De nieuwe Alphense brug is méér dan een gemeentebelang Ver. Staten gevoelen zieli onzeker Belangrijk industrieterrein wordt ontsloten 92ste Jaargang LEIDSCH DAGBLAD Zaterdag 12 September 1953 Derde Blad No. 28016 Op 17 September open! Op 28 Maart 1950 besloot de toenmalige gemeenteraad van Alphen aan den Rijn tot de bouw van een tweede Rijnovergang. Drie-en-een-half jaar later op Donderdag. 17 September a.s. ral het dan zo ver zijn, dat deze brug. die de naam van Koningin Julianabrug krijgt, kan worden open gesteld. Deze gebeurtenis zal voor Alphen van historische betekenis zijn. De brug schept namelijk de mogelijkheid het aan de Westelijke oever van de Rijn gelegen industrieterrein voor het zware wegverkeer van uit het Noorden der provincie Zuid-Holland bereikbaar te maken. ALPHEN heeft zich in de loop der Jaren in binnen- en buitenland wat de oeververbinding betreft een ael zeer slechte naam verworven. Echter mag niet worden ontkend, dat de verbetering 111 deze toestand met grote energie ter hand is genomen. Was het eerst de brug bij Gouwsluis, die een grote verbetering betekende, als de Koningin Julianabrug in gebruik is genomen, kan worden gezegd, dat de verkeersproblemen in Alphen voor wat betreft de oeververbin dingen zijn opgelost. Wel wacht nu nog de verbreding en de vernieuwing van de brug in de Pieter Doelmanstraat, maar die zijn thans lang zo urgent niet meer als enkele Jaren terug. Gemeente betaalt vincie onderkend. Dit moge blijken uit het feit, dat de opening zal worden bijgewoond door talrijke vertegenwoordi gers van instellingen van Rijk en Pro vincie. der Koningin in de provincie Zuid-Hol land. mr L. A Kesper, in gebruik wor den gesteld. Tevoren zullen alle geno digden omstreeks 2 uur ten gemeente huize worden ontvangen. Daarna zal het gezelschap zich naar de Lage Zijde begeven, daar het bedieningshuisje van de brug zich aan deze oever van de Rijn bevindt. „Zo belangrijk als een tunnel onder het IJ is voor Amsterdam, zo belangrijk ls een goede oeververbinding over de Rijr voor Alphen." aldus de burgemees ter van deze gemeente, de heer Ed. C. Witschey. Hij ziet deze brug zelfs als een meer dan provinciaal belang. Met de in gebruik stelling van deze brug is een ziitak van de verbinding Amsterdam —Rotterdam <zgn. binnendoor) belang rijk verbeterd. En juist hierom is het voor Alphen minder prettig, dat- de lasten van deze brug geheel voor reke ning van de gemeente komen. Rjjk noch provincie zullen op eniger lei wijze in dc kosten van onderhoud, enz. bijdragen. Naar aanleiding hier van maakte burgemeester Witschey de opmerking: „Het Rijk propageert, dat er moet worden geïndustrialiseerd. Maar de gemeenten zullen zelf de problemen, die hieraan vast zitten, moeten oplossen!" Het belang van de nieuwe brug wordt evenwel niet door het Rijk en de Pro- Verlaging richtprijs bacon MET 5 CENT PER K.G. Nadat in Mei van dit jaar de richt prijs voor baconvarkens met 4 cent pei; kg. kon worden verlaagd, heeft de daling in de prijzen voor geïmporteerde vee voedergrondstoffen zich in die mate voortgezet, dat wederom een verlaging van de kostprijs van de slachtvarkens is ingetreden. Overeenkomstig hier mede heeft de minister van Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening besloten met ingang van 14 September 1953 de richtprijs voor de baconvarkens met 5 cent per kg. te verlagen en op f. 2.29 per kg. geslacht gewicht vast te stellen. De prijsontwikkeling voor het var kensvlees op de wereldmarkten maakt het voorts mogelijk, de regeling voor de pnjsuitslag voor baconvarkens met in gang van dezelfde datum tijdelijk buiten werking te stellen, zodat de overname prijs voorlopig gelijk is aan de nieuwe richtprijs. Scheurwond