CHIEF WHIP VERHOOG UW VAKANTIEVREUGDE! Vakantiefoto's maken!! Foto-Ciné JAN WOLFSLAG Prof. dr. J. F. van Bemntelen te Leiden overleden Bromfietsenomzet liep met 76% - „schrikbarend" - achteruit Het mechanische hart van Leiden En óf... Chief Whip op ieders lip! el 34 jaar de béste Virginia! 95ste jaargang Vrijdag 10 augustus 1956 Tweede blad no. 28905 Onder de duizenden voorwerpen zijn drie Rembrandts en fraaie collecties bevolking van iedere Leidenaar een z.g. persoonskaart. Op deze kaart komen o.m. gegevens voor omtrent geslachts naam. voornaam, geboorte-da turn en -plaats, adres, burgelijke staat, gezins sterkte etc. Deze gegevens zijn thans in leesbaar schrift geponst op lichtmetalen plaatjes, welke zijn voorzien van nokken en ruiters om selectie mogelijk te ma ken. Ieder plaatje biedt thans niet minder dan 27 van deze selectie-moge lijkheden. Voorheen was men aan de afdeling bevolking voor het verstrekken "van massale gegevens b.v. met betrekking tot de dienstplicht, leerplicht, verkie zingen en bevolkingsonderzoek op t.b.c. wel verplicht de ruim 94.000 aanwezige persoonskaarten door te lopen teneinde de vereiste gegevens door visuele selec tie en overschrijving te verkrijgen. Uiteraard een zeer tijdrovend werk. Thans kunnen deze gegevens langs mechanische weg worden verstrekt. Het svsteem is stemdistrictsgewijze gerang schikt. daarin op straat en vervolgens op huisnummer, terwijl per perceel een nauwkeurige gezinsindeling is gemaakt. CIRCA 3500 PLAATJES PER UUR Aan de machine, welke circa 3500 plaatjes per uur kan verwerken, zijn zestien tellers verbonden, die het mogelijk maken tegelijkertijd met het afdrukken van bepaalde gegevens nog velerlei tellingen te verrichten, b.v. omtrent het aantal inwoners in een bepaalde straat of wijk, gegroepeerd naar godsdienstige gezindte, beroep, burgerlijke staat, leeftijd en gezins sterkte. Behalve voor het verstrekken van gegevens t.a.v, de bevolkingsadministra tie" kan dit mechanische hart van Lei den tevens dienstbaar worden gemaakt voor het voeren van andere administra ties, zoals b.v. de plaatselijke belastin gen, waartoe reeds binnenkort zal worden overgegaan. Ook het bedrijfsle ven. waar toch wel voor een groot gedeelte de polsslag van onze samen leving klopt, zal van dit .hart" kunnen profiteren, b.v. voor gegevens over de samenstelling van de beroepsbevolking of bij de voorbereiding van het voeren van een reclame-campagne. Zoals gezegd zijn de mogelijkheden groot. Zo kon men ons b.v. binnen de minuut een opgave verstrekken van het Gisteravond heeft de heer J. C. Eb- binge YVubben, directeur van het Mu seum Boymans, de achtste Oude Kunst- en Antiekbeurs, die tot en met 2 september in het stedelijk museum „Het Prinsenhof" te Delft wordt ge houden, officieel geopend. Tevoren had de heer D. H. G. Bolten, direc teur van het Museum, de gasten ver welkomd en een uiteenzetting gegeven over de betekenis van oude kunst en antiek voor de levensvervulling van de zoeker naar schoonheid. De voorzitter van de Vereniging van handelaren in oude kunst, de heer L. Morpurgo, verwelkomde de autoriteiten, bij wie de heer Wesselings, namens de minister van O. K. en W. en mr. J. Klaasesz, Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland en de bur gemeester van Delft, de heer D. de Loor. De organisatoren hebben er naar ge streefd in het jaar van de Rembrandt- herdenking bijzonder goed voor de dag te komen. De totale waarde van het ge- exposeerde bedraagt rond 8 miljoen gulden en