Interessant feit voor sigarettenrokers! CLOWNTJE RICK LEIDSCH DAGBLAD - ZATERDAG 6 MAART „Het Klaverblad" eeuwenoud bedrijf in koffie en thee Reeds ten tijde van de Oost-Indische Compagnie Het huidige „Klaverblad", handel in koffie en thee aan de Hoogewoerd Nr 15, met zyn aardige knusse ouderwetse winkelgevel, is een curiositeit en een zeldzame in onze stad. Afgezien van het interieur is er nog ieU anders wpt onze belangstelling trekt. Dat is het Compagnies-uithangbord, dat tussen de ramen aan de winkelpui hangt, een houten kistje geel en bruin van kleur met de initialen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, V.O.C. Het was het herkenningsteken voor de klant, dat „Het Klaverblad" patent had van de V.O.C. De gehele winkel van „Het Klaver- RK. kerk. Het bruidspaar Van der blad" ademt zowel wat het uiterlijk Kreek—Snyders was katholiek, dus aanzien als wat het interieur betreft trouwde voor schepenen. kop koffie, een geurig kopje thee. kan niet of hij te kampen had met slapte b|j tijd en wijlen zon kleine troost zijn. in het bedrijf of dat deze bianche niet cén der middelen om sfeer t of een stimulans tc gevei moeide energie. Zo zwart als de nacht zo zoet als de liefde zo heet als de hel, De thee: als een godendrank, neergedaald van de Ol.vmpus. Het aanschaffen van deze „genotmla- j delen' eist de nodige zorg én een leve rancier. die deze verfijnde wensen kan vervullen. Ik wil via de antieke voor- gevel, die door „Monumentenzorg wordt beschermd, teruggaan naar de tijd toen er meerdere winkels waren. waar men uitsluitend koffie en thee. j soms ook sigaren en tabak verkocht. I afkomstig van velerlei Oosterse kusten. gebrand of gemengd op verschillende wijzen Ruikt U de pittige opwekkende geuren? Ziet U de ronde bussen met het kleine deksel? De Chinese motieven het oude koffiemolentje met de twee wielen in gedachten? In de loop der jaren is de koffie- en theewinkel aan de Hoogewocrd evenwel I een zeer onbelangrijk onderdeel van „Het Klaverblad" geworden en wordt thans slechts als een curiosum in stand gehouden. Het bedrijf is uitgegroeid tot groothandel. Over het grijze verleden van dit perceel nog het volgende: De 13de December 1770 had de offi ciële overdracht plaats door Jan Boe- I keiaar aan Jacobus van der Kreek van een huis en erf aan de zuidzijde van de oude Hoogewoerd bij de Barbarasteeg.1 dat Van der Kreek reeds in zijn bezit had genomen. Jacobus van der Kreek betaalde dit huis met 1250 gulden, ge- deeltelijk in contanten Een eerdere ver- koop van dit pand had plaats op 20 Mei 1711 door de weduwe van de slotemaker Pieter Massa en tijden daarvoor had het een bakker gediend. In 1682 werd een huis aan de Barbarasteeg erbij gekocht bestemd voor pakhuis. Mijnheer Jacobus ian der Kreek was geboren te Leiden en toen hij trouwde met Helena Snijders in 1740 was zijn 1 beroep „parufjkmaker". Tussen twee i haakjes: dit echtpaar huwde voor sche- i penen, ook wel „voor de puigenoemd Is dat dan zo iets bijzonders? Ja en j neen. Een protestants we spreken in die tijd van gereformeerd paar I trouwde in de gereformeerde kerk. een katholiek paar voor schepenen en in de I oldoende uitbreidingsmogelijkheden bood voor het onderhoud van zijn nogal omvangrijk gezin, want het echtpaai was in de jan met 11 kinderen. 