Mej. Emilie Knappert overleden DAMCLUB LEIDEN" 25 JAAR! Goede inzet van K. O.'s toneel-seizoen In de ouderdom van ruim 92 Jaar is te lUarlem overleden mej. Emilie h arlotte Knappert, oud-directrice van het Lcidsehe Volkshuik aan de Apo- Ihekersdijk en van de School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam. Hoewel Emilie Knappert reeds bijna 40 jaar celeden «Ie Sleutelstad verliet. h!',f' .h""r naam vooraltlid verbonden aan het I.eldsche Volkshuis, waaraan 7I1 bi| de oprichting In 1899 de eerste directrice ontzaglijke verdiensten heeft verworven. Maatschappelijk Werkster van de hoogste rang DINSDAG 23 SEPTEMBER rij zich Wn menen haar nagedachtenis niet beier te kunnen eren dan door te her- Ju'.en wat mej M. P. Zaalberg, geduren de langer dan 26 jaar secretaresse van I an het Best uur van het Volkshuis en wijlen mej Daatie van Eek een van haar vroegste medewerksters, in ons b ad schreven ter gelegenheid van haar tach tigste verjaardag in 1940: Allereerst mej. Zaalberg: ..Zou er iemand zijn onder de wat oudere Leidenaren van welke rang of stand ook die. bij het lezen isn de naam van mej Knapeprt. niet wordt doorstroomd door een gevoel van dankbare eerbied en hartelijke genegen heid? Officieel was mej. Knappert de eerste directrice van het Leidsche Volkshuis, w uraan zijn jaren lang haar beste krachten heeft gegeven, maar zll was meer dan dat. Zij betekende voor ons al en. hare medewerkers en hare leerhn- igen de verpersoonlijking van de hoog st? levenswaarden, die er zlin. Ik weet zeker, dat ik uit naam van houderden stadgenoten spreek, wanneer ik zeg. dat wij betere mensen zijn ge worden. omdat wij een deel van ons le ven mej Knappert naast ons hebben gehad. Wat was het. dat haar die ih- v oed gaf? Het vele. dat zli ons. op al lerlei gebied, leerde? Ja. natuurlijk, ook dat, maar méér nog datgene, wat zij zel ve was Ik herinner mij, hoe zij eens vertelde. dat zij. als kind. bi) de herstelling van I een gebouw had gezien hoe de zuilen. die er de versiering van uitmaakten, van binnen uit planken bestonden en I hoe zii toen in ontzetting haar vader's hand had gegrepen: de binnenzijde an ders dan wat de buitenzede toont! Altu is dat haar meest kenschetsende eigenschap gebleven: haar afschuw van alle onechtheid. Juist de omstandigheid, dat er nooit twijfel mogelijk is aan. de waarachtigheid van haar gevoe'.ens, geeft haar de grote invloed, die er te allen tijde van haar is uitgegaan. Wordt eigen kleinheid niet het best gezien te gen een achtergrond van geestelijke hoogte? Ik moge besluiten met een herinne ring uit haar eigen gelieldc Volkshuls. Het was od een clubjesavond, dat een van de fabrieksmeisjes peinzend voor zich uit zat te staren. Op onze vraag, waaraan zli dacht, kwam langzaam en met voor haar ongewone ernst het ant woord; aan juffrouw Knappert #n hoe zij zou zijn geweest, als ze in onze stand had geleefd. Ik zie haar voor me: een f'lnke vrouw, de hele dag bezig en allen die in haar omgeving zün even knap en fatsoenlijk." Toen wij dit later, lachend, aan mej Knappert oververtelden, keek zij ook ernstig, zoa's het meisje had gedaan en i niet stille stem: dat is. geloof ik. het beste compliment, dat ik ooit ln mijn leven heb gekregen. En mei Daatie van Eek een zuster van d? bekend» socialistische voorman mr v» A v^n Eek voegde daaraan toe; Ze was lerares in het Frans in Scheve- ntngen en voelde zich aangetrokken tot het godsdienstonderwijs. Ze haalde dfe vare akte in de helft van de tijd, welke een ander er voor neemt. Prof. H. Oort. de geestelijke vader der Zondagsschoolleidsters, was ook haar leermeester en ze vond bij zijn familie een vriendelijk tehuis. Later gaf ze zelve catechisatie. een der pioniers in ons land. als hulp aan de laatste vrijzinni gen predikant hier ter stede. Er gaat een verhaal, dat een klasse soldaten en onderofficieren, bij voorkeur aan haar werd toevertrouwd: zou een van haar leerlingen haar ooit kunnen vergeten? Toen kwam, met behulp van de phllantroop Jansen, het wykgebouw Geloof. Hoop en Liefde" tot stand. Zij zocht daarvoor de mensen uit en vond met haar ongelofelijke werkkracht tjjd alles te leiden. Maatschappelijk werk van de Protestantenbond. In één woord de voorganger van het Volkshuis. Club jes (naai- en speelclubjes). ontwikke lingscursussen, een spaarclub voor ko- Jen. een