Tweede Secretaresse Pianta DE ENIGE DIE U DURFT TE ZEGGEN: mm2Happen-proef! LEIDSCH DAGBLAD - DONDERDAG 25 JUNI Dr J. Goslings wordt bijzonder lioogleraar voor de rheumatologie Nieuwe leerstoel vanwege Universiteitsfonds Leicis Meldden wü onlangs. dat het bestuur van het Leids Universiteitsfonds aan Kroon toestemming had gevraagd tot de vestiging van een bijzondere leerstoel r de rheumatologie aan de Leldse Universiteit, thans vernemen wü van be legde zjjdc. dat deze goedkeuring bjj Kon. besluit is verleend en dat zeer j innenkort de benoeming tot bijzonder hoogleraar tc verwachten is van dr J. slings, hoofd van de zelfstandige stichting „Leidse Rhcumatologische Kliniek" f liet terrein van het Academisch Ziekenhuis alhier en directeur van liet icuma-centrum „Sole Mlo" tc Noordwijk-aan-Zee. Dr Johan Goslings werd 9 Maart 1903 i Malang (Javai geboren. Hij deed op •jarige leeftijd eindexamen HBS. te •n Haag. studeerde aan de Leidse Uni- rsiteit in de medicijnen en behaalde 1927 de artsbul. Na ruim een jaar kzaam te zijn geweest als bacterio- isch assistent in het Instituut voor j pische Hygiene te Amsterdam, pro- i eerde lnj in October 1928 aldaar bij I dr E. P. Snyders tot doctor in de ■neeskunde op een proefschrift getiteld eidere bedrage tot het Salmonelle- lagstuk. Dedurende de jaren 19281934 ver- •fde hu als officier van gezondheid het Kon. Ned. Indische Leger op rschillende plaatsen in het toenmalige ri -Indiè om daar in de jaren 1938 39 terug te keren als internist, ver inden aan het Militair Hospitaal te :clang. In het tijdvak Februari 1935- 1938 had hu daarvoor hier ter ede zijn opleiding tot internist als ïstcnt bij prof. dr W. A. Kuenen hangen In 1939 keerde dr Goslings definitief inig naar Nederland, waar hij hoofd- ssistent werd van prof. Kuenen. tevens rofd van de onderafdeling Rheuma- i'.ogie der Kliniek voor interne ge- Hskunde. en later hoofd van de zelf- indige stichting ..Leidse Rheumatolo- iche Kliniek" op het terrein van het ..ideinisch Ziekenhuis alhier. Sedert nkel maanden is hij bovendien direc- van het Rheuma-centrum „Sole te Noordwijk-aan-Zee. Van zijn hand verschenen vcrschil- nde publicaties op het gebied der in- endige geneeskunde, in de latere jaren neciaal over rheumatologische onder erpen. Als vrucht van de samenwer- een Leidse werkgroep, gevormd afdelingen Endocrinologie en tofwisselingsziekten iprof. dr A. Qucri- en Rheumatologie. zagen na 1949 tal publicaties over de moderne rheu- •bcstrijdingsmiddelen A C.TH .icorti- ophinei en Cortison het licht. Van 1 Juli 1946 tot 1 Juli 1951 trad op als adviseur, van de Geneeskun- hoofdinspectie der Volksgezondheid inspecteur in algemene dienst voor rheuma tiekbestrijding. waarbij hu ladwerkelijk deelnam aan de voorbe- eidmg en oprichting van de stichting in een landelijke organisatie ter be- rnding van deze ziekte. Daarnaast bleek zijn sociale en orga an torische belangstelling uit het lid- iatschap van tal van besturen en com- ssies op uiteenlopend gebied: Uni versitaire gemeenschap, wctenschappe- |ke vakverenigingen, sociaal-medische jisl.ellingen, enz. Dr Goslings was voorts tot voor en- lelc dagen voorzitter van de P. v. d. A.