[Jit de Rijnstreek •"'rtriv» op h.t' Kinderoperette in Koudekerk EEN KLEINE INFECTIE Prof. dr J. A. J. Barge overleden Honderd donores ontvingen Landsteiner-penning ïrrw 1 rH E -B S£S. sr-VK®&»t DINSDAG 19 FEBRUARI alpheh w0n veldloop van vrachtautodief tBVEBMEBSFOET Ivoren noj oP *3 vr*y SnSSlSe de Plan tot bouw van 166 woningen TARTIEEL UITBREIDINGSPLAN „WTLHELMINALAAN". B. cn W. hebben aan de Raad het partieel uitbreidingsplan Wilhelmina- laan aangeboden. 1UI Dit plan omvat om. de achter de heeft de politie et» bouw streek gelegen kwekerij gronden. De "7 «ldloop gewonnen van een gronden aan de Noordzyde zijn bijna ge- Hirenw. die *lch b'J 1 heel in eigendom van de gemeente: die <e jj, wedstrijd ontpopte ais aan de Zuidzijde zal de gemeente tiach- nn ,,n vrachtauto, die ruim terug te kopen, voorzover de ge- ran nne op een Haagse i meente de bouwgrond zelf nodig zal héb ben voor de bouw van woningwetwonin gen. Het plan omvat globaal 166 woningen waarvan een aantal meergezinshui/en; bij eventuele toepassing van duplex- woningbouw zou dit aantal zelfs be langrijk hoger kunnen liggen. Voorts is er plaats voor een viertal winkels en verder voor garages, werk plaatsen en bergruimten Het plan vergt naast de bestaande Wilhelminalaan wei nig straataanleg. Het gemeentebestuur van Waddinx- veen zal. teneinde dubbele straatverlich ting te vermijden, nu de Boskoopse elec- trische verlichting aan de Puttekade ge reed gekomen is. zijn gasstraa(.verlich ting aan de Noordeindseweg—Puttekade laten vervallen. Genoemd gemeentebe stuur verklaarde zich bereid dc helft van de kosten van stroomverbruik ter plaat se voor zijn rekening te nemen. B. en W. hebben in deze toegestemd. HET IJKEN VAN ELECTRICITEITSMETERS. De accordeonist van het gezelschap de heer Jac Nleuwesteeg, hield bij deze gelegenheid een korte rede .waarin hij dank bracht voor de grote belangstelling gedurende de drie avonden. WADDINXVEEH ONGELUKKIGE VAL. Op d? spaarzaam verlichte Kanaaldijk reeds Zaterdagavond een circa 20-Jarige Het programma met voor elck wat I wielrijder in op de heer en m r Nooi- wils werd in vlot tempo afgewerkt, het lander uit de Burgemeester Troóststraat app aus na ier!:r nummer en de ovatie Het echtpaar kwam t° val'en doei af'oop vertolkten duidelijk dat hetogenschijnlijk 1 ep het ongeval goed af. 1 De wielrijder zette zijn tocht voort in de richting van de bomenwijk. Daar me- vrouw N klaagde over pijn Foto L.D.—Van Vliet. gebodene op hoge prijs werd gesteld. flneez Med.-artv.» stoppen en vroeg hem. als "«dreven, om zijn papie- verkeer niet te belemme- B^de hij de aul° naar p-fintie Bij die manoeuvre gaf ineens vol gas om f. •ussen uit te knijpen. De V et op zich zitten cn net op het nippertje o:.r -• ui E.