Warme hulde voor ir. von Weiier bij 40 jarig jubileum bij „Begeer Veertig jaar directeur Waardering van alle zijden v> Oud-Leiden" naar Gorincliem en Loevestein Ons Eiland viert opgewekt feest F. Pison halve eeuw bij Van Wijk 95ste jaargang Maandag 2 juli 1956 Derde blad no. 28871 Het was de bedoeling het 40-jarig jubileum van jhr. ir. A. C. von Weiier als directeur van „Begeer" te Voorschoten rustig te vieren, maar het is zaterdag een grootse hulde geworden. De jubilaris werd met zijn echtgenote en kinderen met een „Lang zal hij leven" door directie en personeelsleden in de zaal der Zilver- fabriek ontvangen. Vele grote bloemstukken van zusterbedrijven, directieleden en de Vereniging voor Penningkunst stonden reeds in de zaal opgesteld. Woorden van lof en hulde werden de jubilaris toegesproken door de heer D. Vos, directeur van het zusterbedrijf in Indonesië. Op verzoek van de directeur-generaal, de heer C. J. A. Begeer, wenste hij hem geluk met zijn jubileum bij de Kon. Ned. Edelmetaal Bedrijven en overhan digde hem de verguld zilveren penning der K.N.E.B. Namens de president-Commissaris, de heer Th. Ligthart ,had hij het ge noegen de grote verguld zilveren pen- I ning met het daarbij behorende ver erende getuigschrift van de Maatschap pij van Nijverheid en Handel te mogen aanbieden. De heer W. Kreeft huldigde de jubi laris namens het personeel der Kon. Begeer. Hij had eerbied voor de stimu lans en steun .welke van de jubilaris uitging en dankte hem voor wat on der zijn leiding bij de Kon. Begeer tot stand was gekomen. Namens dat personeel overhandigde hij hem een grote zilveren sigaretten doos waarin door spreker het familie wapen was gegraveerd. Eindexamen R.K. Lyceum Voor het eindexamen HBS, diploma B, slaagden aan het R.-K. Lyceum de volgende kandidaten: J. de Back, Oegstgeest; J. Barnhoom, Lisse; H van den Berg, Leiderdorp; J. Blom, Leiderdorp; R. Douwes, Leiden; H. van Duynhoven, Lisse; N. v. d. Eerenbeemt, Voorburg; L. Hilhorst, Wassenaar; P. Hoogkamer, Wassenaar; T. Kruyf, 's-Gravenhage; P. Lubbe, Wassenaar; G. Niehe, Bloemendaal; H. Nolens, Wassenaar; P. van Oerle, Lei den; H. Ramakers, Leiden; A. Schlat- dag een Griekse Cwprioot doodgescho- koop; R. Vreeburg, Leiden; Gerda van der Werf Noordwijk (het eerste meisje, dat aan dit Lyceum voor het eind examen slaagde) en A. Zuydwijk, Kou dekerk. Afgewezen: geen. Teruggetrok ken één kandidaat. EINDEXAMEN MIDDELBARE MEISJESSCHOOL ST.-AGNES- LYCEUM. Voor het eindexamen van de Middel bare Meisjesschool, van het St.-Agnes- lyceum zijn geslaagd: C. M. van Bakel, Leiden, S. J. C. van Breemen, Wasse naar, C. M. Bresser. Leiden, L. H. Th. Don, Wassenaar, S M. Duinhoven, War mond, M. J. J. H. Friebel, Zoeterwou- de, C. M. Heck, Zoeterwoude, L. G. Jansen, Oegstgeest, J. C. Jansen, Oegst geest, C. H. M. Kemna, Den Haag, M. A. G. Th. de Krijger, Leiderdorp, E. M. A. van Middelkoop, Voorburg, A. Th. A. Sleumer, Leiden, H. M. J. van der Stok, Leiden, F. L. G. Trossèl, Leiden. H. J. Verdegaal. Sassenheim, M. E. A. Wil- lemsen, Warmond en A. J. M. de Wolf, Noordwijk. Afgewezen één. KLEUTERONDERWIJS ZILJKWARTIER Naar wij vernemen is dezer dagen uit samenwerking der Chr. Nat. Schoolver eniging met de Herv. Schoolvereniging, in het leven geroepen de „Stichting Christelijk Kleuteronderwijs Zijlkwar tier". Het is de bedoeling deze stichting t.z.t. op te lossen in de op