tekenschool, kinderfeesten en «laar het gebouw uitging van de Prot. Bond ook Zondagsschool en preek- avonden. Dit alles bracht zij tot stand in Oostelijk Leiden, in de vroegere wijk lan ds. Van Boekeren, waar vreselijke toestanden heersten onder dé verarm de fabrieksbevolking. Met behulp van burgemeester Was werd de stad in wijken verdeeld. Iedere richting kreeg haar afdeling en aan ons werd de Langestraat en de Prin senstraat toegewezen. Ook hiervan was Emilie Knappert de scheppende macht en de bezielende kracht. Later kwam er een zelfstan dig hoofd van het Wijkgebouw. Maar ik moet prof. Oort niet overslaan: het fonds voor de directeur of de directri ce werd dan ook OortTKnappert-fonds genoemd, opgericht bij prot Oort's 80- sten verjaardag. Daarop wijdde mej. Knappert zich aan het Volkshuls, om later naar Amster dam te gaan. Wat een invloed heeft zij Kynologenver. „Rijnland" opende het seizoen EEN GOEDE INZET Er bleek voor de openingsbijeenkomst van de Kynologenver. „Rijnland" een dusdanige belangstelling te bestaan, dat een tweede zaaltje van „Zomcrzorg" moest worden bijgetrokken. O a. waren ook vele leden van zuster- c'.ubs uit Den Haag, Wassenaar en Delft aanwezig, die door de voorzitter, dr Ir P C Lindenbergh hartelijk werden ver- lkomd evenals de spreker, de heer H van Wingerden uit Oudc-Wetering. d:e vervolgens een causerie hield over De hond en onze liefhebberij". Door ijn veeljarige ervaring als kennelhouder n keurmeester was dc heer Van Wm- erden ln staat de aanwezigen tal van uttige aanwijzingen to geven op het -«•bied van keuze, karaktereigenschap pen. voeding/uitwendige verzorging, op- eding en teeltkeuze van de hond Het bestuurslid, de heer Alers uit Wassenaar herdacht in warmgestelde bewoordingen de heer Bos uit Leeuwar- cen. een van Neerlands beste kynolo- -en. die Zaterdag J1 tengevolge van een «ulo-ongeval om het leven ls gekomen. De heer Bos heeft zeer veel gedaan voor de verheffing der Friese hondenrassen. Tenslotte vertoonde de secretaris-pen- ngmeester de heer G. Smits een aan- !»1 fraaie, zelf vervaardigde kleurenfilms. van de recente tentoonstelling in Wa=scnaar. het concours d'élégance op de Hofstadshow en de grote Zwitserse expositie in Burgdorf. Een leerzame gedachtenwisseling bc- 'loot deze geanimeerde bijeenkomst. uitgeoefend op ons aller geestelijk en maatschappelijk leven. Als we meen den ln haar geest te spreken, was ze al weer twee treden hoger, op de stel le berg en een hand gaf ze niet altijd. Ik denk bijv aan de Dante-cursus t Doordat ze altijd groeide, bleef ze jong! Meer dan haar grote kennis was haar grenzeloze energie en haar liefde vol hart voor de armen en verdrukten. Ieder, die haar pad mocht kruisen, nam schatten mede naar huis, geeste lijke schatten. In dc hele wereld was ze thuis en vond zc mensen, broeders en zusters. Behalve haar onvermoeid werken voor het Volkshuis (1899-1914) en dc School voor M.W. te Amsterdam «1914 -1926i heeft mej. Knappert ook als be stuurslid van het Vacantiehuis ,,Dc Vonk" te Noordwijkerhout en het Am sterdamse „Ons Huis" uitnemende maatschappelijke arbeid verricht. Haar naam zal by allen, die haar gekend hebben en wie zij tot zulk een grote zegen is geweest, met lichtende letters blijven voortleven. Een rijk en welbesteed leven is ten einde. Dank en ere zij haar nagedachtenis. De crematie van het stoffelijk over schot zal a.s. Donderdag geschieden te Westerveld, na aankomst van trein 11.01 uur. „India en Pakistan" was het onder werp, dat mevrouw dr J. E. van Lohuy- zen—de Leeuw voor de Leidse Amateur Fotografen Vereniging behandelde. Niet alleen was het gesproken woord inte ressant, doch mevrouw van Lohuyzen bracht ons ook in de Indiase sfeer door haar goed in kleuren gefotogra feerde kleuren-dia's welke tijdens haar causerie getoond werden. Een land met vele tegenstellingen door zijn zeer arme en rijke bevolking, zijn koude nachten en warme dagen, moderne en zeer obde bouwkunsten. Wij zagen o a. tempels uit de tlld van ±1200 prachtig met beeld houwwerken en massief gouder. versle ringen. paleizen van de Maharadja's en dc verblijven van de haremvrouwen Een land. rijk aan cultuur. De voorzitter \an L-A.F.V. de heer Gompelman. dankte spreekster voor het geen zll te zien en te horen gaf. Deze woorden werden met een warm applaus van de in groten getale opgekomen le