*n drei- S de reseller was voldoende. i(V het u dwz het pad dat de 3nvrtesregelreoht naar ^'chauffeur had nog niet geca- fni, het politiebureau stapte 'n auto en nam de benen. Mrik lukte het d* agent met. K- te grijpen. Maar ondanks „Ver aantal levensjaren hield i»ir aeilanden en sloten, over ^door struikgewas volgde een -ttte.ndC.JK «won- jo d.enaar van de Hei -i-ndatl Ouder de modder en do-txienkt en uitgeput arri- w tree tal enige tijd later op a tsssar is dikwijls hel begin van langdurige narigheden Zuivert open huidplekken met de desinfecteren- haai arm. besloot het echtpaar naar huis terug t* keren Daar blerk. dat brhalve kleerscheuren de arm van de ec.it :enot? dan g was cpzezet Medi;che hulp werd ingeroepen, waarna mevr. N. naar een ziekenhuis té Gouda moest worden over gebracht om behandeld te worden Daar bij b!e k dat de arm uit de kom was geschoten De Groepscommandant der Rijkspoli tie verzoekt than, de Jongeman, deze aanrljd'ng heeft veroorzaak:, bij het Gro:piburcau to melden. die 7. ch Voor de doelmatigheid van het bedrijf moet een regelmatige ijking en onder houd der electriciteitsmeters noodzake lijk worden geacht. Dit klemt temeer, aangezien het ijken van de meters te zijner tijd voor de bedrijven verplicht zal worden gesteld. Aangezien het ijken van elcctriciteits- meters 111 deze gemeente practisch na 1 i de bevrijding nog niet plaats vindt, inca volgde' de viucnteung heeft ons college contact opgenomen ï'j-iariee Hagenaar te zijn. die i mel de Centrale IJklnnchting te Bor- - tevoren de vrachtauto in cuj0 voor de gemeente Boskoop zullen nagedachtenis blijvend j oestolen en er mee op 1 de kosten van de ijking voor 200 250 I1™" van hoofd en hart. 'rUr Utrecht om hem daar meters p^,. jaar ongevear f.1600.— bc- ncht prijsje van de hand te dragen B. cn W. vragen hiervoor het 1 benodigde crediet. Corvpliee der Leidse Universiteit In de afgelopen nacht is te zijnen huize op 68-jarige leelti/d overleden prof. dr J. A. J. Barge, oud-hoogleraar in de anatomie en embryologie aan de Leidse Universiteit en oud-lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hoewel prof. Barge reeds enige jaren geen deel meer uitmaakte van de Acade mische Senaat, waarvan hij gedurende bijna 30 jaar een sieraad is geweest, zal dc herinnering aan zijn werk en persoonlijkheid neg bij velen lange tijd onverzwakt blijven voortleven. Wie ooit met prof. Barge In aanraking kwam, geraakte onmiddellijk onder de bekoring van zijn beminnelijke persoonlijkheid, zijn natuurlijke eenvoud en aangename omgangsvormen, welke ook dc meest nerveuze examinandi direct op hun gemak stelden. Er straalde van hem een grote mate van vriendelijkheid uit, maar tegelijkertijd voelde men bij intuïtie: hier staat een man van gezag, een figuur, die zowel in zijn wetenschappelijke arbeid als in zijn persoonlijk leven gewend is tot dc kern der dingen door te dringen en die niet houdt van halfheden. Wat prof. Barge deed en dat was veel! deed hij goed en dat was. naast zijn charmant karakter, de reden dat hij zowel in het weten- cn maatschappelijke als in het politieke en verenigingsleven talloze leidende functies bekleedde. Zijn gezondheidstoestand noodzaakte hem in dc laatste jaren de meeste van die functies te liquideren, maar toch zal de nog onverwachte tijding van zijn heengaan in brede kring als een smartelijk gemis worden gevoeld. Prof. Barge had in ons land, maar vooral in onze stad. waar hij de vervulling •an zijn levenstaak vond. zeer vfle persoonlijke vrienden. Velen zullen ziin de herinnering aan een goed mens met grote Hij ruste in vrede een verkeersfout en een be- nwaardige activiteit en hard- van de Alphense politie werd „,Ui in wel uiterst korte tijd tot Jislng gebracht, Jaarvergadering lederland en Oranje" van het gebouw Concordia p-'.