CABALLEROConstante Kwaliteit Sneeuw teistert grote delen van de wereld DINSDAG 19 FEBRUARI Lawines blijven zware tol eisen Villach ln Karinthie is tengevolge van de zware sneeuwval geheel van de bui tenwereld afgesneden. Melk en groen ten worden schaars Alleen de hoofd straten van deze stad. een der belang rijkste centra van de Britse bezettings troepen ln Oostenryk. zyn schoonge maakt. In de zijstraten ligt de sneeuw meters hoog. In de moeste plaatsen ln Neder-Oos- tenrtjk en Burgen'and is de noodtoe stand afgekondigd. Dit betekent, dat de gehele bevolking moet helpen sneeuw ruimen. Naby Villach heeft een lawine een electrische centrale vernield en een groot gedeelte bos weggevaagd. Nabij St Veit 'Karinthle) kwam een kind om het leven toen een electrische kabel onder de sneeuwvracht bezweek. In Hermagor. Nieuwe atoomwapenproeven Men meent te Londen dat de proef neming met het Britse atoomwapen waarschijnlijk in Augustus a.s. zal ge schieden. Drie vooraanstaande Britse atoomgeleerden, namelijk sir Jonh Cock- roft. directeur van het Britse instituut kernsplitsing, sir Henry Garner, de meest vooraanstaande geleerde op het gebied der atoomkracht van het Britse ministe rie van bevoorrading en dr William Penny, die de leiding heeft der door het ministerie op het gebied der kernsplit sing verrichte onderzoekingen, zullen waarschijnlijk de leiding hebben der Britse atoomkrachtdeskundigen, onder wier toezicht de proefneming zal worden uitgevoerd. Twee tanklandingsvaartulgen der Brit se marine, de „Narvick" en de ..Zee- brugge". zullen heden uit de Engelse marinehaven Portsmouth (Zuid-Enge- landi naar Fremantle. in Australië, ver trekken. Zij vervoeren militairen van de genie en mariniers, die voorbereidende werk zaamheden zullen verrichten. Voor de ontploffing benodigd materiaal wordt evneens door beide marinevaartuigen vervoerd. Men neemt aan. dat de regeringen van Engeland en Australië Amerikaanse waarnemers bij de proef zullen toelaten. Het Amerikaanse ministerie van de fensie heeft bekend gemaakt, dat voor bereidingen worden getroffen voor nieu we atoomproeven in het gebied van de Stille Oceaan. Deze proeven zouden op Enlwetok ge nomen worden door deskundigen van dc commissie voor atoomenergie, het leger, de marine en de luchtmacht der V S. Amerikaanse schepen in nood De Amerikaanse 10.000 ton metende tankboot „Fort Mercer" heeft gisteren geseind, dat het ongeveer dertig mijl ten Oosten van Chatham (Massachussetts) én zinkende toestand verkeerde. De romp scheurde en het schip zakte met de achtersteven weg ln de golven. In het betrokken gebied waait een storm en er staat een hoge zee. Een tankboot van deze tonnage heeft gewoonlijk een be manning van veertig koppen. Een reddlngsvllegtuig van Quonset (Rhode Island) trof het vaartuig ter hoogte van Kaap Cod ogenschijnlijk ver laten aan. Alles wees er op. dat de be manning het schip verlaten heeft. Het Amerikaanse militaire transport schip „Short Splice", meldde later ech ter dat het twee mannen op de boeg van de „Fort Mercer" had waargenomen en mogelijk anderen elders op het schip. De „Short Splice" doet pogingen een lijn over te schieten. Het Amerikaanse tankschip „Pendle ton" (10.448 ton) is na het vertrek van Wilmington (Delaware) in tweeën ge broken. De bemanning, die zich op het achterste gedeelte van het schip bevindt, heeft noodseinen gezonden. Later meldde een kotter van de kust wacht. dat 33 leden van de bemanning van het achterschip zijn gehaald, doch dat een dezer over boord viel en ver mist wordt. Op het voorste gedeelte van het schip, dat ver verwijderd is van het achterstuk schijnen zich acht leden van de bemanning te bevinden. Het Amerikaanse 7226. ton metende vrachtschip „Helen Stevenson" heeft ge seind. dat het zich op 230 myl ten Noordwesten van Bermuda in nood be vindt. Het vaartuig heeft scheuren over het dek. De „Helen Stevenson" is met een lading vloeispaat op