den bevestigd ACADEMISCHE EXAMENS Geslaagd voor het doctoraal examen Nederlands recht de heren J. P. Bocrs- nia 'Leiden), B. W Cohen 'Voorburg', C. M. G. ten Raa 'Bentveld'. A. A Ver beek 'Den Haag'. J. L. Versteeg 'Ame- rongen) en W. F. J Stenger 'Dord recht \oor het voorbereidend kerkeliik examen de heren A. v. d. Ven 'Wasse naar), M. G. Baldee (Rotterdam). Wcgpns het niet verlenen van voorrang kwam een 43-jarige brom fietser uit de Van Bemmelenstraat gis termorgen op het kruispunt Lorcntzka- deZeeman laan in aanrijding met een auto Met schaafwonden en een gebro ken enkel vervoerde do EHD hem naar het Academisch Ziekenhuis. Leidse Universiteit GELDEN UITGETROKKEN VOOR ENKELE NIEUWE LEERSTOELEN. In de toelichting op de Rijksbegroting j voor onderwijs, kunsten en wetenschap pen wordt met betrekking tot' de Letd.se I Universiteit om. het volgende opge merkt: De' snelle ontwikkeling van de weten schap maakt het nodig voer onvoor ziene gevallen te kunnen beschikken over middelen om aan wetenschappe lijke ondernemingen enige steun te kun nen verlenen. Rekening is gehouden met de aan stelling te Leiden van de hierna ge noemde functionarissen, welke bij de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek en het daarbij aangepaste hoger onderwijs onontbeerlijk zijn te achten. Een tweede gewone hoogleraar ln de geschiedenis van het Christendom wordt joorgesteld, omdat dit vak zich de laatste honderd jaar snel heeft ontwik keld cn uitgebreid, zodat het te veel om vattend voro één hoogleraar ls ge worden. Een gewene hoogleraar in de verge- Ijkende rechtsgeschiedenis der oudheid nstede van een buitengewone hoogleraar wordt gevraagd, aangezien de betekenis van het vak en de omvang van de taak van de betrokken extra-crdinarius deze •inzetting wettigen Dat de erfelijkheidsleer aan deze Universiteit niet wordt gedcceerd wor;it otschouwd als een leemte, waarin door de aanstelling van een gewone hoog leraar ware te voorzien. Teneinde een nauwer verband te leg gen lussen de biologie en de natuur kunde ls het gewenst aan de faculteit der wis- en natuurkunde een gewone I hoogleraar in de biophyslca toe te i voegen. Een ordinariaat, dat thans be- zet wordt door een buitengewone hoog leraar, kan daarvoor worden aange- j wend. wanneer voor deze functionaris I een extra-«irdinariaat wordt ingesteld. I Hiervoor zijn gelden uitgetrokken. Het grote percentage studenten in de 'scheikunde, dat de biochemie als hoofd- ol bijvak voor het doctoraal examen kiest, terwijl de faculteit geen docent telt, .die ln dit vak gespecialiseerd is, maak het wenselijk over te gaan tot dc aanstelling van een buitengewone hoog leraar in dit vak. De toegenomen betekenis van het vak Griekse taal- en letterkunde van de oud- Christelijke de Byzantijnse en de nieuwere tijd, waarvan ook de Slavist en Orientalist kennis dienen te nemen, wett igt de omzetting van het extra - ordinariaat ïn een gewoon hoogleraar schap. Voor de studie van de Engelse taai en letterkunde besttaat een zodanige be langstelling, dat ér aanleiding ls het in 1952 ingestelde ordinariaat te be stemmen voor de Engelse taalkunde en daarnaast een extra-ordinarius te be noemen in de Engelse letterkunde. GOUD IN ZILVEREN RAND Zakenjubileum M. Brinks Een dezer dagen was het 25 jaar ge leden. dat wii'.en de heer M. Brinks ln het perceel Turfmarkt 11 de grondslag legde voor de sinds Juni 1938 op de Haarlemmerstratat 126 gevestigde zaak in goud- en zilverwerken annex horlo gerie der firma M Brinks Na het over lijden van de oprichter-eigenaar in Mei 1944 werd de zaak voortgezet door zlin echtgenote, mevr. P. S. Brinks-Poptie. die zich nog dagelyks met de gang van zaken büzig houdt, daarbil geassisteerd door haar beide zoons, de heren W. en M. Brinks. Dank zij de grote vakkennis van hun vader, die indertild werd uit verkoren om het huldeblijk der Leidse burgerij, aan HKH Prinses Juliana aangeboden bii gelegenheid van het ein de van Haar studietijd aan de Leidse Academie te vervaardigen (een in Ivoor en goud gevat uurwerk bekroond door ejen afbeelding van de Leidse Univer siteit) «n voorts werd aangezocht tot de veriaardiging van de burgermeesterlljke ambtsketen we'ke bij de Stadhuisbrand in 1929 was verloren gegaan, hebben de huidige firmanten een goede leerschool doorlopen. Ter gelegenheid van dit zilveren Jubi leum