- i r i .r CLOWNTJE RICK Agenda LEIDSOa DAGBLAD - ZATERDAG 3 JANUARI Energieke actie tegen zeepiraten Berechting wegens roof of smokkel In een grote rctle om de strijd tegen d' zeeroverij ht het gebied van de Middellandse Zee op één plaats te concentreren heeft de internationale politie gisteren 7 zeelieden, under wie geljjk gemeld drie Nederlanders, ■uit Tanger uitgewezen en hen onder jurisdictie van de rechtbank in Mar seille geplaatst. Ook zal misschien de Amerikaan Sid ney H. Baley worden uitgewezen, die op 19 December door de Amerikaanse consulaire rechtbank te Tanger schul dig is bevonden aan medeplichtigheid aan de affaire van de Nederlandse kustvaarder „Combinatie". De 7 zeelieden arriveerden gisteroch tend onder bewaking in Marseille aan berd van het franse schip Koutoubia Zij werden onder jurisdictie geplaatst van rechter Jean Battigne. die het on derzoek naar de zeeroverij leidt. Het zevental zal eerst voor de recht bank in Alx en Provence gebracht wor den om vast te stellen of zy berecht zullen worden wegens zeeroverij in ver band met de overval op de Combinatie of dat hun slechts de smokkel van Ame- Koude duurt voort Het KNMI deelt mede: De luchtd'i-ukMerdeüns heeft zich de laatste dagen boven West- en Noord- Europa in zodanige riohtm? ontwikkeld, oat gerekend moet worden op het voortduren van het koude weer Boven Scandinavië en het aangren zende zeegebied bij Noorwegen ontwik kelde zioh nameiyk geleidelijk een nieuw hojedrutogtbled. dat nog voort durend in omvang en betekenis toe neem'.. Daar de luchtdruk boven het M-dcellandse Zeegebied en de Balkan laag bleef en zich enkele storingen in Ncord-Oosteltfke richting naar Polen uibreidden, namen in het Oostzeege- b.ed de Noord-Oostelijke winden in kracht toe. waardoor steeds grotere hoeveelheden koude lucht u:t Rusland naar het Zuid-Westen worden getrans porteerd. Deze lucht verlaat de Noor delijke brongebieden met een tempera tuur van meer dan 10 graden onder het vriespunt. De lucht moet daarna ech ter. 3lvc:ens onzie omgeving te kunnen bereiken, over de Oosd'ee en de Noord zee stromen, waarbij flinke verwarming opi-erdi. De lucht wordt daarbij on stabiel. zodat er zioh sneeuwbuien ln ontwikkelen. In ons land kwanten afgelopen nacht enkele van dergelijke buien in de kust provincies voor In Denemarken en langs de Zweedse en Durtse Oostzee kust sneeuwde het bijna voortdurend. Steeds grotere gebieden van Midden-, "West- en Oost-Europa komen thans ender de sneeuw te liggen, hetgeen de greep van de winter op al deze gebie den verstevigd en een geleidelijke ver dere dalir.g tan de temperatuur moge- Irk maakt. In ons land wordt het tem pera tuurverloop nog in hoofdzaak be paald door het al of met aanwezig ziin van bewolking. Tijdens opklaringen daalde vannacht boven de met sneeuw bedekte velden de temperatuur tijdens vvn tl stilte plaatselijk sterk De Bi'.t meldde met 8 graden de laagste tem peratuur. terwijl langs de kust bu luoh'aanvoer overzee nauwelijks vorst voorkwam. Het Scandinavisoh hogednikgebted k-i>*t thans door nieuwe lucht drukst ij- g'r.cen boven de Britse eilanden aan zi'n Westkant versterking. Een restant van de gisteren naar de B-l'se ei'anden doorgedrongen Oceaan- cepres :e, ont.wiikt via Zuid-Frankri'k. wia- het regen brengt, naar de Middel lands Zee A' deze ontwikkel:nzen betekenen, dv o'e thans heiende toestand van kcud weer over VTijwel geheel West- en N^ord-Europa waaarsohijnlijk verschei dene dagen aal kunnen aanhouden. ri! aanse sigaretten uit Tanger naar de Europese Middellandse Zeehavens ten laste gelegd zal worden. De goed