de verscheidene duizenden voorwerpen op velerlei gebied zijn, bij elkaar geteld, vele miljoenen jaren oud. Van wat er uit binnen- en buitenland en uit particulier bezit voor deze beurs is bijeengebracht noemen we in de eerste plaats de drie Rembrandts, die in een van de stands te zien zullen zjjn. Zjj dienen slechts ter opluistering. Het zijn „De aanbidding van de Ko ningen", ,De twee philosophen" en een Christuskop. Wat de schilderijen betreft zijn er voorts werken van Jan Steen, Jan van Goyen, Van Ostade, Lucas van Leyden e.a. Verder biedt de beurs een collectie juwelen, aardewerk, meubelen, glas, zil ver, scuptures, gobelins, tin enz. Op het gebied van porcelein zijn er enkele be langrijke stukken uit de beroemde Bing- ham-collectie, welke dit jaar in Amerika zijn aangekocht. In een van de stands van de 28 deelnemers treft men Touris- tan bronzen aan, welke in liberie werden opgegraven en gedateerd zijn op 2.000 jaar voor Christus. Gistermiddag is aam het Bloemendaalse strand verdronken de 20-jarige verkoop ster uit Amsterdam, mej. M. M. Lam- brechts. Zij was met haar moeder en een 12-jarig nichtje uit Haaksbergen aan het strand. Het slachtoffer, dat niet kon zwem men, is waarschijnlijk in het eerste zwin in een mui misgestapt. Het nichtje heeft nog getracht de drenkeling te redden, doch kon zelf met moeite uit het water komen. Haar hulpgeroep werd niet ge hoord. Het stoffelijk overschot is nog niet gevonden. flngez. Med.-Adv.) branderige huid DEBRQLII1E geneest snel met Aalsmeers' corso opnieuw naar Amsterdam Shoiv „Bloem en Prozain het Stadion De bloemenstad Aalsmeer, die vorig jaar op beide veilingen een omzet aan bloemen bereikte van 32.5 miljoen gulden, hetgeen 11% meer is dan 1954, trekt ook dit jaar met de „bloem" van Nederlands sier- en Aalsmeers kweekkunst naar Amsterdam met een corso, dat niet alleen door de straten van de hoofd stad zal gaan, maar ook een onderdeel zal vormen van een bloemenshow in het Olympisch Stadion, dit alles onder het motto ,31oem en Proza". Ruim 20 praalwagens, die titels van bekende boeken uitbeelden, zoals: „De Negerhut", „droomkoninkje", „Gullivers reizen", „Het meisje met de blauwe BURGERLIJKE STAN" VAN LEIDEN GEBOREN: Alida Jacoba, dx van H. Seller en T. Kuijt; Frans Robin, zn van F. van der Mark en M. C. Serlie; Elisabeth Maria Alberta Theresia, dr van A. L. Duijn- hoven en A. C. Beijersbergen; Jeroentje Geertrui da Barbara, dx van L. Overduin en J Bekoolj; Frans, zn van J. A. van Hoeflaken en J. M. de Koek; Josephus Petrus, zn van H. J. de Heiden en C. P. van Kins; Arnoldus Leonardus JosepbU9, zn van J. G. Duivenvoorden en A. T. van Santen; Margaretha Johanna, dr van M. C, Lam' en C. Verkade; Jacques Johannes, zn van J. A. F. Kranen veld en N. v. Roolj; Jeannette, dr van M. L. Beck en J. Brui nenberg; Jan, zn van L. van der Meij en M. Zwaan; Cornelia Alida Maria, dr van N. L. Semp en M. Kriek; Adriana Isabella Henrica, dr van H. J. A. Hilders en A. I. H. Leune; Johanna Berdlna Hillegonda, dr van J. Hofmeester en M. van Duijn; Nicolaas Pieter, zn van B. Vermeulen en A. van der Kley; Georg Izaak. zn van P. M. Hage en E. O. Müller; Adrlanus Leo nardus, zn van L. van Stijn en A. Faas. GETROUWD: P. G. van der Horst en A. A. Meurs; T. de Vries en M. M. van Tongeren. OVERLEDEN: J. Nievaart, weduwnr, 80 jr; S. M. Wal lenburg. hudsvr. van Van Duuren, 81 jr: A. Stdenstra, wed. van Binnendijk, 83 Jr; B. de Water, huisvr. van Brugmans, 55 jrj J. Velthulzen, man, 84 ju. (Ingez. Med.