Hoe het Leidsche Volkshuis thans leeft en werkt Ons Eiland krijgt een duifhuis 94ste Jaargang Maandag 17 October 1955 No. 28654 Clubdemonstraties en tentoonstelling trokken veel belangstelling Zaterdagavond en Zondagmiddag was er „doorlopende voorstelling" in het Leidsche Volkshuis. De jaarlijkse tentoonstelling van het werk dat op de clubs vervaardigd is en de demonstraties van die clubs, die iets op het toneel kunnen laten zien, hebben in vier „voorstellingen" büna duizend nieuwsgierige bezoekers getrokken. In de grote zaal werd er telkenmale i aard was er voor deze nieuwe aanwinst in een uur tyds een opeenvolging van veel belangstelling Op de vo^Sr clubdemonstraties gegeven, welke een waren reeds heel wat voorbeelden te sterke afwisseling boden en een duide- zien van het eigen werk en van dewerk- lyke indruk gaven van de verscheiden- j gemeenschap voor volwassenen JDe mondaccordeon- Ratel". Aangetoond werd hoe het eerste maandblad in elkaar gezet was en nu werd begonnen met het zetten van het tweede maandkrantje. De jongens van de drukpersgroep waren reeds bezig met het maken van linoleumsneden ter ver luchtiging van het Novembernummer. De pannekoekenbakkerij op de ten toonstelling was begrijpelijk voor de kinderen onder de bezoekers een grote attractie. Al bij al een duidelijke weergave van het volkshuiswerk. heid van werk: een groep; een meisjesgroep met alleraar digste uitbeeldingen van liedjes en ge dichtjes van Annie Schmidt: de acro- batiekclub die in een korte tijd tot op merkelijk goede resultaten is gekomen met een gedegen afwerking; de kinder toneelgroep met een zelfstandige weer gave van „Het snuggere snydertje", dat echter niet voldoende in de zaal door klonk. Vei der een verdienstelijk muzi kale omlijsting van „Crescendo". Na afloop van de zaalvoorstelling kon men de tentoonstelling in de beneden- talen gaan bekijken: een fleurige uit stalling van handenarbeidproducten. Leuke dingen waren er ook van waar deloos-materiaal vervaardigd door kin deren en ouderen op de „werkplaats". Teken-, schilder- en boetseerwerk van kinderen; houtwerk en modelbouw van jongens en voorts handwerk, weefwerk en naaigoed van velerlei vorm en kleur. Opmerkelijk zijn de resultaten welke bereikt zijn door de ..bejaardengroep'!: towel mannen als vrouwen - veelal om streeks 70 jaar hebben prachtige bandweefkleden en -kussens tentoonge steld met goede afwerking en kleurkeus. Het moet deze bejaarde mensen wel een bijzondere vreugde geven om nog tot tulke prestaties te komen! De jongelui kondigden hun werk voor namelijk aan door foto's en platen, welke een indruk moesten geven van hun bezigheden: toneel, film, zaalspor ten. voordracht, volksdansen, enz. Het volwassenenwerk op de Zondag middagen gaf een aanduiding van de komende speelfilms, landenmiddagen en foordrachten; een aantrekkelijk pro gramma met een mogelijkheid voor ouders om hun kinderen mee te bren- ten. De pas ingerichte huisdrukkerij was ook opengesteld ter bezichtiging. Ui ter- De Ontwikkelings- en Ontspannings- rereniging van HCW- en NEM-personeel J3e Stalen Band" gaf Zaterdag in haar recreatie-zaal een toneelavond, welke deze week herhaald zal worden. De voorzitter der Vereniging, de heer H. Laman, begroette in zijn openings woord in het bijzonder de directeur, ir Bongaert en gaf vervolgens het woord tan de toneelclub, die in een prijzens waardig tempo het vrolijke mysteriespel Als de klok waarschuwtvan R. en C H. Feenstra over het voetlicht bracht. De rollen bleken er over het algemeen feed in te zitten en vonden een alleszins isnvaardbare vertolking met mevr. Dool- 5;gaar en de heer W. Brugman als uit