VI m hooit erbij LIKDOORNS WÓN'deroue Met een enkel woord JL ÉM Agenda MAANDAG 23 JULI 1956 Vriendschappelijke stemming Gedrang van kijklustigen rond de Russen op Sclieveningen Ook bezoeken aan Amsterdam en Zaandam waar het Czaar Peterhiiisje bezocht werd (Van onze Haagse redactie) Dat het Russische vlootbezoek een goede „stunt" is geweest om de Neder landse bevolking vriendschappelijk te stemmen ten opzichte van de Russen, is gistermiddag in Scheveningen overduidelijk gebleken De Russische matrozen, die enkele uren lang op eigen gelegenheid in deze mooie badplaats wat mochten rondkijken, werden met een zo overweldigende doch vriendelijke belangstelling ontvangen, dat zij er verbaasd en zelfs een beetje verlegen mee waren. De Russische Jantjes en de Neder landers natuurlijk niet. minder had den voor hun bezoek geen beter moment kunnen kiezen. Het was in Scheveningen vol als nimmei tevoren. De Russische matrozen toonden voor al die duizenden mensen, voor de honderden fonkelende automobielen en voor de welvoorziene winkeletalages op de Boulevard grote belangstelling. Maar de belangstelling, die de Nederlanders hadden voor deze Russen, was zo mogelijk nog veel groter. Zó nieuwsgierig was men, dat men alle gereserveerdheid liet varen en op goed geluk trachtte een gesprek aan te knopen De Russen, die in groepjes van drie of vier rondliepen op de Boulevard, het Gevers Deijnootplein (het Scheve- nings vermaakcentrum) en in de omlig gende straten toonden zich zonder uit zondering uiterst welwillend. Zij bleven staan en keken hun ondervragers vriendelijk lachend aan. Maar bijna geen enkele Rus kon zich in een andere taal dan zijn moedertaal verstaanbaar maken, zodat het als regel bij de vrien delijke glimlach bleef. Een Nederlandse sigaret accepteerden zij graag, zij op hun beurt presenteerden Russische sigaretten met de bekende holle kartonnen mondstukken. Het was wonderlijk, hoeveel belang stelling zo'n kort intermezzo trok: bin nen een minuut verdrongen zich tien tallen Nederlanders om het groepje, dat dan weldra aangroeide tot een volksop loop. De Russisch sprekende Nederlanders kregen de gelegenheid hun kennis te spuien, waarvan, voorzover wij hebben kunnen constateren, nog vrij veel ge bruik werd gemaakt. Op de petten droegen de matrozen een rode ster met een sikkel en een hamer. Dit embleem bleek in vele gevallen de hebzucht van de nieuwsgierigen op te wekken. Was het toeval, dat de Russische Jan nen meestal nog wel een extra em bleem bij zich hadden? Tegen vijf uur keerden de Russische matrozen terug naar de Nederlandse militaire autobussen, die op de Boule vard stonden te wachten, om hen terug te brengen naar Rotterdam, waar. zoals bekend, de oorlogsschepen „Swerdlow". „Serdityi" en „Surovyi" in de Parkhaven liggen. Een ensemble dansers, zangers en speellieden van het Russische smaldeel is zaterdagmorgen in Amsterdam aan gekomen en ontvangen door de burge meester. mr. Am. d'Ailly. Bij de rondvaartsteiger aan de Nas- saukade, waar de Russen met autobus sen arriveerden, stond een twintigtal, met Nederlanders getrouwde Russische vrouwen, hun landgenoten met bloe men op te wachten. lij rondvaartboten ging het toen naar het Stadhuis. Burgemeester d'Ailly sprak, bijgestaan door de als tolk optredende Russische ambassadeur in Nederland, de heer J. P. Kirsanoy, de officieren en matrozen toe. Om de andere zin werd zijn toespraak onderbroken door applaus. De Russen zijn stuk voor stuk uitgerust met een taalgids, waarin zij alle mogelijke Ne derlandse uitdrukkingen kunnen vinden. De leider van de uit ongeveer 90 man bestaande groep is kapitein ter zee Pilsjakow. Hij dankte de burgemeester hartelijk voor de ontvangst. Na de ontvangst ten Stadhuize ver gastten de Russische officieren en ma trozen burgemeester d'Ailly en een