weg van Italië naar de V.S. President Peron van Argentin.e heeft gisteren drastische plannen aangekon digd in verband met de economische vraagstukken van Argentinië, die een nationale loonstop, controle op immigra tie en staatstoezicht op de vestiging van nieuwe industrieën inhouden. In een radiorede tot het volk kondigde dc president aan. dat het binnenlandse verbruik drastisch zou worden beperkt en dat woekerwinsten krachtig bestre den zouden worden. Er zullen 2 vleesloze dagen per week in hotels en restaurants komen De president deelde verder mede. dat eén dag per week het slachten ge heel verboden zal zijn en dat op een tweede dag de slacht uitsluitend voor voorziening in de exportbehoeften zal zyn toegestaan Het verbruik van brand stoffen en andere grondstoffen in de woningen zal worden gerationaliseerd. Verder werden nog de volgende maatre gelen aangekondigd 1. Bevordering van de veeteelt; 2. beperkingen op het slach ter. van jonge stieren van licht gewicht en 3. vergroting van de vlsproductie en een grotere productie van nationale brandstoffen en mineralen. Tenslotte drong de president aan. dat het Argen tijnse volk meer zou produceren en min der verbruiken. Er wordt in Buenos Aires zoveel voedsel ln de vuilnisbak geworpen, dat het voldoende zou zi)n om de stad mee te voeden, zo zeide de president. OLIEBESPREKINGEN IN PERZIÉ DUREN VOORT. De vertegenwoordigers van de We- relabank zijn gistermiddag 2'j uur met minister-president Mossadeq in bespre king geweest Volgens een woordvoerder van de parlementaire oliecommlssle werden de besprekingen in een ont spannen sfeer gevoerd. Heden komen de vertegenwoordigers van de Wereldbank en van de oliecom missie noe tweemaal biieen. alvorens het slotcommuniqué zal worden uitge geven. Men meent te weten, dat slechts twee der vier vertegenwoordigers van de Wereldbank zullen vertrekken en dat de twee anderen te Teheran zullen blijven. I zestig kilometer ten Westen van Vil lach. werden vier personen bedolven on- Ider een grote hoeveelheid sneeuw, die van d? daken gleed Allen konden zon der ernstige wonden worden uitgegra ven. Het mijncentrum Blciberg nabij de Joegoslavische grens, is door lawines volkomen geïsoleerd In de Pyreneeën is een wintersport centrum door een lawine van de buiten wereld afgesneden Door de lawines in de Slowccnsc Al pen (West Joego-Slavië) zyn in de afgelopen drie dagen 25 personen om het leven gekomen. De regering van Slowenië heeft de al gemene mobilisatie van mensen en ver- voersnvdde'en afgekondigd voor het ver wijderen van de sneeuw. Dorpen zijn geisoleerd. Het dorp Gor- Ja in het district Tomino ls vrijwel ge heel door een lawine bedolven. Meer dan de he'ft van de huizen ln een naburig dorp is ingestort De spoorwegverbinding tussen de Joegoslavische zone van Triest en S'owemë is verbroken. De Simplon-Orierct expres uit Parijs kon Belgrado echter bereiken, nadat de HJn was vrijgemaakt. In het Noordelijk deel van Zuid-Noor- wege vallen nog steeds enorme hoeveel heden sneeuw. In de gebieden Troende- lag en Rom-dal zitn ln het afgelopen weekeinde vele wegen gebokkeerd. het telefoonnet is ernstig beschad gd en ver schalende dorpen zitten zonder electri- citeit. In de plaats Romsdal bezweken drie schuren en een garage onder de last van de sneeuw en ln Molde stortte het dak van een groot nieuw pand van drie etages ln. Veie auto's zijn geheel ingesneeuwd en op sommige plaatsen is de sneeuw zo hard. dat zelfs bu'.dozers er niet door heen kunnen komen Twee grote p'atte- landsgemeentes zijn geheel ingsneeuwd en de voor.de kust van het betrokken geb ed liggende eilanden zitten geheel zonder stroom. Inmiddels Is men bang. dat de aange kondigde temperatuurstijging vele lawi nes en daardoor ernstige verkeersstrem mingen ten gevolg? zal hebben. 