5 in leven WIJ zijn principiële en overtuigde tegenstanders van gratls-publicltelt ln het redactionele gedeelte^van de deze opvatting consequent na tc le ven. wanneer wij ln het nevenstaan de artikel niettemin de aandacht van onze lezerskring vragen voor een za kelijke onderneming, dan vloeit dat geenszins voort uit enige behoefte onzerzyds om reclame voor dat be drijf te maken, doch louter en alleen uit dc overweging, dat het hier een zaak betreft, welke nagenoeg uniek ls In onze stad en uit dien hoofde onze Journalistieke belangstelling dubbel en dwars verdient ntelijk Archief te dezer stede, bereid het een en ander uit de ge schiedenis van dit eeuwenoude be drijf op te diepen. Dit ls wat zij schrijft: Na zijn dood werd de zaak voortgezet door zijn 39-jarige ongehuwde dochter Elisabeth Maria. Spoedig na de dood van haar vader testeerde El. Maria. Zij benoemde haar vier zusters als erfge namen en speciaal haar zuster Helena Juliana, gehuwd met Johannes Jollie. werd aangewezen om het huis aan dc Hogewoerd o a. t z.t. te mogen „aan staan" voor 1600 gulden. Juffrouw Van der Kreek kwam voor de zaken te staan in een moeilijk tijds gewricht met verplichting te voldoen i-.i j iaan vele administratieve formaliteiten, li4l 1767 gezegend i opgelegd door de Overheid. In 1813 n wie er in 1800 nog gomt haar naam voor in een „matrice, u t !Leni allemaal doch- contenant les noms des habitants assu- V?d r J,aCï SI"? nu in het krui- Jetls k la patente". Haar bedrijf wordt dpn,pr«hprtr„f hu h.rf b., cekiass.ficeerd als detallhandcl in I kruidenierswaren. In 1824 stond in het I toen nog altijd bestaande register der patentschuldigen vermeld, dat het ef fectief jaarlijks debiet van deze winke lierster 9000 gulden bedroeg. Bij zijn dood. 13 April 1800. zes jaar na het overlijden van zijn echtgenote, liet hij een zuiver deelbaar vermogen na van 28.056 gulden en 2 stuivers. Voor die tijd een mooi bedrag, wat men enigszins kan afleiden uit het feit. dat het huis aan de Hoogewoerd met pak huis aan de Barbarasteeg en winkel- inventaris (bussen, tonnen, weegscha len enz.) werd gelaxeerd op 1600 gulden. (Ingez. Mcd.-adv.) Hoever wast schoner, Een kwaliteits-producf-van de Hoover-fabrieken in Engeland aan de Hoogewoerd Nr 96. hoek Kraalerstraat. Volgens het bevolkings register van 1839 woonde dit echtpaar b|j zyn tante in. Er waren toen vier kleine kinderen. Door de verbintenis MolkenboerJollie is „Het Klaver blad" in handen van de familie Mol kenboer gekomen. De kinderloze we duwe B. N. J. T. MolkenboerHer mans deed de zaak in 1890 over aan haar broer. ANNIE VERSPRILLE. Het interieur van ..Het Klaver blad" bevat emballage-materiaal, dat al eeuwenoud is. Ome foto toont slechts een deel Bij het ouder worden komt bij El Maria van der Kreek haar nichtje Marie Elisabeth Jollie inwonen. Na een paar jaar. in 1832 n.1.. trouwt deze Vlln Jc merkwaardige UlVCntari met Bartholomeus Antonius Molken boer. zoon van een koekbakker aan Mare. De bruidegom was winkeli Leitlse Tuiniers- en Blocmisteiivereiiiging D.E.V. Bestaat 65 jaar „Van het ccn komt het ander". In dien dit gezegde op één vereniging van toepassing is, dan is het dat zeker op de Leidse Tuiniers- en Bloemis tenvereniging „Door Eendracht Ver bonden", welke vereniging gisteren vóór 65 jaar werd opgericht. Het doel, dat bö de oprichting aan deze vereni ging ten grondslag lag. is wel zo af- (Foto Leldsch Dagblad—Van Vliet) sluit: voortaan konden ook liefhebbers niet vaklieden