VLASVELD's rechtzaken ZATERDAG 3 MEI In Mciuoriatu Ds D. Kuilman Met diepe ontroering heelt de Letdse gemeente het bericht vernomen, dat ds Kuilman gisteravond 6 uur plotseling uit het leven is weggeroepen. Het was velen bekend, dat hij op dokters-advies zich in acht moest nemen en zijn intense werklust moest bedwingen. Maar dat het einde van dit actieve leven zo nabij zou zijn. had niemand vermoed. Duizenden in de gemeente gedenken hem met weemoed en dankbaarheid. Niet minder dan twintig jaar heeft hij de Hervormde gemeente als predikant Ediend. En toen hij in 1948 wegens hel reiken van de 65-jarige leeftijd moest aftreden, bleef hij eerst als hulpprediker en daarna als ouderling aan de gemeente verbonden. Ds Kuilman heeft in deze kwarteeuw een stempel op de Hervormde gemeente gedrukt Allereerst als prediker van het Evangelie. Want daarin lag vooral zijn kracht als predikant. Hij bezat de gave op begrnpelijke wijze en in de taal van deze tijd het woord Gods te verkondi gen zodat het de mensen aansprak. Wars van alle vrome franje en alle cllché's sprak hij recht op de man af. Op de kansel spaarde hij de mensen, ook en juist de kerkelijke mensen, niet. En nie mand nam het hem kwalijk, omdat hy ook zichzelf niet spaarde. HIJ had iets in zich van Johannes de Doper, de boet gezant en tegelijk de wegbereider. Hij trachtte alle vormelijkheid weg te bre ken om ruime baan voor Jezus Christus te maken. Leerling van de vroegere Groningse hoogleraren Jonker en Van Dijk, kon ds kuilman toch moeilyk bij een be paalde ..richting" ingedeeld worden. Daarvoor stond hij trouwens veel te open voor alles, wat er op kerkelijk en theo logisch gebied de laatste 25 Jaar te doen is geweest Onder zijn gehoor waren mensen van verschillende schakeringen. Ds Kuilman heeft het voorrecht gehad en dat is vooral in stadsgemeenten een grote zeldzaamheid om tot de dag van zijn emeritaat toe volle kerken te trekken. Maar niet alleen als prediker, ook als pastor heeft hij grote invloed uitgeoe fend. Wie hem slechts oppervlakkig ken den. konden hem misschen voor een nuchtere verstandsmens houden, een man met een helder hoofd en een za kelijke inslag. Maar degenen, die hem van naby hebben leren kennen, wisten, dat het gevoelsleven by hem domineerde. Hij was een man met een bewogen hart. Voor tallozen vooral in de wykge- meente „Staalwyk" is hij in moeilyke tijden tot een grote steun geweest. Velen kwamen op zijn spreekuur of ln zijn pastorie om hulp of raad en vonden in hem hun biechtvader. En ik ben er zeker van. dat vooral de oud-catechesanteri van ds Kuilman en dat zyn er over die 20 jaar wel een paar duizend met liefde en eerbied aan hem blyven den ken. Hoewel ds Kuilman buiten zijn eigen lijke ambtswerk weinig functies wilde aanvaarden, heeft hij toch steeds een brede sociale, politieke en culturele be langstelling getoond. Het zou te vèr voeren om daar nader op ln te gaan. Deze dienstknecht van Jezus Christus is één en al activiteit geweest. Toen hij de 60 gepasseerd was, zeide hij tegen zyn vrienden op de manier die hem eigen was: „Ik zal de gemeente geen dag langer tot last zijn dan nodig is." Maar toen zijn emeritaat in het zicht kwam. stelde hij het tot de allerlaatste dag uit. Hy kon het werk, dat hem lief was. zo moeilijk loslaten. Met buitengewone toewijding heeft hy zich de laatste