-Adv.) Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll BREESTRAAT 123 t.o. Stadhuis HAARLEMMERSTRAAT 102 naast AG FA-C LACK, prima 6x9 toestel f 25.— SOLIDA JR., prettige 6x6 klapcamera f 57. AGFA-ISOLA, nieuwste 6x6 camera f 55. GLORIJËTTE kleinbeeldcamera met 2,8 lens f 99. VOIGTLANDER Vito B met color-scopar 3,5 f 159. iniiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! LEIDEN Bat a LEIDEN TELEFOON 21851 - TELEF. 32778 tllllllllliltlllllilllllllNIIIIHIIIIIIIUIIIIIIIIl Oud-hoogleraar te Delft eu Groningen In alle stilte Is vandaag te Wester veld het stoffelijk overschot gecremeerd van prof. dr. J. F. van Bcmmelen, oud- hoogleraar in de palaeontologie aan de Technische Hogeschool te Delft en van 1907 tot 1930 hoogleraar in de zoölo gie te Groningen. Prof. dr. Van Bern melen, die de hoge leeftqd van 96 jaar bereikte, is één dezer dagen ten huize van zijn zoon, prof. mr. J. M. van Bemmelen, hoogleraar aan de Leidse Universiteit, overleden. Zijn eerste levensjaren sleet prof. Van Bemmelen in Groningen, waar hij ge boren werd als zoon van "tin directeur van de Rijks-HBS. om daarna naar Arnhem te gaan. Toen zijn vader be noemd werd tot hoogleraar in de chemie te Leiden kwam hij naar de Sleutel stad waar hij het gymna sium en later de HBS be zocht en zoölogie studeerde Hij promoveerde op 22-jari- ge leeftijd, nu bijna 75 jaar geleden. Ongetwijfeld was prof. Van Bemmelen daar door een der oudste, zo niet de oudste doctor in den lande. Prof. Van Bemmelen zocht, na aanvullende studie te Jena. een loopbaan in we tenschappelijke richting Na een kort assistentschap bij prof. Hubrecht te Utrecht werd hij docent in de plas tische anatomie aan de Rijksnormaalschool voor te kenonderwijzers en de Rijks kunstnijverheidsschool te Amsterdam. De wetenschap kreeg weer een kans toen hij voor een opdracht naar Ned. Indië vertrok, doch het onderwijs won de strijd weer: hij werd leraar in de natuurlijke historie aan het gymnasium Willem III te Batavia eri drie jaar later leraar aan het toen enige Haagse gymnasium aan het Westeinde. Het leek wel of het onderwijs hem geheel in beslag zou gaan nemen, want steeds meer onderwijzerstaken werden op zijn schouders gelegd. Zo werd hij leraar aan de H.B.S., later ook aan de H.B.S. te Delft, en bij een tuinbouwcursus te Naaldwijk, bene vens docent in de palaeontologie te Delft. Bij de omzetting van de Polytechni sche schopl te Delft in de Technische Hogeschool werd hij benoemd tot bui tengewoon hoogleraar in de palaeonto logie. Van 1907 tot 1930 is prof. Van Bem melen hoogleraar in de zoölogie te Groningen geweest. Inmiddels was hjj in 1915 benobmd tot lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschap pen. Na zijn emeritaat heeft prof. Van Bemmelen, een markante figuur, die nog jarenlang zijn wandelingen maakte in de Boerhaavelaan en op de Rijns- burgerweg. ook geestelijk niet stil ge zeten. Hij deed veel aan erfelijkheids- en familie-onderzoek, en bleef zich voor de ontwikkeling van de zoölogie interesseren. Prof. Van Bemmelen heeft veel in het buitenland gereisd en wetenschap pelijke studies verricht, o a. te Napels, Heidelberg en vele andere Duitse we tenschappelijke centra. Prof. Van Bemmelen was na de oor log de oudste reünist bij de jubileum- leesten ven de H.B.S. te Leiden. I Het Openbaar Slachthuis in 1955 RUIM 1000 SLACHTINGEN MEER VOOR LEIDSE SLAGERS. Uit het vandaag verschenen jaarver slag over 1955 van het Openbaar Slacht huis blijkt o.m., dat het vorig jaar 23.282 