LEIDSCH DAGBLAD - WOENSDAG 23 SEPTEMBER EEN ZOEKLICHT OP DE BOEKENMARKT Jane Austen (1774-1817) JANE AUSTEN. HET LATE INZICHT. P. N. van Kampen en Zoon. De Muidertoren. Amsterdam z.j. (Herplaatsing wegens misstelling) Jane Austen, een Engelse schrijfster uit het begin van de negen tiende eeuw, tijdgenote dus van Scott, van Byron en Shelley, heeft in haar korte leven de literatuur van haar land oen aantal onsterfelijke romans gegeven. Zij was een vrouw, die een rustig en weinig opvallend leven leidde, zich niet bemoeide met poli tieke en staatkundige woelingen, zich niet bewoog in litteraire kringen. Zij leefde dus wat men „in de provincie" pleegt te noemen, daar zelfs plaatsen als Bath en Southampton, waar zij enige jaren van haar leven doorbracht, toch moeilijk wereld steden te noemen zijn. Zij bezocht Londen zo nu en dan, doch ook daar bleef zij, ondanks het onmiddellijke succes bij het verschijnen van haar eerste roman, „Pride and Prejudice" in 1813, een onopvallende persoonlijkheid. Jane Austen was iemand, die wat haar ontwikkeling betrof, niet verder was dan de ontwikkelde burger van haar tijd. Zij las wat iedereen las op het ge bied van romans en gedichten en on derging ook geen Invloeden door contact met belangrijke litteraire persoonlijkhe den. Getrouwd is zU nooit en zij was dermate bescheiden, dat zij niet eens een kamer voor haar werk opeiste, doch schreef in het vertrek waar haar fami lie haar dagen doorbracht of in een kamer, die zij deelde met haar zuster, met wie zij evenwel zeer bevriend was. Dat deze uitermate bescheiden vrouw nu. buna honderdvuftlg Jaar later nog beschouwd wordt als een van Enge- lands allergrootste prozaschrijfsters, dankt zij enkel en alleen aan haar supe rieur en zuiver talent. Behalve dat is er niets, dat haar boeken spectaculair maakt. Zij zijn niet romantisch niet avontuurlijk, de intrige ls eenvoudig zij bepaalt zich strikt tot een kleine groep van mensen, nl. die welke men hier in Nederland zou aanduiden als ..het pa triciaat" en zij kende haar eigen be perktheid Uit deze voorstelling van za ken zou men kunnen afleiden, dat Jane Austen een goed schrijfster van klein formaat zou zijn. Maar niets is minder waar. Het doel dat zu zich artistiek ge steld had. was een zeer hoog doel en zi heeft het bereikt Dat doel was mensen te creëren, geen typen maar persoonlijk heden, hun karakters volkomen gaaf en rond te ontwikkelen, niet door analyse, maar in een verhaal, waarin ieder van hun handelingen en woorden een bedra ge is tot die ontwikkeling. Waar zij be lang in stelde, dat was in het karakter van de mens en vooral in de invloed van de mens op zijn omgeving. Door de lucide eenvoud waarmee zij haar doel nastreefde, heeft zij bereikt, dat wij nog in staat zouden zijn gestalten als de verwaande Sir Walter en zijn dochter Elisabeth. Anne Elliot of kapitein Went- worth om ons te bepalen tot „Het Terlouw gaat niet mee naar Oslo Gisteravond kwamen in het Olym pisch Stadion de spelers van het Ne derlands elftal tezamen voor een laatste oefening vóór de landenwed- strgd legen Noorwegen, welke Zondag a.s. te Oslo wordt gespeeld. Terlouw heeft een gedeelte van de oefeningen meegemaakt, maar verdween toen naar de kleedkamer. Hoewel de blessure aan zijn rechter kuit veel beter is, kreeg hij tijdens de oefening weer enigszins last van deze verwonding, op medisch advies besloot de keuze commissie Terlouw niet tegen Noorwegen op te stellen en hem te doen vervangen door de Fcyen oord spel er Van der Hoek. De kans is groot, mede