jaren aan het Bijzondere K°rkewerk gegeven, een taak, waarvoor hij zo bijzonder geschikt was. Want hy was evangelist in hart en nieren. Om dat hy de tekortkomingen der kerk in verleden en heden kende, gaf hij zich geheel aan het werk onder degenen, die van de kerk vervreemd waren. Ds Kuilman in in het harnas gestor ven. Voor mevrouw Kuilman en haar kinderen een ontzaglijk zwaar verlies. Voor zijn vele vrienden een gemis, dat zij zullen blijven gevoelen. Maar voor ds Kuilman zelf een voorrecht, waar naar hij zelf verlangd heeft. Hij heeft de Genade ontvangen om te mogen werken, tot de laatste dag toe. Voor een man met zijn activiteit zou het moeilijk geweest zijn om invalide te moeten zyn. God heeft het wèl met hem gemaakt. De Hervormde gemeente van Leiden dankt God voor hetgeen HU in deze voorganger haar geschonken heeft. „Zalig zijn de doden, die ln de Heer sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen hen". D. J. Vossers. Ds D. Kuilman plotseling overleden Bijna 24 jaar in de Sleutelstad werkzaam Een schok van ontroering ging gisteravond door de Leidse Herv. gemeente toen bekend werd, dat ds D. Kuilman plotseling was overleden. Ds Kuilman, die zich juist kort geleder op medisch advies van allerlei werkzaamheden had moeten losmaken met name van het Bijzonder Kerkcwerk, waarvan hij sinds het vertrek van ds M. W. J. Geursen naar Australië de stuwende kracht was, voelde zich gisteren de gehele dag normaal, doch een tegen zes uur opkomende benauwdheid, welke hem ln zyn stoel overviel, maakte een einde aan zijn leven. Met ds Kuilman, die de leeftijd van 69 jaar bereikte en die ook na zyn emeritaat, dat hem op 1 Mei 1948 werd verleend, nog een belangrijk deel van zijn tijd en krachten bleef besteden aan het werk, dat hem zo dierbaar was, Is een geliefd en begaafd prediker heengegaan. „Prediker voor heel de gemeente" Ruim 44 jaar op 12 Januari 1908 aanvaardde hy het predikambt in de Ned. Herv. Gemeente van Lellens (Gr.) hc-eft ds Kuilman in grote afhanke- 1 lUkheid aan zijn Zender het evangelie onder brede lagen van ons volk. waar- j mede hy zich in menig opzicht zo nauw verbonden wist, mogen brengen. Zijn frisse, steeds met grote overtuiging uit- I gesproken prediking, was ingesteld op de nood der tyden. Hoewel behorende tot de ethische richting ln de Herv. Kerk. heeft ds Kuilman zich ln de loop der Jaren nooit een bepaald etiket laten op- j drukken, doch voelde hy zich de predi ker voor heel de gemeente, hetgeen mis- schien wel het meest tot uitdrukking kwam in de grote belangstelling, welke tot op het laatst voor zijn woord heeft bestaan. Aangetrokken als by zich voel- j de tot een zuiver bijbelse prediking. I heeft hy daarin steeds als centrale ge- dachte op de voorgrond gesteld. Christus 1 is Heer der Kerk en Koning der wereld. I Ds Kuilman, die zich in 1910 aan zijn I tweede gemeente Huizinge verbond en deze standplaats in 1921 met die van Borne verwisselde, kwam in 1928 naar Leiden, waar hij beroepen was in de I vacature van ds D. Goedhart. 