van jonge leeuw De vogelverzorger van het vogel- en dierenpark „Animali" te Eindhoven had toen de verzorger van de wilde dieren een vrije dag had. diens taak overgeno men. Hij stapte de kooi van de jonge leeuwen binnen en tracteerde de dieren een fles melk om ze jegens hem mdelijk te stemmen. Dat lukte, de leeuwen hadden meer belangstelling voor de melk dan voor de man. Ten einde de toenadering te verinnigen waagde de verzorger het een der dieren te strelen Edoch, met averechtse uit werking! Dc grootste leeuw viel hem aan en bracht hem een zware scheur wond in de schouder toe. De verzorger moest naar het St. Jozefziekenhuis wor den overgebracht om te worden ver bonden. BRAZILIAANSE ONDERSCHEIDINGEN I OOR MINISTERS BETEN EN LUNS De minister van Buitenlandse Zaken, mr J. W. Bcyen en de minister zonder portefeuille mr J. M. A. H. Luns. zijn door president Vargas van Brazilië onderscheiden met het Grootkruis in de Nationale Orde van het Zuiderkruis. De beide ministers ontvingen de bij deze orde behorende versierselen giste ren uit handen van de Braziliaanse Ambassadeur bij ons Hof, de heer J. R. de Macedo Soares. In zijn toespraak bij dc overhandi ging van de onderscheidingen, heeft do Braziliaanse ambassadeur, dc heer J. R de Macedo Soares, opgemerkt, dat zijn regering daarmee de betekenis in het licht heeft willen doen stellen, welke zij aan de besluiten van de Nederlandse en Braziliaanse regeringen hecht, waar dij de diplomatieke vertegenwoordi gingen wederzijds tot ambassade wer den verheven. Terzclfdertijd wilde zij met de onderscheidingen twee Nedei- '3ndse persoonlijkheden eren, die daar in hebben meegewerkt en die om hun kwaliteiten, welke zowel in Nederland sis Brazilië worden gewaardeerd, die "idcrscheiding zeker hebben verdiend. Hij dankte de minister-president, dr W. frees en minister Beel voor hun aan wezigheid. RIJTOUR OP PRINSJESDAG Op Prinsjesdag zal. zoals bekend, H.M. He Koningin 's middags een rijtour door fen Haag maken. Hiervoor is de vol lende route vastgesteld: vertrek 5 45 uur: Lange Voorhout 'hnge zijde). Kneuterdijk. Vijverdam. Buitenhof. Gravestraat. Groenmarkt, Biviervismarkt. Jan-Hendrikstraat, B.'inscpracht, Brouwcisgracht. Zuidwal, Koningstraat. Hocfkade. Stationsweg. Huyeensplein, Wagenstraat, Spuistraat, f'nge Polen. Plein. Lange Houtstraat, 'ournooiveld, Lange Voorhout. Bij het ziekenhuis aan de Zuidwal zal Koningin een bloemenhulde in ont- wangst nemen. Feest Het gemeentebestuur heeft in samen werking met de middenstandsorganisa ties en overige instanties een comité benoemd, dat een openingsprogramma heeft samengesteld, waardoor dc ïnee- zetenen zullen worden betrokken in een feest op deze belangrijke dag. Direct nadat de brug is opengesteld en de autoriteiten zich over de brug hebben begeven, zal een uptocht worden gehou den. die meer een zakelijk dan een aestetisch karakter zal hebben. In deze optocht zullen de middenstand en de plaatselijke industrieën zich presente ren. Het muziekkorps van het marine vliegkamp Valkenburg zal de plechtig heid rond de openstelling opluisteren. Direct na het openstellen zal het Wil helmus worden gespeeld. Het gesproken woord zal door middel van geluidsversterkers tot op grote af stand verstaanbaar zijn. De leerlingen van de hoogste klassen der scholen zul len bij dc optocht worden ingeschakeld. Nadat dc officiële handelingen zijn verricht, zal het gezelschap officieel door het gemeentebestuur worden ont vangen. De briig zal 's avonds feestelijk worden verlicht. Ook het raadhuis zal in een zee van licht baden. De verlichting zal ook het verdere gedeelte van de week branden. Op de avond van de historische dag zal op het Toussaintplein een „pret- markt" worden