georganiseerde smokkelarij welke geleid heeft tot onderlinge oorlog tussen de drie vt toegeruste benden, heeft de Franse regering alleen al drie- I kwart milliard gulden gekost aan onbe taalbare invoerrechten. I De meest opvallende figuur ln het groepje dat naar Marseille Is gestuurd. I is de Australiër Ernest Townsend. schip- per van de motorbarkas, de Laloom. een schip van Paley. Paley is door Town- I send voor de rechtbank een ..gemene leugenaar" genoemd, die hem altijd om geld lastig viel en het dan in nacht- clubs verbraste Bij de berechting van Paley kwam aan het licht, dat eens Townsend per .vliegtuig naar Rome ging. om te trach ten van Paley geld te krijgen om zijn bemanning te betalen, die op de Laloom in de haven van Malta zat. Hi'. schip had 1000 kisten s.garett-n aan boord, nadat twee pogingen om die op zee over te geven, mislukt waren. Een andere Amerikaan, de geheim zinnige Elliot Forrest uit New York. van wie men gelooft dat hij leider van de grootste der „Grote drie" Is. wordt in het gehele Middellandse Zeegebied gezocht. Op 19 December is te Toulon een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigi In het gezeischap der Nederlanders naar bekend Eddie Engelsman. Johannes Jacobus van Delden en Freek Berghuis waren behalve Townsend, ook de Siclliaan di Falco. de Fransman Jourdan en de statenloze Schulman De drie Nederlanders en de Italiaan behoorden tot de bemanning van de Esme die de nacht dat de Combinatie geplunderd werd. onder bevel van Town send stond, aldus de politie. Jourdan er Schulman bchoorcen nle>: tttt de be manning. doch werden in Tanger ge arresteerd in verband met onwettig vervoer van sigaretten, waarop geen be lasting was betaald tUP.i. Voor de familie Le Bris uit Colom- bes in Frankrijk begint 1953 u el heel goed: Mevrouw Le Bris werd op de eerste dag van het nieuwe jaar moeder van een drieling. De nieuwste aanwinsten van dc familie Le Bris in de couveuses. Ontzettende verspilling van geld De democratische senator Johnson, voorzitter van een speciale commissie van onderzoek van het Amerikaanse congres heeft te Washington verklaard, dat de hoge salarissen van de luxueuse levenswijze van Amerikaanse regerings ambtenaren buiten de Ver Staten de commissie met ontzetting hadden ver vuld. Hf) zelde dat ongeveer de helft van ontslagen Verder deelde hij mede. dat I sonimtge functionarissen, die in dure flats wonen een huispersoneel van drie of vier personen hebben. TypPtes ver dienen zes duizend dollar Jaarlijks, al dus Johnson i Leden van de commissie deelden ver- I der mede dat iele Amerikaanse func- ttonarissen zes maanden of ze'fs lan- 1 ger door de Amerikaanse regering wa- ren betaald voor zü hun werkzaamhe- I den verrichtten of zelfs maar wisten, wie hun onmiddellijke chefs waren. I De commissie van onderzoek maakte een reis van zeven weken door Europa en Noord-Afrtka. flneez. Med.-adv.) Dames! Vooral nu Hamea-Gelei voor Uw handen ITALIE's NIEUWE KIESWET. De Italiaanse Kamer heeft met 312 tegen 180 stemmen een door een chris- ten-democratische vertegenwoordiger in gediende motie goedgekeurd, waarin J wordt verklaard, dat de ontwerp-kieswet I niet ln strijd is met de Italiaanse grond- 1 wet Deze motie was de eerste van nog vele andere, waarover de Kamer zich i moet uitspreken, alvorens het ontwerp zelf ln stemming komt. j SPANJE EN DE VERENIGDE NATIES Negen Latyns-Amerikaanse landen. namelijk Nicaragua. Peru. Paraguay. Panama. Ecuadoi. Honduras. Costa Rica, San Salvador en de Dominicaanse repu bliek hebben een beroep op Spanje ge- I daan om een aanvraag in te dienen voor