- ractie van de Leidse Gemeenteraad, elke functie voor de resterende maan- an de aflopende zittingsperiode is ergonomen door de heer C. J. Piena. Eindexamens Gymnasium Van de groep B I van de eindexamen- ididaten van het Gymnasium slaag- i de dames: Adriana A. van Nes te senheim en Petronella A. Pronk te issenheim: en de heren: Gerard E. tbiahams te Leiden, Willem A. Dank- aar te Oegstgecst. Kees Hermsen te eiden en Marius W. Ragut te Leiden. Een candidaat werd afgewezen en et één wordt het examen voortgezet. Van de groepen A I en A II slaagden "i de heer C. Benschop te Sassenheim de heer G. den Heeten te Leiden. Eindexamens H.B.S. voor Meisjes Voor het eindexamen afd. M.M.S aan Gem. H.B.S. voor Meisjes met 6- en .nrige cursus zün geslaagd M. L. van Boetzelaar. Wassenaar: J. W. M. Dros; I. R Dijk. Leiderdorp; M. P. den an. Rijnsburg: E. J. Havers: J. G. E. n Hoeken; A. A H. Hoogwerff Kroon, orschoten; C. H. Koopmans, Leider- irpf I. Lewin. Oegstgeest: M. Meule- ii.'Oegstgeest: T. Neuteboom: T. Ol- ongiti. Oegstgeest: S. C. Ouwerkerk: H. imgraaff. Katwijk a Zee; M. J. Reits- J. M. Rummenie; M. Schild, Voor- mrg; J. A. Sloos; A. W. G. Terpstra. N'oordwljk; J. E. Teyn: A. J. Tieleman, Catwuk: J. C M. Vermet, Voorschoten; J. Vermeulen, Leiderdorp: E. de Win- N. van Diest. Sassenheim: M. A! Dijk (Marianne). Oegstgeest: V. F. •an'Dijk (Yvonne: P. D. J. Fluyt: J r van der Hoeven. Voorschoten; A. P. Ike. Noordwijk: D. H. Jonkers. Oegst- :fcst: C. Kamma: L W. Kletter: S. E. Linden v. d. Heuvell. Oegstgeest: J. C. Mecrtens: J. H. Noordanus, Zoc- eimeer: J. T. Rehlmg; W. J. Rovers; 1 Slagmolen. Katwjjk a Zee; E. M. Stofkoper, Wassenaar: M. van Sijll: W. ieiA. H. Warmoltz, Katwijk a'Zee M van der Werf. Afgewezen 2. Waar :cn plaatsnaam is vermeld, is deze leidén. CORRESPONDENTIE G P. de J tc K. a.d. R. Leiden, Zoctermeer, Rotterdam. Dordrecht, Moerdijk, Roosendaal. Bergen op Zoom. "'oensdrecht. Goes, Middelburg, Wcst- pelle. 191 km. Prof dr J. de Zwaan wordt morgen 70 jaar Prof dr J. de Zwaan, die onlangs in root-auditorium der Leidde Univer- et zijn afscheidscollege heeft gege- 'en. waarbij hem van verschillende zij den hulde werd gebracht voor zun we- enschappelijke arbeid op het terrein an hei Oosten christendom en de exe- i e van het Nieuwe Testament, wordt morgen 70 jaar. Prof. De Zwaan, die ir.ds 1937 voor de Chr. Hist. Unie zit- in de Eerste Kamer heeft, was 1907 tot 1912 Hcrv. predikant te mse en Baambrugge. waarna hij aan de Leidse Universiteit werd be- iemd tot buitengewoon hoogleraar in het Oosters Christendom Na twee jaar aanvaardde hij een benoeming tot ge hoon hoogleraar te Groningen in de exegese van het N.T en de oud-chrls- lelijkc letterkunde, welke vakken hij smds 1929 to Leiden doceerde. dr J. Goslings Wie zijn opvolger zal worden in de nieuwe zittingsperiode, welke in Sep tember a.s. begint, is nog niet bekend. In ieder geval ligt het wel ln zijn voornemen zijn raadslidmaatschap ook na September, althans voorlopig, te con tinueren. Ook in sportkringen is dr Goslings een bekende figur; hu maakte o.a. deel uit van Njords Barcelona-vier, die een Europees roeikampioenschap behaalde en speelde vele jaren voetbal voor A.S.C.. dat hij van de 1ste naar de 4de klasse trouw bleef en dat hij na zijn terugkeer