werd cuteren een druk bezochte receptie gehouden, waar talriike zaken relaties. vrienden en bekenden de ge lukwensen hebben aangeboden. Boven dien vertolkten een schat van bloemen en ve'e telegrafische en schriftelijke ge lukwensen de waardering, welke men dit „driespan" jn ruime kring toedraagt. Ook de kring Rijnland van Goud- en Zilversmeden zorgde voor een passende huldiging. DRIE JUBILEA BIJ N.Z.H. In de komende dagen zullen niet min der dan drie employé s van de N Z H. V.M. hun 40-jarig jubileum in dienst dezer onderneming herdenken. Het zyn •op Maandag 29 dezer de heren W. Sloos, conducteur te Leiden en W. C. de Wek ker, ambachtsman 1ste klasse te Rijns burg. terwijl de völgende dag de heer H. Karreman, voorman ambachtsman cn eveneens woonachtig te Rijnsburg, de 40 Jaar ook vol hoopt te maken. Het gebouw Rapenburg 8 Het stemt tot verheugenis, indien naast de vele berichten omtrtent ver val en afbraak van oude monumenten ook eejis kan worden medegedeeld, dat een belangrijk oud gebouw in oude luis ter wordt hersteld J Dit laatste doet zich hier voor: toen I in Januari 1950 de Nationale Levens- I verzekering-Bank N V. te Rotterdam het bekende pand Rapenburg 8 alhier aankocht, heeft zij n.l het plan opge- I vat dit mooie perceel in de oude staat terug te brengen, waartoe grondige res- tauratle nodig werd. I Terwijl men met een en ander bezig was. bleken deze werkzaamheden meer te omvaten dan oorspronkelijk wasvoor zien. doch anderzijds konden verfraai ingen worden aangebracht, waardoor j vooral het interieur zeer vooruit ging. j Veel medewerking werd ondervonden van j de zijde van het Ministerie van Onder- w ijs. Kuntsen en Wetenschappen en I eveneens van de directeur van „De Lakenhal" alhier. Onder deskundige leiding van het Architectenbureau Ir H. van Oerle en J. J. Schrama, alhier, is na gestage ar beid van vele maanden het werk nu zover gevorderd, dat thans de laatste hand aan het opknappen en de inrich- j tlng kan worden gelegd: het laat zich 1 aanzipn. dat omstreeks November a.s. het perceel officieel zal kunnen worden geopend Wanneer een en ander geheel zal zijn gereed gekomen, zal daarmee niet alleen de „Nationale" een mooi bij kantoor rijker zijn geworden, doch te vens een fraai Lelds gebouw tot in lengte van dagen behouden zijn en onze gemeente daarmede een belang rijke aanwinst hebben geboekt. Bonaventura K. ti O. heeft gisteravond in onze schouwburg het toneel-seizoen geopend met de opvoering door de Rotterdam mers van het toneelspel in drie bedrij ven „Bonaventura". De nog onbekende Engelse schrijfster Charlotte Hastings ls er lngeslaagd om een merkwaardige thriller te fabriceren. Hier geen zoeken naar de dader van een moord, maar zoeken naar de on- I schuld van een ter dood veroordeelde I vrouw wegens moord op haar liederlijke broer. Wegens een onverwachte overstroming i moeten twee politiebeambten, die een ter dood veroordeelde vrouw begeleiden naar de gevangenis, waar het vonnis j aan haar zal worden voltrokken, de wijk nemen ln een klooster. Daar Is het zus ter Mary, die in het kloosterleven Bo naventura wordt genoemd, en de lei- ding heeft over het bijbehorende zieken huis, die in zich voelt de zekerheid, dat het doodvonnis ten oni echte Is geveld en onwillekeurig denken we aan Grompie zich cp voor spant haar on- 1 schuld te bewijzen Hoe zij daarin slaagt l en hoe zU de ware moordenaar weet te j ontmaskeren, wij zullen dat niet vcr- I klappen, want er volgen nog een paar voorstellingen van dit geslaagd toneel werk, al trekt het. ln den beginne wel enigszins en dreigt het af en toe wat te zoetelyk te worden. Maar prachtig is het laatste bedrijf, waarin een aangrij pende climax wordt bereikt. Dat het geluk een toontje meehelpt, och, niet i voor niets luidt het gezegdezonder ge luk vaart niemand wel. I Zouden wij de ontknoping vertellen, I dan zou er voor de komende bezoekers veel van de verrassende aardigheid ver loren gaan! Het Rotterdams Toneel geeft aan deze thriller een sublieme vertolking over de ganse linie in prachtig sluitend samen spel. Zelfs zonder het toneelwerk is dit spel een gang naar de schouwburg zeker over-waard. Cahrlotte Kohier speelt zuster Bona ventura geheel over het zoetelijke heen in strakke lijn en weet te boelen van begin tot eind in zeldzaam doorvoeld spel van bijzonder warm aanslaand