24 personen ziln omgekomen bij een sneeuwstorm in het Noordoosten van de V. St. Het weg-, spoorweg en luchtverkeer ondervindt moeilijkheden In een groot gebied werden d? scholen gesloten. In New York viel slechts weinig sneeuw. Zij, die in aanmerking wensen te komen voor dienstneming als vrijwilliger bij het NEDER LANDS DETACHEMENT VERENIGDE NATIES. kunnen zich mondeling of schriftelijk wenden tot het Aanmeldingsbureau Korea, Nwe Frederik- kazerne, gob. E4, kamer 19a, te 's-Gravenhage, Telefoon 723860. Ook zij, die nimmer in militaire dienst zijn geweest komen voor uitzending in aanmerking. Leeftijds grenzen 19 tot 30 jaar (voor onderofficieren tot 35 jaar). Ere fonds oud- verpleegsters vraagt f. 300.000 per jaar In de toekomst f 100.000 voldoende (Speciale berichtgeving) Nog onlangs hebben wij in het licht gesteld, hoe groot de ellende onder de groep oud-verpleegsters in Nederland is, zulks doordat er indertijd onvoldoende, of in het geheel niet, voor haar oude dag ls gezorgd. In de laatste jaren is er gelukkig veel verbetering gekomen in de sociale voor zieningen voor het verplegend personeel, maar daarvan kunnen deze oudjse he laas niet profiteren. Voor het bieden van die hulp is nu gelijk bekend een Erefonds opgericht. Om te kunnen spreken van een voorziening, die de ergste nood lenigt, zal het zo vertelde de heer Heeres ons gisteren in een bijeenkomst te Haarlem nodig zyn. dat het Fonds over niet minder dan f. 300.000.per jaar de beschikking krijgt, want er is geraamd, dat aan 600 oud-verpleeg sters gemiddeld f. 500.zal moeten uitgekeerd worden. Dit grote bedrag zal, jaar op jaar, slechts ingezameld kunnen worden als het Fonds de sym pathie krygt van de gehele bevolking. De voorzitter van het Fonds vertelde ons. dat de verwachtingen voor de ko mende inzameling gunstig zyn. want in vele gemeenten zijn al plaatselijke comité s opgericht, die bij de inzameling natuurlijk êen belangryke taak zullen krijgen. Aan alle doktoren in het land is. ter inleiding van de landelijke actie, om een bijdrage gevraagd. Dit leverde veel suc ces op. Daarna is ook aan de nog werkende verpleegsters om een bijdrage gevraagd en in verschillende ziekenhuizen is een actie gevoerd Een bedrag van f. 3 300.- werd aldus opgehaald. Tot op heden is in totaal een bedrag van f. 35.000.bij een gebracht Thans richt het Fonds zich tot het Nederlandse volk en het hoopt, dat een flink bedrag bijeenkomt.. Gelijk gezegd» ls voorlopig een bedrag van drie ton per Jaar nodig hetwelk dan bestemd is voor verpleegsters, die werk zaam zyn geweest in ziekenhuizen, ln wijkverpleging en bij particulieren. Maar doordat dc zusters in ziekenhui zen en in wijkverpleging thans op genomen zijn in pensioenfondsen, is het te verwachten, dat in de toekomst een bedrag van f. 100.000.per Jaar voldoende zal zyn. Er wordt naar ge streefd een kapitaal van 2 li milliocn gulden bijeen te krijgen. Zy. die het Fonds willen steunen, kunnen bijdragen storten op gironum mer 3 6 5 0 of zich wenden tot mevr. NiemeyerRomany, Weteringschans 86 te Amsterdam; of de plaatselyke acties steunen. In verschillende delen van het land zyn ook voorbereidende maatregelen ge troffen voor het houden van feesten cn toneelvoorstellingen. Nu de Stichting Erefonds een feit geworden is. wordt verwacht, dat reeds bestaande kleine fondsen met hetzelfde doel in de Stich ting worden opgenomen. VRIJSTELLING LUISTERBIJDRAGE BEPAALDE VERZETS-INVALIDEN Bij beschikking van de minister van O.. K. cn W. is bepaald, dat de burger- verzetsinvaliden, die voor minstens 70ó arbeidsongeschikt zijn en aan wie des wege een buitengewone pensioen ls toe gekend. vrijgesteld kunnen worden van de verplichting tot het betalen van luis terbijdrage. voor de tijd. waarvoor hun dit pensioen is verleend Bedoelde verzetsinvaliden moeten hun aanvraag om vrijstelling inzenden aan de buitengewone pensioenraad te "s-Gra venhage en daarbij vermelden of zij hou der van een radio-ontvangtoestel of van een aansluiting op een omroepdistribu- tie-inrichting zijn. In eerstbedoelde