tot D.E.V. toetre den. Er kwamen er 68, een aantal, dat vrijwel stationnair is gebleven. In 1914 werd het presidium in handen geleed van de tegenwoordige voorzitter, de heer J. H. Smit. Heeft de heer Smit thans tien Jaar in het bestuur zitting, zijn ambtstijd wordt ruimschoots over troffen door de secretaris en penning meester van D E.V.. de heren J. v ~d. Berg en A. de Bruin, die daarvan resp. ruim 40 en 25 jaar deel uitmaken. De viering van dit dertiende lustrum _al volgende week Zaterdag ln „Den wykend van haar huidige doelstelling: Burcht" plaats vinden, het aankweken van vakkennis en van j de liefde tot alles wat groeit en bloeit, j dat men dit onmogelijk met bloemen en planten in verband kan brengen. avond de Werêldgebedsdienst plaats met L,„, d, notulen- boeken op na. dan heet het. dat de Poortman en da M H van Everdlngi vereniging werd opgericht met alsj Eerstgenoemde herdacht voor de dienst Wereldgebedsdag 1954 In de Hooglandse kerk had gister- enig doel: het uitkeren ingeval van ziekte. Het initiatief hiertoe was uitgegaan van enkele personen, die ln dc avond- begon in enkele woorden miss Sarah gelden chakko. de samenstelster van de litur gie. die begin Februari plotseling over leed. Het was deze keer ook da Poort die de korte meditatie hield. I waarin zij de gedachten bepaalde bij in de tuinderu van de heer Boekce het hoc en waarom Van deze dienst. De werp]d Js b00ldeV0l actjviteit ten goede en ten kwade maar alleen wan neer er sprake is van terugkeer tot God en antwoorden op Zijn roepstem vin- lellotjes-van-da'.en iconvalar.a's) uit zochten. Hun liefde voor bloemen en planten verloochende zich echter niet, want reeds kort nadat de ziekenkas" j tii funoiionneerde, weid de doelstelling der i cien we dP kracht tol de ware activiteit, verenging ruimer en werd in artikel 3 n] het dienen van dc naaste. In dit Statuten opgenomen: het opvoeren dienen is ook het gebed begrepen Wij uaasic ic in men de belangstelling van „mannen van de broeder i j het vak", als de heren A. J van Laven. I gestorven is. en zuster voor wie Christus Het is ook niet zo. dat we een uur samen komen en er dan weer voor een jaar „vanaf" zijn. De Wereld- 1395 een zeer nauwe relatie onderhoudt gebedsdag moet uitvloeisel zijn van afdeling Le:dcn van de Kon. i Ned Mij voor Tuinbouw en Plantkunde. Behalve dat in samenwerking met deze Met een enkel woord Verschenen is de door van Economische Zaken en Landbouw. Visserij en voedselvoorziening I Staatssecretaris van Economise!: BINNENI \N D I ondertekende Memorie Tijdens de a.s. voorjaarsbeurs t« L'trecht zal ln het kader van de Neder- n de i landse Textiel jaarbeurs, op Donderdag 1 Zaken i April een rayon-dag worden gehouden I Werkloosheid daalde opnieuw het voorlopig Rapporteurs uit c -retsontwerp De minister zonder portefeuille Luns zal op 10 dezer naar Parijs vert ken om daar een voordracht te houden vestiging voor het „Comité parlementaire Francais gen ducommercc en l'Academle diplomatique «et Internationale". j de Commissie v. I Op 9 Maart begint te Genév Tweede Kamer Inzake zitting v „Regeling omtrent e economische - In de nacht van Woensdag op Don- gewoi - In t r den Effectenhandel te Amsterdam derdag ls ln de Marla-stlchtlng te Haar lem overleden de heer C Maarschalk, oud- het besluit genomen tot vaststelling burgemeester van Haarlem HIJ zou op 16 gewijzigde statuten