ge halte en zij vindt in FicntJe Berghegge als de ter dood veroordeelde een knap tegenspeelster. Naast hen uillen wij nog speciaal memoreren de keukenprinses van het klooster van Coba Keiling, de dorpsgek van Ad Nyons, die zich knap voor overdrijving weet te vrijwaren cn in het laatste bedrijf de dokter van Adolf Rllkens. die zün krachten hier voor blijkbaar spaart. Maar. zoals ge zegd. er is geen enkele zwakke plek Alle hulde aan de regisseur. Frits van Dijk. Ook de décors van ir A. Viergever passen mooi en geven suggestief het kloosterleven aan. Een goed geslaagde Inzet derhalve, die door de geheel gevulde schouwburg met groot enthousiasme werd ontvangen en met ovationeel applaus werd beloond. M. Voor de aanvang werd op verzoek, terwijl allen zich van hun zetels verhie ven. één minuut stilte betracht als piëteitsvolle herdenking van de overle den grootmeester van het Toneel, Cor Ruys. Zoals men zich wellicht uit een ln dit Blad verschenen artikel van onze gemeente-archivaris, mr R. van Roijen zal herinneren stond op deze plaats eertilds het woonhuis van een oud Rijnlands geslacht, (1420), dat later diende als klooster voor de zusters van Sint Barbara en daarna meermalen als logement (Prinsenhof) van de Prinsen Willem I, Maurits en Frede- rik Hendrik. In 1668 werd het gebouw afgebroken, het terrein verkaveld en verrezen er 4 grote panden, waarvan hét perceel Rapenburg 8 uitwendig nagenoeg onveranderd is gebleven. Het werd achtereenvolgens bewoond door de secretaris van het Hoogheem raadschap Rijnland, mr Johan Huls hout, een zoon van mr Dirck de Raad, burgemeester van Rotterdam, die la ter zelf president-burgemeester van Leiden werd, Jonker Nlcolaas van Boetzclaer, mr Nlcolaas Hartlngh, prof. Meinard Simon du Pul, de lijf arts van Koning Willem I. prof G. C. B. Surlngar en ing. P. Zillissen. een handelaar in bouwmaterialen, terwijl het sinds de eeuwwisseling als Malson Prins, later Malson Bruins dienst heeft gedaan voor het geven van gerenom meerde diners, ontvangsten en par tijen. Nu de vacanties tot het verleden be horen. heeft ook de afdeling Leiden van de Ned. Vereniging van Huisvrou wen haar activiteit weer opgevat. Giste ren kwamen de leden in een openings middag in „Het Gulden Vlies" bijeen. Het was daarbij een verblijdend teken, dat direct al vele dames aanwezig wa ren. Dc presidente, mevr. A. Groen Nieuwenhuizen Segaar. die een woord van welkom en inleiding sprak, achtte dit een Tioopvol teken en gaf allen de verzekering, dat het bestuur ook dit seizoen weer alle krachten zal mobili seren om tot attractieve bijeenkomsten te komen. Voor deze middag waren dat dc dames G. M Lindenbergh en E. Simmermans. Gaf mevr. Lindenbergh een boeiend relaas over haar reis naar Amerika, het land van de onbegrensde mogelijkheden, mej Simmermans gaf in een populair gestelde causerie de dames een lesje in „goed handwerken". Voorts besloot de afdeling haar adhaesle te betuigen aan het voorstel van het H.B., dat beoogt zich aan te sluiten bij de Federatie voor Vrouwe'-ljke Vrijwillige Hulpverlening. Heden herdenkt de „Damclub Lel den" de dag dat zij voor 25 jaar werd opgericht. Het was een gelukkige dag in het jaar 1927, dat de destijds be kende dammers Klecr, S w e ris en Col- pa de hoofden byeen staken cn dc fundamenten legden tol de stichting van DCL. DCL was dc 2e damclub in Lelden, wat betreft de volgorde van oprichting en er heeft jarenlang een soort traditionele rivaliteit bestaan met het oudere LDV. Pas sedert 1950 is het. dat gesproken kan «orden van een meer algemene verbreiding der spelbeoefening in de stad Leiden. In dc afgelopen 25 jaar heeft DCL i anzelfsprekend heel wat meegemaakt. Zeer slecht waren bv. de jaren 1933 en '34, waarin zelfs algehele liquidatie dreigde. Ook de Jaren 1938—'39 brachten grote moeilijkheden Het spel zat echter reeds toen te diep geworteld in dc dam mers, dan dat DCL er het leven by ln schoot. Immers, steeds duiken de namen op van hen die de kern vormden en het roer niet loslieten, zoals S v. d Reek, de gebr Laterveer en de gebr Olivier. Hoogtepunten, schitterende resultaten in de competitie en in persoonlijke wed strijden bleven evenmin uit. Sedert ja ren behoort DCL tot de sterkste hoofd klasse clubs ln Zuid-Holland. Onder uit stekende omstandigheden vierde men in 1947 het 20-jarig bestaan, toen de