het lidmaatschap der Verenigde Naties. zy zullen een Spaanse lidmaatschaps- aanvraag ten volle steunen. Verliezen in de Koreaanse oorlog Het Amerikaanse minister.e v n landsverdediging heeft een overzicht uitgegeven van de in de Koreaanse oor- log geleden wederzUdse verliezen, waar- uit blykt dat deze aan communistische zijde tien maal zo hoog zijn geweest als by de verbondenen De Amerikanen verloren tussen Juni 1950 en 26 December 1952 126845 man aan gesneuvelden, gewmden, vermisten en ki-ygsgevangenen. de commu..isten verloren tot 1 Dec 1952 1 299961 man. De verliezen der Amerikaanse lucht- macht waren twee maal zo hoog als die der communisten Dit komt in hoofd zaak omdat de Amerikaanse oorlogs- vliegtuigen onophoudeiyk bolwerken der communisten, die krachtig door lucht doel-artillerie worden beschermd, bom barderen. Er ging slechts een gering |aantal Amerikaanse vliegtuigen ln lucht- l gevechten verloren. De „F-86-Sabre" straaljager bewees zijn meerderheid boven de in Rusland vervaardigde „Mig-15" Op elke omlaag geschoten „Sabre" gingen negen „Mig's" verloren. In totaal gingen tot 31 December 1952 683 geallieerde oorlogsvllegtuigen verlo ren. nameiyk 95 ln luchtgevechten. 485 tengevolge van vuur der luchtdoelartille- rie en 103 door andere oorzaken. 700 vliegtuigen der communisten, waaronder 543 „Mig's", werden zeker en 125 waarschyniyk vernietigd, terwijl 789 toestellen der Noordelyken werden bc- I schadlgd. Tussen Juni 1950 en 1 December 1952 ginge.. 1016 geallieerde marlnevhegtuigen verloren, nameiyk 464 bij aanvallen op I vijandelijke doelen en 552 door andere i oorzaken De mannevliegtuigcn hebben 'naar schatting. 92 toestellen der com munisten vernietigd. f ff 'j Met een enkel woord BINNENLAND bezorgd staan. r.aam van het schip vernield: Indonesië nu. „Willem Ruys" (21 Jan 1; Nieuw Guinea: ss. „Overljsel" (19 Jan.l, Ned. Antillen m.s. „Slbajak" (5 Jan.l en m.s. ..Sarpedon" (8 Jan.); Suriname: m.s. „Nestor" (7 Jam); Unie van Z. Afrika: ms „Arundel Castle" (3 Jan.l; Canada: ss. .Claiborne" (5 Jan.l en nu, „Noor- cam" (8 Jan.l: Australië, vla Engeland (3 Jan.l en nu „Slbajak" ultsl. New Zeeland (5 Jan i; Zuid Amerikaanse Sta ten: Argentinië. Chili. Paraguay en Bolivia ms. „Cordoba" (7 Jan Brazilië en Uru guay: ss. „Andes" (12 Jan.). Een vaartuig van de Amerikaanse kustwacht heeit het Nederlandse vracht schip „Hydra" dat sedert Maandag bij pen ls aan boord van de „Hydra" gebleven. BIJ de Tweede Kamer Ls Ingediend een wetsontwerp tot goedkeuring van het op 30 December 1949 tussen Nederland en Frankryk gesloten verdrag ter voorkoming var. dubbele belasting. I In het gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden heeft de Nederlandse Ver- 1 eniglng voor Internationaal Recht heden 1 een vergadering gehouden ter benandellng o a. van rapporten over de Europese Ge- I meenschap voor kolen en staal, uitgebracht öoor mr P A Btalsse Ud van de Tweeoe Kamer en prof mr G van Hecke. pro fessor aan ac Universiteit te Leuven. BUITENLAND De Noordatlantlsche scheepvaart maatschappijen hebben ln 1952 een record- aantal van 837 774 passage o -1 Er gingen 491.835 passagiers naar het Westen I en 345 939 naar het Oosten. Het totaal voor het vorige Jaar was 729.977 reizigers van wie 443 034 naar het Westen en 286.943 naar het Oosten. Aartsbisschop Steplnac van Zagreb Is i elf dagen geleden geopereerd wegens trombose. Zijn toestand gaat goed vooruit. De Amerikaanse procureur-generaal, James McGranery, heeft opdracht gegeven dat een nieuwe en op bredere basis samen gestelde federale grote Jury een onderzoek zal Instellen