grote groep bij het stadhuis verzamelde Amsterdamse burgers op twee in het Nederlands gezongen liederen: „Het Pannekoekenmoedertje" en „Kom naar zee". Zaterdag- en zondagavond zijn de leden van het Russische vlootensemble opgetreden in het Concertgebouw te Amsterdam. De belangstelling voor deze voorstellingen was zeer groot. Het Concertgebouw was geheel uit verkocht en gedurende ruim drie uur hebben de Russen hun enthousiaste toeschouwers een programma voorge zet van volksmuziek en volksdansen. Zij hadden hun eigen musici bij zich en waren gedurende de voorstellingen gekleed in hun marineblauwe unifor men. Na de avondvoorstelling, die tot half twaalf duurde, hebben de Russi sche gasten een rondvaart door de verlichte grachten gemaakt. Daarna zyn zij naar Rotterdam teruggekeerd. Zaterdagmorgen hebben 40 Russische officieren, onderofficieren en man schappen een bezoek aan Zaandam ge bracht, speciaal aan het vooral bij Rus sen zo bekende Czaar Peterhuisje. Uiteraard werd ook het standbeeld van deze Czaar bezichtigd, waarna het gezelschap in een van de plaatselijke restaurants de lunch gebruikte. Hierna werden zy in staat gesteld op eigen gelegenheid Zaandam te bezichtigen. Begeleid door een ere-escorte van 44 Russische officieren en matrozen schreed zaterdagmiddag schout-by-nacht V. F. Kotov langs de graven van de 800 Rus sen. slachtoffers van de tweede we reldoorlog, die op de Russische begraaf plaats te Amersfoort hun laatste run- plaats vonden. Aan de voet van de gedenkzuil legde schout-bij-nacht Kotov. met assistentie van een adjudant, een grote krans neer. Gistermorgen, zondag, hebben onge veer 150 Sovjet-Russsiche officieren, adelborsten en matrozen een autotocht gemaakt door de Alblasserwaard. Er werd o.a. een bezoek gebracht aan de molens te Kinderdijk. De Russen verlie ten enige tijd de autobus, teneinde de molens te voet van dichterbij e kun nen bezichtigen.. Zij maakten van dt ze gelegenheid gebruik om de molrns en het omliggende landschap te fotogra feren en toonden zich zeer enthousiast over de schoonheid hiervan. De Pussen verklaarden zeer dankbaar te zy.i re se- legenheid gekregen te hebb'n wat 'in ons land te zien en warm erkentelijk voor het hartelijke onthaal, dat hun te beurt was gevallen. Communique Partijraad P. v. d. A. Zaterdag heeft de Partijraad van de PvdA in Utrecht een vergadering ge houden. „Met grote voldoening", al dus wordt in een communique opge merkt. „werd in deze vergadering "ast- gesteld, dat de verkiezingsuitslag van 13 juni jl. opnieuw bewijst, dat een groeiend deel van het Nederlandse volk instemming betuigt met program en politiek van de PvdA. Bijzonder duidelijk komt bij de nadere bestudering van deze uitslag tot uit drukking," aldus het communique. „Dat de doorbraak in ons politieke leven steeds groeiende is. De toenemende in vloed van de PvdA blijkt bovendien uit haar nog steeds stijgende ledental. Met onverdeelde instemming nam de Partij raad door een inleiding van de voorzit ter van de Tweede Kamerfractie, mr J. A. Burger kennis van de houding van deze fractie bij de kabinetsformatie. Aan de hand van de aan de Partijraad gege ven informaties ontstond een discussie waarvan de eenstemmige conclusie is, dat men zich niet kon voorstellen dat bij de formatie van een kabinet zowel wat het program als wat de invloed der ver schillende partijen betreft, geen reke ning zal worden gehouden met de uit spraak van de kiezer op 13 juni. een uitspraak, die duidelijk gaat in de rich ting van een voortgezet vooruitstrevend beleid", aldus het communique. (Ingez Med.