te richten Vereniging Christelijk Kleuteronderwijs Zijlkwartier. Teneinde vlot te kunnen werken is voorshands de vorm van een stichting gekozen. Het bestuur van de stichting hoopt per 1 september a.s. in het Zijlkwartier een kleuterschool te openen. Het bestuur bestaat uit de heren: W. A. Pleijzier, voorzitter; E. J. Veldhui zen, secretaris; J. Barendse, penning meester; S. J. van der Stoel, M. Splin ter, C. Hobo. BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN GEBOREN: Teunie, dr van G. van Eijgen en M. van Soeren- Leendert Hendrik Jan, zn van L. Parlevllet en H. J. Nijland; Jacobus Daniël, zn van J. D. Pelgrim «en C. M. J. van der Laan; Rudolf Willem Frederik, zn van H Devilee en M. T. de Groot; Johannes Petrus Bernardus, zn van F. V. J. v? d. Berg en H. M. v. d. Berg; Johanna Cor nelia, dr van J. Schaap en C. de Best; Ellas, zn van J; Sinteur en C. Benning; Namens de Zilverfabriek „Voorscho ten" sprak de directeur, mr. S. A. C. Begeer. In zeer hartelijke woorden sprak hij de jubilaris toe en dankte hem voor de goede samenwerking tus sen „Zilva" en Kon. Begeer en hoopte, onder aanbieding van een set grammo foonplaten, waarvan hem bekend was, dat de juiste harmonie was gekozen, deze ook zou mogen voortduren tussen beide bedrijven. Namens het gehele personeel der zil verfabriek huldigde de heer I. Boon de jubilaris en overhandigde hem een zil veren lucifersdoos. De heer J. Senden, directeur van het zusterbedrijf „De Hollandsche Ketting- fabriek" was trots op de jubilaris omdat deze een jubileum mag vieren van een afdeling waar kunstwerken worden ver vaardigd, die zowel in het binnenland als in het buitenland zo'n grote waar dering ondervinden. Ook hij overhan digde hem een set grammofoonplaten met de wens, dat de warme klanken van deze muziek zijn hart verder moge verwarmen voor het edele ambacht der Kon. Begeer. De laatste spreker was de heer I. Vos, directeur van het zusterbedrijf in Ne derland. Hij sprak woorden van dank en hulde namens de magazijnen voor de schitterende medewerking welke hij steeds van de jubilaris heeft onder vonden. Daar spr. wist, dat de jubi laris een reis gaat maken naar zijn zoon in Canada, hoopte hij, dat1 hij geen minuut verloren zou laten gaan om daar ook werkelijk te kunnen ge nieten. Om dan ook elke minuut te kunnen gebruiken bood spr., mede na mens zijn broer, de heer D. Vos, een gouden polshorloge aan. Jhr. Ir. A. C. von Weiier had het laatste woord. Hij bedankte iedere spre ker afzonderlijk en op zeer hartelijke wijze voor de sympathieke woorden tot hem gericht en voor de uitzonderlijk mooie geschenken hem bij dit jubileum aangeboden Interessante excursie De deelnemers aan de excursie van de Ver. „Oud-Leiden" naar Gorin- chem en Loevestein die zaterdagmor gen om 8 uur van de Garenmarkt ver trokken en precies twaalf uur later al daar in goede welstand terugkeerden, kunnen ongetwijfeld terugzien op een geslaagde dag. Dank zij een perfecte organisatie, ideale weersomstandighe- onder leiding van bestuursleden van de Gorkumse autoriteiten, werd het een zeer interessante excursie. Klokslag 10 uur arriveerde het gezel schap in Arkel's Oude Veste. Na een kopje koffie te hebben gedronken werd onder leidng van bestuursleden van de verenigng „Oud-Gorcum" de stad ver kend. Men kreeg een goede indruk van deze echt oud-Hollandse stad, nog om ringd door een grote vestinggordel