uit Indië hielp promoveren naar de 3de klasse. Noodweer met blikseminslag Twee boerderijen prooi der vlammen Gisteravond is door blikseminslag brand uitgebroken in de kapitale, uit de 18e eeuw daterende, boerderij van an Nuland. gelegen in de Molen- at te Rosmalen. De bewoners kon den Zich nog tijdig in veiligheid stellen. Ir. allerijl werd enig huisraad gered. De landbouwinverstaris. waaronder de ge hele hooioogst, die juist binnen was, werd een prooi der vlammen. De brand weer uit 's-Hertogenbosch was spoedig ter plaatse. De boerderij is tot de grond toe afgebrand. De inboedel van het huis en de landbouwinventaris gingen nage noeg geheel in vlammen op. Verzeke ring dekt slechts gedeeltelijk de schade. Tijdens een hevig onweer dat zich gisteravond boven Tegelen ontlastte, sloeg de bliksem in de woning van de heer Gernts aan de Gelderse Baan. tengevolge waarvan brand uitbrak. De brand werd door bewoners van omlig gende woningen ontdekt. De brandweer van Tegelen, die in allerijl werd ge waarschuwd. kon volstaan met nablus sen. De zolderverdieping brandde uit. Op het moment van de brand was al leen een ziek meisje thuis. Het noodweer duurde ongeveer een half uur. Er kwam een hoeveelheid regen uit de hemel, zoals nooit in Te gelen in zo korte tijd is waargenomen. Tientallen kelders en woningen liepen gedeeltelijk onder water. De water schade is op verscheidene plaatsen vrij groot, o.a. liep een wijnkelder van een wijnhandelaar onder water. MEISJE GEDOOD. In dc Hiilmcrheide. vlak boven de Duitse grens bij Siebcngewald. is gis termiddag tussen zes uur het 18-jarig meisje J. Peters uit de Nederlandse plaats Siebcngewald tijdens een he vige onweersbui door dc bliksem ge troffen en op slag gedood. Met vier landarbeiders keerde het meisje terug naar huis van het werk op de in Duitsland liggende akker toen het onweer plotseling losbrak. Men kon niet meer op tijd een onderdak vinden. Elders in Noord-Limburg zijn tijdens hetzelfde onweer verschillende koeien door de bliksem gedood. In Wellerlool werd de boerderij van de landbouwer P. Nillissen door de bhksem getroffen. Binnen korte tüd brandde het stroodak van de schuur en de stal als een fakkel. Een aantal varkens kon nog naar bui ten worden gedreven. Dank zij de buurt bewoners en de spoedig aanwezige brandwec" bleef het woonhuis gespaard. Wapenverbod naar China en Noord-Korea VOOR NEDERLANDSE SCHEPEN Nederland heeft de V.N. medege deeld dat het een verbod heeft uitge vaardigd krachtens hetwelk geen Ne derlandse schepen havens in China of Noord-Korea mogen aan doen wan neer zü wapens, munitie, oorlogstuig of strategische goeder-n vervoeren. Het verbod geldt voor alle schepen onder Nederlandse vlag en schepen, die geheel of gedeeltelijk eigendom ztln van Nederlandse onderdanen of burgers van Nederlandse gebieden. De Nederlandse mededeling is vervat in een brief van de permanente verte genwoordiger bij de V N. mr D. J. von Balluseck, aan secretaris-generaal Dag Hammarskjóld. Uitstel van vele werken In verband met watersnood Verschenen ls de Memorie van Ant- oord op het voorlopige verslag van de Commissie voor de Watersnood uit de Tweede Kamer over het wetsontwerp ..uitgaven verband houdende met de wa tersnood". Hieraan