Nitum Doublet Prof. dr A. W. Nieuwenhuis overleden Van somber, vervallen gebouw naar ideale sehoolgelegenlieitl LEIDSCH DAGBLAD - DONDERDAG 24 SEPTEMBER ouAf et j,h o If z "ar*shoj>£/i: Half zware shag V 85 ct djiolf zware shag^djt Vermaard geleerde, pionier en pacifist Na een langdurig ziekbed is Maandag j.l. te zijnen huize In de ouderdom i byna 90 jaar overleden prof. dr A. W. Nieuwenhuis, oud-hoogleraar aan de dse Universiteit lil de geschiedenis, letterkunde, oudheden, Instellingen, zeden gewoonten der volken en natuurkundige aardrijkskunde van de Indische Archipel. Alleen reeds de simpele vermelding van zijn veelomvattende leeropdracht, rechtvaardigt de veronderstelling, dat slechts een figuur van uitzonderlijk for- die leerstoel kan bezetten. Dat was prof. Nieuwenhuis in meer dan één opzicht. Het is zelfs moeilijk te zeggen op welk terrein van de wetenschap zijn [icrdiensten het grootst z.jjn geweest. Zijn veelzijdige kennis, zijn moed en ondcr- ïcmingsgeest, zyn persoonlijke charmes, die hem het vertrouwen deden winnen ran inlandse volksstammen, die tevoren nog nooit een blanke hadden gezien, al leze eigenschappen tezamen maakten prof. Nieuwenhuis tot een groot geleerde n groot vaderlander van wie zijn ambtgenoot, wijlen prof. dr N. J. Krom eens llc. lt gezegd, dat z.jjn ontdekkingsreizen door ('entraal-Borneo hebben geleid tot ivoering van het Nederlands bestuur in dat gebied. Anton Willem Nieuwenhuis aan- k-houwdc op 22 Mei 1864 te Papenürecht ■.et levenslicht. Hij bezocht de lagere ■crhool en HBS te Deventer en werd ;p 28 September 1883 als student in de 'j: rdicijnen ingeschreven aan de Leidse (Universiteit. Na in 1889 het artsdiploma hebben behaald, promoveerde hij het zena? jaar in Freiburg in Baden n laude tot doctor in de medicijnen een proefschrift getiteld „Uebrr ^Hacmatoma Scroti". Nog in 1890 vertrok hij naar de Oost, liaar hij na een kort veibliif te Batavia, irerd uitgezonden naar Sambas (West k'rneoi en waar hij dus voor het eerst I ,s medicus en ethnoloog ia nauwere l nraking kwam met dit tot n in ueten- L:happelijk opzicht nog r onvolledig exploreerde eiland. Wegens zijn spoedig verworven kennis ter plaatselijke toestanden werd hij gevoegd aan de wetenschappelijke espeditie van Molcngraaff-Biittikofer Hallier naar Centrual-Borneo. Toen doortocht door de Boven-Mahakam e gevaarlijk scheen, bleef Nieuwenhuis vertrek der onderzoekers nog 6 we- j;en alleen b(j de Knjan-Dajaks aan de en-Kapoeas achter. Door hun me- Lsche hulp te verlenen en aan hun (fVo/. Nieuwenhuis op ongeveer 75-jarige leeftijd. J'lijks leven deel te nemen, wist hij vriendschap in die mate te ver ben oat zij hem beloofden hem naar dc tn-Mkhakam te zullen brengen, peer hij zonder gewapend geleide e gaan. Bij zijn terugkeer in Batavia d hij als arts gezonden naar de mi- fcire expeditie in Lombok, waar hü a Nov. 1894 tot Juli 1895 verbleef. In tijd moesten van de bezetting nA expeditie van 2500 man. niet minder 1500 wegens hevige ziekten naar 'rabaya worden geëvacueerd. Nieu- nhuis behoorde tot degenen, 'die na veldtocht met het bronzen expeditie- werden begiftigd. Na zijn terug- !i Batavia begonnen de onderhan en voor de eerste doortocht door rneo. waartoe zowel de Mij tot Be ring van Natuurkundig Onderzoek e Indische Regering steun verleen- Deze begon in 1895 In gezelschap i J. Demmenie als fotograaf en F. i Berchthold als jager, gelukte het mwenhuis ook nu weer door zijn me- Iche praktijk, zijn beleid, zijn kennis der taal en de voordelen van weten schappelijke onderzoekingen op