; en de statuten van de dit Jaar te Salz- J. Suys, m., 59 j., Amsterdam; W. py- Sonneveld toen hij met grote snelheid burg gestichte Internationale Jeugdfe- pers, m., 52 j., Rhoon; P H. Slabber- i-:. u-n.- deratie voor Natuurstudie en Natuur- gen, m., Soheveningen; J. Maarssen, m., bescherming geratificeerd. Met de NJN 70 j., Rotterdam; J. S. C. van der Knaap behoren 15 andere jeugdverenigingen 1 Prickers vr., Santpoort; A. C. Ver uit 12 Europese landen tot de oprich- meer't Hart, v., 65 j„ Rotterdam; M. ters. Hierna werd de vergadering ver- I H. C. Maasvan der Burg. vr., 78 j., daagd tot vrijdagmorgen. I Rotterdam. Aan™?:Nafe8ren€?^Wt<»lenVMmvette resten van de 'wee «meekomen vliegers Suiker per kg. 7 cent duurder bij de tramhalte Wijngaardenlaan de voorangsweg opreed tegen een Volkswa- ggen, bestuurd door de heer A. J. Nell, opsereden en door de voorruit geslagen. De besturuder van de auto kon, on danks krachtig remmen, een aanrijding niet voorkomen. De bromfietser ij op advies van dok ter Thies noar het Academisch Zieken huis te Leiden overgebracht, daar hy een zware hersenschudding had opge lopen. Benoeming Het Bestuur van de Vereniging Neutrale Kleuterschool heeft mevr. M. H. de Raad-Schmohl op haar verzoek eervol ontslag verleend als hoofd van de neutrale kleuterschool. In haar plaats is benoemd mej. G. G. de Vries, thans hoofd ener kleuter school in Huisduinen. WARMOND BURGERLIJKE STAND Geboren: Susanna O. H„ d. v, H. Vre- denbirg en W. L. Lakeman; Gort jan A. S., z. v. W. J. Koenes en G. F. G. de Jong. Getrouwd: Chr. de Koning. 40 J„ en H M. G. van Noort, 32 1. H. M. Hendriks, edhtge- Overleden note van R. C. C. M. d. Ven. 81 J. WASSENAAR Voor het ingenieursexamen voor bouwkundig ingenieur slaagde de heer A. van Noortwijk alhier. ZOETERWOUDE Politieke waarnemers gaven in Dja karta te kennen, dat de jongste ontwik kelingen in Noord-Sumatra mogelijk tot een burgeroorlog zullen kunnen leiden, nu Simbolon niet is gearresteerd, doch tezamen met de hem trouw gebleven troepen naar de bossen in Tapanoeli is ontkomen. Simbolon is afkomstig uit het district Tapanoeli, dat in Noord-Suma tra is gelegen, aan de grens van Midden- Sumatra. Ook in hoofdartikelen van de dagbla den in Djakarta wordt de vrees voor een burgeroorlog uitgesproken. De socialistische „Pedoman" waar schuwde dat het succes van de regering in militair opzicht, geen verandering heeft gebracht in de ontevredenheid in de samenleving, welke Simbolon ertoe heeft geleid de vorige week tegen de re- gerine op te staan. Het blad doet een van Diemen. 26 j.; C W. 'van* Vel- j 'oeroep op de regering om af te treden 556 Getrouwd" F de 'ênV m!' H. O. Vandaag was de politieke situatie in de jong- P. J. Jansen en O. W. Th. Uljeei I Indonesië vrij verward. Twee van de_ re- Th. L. van Nleketa en a A T— BURGERLIJKE STAND Geboren: Johanna H. M. G., d. v. Rossum en A. Hagen; Jaoobus M. Leune en K. W. van der Tas; Paul F. H.. z. v. C. Beerenfenger en A. A. M. van Rijt; Leonardus W. M„ z. v. L. van der Hoeven en J. E. A. van Leeuwen; Johanna O. M„ d v. P. C. J. Loos en A. H. Turk; Cornells A. M„ z. v. B. C. v. Velzen en M. P. M. van Ben ten. Ondertrouwd: C. L. A. de Groot, 27 J Naar een burgeroorlog Vanavond spreekt Soekarno bevolking toe Eenheden van de Indonesische luchtmacht, waaronder Mustang-jagers en B-25 bommenwerpers, zijn vandaag naar Medan gevlogen „om zich gereed te honden de andere strijdkrachten aldaar bij te staan", aldus maakte het hoofd kwartier van de luchtmacht vandaag hekend. De situatie in Noord-Sumatra was vandaag onoverzichtelijk. President Soekarno aal vanavond In j., Den Haag; J. H. J. Groenenvan der Voort van Zijp, vr.. 67 j., Hamburg; J. W. RensSpecht, vr., 85 j., Amster dam; N. G de Voogt, m., 70 j., Voor burg; L. A. Sanders, m 89 j., Den Haag: ~.