en liggend aan de onvolprezen Merwede. Te ruim 12 uur volgde een officiële ont vangst ten stadhuize, alwaar de deel nemers op zeer gastvrije wijze werden ontvangen. De burgemeester, mr. L. R. J. ridder van Rappard gaf op geestige in instruc tieve wijze een overzicht van de ont wikkeling van zijn stad. Talrijke ma- quette's waren opgesteld om het ge sprokene te verduidelijken. Dat ook hier geworsteld wordt met problemen als daar zijn sanering oude stadsker nen, onvoldoende bouwvolume, stads uitbreiding enz., werd de toehoorders al spoedig duidelijk Dr. Kessen, voorzitter van „Oud-Leiden" sprak een hartelijk woord van dank en overhandigde de burgemeester een exemplaar van het in 1952 door „Oud-Leiden" uitgegeven kastelenboek. In zijn dankwoord betrok de heer Kessen ook de bestuursleden van „Oud-Gorcum" die deze dag hun onmisbare medewerking in zo ruime mate wilden verlenen. Omstreeks half twee verenigde men zich in „De Beurs" aan een gemeen schappelijke koffietafel. Als gasten van Teraardebeste' V j H. W. Hannivoort Onder grote belangstelling vond za terdagmiddag op de begraafplaats „Rhijnhof" ae teraardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van de heer H. W. Hannivoort, in leven oud-inspec teur der registratie en domeinen en een bekende figuur in het Leidse muziek leven. Nadat de kist met het stoffelijk overschot in de aula was opgebaard, spraken een dochter en een zoon van de overledene een persoonlijk woord, waar in zij uiting gaven van de centrale plaats rie hun vader in het gezinsleven heeft ingenomen. Dr. P. van Bork uit Zutphen haalde als familielid eveneens enkele herinneringen op en weidde voorts uit over de plaats, welke de heer Hannivoort indertijd in het Leidse muziekleven in nam. Ds. S. L. Verheus, doopsgezind pre- 1 dikant te Leiden, las tenslotte een ge deelte uit Romeinen 12 en Psalm 90, waarna hij het „Onze Vader" bad. Hier na vond de bijzetting in het familiegraf plaats. Een zoon van de overledene, mr. A. Hannivoort uit Noordwijk, dankte voor het medeleven, dat in deze dagen uit zo ruime kring was ontvangen. UITSTAPJE PERSONEEL LEIDSE APPARATENFABRIEK. Begunstigd door prachtig zomerweer heeft het personeel van de Leidse Appa- ratenfabriek zaterdag een uitstapje ge maakt naar de omgeving van Arnhem, waar o.a. het Nederlands Openluchtmu seum werd bezichtigd. Nadat de lunch was gebruikt en in Amersfoort was ge pauzeerd, werd Amsterdam bereikt. Tij dens het diner had de directeur, de heer Ruempol, veel waardering voor de wijze, waarop het bestuur van de Per soneelsvereniging deze dag had georga niseerd. Wederkerig bracht de voorzit ter van deze vereniging de directie dank voor de spontane medewerking, welke zo vlot was gegeven. Na afloop van het diner woonde men in het De la Mar-tehater een voorstel ling bij van het blijspel „De ware David", waarna het gezelschap, zeer vol daan over zulk een afwisselende dag, omstreeks één uur de Sleutelstad be reikte. VAKANTIE-ACTIE VLUCHTELINGEN In de zaterdag geplaatste oproep tot steun aan de Vakantie-actie Vluchte lingen is abusievelijk een verkeerd giro nummer vermeld. Dit moet zijn 28 58 12 ten name van mevr. dr. E A. Franken- Duparc te Leiden ACADEMISCHE EXAMENS. Geslaagd voor het doctoraal examen sterrenkunde de heer J. Ponsen alhier. DIAMANTEN DOCTORAAT. Woensdag zal het 60 jaar geleden ijn dat mr. J. W. D. Francken, gebo ren te Soerabaja