gehouden. Diverse standwerkers zullen aan deze markt de nodige kleur geven. De winkels zullen op Donderdagavond geopend mogen zijn. De muziekverenigingen D.S.S. uit Aarlanderveen. alsmede ..Arti" en „Crescendo" uit Alphen hebben medewerking aan het avond- j programma toegezegd. Zoals wij reeds meldden heeft het ge meentebestuur ter herinnering aan dc 17de September een legpenning laten I slaan, die is ontworpen door de beeld- I houder I. J Pieters uit Rhoon. Op de J ene zyde wordt een Rynnimf uitgebeeld 1 die de nieuwe brug op haar plaats legt. terwijl langs de rand de door wethouder j A. J. Dekker bedachte spreuk .Geen stroom bedwing' d' ontwikkeling" staat j Aan de keerzijde van de penning is de geografische ligging van Alphen" in de randstad Holland uitgebeeld. Langs de rand staan de wapens van de steden Rotterdam. 's-Gravenha°e. Leiden, i Haarlem. Amsterdam en Utrecht, in het midden dat van Alphen Hiermee wilde de artist de centrale ligging van Alphen I tot uitdrukking brengen. Tegen de muur van het viaduct in de Hooftstraat zal het wapen van de vroegere gemeente I Oudshoorn worden aangebracht. Ongc- twijfcld zal dit veel bewoners van dit deel van de gemeente Alphen sympa-j thiek aandoen Het gemeentebestuur en de burgemees ter hopen, dat dc brug aan (1e ver wachtingen zal voldoen. Dat wil zeg gen. dat de brug onder Gods zegen zal bijdragen tot de groei en bloei van Alphen. Eerst dun kunnen ook de bouwterrei nen. die aan de Oostelijke züde van de brug liggen, worden ontsloten. Bo vendien zal dan een betere markering van dc opril mogelijk worden. Als de oprit er zou zijn. zou voor een groot deel tegemoet zijn gekomen aan de wensen van middenstandskringen, waarover wij onlangs uitvoerig schre- Hct plan tot het aanleggen van de minder aan te bevelen steile opritten voor klein verkeer, kan dan komen Ü,e imposante nieuwe Rijnbrug, ge zien van de Hoge Zijde uit Noortle- lijke richting. Op de voorgrond de open constructie van de over de i Minist Cijfers Opritten Bij al het feestgedruis, dat er volgende week Donderdag zal zijn, zullen er ook ingezetenen van Alphen zijn. die maar matig met het bouwwerk zullen zijn in genomen. gelegen in het vak tussen de Heul en de Aarbrug. Zij zouden eerst het volle profijt van de brug hebben, indien aansluiting zou zijn verkregen van de oprit aan de Lage Zijde met de Ruysdaalstraat. Een plan hiertoe, waar van de uitvoering ongeveer f. 100 000 moet kosten, ligt gereed om te worden aanbesteed. Wij zijn van mening, dat het gemeentebestuur zo spoedig moge lijk na de openstelling van de brug zal moeten besluiten om dit plan ten uit voer te brengen. De bouwkosten hebben in totaal f 1 112.700 bedragen, waarbij dan nog 'en worden gerekend de ontelge- ikosten en de kosten van de aankoop door de gemeente van gronden, wonin gen en boerderijen. De bovenbouw van de Rijnovergang is uitgevoerd door de firma Du Croo en Biauns te Amsterdam: het grondlichaam voor de opritten is gelegd door de firma G. van Herk te Nieuwerkerk aan den IJssel: de viaducten zijn gebouwd door dc firma P Bokhoven en de bestrating van de opritten is uitgevoerd door de firma Oudenes en Turkenburg. Er is 70 000 M3 grond verzet. De via ducten zijn geconstrueerd in gewapend beton Er is 2800 M3 beton verwerkt en 300.000 kg ijzer. Bij de vaste overspan ning is gebruik gemaakt van voorge spannen betonleggers. Het beweegbare gedeelte weegt 57.450 kg. Na het aan brengen van dek en ballast weegt dit gedeelte van het bouwwerk maar liefst 161 500 kg De doorvaarthoogte is 4 44 meter, ded oorvaartwijdte ongeveer 14 meter. De AN.WB. heeft in de grote omtrek van de brug niet minder dan 22 wegwijzers, richtings- en voornch- tingsborden moeten wijzigen of