„w. uwnusw.™ - P. A. PrinsGoudkade, vr., 86 j„ Den koelen 270. varekoeien 58, graskalvèren 7. waren vanmiddag nog niet gevonden. Haag; L. F. Leuven, m., 77 j., Den Haag; vette kalveren 21. nuohtere kalveren 105, vette schapen 80. vette lammeren 1837. varkens 22, schrammen 285, biggen 549. geiten 7. Totaal 3297. Notering: melkkoeien f970 tot f1080. vette koelen f 2.80f 3.30, vare/koeien f 600 tot f 870, graskalveren f 200 tot f 300, vette kalveren f 2.25 tot f 3.per kilogram levend gewicht, nuchtere kalveren f 1.10 tot f 1.45 per kilogram levend gewicht, vette schapen f 80 tot f 120, vette lam meren f 90 tot f 130. drachtige zeugen f275 tot f300, schrammen f65 tot f 100. biggen f 38 tot f 50. Handel: voor vette runderen vrij goed, voor varekoelen goed, voor melkkoeien kalm, voor vette kalveren redelijk, gras- kalveren kalm, voor nuchtere kalveren vlug, voor schapen, redelijk, voor varkens matig, grote aanvoer en toenemende handel. 28 december. Kaasmarkt. Aanvoer: 5 partijen Goudse en 1 party Leldse kaas. Notering: Goudse eerste soort f2 38 tot f2.45. Leidse tot f2.55. Handel matig. BARNEVELD, 27 december. Elervel ling S.B.E. Aanvoer oa. 554.040 stuks Handel redelijk. Pryzen henneëleren53/57 gram f 10.33—11.10, 57/59 gram 11.26— 11.65, klppeëleren 59/63 gram 11.80 13.16, 63/70 gram 13.5516.29, eende eieren 67/72 gram 8.729 48, alles per 100 stuha ^Kp Veluwse Eierveillng. Weekaanvoer ca. 1.200.000, waarvan er thans 327.000 6tuks geveild werden. Handel vlug. Prijzen henneëleren 46/51 gram 9.7010.04, 51/55 gram 10.13—10.67, 55/59 gram 10.86— 11.80, klppeëieren 59/63 gram 12.0213.48, 63/67 gram 14.0115.61. eendeëleren f"/ 72 gram 9.409 81 alles per 100 stuks. Eiermarkt. Aanvoer 1.800.000 stuks (schatting). Handel ln grote eieren vlug. ln kleine kalm. Prijzen klppeëieren 13.75 14.75, kiloprys 2.22, henneëleren 10.00 12.75, kiloprijs 2.03. geringspartijen, de Nationalistische par ty van premier All Sastroamidjo.io, de PNI, en de orthodox Islamitische Nah- datoel Oelania, hebben verklaard het huidige coalitiekab'net te willen hand haven. De Masjoeml heeft aan de an dere kant beslist, dat het kabinet niet kan blijven bestaan. De kleine „Partij ter bescherming van de onafhankelijkheids-proclamatie" heeft - naar gemeld - haar minister reeds uit het kabinet teruggetrokken. Men acht het niet onmogelijk, dat de christelijke en katholieke partijen dit voorbeeld zullen volgen. Roeslan Abdoelgani, de - nationalis tische - minister "van Buitenlandse Za ken werd op non-actief gesteld, in ver band met een beschuldiging van over treding der deviezenbepalingen. Vanmiddag zou het kabinet weer in vergadering byeenkomen. een radio-uitzending de bevolking van het gehele land toespreken. Prijsnotering Gelderse-Overysselse Ver eniging van Eierhandelaren. Grote eieren 12.0015.00. gewicht 60/68 graan, kleine eieren 10.0011.50. gewicht 52/58 gram. KATWIJK AAN DEN RIJN. 27 december Groenteveiling: Waspeen A 3753, idem B 3637, breelkpeen 3.107.20, groe e kool 2627 .boerenkool 2532, andijvie A 66—68, Idem B 38—40. ROELOFARENDSVEEN27 december. Bloemenveiling. Tulpen: Krelage 7193, Early Queen 1.041.06, Red Plerson 78 83. White Sail 78—84. Demeter 1.30, Hille- garde 1.001.04, Narcissen: Early Glory 7682, Blauwe druifjes 2426. Tros- ohrysanten: Long Island 6883 p. bos. Am anjers Roze Sim 4446, Idem rood 44 48, Idem wit 23 per fituk. Beurs van Amsterdam Vrjjdag 28 december ACTIEVE OBLIGATIES Staatsleningen ad f. 1000.— Vorige Slotkoers Ned. '53 33/4 Grootboek obl. Ned. '51 3% Ned. '53 (3%) Ned. '56 3% Ned. '48 3 Ned. '54 3% Ned. '55 3% Ned '55 n 3 y* Ned. '47 3% (3) Ned. '37 3 Dollarlng '47 3 Investeringscert. 