CLOWNTJE RICK LE1DSCII DAGBLAD - VRIJDAG 24 SEPTEMBER De Rijn, grootste riool van Europa Waterdichte korsten in de bedding Het water van de Ryn wordt steeds vuiler, het zoutgehalte gestadig groter en het gaat voortdurend meer besmet telijke stoffen bevatten. Er wordt daar over in West-Duitsland de laatste Ja ren al meer geklaagd en men heeft de Ryn. die vaak door dichters op de meest romantische wijze bezongen werd, zelfs al „het grootste riool van Europa" ge noemd. Ontelbaar veel grote en kleine steden en dorpen, en tal van fabrieken en andere bedrijven, lozen er dag- in dag- uit. hun afval In. De andere ri vieren. die er links en rechts in uitmon den, brengen zelf ook nog het nodige vuil mee. En van de honderden sche pen van diverse natonaliteit, die deze lage stroom bevaren, gaat dag en nacht ook heel wat over boord. In opdracht van de autoriteiten van het aan Nederland grenzende Westduit- se Bondsland Noord Rijnland-Westfalen en van de directies van enkele, aan de mier gelegen grote bedrijven, heeft prof. Holluta uit Karlsrühe thans het water nauwkeurig onderzocht. Op acht Ontploffing op Nato luchtbasis 30 DODEN. 15 GEWONDEN Door het ontploffen van een onder grondse tank met 50 000 liter vliegtuig brandstof op de Nato-luohtbasis Bitburg in W?st-Duitsland zijn dertig personen om het leven gekomen en 15 gewond De tank was een onderdeel van het eindpunt van een Nato-ptjpleiding. De meeste slachtoffers reden tijdens een brandweerdemonstratie in auto's over de ondergrondse tank op het ogenblik dat de ontploffing zich voordeed. De demonstratie werd bijgewoond door een groep van 40 Amerikaanse. Franse en Duitse inspecteurs Op nog geen 200 meter van de ont plofte tank bevond zioh een tweede re servoir, dot een mülioen liter brandstof bevatte en dat door een pijpleidine met cl? eerste was verbonden. Men slaagde erm de Inhoud van de tweede tank weg te laten lopen, toen de verbindmgspijp vlam vatte en gevaar van ontplof ring van d? tweede tank ontstond. Personeel van de Franse en de Ame rikaanse veiligheidsdienst, dat een on derzoek naar de oorzaak van het onge luk instelt heeft verklaard, dat sabo tage n-et uitgesloten is. Uitsluitend Duitsers en Fransen zijn gedood of gewond. Hoofdcommissaris van Parijse politie geschorst De Franse minister vam binnenlands» zaken. Mitterand, heeft de hoofdcom missaris van politie te Parijs, Jean Di des. hangende een onderzoek, in zijn functie geschorst. Did es. die een speciale deskundige was op het gebied van kwesties betref fende de communistische partij, Is door leden van de Franse staatsveiligheids dienst ondervraagd Een woordvoerder van het ministerie legde er de nadruk op. dat er nog geen gerechtelijk onder zoek tegen Dides is geopend. Nader wordt gemeld, dat de hoofd commissaris is geschorst omdat hij in het bezit is bevonden van documenten betreffende de landsverdediging. Af komst en bestemming van de papieren kan hij niet opgeven Een militaire rechtbank is bezig met een onderzoek naar het uitlekken van geheimen, waarbij de veiligheid van de staat is betrokken. Er is een inval ge daan bij het .communistische landbouw blad .Jja Terre' en verscheidene perso nen zijn ondervraagd. Dides is als hoofdcommissaris aange- PJ HPsteld door de gewezen prefect van poli sten waren hier en daar zo hard. dat ze Jtie Jean Baylot, die kort nadat Mendès- alleen maar met scherpe houwelen ka- France aan het bewind kwam, ls ver pot geslagen konden woden. 