ontlenen wij: Ook de regering lijkt het juist de ge volgen van de oorlogsschaderamp zo snel mogelijk af tc wikkelen. De gevolgen van de verschuiving van de uitgaven op het gebied van de Waterstaat zullen o.m. zijn dat de bedijking van Oostelijk Flevoland ten minste een Jaar later (einde 19561 ge reed zal komen dan ln de plannen was voorzien (einde 1955) en dat de Toltooiing van de bochtafsnijding in de IJssel bU Doesburg en de aanvang van de werken tot kanalisatie van Ne- der-RIjn en Lek en tot afdamming van het Spui niet ln 1953, doch In 1954 zullen plaats hebben. Tot de overige werken, die zullen wor den getemporiseerd of uitgesteld, beho ren de verbetering van de bovenmond van het Pannerdensch Kanaal, de aan- van een nieuwe veerhaven te Bres- kens en van het gedeelte te Muiden Naarden van Rijksweg no 1, terwijl ten slotte de aanleg c.q. verbetering van een aantal wegen en weggedeelten (tot een in 1953 te verwerken bedrag van onge- veerf .100 millloen), waarvan aanvan kelijk was besloten dat zij ter bestrij ding van de werkloosheid ter hand zou den worden genomen, ten dele voor be perkte en ten dele voor onbepaalde tijd is uitgesteld. In aanmerking moet voorts worden genomen dat tot temporisering c.q. uitstel van bovenbedoelde werken niet alleen uit overwegingen van bezui niging is besloten, doch mede omdat personeel (ln enkele gevallen zelfs com plete onderdelen) aan de diensten, wel ke met de uitvoering van die werken zijn belast, moest worden onttrokken ten einde ln de rampgebieden te werk gesteld te worden. Nog wordt opgemerkt, dat tengevolge van de watersnood de werkgelegenheid niet onaanzienlijk is vergroot, waardoor de behoefte aan werkgelegenheldsobjec- ten in 1953 belangrijk ls verminderd. Van de nog op de bijzondere rekening van 's Rijks schatkist bij de Ned. Bank beschikbare tegenwoordegelden zal f. 400 millloen worden besteed voor de in de Rijksbegroting op te nemen uitgaven in verband met de watersnood. Nogmaals: „géén verdrag over Nieuw*Guinea" De Nederlandse minister van Buiten landse Zaken, mr J. M. A. H. Luns. heeft gisteren te Singapore nogmaals verklaard, dat Nederland niet heeft verzocht om lidmaatschap van de Anzus het verdrag tussen Australië. Nieuw-Zeeland en de V.S. en dat „er geen sprake van is. dat Nederland een militair of politiek verdrag met Australië zal sluiten". Mr Luns sprak berichten tegen, vol gens welke hij waarschijnlijk met Australië een pact voor de gemeen schappelijke militaire beveiliging van Nieuw-Guinea zou sluiten en voegde hieraan toe, dat „wij natuurlijk belang stellen in dc Anzus, wegens onze belan gen in Westelijk Nieuw-Guinea. doch het zal niet tot een verdrag komen". Op een vraag of hij met president Soekarno over westelijk Nieuw-Guinea zou spreken antwoordde minister Luns: „Ik geloof niet. dat dit besproken zal worden, omdat dc standpunten van beide partijen goed bekend zijn en zij zo ver uiteen liggen, dat besprekingen hierover vruchteloos zouden zijn". Ambassadeur van Brazilië Van onze Haagse redacteur) Naar wü vernemen, zal Z.E. J. de Sousa-Leao. buitengewoon gezant en ge- volgmachtigd minister van Brazilië in Nederland, binnenkort ons land verlaten De betrekkingen tussen Nederland en Brazilië