-adv.) Krabben en peuteren maakt rilllQ- de kwaal steeds erger. De helder vloeibare D.D.D. UllSlaQ dringt diep ln de poriën door. zuivert, ontsmet en geneest. GENEESMIDDEL TEGEN m A HUIDAANDOENINGEN U W U W W VLOEISTOF BALSEM ZEEP Prof. Oud geopereerd ACUTE BLINDENDARMONTSTEKING Prof. Oud is gisteren in zijn woning te Rotterdam plotseling ongesteld ge worden en opgenomen in het Haven ziekenhuis. Daar bleek operatief in grijpen noodzakelijk in verband met een acute blindedarmontsteking. De operatie is goed geslaagd; de toestand van prof. Oud was gister avond redelyk te noemen. Prof. Oud zal nu bij de besprekingen over de kabinetsformatie vervangen worden door de heer H. Korthals. Deze verblijft met vakantie in Parijs, doch is teruggeroepen. In IJsselmeer verdronken Gistermiddag te ongeveer half zes ls te Doornspijk bij de uitspanning „De pol aan zee" vermist de 22-jarige H. Prümers. timmerman uit Wierden. Met zijn verloofde, de 21-jarige M. Schip pers was hij het IJsselmeer ingewan deld. Twee en een halve kilometer bui ten de kust is hy verdwenen in een al daar langs de dijk gegraven vaargeul. Zijn verloofde kon nog gered worden door een in de buurt liggend zeiljacht. De heer Prümers is nog niet gevonden. Onze Jantjes in Leningrad RECEPTIE OP „DE ZEVEN PROVINCIËN" De bevelhebber van het Nederlandse smaldeel, dat op het ogenblik een be zoek aan Leningrad brengt. Schout-bij nacht Goslings, heeft gisteren aan boord van de kruiser „De Zeven Pro vinciën" een receptie ter ere van ad miraal Baikof. luit.-generaal Konstan- tinof. de waarnemende commandant van het stadsgamizoen. en A. Koez- netsof, de vice-voorzitter van de ge meenteraad van Leningrad, gegeven. Laatstgenoemde ontving later de on derofficieren van de Nederlandse sche pen. Deze ontvangst werd ook bijge woond door onderofficieren van de Sov jet-vloot. Gisterochtend hadden opvarenden van het smaldeel een dienst bijgewoond in de kerk van de Baptistengemeente of in de Mariakerk. Ook werden rondritten door de stad gemaakt met bezoeken aan het Petrodvoretspark en het Kirofsta- dion. waar motorraces werden gehouden. De Nederlandse Marinierskapel gaf haar eerste concert op de Kirof-eilanden. Jonge bewoners van Leningrad brach ten een bezoek aan „De Zeven Provin ciën". waar zij een concert gaven en een filmvoorstelling bijwoonden. Auto tegen boom wr EEN DODE EN EEN ZWAAR GEWONDE (Speciale berichtgeving) Ongeveer drie uur in de afgelopen nacht is de 21-jarige heer S. van Keim- pema wonend te de Nieuwe Schouw, ge meente Haskerland. met zijn personen auto op de weg tussen War ga en War- tena vlak bij Warga in volle vaart tegen een boom gereden. De heer Van Keim- pema was vrijwel op slag dood. Zijn neef die de auto bestuurde, kreeg geen letsel. Een 20-jarig meisje uit Wartena, liep echter ernstige inwendige kneuzingen op en werd naar een ziekenhuis te Leeu warden vervoerd. De jongelui kwamen van een feestje en zouden haar naar Goutem brengen. De auto reed eerst in de berm. raakte vervolgens een boom en tolde daarna tegen een andere boom aan. Een vierde inzittende bleef ongedeerd. Requisitoir Schmidt blijft op 31 juli De waarnemende openbare aankla ger, Joesoef Soewondo, heeft vandaag medegedeeld, dat het requisitoir in de zaak-Schmidt, door rechter Rochja- ni bepaald is op 31 juli. zal doorgaan. De plotselinge overplaatsing van Soe- narjo naar het bureau van de Procu reur-Generaal zal hierin dus geen wij ziging brengen. Soewondo zeide, dat hy hoogstwaarschynlijk het door Soe- narjo opgestelde requisitoir zal voor lezen. Deze verklaring maakt een einde aan de twijfel, of de overplaatsing van Soe- narjo. die van het begin af in de thans 22 maanden lopende zaak tegen Schmidt is opgetreden als officier van Justitie, verandering in de gang van zaken zou brengen. MOOIE VERDIENSTE De bosbessenoogst in de bossen van de i Noord-Veluwe is thans in volle gang. Het I loon van een geroutineerde plukker is plus minus f. 20 per dag. NATIONALE ORGANISATIE ZIEKENFONDSEN Op uitnodiging van de Federatie