'vangen. verschillende plaatsen tussen Benrath (bij Dusseldorf) en Homberg (bij Duis burg) heeft hij niet minder dan 25.000 proeven met Rijnwater laten nemen. Hij was daardoor in staat vast te stel len dat de Rijn, behalve veel chemi sche en organische stoffen, dagelijks ook nog zowat 250 ton ijzer met zich meesleept. Naast ammoniak en phenol werden daarboven tal van andere zeer schadelijke stoffen in het water gevon den. Het ls bekend dat ex al veel min der vissen dan vroeger in de Rijn kun nen leven en dat zij vaak voor de con sumptie ongenietbaar zijn. Geen wonder dat men in West-Duitsland al sedert een paar jaar van overheidswege het baden en zwemmen in de Rijn verboden heeft. Er kunnen immers ernstige be smettelijke ziekten door ontstaan. In de buurt van DUsseldorf heeft men duikers met een klok naar de bodem van de rvler laten afdalen. Deze ont dekten daarbij dat lange stukken van de bedding door een ettelijke centime ters dikke, donkere, laag van mangaan en ijzer volkomen waterdicht van de aarde er onder afgesloten zijn De kor- Ernstig auto-ongeval onder Zwam ni er da ni Trucks op oplegger: 1 dode en 10 gewonden Op de Rijksweg tussen Woerden Gouda, onder de gemeente Zwammer- dam, heeft gisteren een gecompliceerd auto-ongeval een dode en niet minder dan tien gewonden geëist. Een van hen verkeert in zorgwekkende toe stand. Het ongeluk gebeurde, toen twee trucks van de brigade der Kon. Mare chaussee uit Den Haag aankwamen en op een stilstaande auto met oplegger reden. De oplegger was geladen met zware blokken beton. De eerste truck reed met een klap op het gevaarte, waarna de tweede in bot sing kwam met het half over de weg gedraaid staande wrak De ravage was zo groot,, dat het achteraf nog te ver- (Ingez. Med.-Adv.) a flatje# y, wonderen valt dat niet meer personen de sla? niet overleefden De beide be stuurders bleven betrekkelijk ongedeerd en kwamen er met lichte verwondingen af, maar de naast hen gezeten wacht meesters werden het zwaarst getroffen. De 33-Jarlge ongehuwde wachtmeester A J Leonards uit Den Haag werd ge dood. De ander, de 21-jarige ongehuwde M. v d Sar. wachtmeester 2e klasse uit s-Gravenaande. werd zwaar gewond. Negen andere inzittenden van de trucks wei-den minder ernstig gewond. De meesten werden overgebracht naar het militaire hospitaal „Oog ln Al" te Utrecht De Koninklijke Marechaussee begon onmiddellijk met het instellen van een onderzoek Onder de lichter ge wonden bevindt zioh de marechaussee 2e klasse L D. van Beek uit Bodegra ven. de enige die is opgenomen in het hospitaal aan de Springweg te Utrecht. Alle gewonden maken het naar omstan digheden redelijk wel Bij geen hunner is levensgevaar aan wezig. Naar het voorlopig onderzoek heeft uitgewezen treft de bestuurder van de personenauto geen schuld. Aangezien tot op heden êeen technische fouten aan de stuurinrichtingen van de wagens van de marechaussee zijn ontdekt, wordt het ongeval toegeschreven aan een fout van de respectieve chauffeurs De mi litaire wagens reden met matige snel heid. terwijl de afstand tussen de eerste en tweede auto ongeveer 40 meter be droeg. Autoriteiten bij „Battle Royal" Maarschalk Juin. de bevelhebber van de landstrijdkrachten in Centraal Euro pa, heeft gisteren het manoeuvre-gebied van „Battle Royal" bezocht. In Senne- lager dineerde hij met de Duitse gene raals Heusinger en Speldel. met Theo- door Blank, de man die als toekomstig minister van oorlog van West-Duitsland wordt genoemd, en met Philips, de Duit se tank-expert. In