en thans wopende te Brussel, aan de Leidse Universiteit pro- Leonard Paul, zn van P. W. Kasteleyn en moveerde tot doctor in de Rechtsge- L. Boer. leerdheid. „Oud-Leiden" zaten aan mevr. van Rappard, burgemeester van Rappard, mevr. Huurman, Wethouder van Open bare Werken, en het Bestuur van „Oud-Gorcum". Om 3 uur vertrok een speciale boot naar Loevestein. Deze boottocht is op zich zelf reeds bijzon der aantrekkelijk. Aan boord bevond zich de slotvoogd van Loevestein, bur gemeester van Rappard. die alvorens het interieur van het slot te tonen de Leidenaren op een van de wallen een interessant historisch overzicht gaf, waarbij uit de aard der zaak Grotius niet onvermeld bleef. Om ruim 5 uur scheepten de deelne mers zich weer in om nogmaals te ge nieten van de unieke boottocht over de rivier. Uitgeleide gedaan door het bestuur van „Oud-Gorcum" werd te 6 uur de terugreis naar Leiden aanvaard. Ging de tocht heen via Rotterdam, terug werd de route via Vianen genomen, welk stadje men nog even binnenreed. De leiding van deze zo geslaagde ex cursie berustte bij de heren Gilissen en Hennes. FEESTAVOND U.K.S. Zaterdag hield de Molenwijkjeugd in het gebouw „De Goede Herder" onder auspiciën van de chr. jeugdver. „U.K.S." een feestavond ter afsluiting van het winterprogramma. Ds. v. d. Wiel was als gast in het mid-den en speelde ter afwisseling van het programma enkele stukken op de piano. Veel jeugdige personen uit de Molenwijk hadden gehoor gegeven aan de oproep om deze feestavond bij te wo nen. De wijkpredikant sprak in de loop van de avond over het belang van het catechisatie-bezoek. Daarin liet spreker uitkomen, dat het catechisatie-bezoek een eigen wil van de jeugd is, tenge volge op de doop, die het onbewuste kind na de geboorte heeft ontvangen. De polonaise, met begeleiding van de U.K.S.-band, welke stond o.l.v. ceremo nie-meester Henk Nijenhuis, was een groot succes. Daarna werd een mars ge speeld door 6 personen. Na de ballonnenwedstrijd trad de heer Jan Zaalberg op als telepaat. Nadat nog verschillende gezelschapsspelen wa ren gedaan, sloot de voorzitter deze feestelijke bijeenkomst en deelde nog enkele bijzonderheden mede, o.a. dat voor de zaterdagavonden fietstochten, speurtochten etc. voorbereid zijn. Aan het einde van deze avonden zal een U.K.S-er een avondsluiting houden. DUBBEL JUBILEUM BIJ FIRMA GEBR. KRUYT Het dubbele feest bij de firma Gebr. Kruyt, waar de 'heren T. Mens en N. Se ller hun 40-jarig juibileum herdachten als winkelbediende, is zaterdagavond met -vreugde gevierd. Temidden van het gehele personeel huldigde de heer T. J. Kruyt de beide jubilarissen. Hij zeide, dat de firma, dank brengend aan de beide medewer kers voor hun 40-jarige zeer toegewijde arbeid, zichzelf kon feliciteren met zulke medewerkers. Namens het personeel sprak de heer G. Labordus woorden van gelukwensen. Van de firma ontving de heer Mens een stel fauteuils en van het personeel een bijbehorend tafeltje. De heer Selier ontving een radio-toestel en van het personeel eveneens een tafeltje. De echt genoten van de jubilarissen, die thuis ook veel blijken van belangstetliing kre gen, werden vereerd met bloemen. De beide jubilarissen is, vergezeld van een waarderend schrijven, de verzilverde penning van de Ned. Ver. van IJzer- 'handelaren uitgereikt. GOUDEN DOCTORAAT J. A. N. KNUTTEL Vrijdag zal het 50 jaar geleden zijn, dat