blinkers. Na afloop werden de dames in de bloe metjes gezet, terwijl hulde werd gebracht »an de regisseur, de heer A. C. van der Woerd, die dit experiment tot een geluk kige oplossing bracht. Leidse Bridgeclub DDS In de eerste ronde van de viertallen- wmpetitie „D.D.S." waren de uitslagen: Groep Ateam Kuilman wint van team ievr. Reekers met 58 p.: team Verboog wint van team mevr. Visser met 28 p.; ■earn mevr. Van Ingen Schenau wint van Kam Lautenbach met 10 p. Groep B: team De la Court wint van Kam Parmentier met 18 p.; team mevr. Verstraaten wint van team Reekers met 15 p.; team Baggen wint van team Van Dooren met 13 p. HENGELSPORT Visvereniging „S. en G." hield een wedstrijd in de Ringvaart bij Aalsmeer. Ie vangst was matig: 5603 gram. De "islag is: 1. H. Mieloo, 2. J. Braxhoven, P. de Roode (gr. Blij), 4. A. Slinger- md (gr. Voorn), 5. W. Wlessenberg, 6. Polanen. 7. W. J. Holverda, 8. W. Nas, L. Braxhoven, 10. J. Laterveer. KNG hield gisteren een wedstrijd in Ringvaart. De vangst was matig. Uit- ig: 1. J. Wassink 16 stuks 1185 gTam Kker aantal en gewicht), 2. J. Pardon stuks 620 gram. 3. J. Roman 11 stuks il gram, 4. J. Azier 6 stuks 490 gram, IJ. Vermond 8 stuks 433 gram, 6. P. v. igmond 9 stuks 414 gram, 7. A. Flippo 0 stuks 407 gram, 8. P. Benning 7 stuks EK gram, 9. P. Neuteboom 8 stuks 400 Pam, 10. W. Hameling 6 stuks 388 gr. GYMNASTIEK KEURTURN WEDSTRIJD Krouwel, Annie Montfoort en Rie «est van de Leidse Dames Gymnastiek- aeniging Concordia hebben gisteren te *n Haag deelgenomen aan de districts surturnwedstrijden en voldoende pun- verzameld om zich te plaatsen voor halve finale, welke op 27 November L<. te Amersfoort plaats vindt. ZEILEN DE JONG WON BIJ FINNJOLLEN Dit week-einde werden op de Braas- «nmermeer de nationale Finnjollen- 'fdstrijden voortgezet. Er stonden vier •Ves op het programma, waarvan Koos Jong er twee won, eenmaal tweede •:fd en in de laatste de strijd moest sta- bn wegens averij. Niettemin werd De eerste in het totaalklassement met punten vóór Koopmans, die gisteren «maal won en 4607 punten in totaal 'gaarde. Hofland, die ook eenmaal «n, kwam op de derde plaats met 4528 iJnten, gevolgd door Warburg met 4102 KI. en Maarse met 2683 pnt. Zaterdagavond werd de eerste verga dering van de Herv. Jeugdvereniging U.K.S. in het wijkgebouw van de Molen wijk aan de Oude Vest gehouden. De zaal was door de jongens aardig versierd en gaf het geheel een feestelijk tintie Deze eerste vergadering werd mede bijgewoond door ds J. van der Wiel en de Wijkkerkeraad Na de opening door ds Van der Wiel hield de voorzitter, de heer Zaalberg, een korte toespraak, waarin hu een ge deelte van zijn plannen voor de toe komst. ontvouwde Dit waren o.a de uitgifte van een maandblad en de voor bereiding voor een feestavond in De cember. Na de pauze, waarin alle aanwezigen iets aangeboden kregen, werd de avond voortgezet met zang en muziek. Vooral de accordeonist Jonker had veel succes. Aan het eind van deze geslaagde avond sprak ouderling Corpel de f uit, dat de J.V. mocht groeien bloeien. Brigadier M. Seniijn In de Leger des Heilszaal aan de Hooigracht werd gisterochtend onder grote belangstelling het feit herdacht, dat brigadier M. Semijn, bevelvoerend officier te Leiden, vóór 35 jaar haar officiersloopbaan te Amersfoort aan ving. Lult.