r.aar het werken van pollt.ek onbetrouwbaar geachte Amerikaanse bur- I gers by de Verenigde Naties. j BIJ Parijs zijn drie kleine kinderen ln de vlammen omgekomen, toen hun I l.uls ln vlammen opging. De ouders waren niet thuis. President Truman heeft het congres i verzocht de nieuw gekozen Amerikaanse I president, generaal Elsenhower, onverwijld toestemming te geven zijn belastbaar in- I komen met zijn kosten van levensondsr- houd te verminderen De president der Verenigde Staten ontvangt een salaris van 100 000 dollar en belastingvrij een bedrag van 50 000 dollar ter bestrydlng rtjner ambtsuitgaven. Op de volgende week Vrijdag begln- nende tentoonstelling van motorboten. welke elk Jaar te New York wordt ge- I houden, zal de zestien meter lange en tn j Nederland gebouwde motorkruiser „Caprl" het grote „vlaggeschlp" zyn. .tal personen, dat teneevolge (Ingez. Med.-adv.) RESTAURANT „INDEN VERGULDEN TURK" ÓÓK VOOR UW BORREL-UURTJE Nu het Amerikaanse parlement gaat beginnen De republikeinse senatoren hebben eenstemmig senator Robert Taft geko zen tot hun fractieleider. Senator Styles Bridges uit New Hamp shire werd gekozen tot tydellik voorzit ter van de Senaat. Deze treedt op als voorzitter van de Senaat by afwezigheid van de vice-president De democratische leden van de Senaat hebben met algemene stemmen senator Lyndon Johnson uit Texas gekozen tot president van de democratische fractie. De 44-jarige senator zal tevens voorzitter zyn van de politieke commissie der frac tie. De republikeinse leden van het Ame rikaanse Huis van Afgevaardigden heb ben de vertegenwoordiger van de staat Massachusetts. Joseph Martin, met alge mene stemmen aangewezen als voorzit ter van het nieuw gekozen Huls. Daar de republikeinen de meerderheid in het huis bezitten, staat het vast. dat Martin als zodanig zal worden gekozen. De republikeinse afgevaardigde Hal- leck werd aangewezen alsl eidcr der re- pub.lkeinse Huisfractie. De aftredende voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Sam Ray burn, is door de democratische afgevaardigden tot leider der democratische Huisfractie gekozen. ■PMMMPHs 48. Enige ernstige gewonden, die nog niet tot bcwustztln zijn gekomen, zijn nog niet geïdentificeerd. De Chileense president heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De re gering draagt de begrafeniskosten. Dit Jaar zullen Inwoners van af- Hjf Meden van de Unie 497-49S - Zo stonden Rick cn Bunkie dan aan boord van dc prauw. - Hêliêdat was 'n hele klim. hijgde Bunkie. Zc keken wat rond en liepen over het houten dek. Overal keken ze nieuws- gierig naar. want deze soort boot hadden zc nog nooit gezien. - Wat ruikt 't vreemd, hè? vond Bunkie. - Dat is de lucht van specerijen! wist Rick te vertellen, die wclccns iets daarover gelezen had. Even verder zagen ze 'n luik. dat tot liet binnenste an dc boot toegang gaf. Rick boog zich voorover en keek naar binnen. -Wat zie je Rick? vroeg Bunkie. - Er liggen pakken cn kistjes zei Rick. En ik geloofja. ik geloof. dat daar eten in zit, 't mikt zo Ickkerl - F.ten? zei Bunkie. Non. ik zou best wat lusten... m'n maag knort! - Dan zullen we eens gaan kijken, besloot Rick. En zc klommen door het luik cn onderzochten dc pakken Een mobiele eenheid bestaat uit ee 1 oogarts een verpleegster, een cbauffeur e j een sociale werkster. —.esprekïng n West-Berlljnse burgemeester. Reuter, een verzoek om de West-Berlljnse politie met automatische wapens uit te rusten geweigerd. Zes voormalige Egyptische ministers, onder wie de oud-secretaris-generaal van dc Wafd, Poead Serag el Dln. zijn aange wezen voor