LEIDSCH DAGBLAD Koninklijk Paar vannacht uit Ottawa vertrokken Prof. dr J. v. d. Hoeve Lij verkeersongeval gedood 91ste Jaargang maandag 28 april 1952 Rijnstreek-editie No. 27594 li Directeur J W. Henny Hoofdredactie: B W Meuk horst er J Brouwer dagblad voor leiden en omstreken t 6per kwartaal: f 0 47 per week Witte Singel 1. Lelden - Giro No. 57053 Telefoon Oir en Adm.: 25041; Red. 21507 Wordt vanmiddag op Schiphol verwacht Koningin Juliana en Prins Bernhard en hun gevolg zijn vannacht om half twee Ned. tijd in verband met het ongunstig weer anderhalf uur later dai bepaald aan boord van het KLM-toestel „de Utrecht" uit Ottawa naar ons land vertrokken. Zij werden op het vliegveld o.a. uitgeleide gedaan door "de gouverneur-generaal van Canada, Vincent-Massey, de minister van Buiten- landse Zaken, Lester Pearson, de generaals Foulkes en Crerar en de Neder- j landse ambassadeur de heer A. H. J. Lovink. Het gezelschap wordt vandaag om halfvier op Schiphol verwacht. Koningin Juliana bracht de Zaterdag door ten huize van de heer en mevrouw Feaver in Rockcliff, een buitenwijk van Ottawa. De heer Feaver. die de Cana dese ohef van het protocol is. en zijn echtgenote, zijn goede vrienden van Hare Majesteit, die nog enige andere vrienden bezoohit, die zij uit de oorlogs tijd kende en deed inkopen. Prins Bernhard is Zaterdag eregast geweest aan een noenmaal, georgani seerd door Thomas Watson, president van de „International business madhl- s corporation", waaraan een 40-tal industriëlen aanzat. Dr Joseph Sizoo, president van het theologisch semina rium in New Brunswick, die op zijn zesde jaar naar de Ver. Staten emi greerde, hield een tafelrede, waarin hij Sjah opent Perzië's nieuwe parlement De sjah van Perzië heeft gisteren bij I de opening van de 17de zittingsperiode I van de Tweede Kamer verklaard, dat I Perzië vriendschappelijke betrekkingen I zal onderhouden met alle landen ter (wereld op grond van de beginselen van hri handvest der V N. Hij legde de na- I druk op de noodzaak van versterking I van de beveiligingsmacht teneinde de I onafhankelijkheid van het land te I handhaven. Verder was het nodig, aldus I de sjah, dat bijzondere aandacht werd I geschonken aan het welzijn en de ont wikkeling van de arme bevolking, in het I bijzonder de arbeiders en de boeren. Dit diende te geschieden door de Perzische j hnlnbronnen, met name de olie, ten volle te benutten. Er zou gepoogd moeten I worden een eind te maken aan de hui- I dige financiële crisis door uitbreiding van handelsovereenkomsten met andere I landen. Verder deed de sjah een beroep I op de welgestelden en zakenlieden om I hun belastingen ten volle te betalen. I hetgeen de begroting in evenwicht zou I helpen brengen. Aan het slot van zijn rede wekte de sjah alle Perzen op tot I het uitdragen en belijden van de in de Koran vervatte beginselen. Dit zou het land In staat stellen zijn onafhankelijk heid te bewaren. Volgens de traditie moet de regering Mossadeq haar ontslag indienen, zodat de sjah, in overleg met het parlement, een nieuwe premier kan aanwijzen. In de nieuwe Kamer, waarvoor meer dan 80 leden zijn gekozen, heeft Mossa deq een overweldigende meerderheid. De verkiezing van 56 andere leden is nog aan de gang. voornamelijk in het Zuiden van het land. Het politiek comité van de vakbond van arbeiders in de Amerikaanse olie- industrie heeft besloten de staking, die Woensdag zou beginnen, niet opnieuw I uit te stellen. De arbeiders eisen een loonsverhoging van 25 dollarcent per uur en betere be- I taling van avondwerk. D? vakbond telt honderdduizend leden. Lamping sprak met Wilopo KWESTIE GEARRESTEERDE NEDERLANDERS TER SPRAKE. De Nederlandse Hoge Commissaris In Indonesië, de heer A. Th. Lamping, heeft tijdens een bezoek aan de Indone sische minister van Buitenlandse zaken ad interim, mr Wilopo, zijn bezwaren geuit tegen de wijze, waarop het vraag stuk van de gearresteerde Nederlanders door de Indonesische