24 Juni van dat jaar deed hy als predikant zijn intrede, om al spoedig in „Staalwijk" het i centrum van zijn arbeid te vinden. Dank zij zyn krachtige leiding en 1 vooral ook de hartelijke medewerking, welke hy geregeld van het wijkbestuur mocht ondervinden, was deze wijk, die bij zijn komst plm. 600 hervormde gc- -\s L). Kuilman. bewogen Daarnaast was hy Indertijd zinnen telde, by zi)n afscheid ln 1948 £n Kkende flguur in de krlna der uitgegroeid tot een ruim 1700 gezinnen i dLnkbestriiders en ceruime thd lfri v omvattende „gemeente". Met het oog op het veelomvattende werk van een nooiaoestuur van de Kon. Bond wijkpredikant was daarin met de komst van ds M. W. J. Geursen enige veran dering gebracht en werd deze predikant de bearbeiding van „De Professorenwyk" opgedragen. Dit was echter van korte duur. want toen ds Geursen „aan Indië werd uitgeleend", werd ds Kuilman, zij het tijdelijk en daarin bijgestaan dooi de hulpprediker ds Vermet, wederom met de pastorale arbeid van deze wijk belast. Chr. Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland. Een prediker van formaat, een vriend der jongeren, een trooster der zieken, een knap organisator en een harde wer ker, die zich zelf weinig rust gunde, heeft de kerk in het algemeen en de Leidse Hervormde gemeente in het bij zonder ln hem verloren. In verband met dit overlijden zal a.s. Woensdagmiddag om éen uur in de - Hooglandse Kerk een rouwdienst plaats van takken van jeugdwerk, waarvan wij vinden, waarna om halfdrle de teraar- noemen het zangkoor, de jeugdkringen 1 voor jongens en de meisjesclubs, terwijl een Zondagsschool, welke bij de komst van ds Kuilman 70 kinderen telde, uit groeide tot ruim 500 kinderen, waar door een splitsing noodzakelyk werd. Ook het catechetisch onderwijs, een es sentieel onderdeel van het werk van de predikant, heeft in Staalwyk onder lei ding van ds Kuilman een verblijdende vlucht genomen. In 1928 begonnen met 3 catechisanten, trad hier al spoedig een verheugende verbetering aan de dag en zag ds Kuilman jaarlijks enige honder den catechisanten aan zyn zorgen toe vertrouwd. Zelfs is wel eens een jaar met ruim 300 catechesanten voorgeko men! Na zyn emeiitaat werd ds Kuilman aangesteld als hulpprediker en zette hij tot aan de komst van zijn opvolger, ds P. Kloek, het werk in „Staalwyk" voort. Bovendien werd hy, zoals gezegd, bij het vertrek van ds Geursen belast met de leiding van het B.K.-werk. Ds Kuilman, die in de kring van het Ministerie van Predikanten een zeer geziene figuur was. naar wiens woord gaarne werd geluisterd, heeft zich ook op het brede terrein der zending druk De heer I. J. Sloos in vrijheid gesteld Gisteren is de heer L J. Sloos, te Oegstgeest, beheerder van verschil lende door de Zuid-Hollandse Beleg-' gings Maatschappij overkoepelde N.V.'s, die op 18 Frbr. tezamen met een medewerker werd gearresteerd, op last van de substituut-officier van justitie te Den Haag mr J. C. Maris, op vrije voeten gesteld. De heer Sloos werd gearresteerd op grond van verdenking van malversaties in de Nederlandse Wetenschappelijke Boekhandel te Leiden en andere onder nemingen. Deze malversaties zouden lo pen tot een bedrag van enkele honderd duizenden guldens. Zijn tezelfdertijd ge arresteerde medewerker werd reeds na korte tijd in vrijheid gesteld. Dezer dagen werd een andere medewerker van de heer Sloos gearresteerd. Melksanering nodig en gewenst? ER IS WAT VOOR. ER IS WAT TEGEN Uitgaande van het beginsel dat de pu blieke zaak in het. openbaar behandeld moet worden, had de Volksparty voor Vryheld er. Democratie, afd. Leiden, een vergadering In Royal belegd, waarop het voor en tegen