berechting door het tribunaal voor gevallen van machtsmisbruik. Leden van de bemanning van het Chlnees-natlonallstische schip „lenhang" hebben op Formosa medegedeeld dat een marconist die werd aangeduid als een communistische agent, werd doodgeslagen bij zyn poging de bemanning te dwingen het schip koers te doen zetten naar de Chlnees-communlstlsche havenstad Sjanghai. By Muelhelm zijn drie Franse mili tairen. die deel uitmaakten van de beman ning van een tank. om het leven gekomen, toen dit voertuig omsloeg Twee andere leden van de bemanning liepen slechts lichte verwondingen op. In Luenen (Westfalen) ls een moeder met haar zoon om het leven gekomen ten gevolge van een ontploffing Moeder en zoon waren In de keuken bëzlg vuurwerk te maken voor het oudjaar. In Hamburg ls een Amerikaanse soldaat uit een raam van de negende ver dieping gevallen. Hy werd op slag gedood. „n'irrrn. uic vuoi nnii miiri rcisacu oij dc Belgische spoorwegen op 16 Jaar vast gesteld Deze leeftijdsgrens ls met ingang van 1 Januari verlaagd tot 10 laar. De politie te Chicago heeft Donderdag zes gewapende misdadigers In een Juwe- llerswlnkei verrast B'j een poging van de misdadigers al schietende te ontsnap pen werden twee van hen gedood. Drie wisten te ontkomen, de zesde man werd gearresteerd. Uit bevoegde bron te Washington ls bevestigd dat een aantal Spaanse admi raals en generaals door de Amerikaanse vloot zijn uitgenodigd de komende oefe nineen van de Amerikaanse zesde de Middellandse Zee by te wonen Indonesische Kabinetscrisis vermeden Ministers Soemitro en Lukman blijven Kolonel Sadikin commandant Oost-lndonesië De Indonesische minister van Voor lichting heeft verklaard, dat het Ka binet leedwezen gevoelt over het af treden van dc minister van Defensie, de Sultan van Djokja, tengevolge van onenigheid met het Kabinet. Zijn portefeuille zal ad interim waargeno men worden door vice-premier Pra- Na de kabinetszitting van gisteren is I bekend gemaakt, dat kolonel Sadikin. thans commandant van het zesde terri torium i Borneo i. benoemd ls tot com- j mandant van het zevende territorium (Oost-Indonesiëi. In afwachting van zijn komst zal het commando berusten I bij overste Warouw. die benoemd was tot fungerend commandant. Door doze ..modus vjver.di" ls voor komen, dat de ministers van de P.SI.. j Soemitro en Lukman zioh uit het ka binet terugtrekken De voorganger van I de thans benoemde Sadikin. Gatot Soe- I broto, is op eigen verzoek gepeasion- neerd. In regeringskringen verklaarde men dat de benoeming van Sadikin tot com mandant van Oost-Indonesie. niet In houdt dat de benoeming van overste l Warouw tot fungerend commandant ls ingetrokken. De minister van Financiën, Soemi tro. (van de P.S.I.) zeide. dat hij en zijn collega Lukman op grond van het genomen besluit kunnen voortgaan verantwoordelijkheid te dragen voor het regeringsbeleid. „Voor ons is het hoofdzaak, dat het Kabinet maatre gelen treft, zoals het een waarachtige regering betaamt, in het bijzonder op militair gebied en wel op een integrale en rechtvaardige basis." zo zeide hjj. Djokja's Sultan weer Daerah-hoofd De afgetreden Minister van Defensie, de Sultan van Djokja, heeft ver klaard. dat hii weer actief zal optre den als Daerah-hoofd van de Daerah Istimewa (bijzondere gebied Djokja karta), in zoverre, dat hii zich zal be- pa'en tot principiële aangelegenheden van bestuur over dat gebied. Gedurende zlin ministersperiode be rustte dat bij de Pakoe Alam. Hal zï1 mogeliik nog dit. weekeinde naar DJok- I Ja reizen De Sultan ls voorts voorne- i mens Medan te bezoeken om de voor