van Ziekenfondsen VMZ zijn zaterdag te Utrecht vertegenwoordigers van alle in Nederland werkzame landelijke organi saties van Algemene Ziekenfondsen bijeengeweest voor een voorlopige be spreking van de moglykheid om te ko men tot een nationale organisatie van ziekenfondsen. Deze bespreking heeft er toe geleid dat het overleg op korte termijn zal wor den voortgezet, zo mogelijk met alle. doch in elk geval met een groot aantal van de thans bestaande Ziekenfondsen. Drama te Vriescheloo Moord en brandstichting (Speciale berichtgeving) Gisteren is te Vriescheloo (Gr) een triest drama tot ontknoping gekomen. Een vrouw bekende, dat zij haar huis in brand had gestoken. Direct daarna vertelde zij, dat haar man 2 jaar ge leden een pasgeboren kind had ge dood. Om 7 uur gistermorgen brak brand uit in een woning aan het Veendiep te Vriescheloo. De hele woning brandde af en van de inboedel werd niets gered. De vrouw was gevlucht. De politie vond haar tenslotte in hyper-nerveuze toe stand in een korenveld. Zij werd over de brand ondervraagd en bekende al spoedig deze te hebben gesticht. Zij vertelde verder, dat haar man in juli 1954 haar pasgeboren kind een meis je had vermoord. De resten van de baby zijn door de politie teruggevon den. Het gezin had reeds twee kinderen, beiden jongens. Op 12 juli j.l. is op nieuw een meisje geboren. De man is evenals zijn vrouw ingesloten. De rijks politie van Bellingwolde en de districts recherche van de rijkspolitie verrichten het onderzoek. POES VERZORGT JONGE EEKHOORNS De familie Hooyer te Voorthuizen heeft een poes, die behalve haar twee jongen, ook drie kleine eekhoorns groot- brengt. De heer Hooyer vond de eek hoorntjes onlangs moederloos in het bos. De moederpoes maakt het met haar (Ingez. Med.-Adv.) Morgen jonge tuinboontjes met MAGER GEROOKT SPEK Publikatie van d« varenifda ilijerj in Leiden en omstreken JAPAN EN S.U. HERVATTEN BESPREKINGEN De regeringen van Japan en de Sov jet-Unie hebben besloten de onder handelingen over de normalisering der betrekkingen te hervatten. Dit zal in Moskou geschieden onder leiding van de Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken. Dimitri Sjepilof. en zijn Japan se ambtgenoot Mamoroe Sjigemitsoe. De besprekingen over een vredesver drag tussen de beide landen liepen in maart j.l. in Londen vast. Japan verklaarde zich deze week be reid de onderhandelingen te hervatten: de Sovjet-Unie is hier thans mee ak koord gegaan. (Ingez. Med.-Adv.) Weg met onhandige likdoornrlngen en ge vaarlijke scheermesjes. Een nieuw vloeibaar middel. NOXACORN, neemt de pUn weg ln 60 seconden. Eeltplekken en eksterogen ver schrompelen met wortel en al. Bevat gezui verde wonderolie. Jodium en het pijnstillende benzocalne. Een flesje NOXACORN Anti septisch Likdoornmiddel van L 1.35 bespaart onnoemelijk veel ellende. (662) Bevereiland zoekt een dokter NIETS VOOR EEN NEDERLANDSE ARTS? De 300 bewoners van het Bever eiland „het kleine paradijs" in het noordelijke deel van het Meer van Michigan, zoeken een dokter. De oude dokter heeft n.l. besloten naar het vasteland terug te keren en de overige bewoners zijn van plan het zelfde te doen. als er geen opvolger komt. Om eventuele gegadigden voor de post aan te trekken hebben zy la ten weten, dat het eiland rijk is aan gevogelte, zoals fazanten, wilde ganzen, eenden en konijnen, terwyl er ook nog een duizend herten in vrijheid leven. Voorts zijn er negen meertjes, die zeer visrijk zijn. De arts van het eiland krijgt van de staat een salaris van ongeveer 30 000 eulden per jaar. terwijl hij ook nog aanspraak kan maken op honoraria van zyn patiënten. Tenslotte wordt nog meegedeeld dat de temperatuur op het eiland zelden beneden de vijf graden onder nul daalt! BINNENLAND De scheepvaartlijnen, aangesloten bij de