-kolonel W. Hoenderken, onder wiens leiding deze samenkomst stond, sprak naar aanleiding van Mattheus 28: 18-20, waarbij hij speciaal de nadruk legde op Jezus' woorden: „Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen". Spreker schonk voorts aan dacht aan de zeer gezegende loopbaan van de jubilerende brigadier, die even wel ook niet zonder strijd is geweest. Namens de Legerleiding dankte lult - kolonel Hoenderken brigadier Semijn voor haar grote trouw en toewijding. Hierna bevestigde spreker de ster aan de draagmedaille, welke brigadier Se mijn vóór tien jaar bij haar zilveren jubileum ontving. Vervolgens spraken de korps-sergeant majoor. mevr. Stolte en de kapiteine Monster, die eveneens veel waardering hadden voor de Leger-arbeid van bri gadier Semijn. Het dankwoord, dat de jubilaresse hierna sprak, stond in het teken van „Geef aan Jezus de eer". Spreekster, die vervolgens enkele episoden uit haar Leger-arbeid ophaalde, merkte o.m. op. dat het God was. die haar in dit werk riep en haar ook de kracht gaf om in Zijn wijngaard werkzaam te zyn. Steeds j duidelijker heeft zij in deze arbeid de woorden leren verstaan: „Mijne ge- nade is U genoeg". Brigadier Semijn, I die van God nog enkele jaren de kracht hoopt te ontvangen om actief in het Leger des Heilswerk werkzaam te zijn, besloot met de woorden: „Hulp van God I verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag". Op dit dankwoord volgde nog een korte meditatie n.a.v. l Joh. 3: 1-3, uit gesproken door luit.-kolonel Hoender- ken.. Hedenmiddag vond er in de Leger des Heilszaal een receptie plaats, waar velen brigadier Semijn gelukwensen aan" boden en haar dankten voor 35 jaar Heilsarbeid. Toneelvereniging Tot Ieders Genoegen begon jiibileiuuseizoen met „Vrije Vogels" De Toneelvereniging „Tot Ieders Genoegen" bestaat dit seizoen vijf en twintig jaar, en in verband daarmede is een uitgebreid programma opgesteld met ver schillende toneel- en feestavonden. De eerste avond werd verzorgd door eigen krachten, die een blijspel in drie bedrijven „Vrije Vogels" genaamd, opvoerden. Bij K.B. is benoemd tot p.l.v. lid van het College van beroep voor het be en drijfslevenprof. mr G. de Grooth, hoog leraar aan de Leidse Universiteit. De Speeltuinvereniging „Ons Eiland" aan de Kortenaerstraat, die reeds de beschikking heeft over een prachtig ingerichte tuin en ook in ander opzicht (het clubwerk en de onderafdelingen) veel van zich doet spreken, krijgt nu ook een clubhuls. Zaterdag legde wethouder J C. van Schaik er onder grote belangstelling de eerste steen voor. Een begrip, dat echter wel wat ruim ge nomen moet worden. In vrije uren het clubhuis wordt door vrijwilligers gebouwd werden reeds duizenden stenen gelegd, zodat er In de bouw al veel tekening komt. BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN GEBOREN: Wilhelmus Jozef Anthonlus Maria, zn 10 J. C. P. Beenakker en A. D. W. J. ;:oimann; Harold Jan Alfred, zn van J. Oostra 'en S. v. d. Wijngaard; Allda ^-"stlna dr van H. G. C. Bouckaert en f.M. Heer es; Cornells, zn van G. F «effer en J. J. Pardon; Ingrld Elizabeth. 'an F. Marquenle en J. v. d. Velden: ^ne Jacoba. dr van M. Flug en W. v. d OVERLEDEN: De Schouwburg was Zaterdag geheel gevuld met vrienden van TIG, die wel kom werden geheten door de voorzitter, de heer A. Arentsen. Het toneelstuk was een „niemendalletje" met inderdaad aardige scènes. Twee neven moeten, om een kasteel van een overleden oom te kunnen erven, twee jaar op eigen benen staan zonder financiële hulp van ande ren. Beiden worden gedurende die twee jaar gecontroleerd op hun gedragingen, om na te gaan of zij gedurende de voor geschreven tijd aan de verplichtingen, in het testament gesteld, voldoen. De één brengt het er beter af dan de ander, maar geen van beiden krijgt het landgoed om dat oom meent dat beiden wel zonder die erfenis door het leven zullen komen. Dit is voor Bert. die de erfenis zal krij gen geen zware slag. omdat hij zich niet geschikt vindt kasteelheer te spelen, maar voor Frans, die toch al achter het net viste, is het een geweldige tegenval ler, omdat hij zich graag groter voordoet, dan hij is. Bert heeft vriendschap geslo ten met twee landlopers, die bij hem komen logeren, in dezelfde week dat ook Berts tante, zijn neef en diens verloofde aanwezig zijn. Hieruit ontstaan de grap pigste situaties. Inderdaad dus wel een M H. B. W. Webet, dr. 1 Jr: E Berkelo. *9- van Kline. 