van de melksanering uit eengezet werd. De voorzitter, prof. dr C. de Boer wees er in zyn openingswoord op dat het hier gaat over een niet poli tieke zaak en dat de politiek er dus ge heel bulten gelaten diende te worden. Namens de saneringscommissie sprak de heer J. H. v. d Kloot. Als voordelen noem de spr. in de eerste plaats de besparin gen aan lonen en vervoerskosten. Belang rijk ls ook dat er mmder verkeer is. Immers de slijters behoeven de stad niet meer in alle richtingen te doorkruisen. Aangezien de klanten vlak bij elkaar zullen wonen is de slijter korter onder weg. hetgeen zeer zeker ten goede komt aan de kwaliteit van de melk. Met na druk wees spr. er op dat er bij de sa nering sprake ls van een vrijwillige overeenkomst, althans op het ogenblik. De tijd zou nl. wel eens kunnen komen dat de regering sanering oplegt' Natuur lijk zijn er enkele nadelen: oude relaties moeten verbroken worden, de huisvrou wen moeten veranderen van leverancier. Men zit vast aan één bepaalde slijter (behoudens beroep bij de saneringscom missie). maar valt dit alles niet weg tegen de voordelen die het heeft voor huisvrouw en slijter? Namens de anti- saneringscommissie sprak de heer G. de Kier. die er op wees dat het gedaan was met de vrijheid, als er een sanering zou komen. De zaak ls niet meer voor uit breiding vatbaar en wat men boven het vastgestelde contingent komt is voor dd collega. Volgens h"t plan van de sane ringscommissie ls iedere slijter om 2 uur klaar en spr. meende dat velen hun vrije middags dan !n andere loondienst zouden gaan doorbrengen. Zaken zonder vent- apparaat gaan te gronde, want de win kelklanten worden nu ook thuis bediend, Prof. dr L. van Itallie overleden Voor de derde maal ln slechts één week verliest dc Leidse Universiteit een van haar grote figuren: op 86-jarige leeftijd overleed gisteren te Heelsum prof. dr L. van Itallie, oud-hoogleraar ln dc artscnijbereidkunde en vergiflleer aan de Leidse Academie. tyd gaf hij op 1 Juli 1936 zijn afscheids college. bij welke gelegenheid prol. dr Goddijn hem namens een huid gingsco- mité een plaquette aanbood ter p.aat- sing ln het Pharmaceutlsch Laborato rium en vervaardigd door de Amster damse beeldhouwer Joh. G Wertheim. Een groot aantal publicaties hy was o.a. redacteur van het Pharmaceutisch Weekblad en wetenschappeiyke ver handelingen is van zijn hand versche nen. wy noemen hier als de voornaam ste: ..Aethylhydrocupreïne of optochme 'in samenwerking met prof. dr J. v. d. Hoeve) „Chlnlne en Chinidlne by harb- Oud-hoogleraar in artsenij-bereidkunde en vergiftleer Leopold van Itallie werd 12 Maart 1863 te Maastricht geboren. Hij volgde de H.B.S. aldaar en studeerde te Utrecht ln de pharmacie. Reeds op 20-jarige leeftijd legde hy met gunstig gevolg het examen voor apotheker af, als hoedanig hij zich te Rotterdam vestigde. In 1901 behaalde hy zyn doctorsgraad aan de Universiteit te Bern op een proefschrift getiteld „Ueber den Orientalischen und den Amc- nkanischen Styrax (von Liquidamöar crientalls und Liquidambar styraclflua). In 1902 werd hij benoemd tot leraai aan de Rijksveeartsenyschool te Utrecht, welk ambt hij gedurende een vijftal Jaren bekleedde. Li de Jaren 1906 en '07 was hij bovendien lector aan de Universiteit aldaar. In laatstgenoemd jaar volgde hy hier teT stede prof. dr H. P. Wijsman