het kamp waren op dat moment ook aanwezig de Britse minister van De fensie. burggraaf Alexander van Tunis, zijn adviseur Frederick Brundrett. voorts de Britse minister van bevoorrading. Duncan Sandys de oud-minister Hore Belisha en tien Britse parlementsleden. Voorts waren nog zes Duitse officials te gast in Sennelager. Ongelukken bij „Battle Royal" Bij de oefening „Battle Royal" in West-Duitsland, z{jn enige fatale on gelukken gebeurd. In West-Falen botste een Britse Jeep met grote vaart tegen een boom. Hierbij werd een soldaat gedood en twee ernstig gewond. Bij Arnsberg kantelde een Belgisch militair voertuig en ook hierbij kwam eer soldaat om het leven. Drie werden ernstig gewond. Bij Paderborn kwam een Duits burger door een verkeersongeluk om het leven. In het district Detmold gebeurden op de eerste oefening 10 ongelukken, waar bij enerzijds geallieerde en anderzijds Duitse voertuigen betrokken waren Deze verkeersongevallen hadden geen ernstige gevolgen. GOLDEN LEAF VIRGINIA Jaarlijks politiek debat op 5 Oetober De paratyphus en de haringconsuniptie Rentegevend tegoed Rijkspostspaarbank f 2500. (Van onze parlementaire medewerker) i Een groot deel van de tijd besteedde de Kamer gistermiddag aan de organi- Tweede Kamer heeft gisteren i tJ van haar werkzaamheden in het geluk in een gedeelte van onze oplage van gisteren gemeld besloten de jaar lijkse algemene politieke beschouwingen, waarbij veel zal worden gesproken over het Bisscnoppeluk mandement, te hou den op 5 Oetober. Daarna volgt op 9 De Sovjet-unie heeft geprotesteerd November het debat over de begroting te-gen artikelen in de Perzische pers, van Financiën. Tot Kerstmis komen waarin gesproken wordt over „geheime dan vervolgens achter elkaar de andere verbindingen" tussen Moskou en Perzi- begrotingen aan de orde. Inmiddels zal cche legerofficieren, die op besehuid:- i m de vergadering van 26 Oetober het ging van spioivnage zun gearresteerd 'wetsontwerp worden behandeld tot af- Er zijn enge tijd geleien honderden j schaffing van het schoolgeld voor het legerofficieren en bekende communisten Lager Onderwijs en het wetsontwerp tot gearresteerd, die zouden hebben deelge- j regeling van de Friese taal bil het Lager namen aan een spionnage-orgamsotie Onderwijs. ten behoeve van de Sovjet-unie De voorzitter deelde mede dat bij de De Perzische premier, generaal Za- behandeling van de Rijksbegroting de heil. heeft de kram tend, recteuren ge- j spreektijden in eerste termijn in verge- waarschuwd. dat zij moeten vermijden lijking met vorige jaren zullen worden j ter Altera deelde nog eens mede dat buitenlandse mc-gendheden naar aanlei- (ingekrompen, maar ioor de replieken het de bedoeling is voor de Postspaar- dir.g van de Jongste gebeurtenissen te meer tijd ter beschikking zal worden bank het rentegevend maximum van beledigen I gesteld. 1 f. 2500.— te verhogen. satie komende zittingsjaar. Daarvoor werden oa. 23 vaste commissies benoemd. Aangenomen werd een ondergeschikte wijziging van de wet op de Zeevaart diploma's Binnenkort wordt een Com missie ingesteld die tot taak zal hebben te onderzoeken in hoeverre verder wij zigingen moeten worden aangebracht in deze wet en haar uitvoeringsbesluiten De Commissie zal zich tevens bezig houden met de examen-programma's en de examen-regelingen. Battle Royal: Vernietigend werk atoomgranaten Verbindingen funetionneerden goed Gistermiddag hebben de eerste atoom- granaten die ooit in een oefening op deze schaal zijn