-'avord de A R Kiesvercni- c- voorzitterschap van dc heer t'j Brink haar jaarvergadering waarvoor zeer behoorlijke ir.g bestond ;ar-cnl:jk.zingen van Ps 89 3 orzitter voor ln gebed en las Evangelie van Marcus het acht- "ist'jk Hierna sprak de heer v. ten kort welkomstwoord, uien van de heer E. de Vries vergadering werden goedge- rede de jaarverslagen van de i Je heer A. J, Dekker en de •oester, de heer v. d KlciJ, oir,, bleek dat dc afd. een kas- Kcll van bijna f 290— en rond b telt. B'.uursverkiczlng bracht wegens •k aftreden der heren A. J. Dek- i E de Vries de heren A. J. en mr A J Meijer in het rw nl voor dc heer C. Pasma, ;t bestuur bedankt heeft, ge- «rc de heer K, A. Versloot, iratièr sprak daarna een woord de scheidende bestuurs- vele werk. dat zij voor de tijdens hun bestuurslid- iben gedaan. er J H N'oomen sprak over het p Hoe Alphen leeft cn streeft ;e dankte de voorzitter de spr. - causerie waarna de heer ie avond met dankgebed sloot. wond Volksontwikkeling Nutsdepartement grote zaal van het Nutsgebouw oud door de afd. Volksontwik- -n filmavond gehouden ver- loor de Ned Heidemaatschappij ir als spr. optrad de vertegen- r maatschappij de heer «i de waarn. voorzitter, de heer :er. d.e de aanwezigen welkom o act oijzonder de heer Schim- de pauze werd vertoond een an de ECA.. n.l. dc Schoen- Ie hoedenmaker, waarbij een gegeven op welke wijze men e c moet komen tot het ophef- 'olmuren Hierna draaide film over het landgoed en rvaat ..De Hoge Veluwe". prak de heer Schimmel over 'reven en de werkzaamheden in 1883 opgerichte Heide Maat- D dpr. besprak de Bosbouw, inuvilkcling, ontginning, van grasland ter verbetering van uurgronden, de ontwatering, de ""mg en de ruilverkaveling. Na e organisatorische zaken te toegelicht besprak de heer *j r.og de zoetwatervisscerij en t draaide de geestige film «gebaande wegen'' "'rkwoord van de heer Dek te avond gesloten. Johannes Antonius James Barge werd 27 Januari 1884 in Semarang geboren. Hij bezocht het R.K. Gymnasium tc Katwijk aan den Rijn en studeerde ge neeskunde aan de Gemeentelijke uni versiteit van Amsterdam, waar hij in 1912 promoveerde op een proefschrift, getiteld „Friesche en Marker schedels". Na zijn artsexamen in 1909 werd hij assistent en enige jaren later prosector aan het anatomisch laboratorium te Am sterdam. terwijl hij in 1916 als privaat docent voor anatomie en embryologie aldaar word toegelaten Op 7 Mei 1919 j j.„ aanvaardde prof Barge het hoogleraars- Ruim 300 kinderen waren Zaterdag- ambt aan de Leidse Universiteit (waar middag j.l. in het R-K Ver. gebouw sa- dczcijdc vakken doceerdei met het men gekomen cm een paar uurtjes ce uitspreken van een rede over „Vorm cn belevenissen van Dik Trom mee te ma-functie". Een in dat zelfde jaar tot hem COLLECTEN De opbrengst der busjes ten bate van het Kerkblad der Ned Herv. Gemeente, bedraagt f. 201,64 De bouwsteenactie ten bate van het Herv. verenigingsgebouw, heeft voor de maand December f. 103.10 opgebracht. De inhoud der