op als hoogleraar ln de artsenijbereidkunde en vergiftleer, welk ambt hij op op 25 Sep tember van dat Jaar aanvaardde met het uitspreken van een rede over „De vermeerdering onzer kennis omtrent de I geneesmiddelen in de 19de eeuw". Na het bereiken van de 70-jarige leef- -£if 'Wi-WMLllw en zaken die wel een vent-apparaat heb ben zijn er ook niet mee gediend, want i ook daar zal het aantal winkelklanten teruglopen, hetgeen onvoordelig is. Een stroom van vragen en opmerkin- 1 gen brak los na deze twee inleidingen. Zo werd opgemerkt dat het vrijwillig 1 ruilen van klanten altijd mogelijk ls, zo- dat een uitgebreide loop belangryk kan worden ingeperkt. De slijters die uJtge- saneerd zullen worden omdat ze al oud zijn. krijgen pensioen. Wie zal dat be- i Een andere vraag was of de melksa- *-* - nering niet leidt tot sanering I Reproductie van dc plaquette welke bakker, de groenteboer en of er dan mis- schien ook ceen blok-dokter" komt De aan prof. v an Itallie bij Zijn af- heer v. d. Kloot meende dat speciaal j scheid in 1936 werd aangeboden. de melksanering mogelijk is. door de uni formiteit van het product. J Anderzijds werd nog eens gewezen op ziekten" (tezamen met J. B. Polak), het economisch voordeel. De man kan i „smajarlna cremonense"; het Latijns- I de vrije middag ln de winkel staan, zo- Nederland Woordenboek op de Pharma- dat de vrouw ruimsohoots tyd heeft voor copaea Nederlandica (met dr R. T. P. rhaar huishoudeiyk werk. Een andere Reudler)„Toxicologie en gerechteiyke I vragensteller was bang dat de maoht. scheikunde" (tezamen met dr H. G. Bijl die de melkboer krygt. misbruikt znl I Ma; „Narcotica (ln samenwerking met i worden. De heer v. d. Kloot was hier pr0f dr W. Storm van Leeuwen en dr niet zo bang voor. want de contröle i e. Arrias: „De macht van het kleine" biyft bestaan en klachten kunnen te al- en andere. len tyde worden ingediend. I Bijzonder gTOOt is het aantal blnnen- Zo ls er druk gepraat over het voor en buitenlandse onderscheidingen, dat 1 en tegen en by de één zal dit en by hem in de Joop der jaren is ten deel de ander dat het zwaarst wegen. In gevallen en die een bewijs vormen t ieder geval kunnen de talrijke aanwezi gen zich nu enigszins een oordeel vor men over dit probleem. Specialismen binnen kindergeneeskunde duiden verheugende groei aan Personeel en materiaal moeten echter worden aangepast Ambtsaanvaarding prof. dr G. M. H. Veeneklaas Gisteren aanvaardde dr G. M. H. Veeneklaas het ambt van gewoon hoog- ook op kinderleefty d. zijn niet alleen door i medisch, echter door talrijk daarop ge- richte maatregelen en gelyktydig op tredende veranderingen in de maat schappelijke structuur aanzienlijk terug- CC.CIU-MS xiei amm van gewoon noog- ri leraar in de kindergeneeskunde als - - - - - TWEE ASPECTEN (Ingez. Med.-Adv.) BEDDENREPARATIES in 1 dag gereed. Vrijblijvend prijsopgave. LAGE RIJNDIJK 28B, TEL. 22293 Een 24-jarige landarbeider uit Leiden was door de Haagse rechtbank veroor deeld tot drie jaar gevangenisstraf we gens inbraken Hij kwam thans van dit vonnis in hoger beroep bij het Haags Gerechtshof omdat hij dc straf te zwaar vond, Hem was slechts één inbraak in de Prinses Mariannelaan 13 te Voorburg ten laste gelegd, maar in totaal had verd. samen met zijn vrouw in de zomer van 1951 bijna dertig inbraken gepleegd. Zijn 19-jarige