bereidingen voor de bouw van een sta- dlon voor de derde Indonesische «ont weck in ogenschouw te nemen Dy Sul- i tan ls voorzitter van het Indonesische I Olympische comité. „Algemeen Handelsblad" 125 jaar INTERESSANTE EXPOSITIE. De directie-hoofdredactie van het „Algemeen Handelsblad", directies en hoofdredacteuren van enige Amster damse couranten, de commissarissen van genoemde krant en enige tientallen be langstellenden waren gistermiddag te Amsterdam tegenwoordig by de opening van de interessante tentoonstelling „Ja cob Willem van den Biesen en zyn krant. Algemeen Handelsblad, 1828— 1953". Deze expositie is door het Instituut voor de Perswetenschap ln zyn gebouw te Amsterdam ingericht ter gelegenheid van het 125-jarlg bestaan van de „Nieu we Amsterdamse Courant. Algemeen Handelsblad". Prof, dr K Baschwitz begroette de aanwezigen, mr H. M. Planten, de huidige directeur-hoofdredacteur, ver richtte de officiële opening, de heer W. Visser, redacteur van het jubilerende blad. belichtte de figuur van de stichter, die als centrale figuui van de expositie is gekozen. Hy gaf voorts een overzicht van de ontwikkeling dier krant aan de hand van de specimina, die op de ten toonstelling deze evolutie illustreert. De voorzitter van de Vereniging „De Amsterdamse Pers", de heer Joh Wink ler. bood de iubilrerende krant een tweetal boekwerken aan. De directeur, mr. Planten, bracht de „Amsterdamse Pers"' hiervoor dank. Het „Algemeen Handelsblad" Ls giste ren verschenen met een uitgebreid Ju bileumnummer. met talrnke bijdragen van vooraanstaande persoonlykheden uit ons land. Russisch protest afgewezen Het Ministerie van Buitenlandse Za ken deelt mede. dat de Russische Am bassadeur een protestnota overhandigd heeft aan het Ministerie van Buiten landse Zaken, waarin hii onmlddeliyke vrijlating verzoekt van de Tass-corres- pondent Plssarev. die op 23 December j.l. onder verdenking van spionnage U gearresteerd De Russische ambassa deur verzocht tevens, dat de personen, „die schuld droegen aan deze „onwet tige" arrestatie ter verantwoording ge roepen zu'len worden". Minister Luns. die de Ambassadeur ontving, heeft de protestnota monde ling afgewezen en beschouwt de dé marche hiermede als afgedaan. December-overschot in E.B.U. 6 millioen Dc Neder'andsche Bank deelt mede. dat blykens de voorlopige gegevens Neder land gedurende de maand December 1952 in het betaling-verkeer met aan de E'.rropese Betaling* Unie deelnemen de landen een overschot van ruim f- 6 mil'ioen heeft verworven. N.V. Martinus Nijhoff 100 jaar Mr H J. Reinink, secretaris- generaal van het ministerie van O.. K en W., heeft gisteren tydens een Intieme her denking van het 100-jarig bestaan van de N V. Martinus Nyhoffs Boekhandel en Ultgeversmaatschappy te Den Haag de president-directeur dezer vennoot schap. de lieer Wouter Nijhoff Pzn„ medegedeeld, dat het H. M. de Konin gin behaagd heeft hem te benoemen tot Officier in de Orde van Oranle-Nassau. Genoemde firma werd in 1853 opge richt door de ln 1826 geboren Martinus NUhoff. In 1891 werd Wouter Nijhoff. de zoon van Martinus. als medefirmant in het b»dryf opgenomen; Martinus stierf in 1894. In 1901 maakte Wouter Nijhoff zijn eerste reis naar Amerika. Dit land. waar hy de grondslag legde voor de geregelde betrekkingen tot Amerika, die in het bitzonder sedert 1924 verstevigd en uit gebreid werden door W. Nijhoff Pzn. In 1910 werd het bcdrlif overgebracht van de Nobelstraat naar het pand Lange Voorhout 9. In 1917 werd de firma eet Naamloze Vennootschap In 1928 werd Wouter Nijhoff Pzn. mededirecteur en ln 1951 pres'dent-directcur. De