Zendingsbusjes voor de Ned. Herv. gemeente heeft de som van f. 290,53 opgebracht. DIK TROM EN Z N AAP ken de jongen die altijd een bijzonder kind is geweest en wellicht zal blijven. Chris Hof'and's gezelschap heeft de jeugd laten genieten van de goedmoedi ge streken van Dik. die meerder- ma' gericht aanzoek voor een hoogleraars benoeming te Gent werd door hem af gewezen Met ingang van 27 Januari 1949. zun 65ste verjaardag, werd hem bij Konink- met diï politieagent Flipse m aanraking j lijk besluit op zijn verzoek cenol ont kwam; en a's de bengel dan een pak, slag verleend als hoogleraar aan de slaag werd toegediend, kwam aan het Leidse Universiteit met dankbetuiging geloei van de toeschouwertjes geen ein-voor dc belangrijke in deze betrekking de. Toen Dik echter tenslotte ln de hoe- bewezen diensten Ten tijde van zijn rectoraat in het Academiejaar 1937—38 heeft prof. Barge zich zeer beijverd voor de inrichting van het voormalig Caeeiliagasthuis. (waar Boerhaave zijn collegium medio practicum hieldtot Boerhaavemusenm over welk onderwerp hij een artikel schreef in het Leidse Jaarboekje van dat jaar. Behoudens talrijke tijdschriftartikelen en bijdragen aan wetenschappelijke werken, publiceerde prof. Borge een ..Handleiding der practische ontleed kunde". een Leerboek der beschrnvcn- wijs. zijn grote welsprekendheid en zijn beminnelijk, hoogstaand karakter, heeft hij een belangrijk aandeel gehad aan de vorming van een groot aantal artsen, die alom in den lande de herinnering bewaren aan hun uitstekende leer meester. danigheid van barbier Flipse kon „be dienen" door hem laanden vc-1 zeep ln. het gezicht te smijten was het- hoogte punt bereikt; driehonderd monden stem den met d? wraak in. waarna het doek viel en deze. door de kleuters zo lang verbelde middag, tot het verleden be hoorde. wat niet wil zeggen dat d? ou ders geen grote verhalen hebben moeten aanhoren. Het Hawaiian gezelschap de „Ma'uku- de ontleedkunde van den mensch" be- Haw aiiansbesloot dit seizoen met een j nevens enige anatomische studies, welke derde optreden in het RK. Ver. gebouw.' in boekvorm verschenen, dat ook nu weer stampvol was. I Bekend om zijn voortreffelijk ondcr- flngez. Med.-adv.) Een aantrekkelijke uitvoering Koudekerks Jeugdkoor en Meisjes koor plegen jaarlijks de ingezetenen van Koudekerk te onthalen op een uit voering. die klinkt als een klok Ook dit jaar was er weer veel werk besteed aan deze gisteravond voor de eerste maal gegeven uitvoering, die in hotel De Bruin een zeer grote belangstelling trok Voorzitter H van Driel sprak in zijn openingswoord waardering uit voor die grote opkomst, die het voor de uitvoe renden zoveel prettiger maakt iets aan trekkelijks te zien te geven. Een speciaal woord van welkom werd gericht tot de dirigent, de heer F. T. H. Jasperse. die tijd noch moeite heeft gespaard de uit voering tot in finesses voor te bereiden. Krachtig en open klonk daarna dc zang van de beide koren, die begonnen met Lof zij den Heer" om daarna in een lichter genre over te gaan, waarbij „In de speeltuin" groote waardering oogstte. Op voorbeeldige wijze onder streepten de kleintjes hun aantrekke lijke zang met gebaren en