in ver band met het feit dat Terlouw nu nog een week rust krijgt, dat de Sparta-spe- ler Zondag 4 October weer voor de com petitie zal kunnen uitkomen. Een van de oefeningen op het veld be stond uit het nemen van strafschoppen door ieder van de spelers, waarbij doel man Stuger zowel in de linker- als in de rechterhoek zwaar op de proef werd gesteld. Bovendien heeft hij. aan het einde van de training, ook nog enkele onhoudbare strafschoppen uit zijn doel moeten halen, genomen doorde le den van de keuze- en de technische commissie. Aan het slot van de bijeenkomst werd een gezamenluke bespreking gehouden over de te volgen tactiek. Afd. Leiden IvNVli De uitslagen van Afdeling Leiden va wedstrijden lulden: lil: Katwijk 2—Koudekerk 2 32 Lls- ecr B. 2Quick B. 4 32. Noordwuk 3 Rouwkoop 2 2—4, Ter Lcedc 3Leiden 2 02. RCL 3NoordwUk 4 91, RtJns- burgse B. 3—Woubruggc 1 3—5; VWS 2— Quick B. 5 2—7. 2b. Quick B. 6—Llsser B. 3 3—1; TAW 2—MSV 1 3—5. Valken B 2—ARC 4 4—2; Sleutels 2—SVOW 2 2—7. 3A: Lelden 4Koudekerk 3 4—3; Quick B. 7—KatwUk 3 0—2; VWS 3— GWS 2 73; Woubrugge 2Ocgstgeest 2 2—0 JB: Alphen 1Hazersw. H 2 110, SVOW 3Rouwkoop 3 5—3. Woubrugge 3—NSA 2 3—2. ARC 5—RCL 4 3—3. 4 Koudekerk 4—RCL 5 4—2; SVOW 4— Rijnrb B. 4 2I; GWS 3—Katwijk 4 4-0. dl MOREN. A: Quick B. (A)—Llsser B. (A| 1—0. RCL (A)—ARC (A) 0—5; Rljusb. B (A) Katwijk (Ai 1—0. Ter Lccdc |A|—TAW <A> 31. B: ARC (BiRouwkoop (Ai 60 Hazersw. B. (A(Lelden (A) 11. Koudekerk iAIAlphla iAi 30; MSV (Al—ARC (Cl 24. f: Noordwljk (Bl Ter Leede (B) 2—2; Quick B (Cl—Lls ser B (B) 0—1. RUnsb. B (Cj—Katwijk (B) 15. ADSPIRANTEN a RCL taj—ARC (a> 3—5. SVOW (a)- Alphcn (ai 4—1; TAW Iai—Alphla (al 0—3. b Alphla (b)SVOW ibi 6—0; AR C (blHazersw B ia) 55 c: Llsser B. iaiUVS iii 010; Lugdun. (aiRoo- enb. (a) 15: Noordwuk ia)LFC (ai 7—1; Quick B (aiASC ca) 2—0. cl: Kat wijk (aiRouwkoop (a) 41; Lelden (alRUnsb. B. (ai 41; Morskw. ia) Oegstgeest (a> 20; Ter Leede ca)Or. Groen (a) 2—1. c: ASC (b>—VWS (a) 1—4; DVS (bl— Leldse B (a) 1—0; Val ken B. (a)Quick B. (b) 42. t: LFC (b)Ter Leede (bi 33 Quick B. (o Noordwllk (bi 24; Roodcnb. (biLug- dun. <b) 30. g: Lugdun ic)Roodenb (c) 03; Rouwkoop (biASC (cl 11; UVS (cl—RUnsb. B. (cl 11—1. h: ASC (dl—LDWS (bt 2—2; LPC cc)— Lugdun. (dl 1—2; UVS fdQuick B. (el 3—6. I: DOSR (aj— RUpweter (a) 9—1; Weter. B cal— Alph b. (a) 0—12. SVLV (al— SJC C(al 0—3; Teyllnc (al—Llsse (a) 0—5; Warmvinda (a)DOCOS (aj 04; Foreholte (aiWSB (a) 54. k: Alph. B (b|—DOCOS (b| 1—2; Altlor (b I DOSR (b) 26; St. Bern. (alMeerburg (b) 3—2. I: DOCOS (cl—WSB (bl 0—7; Llsse (b)Warmunda (b) 20; SJC cbl —SVLV (b) 11—0 m: KRV ca)WSB (c) 3—7: WSB «1 Llsse (c) 0—14; Warmunda (c)SJC (c) 22. late Inzicht" te herkennen, gesteld dat wjj ze tegen zouden kunnen komen Een tweede eigenschap die haar werk zo aantrekkelijk maakt ls haar geest en haar humor. De rijke en zeer milde spot waarmee Jane Austen de menselijke zwakheden beschijnt is uniek en haar persoonlijk eigendom. Deze geest mani festeert zich het sterkste in haar vroeg ste romans, vooral in ..Pride and Preju dice." dat van een sprankelende geestig heid is. in haar latere boeken wordt zu milder en dieper van psychologie. Haar derde grote waarde ligt in haar stOl- Haar taalgebruik is van een uit zonderlijke verfUndheid en preciesheid, sierlijk en oorspronkelijk, alle eigen schappen waar men heden weieens overheen wil lezen. Toch zijn het die drie eigenschappen: haar geniale gees tigheid en haar sierlijke stijl, die de lezers, deels onbewust, nu al vele tien