DJakarta-vrachten-conferentie, hebben zich als gevolg van de voortdurende stij ging van de exploitatiekosten, genoodzaakt gezien verscheidene vrachtprijzen ln het ervoer van Indonesië naar Europa, de Golf van Aden en de Rode Zee, met Ingang van 1 september a.s aan te passen aan de gestegen kostenprijs. De verhoging be draagt 10 Bij K B. is mr. G. E. baron van Itter- sum, gezant te Belgrado, tevens benoemd tot buitengewoon gezant en gevolmach tigd minister bij de Volksrepubliek Bulgarije. De 7-jarige Gustaaf Goddijn uit de Maasstraat te Schiedam in de Nieuwe Haven aldaar te water geraakt en ver dronken. Van 1722 september a.s. zal te Scheveningen het achtste congres worden gehouden van de Confederation Euro- peenne de l'Agriculture (Europees Land- bouwcongres) Het 103e Nederlands Landhuishoud- kunddg Congres zal worden gehouden op donderdagmiddag 11 en vrijdag 12 oktober 1956 te Utrecht. Door kringen van het Indonesische Ministerie van Buitenlandse Zaken is verklaard, dat Indonesië binnenkort een handelsmissie naar de Chinese Volksrepu bliek zal zenden. De missie zal bespre kingen voeren over de aankoop van Indo nesische rubber door Communistisch China, na de opheffing door Indonesië van het embargo op de rubberexport naar dat land. Volgens bedoelde kringen heeft China ook de wens te kennen gegeven de handel uit te breiden met olie en tin. Op de algemene begraafplaats te Harderwijk heeft een Belgische deputatie van ongeveer 50 personen zaterdagmiddag honderd op deze begraafplaats rustende oorlogsmakkers uit de strijd van 1914 1918 geëerd. Gistermiddag ls het 8-jarig zoontje van de familie Kremer uit Middenmeer nabij „Callantsoog ln zee verdronken. Het knaapje had zich te ver in zee begeven en is te laat opgemerkt Bij een verkeersongeval te Den Haag, veroorzaakt doordat een 22-jarige voet ganger uit Delft de weg overstak en een 41-Jarige bromfietser uit Delft niet zag. is deze laatste gevallen en met een schedel- basisfractuur opgenomen in 't ziekenhuis Bronovo ln Den Haag, vanwaar hij is over gebracht naar de Ursulakliniek in Wasse naar. 'sAvonds ls hij daar overleden. BUITENLAND Bij een aardbeving, die het gebied van Koetsj aan de westkust van India zaterdagavond heeft geteisterd, zijn 87 mensen omgekomen en 250 gewond. Er zijn duizend huizen Ingestort. De schokken waren zeer zwaar in de stad Andjar, onge veer 600 km ten noordwesten van Bombay. Vermoedelijk 25 personen vonden zaterdag in de Verenigde staten de dood tengevolge van overstromingen en wervel stormen. die sommige delen van de V.S. teisterden. Vooral Pennsylvania. Maryland, Virginlë en North Carolina zijn zwaar getroffen. Staking in Engeland valt meej MEER DAN DE HELFT DER ARBEIDERS WERKWILLIG De staking in de Engelse automobiel fabrieken van de „British Motor Corpo ration", die was afgekondigd naar aan leiding van het ontslag van 6000 arbei ders, blijkt verre van algemeen te zijn. Hedenmorgen, de eerste stakingsdag, hebben duizenden arbeiders zich nor maal naar het werk begeven, waar zij door postende stakers werden uitge jouwd De leiders van de vakverenigingen hebben toegegeven dat aan de stakings- oproep niet het gevolg is gegeven dat men had verwacht. De directie van de BMC heeft bekend gemaakt dat meer dan de helft van de arbeiders normaal op het werk is ver schenen. Voor de „Austin"-fabriek bedroeg het aantal werkwilligen 67 procent, voor de „MG"-fabriek zelfs 100 procent. DOCUMENTEN OVER BEIERS ATOOMONDERZOEK GESTOLEN Uit de auto van een Beierse minister Is vrijdag een tas met bijzonderheden van de plannen voor de Beierse atoom ontwikkeling gestolen, aldus meldt de politie te München. De tas bevatte geen atoomgeheimen, maar bijzonderheden van onderhande lingen over de oprichting van een reac tor voor wetenschappelijk onderzoek in Beieren, welke naar verwachting