dieren ter slachting werden aan gevoerd tegen 25.272 in 1954. De slach tingen voor de Leidse slagers (89) ver meerderden met 1006 stuks en die voor de export met 40. De slachtingen voor de vleeswarenfa'brieken liepen terug van 3413 tot 349 stuks, doordat de C.V. Tie- leman en Dros de fabrikage van vlees waren in de loop van het jaar beëin digde wegens likwidatie van het bedrijf. De overige vleesfabrieken verwerken n.l. uitsluitend van elders ingevoerd vlees. Het percentage tuberculose bij de run deren daalde in 1955 met 9,74% tot 21,84%. De procentuele daling is ruim driemaal groter dan in het voorgaande jaar. In het kader van het Vijfjaren plan voor de tuberculose-bestrijding onder het rundvee ging de opruiming van reactiedieren voort. In het verslag jaar werden 1069 van een „rood oor merk" voorziene reactiedieren geslacht, tegen 1346 in het jaar 1954, hetgeen als een aanwijzing kan worden gezien, dat de afzet van tuberculeuze dieren ten einde loopt. Bij varkens is het percentage tuber culose teruggelopen van 3,76% tot 2,42%, d.w.z. dat procentueel het aantal gevallen van tuberculose bij varkens wederom met een derde is gedaald ver geleken bij het aantal dat in het vorige verslagjaar werd gevonden. In de gemeenten Leiden en Oegstgeest (96 slagers) werden 1528 controle-be zoeken bij slagers afgelegd en bovendien 754 controles verricht bij vleeswarenver- kopers, restaurants en automatieken. Ook in de omliggende gemeenten werd voortdurend toezicht uitgeoefend op deze winkels en de slachtplaatsen. Bij deze inspecties werden inbesla-g- genomen 329 kg. vlees en 101 kg. vlees waren wegens bederf en 32 kg. vleeswa ren wegens ondeugdelijkheid. Verder werd in 9 gevallen in totaal 390 kg. vlees inbeslaggenomen, die niet ter invoerkeu ring waren aangeboden. Teraardebestelling A. Baan Op de begraafplaats „Rhijnhof" vond gistermiddag de teraardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van de heer A. Baan, chef van de afdeling invorde ring van het kantoor van de gemeente ontvanger die dezer dagen op 62-jarige leeftijd is overleden. Onder de vele belangstellenden, die deze plechtigheid bijwoonden, waren o.m. wethouder D. van der Kwaak, de Com missie van Beheer der Geref. Kerk, de heer F. Verstegen, directeur van de Gem. Dienst voor kasbeheer en krediet wezen, vrijwel het voltallige personeel van deze Dienst, een deputatie van de deurwaarderscursus, aan welke cursus de heer Baan als docent verbonden was. en voorts vele vrienden en bekenden van de familie Baan. Nadat de kist met het stoffelijk over schot in de aula was opgebaard, voerde als eerste spreker de heer Verstegen het woord. Spreker die de grote ook lande lijk erkende bekwaamheid van de heer Baan in het licht stelde, prees diens objectieve mening en mildheid in het oordeel. De heer Verstegen achtte het een voorrecht, dat hij een gedeelte van zijn levensweg met deze man van hoog staand karakter en bijzondere trouw aan zijn werk had mogen afleggen. Nadat de scriba van de Geref. Kerke- raad, de heer S. Melse, een persoonlijk woord had gesproken, leidde ds. J. Maas kant een korte rouwdienst, waarna de kist met het stoffelijk overschot werd uitgedragen. Aan de groeve sprak ten slotte ds. Maaskant de Nederlandse ge loofsbelijdenis uit. hoed", tezamen met circa 23 personen auto's vormen het negende Aalsmeerse bloemencorso, dat op 1 september a.s. naar Amsterdam komt en in het Stadion een rol vervult bij de Show, die wordt geregisseerd door de heren Toon Noyons en