tallen van jaren lang naar haar werk doen grupen. Het is dan ook zeer verheugend, dat van ..Persuasion," de roman die eerst na haar dood gepubliceerd is. nu ccn vertaling in het Nederlands versche nen is. Jammer is het echter dat de vertaler niet erg gelukkig geweest is, juist in dit boek waar het zo volkomen aankomt op wat er slaat en zeer ze ker niet op het eenvoudige verhaal. Het begint al op de eerste pagina, waar Sir Walter hier In het Nederlands het Adelsboek in handen gegeven wordt. Dit nu las de üdele „baronet" niet. Hij had „the Baronetage" in handen, een boek. dat wij zouden kunnen gelijkstel len met „Het Nederlandse Patriciaat Op zichzelf lukt dit nu niet zo erg. wa re het niet dat dit Sir Walter en zijn ildele dochter op een geheel verkeerd plan plaatst. Indien zij inderdaad tot de adel zouden hebben behoord. d3n zou den zij niet die dwaze overmatige be langstelling voor rang en stand gehad hebben, die een speciale karaktertrek is van mensen die niet niet van hoge ge boorte zijn. Verder vinden wij de „per sonal contentment" van Sir Walter ver taald door „persoonlijke te\ redenheid' in plaats van door „zelfingenomenheid Op pag. 12 het karakteristieke woord ..Condescended." tot tweemaal toe in één zin gebruikt en niet zonder doel. vervangen door „zo ver gegaan." In- plaats van „zich verwaardigd." op pag. 252 ..Eligibilities and proprieties" door „Voordelen en eigenschappen" inplaats van „wenselijkheid en gepastheid." En zo zijn er nog vele voorbeelden waar door deze roman in het Nederlands een vervlakking krijgt, die nu speciaal Jane Austen niet verdragen kan. Oefening „Grand Repulse" Grote lof voor de Nederlander; Griïnther: „Geweldige vooruitgang'" Staf: „Altijd vertrouwen Van 50.000 man was vrijwel niets te zien „Wat ik hier gezien heb ls veel beter dan alles wat ik tot dusverre bij ma- heb gezien", zo zelde gene. raai C.riinther, Chef staf De Corpsartillerie kreeg tenslotte dc Minister nog een bijzonder compli- i per ul voor haar rijdiscipünc. een opmer- Een de king die overigens ook gold alle Storm over West-Europa De kusten van West-Europa hebben gisteren te luden gehad van de hevigste stormen sinds die van Februari jl, toen zich in Zuid-West Nederland. Belgic, Noord-Frankrijk en Oost-Eiigclaiui ernstige overstromingen voordeden. De uit zeven leden bestaande be manning van het lichtschip „Saint Goven" in het Kanaal van Bristol (Zuid-West Engeland) moest met een reddingboot van boord worden gehaald, toen het lichtschip in een storm met mdsnelheid van 110 kilonietw water begon te maken vliegtuig van de British Euro- V.UHU.H, vim ».v „...v v..- v.v.VJW--peau Airways (Bca' wem uuor eei N.A.T.O.-organisatie bij zijn vertrek Nederlandse colonnes. „En ik ben er bij iukwjnd ge;lepen. toen het op Guein werd door een op het vliegveld Ahlhorn. na zijn be- geweest, dat dit van de anderen wel eens zoek aan het oevergebied van „Grand niet zo goed werd bevonden aldus rt(> Hllt Repulse". En daarbij toonde hjj zich Minister Staf. speciaal zeer enthousiast over de ver- betering en vooruitgang die er bü de Nederlandse troepen te constateren De Staatsseeietaris \:»n Oorlog, mr viel. „Ik ben van mening, dat de Kranenburg zeide zeer tevreden te zijn Nederlanders daar een groot compli- over het werk van het legercorpsonder- erdienen" zo zeide hü. „De deel. aat voor een gioot deel uit her- halingsmensen bestond (7 December - dlvlsiei. Ook roemde hU de technische dienst, de medische dienst en de inten dance. De Nederlandse Centui ion-tanks waren nog niet