gebruikt in „Battle I Royal" hun werk gedaan. Zij troffen1 onderdelen van het eerste Britse leger corps ten Noorden van Halle en ten Zuid-Oosten van Bielefeld. Het afvu lt der granaten uit de twee 2X0 kunnen opdoen. Wat wy van de ca mouflage in de voorste Hjn van de Nederlandse troepen hebben gezien, behoorde niet altijd tot het beste en hetzelfde geldt voor de marsdiscipline vóór in het frontgebied. De concentratie van voertuigen die wij Tenslotte werden de PTT-wetten aangenomen tot regeling van de be- I voegdheden van het bedryf, waardoor voor tariefswijziging geen goedkeuring j van het parlement nodig is. terwijl toch) voldoende contröle mogelijk blijft. Minis-] Mel een enkel woord BINNENLAND Het Koninklijk Nederlands Land- bouwcomlté houdt Dinsdag 19 Oetober a s. ln de Dierentuin te Den Haag zijn Jaarlijkse algemene vergadering De minis ter van Landbouw. Visserij en Voedsel voorziening, de heer S L. Mansholt, zal een Inleiding houden In tegenwoordigheid van de bevel hebber der Zeestrijdkrachten en Chef Marinestaf, vlce-admtraal A de Booy, heeft de generaal-majoor der mariniers P. J van Gijn gisteren op het voorterrein van de Willem Joseph baron van Ghent- kazerne te Rotterdam met het gebrulke- ll|ke ceremonieel het commando over het Korps Mariniers overgedragen aan de generaal-maioor der Mariniers H. O. Romswlnckel. Bil de Tweede Kamer ls Ingediend een wetsontwerp tot verhoging met een toeslag van de pensioenen krachtens de wet buitengewoon pensioen zeelleden- oorlogsslachtoffers De kosten van het on derhavige voorstel worden geraamd op t 150 000. Gistermiddag ls op de Nieuwe Maas.De eerste prijs van de ..Prix Italia ter hoogte van de Leuvehaven. een roei- i 1954" ls voor een muziekwerk toegekend 1 boot met twee Inzittenden overvaren door I aan de radiofonische opera „Orestës", op de motorboot ..Shell 21". Belde personen muziek van Henk Badli-- geraakten te water, doch e 39-Jarlge havenarbeider Rotteraan gered. Van d< tweede, de 38-jarlge visser C Kouters heeft men niets meer gezien. Men neem' aan dat bf] verdronken ls. De „Vochema". vakbeurs voor ma chines «i apparaten voor de voedlngs- en genotmiddelenindustrie, de chemische er pharmaceutlsche Industrie, wordt van 2C tot en met 27 Oetober ln Utrecht ge houden. Met de volgende schepen kan zee post worden verzonden. De data. waarop de correspondentie uiterlijk ter post moe' zijn bezorgd, staan achter de naam var het schip vermeld Indonesië: ss „Auto- medon". 29 Sept.; Ned Nw Guinea; si ..Tomlnl". 30 Sept Ned Antillen: mi „Oranjestad". 28 Sept.; Suriname: m; „Stentor". 6 Oct.: Unie van Z -Afrika er Z. W. Afrika: ms „Carnarvon Castle" 25 Sept Canada, ms ..Slbajak", 25 Sept. ss ..RMndam", 29 Sept., ss „American Counselor, 30 Sept.: Zuld-Amerlka: ss „Presidente Peron25 Sept.: Australië: vla Engeland. 2 Oct.; Nw Zeeland, vla Engeland, 25 Sept. 1551 -1552. - Oooo!OewoewoeüiH! kreunde Bunkie. Hij voelde zich verschrikkelijk akelig, en zo ziek. Kreunend liep hij de kamer uit. Toen zag tante Liezebertha hemZe schrok er van. toen ze hem zag; Bunkie leek zo ziek als iets! - Bunkie! zei ze ongerust. Wal heb jij Maar Bunkie kon niels anders doen dan kreunen, hij was zo naar. 7"oen nam tante Liezebertha hem mee naar boven en stopte hem in bed. Ze was ongerust en wou de dokter laten komen. Maar toen ze tegen oom Tripje vertelde, wat er aan de hand was. begreep die wel. hoe de vork in de steel zathij was daarnet de kamer ingekomen en zag. dat zijn pijp lag te roken. En