zo ver- I trouwelijke voet met de Mahakam-be- volking te geraken, dat de ene stam hem naar de volgende bracht en hij de expe ditieleden tenslotte aan de Sultan van Koetei en de Assistent-Resident ovc-r kon geven, die hen naar de Oost-kust brachten. Deze tocht dwars door Borneo is het eerst geprobeerd door G Muller, die eerst van het Westen, dan van het Oosten trachtte dit eiland te door- 1 kruisen, waarbij hij echter ln Midden- I Borneo werd vermoord De moeilijkhe- den schenen inderdaad ook voor Nieu- wenhuis zeer groot. Wegens voedsel- i gebrek was hij genoodzaakt geweest 6 j maanden in de Boven-Mahakam te verblijven en daarbij bleek het. dat de bevolking der Bahau-Dajaks in grote I onrust verkeerde wegens het optreden van Dajaks uit Serawak. dat in 1885 I daar een grote strafexpeditie heen had gezonden, die moordend en plunderend in dc Boven-Mahakam was ojogetreden. Vandaar dat de Indische Regering be sloot op het voorstel van Nieuwenhuis 'in te gaan en een nieuwe, voor weten- j schappelijk onderzoek ingerichte expe- ditic onder zijn leiding te organiseren I met het politieke doel te trachten het civielbestuur op VTeedzamc wijze in het Mahakam-gebied te vestigen. Met dit I doel vergezelde de controleur Barth die I derde expeditie. Deze ving aan in het voorjaar van 1897. weer van uit de West kust en duurde tot 1 December 1900. Na deze tweede doortocht bracht Barth verslag uit bii de Indische regering, met het gevolg, dat hij in Juni 1901 als controleur in het Mahakam-gebied ge plaatst werd. Na Barths vertrek van de Oostkust keerde Nieuwenhuis naar de Boven-Mahakam terug om te trachten, met behulp van de Kajan-Da jaks aldaar het geheel onbekende Apoe-Kajan. het oorspronggebied dezer Dajaks te berei ken Dit gelukte slechts na een Jaar onderhandelen, omdat slechts één Da- jak uit vrees voor de sterke en be ruchte bergbevolking der Kcnja-Dajaks. :die daar woonde, Apoe-Kajan bezoent j had. Op verschillende vergaderingen met de Ken ja-bevolking werd ook daar het Nederlands bestuur voor bescher- 1 ming ingeroepen, met het gevolg, dat aan de onderlinge strijd der stammen m dit gewichtige en zo moeilnk te be- reiken grensgebied met Serawak een einde werd gemaakt en in 1910 ook de Apoe-Kajan onder direct bestuur werd gebracht Na 11'- jaar verblijf in Indlë keerde dr Nieuwenhuis met verlof naar Nederland terug. De eerste doortocht werd in 1897 beschreven en verscheer- als werk „In Centraal-Borneo" in 2 delen. Gedurende de bewerking der po litieke en wetenschappehtkc uitkomsten I dc-zer reizen in hét standaardwerk „Quer durch Borneo" eveneens in 2 delen, werd dr Nieuwenhuis benoemd tot hoogleraar ln land- en volkenkunde van Ned.- Indië aan de universiteit alhier. |welk ambt hij gedurende 30 jaar ver- vulde Gedurende die tijd publiceerde hij i een reeks wetenschappelijke werken op medisch en volkenkundig gebied en be kleedde hij het voorzitterschap der J Vereniging van Tropische Geneeskunde RotterdamLeiden, der Ned. Anthro- ipologische Vereniging en voerde hu de redactie van drie tijdschriftenInt, Ar chief voor Ethnographic", „Janus" en „Tropisch Nederland". Na de eerste doortocht door Borneo benoemde H. M. de Koningin dr Nieu- wenhuis tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw; ook werd hem I door verschillende wetenschappelijke instellingen het ere-lidmaatschap ver- leend, terw ijl de stad Deventer hem jhaar gouden medaille toekende. Voorts was de overledene ridder 1ste I klasse in de orde van Albrecht van Examens Leidse Instrumentmakersschool Voor het