Onder Mei a s 84 jaar geworden zijn de mogelijkheid geopend to Gisteren ls onder grote belangstel- f.ft»'inn'S.nfv»'oroa^i.at^" ling het nieuwe BPM-gebouw aan de Carel organise, van Bylandtlaan te Den Haag ln gebruik genomen. Verschenen ls de Memorie van Ant- Op 27 Februari 1954 stonden bij het Arbeidsbureau Leiden 1468 geheel werk- lozen ingeschreven, terwijl daarenboven Het belangrijkstê"punt 120 personen bij diverse werkvoorzie- bespreklng van de huidige eco- i ningsobjecten tewerkgesteld waren. Het Europa De Neder- totaal beschikbare aanbod geheel werklozen plus arbeiders werkobjecten 1C bedroeg derhalve 1583. Ten opzicht van Economi- de vorige stand betekent dit een daling van 107. welke voornamelijk is toe te schrijven aan de plaatsing van een aan- toestand - landse delegatie zal onder leiding st: van mr C. A. Baron Bentlnck. d van de buitenlandse economische kingen van het ministerie sche Zaken. persoonlijke voorbereiding èn i nieuw begin van een leven in dienst ...n God en de naaste. Wat verwachten afdeling in 1900 h:er ter stede de eerste we van deze dag? Niet. dat nu alles ui tu.nbouwcursus. nad en door vele ge- j de wereld vanzelf in orde zal komen, volgd, werd gehouden, heeft de jubile- j Niet. dat het steeds groeiend aantal rende vereniging tot het organiseren deelnemers veel indruk zal maken m van tal van kweekwedstrijden het lni-1 de hemel. Het Gebed van al die c- voor de vereniging een belangrijk be- 1 Diaconessen koor zijn medewerking. fIngez. Med.-arlv.) Is het waar dat Roxy-rokers meestal matige rokers zijn Ja. dat is waar, Roxy-rokers zijn vrijwel en van het geheel op de melange afge- steeds matige rokers. Zij hebben niet de stemde chemicallenvrlje sigarettenpapier smakeloze gewoonte van de ene sigaret voldoet dc Roxy-roker. De kunstige met de andere aan te steken, hebben ditbalans van de uitgelezen, belegen .min- ook niet nodig, want zij genieten hun I stens 2 jaar oude) nicotine-arme tabak- Roxy meestal zeer bewust vanaf het t en de perfecte afronding en afzacn- moment dat ze even de lucht door de i tmg met de heerlijke sauzen van zuivere 1 natuurproducten geven Roxy, samen met het uitgezochte sigarettenpapier, eigenschappen die de roker zijn sigaret met bewust genoegen doet roken. De versheid garanderende verpakking pack" vervolmaakt deze sigaret die nog niet aangestoken sigaret trekken j totdat het peukje n de asbak gaat. Hoe komt het dat Roxy-rokers meestal matige rokers zijn? Ftaad ta' grondwerkers in werk van tijdelijke Dat komt door het bijzondere, constante n'et irriteert en elke Roxv-roker die u -voldoening schcnt. die hem behoedt tvoering van een aard woord op het voorlopig verslag der Com- tentoonstelling Het Nederlands Verbond der Vereni gingen .Pro Juventute" zal van 11 Maart "4 April a.s. een lnternatlon kindertekeningen aantal sociaal-economische onderzoekin- I ai gen geïnstalleerd. De Duitse ambassadeur. Icnfeld heeft gisteravond ln het Stedelijk e kunst na 1945" geopend. Vertegenwoordigers va I lende organl I met onderzoeklngs- en ontwikkelingswerk lom het gebruik van natuurrubber tc muleren en die geflnancleerd door dc rubberproducenten, zullen van ia i lot 20 Maart ln Bogor (Indonesië) by een j komen Een aantal hoge Indonesische i autoriteiten zal aan verschillende besprc- 1 kingen deelnemen. De Rubber-Stichting te Del it zal bij deze conferentie vertegen- I