die was toch uit geweest, toen oom Tripje hem neerlegde. Nu stond oom Tripje bij Bunkie's bed, en hij lachte stilletjes. Zozo. dat was het dus! Nou. dit zou een goed lesje voor Bunkie zijn. en die zou heus voortaan niet meer proberen te roken! Een hele dag lag Bunkie met dat akelige gevoel in bed; hij moest veel melk drinken. En o, wat voelde hij zich ongelukkig! Later werd hij weer beter; de volgende dag kon hij weer opstaan. Maar hij zei geen woord van z'n avontuur met de pijp tegen Rick of Oepoetie. want hij voelde zich helemaal niet flink meer. En toen oom Tripje, die zat te roken, hem de pijp voorhield en lachend vroeg, of liij een trekje wou doenbrrr!toen nam Bunkie met 'n vies gezicht de benenI r Jan Starink. Het bestuur van de Stichting ..Het Gools Natuurreservaat" heeft besloten tot de bouw van een landelijke schaapskool met herderswoning, die volgens een ont werp van architect H. Bunders aan de Larenseweg aan de zoom van de helde zal verrijzen. Men hoopt de schaapskool reeds over enkele maanden ln gebruik te kunnen nemen en daardoor weer een langverbeide kudde op de Goolse heide velden te brengen. Gistermiddag ls brand uitgebroken ln de tulnbouwschuur van A. H. van Staalduinen aan de Heenweg te 's-Graven zande. De direct gealarmeerde brandweer was spoedig ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de gehele schuur met Inhoud uitbrandde. De schade loopt ln de tienduizenden guldens. De oorzaak ls ver moedelijk kortsluiting; de eigenaar was verzekerd. BUITENLAND De Amerikaanse luitenant-kolonel Harry Fleming ls door een krijgsraad ver oordeeld tot ontslag uit het leger zonder De paratyphus-epidemie en de bestaande vermoedens, dat zlcb op de Katwijkse haringvloot paratyphusge- vallen hebben voorgedaan, hebben blijkbaar by velen een zekere vrees doen postvatten tegen de consumptie van haring. Deze vrees is op zich zelf ongerechtvaardigd. Steeds bestaat bij de aanvoer van haring een controle op de kwaliteit en gezondheid van de vis, en in deze dagen is die toch reeds intensieve controle nog eens extra ver scherpt. Bovendien kunnen haringen niet primaire bacillendragers zUn, doch zouden zy slechts besmet kunnen wor den door het door handen gaan van mensen, die zelf bacillendrager zyn. Het is vanzelfsprekend, dat haring, die gevangen en behandeld is op schepen, waar paratyphus zou optre den, niet in consumptie wordt ge bracht. De KW 144 Wilhelmina V. aan boord waarvan zich enige „verdachte" gevallen hebben voorgedaan, die zou den kunnen wyzen op besmetting met paratyphus, wordt hedenavond in IJmuiden verwacht. Daar zal dan on middellijk een grondig onderzoek wor den ingesteld. SS;—, erd SconSïteerd ff «ÏMdïffi? dM door de scheidsrechters, dte eveneens BW«a (Incez. Med.-adv.) Sc/ioen&n. oooi en. Zoom. gedurende de Koreaanse campagne a Haarlemmerstraat 131. Leiden tekenen, waarin de geallieerde troepen tot 'tax, LtfijfTTlBilira het neerleggen der wapens werden gespoord. In bet Zwitserse dorp Amerllngen wordt vandaag de verloving gevierd van prinses Maria Pla van Savoyen prins Alexander van Zuld-Slavlë De prinses viert tevens haar twintigste verjaardag Het Argentijnse vrachtschip „San Martin" met een bemanning van o4 Kop pen wordt als vermist beschouwd Men vermoedt dat de „San Martin" ls gekap seisd. nadat de lading tarwe door ruwe zee was gaan schuiven. De Franse treller „Chrlstlann" ls bij Cherbourg lekgestoten en gezonken De bemanning van negen Is met de eigen reddingssloep aan land