leerling-inslrumcntmakers- cxamen zijn geslaagd: W. G. van den Berg; J. P. de Mey; A R v. d Heyde, Amsterdam, P H de Blocq van Scheltinga; J de Bode, Den Haag. G v. d Hoff, Amsterdam; J M van der kloot, Rotterdam: A G. Man- derslootC M. van Vendeloo, Amster dam. H. G. Bander, Amsterdam; P. B M. Sweens, Den Haag; K. A. Peters, Nijmegen; A. H. Wallaard, Leiderdorp; H. J. Eradus; A L C. Heemskerk, Gouda; B Hermans. Amsterdam; J. C de Jong. Schagen; A J. Meyer. Mijdrecht: S. Andela. St. Johannesga; G. J van den I Boom, Den Haag: F Hermans: D. Men- sert. Delft; A. Raavé. Amsterdam. P. Rustenburg. Amsterdam; J. Witte. Arn- i hem; J. F Lambregts, Amsterdam; J. I Langerhorst. Amsterdam; J. W. W. C i v. d Linden. Oostvoorne; P. C van Putten, Halfweg. C. J. Bodde, Delft; K. I Mechelse; J. J van der Nat; N. B. j Klljan, Haarlem; D. J. Rensing: Th. L j Schroote. Vlissingen; J J. Wagenaar, Wassenaar. W. F van Rest. Den Haag. A J G Riksen. Dongen: A. P. G van Rijn. Sassenheim, Ph G A van Rilt. Delft; P Walther. Den Haag 'met lof L D. Meyer, Amsterdam; W. J van Riet: H. Schilder; W. Th. van Weeren: J F van der Leden, Amsterdam, H Schouten, Amsterdam; J F Spiering. Katwijk. H. Treur; J Wlepklng. Delft, C Wijnen. Edam; W. H. J Louman, Delft; C J H. Schuivellng. Amsterdam. Cl W Sicgertsz., Den Haag; L. van Loon, Delft; H C Nieuwpoort. Delft. I F. P. Visser, Ilpendam. Afgewezen. 46 Voor het gezel-instni men trnakem- examen slaagden; i J C. Dalman. Haarlem; N. J Minekus. 1 Den Haag. E. S Prins. Leiderdorp: J W. Ruppert. Amsterdam, F L Vler- veyzer. Zeist O. Faber. Drachten. G Seller: H Weerheym. Vlaardingen. A van Bergen. Delft: J Groot. Wormer. L de Snauer. Vlaardingen. Afgewezen: 17 candidaten. Het meester-instrumcntmakersdiploma werd uitgereikt, aan' J. Zandvliet, die dit diploma met lof behaalde Afgewezen; 4 candidaten. Voor het leerlingglasblazersexamen slaagden A v. d. Bergh. Amsterdam; D K Bogaard. Amsterdam: G Gtelkens, Amstenrade: K. F G. J Habets. Oirs- beek iL.>; F. Kalse, Wecsp. A. J. J. v. d Schoot. Eindhoven: W. F. Waser, Delft; M. J. Kool. Delft: F Neueebau- wer, Landsmeer; H Stütz, Leerdam: A. Vos. Amsterdam: C A J van Zand- voort. Eindhoven; J. B. Poot. Delft. Afgewezen: 10. Wethouder Van Schalk (links) be kijkt met goedkeurende blikken de nieuwe toegang tot de vernieuwde school. (Foto Leidsch Dagblad Van Vliet) 1 Het gezel-glasb'a7crsxxamen werd met gunstig gevoig afgelegd door. S A Ciere Afgewezen 3. Heicxamen theo retisch gedeelte. 1 Voor het meester-glasblazersexamen I werden twee candidaten afgewezen. 1 kreeg een her-examen voor het theore tische gedeelte, j Voor het leerling-glasslijpersexamen I slaagden: D. Jense. Delft en J P. de Mey (.met lof De candidaten voor het eezel-glasslu- persexamen werden allen afgewezen, i evenals die voor het mcester-glasslij- perscxamen. Waar geen plaatsnaam ls vermeld, ls deze Lelden. Gistermiddag werd in dc Hoog- landse Kerk het huwelijk voltrokken tussen de lieer G. Mcntink en mcj. G. Brouwer, beiden te Leiden woon achtig. Bij het verlaten van dc kerk schreed het bruidspaar langs een erewacht van zeeverkenners van de (•roep Jan van Galen, waarbij dc bruidegom schipper is. Als zeever kenner zal de bruidegom zijn huwe lijksboot ongetwijfeld veilig over dc woelige baren van het huwelijks leven weten te sturen. Foto Leidsch Dagblad - Van Vliet) I Saksen, w noemd. In de cursus 1919—1920 bekleedde hij het rectoraat der Leidse Universiteit. In 1934 legde hu wegens het bereiken van de wettelijk voorgeschreven leef- tUdsgrer.s het hoogleraarsambt