zijn namelijk zo belangrijk ge worden dat dit geleid heeft tot de be noeming van Z.E. J. R. de Masedo Soa- re.s tot ambassadeur van Brazilië in Ne derland. De heer Sousa—Leao is benoemd tot ambassadeur van Brazilië in Caracas (Venezuela). Vergadering Ned. Chr. Boeren* en Tuindersbond In de te Musselkanaal gehouden al gemene vergadering van de Ned. Chr. Boeren- en Tuindersbond. die dit jaar 35 jaar bestaat, stond de Bondsvoorzit ter. de heer Chr. van den Heuvel uit Leiden, in de eerste plaats stil bij de overstromingsramp in de nacht van 1 op 2 Februari, die ook een deel van de leden van de C.B.T.B. heeft getroffen Spr. hoopte, dat de eenheid, die aller- wege in de Bond bestaat, in de toe komst bewaard zal kunnen blijven. Het vrijwel stationnair blijven van het le dental in de laatste jaren noemde hü onbevredigend. Spr. caf-als zün mening te kennen, dat de vooruitzichten over dc totstandkoming van een integratie op landbouwgebied weinig hoopvol zün. Hij stelde vast. dat de komst van de Benelux evenals die van een West- Europese landbouwintegratie steeds verder terug glijdt. De oprichting van een bijzondere leerstoel te Wagenineen. tot stand ge komen in samenwerking met de Chr. Lendarbeidersbond noemde spr. het zetten van de kroon op het Chr. land- bouwonderwüs. Sprekende over de toekomst con stateerde de voorzitter, dat het agra rische bevolkingsdeel met bezorgdheid de komende jaren tegemoet ziet. Hü vond. dat het dringend tüd wordt, dat een landbouwpolitiek wordt gevoerd over een groter aantal jaren, een al gemene politiek met een algemeen aanvaardbaar prijspeil. De tuinders vragen een verstandige handelspoli tiek. HU uitte ook zijn bezorgdheid over de steeds verdere inschrompeling van de eigen verantwoordelijkheid door toedoen van de overheid. Nadat nog diverse sprekers het woord hadden gevoerd, werd de vergadering gesloten door ds J. W. Beerekamp, Ned. Herv. predikant te Groningen. ZOMERCONFERENTIE C. H. U. Het hoofdbestuur van de Chr. Hist. Unie heeft in samenwerking met de Ver eniging van Chr. Hist, .eden van ge meentebesturen, de Centrale ,-an Chr Hist Vrouwengroepen en de Feder-.iie van Chr. Hist. Jongerengroepen op 23, 24 en 25 Juli a.s. in het conferentieoord van de Ned. Zendingsraad te Lunleren een omcrconfcicntie georganiseerd. Kerkelijk Leven NED. IIERV. KERK. BeroeDen te Wevep. K v d. Pol te Vee- nendaal. To Zwolle (vac H. de Boer) M J Wagenvoord .vooreangcr Evangelische Unie te "s-Gravenzande. Te Doorn (vac. W. H Wal vaart i J J. Polderv aart tc Nll- v er dal. Te Utrecht (vac A v d Hoeven). C. G H. Blok te Amersfoort GEKF.F. KEKKEN Tweetal te Middelbare fvac. H. Veld kampA Broek te Onstvvedde en C. Goeman te Schipluiden. Beroepen te Zwcins. R. Rcltsma. cand te Ee (Fr Aaneenomen naar Beetstcrzwa3c B. Berends, cand te Noord-Slecn. dlo be dankte voor Ten Post. Wc6terendcn en voor Zullloheni. CHR. GERIT. KERKEN. Bedankt voor Hanrlem-C„ J. C van Ravenswaay tc Schevcnlmten. OUD-GKItEF. GEMEENTEN. Bc-roepcn te Monster. R. van Zon te Hilversum Te Papcndrccht. L Gebraad, laatstelilk vooraanscr van dc Ohr. Gqrcf. kerk te niolcn. DsM.C.v. Wijhe f Te Amersfoort ls ln de ouderdom van 72 Jaar overleden ds M. C v Wnhc. eme ritus predikant der Ncd. Hcrv kerk