in de V.S. zal worden gekocht en door de Beierse staat en de industrie gezamen lijk geexploiteerd. HOFFMANN ALS PARTIJVOORZITTER AFGETREDEN Oud-Premier Johannes Hoffmann is zondag afgetreden als voorzitter van de Saarlandse Christelijke Volkspartij. Te voren had deze partij tot een fusie met de Centrumpartij, de tweede Rooms- Katholieke partij in West-Duitsland, be sloten De 65-jarige Hoffmann verklaarde, dat hy om gezondheidsredenen zijn functie neerlegde en dat hy bovendien niet een hinderpaal wilde zyn op de nieuwe weg. die zyn party na de mislukte onderhan delingen over een fusie met de Christen- Democratische Unie van bondskanselier Adenauer heeft ingeslagen. De leiders van de Centrumpartij hadden echter nooit zijn aftreden geëist. Het buitengewoon partijcongres be noemde Hoffmann tot ere-voorzitter. Zijn opvolger zal worden aangewezen op het gewone partijcongres, dat in no vember wordt gehouden. Intussen zal de party geleid worden door het dagelijks bestuur. SPIONAGE PER TAPERECORDER Al maanden lang zijn alle telefoon gesprekken van het bureau voor het oosten van de Duitse Socialistische Partij door een 31-jarige man, die bij de posteryen werkte, op een taperecor der opgenomen en op die manier aan de politie in de Sovjet-zone overgebracht. De man en zyn vrouw hadden in een huis naast het bureau een kamer ge huurd. Hij wist een telefoon op een der gelijke wijze aan te leggen, dat hij alle bij het bureau binnenkomende gesprek ken kon meeluisteren. Deze gesprekken nam hij op de taperecorder op. Hij kreeg hiervoor van de Oostduitse politie een weekloon van 125 mark Het echtpaar is door de Westduitse politie gearresteerd. HET PLAN VOOR DE STUWDAM BIJ ASSOEAN Volgens Egyptische politieke kringen denken de leiders te Cairo er over om steun te vragen van een groep blanken in Engeland. Frankrijk en West-Duits land, die twee jaar geleden hadden aan geboden, tezamen een bedrag van 850 tot 950 miljoen gulden te lenen voor de uitvoering van het project. Egypte zou dan de rest van zijn sterling-balans te Londen bijdragen, zodat het werk op het voorgenomen tijdstip Juli 1957 zou kunnen beginnen. De Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken. Dimitri Sjepilof, heeft ver klaard, dat de Sovjet-Unie de kwestie van de financiering van de dam bij As- soean niet als een urgent probleem be schouwt. maar dat zij zal trachten ie der ander Egyptisch verzoek om hulp voor industrialisatie-projecten in te willigen. f-.--. r* t4m Kolonel Salah Moestafa. de Egyp tische militaire attache die op 14 Juli bij een aanslag werd gewond, ls zaterdag in een ziekenhuis te Amman overleden. Het politle-onderzoek heeft nog geen resultaat opgeleverd. In het Columbiaanse dorp Tamala- mesque. in het gebied van Baranquilla. zijn vijftig personen na het drinken van ondeugdelijke alcohol overleden, terwijl er nog driehonderd ernstig ziek zijn. Tengevolge van overstromingen, ver oorzaakt door zware regenval, zijn ln het midden en zuiden van Perzdë veertig per sonen op het leven gekomen. Meer dan duizend personen zijn dakloos geworden: de schade wordt geschat op tweehonderd miljoen gufaen. Men verwacht, dat de Bondsrepubliek orders voor wapens ln Engeland zal plaat sen voor een bedrag van meer dan 100 miljoen pond. aldus delen Britse kringen ln Bonn mede. Men vreest, dat honderden personen zijn omgekomen bij grote overstromingen als gevolg van het wassen van de rivieren Helmoend. Argandab en Arghsjan ln de provincie Kandhar in het zuiden van Afghanistan. Duizenden mensen zijn ge ruïneerd en dakloos. De oogst is volkomen vernield. Vele bruggen en wegen zijn weg gespoeld. Zondagmorgen z\jn in de Par(Jse voor stad Saint Denis twee flatgebouwen In gestort. Er zQn geen dodelijke slachtoffers: er zyn twee zwaar en twee lichtgewonden. Tijdens de