geval moeten zij te vens de serieletter cn het nummer van hun luistervergunning vermelden. Een Frans Hals ontdekt? Naar „The Sunday Times" meldt, heeft Peter Wilson van de firma So- thebv in de collectie van lultenamt-ko- lonel Walter Bureel onlangs een schil derij aangetroffen, dat hij indentifi- ceerde als een Frans Hals. Het doek zal 26 Maart bh Sotheby worden verkocht. Men meent, dat het deel heeft uit gemaakt van de Burrel collectie in Knepü Castle sedert de tweede helft van de 18e eeuw. In 1904 verbrandde het grootste deel van deze verzameling. De afgebeelde fiznur ls onbekend: het ooschrift ..Admiraal van Tromp" is waarschijnlijk in de 18e of 19? eeuw toezevoeed De ontdekking ls van groot be'.ang voor de firma Sothebv. Het eerste be langrijke portret, dat deze firma ver kocht. was eveneens een Frans Hals. Het was in 1913 dat wijlen Geoffry Hobson in de collectie van Lord Gla- nusk een „Portret van een heer" ont dekte dat 9.000 pond bi) verkoop op bracht. Ziekenfondsen critiseren wetsontwerp De federatie „Verenigde Maatschappij Ziekenfondsen", waarbij 58 fondsen zyn aangesloten, die tezamen 45 pet. van de 7.3 millioen ziekenfondsverzekerden ver tegenwoordigen. heeft in een nota cri- tiek op het onlangs gepubliceerde ont werp Ziekenfondswet tot uiting gebracht. Het ontwerp vormt, volgens de nota. in veel opzichten een codificatie van het tijdens de bezetting in 1941 ingevoerde Ziekenfondsbeslult. Het verzet gaat oa. tegen het bestaan van twee soorten ver zekerden (vrijwillig en verplicht), tegen het couponsysteem en dc verschillende „weistandsgrenzen". ingi Med.-adr.) Minder liefde voor slagersvak VERANTWOORDELIJKHEIDSBESEF NEEMT AF De jaarvergadering van d? Vereniging tot bevordering van het slagersvakonder wijs iSVC) werj bil ontstentenis van de voorzitter dr K. Reitsma te Utrecht ge houden onder presidium van de heer E. H. Klomp De directeur de heer Th. Cu'per deel de mee. dat het aantal persoonlijke le den terug liep van 3662 tot 2855. doordat vele Jonge slagers uit het bedrijf zyn ge treden of geëmigreerd. Bij de minima'e omzetten in het bedrijf was er minder behoefte aan werkkrachten en zelfs bij slagerszoons weinig vertrouwen in de toekomst van het slagersvak. Er werden 21 vakcursussen gehouden met 64' r ge slaagden en 12 cursussen in het slach ten met 70" geslaagden. Het minder bevredigende resultaat is te wijten aan tekortschietend verantwoordelykheids- be-ef bij de jonge slagers en te weinig liefde voor het vak. De periodiek geworden internationale slagersvakten toon stel ling, zal ditmaal worden gehouden in het najaar in de Irene en Beatrixha! van de Jaarbeurs, waar zn ruim 1700 m2 zal beslaan Aan de tentoonstelling zal weer een internationale slagers vnkwedstrijd wor den verbonden. Het ligt in de bedoeling deze expositie te houden van 28 October t/m 3 November. „Werkstuk" voor West-R.T.C. verschenen Verbondenheid zelfstand igheid samenwerking Thans ls bekendheid gegeven aan het werkstuk voor een statuut van het Koninkrijk", dat na het overleg tus sen de gemachtigden van Nederland. Suriname en de Ned. Antillen, in Januari en Februari j. 1. In Den Haag. on 11 Februari j.l. werd vastgesteld. Over de inhoud ervan ral worden beraadslaaed door de binnen kort te houden conferentie Nederland -Suriname-Ned. Antillen betreffende de vestiging van een nieuwe rechtsor de in het Koninkrijk. De twee grote punten van de te tref fen voorziening, aldus de toelichting waarin de verbondenheid van het Koninkrijk tot uitdrukking is te bren gen. zijn de zelfstandigheid en de sa menwerking. De zelfstandigheid komt tot uitdrukking in de landsregelingcn in Suriname en de Ned. Antillen. D» grondslagen van de zelfstandigheid dienen te worden vastgelegd in het statuut, opdat de zelfstandigheid in eigen aangelegenheden hecht veran kerd zy. De samenwerking ware te regelen door Suriname en de Antillen deel te doen nemen in het staatsrechtelijk