en ln vroecer laren od verschillend ceblcd een vooraanstaande persoonlllkhcld Ds v. Wllhe werd 14 Fcbr 1881 tc Maasdam cv boren Hij studeerde aanvan- kclilk letteren maar later thcolccrle aan de Universiteiten van Lelden en Gronin gen. Hil diende dc gemeenten van Engc- lum Barchem. Nlcuwveen. Purmerendcn Vueht waar hu ln 1946 met emeritaat cine om nog werkzaam te ziln als voor ganger van de Ne:i. Prot. Bond te Hul zen en van de afd. Amersfoort van de Ver. van Vriiz Hervormden. Ds v. Willie was een van de pioniers van dc oude so cialistische beweging. In 1903 trad hil te Leiden toe tot dc v.m S.DA.P. en ln 1905 nam hil met Talma en Troclstra een actief aandeel aan de verklezlnes- strltd te Tictlerksteradcel HU behoorde tot de mede-oprichters van Kerk cn Vrede" en was ook enkele malen candi daat voer dc Tweede Kamer. Benoeming hoogleraar aan de Universiteit PROF. KR R. SCHIPPERS OPYOI.GEK VAN PROF'. DR F". II. GROSHEIDE. Naar wil vernemen ls benoemd tot hoos-leraar aan de Vrlle Universiteit als opvolger van prof. dr F. W Grosheide, die dc 70-larlge Iceftltd heeft bereikt prof. dr R Schippers, thans hoogleraar ln dc ethiek. Encyclopaedic en Homile tiek. Prof Schippers zal nu dc vakken van prof. Groahclde nl. Exegese en Ca noniek van het Nieuwe Testament gaan 40 jaar Ver. van Vrijz. Hervormden Periode van strijd maakte plaats voor overleg en samenwerking Vrije Prof. Sohlppcrs werd 9 Febr 1907 te Maasdilk geboren en ls een zoon van ds A. Schippers cmerltus-prcdlkant tc Va assen HU i.tudecrile aan de V U waar hil in 1938 promoveerde tot doctor ln dc tiheolozle op een proefschrift getiteld „Getuigen van Jezus Ohrlsttts ln liet N Testament". Reeds op 21-iarlee lceftild bevestigde ziln vader hem te Drachtster- compaenle ln het oredlkamibt. nl. op 2 Dcc 1928. Prof Schippers was toen dc Jongste predikant der Gcref. kerken en waarschunlllk zelfs in Nederland. In 1934 vertrok hil naar Wanswcrd. welke stand plaats hil in 1939 met Rotterdam ver wisselde. In 1948 deed hu intrede te Wa tergraafsmeer. 13 Oct 1950 trad hil op als hoogleraar aan de V U. als opvolger van willen prof. dr V. Hepp Dg bevelhebber der zeestrüdkrachten. vice-adnuraal A. de Booü zal zich op 29 Juni inschepen op een der jagers van het i oefensmaldeel „Vüf". dat, onder commando staat van kapitein' ter zee G. Kotldijs. Vice-admiraal De Booü zal op die dag de oefeningen büwonen en zich in de namiddag per helicoptcre van het schip naar de wal begeven. In Esplanade te Utrecht is gisteren de algemene vergadering gehouden van de Vereniging van Vrijzinnig Hervorm den in Nederland. De vergadering stond gedeeltelijk in het teken van het 40- jarig bestaan van de Vereniging Na het wijdingswoord van ds C B. Burger, voorganger van de afdeling Utrecht, heette de voorzitter, de heer R Remmelts allereerst de gasten en ere leden welkom. Vervolgens herdacht spreker de in het afgelopen jaar gestorven leden. Verder vestigde de heer Remmelts de aandacht op de diverse geschriften en publicaties, de laatste tijd verschenen over het ker kelijk gesprek, waarbij hij zijn leedwe zen uitsprak over hel feit. dat deze ge schriften kennelijk door de orthodoxie zijn doodgezwegen. Niettemin hoopt hij. dat het gesprek toch doorgang