86 Jr; M. Brandenburg., 'M van Jacobl 80 jr; J. C. v. d. Tang. tine van de Meelfabriek „De Sleutels *•'•9 mnd. De heer Vijlbrlef. die hier de gelukwen- Wethouder legt eerste steen De indeling van het Eilandhuis. waar van de binnen- en buitenmuren reeds overeind staan, is als volgt: een grote zaal met podium, welke plaats biedt aan circa 150 personen, vestibule, toneel gang, kleedkamer 'met ruime bergruim ten) en keuken. Alvorens wethouder Van Schaik „zijn" eerste steen inmetselde, heette de voor zitter van „Ons Eiland", de heer B Broers, allen hartelijk welkom, in het bijzonder de heer Vijlbrlef. hoofdbe stuurslid van de Nuso, afgevaardigden van de Leidse Bond van Speeltuinver enigingen. de W.B.V. „Eensgezindheid" en uiteraard de vele vrijwillige arbeids krachten. die nu al maanden in de weer zijn aan dit project van bij uitstek nut tige vrije tijdsbesteding. Wethouder Van Schaik. die evenals de heer Broers, bijzondere waardering had voor het feit. dat in deze omgeving zovelen de jeugd en het speeltuinwerk een goed hart toedragen, releveerde de vele activiteiten van „Ons Eiland", waaruit spreker afleidde, dat de ver houdingen in deze vereniging van de meest aangename aard zijn. Tenslotte weidde wethouder Van Schaik in het kort uit over het grote belang van deze vorm van jeugdwerk Nadat de heer Van Schaik een steen had ingemetseld, werd hem de gedenk plaat getoond, die t z t. zal worden aan gebracht en de herinnering aan deze voor „Ons Eiland" zo belangrijke mijl paal levendig houdt. Na afloop van deze plechtigheid be gaven de aanwezigen zich naar de can- Wethouder C. van Schaik metselt de steen in. (Foto L.D./Van Vliet.) sen van de Nuso aanbood, herinnerde oa. aan de figuur van Vader Klaren, de grondlegger van het Speeltuinwerk, waarbij de zelfwerkzaamheid der ouders op de voorgrond staat Spreker achtte het een verblijdend teken, dat dit devies ook in het vaandel van „Ons Eiland" geschreven staat De heer Vijlbrlef. die ook aandacht schonk aan de bescheiden poging nu bijna tien jaar geleden om ook ln dit kwartier een speeltuin vereniging op te richten, merkte daarbn o.m. op. dat „Ons Eiland" zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot één der beste speeltuinverenigingen in Lei den Wat „Ons Eiland" ook onderneemt, aldus spreker, het slaagt altijd Naast een actief bestuur, treffen wij bij „Ons Eiland" een grote en trouwe schare van medewerkers(sters) aan De heer Vijl- brief deed namens de Nuso de toezeg ging. dat t.zt. een portret van Vader Klaren voor het clubgebouw zal worden aangeboden. Woorden van gelukwens werden ver volgens nog gesproken door de vice- voorzitter van de WB.V „De Eensge zindheid". de heer Stokhuizen, de heer Lasschult namens de Leidse Bond van Speeltuinverenigingen, mevrouw Broers, presidente van het Damescomité en de heer Van Hoven, voorzitter van de I Speeltuinvereniging ..Oosterkwartier". Naar wij vernemen ligt het in de be doeling, dat het clubhuls bij de herden king van het tien-jarig bestaan van „Ons Eiland" (in Juli a.s.) officieel ge opend zal worden. Geünieerde Loge van Theosophen WAT IS DE ZIEL? Op de openbare bijeenkomst van gis termorgen werd de vraag„Wat is de Ziel?" behandeld. De