bestel van het Koninkrijk, voor zover het Ryksaan- ge'egenheden betreft, welke deze landen raken Aan Suriname en de Antillen wordt in dit bestel een invloed gegeven, die recht doet aan de welbegrepen belangen van het Koninkrijk en aan hun redelijke aanspraken te dezer zake. De vast te stellen regeling kan het meest doe'ma tig ln een eigen charter worden belichaamd Aan dit charter is dc naam statuut gegeven. Dit statuut geeft de hoogste regeling voor de staats inrichting van het Koninkrijk. De Grondwet voor het Koninkrijk der Ne derlanden blijft daarnaast gehandhaafd. Zij zal echter aan het statuut dienen te worden aangepast. Uiteraard dienen ook de staatsregelingen van Suriname en de Nederlandse Antillen met het sta tuut in overeenstemming te zijn. Zes nieuwe onderdelen Korps Luchtwachtdienst Bij ministeriële beschikking zijn met Ingang van 15 Februari J.l. de volgende zcsluchtwachtgroepen opgericht: Breda. Alkmaar. Rotterdam. Leeuwarden. Gro ningen cn Eindhoven. Het totaal aantal luchtwachtgroepen alle staan onder bevel van de commandant van het Korps Luchtwachtdienst is hierdoor op acht gebracht. (Ingez. Med.-adv.) België met nieuwe gezichten tegen Italië Voor de landenwedstrijd tegen Italië, die Zondag a.s. te Brussel wordt ge speeld. is het Belgische voetbalelftal als volgt samengesteld: Doel: Meert Anderlecht)achter: Dirickx (Union St Gillolse' en Schroeyen (Beerschot', midden- Van Kerkhoven (Daring Brussel). Carré 'FC. Luik) en Maertens (Antwerp FC.); voor: Cup pens 'Beerschot). Benseh (Beringen). Mermans (Anderlecht». Anoul en Moes beiden F.C. Luik». TAFELTENNIS. Successen van Scylia In de 1ste klasse ls de spanning om het kamp.oenschap weer toegenomen. Tempo 1. dat de leiding had, werd door D.O.S. 4 met 6i verslagen. Deze ver rassing is Scylla zeer welkom, want beide teams staan nu weer met een geiyk aantal punten aan het hoofd van de ranglijst. Scylla 1 behaalde een uime zege op DH.L. 1. nl. 9—1. Verdere uitslagen: Heren 2de kl.r Sleu- els 2—Scylla 2 7—3; heren 3de kl.: Scylla 4Tempo 3 46; heren 4de kl.; A T. 3—Scvlla 5 5—5 Het Wlnfried"-tournooi te Haarlem als vanouds sterk bezet bracht voor Scvlla 3 eerste prijzen. Mej. Hetty Lau. zelf 2de klasser. had het gewaagd in de 1ste klasje in te schrijven en met succes! Zij drong door tot de finale en gaf daarin haar mede- finallste. mej. C. Schuyt. geen schijn van kans. In het heren-dubbelspel 1ste klasse wisten Otto Verkerk en Frank Bonte, door prima samenspel, eveneens de 1ste prijs te bemachtigen Tenslotte won het ?e*r jeugdige Scylla-l'd Eddy van Ooy de lste prijs in de junioren-klasse. De uit slag van deze wel zéér spannende finale was; 21—4. 26-28 23-21. ATHLETIF.K OPRICHTING VAN JURYLEDEN-VERENIGING. Hedenavond vindt ln het „Gulden Vlies" een oprichtingsvergadering plaats an een Leidse vereniging van athletiek- juryleden. Met een enkel woord BINNENLAND Binnenkort zal fir Ch. E Engelhard zyn functie tan geneesheer-directeur van dc Willem Arntzstlchtlng te Den Dolder. wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd, neerleggen. De Indonesische regering heeft beslo ten nieuwe gezantschappen ln Brazilië, Argentinië en Mexico te openen. Als hoofd tan de nieuwe legatie In Ceylon ls aan gesteld de heer Maimoen Habsjah, de Indonesische gezant In Karatsjl Op uitnodiging tan enige Duitse Sociale Zaken en Volksgezondheid mr dr A A van Rhyn. Donderdag a.s. te Ham burg en Vrijdag in Berlijn spreken over dc sociale politiek van Nederland. De Nederlandse Kamer van Koophandel voor Duitsland Heelt het bezoek mede voor bereid. De Nymeegse recherche heeft ln ar rest gesteld een ambtenaar tan de Pro vinciale Gelderse Flectrlclteltsmaatschap- py te Nijmegen Dit houdt verband met de enkele maanden geleden gepleegde, malversaties by de kolenleverantles aan de Provinciale Centrale Indertyd werden reeds een andere ambtenaar en een han delaar ln steenkolen ln verband met