dr. J. A. N. Knuttel, geboren te Delft en thans wonende te Leiden, aan de Leidse Universiteit promoveerde tot doc tor in de Nederlandse Letteren. WEL WATERKRANEN Van de zijde van de Markt- en Haven dienst wordt ons, in antwoord op een zaterdag in ons blad geplaatst ingezon den stuk van enige marktmelkers, mede gedeeld dat zich op het Leidse markt terrein wel degelijk voldoende waterkra nen bevinden, en dat waterbakken wel iswaar ontbreken doch ook niet onmis baar zijn. Leden boden filmprojectie-apparaat aan De populaire speeltuinvereniging „Ons Eiland" bestaat tien jaar. Hield het bestuur ter gelegenheid van dit heug lijke feit vrijdagavond receptie in „De Harmonie", zaterdag werd het tweede lustrum met een gezellige feestavond voor allen, die „Ons Eiland" een goed hart toedragen, besloten. Dat de Stads gehoorzaal tot in de uiterste hoeken gevuld was zal het actieve bestuur on- getijfeld tot grote vreugde hebben ge stemd. Vooral ook het jubileumcomité, dat anderhalf jaar lang aan de voor bereidingen van de feestelijkheden heeft gewerkt, kan tevreden zijn. Voordat het revue-gezelschap van Rens van Dorth en de leden van het show-orkest „The Topliners" onder lei ding van C. de Vries op de planken verschenen werden op deze avond nog heel wat woorden van waardering en sympathie jegens de jubilerende ver eniging gesproken. De beschermheer van de vereniging, de heer H. J. de Koster, was de eerste spreker, die het bestuur van „Ons Eiland" en het jubileum comité lof toezwaaide. Hij betreurde het in sterke mate, dat het Leidse gemeen tebestuur op deze feestavond niet was vertegenwoordigd. „Ons Eiland" immers is een instelling geworden, waar de ge meente trots op kan zijn. Hij memo reerde in dit verband het werkbezoek, dat H M. de Koningin nog niet zo lang geleden aan de speeltuin heeft gebracht. De voorzitter van het jubileum-comité, de heer J. Sieval. bood vervolgens na mens de leden een bijzonder fraai film projectie-apparaat aan. Voorzitter B Broers, die zijn blijd schap nauwelijks onder woorden kon brengen, vestigde er later met nadruk de aandacht op, dat men het bestuur geen grotere dienst zou hebben kunnen bewijzen. Wanneer de bouw van het clubhuis voltooid is, zal het apparaat tot genoegen van jong en oud veelvuldig gebruikt worden. Het woord en de daad waren na dit min of meer officiële ge deelte van de avond aan Rens van Dorth en zijn medewerkers. „The Topliners" namen de aanwezigen mee naar Parijs, Rens van Dorth en Truce Speyk gaven autorijles en het Dicola danstrio zorgde eveneens voor veel amusement. Truce Speyk toonde zich bovendien een operettezangeres, waar men met plezier naar luistert. Kortom het was een rijk gevarieerd en met zorg-samengesteld cabaretprogram ma. De muzikale leiding was bij Cas Oosthoek in goede handen. Een geanimeerd bal onder leiding van de heer J. Alphenaar vormde het besluit van deze lustrumviering. Zij tenslotte nog vermeld, dat de kinderen van drie tot zes jaar 's mid dags van een poppenkastvoorstelling hebben kunnen genieten. Koninklijke onderscheiding voor jubilaris Vandaag is het precies een halve eeuw geleden, dat de heer F. Pison, thans werkmeester in de ververij van de N. V. Leidse Textielfabrieken v./h. Gebr. Van Wijk, als dertienjarig jong maatje aan de hand van zijn vader de fabriekspoort binnenstapte. De heer Pison houdt in dit bedrijf een familietraditie hoog. Reeds