In deze oefening gebruikt zo verklaarde hu. omdat de Amerikaanse radio's nog ingebouwd moeten worden. Voorts prees hij de goede resultaten, die met het Amerikaanse bevoorradings systeem werden bereikt, waardoor men grote soepelheid had kunnen wer- vooruitgang gedurende de laatste jaren is geweldig en als ik de laatste 20 maanden beschouw zijn er verbeterin gen van zeer grote betekenis geweest. Dit is ongetwijfeld een van de dingen die mij bij deze oefening het meest heeft getroffen!" Toen uitte hu zij» lof over de samen werking tussen de Luchtmacht en de Landmacht en hij was verder van mening, dat het taalprobleem, dat in de gehele N A T O-structuur nog steeds complicaties met zich meebrengt. bO „Grand Repulse" tot een minimum be perkt was gebleven Over het atoomwapen zeide hij. dat ook bij de komende oefeningen het punt van verspreiding en camouflage er een van de eerste orde moet zün. .Iedere militair moet er van doordrongen zijn. dat hij in het veld bloot staat aan een aanval met atoomwapens'. aldus Grunther. ken In de laatste 24 uur van de oefening gebeurden bij de zijde van Noordland Engelse en Deense troepen) 40 ongeluk ken. waarbij twee militairen werden ge dood Bvi Westland (Nederland. Canada en Engeland) werden in die tijd 36 on gelukken gemeld, waarbij echter geen doden te betreuren vielen. Clara Eggink. Dit zijn twee hoedjes, die de Parijse ontwerpster Jeanne Paget tijdens I haar herfstshow in Londen liet to- urn door de mannequin Maria. I De hoeden zijn buitengewoon en opvallend, maar zullen lang niet iedereen slaanliet bovenste model. dat Mntc Paget ..bloempot" noemde, I is gemaakt van zwart glanzend bont. Het heeft een golvende rand en ccn grote bol. Dc grijze ..zuidwester" (onder), is geïnspireerd op dc modellen, die dc Hongaarse filmster Eva Bartok tegenwoordig draagt. Hij is ge maakt van velours, en. hoewel zijn naam erop duidt, dat hij wel tegen een stootte zal Kunnen, is hij in liet geheel niet bedoeld om ermee in dc regen te gaan lopen. Men hoort j zo'n hoed op te hebben, wanneer men uitgaat. Of men er dan op zijn voordeligst uitziet durven wij niet te zeggen... i BEHANDELING COÖRDINATIE - WETTEN SOCIALE VERZEKERING De verdere behandeling van de coör- Jmatiewetten sociale verzekering Oor ld* Tweede Kamer, welke aanvankelijk was bepaald op vanmiddag, zal op ver zoek der regering geschieden tegelijk met de algemene beschouwingen over de Rijks begroting cn de behandeling van de belastingontwerpcn en de huur wet Zoals re»ds is medegedeeld gaat d" openbare vergadering van de Tweede Kamer hedenmiddag niet door. (Ingez. Med.-adv.) ,U kunt nu werkelijk verheugd zijn", zo begroette de Commandant van de Noordelijke legergroep, de Britse gene raal sir James Gale, minister Staf bij znn aankomst in het manoeuvregebied. i Vorig jaar bij „Hold Fast" had deze zelfde generaal gezegd, dat de Neder-1 landers goed waren geweest bij het ver laten van de defensieve stellingen. „Maar dat was geen wonder" zo zeide ons de Minister van Oorlog later, „want toen gingen zij naar huis. Daarom heeft dit compliment over Grand Repulse voor nui veel meer betekenis". Met Gale, Griïnther en de Franse generaal Carpentier. Chef staf van de landstrijdkrachten Centraal Europa, was minister Staf over het oefenterrein ge vlogen. waar de troepen van „Westland" zaten „Het opmerkelijke van deze vlucht was" aldus Minister Staf. „dat in dit gebied waar toch een 40 tot 50 duizend troepen zaten, door de uitstekende camouflage en verspreiding vrijwel niets Ie zien was. Dit