deze zaak aangehouden. De gezant van Luxemburg, de heer A Collart. heeft mr J Mlllus, directeur van de Kon. Ncd. Jaarbeurs te Utrecht, mededeling gedaan tan zyn benoeming I tot Officier ln de Orde yan de Eikenkroon I van Luxemburg. De Italiaanse ministerraad heeft een wetsontwerp aangenomen, waarbij het 5 December J.l. tussen Nederland en Italië gesloten culturele verdrag wordt geratifi ceerd. BUITENLAND I Joogo-Slavlë heeft Hongarije voor gesteld tezamen een commissie te vormen, die het verloop van de Hongaars-Joego- j Slavische grens op bepaalde punten op- nieuw ln beschouwing zal nemen. Bij Serra Marcal ln de Braziliaanse i staat Bahla ls een vrachtauto ln een ravyn gereden en ln brand gevlogen. Vyf perso nen kwamen om het leven en twintig werden gewond.' In Douglasvllle ln de Amerikaanse staat Georgia zyn vier personen door aan- raking met een hoogspanningskabel om 1 het leven gekomen. De Franse autoriteiten hebben ln het Noordelyke deel van de Sahara ln Frans Marokko een gebied tot verboden terrein verklaard Het Franse leger zal hier proe- 1 ven doen met gelelde projectielen en I raketten. I De Zuld-Afrlkaanse minister-presi dent. dr Malan. heeft het .Afrikaanse nationale congres" schrlfteiyk medege deeld dat „de machinerie der wet ln I beweging zal worden gebracht", indien I liet congres „de Bantoe's tegen de rege ring zou ophitsen". Het congres heeft geantwoord dat het door zal gaan met het organiseren van een beweging van pas sieve tegenstand", die bedoeld ls als een protest tegen ,,de onrechtvaardige rassen wetten van 6 April 1951". Begonnen zal worden op de Van Rlebeeck-dag. I De Amerikaanse democratische sena tor O'Conor heeft een resolutie Ingediend. waarin opgeroepen wordt tot verbreking van de diplomatieke betrekkingen met TsJecho-Slowaklje, totdat de Amerikaanse verslaggever William Oatls. die zich ln Tsjechoslowaakse gevangenis bevindt op beschuldiging van aplonnage vrijgelaten wordt. BIJ Rockport in Texas zijn twee vlieg tuigen van de Amerikaanse marine ln de lucht tegen elkaar gebotst. Zes Inzittenden kwamen om het leven. Vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht hebben totnogtoe bijna vyf .ton hooi voor herten en gemzen ultge- jgoold in gebieden van de Beierse Alpen, welke door de zware sneeuwval ontoegan- jketyk zyn geworden. BH een busongeluk ln de buurt van de stad Mexico zHn Zondagavond zeven I personen om het leven gekomen en een dertigtal gewond De chauffeur reed met een te grote snelheid en werd door de ongedeerde inzittenden en boeren, die van het ongeluk getuige waren, byna gelyncht. Veertigduizend mynwerkers ln Zuid- 'Wales hebben besloten uit protest tegen bezuinigingen van dc regering op de 'sociale verzorging niet de vry willige Zaterdagdlenst te verrichten. Ds Martin Nlemoeller. hoofd van de j Duitse Evangelische kerk ln Hessen, ls per I vliegtuig uit Frankfort naar de Verenigde Staten vertrokken, waar hl) zes weken zal blijven voor het houden van preken en lezingen. De reis van ds Nlemoeller ls I georganiseerd dpor de afdeling New York I van de wereldraad van kerken. Sportsplintcrs Binnenkort zal <je pische degen équipe een West-Europa maken. tüU:r" De Zweden komen ook'na», voor een landenwedstriid t«. °"J'<b JinWwelteM Maart aTAVe te Scheveningen zal worden Hedenavond zal via de. u opening en de eerste wedstr:£!> Olympische Winterspelen 25*1 zonden. De voor de tweede u»t speelde wedstrijd uit de vierde7, de Engelse bekercompetitie Town en Brentford werd ^.:r: Town na verlenging met 3-2." Meer dan 100 inters»^ siasten werden Zondag ndZfz*1 en sleewedstrijden in de omel^ Kopenhagen. Ongeveer 50 hunmi' ten per ziekenauto naar hun h ,.