luchtoorlog boven Londen werden de klokken van de kerk van St. Mary le Bow in de binnenstad verwoest. Thans is men bezig nieuwe klokken te gieten. De Londense burgemeester, sir Cuth- bert Ackroyd bracht een bezoek aan de gieterij en wierp volgens oud gebruik enige bronzen munten in de gloeiende specie. Aan zijn gezicht te zien kwam er heel wat warmte uit het luikje, waardoor hij zijn bijdrage aan de klokken moest gooien. In het hart van Londen, tussen de kathedraal Saint Paul en de Bank van Engeland, zijn de resten van een Romeins fort ontdekt. Dit fort zou dateren uit de jaren 75 tot 100 na Chr. Het zou een zeer belangrijke archeologische vondst zijn. Bondspresident Heuss heeft zaterdag de door het Westduitse parlement aange nomen dienstplichtwet ondertekend. De wet wordt begin deze week afgekondigd en treedt de dag daarna in werking. MAANDAG Pieterskerk: Avondmuziek, 8.30 u. nam. Royal (Doezastraat)Psychometrische scène A. Spreen, 8 uur nam. TENTOONSTELLINGEN Ryksmuseum voor Volkenkunde: Zomer- tentoonstelling „Van kiel tot pot" (Tot 1 oktober) LakenhalTentoonstelling Rembrandt als leermeester" Werkdagen 10 uur voor middag5 uur namiddag Donderdags en dinsdags bovendien 7.309.30 uur n.m. Zondags 15 uur nam. Den Burcbt: Hedendaagse beeldhouw- aunst. Dagelijks tot zonsondeigang (T.m 26 augustus) Prentenkabinet (Kloksteeg 25): Tekenin gen door Rembrandt (t.m 15 september) Pieterskerkgracht: Leldse Schilder- en Teken-academie „Ars Aemula Naturae". Dagelijks 104 uur, maandag, woensdag en vrijdag ook van 810 uur nam. (T/m 18 augustus). DE BIOSCOPEN Rex ..IJsccrtoerlsten" (alle leeftijden). Werkd.: 2.30. 7 15 en 9.15 uur; zond.: 2.30, 4.45, 7.15 en 9.15 uur; dond.: „Anna". Trianon „Een hart vol muziek" (alle leeft.). Werkd.: 2.30, 7 en 9.15 uur. zond.: 2.15. 4.30, 7 en 9.15 uur. Casino „Heldi en Peter" (alle leeft.) Werkd.: 2.30 7 en 9.15 uur: zond.: 2.30, 4.45. 7 en 9.15 uur. Lldo „De zoon van Caroline Chérle" 18 Jr.). Werkd.: 2.30, 7 en 9.15 uur; zond.: 2.30, 4.45, 7 en 9.15 uur. Luxor „Sissl" (alle leeft.) Werkd.: 2.30, 7 en 9.15 uur; zond.: 2.30, 4.45, 7 en 9.15 uur. De avond- en nachtdienst van de apo theken te Lelden en Oegetgeest wordt zaterdagmorgen 28 Juli 8 uur waargeno men door: Apotheek Boekwijt. Breestr. 74, telefoon 20552, Haven-apotheek, Haven 18, telefoon 20085, Apotheek Oegstgeest, Wil- helminapark 8, telefoon 26274. By geen gehoor by Ow hulsarts ol specialist, bel op dokterstelefoon 22222. Thorez herkozen ALS SECRETARIS-GENERAAL DER FRANSE COMM. PARTIJ. Het veertiende congres van de Fran se communistische party te Le Havre heeft Maurice Thorez zaterdagavond aan het eind van zyn zitting eenstem mig herkozen ais secretaris-generaal. De afgevaardigden brachten hem staande een langdurige ovate. Alle andere leden van het centrale comité der party, dat in het geheel 66 leden telt, werden eveneens eenstemmig herkozen. Bovendien werd de bekende atoomgeleerde Frederic Joliot-Curie tot nieuw lid gekozen. De positie van Thorez, die altyd als een vurig aanhanger van Stalin is be schouwd. schijnt ondanks de anti-Stalin campagne thans sterker dan ooit te zijn. Na het begin van genoemde campagne hadden sommige communistische intel lectuelen meer vrijheid van woord en gedachte binnen de party geëist, maar de gebeurtenissen op het congres heb ben aangetoond, dat hun pogingen om Thorez te verwijderen, mislukt zyn. De 750 afgevaardigden keurden 48 re soluties goed, die bedoeld zyn als gids voor de actie der paxty in de komende twee jaar. In een der resoluties wordt aange drongen op het herstel van de eenheid der werkende klasse door de nauwst mogelyke samenwerking met de socia listische paxty. Volgens waarnemers heeft Michael Soeslof, de voornaamste Sovjet-verte genwoordiger op het conres, in een rede niet alleen de