was volgens generaal Carpentie- de meest opmerkelijke voor uitgang" aldus minister Staf. Een ander punt. dat bü deze oefenin gen duidelijk is gebleken, is het feit, dat de integratie in zover is gevorderd, dat thans een legercorps met Nederlanders, Engelsen en Canadezen onder een Ne derlandse commandant uitstekend kan werken. „Het is een teken" zo zeide Minister Staf ..dat de integratie ook van andere zude gewekt wordt". Hedenavond AVRO-Musctto Orkest LES GARS DE PARIS o.l.v. Frans van Capelle Reeds meer dan 15.000 enthousiaste bezoekers! sters). de Kanaaleilanden, land de. Het landingsgestel sloeg door ti» vleugels en de machine ploegde zich een weg over een vliegveld, voordat het tot stilstand kwam. De inzittenden kwamen met de schrik vrij. Langs de Britse kust werden in aller ijl versterkingen naar de düken ge voerd. toen het water sterk steeg Van een ernstige doorbraak wordt echter geen melding gemaakt Evenals in Engeland werden ook in Noord-Frankrijk talrijke bomen ont worteld en telefoonverbindingen ver broken. De scheepvaart ondervond ver traging. Kleine vaartuigen bleven bin nengaats. ANJER- EN ROZENSHOW AALSMEER Toekenning der prijzen jaarlükse Aalsmeer bijzon- Op de gisteren gehouden anjer- en rozenkeuring te waren vele nieuwe soorten dere inzendingen. De tweekleurige rood -rose gevlamde roos Modern Times van de heer G. Verbeek te Aalsmeer, werd bekroond met de zilveren medaille Overige bekroningen; Kleine Gouden Medaille J. H. Been te Aalsmeer voor drie vazen rozen in drie variëteiten; Kleine Gouden Medaille voor roos Litt le Dream, inzender J. J. Dame te Aalsmeer; idem voor roos Madame Of- man, inzender A. Ofman te Haarlem mermeer; Idem voor roos Poinsettia van de NV Hilverda te Aaslmeer; idem voor roos Moulin Rouge van NV Hilverda, Aalsmeer. Bekroningen Amerikaanse anjers; de coratieve groep Amerikaanse anjelieren inzender Th. T. C. Nieuwenhuizen t« Aalsmeer. Gouden Medaille met lof van de Jury en ereprijs A. Decoratieve groep Amerikaanse an jelieren. inzender M. C. van Staaveren, Aalsmeer, Gouden Medaille met lof van de jury. ereprüs B. Decoratieve groep Amerikaanse an jelieren. inzender Adr. Noordam, NV, Aalsmeer, Gouden Medaille. Drie vazen Amerikaanse anjelieren, inzender M. C. van Staaveren te Aals meer. kleine Gouden Medaille. Een vaas Amerikaanse anjelieren White Sim, inzender M C. van Staa veren. Verguld Zilveren Medaille. Twee groepen cricketers, cén be staande uit leden van het Hogerhuis in India, cn één uit leden van het Lagerhuis, hebben te New Delhi een wedstrijd gespeeld. Dc opbrengsten waren bestemd voor een liefdadig doel. Dc Eerste Minister van India. Pandit Nchroc. cn Generaal Rajen- drasinhji. waren dc aanvoerders van de groepen. Pandit Nchroe in zijn nieuwe „functie". ATHLETIEK. Wijzigingen in athletiekpioeg In de Nederlanase athletiekploeg. welke Woensdagavond 30 September te Londen in het Whu* Citystadion tegen Engeland uitkomt, heeft de technische commissie van dc KNAU enige wurgin gen aangebracht. Door het feit dat noch Fanny B'.an- kers-Koen. noch Puck Brouwer te Lon den aan de start zal verschuilen heeft de damespio-f oe volgende veranderin gen ondergaat.Nel Buch 'Sagitta' l loopt in plaa-s van Puck Brouwer op! Je 100 yards: Dicky van Duk (Sagitta' loopt op de 220 yards in plaats ian Fanny Blanker -Koen. terwijl in het zelfde nummer Sonja Swart-van eer Stam. eveneens van Sagitta. Puck Brouwer vervangt. Corrle Kalman (Zaanland' start op de 80 meter horcien in plaats van Fan ny. terwijl laatstgenoemde en Puck Brouwer op de 4 x 220 yards estafette verden geremplaceerd door Sonja Swart -ven der Stam en Nel Buch. In de herenplocg zal VBn der Hoeven op de 440 yards horden vervangen wor den door Pootjes van AV 1923 Derichs maakt de reis naar Londen niet mee en hij wordt zowel op het discuswerpen als bü het kogelstoten vervangpn dooi de V en L.