zijn grootvader was in deze industrie werk zaam, terwijl thans ook een zoon van de jubilaris aan het produktieproces deelneemt. Ter gelegenheid van dit gouden feest vond hedenochtend in de kring van de directie en een vertegenwoordiging van het personeel een hartelijke huldiging plaats. Wethouder S. Menken (links) speldt de Koninklijke onderschei ding op de borst van de jubilaris. (Foto L.D./Van Vliet.) niet alleen opgebouwd, doch ook weten te handhaven, in deze halve eeuw, aldus spreker, hebt gij ook het vertrouwen van de directie en het personeel gewonnen, hetgeen o.a. blijkt iin het zitting nemen in de ondernemingsraad. Een lichaam, waarin gij een werkzaam en nuttig aandeel hebt. Als aandenken ^an deze dag bood de heer Heringa de jubilaris namens de directie een enveloppe met inhoud aan. Wethouder S. Menken, die de geluk wensen van het Gemeentebestuur over bracht. stelde de bijzondere trouw en de grote plichtsbetrachting van de heer Pison in het licht. Spreker wees Motorrijder gedood BIJ BOTSING TE HOLTHE. (Speciale berichtgeving) Vanmorgen omstreeks 7 uur zijn te Holthe, onder Beilen, een personen auto en een motor tegen elkaar ge botst, waarbij de motorrijder op slag werd gedood. De heer R. Eisink, te Bei len, opzichter van de V.A.M., te Wijster, was per motor op weg naar zijn werk en week op onverklaarbare wijze steeds meer naar links uit. De chauffeur van een hem tegemoetkomende personen auto kon een aanrijding niet meer voor komen. De heer Èisink werd geschept en over de weg geslingerd. Het slacht offer was 30 jaar en laat een echtge note en vier kinderen achter. Lifters beroofden echtpaar Een echtpaar uit Smilde, dat zater dag in een gehuurde auto met vakantie naar België, Frankrijk en Zwitserland zou gaan, is door twee lifters op wel zeer lafhartige wijze beroofd van al zijn reisgeld, 30.000 Belgische en een paar duizend Zwitserse franken, aldus de Tel. Onderweg naar Antwerpen zagen zjj aan de kant van de weg twee lif ters staan, de vroegen te mogen mee rijden naar Brussel. Het echtpaar ruimde achter in de auto een plaatsje in voor hen en gezellig ging men ver der. Even voor Brussel werd afscheid genomen van de onbekende gasten, doch toen het echtpaar in een hotel te Brussel wilde gaan eten, werd ontdekt, dat al het geld verdwenen was. Tijdens de rit moeten de lifters de bagage en de kleding van het echtpaar nagekeken en het geld gestolen heb ben. Er werd bij de politie in Brussel aangifte gedaan en signalementen verstrekt van de lifters, waarna het echtpaar terugkeerde naar huis. Rotterdam allereerst doorvoerhaven In 1955 bezochten 20.348 schepen de haven van Rotterdam en werd 66,2 miljoen ton goederen overgeslagen, al dus het jaarverslag 1955 van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam. Wat in 1955 de haven voor een geheel nieuwe situatie plaatste was het plotse ling sterk gestegen beroep, dat het Duitse achterland deed op haar capa citeit als transiethaven voor steenkolen en ertsen De overslag van steenkolen in doorvoer steeg van 5,2 miljoen in 1954 tot 14 miljoen ton in 1955. van ert sen van 5 miljoen ton tot 7,4 miljoen ton. Alle beschouwingen over Rotter dam als bij uitstek nationale haven, stukgoedhaven, oliehaven zijn hierdoor, volgens hef jaarverslag, in het achter ons liggende jaar gelogenstraft. Want al zijn het olievervoer en het nationale vervoer en het stukgoedvervoer