voordlgd zijn door Jhr. mr W. J de Jon- I ge, dr Ir R. Houwlnk en dr H. O. J. Decker rbeiders in diverse bedrijfstakken werk. dat stagnatie heeft ondervonden H Mueh- door de vorstperiode Stedelijk Een vergelijking met het overeenkom- de expositie „Duit- stige tijdstip in 1953 wijst uit. dat het i algemene beeld thans beduidend gunsti- I- ger is, hetgeen uit de standcijfers blijkt, r korte duur en van losse evenwicht van Roxy. Het evenwicht ■?"lunh°«"d»r'k 1 2177 rcr 28 Februari 1953 teeen 1533 t|_ per 27 Februari 1954 en voordelig ver- dc melange, van de flavor-ingrediénten voor overmatig roken. Agenda Schot orden schil ran tö l De vraag naar mannelijke arbeids krachten vertoonde een lichte daling nl. van 161 tot 139, als gevolg van het voldoen van een aantal aanvragen om i ZOND.V leuedig personeel en losse arbeiders. In hoofdzaak is de vraag nog altild eeri.-ht op jeugdige krachten 15 Lm 18 jaar. beek. over „Peer Gyi Vooral aan kantoorbedienden, onge schoolde voor de metaal en textie'.tn- dustrie bestaat grote behoefte. Voor ruzie tus- volwashenen bestaat plaatslngs moee- I ver- 8 uur "niv «.•najarssiw»*"' SS*""" bedrijfstakken mtal werkloos Ingeschreven 1 Harmonie P en bedroeg op 27 Fc-hul? -over DM od Jeued" 8 uur nam.. I igrote ranii: K en O Popu-1 t R'damj Phllharmonlsch Or- DONDERDAG Gerecht 10: Ver. voor Sexuele Hervor ming. Ds S. P. de Roos spreekt over Kerk en huwelijk. 8 uur nam VRIJDAG W. tijd- 8 v De 25 Nederlandse zeelleden. OPiru (Japan) hun schip het vracht- j hebben verlaten, zullen volgende week per vliegtuig naar ons land terugkeren BI'ITENT.AND De leider der Britse delegatie n Verenigde Naties. Sir Gladwyn Jcbb. ambassadeur van Groot-Brlttannlc te Pa rijs benoemd. Bij een botsing en een troepen-transportauto bij Schwerte iRuhrgebleal ls een Britse soldaat gedood kookcursus. 8 i i munrgeoieai is een Britse soldaat gedood Twaalf Britse militairen werden gewond. van wie vijf ernstig De twee Duitsers ln 1 de vrachtauto waren ongedeerd Duizenden Russen hebben gisteren krachten in ai Fn ik °P de eerste verjaardag van Stalin's dood. I OPl! gebracht aan het graf van Le- Stalln op het Rode Plein te Mos- Sovlet-Russlsche bladen wijdden eerst artikelen •- grafenis 1215-1216 - Zijn maag in? Met de boot en al? riep Dunkie. - Jazeker! zei Ouwe Kees. Zo'n reusachtig beest was dut. kan je wel verzekeren, dat we ons helemaal met prettig voelden, daai die walvis. Want nu zaten irc opgesloten met dc boot en hoc konden we - d^o^nbaVe^e'^^en 'fn^fösk'ou'ei daar ooit weer uitkomen? Needat was niet leuk. i— Ik zou het ook niet leuk vinden, opgegeten te wordenvond Rick. - Nee hè? ging Ouwe Kees voort. Wij ook met. hoor. De schipper cn de matrozen stonden bij elkaar te praten cn te overleggen, wat er nu moest gebeuren. Maar niemand wist er iets op. - Konden jullie dan niet terugvaren, weer naar buiten? vroeg Oepoctie. - Welneedal beest had ons ingeslokt en z'n keel zat potdicht. Te rug konden we niet meer. Nou. en daar zaten we dus... Het zag er be denkelijk voor ons uit. Op het schip zou niemand weten, waar we ge- d< bleven waren: en als we niet op tijd terug kwamen met de sloep zou men Hongna verder varen, zonder ons. En dat beviel ons helemaal niet. net zo min als het verblijf in dje walvismaag! "e™ - En hoe kwamen jullie er weer uit? vroeg Runkic. - Tutliitgeduld baasje! Wel. een dag of wal later zag ik opeens een ijzeren punt, die door de wand boorde daa'de de bruari 1954 150. De vraac naar vrouwelitke arbeicls- I krachten bleef gelijk en bedroeg 266. I Aan huishoudelijk personeel bliift grote urRehwe"t2 I behoeften bestaan, terwijl daarnaast j geplaatst zouden kunnen worden- er- 1 varen verkoonstPrs. administratief ->er- soneel 'typ's'esi naa'sters. leerl'ng stiksters en ongeschoolde bedrijfstakken Steenschuur 6: Ledenvergadering ..De latuurvriend". 