-man Van der Maat. De 22-jarige Tsjech Jiri Skobla heeft in het plaatsje Aue in Saksen het Eu-o- pee- record kogelstoten, dit hij 14 Sep tember j 1. te Praag op 17 36 meter had gebracht, opnieuw verbeterd. Thans kwam hü tot 17 54 meter „Ik heb altijd vertrouwen gehad in de Nederlandse soldaat en ik ben daarom steeds nogal optimistisch geweest", zo verklaarde vergenoegd lachend tie Minister van Oorlog. „En het verloop I van deze oefening bewijst mij dat mijn optimisme bevestigd is". „Een openbaring voor mü is nog steeds de ruimte die men hier heeft verge leken bü het heperkt terrein waarover men in Nederland kan beschikken, liet blükt nodig dat wc in de toekomst hier meer oefeningen in dit verband zullen moeten houden". Ir Staf wees er voorts op. dat alle buitenlandse experts, die hij had ge sproken. zeer getroffen waren door het hoge moreel van de Nederlandse solda ten „Zij hebben vaak moeten lopen op momenten dat gerekend werd aat ze reden, soms wel 40 km., maar zü hebben rte Hollanders de I nimmer ontvangen. Circus Althoff had gesteld en nam standplaatsen in Hee- Bij Groningen slaat een circus! Trad gemeente kleinzielig op? Reclamerit Althoff verboden De kameel die geen wild dier maar een huisdier was Reeds enkele dagen heerst er een onprettige verhouding tussen de ge meente Groningen en het Duitse circus Franz Althoff. Het is al tot enkele Incidenten gekomen, welke haar oorzaak hebben in een conflict, dat gerezen Ls tussen de gemeente Groningen en het circus en waarbü ook dc Groninger grensgemeente Haren ten nauwste is betrokken. Het Circus Althoff had dit najaar een standplaats in Groningen aange vraagd. Dit werd door dc gemeente geweigerd, omdat men dc standplaats reeds aan een ander circus had toegezegd. Later heeft de gemeente Groningen wel het circus Althoff aangeboden in het voorjaar te komen. Dit aanbod werd bü aangetekend schrijven gedaan, doch dit schrijven, zo wordt van de zjide van het circus vernomen. scheidsrechters, die soms gedwongen waren ze tegen te houden als het te snel ging Soms kwamen ze' voor een brug die volgens de papieren opgeblazen was „en dan zeiden ze vaak", aldus minister Staf „als de brug er niet meer is kun nen we cr zo wel door en dan gingen ze er inderdaad door. soms tot de hals toe in het water!" De verbindingen zijn volgens de Mi nister nog steeds een vrij zwak punt. „De verbindingsdienst moet opgebouwd worden In twee jaar en dat is te wei nig. liet zou goed zijn als het lagere kader van de verbindingsdienst uit beroepspersoneel bestond en daar ten we op den duur ook wel naar toe. Er komt inderdaad meer beroepsper soneel bij. maar dat moet dan toch een langere opleiding hebben dan twee jaar". renveen en Leeuwarden, waarna zü van de gemeente Haren vergunning kreeg ook daar elf dagen standplaats te kie zen. Hierover zou de gemeente Gro ningen nu boos zijn. Groningen ziet in het circus Althoff een concurrent, die vlak tegen Groningens gemeentegrens aan gaat staan en daardoor vele dui zenden Groningers trekt. Het resultaat hiervan is. zo redeneert men van de 7(ide van de gemeente Groningen, dat straks het andere circus practisch geen bezoekers meer krijgt, want het circu3. dat