M. Nauta. Aan deze show werken 1250 personen mee: voornamelijk leden van verenigingen uit Aalsmeer en van een ballet- en dansschool. De burgemeester van Aalsmeer, de heer G. G. Loggers, deelde op een pers conferentie in Amsterdam mee. dat de ontwikkeling van de bloemencultuur van groot belang is voor zijn gemeente. Vo rig jaar zijn op beide veilingen in Aals meer 87 miljoen Amerikaanse anjers, en 64 miljoen rozen aangevoerd. In dat jaar bezochten 76.000 belangstellenden de Centrale Aalsmeerse Veiling. Het ge meentebestuur verleende in 1955 voor f. 1.300.000 aan bouwvergunningen voor uitbreidingen in deze sector. Er zijn verder grote plannen, o.m. tot uitbrei ding 'van de veiling „Bloemenlust", tot de bouw van een nieuw raadhuis, tot uitbreiding van de Centrale Aalsmeerse Veiling en tot de bouw van een nieuwe middelbare tuinbouwschool. Dit belang van de bloemen voor de gemeente was voor Aalsmeer een aansporing ook dit jaar zijn visitekaartje te tonen, dat uiteraard vrijwel geheel zal bestaan uit bloemen. Onze stadgenoot, de heer A. Eps- kamp, is geslaagd voor het staatsexamen gymnasium B, idem voor het staats examen HBS-A de heer L. E. Reiohen- feld en voor HBS-B de heer F. H. Werkhoven. Seizoen niet meer te redden.... Eerste aanbetaling wordt te hoog geacht (Speciale berichtgeving) In de kringen van de handel in bromfietsen heerst op het ogenblik grote ongerustheid en ontsteltenis over de uitwerking, die de rem op de afbetaling in deze branche heeft gehad. De heer Ph. Marmes, voorzitter van de afdeling bromfietsen van de R.A.I. (fabrikanten en grossiers) vertelde op een gisteren te Amsterdam gehouden persconferentie dat de verkoop-op-afbetaling van brom fietsen reeds enige weken na het van kracht worden van de afbetalingsbe- schikking „schrikbarend" en wel met 76% is teruggelopen. De R.A.I, ziet in deze afbetalingsbeschikking een sterke discriminatie van de bromfietsen. Nu voor de bromfietsen de eerste aanbetaling op 30% van de koopsom js gesteld blijken de gevolgen voor de handel noodlottig, ongunstiger dan voor tal van an dere produkten. Immers voor radio, T.V., muziekin strumenten, enz. werd de aanbetaling op 20% gesteld. Een verzoek van de R.A.I. aan de minister om deze vol gens de heer Barmes discriminatie teniet te doen door het eerste stortings percentage terug te brengen tot 20%, werd door de minister van Economische Zaken afgewezen. De heer Barmes ver klaarde de indruk te hebben dat de re gering poogt het wegverkeer te regelen door bepaalde afbetalingsremmen in te stellen. Deze poging is wonderwel ge slaagd. De fabrikanten en grossiers zijn hiervan echter de dupe. Gezien de zeer snelle groei van het „Nederlandse brom fietspark" dat van 55.000 in 1950 groeide tot 503.000 in 1955 scheen de zakenpoli- tiek der fabrikanten te wettigen om bij de aanvang van dit seizoen 20 tot 25% meer bromfietsen voor de levering aan de detailhandel gereed te maken. Door de afbetalingismaatregelen kwam men echter bedrogen uit. De fabrikanten za gen hun orders teruglopen van vele tienduizenden brommers tot slechts en kele honderden exemplaren. Het aantal bromfietsafbetalingscontracten liep volgens de gegevens van de financiers- maatschappijen alleen reeds in juli van dit jaar met ongeveer 60% terug. Hierbij speelde overigens ook het slechte weer een grote rol. Volgens de R.A.I. js dit seizoen niet meer te redden. Men hoopt echter dat het volgend jaar door een nieuw Ka binet de bromfiets-discriminatie on gedaan zal worden gemaakt