regering wordt be handeld. Bij het onderhoud zou ook de kwestie- Westerling ter sprake zijn gebracht. Dr Soebcndrio ambassadeur te Moskou? Volgens Radio Indonesië heeft de In donesische regering dr Soebandrio. thans ambassadeur van Indonesië te Londen, benosmd tot Indonesisch ambassadeur te Moskou. Tijdens het verblijf in Canada bezocht Koningin luliana de openbare Rockcliffe Park school, waar de prinsessen Beatrix en Irene tijdens haar verblijf gedu rende de oorlog les kregen. In één der lokalen onderhoudt Koningin Juliana zich met Gerard Reinderhoff, hoofd v. d. Neder landse Militaire Missie in Canada Nederland dankte voor het voorbeeld van vroomheid, verdraagzaamheid en vrijheidsliefde. Pnns Bernhard dankte voor alles wat de Ver. Staten in en na de oorlog voor Nederland hebben gedaan. Het verblijf van de Prins in New York werd besloten met een maaltijd ten huize van zijn broer Aschwin. Samenvattend kan worden gezegd, dat de door de Prins in New York door- Amerikaanse torpedoboot' jager na aanvaring gezonken De Amerikaanse torpedobootjager „Hobson" is tijdens naohtoefeningen midden op de Atlantische Oceaan ge zonken na een aanvaring met het Ame rikaanse viiegdeksöhip „Wasp". Het vliegdeksohlp liep enige schade op. De Amerikaanse admiraliteit deelt mede. dat 176 opvarenden van de „Hob son" zijn omgekomen. Er zijn 61 overlevenden van de In to taal 237 opvarenden gered. Het ongeluk, dat als een der grootste rampen, die de Amerikaanse marine in vredestijd heeft geleden, wordt beschouwd, gebeurde op ongeveer 700 mij] van de Aizoren. De reddingswerkzaamheden zijn doorslecht weer bemoeilijkt Er zijn geen slachtoffers van de „Wasrp" te betreuren, maar de achter zijde van het söhip vertoont een soheur van 25 meter. Het stoomt langzaam naar New York op. In marinekringen herinnert men aan de ramipen met de torpedobootjager „Truxton" en het vrachtschip .pollux" In 1042 in een storm ter hoogte van Newfoundland, waarbij 204 personen om het leven kwamen, en met de torpedo bootjager „Ingraham", twee maanden later, waarbij 218 personen de dood vonden. Men vreest, dat de gezagvoerder van de „Hobson", Tierney. die tot de ver misten behoort, met zijn schip ln de diepte is verdwenen. Bijeenkomst Panmoendjon uitgesteld De V.N. hadden, gelijk gemeld, nadat de Noordelijken de onderhandelingen over de uitwisseling van krijgsgevange nen hadden afgebroken, om een ple naire bijeenkomst verzocht. Gisteren hebben zij de communisten meegedeeld, dat een uitstel noodzakelijk geworden was door „onvermijdelijke omstandig heden" en dat de Noordelijken zou wor den meegedeeld wanneer de afgevaar digden van de V.N. met de communis ten zullen kunnen samenkomen. Men verwacht, dat dit binnen 48 uur het geval zal zijn en de V.N. dan in grijpende voorstellen zullen doen. Later wordt gemeld, dat de bijeen komst heden zal plaats vinden. EISENHOWER 1 JUNI NAAR DE V.S. Generaal Elsenhower heeft tijdens zijn afscheidsbezoek aan Luxemburg mee gedeeld, dat hij 1 Juni naar de Ver enigde Staten terugkeert. Het was de eerste maal dat hij een datum noemde. Bij de verkiezing van afgevaardigden naar de republikeinse nationale conven tie in Juli, welke Zaterdag ls gehouden, heeft Senator Taft in Arizona en Vir- giinie winsten geboekt en generaal Eisenhower in Colorado. Taft heeft Zaterdag te Jefferson City verklaard, dat de V.N. geheel hebben gefaald op het punt van handhaving van de vrede. Volgens hem diende de organisatie van de V.N. vervangen te worden door een „wereld-gerechtshof", gebaseerd op het internationaal recht ln plaats van op „wereldibeheersing" door de vijf grote mogendheden". en versterken van tal van den op economisch gebied. Steeds weer vielen daarbij op de grote goodwill, die voor ons land ls gekweekt door liet offl- ciële verblijf van de Koningin en de BU deze nieuwe organisatie zou geenvan Hongarije Tide klasse Prof Prins in de Ver. Etaten. vetorecht gelden en als de Sovjet-unie Hoeve was eredoctor