3 Ned. 62-64 3 Indië A3 Grootboek '46 3 Clt. Handl en Ind B Nat. Handelsbank Ned Handelsmy. A K.U Philips Unilever Wilton Feyenoord Blliton 2de 220% Kon. Olie (f. 50.—) Kon. Olie 160.95 Amst Rubber Holl Amer UJn Kon N Stoomboot Ned Scheepv Unie H VA Java Cult Dell My en (Ver.) Senembah NIET-ACTIEVE OBLIGATIES Prov.- en Gem. leningen A'dam '47 (3%) 3 89% 89 Den Haag 1937 1 3 94 Lelden 1947 93H R'dam "37 I-Iïl 3% 88% Industi Obligaties Philips Dollarlng '51 100% 100% koers v heden 91% 91% 87 L 91% 913/4 88% 88 H 88% 88% 86% 86 y4 87% 87% 87y4 87 y4 87% 87% 85H 85% 86% 86% 92% 92^ 91A 91% 90A 89% 87% 87y4 87 L VDELEN 51% 51 y4 112y4 111 171% 172% 215% 2153/4 238% 2393 4 343% 342% 217% 215% 220% 220 B 161.- 160 60 160.95 160 55 84% 83 y4 191 189 171 y4 171 171 171% 99% 98s s 57 57% 104 107% 67 y4 66% Met ingang van 1 januari Het weer in werking treden van de omzetbelasting op suiker leidt tot ver hoging van de suikerprijs. De regering heeft naar het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie ning meedeelt tevens besloten ter ontlasting van de Staatskas, overeen komstig het reeds aangekondigde voornemen, de consumentensubsidie op de in het eigen land voortgebrachte suiker af te schaffen. Als gevolg van deze belde factoren en van de ge stegen be- en verwerkingskosten zal de suikerprijs voor de consument met in gang van 1 januari 1957 met 7 cent per kilogram stijgen. Loggers in Kanaal vingen mijnen De mannen van een aantal loggers, ondermeer van de KW 81. kregen aan de Invasiekust van Normandië de 3chrik van him leven, toen zy geen ha ring, maar losgeslagen mijnen opvis tenDe vloot vertrok onmiddellijk naar veiliger visgronden. Voor de Franse marine bracht deze ontdekking heel wat werk mee. Er vertrokken mynenvegers om de gevaariyke mijnen zo snel moge- ïyk op te ruimen. BEURSOVERZICHT Meevallende laatste beursdag Amsterdam, 28 dec. 1956. Op de laatste beursdag van het jaar was de handel by zond er stil, maar de stemming viel mee. Dit maakte een goede indruk en werd als veelbelovend geacht voor het nieuwe jaar. Niet alleen internationale fondsen bleven goed op peil maar ook de Saheepvaaxt wist zich voortreffelijk te handhaven. De toestand in Indonesië is te verward om die met het beursverloop in verband te brengen. Cultures waren dan ook gereserveerd. Ned. Staatsfondsen waren wederom wei felend en klier. De beurs blijtft gesloten tot woensdag 2 Januari 1967. WISSELKOERSEN Amstrdam. 28 december Londen 10.65%—10 66V4, New York 3.82ff—3 83^, Montreal 3.99%3.99%. Parijs 1.0835 1 0845, Brussel 7.59Vs7.59%, Frankfurt 90.98%—91.08%, Zllrlch 87 07—87.12, ZU- rich (vr. francs) 89.33%89.38%, Stock, holm 73.75—73.80, Kopenhagen 54.99% —55 04%, Oslo 53.48—53.53, Milaan 60.74%—60.79%. Premieleningen A'dam "51 2% 93 93 A'dam '56 I 2% 93 93% A'dam '56 D 2% 100% 100% Eindhoven *54 2% 86% 87% Enschede '54 2% 88 Den Haag '52 I 2% 100% 100% 100% 100% R'dam '52 1 2% 104% 101% 102 Utrecht '52 2% 105% 106 NIET-ACTIEVE AANDELEN Bank- en Credietinstelllngen 227 227 190y4 192% Twentsche Bank 200 B 207 Industrie Ondernemingen Ned G en Sp fabr 190 ïooy* Kon. Ned Grofsm 106 y4 106 Rott. Droogdok My. 545 Tleleman en Dros 9% 9% Handelsondernemingen Borneo Sum. H. My. 80 80 99 97 Diversen 255 Ned My Walv.vrt. 69 69% Spoorwegen Dell Spoorweg My. 20% 20% Amerik. fondsen Anaconda 77% 75% Shell Oil Comp 93% 92y4 Nog enkele fondsen alt Leiden en omgeving Aandelen V£ 27/12 HolL Constructie 380 383 Ing bur v BouwniJv, 120 Int Kunststof! Ind. 43 43% Kon Ned Edelmet. 72 Pref wa idem 75% 75 Textiel Gebr v wyk 75% B Leldsche Woispmn 270 272 Ned Elecr.ruiasm 325L 316 4:kkens t.ARTahT "53 410GB 415 Ver rouwfabrieken 164% 165% Wernlnk's Betonm. 86y4 M

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1956 | | pagina 5