firma heeft eedurende de eeuw van haar bestaan 708 antiquariaatscata logi doen veisehtinen Zii houdt zich o.a. bezig met import en export van weten schappelijke werken en onderhoudt re- lat*met alle wetenschappelijke In stellingen en bibliotheken over de ge hele wereld. Het aantal medewerkers bedraagt oo het ogenblik 125 In 1891 bedroeg dit aantal 8. Dc herdenking werd geopend door de president-directeur, waarna de dichter mr M. Nijhoff een historisch overzicht van het bedriif gaf. Nadat verschillende andere sprekers het woord gevoerd hadden, sprak mr Reinink. eerst als vriend en daarna uit ne->m van dc reeerine D-> heer Wouter Niihoff dankte ten slotte voor dc hem gebrachte hulde. Herdenking van prof. Lorentz 31 JANUARI TE ARNHEM Op initiatief van de gemeente Am- hem zal Zaterdagmiddag 31 Januari a s. in 'Musis Sacrum' te Arnhem in enn landclilke blecnkomst de natuurkun dige pref. H. A, Lorentz, worden her dacht. Deze samenkomst zal worden bijgewoond door een vertegenwoordiger van H M. de Koningin. In het ere- comlté heeft o.a zitting de minister van O. K. en W.. mr J. M. L. Th. Cals. Op de samenkomst spreken o.a. prof. dr A. D Fokker over de figuur van prof Lorentz tegen de achtergrond van het verleden en prof dr H, B Casintir over de doorwrk'ng van lorentz' denkbeel den in de hedendaagse natuurkunde Tal van andere bekende wetenschappelijke figuren en vooraanstaande autoriteiten zullen op deze bijeenkomst spreken. HENNY EMAN KRIJGT ÊÉN WEEK. De leider der Arubaanse Volksparty. Henny Eman Ls door het Gerechtshof te Oranjestad tn laatste Instantie ver oordeeld tot een week onvoorwaardeiyke gevangenisstraf wegens smaad. Reeds eerder had het Hof de heer Eman deze straf opgelegd, maar daar hij Z'Ch toen in Nederland bevond en dus niet zelf de verdediging van zyn zaak op zich kon nemen, tekende hy tegen dit vonnis verzet aan. Tydens de behandeling van de verzetszaak. twee weken geleden, was door de waarnemend procureur-generaal twee weken gevangenisstraf voorwaar delijk geëist- Het Hof bevestigde echter Ihet reeds eerder gewezen arrest. Koninklijk Paar 24 Juli naar Middelburg Herdenking Walcherens herstel De Stichting Nieuw Walcheren heeft thans van dc Commissaris der Ko ningin in Zeeland bericht ontvangen, „dat het in het voornemen ligt van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard om op Vrijdag 24 Juli a.s. naar Middelburg te komen ter bijwoning van de door de Stichting Nieuw Walcheren georganiseerde her denking van het gereed komen van Walcherens herstel." Het spreekt vanzelf, dat de aanwe zigheid van de Landsvrouwe aan deza plechtigheid een zeer bijzonder karak ter geeft. Daar tot het progrr.imma van deze dag der driedaagse herdenking te vens behoort een plechtige herdenktngs- samenkomst In de herstelde Abdykerken van Middelburg, betekent deze tydlng eveneens, dat H.M de Koningin van deze gelegenheid gebruik zal maken om deze kerken te bezichtigen. Premiereductie groepen vrijwillig-verzekerden De Ziekenfondsraad deelt mede: Ever.als in 1952 het geval was. kan ook in 1953 onder bepaalde omstandigheden een reductie op de premie van de vrij willige Ziekenfondsverzekering worden toegestaan voor personen van 65 jaar of ouder en voor studerende cn gebrekkige kinderen van 16 tot 21 jaar. Dc voorzit ter van de Ziekenfondsraad is voorts met instemming van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid door de Ziekenfondsraad gemachtigd, voor 1953 do reductieregeling voor kinderen enigszins aan te vullen om sommige ge bleken tekortkomingen te ondervangen. Hierbij is in het bijzonder