geste gen, de doorvoer is sneller gestegen en Rotterdam is thans niet meer in de eerste plaats een nationale haven 'de doorvoer steeg van 40,6 tot 50%). Het aandeel van het stukgoed daalde van 22 tot 18%, dat van olie vain 43 tot 38%. vorming over de kwestie van soeverei niteit van Nieuw Guinea. Arnold over grensgebieden De oud-premier van Noordrjjn-West- falen, Karl Arnold (christen-democraat) heeft zondag in een dorp aan de Duits- Nederlandse grens verklaard: „Onze broeders en zusters die in 1949 van ons zijn gescheiden en onder buitenlands bestuur zijn geplaatst, moeten het recht hebben naar hun vaderland terug te keren". „De tijd is gekomen voor een algemene overeenkomst tussen Nederland en de Bondsrepubliek, want het gaat niet aan, de toekomst in gevaar te brengen door de goede betrekkingen tussen twee buur staten te vergiftigen", aldus Arnold. Een dei directeuren, de heer J. W. j daarbij o.m. op, dat de jubilaris in deze Heringa, had zeer veel waardering voor de arbeidsprestatie van de heer Pison, die de leiding over een afdeling heeft, waar eventuele in het bedrijf gemaakte vijftig jaar de zin van de arbeid heeft leren verstaan. Een arbeid, welke voor de persoonsvorming en het gezinsleven van grote waarde is voor de Neder- fouten steeds direct aan de dag treden, landse samenleving. Mochten deze al voorkomen, dan heeft Het deed de heer Menken een groot de jubilaris er slag vaja een onregel- genoegen te kunnen mededelen, dat het matigheid tot volle tevredenheid op te H. M. de Koningin had behaagd de heer lossen. In de loop der jaren, aldus de Pison de zilveren eremedaille, verbonden heer Heringa, heeft hij de goede repu- aan de Orde van Oranje Nassau, te tatie, welke Van Wijk allerwege geniet.1 v«rlenen. Namens de directie voegde de heer Heringa hieraan de draagmedaille toe, terwijl hij de jubilaris tevens in het bezit stelde van het vererend getuig schrift en het gouden insigne van de Ned. Mij voor Nijverheid en Handel. In gelijke geest voerden hierna het woord de heer J. E. Broug, die sprak namens het personeel van de ververij, de heer S. Brouwer, collega werkmees ter, en L. Gijsman, voorzitter van de personeelvereniging „De Spil". Enkele geschenken werden aangeboden. Nadat de heer Pison een dankwoord had gesproken, bleef men nog enige tijd ia feestelij ke stemming fcüsea. Eleklriciteitstoring in Gelderland Centrales Harculo en Hengelo vielen uit (Speciale berichtgeving) Door een hevige storing in Gelder land in het elektriciteitskoppelnet zjjn vanochtend omstreeks halfelf de cen trales te Harculo bij Zwolle en te Hen gelo uitgevallen. Alleen de oude elek triciteitscentrale aan het Almelose kanaal te Zwolle bleef draaien, maar deze kon niet het vermogen leveren, dat nodig was om de spanning op peil te houden. In het gebied, dat door Harculo en Hengelo van stroom wordt voorzien, liep de spanning terug van 220 tot ongeveer 1'90 volt. De elektriciteitsvoorziening viel niet geheel weg .daar de andere centra les, die op het uitgebreide koppelnet zijn aangesloten, automatisoh het tekort aanvulden. Diit kon echter niet ineens, vandaar de spanningsvermindering. Dit had vooral consequenties voor de bedrij ven, die machines hebben die gevoelig zijn voor spanningswisselingen. Bij de spoorwegen kampte men met onvoldoen de werkende elektrische seininstallaties, hetgeen vertraging in d.e treinenloop tot