in Groningen komt, zal enkele da- een na het vertrek van Circus Althoff. - j haar tenten in het centrum van de stad opslaan Circus .Althoff is van mening, dat hier sprake Is van een ge zonde concurrentie, maar de gemeente Groningen heeft geweigerd faciliteit aan het circus te verlenen. Eerste Kamer benoemt vaste commissies RADIODISTRIBUTIENET BIJ P.T.T. BRIDGE BRIDGECLUB „DE SLEUTELS" De uitslagen van de voor de Viertal len-competitie van de Ned. Bridge Bond gespeelde wedstrüden luiden; Hoofdklasse: A; Team Van Egmond gelijk tegen team v. d. Kruk (v. 1+) Team Reekers wint van team Noord- wük n met 65 mp.; B: Team Vrüen- hoek wint van team v. Wlngen Sr met 4 m.p.; Team Kult wint van team Noordwijk I met 28 m.p. Eerste klasse: Team Bosboom wint van team Sier met 22 m.p.; team God- dun wint van team Smlttenaar met 21 m.p.; team De Bruin wint van team v. Beurden met 38 m p. SCHAKEN Het candidatentournooi 1 De uitslagen van de partijen, ge- I speeld in de 13e ronde van het candida- j tentournool te Zlirich luiden Smyslov—Taimanov Stahlberg Svabo 01BoleslavskyAverbach. [afgebroken in iets betere stelling loor Boleslavsky: KotovPetrosian j Geiler—Najdorf. afgebroken in betere stelling \oor Geiler; Keres—Gligoric '2—'- Reshevsky— Bronstein. afgebro- ken in gunstige stelling voor Bronstein. Euwe was vrij Na de 13e ronde luidt de stand 1. Smyslov 8'.- pnt (12); 2. Reshevsky 7'. en 1 afgbr partij (12); 3. Najdorf 7 pnt en 1 afgebr. party '12'; 4 Bron- stein 6'j en 1 afgebr partu '13); 5 Pe trosian 6'.. (12'; 6 Boleslavsky 6 pnt en 1. afgebr party (12' 7. 8 en 9. Keres, Euwe en Taimanov, allen 6 pnt 112) 10 en 11. Gligoric en Szabo, beiden 5'! pnt (12); 12 Averbach 5 en 1 afgebr. party (12); 13. Kotov 4'i pnt (12)14. Gelier 4 pnt en 1 afgebr. partij (12); 15 Stahlberg 3'^ pnt 113). HENGELSPORT „W.W.V." hield een wedstrijd in dc Kaag. Dc vangst was matig. Uitslag: 1. P. Eradus. 2. C v. Velzen; 3. C. v d. Voort, 4. J. v. d Laan; 5 A Montagne; 6. B Basllaan; 7 J v Güzen. 8. D. v Houten. 9. S- Kukler; 10. M Sicrat. In dc gistermiddag gehouden verga- ricr.nj van de Ecr.-të Kamer heeft de voorzitter voorgesteld ook voor dit jaar weder vaste commissies in te stellen Na discussie werd dit voorstel aan vaard met aantekening dat de CPN ge acht wil worden te hebben tegenge stemd. Gekozen worden in de vaste commis sie voor de buitenlandse politiek: de heren Anema ARWendelaar (VVD). Beaufort iKVP). Schermerhorn (Arb) „Het circus mocht geen reclame - rit door Groningen maken, want dat was reclame, die alleen resulteerde in verhoogde vermakelijkhcidsbelas- tinggelden in de kas van de gemeente Haren", aldus de gemeente Groningen. Het Lichtcomité Groningen had Circus Althoff gevraagd deel te nemen aan het bloemencorso. De autoriteiten en dit en de politie verbood deelneming. Ook hebben vele Gronin gers tevergeefs gewacht op de bussen van de gemeentetram Groningen, die hen naar de gemeentegrens zouden vervoeren, waar zij de circusvoorstel lingen zouden bijwonen. De bussen re- -n Knirr ifHi rv„~ v!1' «chter de normale acht-minuten- EJ"LS" .DL^t'!den'.de tost; er werden geen ext.a diensten ingelegd. Door al deze acties van de heer Jonkman ls ambtshalve voorzitter Internationale economische samen werking Vlxseboxse 1 OHMolenaar (VVD' R;p (AR». Kapteijn (Arb). Re- gout KVP' Uniezaken: de Zwaan CH). Molenaar 'VVD'. Algra >AR>. de Dreu (Arb), Ru'js de Beerenbrouck 1KVP1 De pre sident de heer Jonkman is ambtshalve voorzitter Deze leden zullen ook de v.i.