aan brengen. Financiële stennactie voor onontwikkelde gebieden Beurzen in afwachtende houding (Van onze financiële medewerker) i Niet alleen op de New-Ytwkse. maar ook op de Amsterdamse beurs is oen opmerkelijke verslapping v. de handel ingetreden, zodat dc omzetten Tcrrc bü die van dc voorgaande weken en maanden ten achter zijn gebleven. Op zich zelf is dit niet zo erg. want de boog kan niet altijd gespannen zijn, maar dc vraag, waarmee men zich hier, zowel als in New-York bezig houdt is deze of de vrij scherpe koers- terugval op de Ncw-Yorksc beurs en de sterke vermindering van de omzet ten moeten worden beschouwd als een aanwijzing dat de conjunctuur aan het verlopen is. Wij hebben de vorige week enige op merkingen over Wallstreet gemaakt en er daarbij op gewezen dat er nog tal van conjunctuurverschijnselen zijn. die tot een zeker optimisme kunnen stem men. Van vele ondernemingen zijn de financiële resultaten over het eerste halfjaar van 1953 nog beter dan die van dezelfde periode in 1952 en ook de dividenden zijn in sommige gevallen nog hoger. Een en ander oefent thans blijk baar geen invloed op de beursstemmlng uit en men blijft, zowel te New-York als te Amsterdam de kat uit de boom kij ken. Zelfs de éclatante overwinning van Adenauer heeft Wallstreet niet tot ent housiasme kunnen verwekken, al zal niet kunnen worden ontkend dat het resultaat van de verkiezingen in West- Duitsland ook in economisch opzicht voor Europa en Amerika betekenis kan hebben. Algemeen heeft men het ge voel dat men wat de industriële expan sie en de opvoering van het welvaarts peil der bevolking betreft over de top heen is. en dat het er nu op aan komt het thans bereikte niveau te handhaven Vast slaat dat de positie van een aantal toonaangevende landen In Europa de laatste jaren aanmerkelijk is verbeterd. In het verslag van dc Wereldbank wordt geconstateerd dat vrijwel overal in de loop van de laat ste anderhalf jaar dc goud- en devie zenreserves zijn toegenomen en niet zonder voldoening kan men lezen dat Nederland met name wordt genoemd als een land dat dit resultaat heeft verkregen door de tering naar dc ne ring te zetten. De Jongste publicatie van de Neder- landsche Bank toont aan dat het per centage z.g. harde valuta, welke van de totale goud- en deviezenreserve deel uit maakt, tot bijna 73r; is gestegen, terwijl het bijv. op 30 Juni 1952 nog niet meer dan 66.4'; bedroeg. En de recente week staten van de Nederlandsche Bank wij zen uit dat de totale reserve nog steeds toeneemt, waaraan de laatste tijd de omvangrijke export van bloembollen in niet geringe mate heeft meegewerkt. Ziet men naar andere landen in Euro pa. dan blijkt ook de reservepositie van Engeland. België. Zwitserland en Duits land vrij gunstig te zijn en alleen Frank rijk laat, het met een groot tekort bij de Europese Betalings Unie lelijk zitten. Uit. Juli bedroeg het tekort niet minder dan $733 millioen. terwijl Duitsland een overschot had van 634 millioen. waar mee het ook al verlegen wordt, omdat export met een voortdurende uitbreiding van het crediet aan het buitenland zijn bezwaren heeft. En hoewel de positie van West-Europa tegenover de V.S de laatste tijd aanmerkelijk ls verbeterd en de goudstroom naar Amerika heeft opgehouden, is er toch van een even wichtige monetaire verhouding nog geen sprake en acht de Wereldbank de om vang van dc totale reserves in Europa nog niet voldoende om tot een vrije uit wisseling van valuta te komen. Dezer dagen Is gelijk bekend tn Washington de jaarvergadering van de Gouverneurs van hpt Internationale Monetaire Fonds begonnen, waaraan de experts van 54 landen, om ook de Ne derlandse minister van Financiën, deel nemen en waar het vraagstuk