we reldkampioen Ghestem op bezoek kwam en simultaan en persoonlijke partijen speelde. Het Jaar daarop verrichtte de club een prestatie die enig is ln de analen der internationale damhistorle, men wisteen Paastournool te organiseren waaraan liefst 350 dammers deelnamen, onder wie 27 meesters en kampioenen Ook de allergrootsten als Roozenburg. Keiler Vos. Dukel en Metz wisten toen de weg naar Lelden te vinden. In 1950. na de gradatie van LDV stond DCL op de hoogste top van haar kunnen en kwam zij uit tegen de sterkste Haagse clubs Op organisatorisch terrein ontstonden „Wijs anderen den Weg" De Leidse Groep van Geünieerde Theosophen opende het nieuwe werk- seizoen Zondagmorgen met een openbare bijeenkomst. Het behandelde onderwerp was: „WUs anderen den Weg". Dit voorschrift is ontleend aan het mystieke Juweel, dat bekend staat onder de naam van: „De Stem van de Stilte". Die weg is, wat mevrouw Blavatsky eens noem de: de weg, die leidt naar het hart van het heelal, het centrum van geestelijke uitstorting, waarvan elk menselijk we zen als het ware een straal of vonk is. Die vonken hebben zich in de loop der evolutie ln dc stof gestort, daarbij het grootse zedelijke offer brengend, dat ten onrechte de zondeivval wordt genoemd. Als het keerpunt is bereikt, keren zij op hun weg naar dat middelpunt terug, de stof mol zich meevoerend totdat bij het voltrekken van de geestelijke apo theose, die de ondergang der wereld wordt genoemd, Geest en Stof elkaar terugvinden en samen opgaan in het hart van Het Grote Onbekende. Dit ls de weg voor iedere mensenziel en het is daarby een natuurlijke plicht, dat meergevorderden de achter hen staan- den helpen op die weg naar huis. Van daar dit voorschrift tot dienstbetoon. In de praktijk van het leven is dan de I vraag belangrijk, nadat wij ons van het „wat!' en het ..waarom' van onze I menselijke taak bewust zijn geworden, hoe wij dat dienstbetoon moeten uit- I meren. Huip kan stoffelijk mentaal en zedelijk zijn. Voor het gebod, dat hier I besproken wordt, komt alleen de laatste j in aanmerking. De andere zijn middel, de laatste ls doel. Op zichzelf leiden de eerste niet tot geestelijke groei en ver rijking. De grootste hinderpaal op de weg opwaarts is onkunde in handel en wandel WIJ moeten dus kennis omtrent, de aard. betekenis en bestemming van een juiste levenswandel beschikbaar stellen, en dc waarde daarvan door ons voorbeeld bewyzen. Niet slechts woor den: daden moeten hierop volgen. Dit moet onopvallend geschieden, en nooit de vorm van propaganda, die uiteraard suggestief is. aannemen Wij mogen dus niet verder gaan dan te laten blijkep, dat er ware levenskennis is cn hoe die bereikt kan worden in de hoop. dat hier en daar een zaad op goede bodem val len zal. Zodoende vervullen wij de p!.cht de weg te wijzen, en wij moeten ons gereed houden, om. waar dit ge vraagd wordt te helpen, die weg te wij zen Wij kunnen niet meer doen dan loor anderer wegwijzers, landmerken, tekens op dc weg achter te laten. De w eg naar het Koninkrijk der Hemelen moe' zelfstandig, uit eisen kracht en aandrift en niet aan de hand van een priester voorganger, of leider worden j I afgelegd. in 1949 moeilijkheden en vond onder leiding van de leden Hulsman en Mer- tens een zéér ingrijpende reorganisatie plaats, die anderzijds geleid heeft tot het oprichten van de damvereniging „De Sleutels". Het dagelijks bestuur der jubilerende club bestaat thans uit de heren W. La terveer. A v. d. Putten cn E. de Wekker, welke leiding al het hare bijdraagt om de toekomst van DCL te verzekeren. Het clubkampioenschap berust voor d® derde maal in handen van de heer J. Mertens Een feescommissie, bestaande uit- de heren P Olivier. F. Lardee cn G. Redegeld regelt de jubileumwedstrij- cen en de feestelijkheden voor een her denkingsavond Onlangs werd tot cre-hd benoemd de heer S. van der Reek, die als enige reeds 25 Jaar, van de oprich ting af dus. lid is. De „Damclub Leiden" ziet de komen de jaren met groot vertrouwen tegemoet. Huisman kampioen liet puntenaantal thans door Huis man 'LDV) behaald in de wedstrijd om het kampioenschap van Leiden is 1 zodanig, dat geen van de andere deel- i nemers dit nog bereiken kan. zodat hij het kampioenschap prolongeert. I In de le klasse ls het Brouwer („De I Sleutels"» die een dusdanige positie wist te bereiken en