in de rechten van Gistermiddag was de Prins met een zou weigeren herziening van het hand- I de Universiteit te Edinburgh en in de gevolg van 8 personen per vliegtuig van j vest der V.N. goed te keuren, zouden de geneeskunde te Heidelberg, terwijl hij New York naar Ottawa vertrokken. Hij andere landen zonder de Sovjet-unie voorts begiftigd was met de Mackenzie- werd uitgeleide gedaan door zijn broer I een „wereldgereohtbhof" kunnen instel- I medal en de Doyne-medal. In 1923 be- PnLns Asohwin. I len. 1 noemd tot lid van de Kon. Akademie Groot als mens en geleerde Opnieuw heeft een zware slag de Leldse universitaire gemeenschap getroffen: Zaterdagmiddag is aan de gevolgen van een noodlottige aanrijding op 74-jarige leeftyd overleden prof. dr J. van der Hoeve, oud-hoogleraar in de oogheelkunde aan de Leidse l'niversiteit. waarvan htf gedurende vele jaren een sieraad en een pyler is geweest. Na zyn intieme vriend Barge en de gebroeders Kramers, lijdt de academische samenleving door het heengaan van prof. Van der Hoeve binnen het tijdsverloop van enkele maanden andermaal een groot en onherstelbaar verlies. Prof. Van der Hoeve was een heel bijzondere figuur. Als mens én als geleerde. Het is moeilijk te zeggen in welke kwaliteit hy het grootst is geweest. Misschien verenigden beide eigenschappen zich in zyn aangeboren, beminnelijke eenvoud, die immers hel kenmerk van het ware Is. Het Ware, dat hij in zyn wetenschappe lijke werk nastreefde en waarin hy de ware vreugde en bevrediging vond: de klaarheid van zijn onderwijs en zijn eerlijke oprechtheid in de persoonlijke omgang met anderen. Men kon niet met prof. Van der Hoeve spreken zonder onmiddellijk onder de bekoring te komen van zijn natuurlijke beminnelijkheid, de openheid van zijn oog. de geestelijke adel. welke van zyn gehele persoonlijk heid uitstraalde. Voor allen, die het waarlyke voorrecht hebben genoten deze man goed te hebben gekend, in het byzonder voor zijn oud-patienten en -leerlingen, zal de nagedachtenis aan hem uitgroeien tot een erezuil van dankbaarheid. In veler herinnering zal hij blijven voortleven als een symbool van wijsheid, werkzaam heids. goedheid en oprechtheid. Het devies van Rotary International (waarvan hy een trouw lid was) „Dienen vóór eigenbelang", was ook zyn levensbeginsel en bracht hij dagelijks in toe passing Men zou over een figuur als prof. Van der Hoeve kolommen vol kunnen schrij ven. Wij hebben gemeend zijn nagedach tenis niet beter te kunnen eren dan door een van zyn talloze leerlingen, onze stadgenote mevrouw dr C. C Kok Van Alphen. die hem vele -jaren van nabij heeft gekend, te verzoeken in een persoonlijk „In Memoriam" te getuigen van zijn wetenschappelijke betekenis, en van de zeer bijzondere band, die be stond tussen hem en zijn leerlingen en patiënten. Over zijn levensloop nog het volgende: Jan van der Hoeve, die op 13 April 1878 te Santpoort het levenslicht aan schouwde. bezocht de Hogere Burger school te Haarlem en studeerde ver volgens aan de Universiteit alhier, waar hu op 22-jarige leeftijd tot arts werd bevorderd. Reeds sedert October 1900 als assistent voor de oogheelkunde werkzaam by prof. W. Koster Gzn. hier, promoveerde hij in Juni 1902 Bern op een proefschrift getiteld „Bei- trage zur Lehre vom Schielen". Ve 1905 tot 1913 fungeerde hij als officn van gezondheid, waarna hij op 18 Juni van laatstgenoemd jaar werd benoemd tot hoogleraar in de oogheelkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen, welk ambt hij op 20 September d.a.v. aan vaardde met het uitspreken van eer inaugurele oratie over „De oogheelkun de in verband met andere delen der medische wetenschap". In het laatst van 1918 werd hij naar Leiden geroe pen om hier hetzelfde ambt te bekle den. Zijn inaugurele rede op 22 Januari 1919 had tot onderwerp „De tegenwoor dige stand der oogheelkunde". Zijn grote verdiensten werden in de loop der jaren herhaalde malen offi cieel erkend: hij was o.m. ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, groot- officier in de Orde van Oranje-Nassau. officier in de Kroonorde van België, commandeur van de Orde van Leopold drager van het Croix de Mérite Prof. dr J. van der Hoeve ten tijde van zijn rectoraat der Leidse Universiteit in het academiejaar 1937—38. van Wetenschappen, en in 1926 tot on dervoorzitter, bekleedde hij sedert 1932 het presidium van de afdeling Natuur kunde dezer instelling, terwijl hij ver der nog ere-voorzitter was van de Con- seil international d'ophtalmologie, dra ger van het kruis van verdienste van het Ned. Rode Kruis en erelid van een onnoemelijk aantal oogheelkundige ver enigingen en andere wetenschappelijke genootschappen. Wij doen slechts een greep: Vlaamse Academie, Gronings Natuurkundig Genootschap, de ophtal- mologische genootschappen van Ame rika. Hispano-Americana, Spaans-Iberië, Egypte. Wenen. Budapest Hongarije. Engeland, Oxford, Schotland, Noord- Engeland en Frankrijk. Voorts was hij erelid van de Budapester Artztenverein, van de Ver. ter bestrijding van Tra- choom, van de Academie Nationale de Medicine en de Royal Society of Me- dicin. Behalve het reeds genoemde proef schrift verschenen van zijn hand „Schiele-Operationen" in het ..Hand- buch der gesammten Augenheilkunde", bijdragen in het „Leerboek der prae- ventieve geneeskunde" en talrijke pu blicaties in Duitse. Engelse. Franse en Amerikaanse oogheelkundige tijdschrif ten. Prof. van der Hoeve, die vele univer sitaire en oogheelkundige klinieken in het buitenland bezocht, aldaar voor drachten hield en in 1929 te Amster dam het 13de Internationale Oogheel kundige Congres presideerde, verwierf zich in binnen- en buitenland grote vermaardheid. Ex-koning Leopold van België, die hij vroeger regelmatig in zijn paleis te Brussel en Laecken placht op te zoeken, behoorde o.a. tot zyn uit gebreide patiëntenkring. Gedurende de jaren 1940'45 heeft hy door zijn karaktervaste houding het ver zet in de academische kring in belang rijke male gestimuleerd. Ook buiten die kring was hy een uitermate geziene figuur, die alleen maar vrienden had. Zij allen zullen prof. van der Hoeve nooit kunnen vergeten De teraardebestelling van het stoffe lijk overschot is bepaald op a.s. Don derdagmorgen te 11 uur op de begraaf plaats nabij het Groene Kerkje In Memoriam prof. dr J. van der Hoeve Met Professor van der Hoeve verloren we een groot oogarts, een groot leer meester. een groot mens Er blijft ons een grote leegte bij zyn heengaan Maar ook een grote dankbaarheid voor alles, wat wij aan hem hebben te danken. Als oogarts behoorde hy tot de emi- nenten. Van zijn veelzijdigheid in de oogheelkunde getuigen zijn vele belang rijke publicaties op zeer uiteenlopend gebied. Alles overheersend in zijn leven was de liefde voor zijn vak en de vreug de en het enthousiasme waarmee hy tot zijn dood toe de oogheelkunde diende. Hij was in alle opzichten een groot oogheelkundige: bekend in welhaast alle landen van de wereld door zijn weten schappelijk werk en zijn wetenschappe- I lijke belangstelling en geliefd door zijn charmante persoonlijkheid Zelf was hy, ondanks de vele moeilijkheden, die hem in het leven niet gespaard werden, een gelukkig man. wanneer hij kon opgaan in zijn wetenschappelijk oogheelkundig werk en zyn internationale vrienden kring. Ondanks zijn grote vermaardheid bleef hij in onze Leidse kliniek de een voudige. beminnelijke practicus, zoals zijn patiënten en assistenten hem ken den. Hij had een vrijwel onfeilbare diagnose en was een knap operateur. Hoe vaak zagen wij hem in schijnbaar tot blindheid gedoemde ogen door een handige operatie weer het licht terug brengen. Maar zijn grote kunde werd geschraagd en gedragen door de liefde, die hij voor zijn patiënten had en zyn grote verantwoordelijkheidsgevoel. Zijn oud-leerlingen weten, hoe zwaai de ver antwoordelijkheid voor een moeilijk ge val hem vaak drukte. Voor zijn oud-leerlingen was