vrouw stond nu niet te recht. De verdachte was reeds driemaal veroordeeld en het reclasseringsrapport gewaagde er van dat er weinig perspec tieven waren. De procureur-generaal requireerde b-vestiging van de straf, maar zonder aftrek. De verdediger, mr C. H D. Suer- mor.dt uit Leiden, beriep zich op de slechte huiselijke omstandigheden De wederzijdse ouders zouden op schelding hebben aangedrongen en tenslotte was het echtpaar van huis weggelopen. Uit spraak 16 Mei a.s. HERDENKING GEVALLENEN 28 R.I. De oud-stryders van het voormalige 28ste Regiment Infanterie zullen op Za terdag 10 Mei a.s. in Leiden hun jaar lijkse herdenkingsbijeenkomst houden. In de Evangelisch Lutherse Kerk aan de Hooglandse Kerkgracht zal een her denkingsdienst plaats vinden, daarna volgt een gezamenlijke maaltyd in de opvolger Tan prof. dr E. Gorter door het uitspreken van een Inaugurele rede over „Kind en kindergeneeskun- De bestrijding van dood en ziekte op het terrein der kindergeneeskunde is ln Prof. dr G. M. H. Veeneklaas. I ons land van de aanvang af tweeledig ge- 1 Prof. Veeneklaas schetste ln het kort weest: enerzyds werden individuele pa- enkele aspecten van het prenatale leven tiénten in kinderziekenhuizen verpleegd van het kind. dat een stormachtige jeugd en behandeld, anderzyds werden aan de doormaakt voor het ter wereld komt, bevolking op grond van kermis en erva- zyn internationale wetenschappelijke verdiensten. De regering erkende deze door zyn benoemmgen tot commandeur ln de Orde van Oranje-Nassau en van de Nederlandse Leeuw. Verder was prof. Van Itallie o.m. ere lid van Philadelphia College of Phar macy and Sclense (1922). welke onder- schelding in 1928 werd gevolgd door zijn benoeming tot „master of Pharmacy" honoris causa; voorts hnorary mem ber of the American Pharmaceutical As sociation; corresponderend lid en erelid van de Académie Royale de Médicine de Belgique te Brussel; erelid van de 3o- eiété Suisse de Pharmacie; erelid der Ned. Indische Apothekersvereniging officier in de Belgische Kroonorde: erelid van de Société Pharmaceutique te Athene; officier de l'Instruction publi- que de France; corresponderend lid van de Academie de Médicine te Parijs en van de Oesterreichische Pharmazeutl- sche Gesellschaft te Wenen; ere-voorzit ter der Féderatlon Internationale Phar maceutique; erelid der Societa di Far- macia dl Torino en van de Deutsche Apothekervereln. In 1932 werd hem de gouden Flucklnger-medallle toegekend; in 1933 werd hy benoemd tot erelid van de Oesterreichische Pharmazeutische Gesellschaft en tot doctor honoris causa van de Sorbonne te Parijs, terwijl in 1934 zijn benoeming volgde tot ere-doc- Doelenkazerne, de jaarvergadering en j schappelijke factoren, die de belangryk- tot slot zal er in een nader aan te wij-1 ste rol spelen bij de ontwikkeling van zen zaal een filmvoorstelling films het eenmaal geboren kind. dat opgroeit over de strijd van 1940 georganiseerd vanuit het bijna niets naar datgene, wat worden. ln de loop van vele eeuwen tot onze Een deputatie van het regiment zal huidige samenleving is geworden. De ln d-e oohtenduren een krans leggen by 1 daarbij aan het kind gegeven leiding is het monument te Dubbeldam. gebeseerd op de eerste maatschappelijke economische eisen en houdt in toene- Na alhor van zijn inaugurele oratie j mfi,ï'"StouT**"**- verenigde