*8" naar hospitalen worden gebracht Dit aantal ongelukken is schijnt een record vóór Denenurt* Nieuw bankbiljet van f 10, De Ned. Bank zal naast de thans in ontloop zijnde bankbiljetten van f. 10. bankbilietten van dezelfde coupure doch ander model ln het verkeer bren- Van het nieuwe ntodel. dat gedateerd •s Amsterdam 4 Maart 1949. zijn de af metingen ongeveer 78 x 138 mm. De biljetten ziln uitsluitend aan de achter zijde genummerd. De hoofdkleur ls blauw. Op de ach terzijde komt een afbeelding voor van het schilderij van Ruysdael „molen bij Wijk bij Duurstede". (Ingez. Med.-adv.) Vocht of Tocht bezorgen die Rheamatisch pijnen. Neem regelmatig Krnschen en U verdrijft ze radicaal. Dat doen dc zes minerale zouten waar uit Kruschen is samengesteld. Die sti muleren Uw bloedzuiverende organen cn voor zover deze met de jaren trager gingen functionneren, komen ze bij een regelmatig gebruik van Kruschen al lengs weer op gang. Regelmatig iedere morgen dat beetje Kruschen is het hele geheim en de basis van de wereldbe roemde Kruschen remedie. Maak zo gauw mogelijk een begin met Uw Kru schen kuur. om de weldadige werking aan den lijve te ondervinden. RECHTZAKEN Driftige moeder sloeg kind met stoffer Echtgenoot getuigde tegen haar Voor het Amsterdams Gerechtshof verscheen gistermiddag in hoger beroep een 39-jarige Duitse vrouw uit Amster dam, thans door haar huwelijk na de oorlog van Nederlandse nationaliteit. Wegens mishandeling meermalen ge pleegd van haar eigen 10-jarige doch tertje Regina een natuurlijk kind was zij In October j.l. door de rechtbank tot 6 maanden gevangenisstraf, waar van 4 voorwaardelijk, veroordeeld. De Officier had destijds 5 maanden voor waardelijk geëist. Regina was met builen en blauwe plekken bedekt en met een bloedende onderlip een politiebureau binnenge lopen en had verklaard, dat zij door haar moeder met een veger was afge ranseld. omdat ze een boodschap niet Juist had uitgevoerd. Ze vertelde de brigadier, dat ze dikwijls door haar moeder werd geslagen en zeide niet meer naar huis te durven. De verdachte ontkende van het kind geëist te hebben, dat dit de handen op tafel zou leggen, opdat zij deze met een ijzeren stang kon tuchtigen, maar gaf de mishandeling met de stoffer toe. ZIJ zei de daarvan erge spijt en berouw te heb ben en gehandeld te hebben in drift. „Ik wist me geen raad met haar. Ze was een bijzonder lastig kind". De president vond. „dat er geen woor den voor waren, wanneer een moeder een weerloos kind op deze wijze aftuigt". De echtgenoot verklaarde: „Als ze een driftbui krijgt, slaat ze met alles wat onder haar bereik komt. Vaak slaat ze de kinderen, ook onze eigen drie kinderen, wanneer ik niet thuis ben. Veel kan ik er niet van zeggen, want ze is niet voor rede vat baar. Het is wel voorgekomen, dat de kinderen zo afgeranseld waren, dat ze niet naar school konden. Ik leef in een hel met deze vrouw en hoop. dat de kinderen nu eindelijk huiten haar be reik zullen worden gebracht. Ze is net een furie." De president zei tot de man: „Dat ls wel een vernietigend oordeel over uw vrouw. Is die verklaring Juist geweest?" De man bevestigde dit. maar voegde er aan toe, dat de vrouw destijds onder behandeling van een arts was geweest, omdat ze overspannen was en dat er vele moeilijkheden in het gezin waren geweest. Bovendien zeide hij. dat zijn vrouw zich de laatste maanden veel beter heeft beheerst Intussen was het mishandelde meisje tet ucgebracht naar Duitsland. De Procureur-Genei aal. mr W. P. Bakhoven, eiste bevestiging van het rechtbank-vonnis, hetgeen dus inhoudt, dat de vrouw 2 maanden gevangenisstraf zou moeten ondergaan en er 4 voorwaar delijk zouden worden opgelegd. In haar laatste woord zeide de vrouw In tranen, dat zij het dochtertje uit Duitsland zo graag terug wilde hebben. Het Hof zal uitspraak doen op 3 Maart AUTOMOBILISME. Grote belangstelling Tulpen Rallye De belangstelling ook vand». het buitenland voor de 4de lye. welke van 21-26 Apnl u gehouden, is zeer groot, b.j y tariaat zijn meer dan 600 om een reglement binnen waarvan ongeveer 400 int any-, den De inschrijving sluit 11 Uur J! zij vóór deze datum het maxmnK laatbare aantal van circa 300 *4*7 reikt is. De slotklassementsproeven zullnty. den gehouden op Vrijdag 25 Ap-t het circuit van Zandvoort. Deze proeven zullen bestaan i races van circa 30 minuten vjm door de best geklasseerde 15 d« van ieder der 9 groepen za! deelgenomen. Deze races tussen «t mlnente Europese Rallyerijders f» een spannend slot opleveren i sterrit. HENGELSPORT Viscollege „De Grundel" hitHi laatste wedstrijd van dit seizoen'c Ringvaart te Sassenheim. De vanzst slecht. Uitslag: 1. J. v. Went (extraw aantal). 