gevolg had. Bij Philips Zwolle lagen enige afdelingen stil. In de drukkerijen te Zwolle kwamen de zetmachines bui ten werking, enz. Het betekende grote schade, daar het produktieproces uiteraard in de knoop liep. Tegen 12 uur was de span ning reeds weer zover opgelopen, dat men bepaalde machines weer op gang kon brengen. Vele doden bij brand in wijk van Madrid In de morgenuren van heden, maan dag, zyn te Madrid acht mensen, onder wie vijf brandweerlieden, omge komen toen een gebouw na een brand instortte. Bovendien werden vijftien personen gewond, onder wie zes brand weerlieden. De brand woedde in een huis in het Madrileense district Puente de Vallecas. waarin veertig mensen woonden. De brandweerlieden waren twee uur lang met het blussingswerk bezig geweest. Omstreeks middernacht, toen het grootste deel van de brand weerlieden vertrokken was en slechts elf van hen en enige burgers bezig wa ren huisraadi in veiligheid te brengen, stortte het gebouw onverwachts in el kaar, waardoor nog ongeveer twintig mensen onder het puin bedolven werden. Volgens maandag te Mexico- s t a d ontvangen berichten zijn zater dagavond bij een spoorwegongeluk elf personen om het leven gekomen en ruim zestig gewond. Het ongeluk ge beurde ruim 250 km. ten zuiden van de Mexicaanse hoofdstad, waar een trein ontspoorde. Men vreest intussen, dat het aantal slachtoffers nog hoger zal blijken te zjjn. Amerika breidt de radarverkemiing uit De Amerikaanse marine heeft bekend gemaakt, dat de verdedigingszone in en boven de Stille Oceaan in westelijke richting zal worden uitgebreid. Voor dit doel. zijn bij Lockheed in Burbank twee eskaders radar - verkenningsvliegtuigen van het type WV-2 besteld. Zij zullen aan de bestaande eskaders worden toe gevoegd en gestationeerd worden in A- laska en op de Hawaii-eilanden. In to taal zal voor deze vliegtuigen en voor de inrichting van hun bases 'n bedrag van 300 miljoen dollar nodig zijn. De WV-2 is een speciale versie van de „Super Constellation", die o.a. ook door de K.L.M. wordt gebruikt; het toestel kan langer dan een etmaal zonder tus- senlanden in de lucht blijven. Het heeft een bemanning van niet minder dan 31 man en het is uitgerust met zes ton aan radar en andere geheime elektronische apparatuur. Van een hoogte van 3000 meter kan de WV-2 met de radarinstal latie een gebied van meer dan 115.000 vierkante kilometer bestrijken. Da stafchef van de Amerikaanse lucht- ujacht generaal Twining, heeft zondag voor zijn vertrek uit Moskou waar hij vergezeld door een Amerikaanse delega tie re schopw der Sovjetrussische lucht- tie de show der Sovjetrussische lucht- deze zeer goed is, over uitstekend ma teriaal beschikt en voortreffelijk georga niseerd is". Hij zal president Eisenhower verslag uitbrengen over hetgeen hic heeft waargenomen. Nieuw Frans radarstation Het Franse ministerie van Luchtvaart heeft bijzonderheden bekend gemaakt van een radarstation „ergens in de Vo gezen", dat het krachtigste zou zjjn dat Het station bestrijkt een gebied met een straal van 450 km tot een hoogte van meer dan 25 km. Het kan vliegtui gen met een snelheid van 900 km per uur een half uur van tevoren signaleren. De installatie, die in een fort uit de Na poleontische tijd is gebouwd, maakt deel uit van de Franse luchtverdediging in hdT, Ream vaa de NAvo-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1956 | | pagina 7