zal vin den in openhartigheid en openheid. Namens het moderamen van de gene rale synode der N'.H. kerk sprak dr A. J. Raskcr. die de dankbaarheid van de synode vertolkte voor de arbeid van de Vereniging, die het mogelük heeft gemaakt, dat velen behouden bleven voor de Hervormde Kerk. die er anders misschien moeilijk hun plaats in konden blyven vinden. Spreker memoreerde nog. dat er in de loop der jaren nogal wat strijd tussen de groepen is gevoerd. Met name om de positie in de Hervormde Kerk en daar om sprak hg de wens uil, dat men in de toekomst gezamenlijk zou strijden voor de waarheid. Dr Rasker verheugde zich over de bereidwilligheid der Ver eniging eraan mede te werken, dal hel gesprek voortduurt, niet alleen in dc. hogere regionen, maar vooral ook in de gemeenten. Hierna sprak prof dr J Lindeboom uit Groningen over „veertig jaren Vrij zinnig Hervormd kerkelijk cn godsdien stig leven", waarin hü dc geschiedenis van het ontstaan van de Vereniging schetste tegen de achtergrond van de geestelijke stromingen m de afgelopen veertig jaar. Resumerende constateerde spreker, dat de toestand van thans in vergelij king met voor 40 jaar aanmerkelijk gunstiger is geworden, ook al verto nen zich thans donkere schaduwen. Er ontbreekt nog veel, zo b.v. dat er op een vrij groot aantal dorpen geen kerken zün, terwü' toch de toekomst van de Vrijzinnig Hervormden voor het grootste deel op het platteland ge zocht moet worden. Verbindend is echter, dat de periode van strijd heeft plaats gemaakt voor overleg en samenwerking. Wij bouwen mee aan de kerk. Wü vinden er niet alles mooi. maar de ontplooiing van krachten en de mogelükheden welke de oude Hervormde Kerk thans tc zien geeft. vervult ons tegelijkertijd met enige bedenking, maar ook met trol*. De feestelijke ochtendvergadering werd besloten met de aanbieding van een feestgeschenk door ds Beversluis in de vorm van een gedenkboek In de middagvergadering hield dr A. dc Wilde. Hervormd predikant te Nieu- wc-Niedorp een referaat over het onderwerp „Vrijzinnige theologie van daag". Jaarvergadering A.N.S. DALEND VLEESGEBRUIK. Gisteren heeft de Alg. Ned. Slagers hond in „De Harmonie" te Leeuwarden zun jaarvergadering gehouden., onder leiding van de heer B. van der Eük te Dordrecht. De altr. hoofdbestuursleden de heren i B van der Eijk. D. Groeneweg te s-Gra- I venhage, Sj. Koornstra te Borger en J. H Cieraad te Hengelo werden herkozen. In de vacature voor Friesland werd voorzien door de benoeming van de heer S. Rodenhuis te Leeuwarden Besloten is de volgende algemene vergadering in Leiden te houden. Het hoofdbestuur verkreeg machtiging om, wanneer het bedrijfschap ."Slagerij tot stand zal zijn gekomen, voor dit bedrijfschap bestuursleden aan te wij zen Op voorstel van de afd. Zuid-Hol land zal het hoofdbestuur het vraagstuk van de kadervorming bestuderen, ma teriaal er voor verzamelen en de finan ciering overwegen, De Bondsvoorzitter hield een referaat over het onderwerp: „Om het behoud van ons bestaan'. Spr. zeide, dat de strüd om de omzet zoveel Intensiever is geworden, omdat de lasten steeds hoger worden. Er is personeel met weinig of geen liefde voor het vak. maar met een goede kenrus v.m de C.A.O.