2. H. v. Houten. 3 H Mccuk 4. J. Zee. 5. C. Soeren, 6. B Veler,j- 7. W. Weerlee, 8. J. Koster itïnv, gewicht). 9. C. Tegelaar. 10 J WttSs Viscollege „DVS" organiseerde \g zijn jeugdleden een wedstrijd te Oa Wetering. Ondanks goed weer, sa j vangst slecht. Uitslag: 1 W. Neuidwj (wisselbeker), 2. A. Fuchs,3, K,SchaJ. hard, 4. J. Hamerling, 5. J v 6. W. IJzerman. 7. J. Veldhuizen,i W. Schuchhard. SCHAKEN EUWE IN BODEGRAVEN" Ter gelegenheid van het 20-jarig ie- staan van de Schaakclub „Boderw zal dr Max Euwe morgenavond In ifld Van Haaften te Bodegraven een :z.- taanseance geven tegen 40 ttgeuta&a DAMMEN. BORDENWEDSTRIJDEN D.CL Groep A: Franken Jr—v. d Reel!-", Lardee—v. d. Velde 0—2. I. Lterxr d. Reyden 2—0. Mertens—Olivier .- Laters eerI. Lnterveer 2—0 t 6 F v. d. Reek 1—1. v. d Blotc-ü. e 02. Franken Jr—Mertens 1—1. L W. Latervecr 1—1. Groep BBenschop— Zee:ers ft-l noldua—Franken Sr 0—2, Llrtrcet-fe meulen 02, Ouwehand—Schiphor:: l-l OuwerkerkSchimmel 0—2, v. d Fvv: Rllsdam 0—2. Schiphorst—v t P-.u 11. Schimmel—De Wekker (M Tff meulen—Ouwerkerk 2—0, Wekker 20 Benschop—Fe'.wr.i ZeetrersLigt voet 0—2. v. d. Plus- Ouwehond 02. Mertens en v. d. Velde - kop in eroep A met 5 punten uit 1 n strllden. In croep B doen Franken Sr<. meulen het best. Resp. 7 en 6 putte - 4 partilen. Kerkelijk Leven te V.ia Ned. Herv. Kerk Beroepen te K Vlake (Z.) A. J. Mooy. v' Geref. Kerken Beroepen te schoten (vac. G. J. Grafe) J. m o-u kolk te Treebeek. Geref. Gemeenten Bedankt voor Hf drik-Ido-Ambacht A. V«gunit U •oor Capelle-ann de IJssel-KriLf*-» •eer M. Blok te Rotterdam-C Chr. Geref. Kerken Tweetal Ut"" .ereen W. Baay te Alphen aan o'. n P. v. d. Bijl te Katwijk aan Bnptlxten Gemeenten Be,d SL„. Rotterdam-C. W. Veenstra te W» EEN OUD-KATHOLIEKB BHBIl" In het kerkgenootschap der eut-s schoppelhke cleresle wordt de mogw-f onderzocht om met sedeelteliIey..- making der nieuwe bijbelvertaling -- Nederlands Bijbelgenootrchvp ee by bel voor de Oud-Katholieken a o verschijnen. PREDIKBEURTEN VOOR HEMa Zee Gerei ds K. de Gier van LJS VOOR WOENSDAG. Zee Kapel 7-SOwj J. Monster. Chr. Gerei, k'-» uur ds P. v. d. Bijl. EEN VERMOGEN V00» BIJBELVERSPREIDING Een Amerikaanse erflaatster vermogen beschikbaarSe8tt~ verspreiding van de bijbel Hc; mevrouw L Moor. die gehuwd een vermogend aannemer var. w- ken. en die op 23 September a - vorige jaar te El Paso w Te*1515 leden. .v« Behalve een schenking van dollar aan een p'.aatsehik f een legaat van 25 000 (Wlar bllnden-instituut. heeft zit 3W vermaakt aan het Gideoti-ienax»^ dat de bijbel verspreidt, en haar vermogen die op rul® v'? lioen wordt geschat, aan net -e Bijbelgenootschap" cn kaanse raad voor zending on- den" te New York. n De over'edene was van -K. bekendmaking met de biib-1 sen tot het christendom kan Katwijk i Katwijk s Australisch „vlagvertoon rond Nieuw-Guineo Een detachement van de sehe Marine zal in April en - s vlagvertoon" cn toch' m» pj wateren ten Oosten «n ten Noorden van Nieuw Dit detachement ond" j van de kruiser ■•Austra.'e p. Moresby en Samirai in F baul op New-Britain, oe - eilanden en het eiland M* ken. Politieke waarnemers :ffr den dat deze demonstratie ,c derdcel van de Australische belang was met het oog "P —jjjd hernieuwde Indonesische aa -f Nederlands Nieuw-Guinea. aan het door Australië bestuurde van Nicuw-Gulnea.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1952 | | pagina 8