gedacht aan kinderen beneden 16 jaar. die om rede nen van studie of anderszins In inrich tingen verblijven en niet in aanmerking kunnen komen voor indirect-verplichtc of vrijwillige verzekering. De reductie bedraagt evenals het vorige jaar 50 cent per persoon per week mot dien verstande, dat de premie niet lager dan 50 cent per week mag worden. Voorts heeft de Ziekenfondsraad er bij de Algemene Ziekenfondsen met klem op aangedrongen, het speciale tarief van anderhalf maal de premie voor onvolledige gezinnen niet meer toe te passen op verzekerden met geringe draagkracht, zoals weduwen met niet- verdienende kinderen, en zulke perso nen dus slechts het bedrag van eenmaal de premie te laten betalen. Nieuwjaarsreceptie Commissaris Zuid-Holland De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland mr L. A. Kes- per. hoeft gistermiddag in het Provincie huis te Den Haag een Nieuwjaarsreceptie gehouden voor de burgemeesters in dit gewest cn de ambtenaren van de pro vincie. met hun dames. De minister van Binnenlandse Zaken, prof. dr L. J. M. Becl. woonde deze receptie bij. 81 maal hulp verleend Ir 1952 voeren de motorreddingboten van dc K.N.Z.H.R.M. 81 maal uit om hulp te verlenen aan schepen of vlieg tuigen. Het aantal geredden bedroeg 137. Sedert de oprichting van de K.N.Z.H. R.M. werden in totaal 7638 schipbreu kelingen gered. De modernisering van het materieel werd met kracht voortgezet. Schiermon nikoog kreeg een nieuw boothuis. de motorreddingboot Zcemanshoop nieuwe motoren en over enkele maanden zal de voor NoordwUk aan Zee bestemde mo- torstrandreddingboot Kurt Carlsen ge reed komen. Uit dc brandkast in het KLM-kantoor op het vliegveld te New York zijn 3.800 dollar in specicn cn checks ontvreemd. De heer Eric Harpman, adjunct-chef van de boekingsdienst. bemerkte de ver dwijning van het bedrag, toen hij de brandkast opende om dc inhoud ervan ln een bank te deponeren- De politie heeft een onderzoek ingesteld. VRAGEN VAN DE HEER GORTZAK Ook het Tweede Kamerlid, de heer Gortzak (C.P.N.) heeft "en aantal schriftelijke vragen aan de ministers van Justitie en van Buitenlandse Zaken gesteld inzake de ontsnapping der zeven delinquenten uit de strafgevangenis te Breda. Voorschotan (Grote Vink): Ten. toonstelling „De Bonte Duif". ZONDAG: Voorschoten (Grote Vink): Ten* toonstelling „De Bonte Duif". MAANDAG: WOENSDAG Het Gulden Vlies: Filmavond Ned. Ver. an Ex pol. getangenen u. d. bezettlngs- DONDEKDAG: Schouwburg: K. en O. „Rotterdams Toneel". „Hendrik IV", 8 uur nam. DE BIOSCOPEN Trianon ..Alaska" (alle leeft.) Zondag 2 15. 4.30, 7 en 9.15 uur; overige dagcu 2.30. 7 en 9.15 uur. Hex „De eenogige Indiaan" (14 Jaar) Zondag 230. 4 45, 7.15 cn 9.15 uur; overige dagen 2.30, 7.15 en 9.15 uur. Casino „Mevrouw maakt carrlere" (14 Jaar i Zondag 3 30, 4.45, 7 en 9.15 uur; overige dagen 7 en 9 15 uur. Voor de Jeugd dagelijks behalve Zondag „Sneeuw witje en de 7 dwergen" 2.30 uur. I.uxor „Operatie Cicero" (14 jaar) Zon dag 230. 4.45, 7 en 915 uur; overige dagen 2.30. 7 en 9.1S uur. Lldo „De Crlmson-plraat" (14 Jaar) Zondag 2 30. 4.45. 7 en 9.15 uur; overige dagen 2.30. 7 en 9.15 uur. aargenomen door Apotheek Duyat-r, Nieuwe Ryn 18. tel. 20523 en de Doeza- Apotheek. Doczastraat 31. tel. 20313. Te Ocgstgeest door de Oegstgeestcr Apotheek, Wllhelmlnapark 8. tel. 26274. De geneeskundige Zondagsdienst to Lelden wordt van hedenmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 8 uur waargenomen door de doktoren Jansen. Langezaal. Van Leeuwen. Nleuwzwaag en Postel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1953 | | pagina 2