gekomen. Verscheidene personen zyn gister avond ln Cairo gewond, toen op een be langrijke bijeenkomst van de constitueren de vergadering dor Mohammedaanse Broe derschap geschoten werd. De hulp van de politie moest worden Ingeroepen om een einde te maken aan de vergadering, die was belegd om wijzigingen ln de statuten van de Broederscbap te bespreken. Door een botsing tussen een pas- sagterstreln en een rangeer-Iocomottel nabij het hoofdstation van Llnz ln Oos tenrijk z(jn 29 personen gewond. Het republikeinse partij-congres van do Amerikaanse staat New Tork heeft senator Irving Ives candldaat gesteld voor de post van gouverneur, waarvoor ln No vember a.s verkiezingen worden gehouden. Averell Harrlman ls. als gemeld, "de demo cratische candldaat. De Duitse rundveestapel zal binnen ■le tot vijf laren geheel vrij zijn van b c In enkele streken ls men met de bestrijding der ziekte reeds zo ver gevor derd. dat reeds In 1955 of 1956 alle melk vee onbesmet zal zijn. Maandag a s. word ln Washington een conferentie geopend over Indo-Chlna, die drie dagen zal duren Van Franse zijde nemen hieraan deel da minister voor de betrekkingen met de verbonden staten. Guy la Chambre. de Franse comml'sarls- generaal ln Indo-Chlna. generaal Ely. de minister van financiën. Edgar Fauré. en de Franse ambassadeur ln Washington, Henry Bonnet. De Vietnamese premier Ngo dinh dlem heeft meegedeeld, dat Ingrijpend gereorganiseerd ls. Het nieuwe kabinet wordt een rer~ nale eenheid" genoemc onmiddellijk maatregelen de vernietigende werking vast te stel len die echte granaten hier zouden hebben veroorzaakt. En die werking is zeker niet gering geweest en heeft be- langryke concentraties van gepantser de en gemotoriseerde eenheden buiten gevecht gesteld. Daarbii waren enige commandoposten on redelijk hoog ni veau. waardoor tevens de commando voering ernstig werd gestoord. De commandant van het Belgische le gercorps luitenant-generaal Tromme, had de aanval van de Britten ill de buurt van Halle. precies verwacht waar hU kwam. en het afvuren van de atoom granaten daar was dan ook het resul taat van een weloverwogen plan. Voor dien had de Belgische artillerie, reeds belangrijk afbreuk gedaan aan de stoot kracht van vooruitgeschoven onderdelen van het Britse corps. Het voordeel van de atoomgranaat boven de atoombom is. dat het door een granaat getroffen gebied reeds na enkele minuten weer kan worden betreden, waardoor het door de aanvallende troepen direct kan wor den bezet. De Nederlandse troepen zyn gisteren gestuit op grote inunderlngen langs de rivier de Ems. Langs de rivier bevindt zich dan ook de frontlijn tussen Neder landers en Belgen, waarbij de Hollandse troepen voor de opgave staan de rivier over te steken met alle consequenties van dien. Toen de Nederlandse troepen gister morgen vroeg het Teutoburgerwoud ver kenden merkten zy dat daar de Belgi sche en Canadese vogels gevlogen wa ren. zodat hun opmars niet al te moei lijk was. De Canadezen hadden hier en radiosets achtergelaten, die naar hun eigen linie de posities van de oprukken de Nederlanders trachtten door te ge ven. zagen, zou in oorlogsomstandighe den een dankbaar object voor een lucht aanval zijn geweest. Ook de afstanden tussen de voertuigen was vaak veel min der dan het uiterst toelaatbare en hier en daar zagen wij zelfs auto's bumper nan bumper staan, volgens onze Indruk ken was de marsdiscipline van enkele Britse colonnes die wij zagen, beter dan die van de Hollanders, doch