term „ziel" is één dier vele gevallen, waaromtrent verwar de voorstellingen bestaan. Het spraakge bruik kent geen scherpe onderscheiding tussen ziel, verstand en geest. Het be grip „ziel" is metaphysisch en de voor stellingen daarmee verbonden verschil len zeer, met als gevolg uiteenlopende antwoorden al naar gelang waarheen men zich wendt voor een antwoord op de gestelde vraag. Volgens de Christelij ke dogmatiek heeft de mens een ziel, die hij verhezen kan - met al de ver schrikkingen daarmee verbonden - en toch mens kan blijven. Sinds het Con- cillie van Constantinopel (553) heeft de ziel geen vóórbestaan, doch wel wordt na de dood een voortbestaan aangeno men, waarbij zij onsterfelijk wordt: een wijsgerige ondenkbaarheid. Bovendien zijn de voorstellingen der Kerk over dit na-bestaan zeer verstoffelijkt. De spiri tisten verwan-en de ziel met het spook en de psychologie worstelt met het be grip „ziel" en haar voorstellingen onder gaan voortdurend wijziging. Tegenover de kerkelijke uitspraak stelt de Theosophie: de mens is een Ziel. Deze uitspraak vloeit voort uit haar girondstel- hng, dat het Goddelijke Beginsel alom- aanwezig en alom-werkdadig ls. In iedere vorm bevindt zich een Vonk van dót centrale, levengevende Vuur, dus ook im de mens. In de loop der evolutie door loopt die vonk alle zichtbare en onzicht bare Rijken der Natuur totdat in de mens het attribuut van zelfbewustzijn van verborgen openbaar wordt Het bewust zijn van de ware mens heeft door zijn voorgeschiedenis verwantschap met de lagere Rijken en de daar leiding gevende krachten enerzijds en anderzijdi. krach tens zijn lnwezen met het Goddelijke, waarheen het door de strekking van de kosmische evolutie wordt aangetrokken. Beide tendeasen zijn tegenstrijdig: stil stand of groei En wil de mens uitein delijk aan zijn roeping voldoen, dan moet de lagere geheel in dienst van de hogere komen Er heeft ln de mens dientengevolge een evolutie Dlaats in de richtine ran de Geest, het inwezen van de Vonk en datgene wat evolueert, eeestelilke ver volmaking doorloopt, is de .Ziel" Onze taak is dus om. gebruikmakend van de Wijsheid der Theosoohie even oud als de mensheid en geïnspireerd door het verheven doel. dié volmaakt heid na te streven, waarbit ten slotte het afgesoheiden, persoonlijke bewust- ziln tot Al-bewustziin wordt. De Ziel verdwiint dan als Dersoonhlk attribuut en verliest haar afgescheiden bestaan. De Vonk wordt weer in h?t Vuur ooee- dwaas stuk, zonder veel inhoud. De spe lers hebben er van gemaakt wat er van te maken was. vooral de heer J. A. Bo- denstaff mag in dit verband met ere ge noemd worden. Zijn creatie van de land loper „De baron van 't Heuvelland" was bijzonder aardig. Ook L. Schipper, als de landloper „De Vossenkoning", zorgde voor de nodige vrolijkheid. De overige spelers konden er met zo erg best inko men op deze avond. Men kende de rol len goed, maar tot het losse spel, dat wi) op andere uitvoeringen wel hebben ge zien. kwam men niet. Niettemin was het toch een gezellige avond, waarop de aan wezigen zich kostelijk hebben geamu seerd. Ongetwijfeld zullen de enthou siaste donateurs een prettige herinne ring aan deze avond bewaren. De minister van Onderwijs. K. en W. heeft ingesteld de Nederlandse commis sie voor de vijfde conferentie der Ne derlandse letteren, welke op 11 en 12 November te Antwerpen zal worden ge houden en welke belast is met het uit voeren in Nederland van de resoluties zowel van genoemde als van vooraf gaande conferenties. In de sectie letterkunde en toneel neemt als lid zitting prof. dr P- Min de raa te dezer stede en in de sectie bibliotheekwezen