van de convertibiliteit van de valuta's wordt besproken. Het spreekt wel vanzelf dat ook hierbij de V.S. een sterke stem in het kapittel hebben, maar ook dat de positie en dc houding van de VS. voor de resultaten van de conferentie van het hoogste belang zullen zijn. Men is in de V.S. niet meer zo zelf verzekerd als enige tijd geleden. De voorzitter van de Wereldbank heeft, naar gemeld, de juiste opmer king gemaakt dat de dominerende po sitie. welke dc V.S. in dc wereldeco nomie innemen, niet in overeenstem ming is met hun vrees voor buiten landse concurrentie, die tot uiting komt in de handhaving en verhoging I van tariefmuren en .andere beperkin gen van de invoer van buitenlandse I producten. De recente verbetering van dc bctalings-balanspositie van be- I paalde landen heeft de behopfte aan een meer liberale handelspolitiek niet i weggenomen en het is daarom volgens genoemde president noodzakelijk, dat Amerika zijn douanetarieven verlaagt en zijn invoerbeperkingen verzacht. Deze uitspraak komt op een moment dat men zich in de V.S. onzeker gevoelt en men kan dus wel vermoeden dat het met gemakkelijk zal zijn op de confe rentie van het Internationale Monetaire Fonds tot overeenstemming te komen. De mogelijkheid bestaat dat de produc tie van de V.S. op peil kan worden ge houden door een f.nanciéle stennactie voor de z.g. onontwikkelde gebieden op de wijze, zoals de Marshall-hulp aan Europa heeft gewerkt en waarvan de aan Perzie toegezegde millioenen dol lars een voorbeeld kunnen zijn. Langs die weg zouden er voor de stijgende pro ductie van de V.S. nieuwe kopeis kun nen worden gevonden, ook al wordt daardoor na verloop van tijd hetzelfde probleem geschapen als dat. waarover men zich thans het hoofd breekt, na melijk dat de met dollars op de been gebrachte landen voor hun uitgebouwd industrieel apparaat nieuwe afzetgebie den zoeken en in concurrentie treden met het land. dat hen geholpen heeft. Cnordonnatie en economische inte gral ie zijn schone woorden en onge twijfeld ook waardevolle en aantrek kelijke begrippen, maar de toepassing brengt zovele moeilijkheden niet zich. j dat men de beurzen geen schuld kan I geven als zjj voorlopig op zien komen blijven spelen. -oiw-ij.toidcnt dr W. Drees zal op Hoge Zij gevoerde opril, op dc acll- 18 September eer, bezoek aan Eindhoven tergrond links de onderdoorgan-en !lrP"son e? daar dc van de i DAF en de automobielfabnc-k aan de voor het scheepvaartverkeer en helGeldropseweg bezichtigen Venoiger.s bcdienrngshuisjc dat aan de Lage zal hij een deel van de Eindhovcr.se Zijde can dc klap gebound. klaard het bevrijdingsvuur op de markt (Foto Leidsch Dagblad/v Vliet) met de fakkel uit Bayeux te ontsteken en daarna de burgerij toe te spreken. Rond dc Veemarkt Rundvee was over de gehele linie goed prijshoudend I hoofdzaak naar de echte vleestypen. Vet vlees is tegenwoordig taboe! Orze weiders zullen "dan ook in dit verband de juiste voedering moeten toepassen, want de zeer vette dieren zijn vrjwel niet te verkopen. Rundret. ls in de groothandel mo menteel iets meer gevraagd, maar de prijzen liggen toch nog beneden de f 1— per kg. Vette en nuchtere kalveren werden deze week weer behoorlijk goed ver kocht. doch voor export zocht men het in de soorten beneden de 100 kg levend gewicht, zodat in verhouding "de lich tere soorten duurder waren dan de zware soorten. We noteerden voor de vette kalveren f2 20f2 50 tot voor ex tra fijne kwaliteit f2 70. nuchtere van f140— f 1.53 per kg levend gewicht Groot was het aanbod weer van wol vee. Veel wordt er thans tegen vrij lace prijzen op de binnenlandse markt ge plaatst Deze week brachten de fijne lammeren slechts f2 25f2 35 per kg. geslacht gewicht op Oude