volledige steun van de Sovjet-regering voor Thorez toegezegd, maar hij soheen de Franse partij de eerste plaats onder de communistische partijen in de Westelijke wereld te geven een plaats, die naar men denkt eerst door de Italiaanse partij onder leiding van Togliatti werd bezet. Marcel Servin. secretaris van het po litieke bureau, zei. dat de party „in het algemeen gezond" is. maar sommige partijleden hadden de klassenstryd ver waarloosd. Hy waarschuwde, dat er een grotere inspanning nodig is. Hij gaf het aantal partyleden op als 422.643. Op het dertiende congres, twee jaar geleden, noemde hy het getal 506.250. Kerkelijk Leven NED. HERV. KERK Beroepen te Zegveld L. Doppenberg, kand te Putten. Bedankt voor Bennekom P. Bouw te Ridderkerk. GEREF. KERKEN Beroepen te Nagele (N.O.P.) K. Siering. kand. te Harden berg. Aangenomen naar Siddeburen C. de Kruijk te Tynje, die bedankte voor Ee (Fr.) en voor Ens (N.O.P.). CHR. GEREF. KERKEN Tweetal te UI rum F. Bakker, kand te Goee en J. Brons, kand. te Ermelo. BETREKKINGEN TUSSEN KERK EN STAAT De Wereldraad van Kerken zal mo gelijk een bemiddelende rol spelen in de betrekkingen tussen kerk en staat in communistische landen, zo heeft een woordvoerder van de Raad meegedeeld. De vijftien commissies van de We reldraad zyn de afgelopen drie dagen te Herrenaib ln West-Duitsland afzon derlijk bijeengeweest om aanbevelingen op te stellen voor de byeenkomst van de negentig leden tellopde centrale commissie, die op 28 en 29 juli te Ga- lyatetoe, bij Boedapest, vergadert. Het zal de eerste maal zyn, dat dit voor naamste orgaan van de Wereldraad, waarin behalve de RK Kerk vrijwel alle christelijke kerken zyn vertegenwoor digd. in een communistisch land byeen komt. JEHOVA'S GETUIGEN LIETEN ZICH IN DE WAAL DOPEN Zaterdag hebben 175 Jehova's getui gen zich in de Waal by Nymegen laten dopen. Zij werden van het Goffertsta- dion per auto gebracht naar het strand bad bij het hotel „Sprokkelenborg" te Lent, waar de plechtigheid geschiedde. Op het vierdaagse congres, dat te Ny megen wordt gehouden, werden betogen gehouden over „in eenheid tezamen prediken". „De binding van de jeugd met de kerk" en over „De doop door onderdompeling". Het congres stemde in met het zen den van een resolutie aan de voorzitter van de raad van ministers van de Sov jet-Unie, Boelganin, te Moskou, waarin verzocht werd de Jehova's getuigen uit de kampen vrij te laten en hen con tact te laten opnemen met geloofsgeno ten in andere landen. DELEGATIE N.H. KERK BRENGT BEZOEK AAN HONGAARSE KERK In 1954 hebben afgevaardigden van de Hervormde Kerk van Hongarye. by ge legenheid van hun reis naar de vergade ring van de Wereldraad van Kerken in Amerika, een bezoek gebracht aan het moderamen van de Synode der Ned. Herv. Kerk. Thans is besloten, dat eind augustus de praeses en de scirba van de synode, ds. G. de Ru en dr. E. Emmen een te genbezoek zullen brengen. De synode acht dit bezoek van belang in verband met de oecumenische sa menwerking in het algemeen en die van de Europese kerken in het byzonder. WEERRAPPORTEN (Van hedenmorgen 7 uur) a hi S a d ■i 5 1 ii C 3 S a £5 CN Stockholm zwaar bew. nnw i 21 0 Oslo zwaar bew. no 2 24 0.6 Kopenhagen zwaar bew. w 6 21 0 Aberdeen zwaar bew. windstil 19 10 Londen half bew. w 2 22 0 Amsterdam regen licht bew. w 5 18 0 2 Luxemburg wnw 1 22 4 Parijs nevel w 2 20 0 Bordeaux mist wnw 1 23 0.1 Grenoble half bew. zo 1 24 0.1 Nice onbewolkt nw 3 25 0 Beriyn Frankfort zwaar bew. w 6 19 0 geh. bew. wnw 2 24 0 München licht bew. windstil 21 0 Zürlch nevel ozo 1 23 0 Genève nevel windstil 24 0 Locarno onbewolkt windstil 24 0 Wenen licht bew. w 2 23 0.5 Innsbruck nevel w 1 25 0 Rome half bew. no 2 33 0 Ajacclo onbewolkt C30 2 26 0.5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1956 | | pagina 2