dr A Kessen, eveens te Leiden. De vier Prinsessen brengen op Schiphol, staande tussen meisjes in klederdrachten van de West. een laatste groet aan haar vertrekkende ouders. Aankoop van boerderij „Kings Farm" Aan de gemeente Leiden zijn voor een bedrag van f. 230.000 in totaal, te koop aangeboden de aan en nabij de Rijn dijk ln de gemeente Voorschoten ge legen boerderij, genaamd „Kings Farm", en de daarbij gelegen gronden, te za- men groot 22.73.05 h.a„ alsmede enige percelen grond, te zamen groot 5.59.00 h.a., gelegen ln de gemeente Wassenaar. De totale oppervlakte van deze gronden ca. bedraagt ln totaal 2832.05 h.a.. Het bezit van deze gronden ca. is voor de gemeente van belang. Het Col lege van B. en W. acht de prijs van f 230.000 in totaal aannemelijk. Het ls echter gewenst, dat de lopende pachtovereenkomst. betreffende de boerderij ..Kings Farm", met de in deze overeenkomst begrepen gronden, op de datum, waarop de gTonden c.a. In eigen dom aan de gemeente zullen overgaan, wordt ontbonden, aangezien de gemeente vrij over deze hoeve en de daarbij ge legen gronden, moet kunnen beschikken. De huidige pachter ls bereid de lo pende pachtovereenkomst tussentijds te ontbinden (de pacht loopt nog tot 31 December 1964. resp 1 Mei 1965) mits hem een schadevergoeding wordt uitge keerd van f. 36.000 in totaaL Deze ver goeding achten B. en W. redelijk. In de gemeenteraadsvergadering van he denmiddag zal de Raad over dit voor stel een beslissing moeten nemen. Leidse gymnasiasten vierden feest Propaganda-avond U.S.A. De Leidse Gymnasiasten Bond „Uno Sumus Animo" hield Zaterdag Aula van het Gymnasium een bijzon der druk bezochte en in alle opzich ten geslaagde propaganda-avond De praeses. Wies Kloeke, heette m zijn openingswoord welkom: de curato ren. de rector, enkele leraren, vertegen woordigsters van de „Leidse Joffers", de besturen van diverse zusterverenigingen, de ouders van de leden en tenslotte de leden zelf. Hy noemde USA een school vereniging in de ware zin des woords, wees op 'net belang hiervan en gaf een opsomming van de vele voordelen, die het lidmaatschap in het schoolleven biedt. Nadat de praeses er bij de ouders op aan had gedrongen hun kinderen toch vooral lid van USA te laten wor den, deelde hy nog mede, dat voor het jaarlijkse Kerstbal in December a.s. ge- engageerd zal worden „The New Orleans Seven", één van de beste Dixielandorkes- ten in ons land. Het programma van deze propaganda-avond werd ingezet met het optreden van het Leids Gymna siasten Orkest o.l.v. Han Zirkzee. Uitge voerd werden Andante en Menuet ui' het concert voor piano met strijk-en- semble naar een sonate van J. Chr. Bach twee Hohenheimer dansen van Willy Schneider en Mars uit het Divertimento van Gert van der Steen. In eerstge noemd werkje - o.i. het best geslaagd - werd de solopartij vertolkt door Elly Disseveld. zy oogstte terecht zeer veel succes. De Mars uit het Divertimento bleek een wel zeer zware opgaaf te zijn geweest! De leden van dit jeugd-orkest hebben echter getoond, dat het hun ernst ls met de beoefening van klassieke muziek. De junioren voerden op verdien- REIS DOOR BIJBELS LAND As. Vrijdag 's avonds te 8 uur zal in de Remonstrantse kerk het echtpaar Hinlopen-Nanninga een lezing houden over het onderwerp: „Reis door Bijbels land". De heer en mevrouw Hinlopen- Nanninga maakten in 1953 een reis door Griekenland en Israël Zij logeerden ln verschillende nederzettingen iKiboet- slm) van het laatstgenoemde land, kwamen i ok in Jerusalem en trokken Zuidwaarts vla Beersheva door de woes tijn de Negev tot aan Elath bij de Rode nomen en versnelt met de Universele i Zee. Van