prof. dr G. M. H. Veenc- Bij de weg. die het zich ontwikkelende klaas zijn Leidse en Utrecht se Individu aflegt, wordt het bedreigd door assistenten in Utrecht aan er n SSrS maaltijd, waartoe de directie der I Kindergeneeskunde is nog een jong ver- Ned. Spoorwegen voor het trans- schijnsel, dat ln de vorige eeuw nog slechts m nnmlt.ipve staat pn inpinpntppl L-nn ring adviezen versohaft ter voorkoming van ziekte. Een klinisch en een hyglë- nlsch-preventief aspect derhalve. waarbij vergeleken het leven na de ge boorte een eenvoudige en weinig ge- oompllceerde zaak lijkt. Spreker behandelde voorts de maat- Meer dan de helft van de zuigelin gen in ons land wordt bereikt door het toezicht op basis van vrijwilligheid in de 1200 zuigrlingenconsultaticbu- reaux van ons land. Op de leeftyd van 1 tot 6 jaar, waarin de groei en de ontwikkeling lichamelijk en psy chisch zeer groot zyn en van funda mentele betekenis voor het gehele la tere leven, ontbreekt dit toezicht op algemene toestand, groei en ontwik keling verrassendcrwUs nagenoeg ge heel. Dit wyst op een organisatorisch tekort in de Lichamelijke en psychische ver zorging van het kind. P|u, BH» RHPRR„ei Allengs wordt overigens, terwyi men ntirl ren rrtrn riituin hetrhilhnnrt Primltieve staat Incidenteel kon nog ln het stadium verkeert van bestry- port een extra-rijtuig beschikbaar u-orden gesignaleerd Over een breed ding en afbakening van zlektetoestan- Stelde. I front Ls sinds 1900 de instelling ten op- den. het accent verlegd naar de bevor- Dc nieuwe hoo°lcraar (in rok) 1 van het kind gewyzigd, waardoor dering van de gezondheid. Dit brengt in f-„„ww™ ,./in -,,o de htridige eeuw' wel eens de eeuw van het medisch denken grote veranderingen temidden van zijn gasten. het kind wordt genoemd. Dood en ziekte. 'Foto LD —Van Vliet) FAMILIEBERICHTEN ontleend aan andere bladen: Bevallen: Haigtonde Voogt, z., La Paz (Bolivia); BreuningMulder, d., Leeuwarden. Gehuwd: W. P. Schouw en J. van Heemskerck Duiker, Pladjoe (Sumatra i; R. J. P. Muller en J. M. van Nle, Den Haag. Overleden: A. J. de Greve. m 73 J.. Apeldoorn; E. J. Vige'.iusde Haan. v.. 87 jSoheveningen; W. de Wekker, m., j g57 j., A dam. 'mede Voorde kindergeneeskunde brengt tor van de Universiteit te Luik. Even die verandering ojn mede dat proble- eens was hy ere-doctor van Straatsburg, men op kinderhygiënisch gebied meer Ook op ander terrein heeft hij zich en meer in studie worden genomen. nog verdiensteiyk gemaakt, n.l als voor zitter van de Vereniging voor faculta- STERKE VERANDERINGEN i tieve Lykverbranding. welke functie hy i t« rfa ofoainiwi 9S (nnr 7iin niet. alleen I gedurende 10 Jaar heeft bekleed. Bij op dit preventieve terrein, doch tevens 5 na r van"^ he t'er e" 11 elm a a t scha n aw-ebo^ I ln klinisch opzicht grote veranderingen daarvan het ere-lldmaatschap aaneebo- opgetreden in de kindergeneeskunde, bv. acn- ten aanzien van de bevolking der kil- j nieken. Het merkwaardige feit doet zich na melijk voor, dat dc medici ten gevolge van het toenemen van kennis, welke Onder de naam „Lijtento" (Lyceum- geleid heeft tot het uitbreiden van hun tentoonstellingi zal van 6 tot 10 Mei in therapeutische macht het patiënten- de Aula van het Christelyk Lyceum, materiaal in de kliniek dermate ver- Kagerstraat 1. een tentoonstelling ge- anderd hebben, dat