neer. doch gedurende vele jaren daarna bleef zijn wetenschappelijke belangstelling onverflauwd en zijn werkkracht onge- broken. Met prof. Nieuwenhuis verliest de j Leidse Universiteit wederom een van haar grote zonen, die baanbrekend werk voor de internationale weten- schap en voor Nederland hebben ver richt. De nagedachtenis aan zijn nobele persoonlijkheid en noeste arhoid blijft I haar glans afstralen op de Academie, I waaraan hü gedurende 30 jaar zijn 1 grote gaven van hoofd en hart heeft j gegeven. SFMPRE AVANTI EN JONG EN JOLIG IN VLAARDINGEN. „Sempre Avanti" en Jong en Jolig" hebben gisteravond in Vlaardingen een feestelUke bijeenkomst verzorgd, welke aldaar werd gehouden ln verband niet het 40-jarig bestaan van de Ned. Chr Bouwvakarbetdersbond. Beide gezel schappen oogstten een groot succes. Grote overgang... School Paal Kriigerslraat kreeg nieuui gezichtaan Plesmanlaan Groot en voor het Openbaar Ulo-onderwijs te Lelden wel uitermate verheu gend. was gistermiddag „de overgang", of wel de verplaatsing, van de Meisjes school aan dc Brecstraat - d; school eertijds van mej. E. C. Renaud - naar de riesmanlaan. Een somber, vervallen gebouw, met rammelend? schuifdeu ren en wonderlijke tussensehotten. maakte plaats voor een ideale sehoolgcle- genheid, met royale entree en ruime, friss? lokalen, waarin modern meubilair een plaats heeft gevonden, In tegenstelling met de Bree6traat, waar het on derwijs van liet verkeer zeer veel hinder ondeirond, kan het onderwijs hier In rustige sfeer gegeven worden. nam het mee naar huis, waar het met behulp van een pincet werd gevoerd, 's Nachts slaapt het in een met kleedjes gestoffeerd hokje. Indien de familie erin slaagt het in leven te houden zal het diertje, dat uiteraard geen winterprovisie heeft ge maakt tot aan de zomer een gastvrij onderdak vinden ln de Gerard Brandt- straat. waarna het zijn vrijheid zal herkrijgen. Tegel Uk met deze verhuizing is de Meisjesschool omgezet in een gemengde Ulo-school, hetgeen tot g:-vo!g heeft gehad, dat „dc trek" naar deze inrich ting lan onderwUs groter is geworden. Eer het echter zo ver was, heeft een ingrijpende verandering plaats gevon den in de voormalige lagere school aan de Paul Krugerstraat. Behalve dat het gebouw Inwendig een grote wijziging heeft ondergaan, kreeg het een nieuw gezicht" aan de Plesmanlaan, w aar door thans een ruime, moderne Ingang aan deze laan werd verkregen. Momen teel gaat deze ingang nog schuil ach ter een stenen muurtje, doch als straks in verband met de in uitvoering zunde spoorwegbouw, een royaal verkeersplein hier de verbinding geeft tussen Gevan genlaan. Stationsplein en Morssingel en de oude. bestaande verbouwing is verdwenen, komt het front van het ge bouw vrij te staan, waardoor meer licht en lucht wordt verkregen. Helaas moet men het nog zonder een naar de eisen des tuds ingerichte gymnastiekzaal stellen, doch ook dit is een kwestie van tUd. Juist één dezer dagen ls van de zijde van het Gemeentebestuur de ur gentie van een dergelijke zaal in Den Haag bepleit. DE OPENING In tegenwoordigheid van de RLikstn- pecteur van het Onderwijs, de heer J. Machielsen. tal van hoofden van scho- i len, mr J. DrIJber, lid van de Onderwijs Commissie en de ouder com missie vond gistermiddag de opening van de school plaats. De wethouder van Onderwijs. de heer J. C van Schalk, die deze ope- I ning verrichtte, kon begrupen. dat er I bij het hoofd en het onderwijzend per soneel van de Breestraatschool - en uiteraard ook onder de leerlingen - grote vreugde heerst. Een oud en