deze reiservaringen komen zy Geest Dit is geen vernietiaine maar vertellen, door middel var. lichtbeelden het meest verheven eebeuren In de Kosmos In het Oosten wordt dit Nir vana geheten. KIND AT BUISJE ASPIRINE LEEG Gistermiddag wist een driejarig meisje, wonende in de Oosterdwarsstraat, in haar ouderiyk huls uit een gesloten kast waar op een sleutel zat, een buisje aspirine te bemachtigen, dat zy geheel leeg at. In de afgelopen nacht begonnen zich hier van de gevolgen te openbaren. De yiings gewaarschuwde EHD bracht het meisje ter verpleging naar het Academisch Zie kenhuis. Er bestaat geen levensgevaar I geestverwanten daarbij "welk-m voor het slachtoffertje. De toegang tot deze lezing is vry zullen zij de aanwezigen brengen in de sfeer ran dit oude land. dat bezig is zich te vernieuwen tot een aards thuis voor de aldaar reeds gevestigde en daarheen emigrerende Jcden. Alle christenen dra gen in zich het besef, dat zij met dit stukje aardbodem bijzonder verbonden zqn door de Bijbel Daarom heeft het z'Jn betekenis door deze belde gidsen in het hedendaagse Palestina te worden binnengeleid. De lezing wordt gehouden ln het kader van een Remonstrantse gemeente-avond, wat ook inhoudt, dat belan0stellenden en stelijke wijze „De appel van Eris" op. een toneelstuk in één bedryf met pro loog door Charivarius. Regisseur Aad Kosto kreeg uit handen van de praeses een geschenk aangeboden. Na de pauze was het de beurt van de senioren. ZU ga ven een boeiende opvoering van „Het mystene van de vrouw die terugkeerde", een thriller met tussenspel van Willy Corsari. Dank zij het optreden van in specteur Lund (Mare Spijker) en de ver slaggever Pit (Huib Poortman) werd de duistere moordzaak na een reeks sensa tionele gebeurtenissen tot klaarheid ge bracht Mevrouw H. M. de Meyere-Huizinga mocht voor haar uitstekende regie een aarcllge attentie in ontvangst nemen. Het was reeds middernacht, toen de leerlingen uit de lagere klassen naar huls moesten en de ouderen zich gereed maakten om deze gymnasiastenavond met een danjs te besluiten. De Vola viert feest „JONG EN JOLIG" ZORGT VOOR UITSTEKENDE SFEER Mede in tegenwoordigheid van de di recteur van de Leidse Ambachtsschool, de heer C. Brilman, en het lerarencorps van deze school heeft de Vereniging van Oud-leerlingen van de Ambachtsschool (Vola) Zaterdagavond in het Antonius Clubhuis aan de Mare vroiyk feest ge vierd. waarby het vooral Scmpre Avan- tl's „Jong en Jolig" was, dat voor een uitstekende sfeer zorgde. Na een begroeting door de voorzitter van de Vola. de heer J. P. Zwanenburg, zette .Jong en Jolig" onder leiding van Koos Kukler in een bonte Show van zang en muziek zyn beste beentje voor. In een minimum van tyd .golfde" een stroom van leuke melodietjes de zaal in. Ook voor een verrassing had men deze avond gezorgd. Enkele fragmenten uit de in November op te voeren ope rette ook thans reeds in costuums gebracht werden de aanwezigen voorgezet. Nel Pauw en Nel de Vries en de heren W. Brugman en G Koolhaas presenteerden deze vlot en in zeer goede zang. Groot enthousiasme leverde ook het bekende radio-spel „Trek aan de bel" op. hetgeen ook gezegd kan worden van de d ineeerwedstrijd. waartoe enkele aanwe zigen uit ue zaai werden uitgenodigd. „Jong en Jolig" heeft vele pyien op zijn boog en één daarvan was Dick Stigter, die als sneltekenaar veel succes oogstte. De Vola had dan ook terecht een goede greep voor deze avond gedaan Het feest werd besloten met een ge animeerd bal o.l.v. de heer J. Alphenaai en met medewerking van Hofenks Me lody Makers. NIEUWE UITGAVEN.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1955 | | pagina 3