mimiek. De aanwezigen zongen op verzoek het refrein mee. „An der schone blaue Donau" van Strauss werd op aardige wijze gezongen door het in aardige costuums gestoken meisjeskoor. Het hoofdnummer van' de avond was wel de uitvoering van de kinder-operette „Prinses Rozelijn" naar bekende melo dieën van Schubert, Mozart, Strauss en anderen samengesteld door Ben Bun ders en J. van Rietschoten. Dit aantrekkelijke kinderspel, waarin kabouters, koninginnen, andere hoog waardigheidsbekleders uit het sprook jesland. zigeunertje cn een geschaakte prinses om de eer streden, het beste voor het voetlicht te komen. En het w as moeilijk en overigens ook niet nodig om uit te maken, wie daarin het beste slaagde Met overgave en enthousiasme werd er gespeeld en gezongen, en alle ontvoeringen en andere drama's van het begin ten spijt liep het hele spel uiter aard met een „happy end" af. Uit de gehele uitvoering bleek, dat tijd, moeite noch geduld door de diri gent cn de helpsters en helpers zijn ge spaard, om deze avond tot een succes te maken. Zij allen en de pianist C. v. d Molen oogstten dan ook de warme dank van het talrijke publiek. Er werd dan ook grif gegeven bij dc ..bedelpartij" van kabouterkoning Lang haard ten bate van een spcelluinmiddag. Ds Poort sloot als tolk van alle aan wezigen deze avond met ceri woord van dank en waardering. Morgenavond vindt cr een herhaling van deze aantrekke lijke avond plaats. Vijlen Prof. Bart Prof. Barge had van 1937—1949 voor de Katholieke Volkspartij zitting in de Eerste Kamer Hij was ridder in de Ord? van d? Neder and5e Leeuw en officier in de Orde van de Kroon van Belgie. Hij was voorts lid van het Am sterdams Genootschap van Natuur- cn Geneeskunde, lid van de Maatschappij I bot bevordering van de Geneeskunst, van het Provinciaal Utrechts Genoot schap van Kunsten cn Wetenschappen, j vice-voorzitter van het Nederlands Na- I tuurkundlg Bureau voor Anthropologic I cn voorzitter van de Ver. tot bevorde- ing der w etenschappen onder de katho- I licken in Nederland. In dc bezettingstijd werd hij geduren- i de enige tijd ingesloten in het kamp te Vught Bij zijn afscheid als Leids hoogleraar werd hem namens collega's, medewer kers en oud-lcerlingcn als blyk van erkentelijkheid een door de schilder Charles Eyck vervaardigd portret aan geboden. De plechtige uitvaartdienst zal wor den gehouden a s. Vrijdagmorgen om halfelf in de Parochiekerk van dc H. Willibrordus te Oegstgcest. waarna dc begrafenis op het R-K. kerkhof aldaar. MARKTBERICHTEN Wetering, mevr. W. E. J. H..Filbry. Mw. P. GecrlingsVan Duyn, Nobrdwljkerhout, Mw. C. E. v. Gelder- Voor de derde maal binnen zeer koitc vaandermg, mevr. R. v. d. Geerbergh— tijd was gisteravond in een der zalen wijnstekers, Noordwijk Zee, mej. J. L. van het Academisch Ziekenhuis een de Qraaf. mej. M. Grosman. mej. J. groot aantal donores van de Bloedtraas- Grundeken. Voorschoten. N. v. Haarlem, fusledlenst van het Ned. Roodc Kruis d. de Hart. C P. de Heiden. A. T. Hoi- bifeen, om de Landsteiner-penning in ree mej j. m. Huigsloot. A. P. v. d. brons in ontvangst te mogen nemen. Hulst. Voorschoten. Mw. M A. P. Ruy- welke wordt uitgereikt als bewijs van ding