eveneens dus het kam- I pioenschap behaalde. In de 2e klasse is vermoedelijk Storm (DES) degene die de eer in de wacht I zal slepen, hoewel hij nog niet geheel uitgespeeld ls. Hoe de verdere verdeling der prijzen, in 't bijzonder in de hoofdklasse, zal uit vallen is nog moeilijk te bepalen. Ver moedelijk wrint Slingerland de 2e prijs, terwyl voor de 3e en 4e. Mertens cn Heemskerk wel de beste kansen hebben. De animo ln de hoofdklasse was dit .'aar opvallend groot, zelden werd door een zo uitgebreid aantal sterke spelers deelgenomen Zulks in tegenstelling tot de wedstrijden om het districtskampioen schap. R.K. Middenstanders openen het seizoen WAT SANTOS DOET. De afdeling Lelden van de RK. Mid denstandsbond heeft gisteravond in „Den Burcht" met een propaganda- bijeenkomst het seizoen ingezet. Deze samenkomst, welke een feestelijk karak ter droeg en bovendien in het teken van Santos stond, werd geopend door de voorzitter, de heer J. C. J. Lambermont, die in het bijzonder de geestelijk advi seur. rector F. Bemefeld, welkom hee'te. Spreker, die de aanwezigen de verzeke ring gaf, dat het bestuur ook dit jaar weer zal zorgen voor een aantrekkelijk winterprogramma, zo heeft o.a. prof mr C. P. M. Romme zich bereid verklaard een praat-nvond te leiden, wees in het kort op het belang van een hechte R K middenstandsorganisatie. Ofschoon men verschillend kan denken over de uitslag der verkiezingen, schonk het spreker gi;ote voldoening, dat de naam van de heer Bachg een in R.K. midden standskringen bekende figuur wordt genoemd om een hoge post te bekleden. Het gezelschap van Adrle van Oor schot, waarin o.a. waren opgenomen Henny Fmtaine en Adrl Kaan (liedjes by de gitaar), zorgde deze avond voor een afwisselend programma, dat om. bestond uit telepathie en goocheltoeren. Wat de artisten echter ook probeer den, de stemming kwam niet. De zaal. koud en slechts half gevuld, bleef koel en onbewogen, als behoorde lachen tot een verderfelijke bezigheid. Na de pauze kwam de heer Lohman van het Santosbureau de aanwezigen warm maken voor het prachtige werk van Santos, dat geheel gebaseerd is op de saamhorigheidsgedachte van de mid denstanders. Juist deze saamhorigheid is zo belangrijk: het geld komt pas op de tweede plaats. Toch mag ook dit geld niet verwaar loosd worden. Er zijn thans zoveel mid denstanders die in nood verkeren. 250 wachten er op sanatorlum-verplcging en ieder geval kost f. 2.500— per jaar. In 1951 werden er meer dan 80.000 verpleeg- dagen betaald, dank zU de milddadigheid van eigen leden. Daarom deed spr. een dringend beroep op de leden, om hun •beurs wyd te openen en de schalen goed te vullen. Hetgeen direct daarop ge schiedde. De heer Lambermont sprak aan het einde van de avond een woord van dank en tot weerziens, waarna de heer Evert Casteleln de danslustlgen nog lange tijd bijeenhield. The Gold Starband o.I.v. de heer J. J. Nederlof zorgde daarbij voor de dansmuziek. R.K. H.B.S. viert 25-jarig feest Od 19 September 1.1. was liet 25 jaar geleden, dat de R.K. H.B.S. tc Leiden officieel geopend ivcrd in het gebouw van dc voormalige Zeevaart school aan het Noordcinde. Er werd begonnen met 18 leerlingen en 10 leraren. Van de laatsten zijn er thans nog vier in functie, die dus met dc school hun zilveren jubileum vieren. Het zijn de heren M. Berlcls. J. Cas- telein. J. A. II. Cranssen cn P. A. M. Haanappel. Al spoedig groeide het aantal leerlin gen en toen in 1932 het nieuwe school gebouw aan de Marien poelstraat waaraan een klooster van de paters Franciscanen verbonden werd in ge bruik genomen kon worden, waren er reeds 150 longens. In de loop der la ren steeg het aantal voortdurend tot dat kort na de bevrndine het maximum van 460 werd bereikt. Thans znn er on geveer 400 leerlingen en 27 leraren Een dieptepunt in de schoolgeschiedc- is was de inbeslagname door de Duit se. bczaetter.5 in het vooriaar van 1943. Dank zll de medewerking van de'Chr. H B S in de Kaeerstraat konden de les sen enige weken later in dat gebouw vervolgd warden. Na de bcvriidine trof men in de .Marlënpoelstraat een totaal verwaarloosd gebouw aan. Toch kon de school er spoedig hervat worden. In 1947 werd er bovendien een R.K. H.B.S. voor Meisjes opgericht, aanvan kelijk verbonden aan de HBS. voor Jongens. Hiermede was echter de tank van pater B. de Goede, de eerste