-te commissie voor Overzeese Rijks- deelen vormen. Zonder beraadslaging werd hierna het wetsontwerp tot wüaiging en aanvulling van de Telegraaf, en Telefoonwet 1904 aangenomen Hierin worden naaere voorzieningen getroffen met betrekking tot de verzorging van de radiodistribu- tie en ten behoeve van een doelmatige exploitatie daarvan De exploitatie van de Radiodistributie wordt definitief toe vertrouwd aan de PTT Met de voor malige eigenaren der genaaste bedrij ven wordt een regeling getroffen. gemeente Groningen zou er in Gronin gen ontstemming zün gekomen pn zot het gemeentebestuur van kleinzielig heid worden beticht. STUDENTEN KWAMEN IN ACTIE! Bij de jongste maatregelen van de gemeentelijke autoriteiten zijn ook de studenten 111 het geweer gekomen. Der traditie getrouw werd bü de Rectoraats overdracht aan de Groninger Universi teit een serenade gebracht aan de nieuwe Rector-Magnificus. Dit is een optocht, waarin de meest vreemdsoor tige voertuigen worden meegenomen. Tevens wordt de gelegenheid aangegre pen om bepaalde misstanden in Gro ningen te hekelen. E>e studenten heb- meel voor deze optocht te mogen lenen. Toen enkele studenten vanaf het cir cus met de kameel vertrokken, werden I zil op het grondgebied van Groningen staande gehouden door een agent, die I na overleg met zijn superieuren, de ka- I meel de toegang tot de gemeente Gro ningen verbood. Ter plaatse kregen de studenten I juridische bijstand van mr Bleeker, die adriseerde de kameel van de heer Althoff te kopen. De koop werd ge- I sloten en voor f.60 waren de studen ten eigenaar van de kameel. Toen I bleken er uit reclameteehnische over- I wegingen geen bezwaren meer de I kameel naar Groningen te brengen, f Er werd echter bepaald, dat de ka- I meel niet In de „Serenade-stoet" 1 mocht meelopen omdat het beest „een I wild dier" was. Er ontstond wederom een verschil f van mening tussen mr Bleeker en do I politie. Door de jurist werd aangetoond. I dat een kameel geen wild dier was. maar I een huisdier. Uit oogpunt van dierenbescherming I was er eveneens volgens deze jurist I geen bezwaar, maar de politie bleef op I haar standpunt staan en zelde de sere- F nade te verbieden als de kameel mee I zou lopen. Inmiddels had de stoet zich reeds in I het centrum van dc stad Groningen 111 I beweging gezet. Voor de kameel wilde I men toen geen verbod van de serenade I forceren. POLITIONEEL GEHARREWAR. I De tegenwerking van de gemeente lijke autoriteiten te Groningen uit f zich verder in politionele maatregelen rond het terrein van het circus. Het cit- custerrein wordt aan de ene zyde be grensd door grond van Groningen en t men mag langs die zijde het circus niet betreden. Zelfs werd een plank verwij- derd. die op grondgebied van de go- i meent* Groningen lag als service voor het publiek! Er mogen geen auto's parkeren op Gronings gebied, terwül de beide bur- C ge meesters van Groningen en Haren uren zouden hebben geconfereerd welk hekje op Gronings gebied wel. welk niet mocht worden verwijderd om de trans- portwagens van het circus door te laten. Aan beide züden van de gemeente- grens staan jjolitie-agenten van Gro- ningen en Haren: aan de ene kant wordt „doorrijden" bevolen, aan de andere kant is de politie gastvrü- Dc gemeente Haren krijgt naar raming door het optreden van het circus een financieel voordeel van f 40.000. I*" 7a° het circus, de geen de rivaliteit tussen beide"gemeen- hecr Franz Althoff. gevraagd een ka- I ten nog meer zou verscherpen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1953 | | pagina 4