Nahuisen. A Jansen Jr. Jhr. B. C. K110 Icveno ecw,cm nBIlucl erkentelijkheid aan ieder, die vijl maal de Jonge. Wassenaar. P. A. Jonk. G A. Afloop iets minder voor de zware bloed heeft afgestaan. M. Kallen. D. Kaptein, Noordwijk Zee. n nuchtere kalveren 8560. Het respectabele aantal van honderd 1 W. Kershof. A C Koekebakker. J. Koo- leiden 19 Febr Coöp Oroentenvelllng Zatcrda- ii in bloedgevers en bloedgeefsters was gis- len. A Koot. Oegstgeest. mej E. Korff. Per joo kilo Witte kool 6. Rode kool ;der. voor de klokken teravond hier bijeen, donores. die bij de M. Krukziener. P. B. Labruvere. W W io 90-19 60. Gele kool 230—.17 20. IS*«A3.ÏSS Sfjrafim Spruiten 52; Andyvle 74—105; Witlof 1757. Winterpeen 27; per 100 stukn: Sla 2 4015 80. Knolseldcrle 2 8013.90: pei 100 bos Peterselie 4 50, Selderie 2.10 —4 70 BODEGRAVEN. 19 Febr. Kaasmarkt. Aangevoerd 54 partijen le soort 2 40—2.45; 2e soort 2.36—2 39; extraBn SCHAATSENRIJDEN. Andersen breekt Olympisch record op 10K.M. Hedenmorgen om 10 uur werd in het Bislctt-stadion te Oslo het startschot gegeven voor de wedstrijden om het Olympisch kampioenschap 10.000 me ter in het hardrijden op de schaats. Hjalmar Andersen, de grote favoriet, reed in de derde ronde tegen dc Ja panner Sugawara. Hjallis, wereldre cordhouder op de 10 km. reed een schitterende race cn liet een tijd voor *Jch afdrukken van 16 minuten 45.8 seconden, waarmee hij het Olympisch record dat op naam stond van Bal- lungrud, met liefst 39 seconden ver beterde. Het Noorse fenomeen bleef, ondanks het wat stroeve ijs. slechts 13 seconden boven zijn wereldrecord, dat hij ruim een weck geleden op zeer fraai ijs te Hamar vestigde. De eerste Nederlander. Huiskes kwam in de vijfde nt uit tegen de Fin Salo- maa. Onze landgenoot reed op een sche ma van 17 minuten 17 seconden, een schema, dat hjj eohter niet kon hand haven. Salomaa moest hem na 5000 me ter, welke door Huiskes in 8 min. 41 sec, werden afgelegd laten gaan. Voor Huis kes werd een tijd afgedrukt-van 17 min. 25.5 seconden, waarmee hij, na vijf rit ten, de tweede plaats Innam achter An dersen. In de achtste rit kwam de taaie Fin Lammlo uit tegen de Amerikaan Mcna- mara. Lammio werd algemeen gedood- 37 28 varkens; 355 biggen: 167 veulens: 102 schapen of lam- bokken of gelten. Priji verfd als de grootste tegenstander van Kees Broekman voor dc tweede plaats. Lammlo reed zó sterk, dat hij met een tijd van 17 min. 20 5 sec. Huiskes van de tweede plaats verdrong. Kees Broekman op de tweede plaats In de negende rit kwam Kees Broek man tegen Asplund, de beslissing voor de zilveren medaille, aangezien na hen rijders kwamen, die o.i. geen kans zou den hebben voor snellere tijden. Het is een buitengewoon spannende en zeer belangwekkende rit geworden. Broekman begon met tijden van 40 en 41 seconden en na 3600 meter stond hij slechts 2 seconden achter op het overeenkomstige tijdschema van Iljal- mar Andersen. Asplund was inmiddels afgezakt tot ongeveer een derde baan. liet was opvallend dat Kees Broekman zijn bochten nog al ruim nam. waar schijnlijk door het feit, dat de baan in de voorgaande ritten was uïtgekrabt. De tijd van Broekman op de 5000 meter bedroeg 8 min. 