van be voegde waarnemers hebben wy hier en daar ook het omgekeerde vernomen. Waarmee echter wel gezegd kan worden dat In dit opzicht de zaak bij het ge combineerde Brits-Nederlandse leger soms nog wel kan worden verbeterd. Eén ding was verheugend: de ver bindingen hebben, voorzover onze waarnemingen gingen, goed gefunc- tlonneerd. beslist beier dan het vorige jaar in „Grand Repulse." De comman dant verbindingen van de vierde divi sie was over zyn mensen zelfs zeer tevreden. Nachtelijke aanvallen Gisteravond tussen negen en een uur hebben 85 ,.Canberra"-straalbommen- werpers van het Britse „Bomber Com mand" van Engeland uit aanvallen op het manoeuvregebied uitgevoerd Twee aanvalslynen zun dwars over Nederland geprojecteerd. De een kwam even ten Noorden van Den Haag ons land binnen, de ander iets boven Hoek van Holland. De vliegtuigen, twee-motorlge straal- bommenwerpers, vlogen echter op grote hoogte, zodat de Nederlanders er waar- schynlljk niet al te veel van gemerkt zullen hebben. „Bomber Command"' combineerde deze aanval met een oefe ning voor de eigen luchtverdediging bj daar echter kleine plukjes mensen met terugkeer naar Engeland, terwijl ook waarschijnlijk de Nederlandse luchtver dediging van deze vluchten dankbaar gebruik gemaakt zal hebben om de be- I veiliglng van het luchtruim boven ons land op de proef te stellen. Camouflage Met de steeds grotere Invloed die het luchtwapen in de oorlogsvoering krijgt, zyn camouflage en marsdici- piine zeer belangryke factoren gewor den. Vooral ook door de zeer ver ge vorderde fotografische techniek kan slechte camouflage desastreus zyn en als de luchtverkenningen van „Zuid- land" effectief zijn geweest, heeft men gisteren misschien in de voorste linies van „Noordland" bittere ervaringen Minister lieven over Brusselse conferentie „Wij konden niet afwijken van ons beginsel" Rotterdam op dc internationale ha vendag van de „Stichting Havenbe- langen" gesproken over het onder werp „De Europese gedachte in de worden van solidariteit" Spreker schetste vervolgens de ont- De minister van Buitenlandse Zaken, plaats met een onmiddellijk probleem. W. Beyen. heeft vanmorgen te waarover minister Beyen op dit ogen blik niet in staat zelde te zyn te spre ken. n.l. het probleem van de Duitse herbewapening. Hij beperkte zich ertoe te zeggen, dat het feit op zichzelf van een Engels initiatief hem op dit ogen- Iiy zcide o.a.: „De eenheid van Eu- blik belangrijk en heilzaam toeschunt. ropa is niet gemakkeiyk tot stand te „Er is echter nog een ander probleem, brengen. dat even belangrijk is, maar dat men Het was eerst de neergang van Euro- met iets meer geduld kan trachten op pa, veroorzaakt door de laatste oorlog, te lossen: de toekomst van de Europese die dc Europeanen zich bewust deed gedachte. Deze gedachte heeft niets van haar belangrijkheid verloren. Slechts de opvatting van oen gemeen- schappeiyke verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke belangen is in staat saamhorigheid te ontwikkelen. Slechts de schepping van een gemeenschappelijk organisme, onafhankeiyk in zijn ver antwoordelijkheid jegens een gemeen schappelijk Parlement, kan het Europe se particularisme overwinnen, dit na tionale egoisme dat zich er op beroemt „vaderlandsliefde" te zyn". •De minister-president van Frankrijk dat zijn I ls. Het regering van „natlo- md. jkkellng ln Europa na de oorlog: Raad van Europa, het probleem der Duitse herbewapening, de EDG. De conferentie van Brussel heeft