het een eer en een geluk, van hem hun oogheel kundige opleiding te mogen ontvangen. De Leidse Oogheelkundige Kliniek stond steeds bekend voor de goede stemming, die er onder de staf heerste. Professor van der Hoeve leefde met zijn assisten ten mee als een vader. Hoevelen heb ben. in één van de bekende diepe leren stoelen op zijn kamer met hem zitten praten en hulp en troost gevonden in hun persoonlijke moeilijkheden. On danks het vele verdriet, dat hij in zijn eigen leven moest ondervinden, had hij voor een ieder, die bij hem aanklopte, een innige belangstelling en zijn veer krachtig optimisme gaf velen steun. Welhaast geen van zijn assisten heeft de kliniek verlaten zonder dit persoonlijk contact met hem beleefd te hebben. En hoeveel patiënten hebben, genezen of niet genezen, door zijn persoonlijkheid gesterkt, de kliniek verlaten. Hy was een voortreffelijk leermeester. Er ontging niets aan zijn ogen in de kli niek. De assistenten werden vaak op de geringste tekortkomingen op de patdën- tenlijsten opmerkzaam gemaakt. Hij achtte de nauwkeurigheid bij het onder zoek zeer belangrijk. Maar de grote lijnen doceerde hij eigenlijk door zijn eigen werkwijze en voorbeeld, door zijn enthousiasme voor de oogheelkunde en de menselijkheid, waarmede hij zijn patiënten behandelde en met hen praatte. Hoezeer zijn oud-assistenten hem waardeerden en hoe groot de onderlinge band was, bleek altijd weer op de maandelijkse refereer-middag. Oogartsen uit alle delen van het land hadden een vaak langdurige reis er voor over. om deze door Professor van der Hoeve geleide bijeenkomst elke maand weer mee te maken. Met zijn dood is een vol en belangrijk leven afgesloten. Zijn heengaan treft ons als een groot leed. Maar uit dit ver driet kristalliseert wat ons altijd zal blijven van hem: een dierbare herinne ring en een lichtend voorbeeld in on6 werk en in ons leven. Een gevoel van zeer grote dank voor alles, wat hij ons gegeven heeft, vervult ons allen. Leiden, 27 April 1952. Dr C. C. KOKVAJN ALPHEN. Indonesië verzocht géén uitlevering van Westerling Van Indonesische zyde is aan de Ne derlandse regering geen verzoek om uitlevering van Westerling gedaan. Dit verklaarde de Minister van Justi tie ln zyn schriftelijk antwoord op vra gen van het Tweede Kamerlid mr C. A. Donker (Arb.) in verband met de ar restatie en de daarop gevolgde Invrij heidstelling van Westerling. Een strafvervolging tegen betrokkene is lopende. In afwachting van de uit komsten van het gerechtelijk vooron derzoek kunnen thans geen mededelin gen w-orden gedaan omtrent de verdere mogelijkheden van een strafvervolging. Over de toedracht van het ongeval,, dat hem het leven kostte, vernamen wij, dat prof. van der Hoeve, die niet zo heel goed ter been was. Zaterdagmiddag omstreeks 12 uur dicht bij zijn woning naast het Academisch Ziekenhuis de Rynsburgerweg wilde oversteken. Hij sloeg daarbij onvoldoende acht op het in verband met het Bloemencorso zeer drukke verkeer en werd aangere den door een uit de richting Oegstgeest komende autobus. Met een schedelbasis- fractuur en een dubbele breuk aan de Prinses Fantasia opende Zaterdag in haar droomschip het bloemencorso van de bollenstreek en j het Academisch Z iekenhuiTSper6bran" voerde voorop haar sprookjesachtige wagen de Gelaarsde Kat, hoofdpersoon van het corso, door £ard lnkh.el Zleken.huis gedragen, waar de dichte rijen bewonderaars. Het terecht zeer bewonderde stuk van de Black Diamond Lines. chauffeur "van^de Vmóbus^treft^geen schuld. WEERBERICHT Plaatselijk regen De Bilt verwaoht tot morgenavond: Overwegend zwaar bewolkt met plaat selijk regen en vannacht hier en daar mist. Zwakke wind. Weinig verandering ln temperatuur. (Opgemaakt te 10 uur). 29 APRIL. Zon op: 5 14 uur; onder: 20.02 uur. Maan op: 8.03 uur: onder: 1.17 uur. Hoogwater te Katwijk te 621 en 18.45 uur. Dit nummer bestaat uit tien pagina's

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1952 | | pagina 1