21 sec., 5 secon den meer dan Andersen. In de veer tiende ronde ging het glijden van Broekman iets moeilijker en hierna noteerde hij enkele malen tijden van 42 seconden. Asplund trachtte zijn kans waar te nemen en probeerde de achterstand In te halen. Maar de extra krachtsinspanning bleek toch te veel voor hem te zUn. Broekman no leerde 17 min. 10,6 seconde, waarmede hij een veilige tweede plaats Innam en Asplund kwam op de derde plaats met 17 min. 16,6 sec. vette koelen lc kw. 2 80—2 95. 2e 2 75 3e kw 2 30—2.56: vette kalveren 2 80—3 00. 2.60—2 80. 2 40—2.50 per kilo. Graskalveren 3*0. 260. 220. nuchtere kal veren 56. 52. 50; biggen 57. 52, 48 per stuk. Slachtpaardcn 2 20. 2 15. 2.05 per kilo. Schapen 150, 130. 110: lammeren 136. 125. 115 kalfkoelen 975. 870. 770; melk koeien 985 870 770, vare koelen 750. 675, 600; vaarzen 725, 675, 580; pinken 550. 450, 350 per stuk. Faure wint het pleit MEERDERHEID VAN 40 STEMMEN. De resolutie van de Franse regering over het Europese leger, ten aanzien waarvan premier Faure dc vertrou wenskwestie had gesteld, is door de Nationale Vergadering aangenomen en wei met 327287 stemmen. Een meer derheid dus van 40 stemmen. LEIDEN, 19 Febr. Vette varkensmarkt. Aanvoer 252 vette varkens Notering' zware 210—214. lichte 200—205. zoutera 200; zeugen 180190 alles ln centen per kilo levend gewicht Handel vrij goed. Beurs van Amsterdam Dinsdag 19 Februari ACTIEVE OBLIGATIES Staatsleningen ad 1.1000.— BOSKOOP ttN'AVAl IN BOSKOOP. ^r'ook hier carnaval kan vieren, "oor het jeugdcomité georga- carnavalsavond ln het R.K. *.wetr bewezen. k J5N noS nimmer een tj w'fls georganiseerd, was dermate, dat van een i'vniL worden gesproken. ook een ongekend schouw- iZJ5*tunieerden ln de *rSé' door Krt»™/ Er *U veel werk Wnaakt. waarvan de waren en het 'w lury een moeilijke aan «ie de prij- tokfH» tot «ckend. IB* uÖ dK* 'en deel aan uST. 06 Vodden- «t Clcn^wi Appeltjes van en de Dn» Sre<* «ns op vi)ning. M i °°r' de° stlchndeZe avond is .kvutervhofli ine van een ■r *el TOM hït hct Banïe_ et het nuttige werd actie tot werving .»u wawn geworven ZIJ werden door prof. I»- Leeuwen-welmerstett. Valkenburg, de mensen werd gedaan om hun blwd Ro8dorff j c Rottevcel-Caatelein. voor de medemens af te staan, heeft j A c H Rove„ KatWyk Zce. mej. V. p. velen tot dit edele werk van naasten- Salomonson, C, P. v. d. Schans. J liefde getrokken, maar nog steeds is er Schjithui8> Blarlcum. N. Schuitemakei KATWIJK a. d RIJN, 18 Febr Groeil- tenvelllng. Rode kool 16.70—18: Gele kool 10 20—11.60. Groene kool 926; Spruiten I 25—32. idem II 41—55; Boerenkool 8 10 Kroten I 44.40. idem II 23 35 per kist. Uien 1033; Rapen 9—10; Was- peen I 1843. Idem II 8—34. Knolselderle 11 Erwten 61—62. ROELOFARENDSVEEN. 