dit een zeer ver- houden worden van werk van leerlingen, wrongen beeld geeft van de in de Zij willen laten zien wat jonge mensen maatschappij voorkomende ziekten. De. op het gebied van beeldend kunnen in ze toestand heeft een uiterst bedenke- staat zijn te vervaardigen en hierdoor lijkc kant voor het medisch onderwijs, het zien van een gevoel voor Beeldende aangezien de frequentere, minder ge- Kunst bevorderen compliceerde, althans gemakkelyker te P«e Jaar geleden is ook een derge- genezen ziekten nu niet meer in de hjkc tentoonstelling in de (toen nog) ziekenhuizen kunnen worden bestu- £hr. "BS gehouden en dat experiment deerd. Heroriëntering ook van de kit- heeft destijds veel belangstelling getrox- nische kindergeneeskunde ligt in de ook buiten de kring van leerlingen, ,u„ Meer dan de helft van de patiënten sitie enkele middagen en avonden ge- In de kinderkliniek betreft thans aan- opend geboren afwykingen of de gevolgen da3r- Wij komen, na de officiële opening op van. Dit voerde spreker terug tot zyn Dinsdagmiddag, hierop terug. uitgangspunt, het prenatale bestaan. Prof. Veeneklaas somde tenslotte enige van de kernproblemen op, waarvoor de kindergeneeskunde in dat opzicht nog staat. Prof. Veeneklaas besloot zyn voor dracht met het constateren, dat het geen aanvankelijk de onverdeelde kin- Officiële publicaties gunnings nacht T I 5 op 6 Mei 1952, tot 1 uur uiteen te vallen in talrijke ander bieden, die alle op zichzelf zo belang rijk zjjn, dat zij door de beoefenaar der klinische kindergeneeskunde slechts sLUITIXO GEMEENTELIJKE BUREAUX, in grote Iynen kunnen worden gade- geslagen Met zekerheid kan worden Burgemeester en Wethouders van Lei- V"j j.V den brengen ter openbare kennis, dat de gezegd, dat de wetenschappeiyke dif- Gemeente-Secretarie en de bureaux van de ferentiatic binnen de kindergences- ;cmeentelijke diensten en bedrijven op kunde nog enorm zal toenemen. Dit Maandag 5 Mel as. van 12 30 uur af moet niet als een bezwaar worden ge- vo°r.h« publiek gesloten zullen zyn. Het Stedelijk Museum „De Lakenhal" :nl op die dag geopend zijn van 10.00 ot 17.00 zien. doch als een opmerkelyk schijnsel van groei. Moeilijkheden veroorzaakt een dcr- gelykc differentiatie voornamclyk, in dien men met dc tot nu toe ten dien ste staande middelen, onverschillig of deze personeel of materiaal betreffen, tracht de nieuwe toestand het hoofd j.OO uur. INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN VOOR lil; OPENBARE MONTESSOR1-KLEUTER SCHOOL IN HET SCHOOLGEBOUW AAN I)E DRIE OCTOBERSTRAAT. Burgemeester en Wethouders van Lei- «c?„.br!"st?-!er..a,S!n?ene tennis dat v te bicden. Differentiatie is een teken tot en^ met 15 Mei a.s. des Dinsdags, van vooruitgang, die vruchten kan af werpen. mits zij voldoende gesteund wordt door communicatie en coördi natie. Na zyn wetenschappeiyke voordracht h'.eld prof. Veeneklaas de gebruikelijke toespraken, waarna een receptie volgde. Woensdags en Donderdags van 9.3Ö1180 uur. gelegenheid bestaat tot lnschrllvlnz van leerlingen voor de op 19 Mei as. te openen Montessorl-kleutcrschool ln h»t schoolgebouw aan de Drle-October?tra.,t Bi) de Inschrijving moet een geboorte bewijs worden getoond. *ln<lere» ,m°eten vóór 19 Mei a.s. de leeftijd van 4 Jaar hebben bereikt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1952 | | pagina 11