8 uur nam. 't Schuttershof' Vola-fUmavond Ned. Fa- Clubhu.s „OosterJcwartlcr"Filmavond Dahilaver. „J. Mater" en Frultteeltcliib „Prof. Ir Sprcnger 7 3/4 uur nam. iv rvci is - Wljkgcbouw Leicnd.aal: Chr. Hlst Jon- Ooster- gerengrc/cp. 8 uur nam. Den Burcht Contactavond Ned. Chr. Bcambtcnbond. 8 uur nam. DAGELIJKS. De Lukenhal: Tentoonstelling rtts Aemula NHturne" Geopend van lü4 uur I's Zondags van I4 uuri t rn 12 Maart- Lakenhal: Tentoonstelling „De Grafi sche" Werkdagen 10i uui; 's Zondags 14 uur. (t/m 4 April). Den Hm (Hukvi Weense IJsrevue 814 uui nam <t,m H Maart l BIOSCOPEN j dei .'aslnn „Een koningin reist c rold". alle leeftijden Dagelijks 2 30. I 9 15 uur. Zondag 2.30. 4.45. 7 en 9 li - .lalt» „Gestolen liefde". 18 Jr Dagenjlf 2 30. 7 en 9 15 uur; Zondag 2 30, 4 4a en 9 15 uur. Eei 1IBS-ERS IN DIENST VAN KANKERBESTRIJDING il leerlin: W C Brast t I ncum 8 gut Schoui Oudheden n 9 15 u Zondag 2 Stalln sinds zijn be- HBS aan de Burggraveniaan heeft het j "ÏT" 3P i svmpathieke plan opgevat om a.s Za- zullen bijna 2 terdag in de gymnastiekzaal der school uitbrengen bij nc-t eigen krachten een tonee'.avondie te verzorgen waarvan de ba'en ten gaede komen aan het Koningin Wllhel- minjifond^ voor Kankerbestrijd-ng Prof. an do Gem Schouwburg: Lelo.s Atad Kunstcentrum I a h eft h t M'issct-programmn Compagnie des Qua- Morgen en Maandag >en Finnen hun stem algemene verkiezingen Woensdag Is midden op dc Gang» een boot gekapseisd met 150 passaglcrr -- boord, die op weg r gods-1 dr G O E Liznac. voorzitter der plaat- i Aartshertog Frnns Fer- seiyke afdeling heeft zich bereid I klaard een kort opemngswoo-d 'e .«ore- j ken Opgevoerd wordt hët blijspel „Kas- -e troon die oo 28 Juni 1914 te S »rd vermoord, ls te Gras op 5 ■ftMd overleden. Hl| stond bekei Hohenberg en was geboren de Oostenriiks- teel te koop" terwijl voorts diverse at- tog Frans Ferdinand i In het bestuur van het Genoot- schap Nederland—Engeland weid goko- 1 zen dc heer p Vermeer, niet P. v. d. I Meer, zoals abusievelijk vermeld. AA OENSDAG Gulden Vlies: Demonstraties snelkook pan 10 30 uur voorm. en 2. 3 30 en 8 uur namiddag. Rehoboth Ouderavond Ncd. Padvlnd- sters Gilde 8 uur nam. In den Vergulden Turk: Bespreking Lel- dato 1054 8 uur nam. Volkshuis' K cn O-kookcursus. 8 uur namiddag. Stadsznal' Italiaanse Opera „La Bo- Itex „Muiterij De Zondagsdienst der bulsartsen tc Lel den wordt van hedenmiddag 2 uur t Maandagochtend 8 uur waargenomen d o: de dokters- Van Alphen. den Haan, J»s- perse. Stoffers cn Vcrbrugge. Te Oegstgeest door de dokters Hugen- holtz (tel. 20390) cn Lanen-Baron 21610). De avond- na ht- en Zondagsdienst der apotheken tc Lelden wordt van Zatcrd:: 6 Maart 13 uur tot Zaterdag 13 Maart a uur waargenomen door: Apotheek Her- dlngh Sc Blanken. Hogewoerd 171. tel 20502 cn Apotheek Rcljst, Stcenstraat 35. teiel- 20136.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1954 | | pagina 2