18 Febr Bloe menveiling Telescoplum 8590; Golden UUUV..W.U. 91 Harvest 0.80—1.05. v. d. Eerden 6878; Met ëe'n beroep op allen, om zich be- Vermeulen. Alphen Rijn. W Versteeg._c,2Plaii£ J'l8®1 Zenober ^3—72, schikbaar te blijven stellen en met een Oegstgesct. J S Verver. C. Vervoort. D PrlnAes 'Junanj 63—65 White Sail beroep op anderen, om zioh eveneens J. Verzijden, mej. A Vink. O C. Vliet- 48Mozart 58—74. E. Éddy 75—85. voor dit mooie werk te geven eindigde stra .Den Haag, Mw M. VosLoef. F. son Ja 530"rtenriiker 5871. Ami- prof Gaillard zijn toespraak, waarna hij 1 v. Voorst Vader. Mw. M. W. Vreeken— donette 62—78 Brlghtling 56—67; Crow-n overging tot uitreikin" van de oennlnwn Briedé. N. de Vries. Warmond, F. W. de Imperial 5466; Korniforus 80—90. Dub- SM ®Si TS&rïS'ïïvr,a K0»»««Oe^ecit w.T,kc, A. jsauïï^K, hierna tc noemen donores: wessenao p. uegstgeest. f. v. wilgen. M. Hell<lS 46—53 Golden Harvest 68—72; een gebrek aan' voldoende bloed, want Katwijk Zee. J. Schuitemaker, Katwijk' de lijdende mensheid vraag steeds meer. B Mw A F Smit—Leicher, P. v. d Spr. wees er voorts op. dat in het Am- steen. N. v. d Steen—Karstens, W. F sterdams Laboratorium van de bloed- stijger, J. J. M. Taevmans. H. v Ton- transfusiedienst van het Ned. Roode geren. mej. P. Tukker. Mw. M H. C Kruis het bloedplasma in poedervorm vallentgoed. C. Vendng, G. J. Verberg, wordt geproduceerd. Mw. G. Verhoog—Hoogteyling. R. J. VV tot 2.60. j Alphen Rijn, A. de Wit Jr. J. T. Witte, C. Alkemade, M. Altink, N Arentsen, Mw. N. Wolters—Breukhoven. J. J. van G. J. v. Blaren, mevr. A. M Bcllekom— I Wouw. Mw. R. v. Wijngaarden—v. Dam, Brandenburg, Wassenaar, J. C. Blank- mej. A. R. v. d. Zee. S. Zeestraten. Voor- waardt, mevr. C. Blok—Bauer, N. Bour- hout. geois. A. F. Bracké, mej. M. Brunt, J. Waar geen plaatsnaam is vermeld, ls Bijlo, Hillegom, J. G. Duivenvoorde, RUp deze Lelden. Helios 46—53 Golden King Alfred 7079. Carlton 66—76; Ane monen 5269 Prunus 80—90. BI. druif jes 10—26, ROTTERDAM 19 Febr. Veemarkt Aan voer in totaal 4227 stuks. 860 vette koelen cn ossen 305 gebrulksvee; 45 vette kal veren; 108 graskalveren; 1909 nuchtere Vorige OK. koers v. heden Ned '51 3'4 93 Ned '48 3% 87 Ned '47 3"4 3 84 Dollarlng '47 3 96 Investeringscert 3 8911 Ned. 1962-4 m b 3 89 Indiè '37 A 3 88 Grootboek '46 3 86 Ti ACTIEVE AANDELEN Cult Hand en Ind B 40% Nat Handelsbank 87 Npd HandelmlJ, 143 AKU 15214 Lever Br 180% 152'i Wilton Fevenoord 14814 Kon Olie 288% Amst Rubber 88 Ueli-Bat Rubber 89 Holl Amer lijn 176% Kon Ned Stoomboot 139 Ned Scheepv. Unie 138% H V A 96% Java Cult 41 Dell Bat MU 102% Dell Mij Senembah 69% Philips '51 147% NIET-ACTIEVE ORLiGA ES Prov.- en Gem Leningen Den Haag 1937 13.. 99 B K dam 37 1 lil 93 industr Obligaties Levei Brothers 3'A 93 Philips Dollarlng Voorlopig genot.obl. 103% MET-ACTIEVE AANDELEN Bank- en Credletlnstelllngen Amsterd. Bank 158 Rotterd Bank 149 Twentsche Bank 159's Industriële Ondernemingen Ned G en Spir fabr. 218 Rott Droogd MIJ 298 Zwanenb Organon-. I84V4 Handelsondernemingen Born Sum H. Mij 117A4 Internatte 147% Diversen 162 Ned Mij Wajv. Vrt 94% Spoorwegen Dell Spoorw Mij 39% Amerlk fondsen Anaconda 04% 1 Sheii Union 73% Fondsen alt Lelden en omgeving Aandelen V IL 18/2 Holl Constructie 241 Int Kunsistofl Ind 91 91% Kon Ned Edeimet 66 Prei wa idem ....I0L exdly. Kon Nederl Grofsm 117% Textiel Gebr v Wgk 110 107 Leidsche Wnlspinn. 133% B 134 B i'ieleman en Dros.. 68 66% Ver Totiwtabrieken 120 GB 122 GB 111 l.ahad Datu Cul Mil 145 B 145 B Wernlnks Betonmlj. 97%

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1952 | | pagina 5