uitge- I leefd gebouw. dat een aanfluiting was voor het onderwijs, werd verlaten en daarvoor in de plaats kwam ri.t op zo gelukkig? wijze gerestaureerde schoolge- bouw. Hulde bracht spreker in dit ver band aan ir Th. J. Koch, arohitect van Gemeentewerken, wiens Inzicht tot zulk een verrassend resultaat leidde, aan de aannemer en de uitvoerders. Vervolgens wees spreker op het bil- zondere karakter van een Ulo-school, een school, waaraan een schooltype ten grondslag ligt. dat gaat in de richting van het middelbaar onderwijs Me' vreugde constateerde spreker dat het aantal Ulo-leerlingen zich in de laatste tijd in een stijgende lijn beweegt. Be droeg het gemiddelde in de Jaren 1944- 1952 rond 1700. thans is het aantal reeds gestegen tot ruim 1970. een aantal, dat in 1957 rin 1946 wees de statistiek een hoog geboortecijfer aan) ongetwijfeld nog sterk zal toenemen Hoewel spreker daarover nog geen concrete mededelingen kon doen, ls zijn streven er op gericht om binnen niet al te lange tijd een oplossing te vinden voor de eveneens sterk verouderde Ulo- school aan de Pieterskerkstraat. Ver- j moede!uk zal voor een nieuwe Ulo school plaats gevonden worden in het Oosten van de stad. j Met het uitspreken van de beste wen- I sen voor de groei en resultaten der school, verklaarde de heer Van Schaik het gebouw voor geopend. I De rijksinspecteur «Je heer Machiel- i sen. was eveneens zeer Ingenomen met I de bereikte resultaten en hoopte, dat j cte eertijds bu..engewoon goede traó.t„e jian dc Breestraatschool ook in dit ge bouw cn deze omgeving zal worden j voortgezet Woorden van gelukwens en I bewondering, welke gepaard gingen met j de beste wensen voor ac groèi van het j openbaar onderwijs, werden achtereen- volgens gesproken door de heer Voorï- n.an. voorzitter van de afdeling Leiden van de Ver voor Mulo, de heer P A. Wisse namens de vrienden en dienaren van het openbaar onderwijs, de lieer A. v d. Hoogt namens de gezamenlijke hoofden van scholen, de heer Reis van de afdeling Lelden van de NOV. de heer D F. Verpoorte namens de Ouder- i commissie, nieir J. J Booij—van Sta veren pres.den te van de Adviesraad voor het Openbaar Onderwijs cn de aannemer, de heer Schaap Vele ge- 1 schenken werden aangeboden. I Het hoofd der school, dc heer J. L C. j de Wilde, sprak een dankwoord, waar- ln hij o a gewaagde van de lange en bewogen geschiedenis van de Meisjes school aan dc Brecstraat een school, I welke glorierijke tijdperken heeft ge kend en waaraan thans door deze om- j zetting in een gemengde school een eln- j de ls gekomen Op déze dag. aldus spre- j ker staan wij voor een nieuw begin, dat onder gunstige vooruitzichten aanvangt. Moge de school niet alleen een leer- instituut. doch bovenal een instituut ziin. da: opvoedt en karakters vormt Na afloop van deze plechtigheid ont hulde de heer Van Schaik "in de hal van het gebouw een door de beeldhou wer. de heer D Verstoep, ontworpen plastiek waarna een rondwandeling door het gebouw werd gemaakt. Una niem had men grote bewondering voor deze treffende gedaanteverwisseling, waardoor een bestaand schoolgebouw zulk een moderne aankleding heeft ver- I kregen Opvallend zijn vooral de twee- I kleurige wanden der leslokalen, waar door een zeer gelukkige ruimte- en lichtwerking tot stand kwam Ook het nieuwe front. met. rutme glazen hal, trok sterk de aandacht. Ter gelegen heid van deze opening was ln het teken- I lokaal een expositie van teken- ca 1 boetseerwerk der leerlingen ingericht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1953 | | pagina 9