-bepalingen. De fiscale lasten zijn zo hoog. dat er van sparen geen sprake ls. Voor ons is er geen verzekering van de wieg tot aan het graf. Wij willen dat ook niet, maar wel verlangen wij gelegenheid om voor de eigen oude dag te kunnen zor gen. Wij mogen onze prüzen niet vast stellen overeenkomstig de kosten, zonder niet direct tot de orde te worden ge roepen. Steeds meer trachten de consu menten de verkoopsprijzen vast te stel len. Het vleesverbruik ln ons land. dat in 1938 38 kg. bedroeg en in 1951 34 ks„ is over 1952 al weer met 5gedaald. Daarmee is Nederland van 16 Europese landen tot de 12de plaats afgezakt. Be halve de hoge prijzen zijn ook van in vloed op het vleesverbruik de veran derde verbruiksgewoonten. zodat de sla ger er goed aan zal doen. aldus spreker, de behoefte te stimuleren. GEWIJZIGDE MOTORRIJTUIGENBF.LASTINGWET 1 JULI IN WERKING Staatsblad 290 bevat een besluit, vol gens hetwelk de wet tot wijziging van de Motorrijtuigenbelastingwet op 1 Juli a.s in werking treedt. Ingaande die datum mogen de gemeenten alleen nog par- keergeUJen heffen voor speciaal inge richte parkeerterreinen. Gemeentelüke regelingen, dio hiervan afwijken, behou den nog geldigheid tot en met 31 De cember 1953. EEN BEKENTENIS.... In verband met het feit. dat in de omgeving van de gemeente Hontenisse. gelijk gisteren gemeld, het stoffelijk overschot werd aangetroffen van een 16-jarig meisje, Is thans de 18-jarige zoon van een bakker te Kloosterzande, met wie zij omgang had. gearresteerd Deze heeft bekend het meisje te heb ben geslagen. ZU zou bewusteloos zijn neergevallen, waarna hü haar in het water zou hebben geworpen. De gear resteerde verklaarde, dat hij het lichaam met riet had overdekt. In de VROUWENKLINIEK van het Academisch Zieken- RIJNLANDSCHE BETONBOUW MIJ. X.V. te Valkenburg huis is per 1 Juli vacant de betrekking van Vereisten: minstens diploma MULO B. goed kun nende machincschrijveD, accuraat werken, duidelijk handschrift. zoekt voor spoedige indiensttreding: MANNELIJKE KANTOORBEDIENDE Leeftijd plm. 18 jaar. Zij, die in het btsit zün van het MULO-diploma, genieten de voorkeur, ïr. aan het kantoor: Katvvükcrvveg 33, Valkenburg (Z.H.). 1. Smeer 'n boterham met geu one margarine en proefis nieti bijzonders. 't Gewone smaakje, dat overbekend is.' 2. Nó Pianta op een boterham. Bedachtzaam proeven enDat is heel wat anders dan alledaagse margarine. Pianta blijft voorgoed op mijn tafel.' Zo anders, zo verrassend smaakt alleen P/anta omdat ze Zfrctpr is I Geen onverschilligheid. Mevrouw 't Gut hier om iets dat 3x daags op Uw tafel komt. Néém de 2-bappenproef. 't Kost U geen moeite. En duizenden huisvrouwen verzekeren U een prettige ontdekking: een verrassend andere smaak. Zuiverder, lekkerder. De pure plautcnvetten maken Pianta iets buitengewoons. Dat betreft smaak, voedzaamheid, licbt-vcrtccr- baarheid. Wie Planu gebruikt ia blij met PiantaOok U zult bierop gceo uitzondering zijn. Een plaatje, een spannend boekje, en... een DIEPTE-BRIL! Laat Ut kinderen genieten van Pukkie Planla's avon turen, die door de geheimzinnige dieptewerking in de plaatjes extra fantastisch worden. Uw levert kan U er alles van vertellen!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1953 | | pagina 7