en dat men ook voor deze branche de eerste aanbetaling op 20% zal willen stellen. Klopt in de afdeling Burgerlijke Stand van het Stadhuis Sinds enige tijd de gemeenteraad verleende daartoe indertijd een krediet van f. 63.000 klopt ln de afdeling Burgerlijke Stand van het Stadhuis het mechanische hart van Leiden. De „polsslag" van iedere Leidse ingezetene van baby tot grijsaard neemt dit hart op. De mogelijkheden, doch vooral de snelheid, van dit hart zijn groot, zonder dat zich daarbij „hartkloppingen" voordoen. Ondanks vele moaeliikheden aantal ongehuwde vrouwen van 20 jaar vnuu,m5 YC,C en ouder, wonende op een bepaald ge deelte van de Haarlemmerstraat en van geen „hartkloppingen" Vergde b.v. het vervaardigen van de ruim 54.000 groepen voor het kiezers korps en een even groot aantal uittrek seis uit het kiezersregister ten behoeve van verkiezingen in het verleden een tijd van zeven weken, dit mechanische hart een moderne selectie-drukma- chine doet het in slechts ruim een week. Nog een voorbeeld; Wil het ge meentebestuur b.v. graag weten hoeveel toekomstig leerplichtige kinderen in een bepaalde wijk wonen in verband met de bouw van een nieuwe school, dan wordt een beroep op deze mechanische-admi- nistratie gedaan, die binnen enkele uren nadat de vraag is ingekomen reeds de concrete gegevens kan verstrekken. Dit wat betreft de snelheid. Zoals ge zegd zijn ook de mogelijkheden groot. Zoals bekend berust bij de afdeling protestantse huize. Van de 100 gecon troleerde namen en adressen was er één boven de twintig en die was nog 83 jaar TOT OP DE DAG „BIJ" De diverse mutaties, welke binnen komen zoals vestiging, verhuizing, hu welijk. geboorte, overlijden, beroepswij ziging, religie etc. worden dagelijks in het plaatjesregister overgenomen, zodat steeds van een register gesproken kan worden, dat tot op de dag „bij" BELANGRIJKE VERBETERING Het behoeft geen betoog, dat deze werkwijze een belangrijke verbetering voor .de bevolkingsadministratie bete kent Telkens wanneer massale gegevens moeten worden verstrekt, verleent ..het Universitaire benoemingen Bij beschikking van de minister van O., K. en W. is dr. J. Nauta, thans as sistent, benoemd tot wetenschappelijk hoofdambtenaar aan de Leidse Univer siteit, voor het tijdvak van 1 april tot en met 30 juni 1956 bij de heelkunde en voor het tijdvak van 1 juli 1956 tot en met 31 maart 1957 bij de thoraxchirur- gie; voor hettijdvak van 1 september 1956 tot en met 31 augustus 1957 is be noemd tot wetenschappelijk hoofdamb tenaar bij de keel-, neus- en oorheel kunde aan deze Universiteit dr. R. Voorhorst, arts, thans wetenschappelijk ambtenaar 1ste klasse aan de Rijks universiteit. te Utrecht; voor het tijdvak van 1 juni 1956 tot en met 31 mei 1957 zijn benoemd tot wetenschappelijk amb tenaar bij de Sterrenwacht de heren L. Woltjer en G. Westerhout, beiden thans assistent; te rekenen van 1 juli 1956 af, is benoemd tot wetenschappelijk hoofd ambtenaar A in vaste dienst bij de in wendige geneeskunde, dr. A. J. Ch. Haex, thans tijdelijk als zodanig werk zaam. mechanische hart" zijn diensten, komt hierbij tegemoet aan de ook in het Stadhuis heersende personeelsschaarste en geeft zeker een belangrijke financiële besparing. Het mechanische „hart", met ge heel links „de hersens" van deze moderne apparatuur. (Foto L.D./Van Vliet.) Voor acht miljoen aan antiek te Delft Aan Bloemendaalse strand verdrenken (Ingez. Med.-Adv.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1956 | | pagina 3