di- Officiële publicatie AFSLUITING VERKEER. Burgemeester en Wethouders van Lel den brengen ter openbare kennis, dat zil hebben besloten het Gerecht met Insane van 23 September 1952 tot cn met 21 October 1952 gesloten te verklaren voor het verkeer met alle voertuigen, ril- en trekdieren cn vee. recteur. nog niet ten einde, voordat hij in. 1950 ziin functie neerlegde was het hem gelukt de school ln een Lyceum om te zetten .zodat zlin opvolger, pater W. Geurts. geen directeur maar rector werd. Reeds lang bestaan er plapnen tot uitbreiding van het gebouw; ze worden thans door de Rijksgebouwendienst be studeerd. Het ligt ln de bedoeling een nieuwe vleugel te bouwen tegenover het klooster, omdat het gebouw, aanvanke lijk berekend op 300 leerlingen, veel te klein geworden is. De feestelijkheden beginnen Zater dagmorgen met een H. Mis ln de Har- tebrugskerk, waarna in de aula een officiële herdenkingsbijeenkomst wordt gehouden, tijdens welke het feestje- schenk wordt aangeboden. A s. Zondag worden de oud-leerlin?en op school verwacht. Tijdens deze reünie zullen enige leraren „herhalingslessen geven. De lichting 1952 niet meegere kend. werden er in totaal 2080 leerlingen ingeschreven; van hen deden er ruim 900 eindexamen, van wie 80' met goed gevolg. Gezien dit grote aantal, wordt er Zondag een Oinke opkomst verwacht Maandag is er feest voor de vier zil veren leraren, 's Avonds zal de toneel club van de school het spel „Arcenicum en oude kant" opvoeren in het Sfc. An- tonius Clubhuls. dat Dinsdagavond her haald zal worden. Ter gelegenheid van dit feest is er een ere-comité gevormd, waarin oa. ook burgemeester Jhr mr F. H. van Kinschot dtting heeft genomen. Zilveren jubileum A. Witmuts De heer A. Witmuts. één der directeu ren van de Leidse Melkinrichting „De Landbouw", zal a.s. Zaterdag het feit herdenken, dat hij vóór 25 jaar zyn intrede in dit bedrijf deed. De heer Witmuts. die voordien te St. Nlcolaasga Fr i als monsteropnemer in het zui- velbedrnf werkzaam was. deed op 27 September 1927 bij „De Landbouw" zijn intrede als assistent-bedryfsleider. Sinds 11 April 1949 treedt hy op als mede directeur. A.s. Donderdagmiddag van 3 tot 5 uur is er in Café-Restaurant „In den Vergulden Turk" gelegenheid om de heer Witmuts de gelukwensen aan te bieden. De adjunct-commies van 's Rijks Belastingen P. S Theelen te Leiden is overgeplaatst naar Bussum. Mej. J. v. d. Linden schrijver ter belastinginspectie Leiden is benoemd tot schrijver A aldaar. Een vijfjarig meisje viel gister morgen in de ouderlyke woning .in het Plantsoen van de trap en daartia door een ruit Met een snijwönd aan het hoofdje en vermoedelijk glas jn het rechter oog bracht de EHD het kind naar het Academisch Ziekenhuis. A.R. aanvaardde verkiesbaarheid van de vrouw Het centraal comité van A.R. Kies verenigingen heeft enige tijd geleden een oommissie ingesteld, die ad,vies moest uitbrengen inzake de verkiesbaarheid van de vrouw voor de vertegenwoordi gende politieke lichamen. In 1921 had een A.R.-deputatenvergadering name lijk als haar gevoelen uitgesproken, „dat by verkiezingen voor staten en raden door de bU het centraal comité aange- candidaat behoren te worden gesteld, zolang de A.R -party niet in haar wet- sloten kiesverenigingen geen vrouwen tigc vergadering van een tegenoverge steld gevoelen b'.ijk geeft." Thans is het rapport gepubliceerd, dat. de door het centraal comité inge stelde commissie ln December 1949 heeft uitgebracht. In dit rapport komt de com missie tot de conclusie, dat de volstrekte uitsluiting van de vrouw van het lid maatschap der vertegenwoordigende lichamen (door de A.R.-party tot dus verre gehandhaafd) behoort te worden vervangen door de mogelijkheid, dat ook een vrouw candidaat wordt gesteld. „Een vrouw kan ln bepaalde omstandigheden de aangewezen versterking van gehalte en schakering van onze vertegenwoor diging in staten of raad biyken". aldus de commissie: die er voorts de nadruk op legt. dat loslating van de volstrekte uitsluiting niet met Gods woord ln stryd Het rapport van de commissie gaat vergezeld van een voorstel van het cen traal comité aan de kiesverenigingen waarin het centraal comité als zijn oor deel uitspreekt, dat het besluit van Oc- tober 1921 niet moet worden gehand haafd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1952 | | pagina 7