slechts een bestaand* politieke situatie verduidelijkt. Daar kwam een raad van ministers van Buitenlandse Zaken bijeen, die ge durende vele Jaren gewerkt had aan de verwerkelijking van een grote gedachte. Een werk. dat ondanks de verschillen ln opvatting, geïnspireerd was door een diepe overeenstemming over de beginse len De ministers kwamen te staan voor een voorstel, dat in zijn gehele geest in druiste tegen de gedachte zelf waarop hun werk was gebaseerd, zy toonden zich bereid aan de wensen van hun collega tegemoet te komen, zolang het I ging om de practischc aanpassing. „Zij konden echter niet afwijken van het beginsel. Zij konden niet noemen, wat in wezen een serie amputaties was, die in plaats van de gezondheid vil de patient te v—hMercn hem voor altijd zouden verminken". (Ingez. Med.-adv.) Snuif en wrijf Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met Formosa is Chinees „De bevrijding van Formosa" (het I nationalistische bolwerk) ls een interne I Chinese aangelegenheid", zo verklaarde de premier van communistisch-Ch na. Tsjoe En-lai, voor het nieuwe Chinese volkscongres, „en wy zullen dit niet door de Ver. Staten laten saboteren". HIJ voegde er aan toe: „Elke dag. dat Formosa langer door de V.S. wordt be zet. kan de vrede ln het Verre Oosten niet gegarandeerd worden". De Idee om het eiland onder het beheer van de UNO te stellen, noemde hy „volkomen onaanvaardbaar". Verder stelde Tsjoe een nieuwe ferent e „volgens de Idee van Geneve" I voor om de kwestle-Korea op te lossen. I heeft dezer dagen te Straatsburg ge zegd. dat de gedachte aan het afstand doen van een gedeelte van dc souve- reinitcit het grootste deel der Fransen diep schokte. Men durft niet twüfe- len aan de juistheid van zijn opvat ting. Wy hebben er tijdens onze dis cussies en onze studies voldoende ken nis mede gemaakt. Ik stel dus niet voor op dit ogenblik nieuwe discussies over dit onderwerp met de zes regeringen te beginnen. Maar ik ben ervan overtuigd, dit Europa binn-nket te staan zal ko men a-oor het probleem van zijn inte- MARKTBERICHTEN LEIDEN 24 September. Veemarkt, I Aangevoerd: stieren 10. melkkoeien vette Koelen 430. vare e.a koelen 205. t taal 725: graskalvercn 13. vette kalveren 50.1 nuchtere kalveren 40. vette schapen 300. I weldeschapen 189, vette lammeren 450. I varkens 47. schrammen 228, biggen 400, f paarden 2, veulens 4. gelten 10. totaal 3158. I Notering- slachtstlercn 2 40—2 80 por li- levend gew.. melkkoeien 700975. vet' koelen 2 052.75 per kg 1 gew vare e koelen 525—740. vette kalveren 180—3 40 per kg 1 gew nuchtere kBlveren 45—60. r per kg levend gew. 1151.40. vette scha- <%c 125 weideschapen 90—135, vetteB -a 90112, zeugen, drachtige 250— schrammen 70100 biggen 35—50. gelten 15—35 Handel. Vet vee wegens grote aanvoer slepend. Vette kalveren matig, nuchtere kalveren duur, schapen vlot. varkens h ts gemakkelijker te plaatsen, t.b.c. vrye afde ling. stijgende aanvoer 84. LEIDEN, 24 September. Kaasmarkt. Goudse extra kwaliteit tot 251. Goud'«| le soort 2 162 22 Goudse 2de soort 2 l°l 2 15. Leldse le srt tot 2 26 Handel.-' Goudse matig. Leldse matig Aanvoer partijen Goudse. 4 partyen Leldse KATWIJK AAN DEN RIJN 23 Septem ber. Groenteveiling: Bloemkool I 4058, bloemkool II 28—34. bospeen 34—39; wn«- peen I 28—35. waspeen II 20—25. prl rc-sr-honen 8391. andijvie 161", kool 2528 u"en 9—11, peterselie C7 selderie 2 80—5 40. kroten 18—21,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1954 | | pagina 2