schapen f 1.50—f 1 70. Voor export gmg er wel Iets meer weg, nl. ongeveer 40 ton te gen 1520 ton in de eerste helft \an Augustus Dit cijfer moet stijgen tot minstens 80 ton per week. wil de markt op pari blijven. Voor varkens weer een stijgende tendenz (Van een deskundige medewerker) De moeilijkheden met de herinen ting van het rundvee tegen het mond- cn klauwzeergevaar vallen nogal mee. Naar ons ter ore kwam, is dc kans zelfs zeer groot, dat er een maand uitstel wordt verleend, zodat er in dit verband geen stremming in de marktaanvooren meer behoeft te bestaan. Intussen waren de aanvoeren deze week nog aan de lage kant. niet alleen van het gebruiksvee, maar ook van het slachtvee Er is heel veel gras in de weiden gekomen en dit kan mede de oorzaak zijn De vraag naar goedsoor- tige kwaliteiten houdt geregeld de bo ventoon in alle categorieën en dit houdt de prijzen er dan ook goed op Toc.h vernemen we van de exporteurs, dat de prijzen voor een afzet van be tekenis naar het buitenland, wel wat te hoog liggen. Momenteel worden ln Italië internationale vee- en vleesten toonstellingen gehouden, waarop Ne derland goed vertegenwoordigd ls Hiervoor wordt op ruime schaal re clame gemaakt en nu is men in af wachting of men het tentoongestelde vee aldaar tot bevredigende prijzen zal kunnen afzetten. Italië kan veel vee en vlees gebrui ken. maai er is concurrentie, ook uit andere landen. Wij moeten dus met de prijzen mee kunnen komen Ook :s er kiend slachtvee naar toe om aldaar in kwaliteit en ..voordeligheid" te meten niet producten uit andere landen. Het resultaat zal ook hiervoor van belang zijn. De onderhandelingen met Rusland over de aankopen ran slachtvee ln ons land schijnen op dood spoor te zijn ge lopen. In de afgelopen week is er even- we! heel wat fijn rundvlees «achterde len' naar Frankrnk uitgevoerd De markt was dan ook vrij rast f 2 50— f2 70 en iets hoger voor de goede en prima soorten. Mindere kwaliteiten f 2.25f 2.45, stieren f 2 30—f 2.50 per kg geslacht gewicht Op enkele na- Jaarstentoonstellingen met name Utrecht en Purmerend werd voor be kroonde dieren geen extra prijzen be taald- Te Utrecht was de handel stil en er waren niet zulke fraaie collecties als vorig jaar: doch te Purmerend was een goede handel, maar men zocht in Met de varkens ging het weer vlot en de prijzen liepen tot aan f2 06 per kg. levend gewicht Aan de slachthui zen ook een stijgende markt, zowel vor de vlees als voor de speksoorten Het slot is nog in iets stijgende litn met een zeer beperkt aanbod Voor volgen de week werd tot f 2.43 per kg. geslacht gewacht besteed. Mager goed en biggen nog kalm, maar prima schrammen en biggen de den wel weer f2— per kz levend ze- wicht. De paardenmarkt was weer heel rustig met weinig of geen prijsveran- dering. K LM. MAG NAAR COLOMBO. De Nederlandse delegatie, die met de regering van Ceylon besprekingen heeft gevoerd o\er landingsrechten voor de KLM in Colombo, is er gisteren lr geslaagd een overeenkomst tot stand te brengen Deze overeenkomst ral nog door de Nederlandse en de Ceylonse re gering moeten worden bekrachtigd Het staat nog niet definitief vast, wanneer de KLM voor het eerst Co lombo in haar dienstregeling zal opne men. Hier ziet U de St. Franciscus van de tijd geheel aan hem gewend, cn onze lijd. bezig met het voeren van eten zelfs, als hij dal wil. dc krui de stads musjes in Hyde Park. Da- weitjes tussen zijn lippen tree. Met gelijks komt de heer Bertram Cavetypische Britse discipline wachten naar hel park om ..zijn" musics j dc musjes keurig in dc rij hun beurt enige broodkruimeltjes tor te die- af! nen. De musjes zijn in de loop van 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1953 | | pagina 5